فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1395)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کیوان ساعتی، هاله حشمت، مهندس ناصر ولایی، طوبی لسان * صفحات 167-173
  سابقه و هدف
  محدودیت عمق کیور و تاثیر آن بر میزان پلیمریزاسیون از مشکلات کار با کامپوزیتهای نوری می باشد که عامل مهمی در شکست کلینیکی ترمیم های کامپوزیتی است. یکی از راه های مقابله با آن استفاده از کامپوزیتهای بالک فیل معرفی شده اما تحقیقات تا کنون به نتیجه هماهنگی دست نیافته اند لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر ضخامت بر میزان پلیمریزاسیون سه نوع کامپوزیت بالک فیل و هیبرید در سال 1395 پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی دو نوع کامپوزیت بالک فیل فلوابل FiltekTM Bulk Fill Flowable ، X-tra Base و گروه شاهد کامپوزیت هیبرید FiltekTM Z250 Universal را در تعداد 108 نمونه در مولدهای برنجی دارای حفره ای به ابعاد 10×4×2 میلی متر قرار دادیم، پس از 20 ثانیه نوردهی با دستگاه لایت کیