فهرست مطالب

طب نظامی - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی خوبدل*، نعمت الله جنیدی جعفری صفحات 181-183
 • شهلا افشار پیمان، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری*، محمدحسین خسروی صفحات 185-190
  نگرانی های جهانی در رابطه با اثرات مخرب پاندمی محتمل آنفلوانزا در آینده ای نزدیک به خوبی شناخته شده است و سازمان بهداشت جهانی در حال صرف نیرو و هزینه های بیشتری برای مقابله با چنین رخدادی است. تغییرات آنتی ژنی در ویروس آنفلوانزا نیاز به مطالعات سالانه را در حوزه های ساخت واکسن و درمان دارویی بالا می برد. به همین منظور روش های پیشگیری، کنترل و درمان بیماری به صورت مداوم توسط این سازمان ها به روز می شوند.
  میدان های نبرد همواره چالش هایی را پیش روی دست اندرکاران حوزه سلامت، به ویژه در مورد نیروهای نظامی قرار می دهند. نیروهای نظامی در طول دوران خدمت مجبور به انجام مسافرت های غیرقابل پیش بینی به نقاط گوناگون به منظور ماموریت های خود می باشند که این امر احتمال ابتلا به انواع مختلف ویروس آنفلوانزا را بالا می برد. عفونت با ویروس آنفلوانزا از علل شایع بستری و درمان سرپایی در میان نیروهای نظامی است. با توجه به اهمیت حفظ سلامت و کارایی نیروهای نظامی و اینکه بیماری آنفلوانزا یک عامل ناتوان کننده برای نیروهای نظامی به شمار می رود، شناخت روش های تشخیص، درمان به موقع، پیشگیری و کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت است.
  برای انجام مطالعه حاضر، با استفاده از ترکیبات مختلف کلیدواژه های آنفلوانزا، نیروهای نظامی، واکسن، درمان و کنترل در پایگاه های علمی معتبر پاب مد، مدلاین و اسکوپوس، مقالات مرتبط و معتبر بازیابی گردید. در ادامه سعی بر آن شد که به بررسی تاریخچه آنفلوانزا در بین نیروهای نظامی، عوامل و علائم این بیماری پرداخته و همچنین راهکارهای مقابله با انتقال و درمان انواع شایع این بیماری ارائه شود.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، نیروهای نظامی، واکسن آنفلوانزا، درمان آنفلوانزا
 • حسین کشاورز افشار، زهرا جهان بخشی، جعفر انیسی، اسفندیار آزاد مرز آبادی، فهیمه قهوه چی الحسینی* صفحات 191-196
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه مورد مطالعه، کارکنان نیروهای مسلح بازنشسته در تمامی استان های کشور (31 استان) بودند. تعداد 5265 نفر به نسبت افراد بازنشسته در هر استان به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. پرسشنامه سلامت روان GHQ توسط افراد تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و همبستگی انجام شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 4422 مرد (88/4 درصد) و 843 زن (8/6 درصد) شرکت داشتند که میانگین سنی آنها 55/45 سال بود. بین میانگین نمره کل اختلالات روانی در بازنشستگان مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت (0/499=P). نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن و وضعیت اقتصادی) بر اختلالات روان آزمودنی ها به صورت مستقیم از نظر آماری معنادار بود (0/01>P). همچنین در مجموع 13 درصد واریانس اختلالات روان آزمودنی ها توسط متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن و وضعیت اقتصادی) تبیین گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس پژوهش حاضر می توان گفت که متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن و وضعیت اقتصادی) بر سطح اختلالات روان شناختی بازنشستگان موثر هستند. از این رو با توجه به اهمیتی که بازنشستگان به عنوان نیروهای فکری کشور دارند، لازم است در کنار بهره مندی از توانمندی های آنان، آسیب های روانی ناشی از دوران بازنشستگی را با تدوین برنامه هایی در دوره خدمت و قبل از بازنشستگی، کاهش داد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، بازنشستگان، متغیرهای جمعیت شناختی
 • قادر غنی زاده، سید نوید صفوی، حامد اکبری*، صادق حضرتی صفحات 197-206
  اهداف
  آلودگی آب آشامیدنی با آرسنیک سه ظرفیتی در اغلب کشورها به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم مورد توجه است. هدف مطالعه تعیین کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف آرسنیک سه ظرفیتی از آب بود.
  روش ها
  فرآیند با استفاده از الکترودهای آلومینیوم - استیل و حالت تک قطبی موازی انجام که در آن تاثیر زمان واکنش (15 و 10، 5 دقیقه)، pH اولیه (9، 7 و 5)، شدت جریان (0/8، 0/4 و 0/2 آمپر) و غلظت اولیه آرسنیک (10، 5،1، 0/5 و 0/25 میلی گرم در لیتر) بررسی شد.
  یافته ها
  با افزایش pH از 5 به 7 و 9 مقدار آرسنیک باقی مانده به ترتیب از 0/195 به 0/145 و 0/115 میلی گرم در لیتر کاهش می یابد. افزایش شدت جریان از 0/2 آمپر به 0/4 و 0/8 آمپر باعث کاهش غلظت آرسنیک باقی مانده از 0/148 به 0/147 و 0/044 میلی گرم در لیتر شد. زمان تماس 10 دقیقه، 7=pH و شدت جریان 0/8 آمپر به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. میزان انرژی برق مصرفی در شرایط بهینه Kwh/m3 0/9423 محاسبه شد. در این شرایط فرآیند می تواند در غلظت های اولیه mg/l0/5 و 0/25 مقادیر رهنمودی سازمان جهانی بهداشت و استاندارد ملی ایران را تامین کند. آنالیز واریانس یک طرفه تاثیر معنی دار تغییرات غلظت اولیه را بر مقدار آرسنیک باقی مانده نشان داد (0/005>P).
  نتیجه گیری
  فرآیند الکتروکواگولاسیون بدون نیاز به اکسیداسیون می تواند آرسنیک سه ظرفیتی را از آب آلوده تا حد استانداردهای توصیه شده ایران حذف کند.
  کلیدواژگان: آرسنیک، آرسنیت، الکتروکواگولاسیون، آب آشامیدنی
 • رحیم یوسفی*، الهه طغیانی صفحات 207-214
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی شهر ارومیه می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی می باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 100 نفر (50 نفر افراد گروه نظامی و 50 نفر افراد گروه غیرنظامی) که به شیوه نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. پس از گزینش و تخصیص نمونه به دو گروه، پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ 40) و تاب آوری روانی (RISC (CD- طی یک مرحله برای هر دو گروه توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که افراد غیرنظامی در سه مکانیسم نا ارزنده سازی، گذار به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک میانگین بالاتری در مقایسه با گروه نظامی داشتند ولی در مکانیسم دلیل تراشی میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود. همچنین در مکانیسم های دفاعی رشد یافته، گروه افراد نظامی فقط در مکانیسم پیشاپیش نگری میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد غیرنظامی داشتند. علاوه بر این در مکانیسم های روان آزرده افراد غیرنظامی در مقایسه با افراد نظامی، استفاده بیشتری از دیگر دوستی کاذب داشتند. از لحاظ متغیر تاب آوری روانی، میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود (0/05>p).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد افراد با مشاغل نظامی به طور کلی با تاب آوری روانی بیشتر؛ تمایل دارند مکانیزم های سازش نایافته، غیر انطباقی و ناکارآمد کمتر و مکانیسم های کارآمد و انطباقی بیشتری را برای مقابله به کار برند.
  کلیدواژگان: تاب آوری روانی، مکانیزم های دفاع، نظامی
 • بهرام مهرتاش، امیر محمد کاظمی فر*، فرید حبیبی رودسری، سونیا اویسی صفحات 215-219
  اهداف
  باقی ماندن قطعات گلوله و ترکش ناشی از انفجارات به عنوان علتی برای مسمومیت با سرب مطرح شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی این موضوع در جانبازان جنگ تحمیلی دارای ترکش باقی مانده در بدن و مقایسه آن با گروه کنترل طراحی شده است.
  روش ها
  در مطالعه مورد- شاهدی حاضر تعداد 30 نفر از مجروحین جنگ تحمیلی به صورت تصادفی پس از اخذ رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه انتخاب گردیدند. آن ها در خصوص علائم احتمالی مسمومیت با سرب تحت معاینه و بررسی های آزمایشگاهی شامل سطح خونی سرب، U/A از نظر پروتئین، گلوکز و فسفات، CBC، RETIC، PBS، BUN، Cr، Uric Acid و مقایسه با 30 نفر به عنوان گروه کنترل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سطح خونی سرب در گروه مورد 4.73±10.73 و در گروه شاهد 5.82±10.01 میکروگرم در دسی لیتر بود که اختلاف آن ها معنی دار نبود (0.533P =). اختلاف دو گروه در میزان MCV، کراتینین و FBS معنی دار بود (P-value به ترتیب 0.009، 0.022 و 0.023). در خصوص باقی متغیرها (هموگلوبین، تری گلیسرید، کلسترول و آنزیم های کبدی)، اختلاف دو گروه معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که اگر چه سطح خونی سرب در افراد دارای ترکش باقی مانده نسبت به گروه شاهد بالاتر است، اما اختلاف آن ها از نظر آماری معنی دار نیست و در هیچ یک از افراد مطالعه علائم آزمایشگاهی موید مسمومیت با سرب یافت نگردید.
  کلیدواژگان: سرب، مسمومیت، ترکش، جنگ تحمیلی
 • احمدرضا ایزدی، مریم یعقوبی*، فاطمه قارداشی صفحات 221-227
  اهداف
  رهبری موثر در جهت ایجاد و حفظ سطح بهینه تعارض از نیازمندی های موسسات پژوهشی می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در بین کارکنان یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و داده های این پژوهش از طریق سه پرسشنامه (مشخصات فردی، سبک رهبری به روش LPC فیدلر و سطح تعارض رحیم) از 42 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی تهران در سال 1394 جمع آوری شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزمون های آماری اسپیرمن، تی تست مستقل و رگرسیون خطی توسط نرم افزار 18 SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  بین سبک رهبری و سطح تعارض با میانگین سابقه کار افراد، سن و جنسیت کارکنان رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد (0/05P˃). بین نمره رهبری و سطح تعارض درون فردی (0/377- و 0/05>P) و بین نمره رهبری و سطح تعارض بین گروهی (0/459- و 0/01>P) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. هر چند بین نمره رهبری و سطح تعارض درون گروهی، رابطه منفی (0/377-) برقرار است ولی این رابطه از نظر آماری معنی دار نمی باشد (0/08=P).
  نتیجه گیری
  توجه به توانمندسازی مدیران در راستای بهبود سبک رهبری رابطه مدار بر کاهش سطح تعارض سازمانی موثر است. به منظور بهینه سازی سطح تعارض، برنامه ریزی جهت کاهش تعارض درون فردی و افزایش تعارض بین گروهی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: رهبری، تعارض، پژوهش پزشکی، پژوهشگاه
|
 • Mehdi Khoobdel *, Nematollah Jonaidi Jafari Pages 181-183
 • Shahla Afsharpaiman, Morteza Izadi, Nematollah Jonaidi Iafari *, Mohammad Hosein Khosravi Pages 185-190
  Global concerns about devastating effects of possible influenza pandemic in the close future are conveniently known. Health organizations are worldwide assigning more money and force for anticipating such events. Antigenic shifts and drift in influenza virus increases the need to annual studies in domains of influenza vaccine and medication. So preventing, controlling and treatment methods are constantly provided by health organizations.
  Battlefields have always been challenging for healthcare workers, especially for armed forces. Veterans have to do unpredictable missions abroad during their service which increases the possibility of infection by various types of influenza virus. Influenza infection is one of the most common causes of out-patient treatment and hospitalization in armed forces. According to the high importance of health and the availability of veterans and that influenza is an altering factor for armed forces, identifying diagnosis, treatment, prevention and controlling methods is of high priority.
  By using different combinations of keywords such as influenza, armed forces, vaccine, treatment and control on valid scientific databases PubMed, Medline and Scopus, relevant and valid papers were retrieved. Afterwards, the influenza infection’s history in military systems was attempted to get reviewed. Also, preventing and treatment methods for this disease has been provided in health organizations
  Keywords: Influenza, Armed forces, Influenza vaccine, Influenza treatment
 • Hossein Keshavarz, Afshar, Zahra Jahan, Bakhshi, Jafar Anisi, Esfandiar Azad, Marzabadi, Fahimeh Ghahvehchi, Hosseini * Pages 191-196
  Aims: Every staff member has a period called retirement which causes many changes and developments. The current study has aimed to determine the mental health among the military retired forces based on organizational and humanistic variables.
  Methods
  In this study which was a description-correlational research, the population included the military staff forces in all the provinces of the country. Accordingly, 5265 retired staff were selected by Quota sampling method. The Mental Health Questionnaire (GHQ) was completed by the subjects. Data were analyzed using SPSS, descriptive statistics (Mean and Deviation Standard) and correlation.
  Results
  No differences were observed between the mean of mental disorders among the retired men and women. Results showed that demographic variables (age, education, employee status, Housing status, economic status) have direct statistical effects on mental disorders. In other words, demographic variables (age, Education, Employee status, housing status, economic status) could predict mental disorders among the retired. In general, 13 percent of mental disorder‘s variance could be explained by demographic variables.
  Conclusion
  According to the results of this study, it can be concluded that the demographic variables have a significant effect on the mental disorders of the retired. Due to the importance of the retired as intellectual forces, besides from benefiting from their capabilities, it is absolutely vital to reduce the mental damages caused during retirement by having strict planning during the staff's career and even before their career in order to reduce these damages.
  Keywords: Mental Health, Retired, Organizational Variable
 • Ghader Ghanizadeh, Seyed Navid Safavi, Hamed Akbari *, Sadegh Hazrati Pages 197-206
  Aims: Drinking water pollution with trivalent arsenic [As (III)] is one of the most important health concerns in several countries. This research investigated the electrocoagulation process (EC) performance for As (III) elimination from water.
  Methods
  This process was performed using a monopolar arrange of Al- Steel electrodes in which the effects of reaction time (5, 10, 15 min), initial pH (5, 7, 9), current intensity (0.2, 0.4, 0.8 A) and initial concentration of As(III) (0.25, 0.5, 1, 5, 10 mg/l) were studied.
  Results
  The results revealed that elevation of pH from 5 to 7 and 9 led to decreasing the residual concentration of As (III) from 0.195 to 0.145 and 0.115 mg/l, respectively. Increasing of current intensity from 0.2 to 0.4 and 0.8 A led to decreasing of residual concentration of As (III) from 0.148 to 0.147 and 0.044 mg/l, respectively. The optimum operation status was determined as: pH=7, current density= 0.8 A and contact time 10 min, thus energy consumption was determined as 0.9423 Kwh/m3 of treated water. One-Way Analysis variance implied that initial concentration has significant effect on residual concentration of As (III) (p
  Conclusion
  The EC process without oxidation can eliminate As (III) from water, up to the Iranian recommended guidelines.
  Keywords: Arsenic, Arsenite, Electrocoagulation, Drinking water
 • Rahim Yousefi *, Elahe Toghyani Pages 207-214
  Aims: The aim of the present study was to compare between psychological resiliency and defense mechanisms in military and non-military individuals.
  Methods
  This research is a case-control study. The study sample is consisted of 100 members (50 military and 50 non-military) which were randomly selected by cluster sampling method. After the selection and random assignment into 2 groups, Conner-Davidson Resilience scale (CD-RISC) and defense style questionnaire (DSQ – 40) were used in one stage for 2 groups. For the analyses of the data, multivariate analysis of covariance and SPSS software were used.
  Results
  The results showed that non-military individuals had a higher mean in four immature defense mechanisms; rationalization, devaluation, acting out and autistic fantasy than the military individuals. In the mature defense mechanisms, the military individuals had a higher mean than the non-military. In the neuroticism defense mechanisms, the difference between the two groups was statistically significant only in the pseudo-altruism. Also, the military individuals were higher in Psychological resiliency than the non-military individuals (p
  Conclusion
  The results showed that military individuals with more psychological resiliency, generally tend to use more efficacy, mature and adaptive mechanisms for coping.
  Keywords: Psychological Resiliency, Defense Mechanisms, Military
 • Bahram Mehrtash, Amir Mohammad Kazemifar *, Farid Habibi Roudsari, Sonia Oveisi Pages 215-219
  Aims: Retained bullet or shrapnel fragments are suggested as a possible cause of lead poisoning. The present study was designed to assess the problem among devotees of Iran-Iraq war (1981-1988) compared to control group.
  Materials And Methods
  In the present case-control study, 30 devotees of Iran-Iraq war (1981-1988) were randomly selected after obtaining informed consent. They were assessed for symptoms and signs and lab finding of lead toxicity included blood lead level, CBC, BUN, creatinine, U/A for phosphate and glucose, FBS, AST, and ALT, compared to controls.
  Findings: 30 persons in the case group and 30 persons in the control group were assessed. The mean blood lead level was 10.73±4.73 and 10.01±5.82 microgram per deciliters in case and control group, respectively (P=0.533). The mean serum MCV, creatinine and FBS levels had statistically significant differences between the groups (P-value 0.009, 0.022, and 0.023, respectively). The other variables (hemoglobin, TG, cholesterol, and liver enzymes) had not statistically significant difference between the case and control groups.
  Conclusion
  Results of the present study was demonstrated that individuals with retained shrapnel or bullet fragments have higher but not statistically significant level of lead in their blood compared to control. However, no clinical or lab findings of lead poisoning were found in them.
  Keywords: Poisoning, Lead, Retained Bullet Fragments, Iran, Iraq War
 • Ahmadreza Izadi, Maryam Yaghoubi *, Fatemeh Ghardashi Pages 221-227
  Aims: Effective leadership is a requirement in every research institute in order to create and sustain an optimized level of conflict. The aim of the present research was to study the relationship between conflict level and leadership style in the employees of a military medical research center.
  Methods
  This study was a cross sectional study. Data was gathered by three questionnaires (demographic, fielder's least preference co-worker (LPC) and Rahim conflict inventory-I questionnaire) from 42 managers and faculties of a military medical research center in 2015. Data was analyzed with Independent T-Test, Spearman Coefficient and linear regression using SPSS version 18.
  Results
  No significant difference was seen between conflict level and also leadership style with demographic variables including sex, age, and the duration of working years (P Value> 0.05). Linear regression showed that leadership score had a negative and significant difference with intrapersonal conflict level (r= 0.377 and P Value 0.05).
  Conclusion
  Empowering managers for improvement in relation-oriented leadership styles has an effect on decreasing organizational conflict levels. In order to optimize conflict levels, planning to decrease Intrapersonal conflict levels and increase intergroup conflict levels is recommended.
  Keywords: Leadership, Conflict, Biomedical Research, Research Institutes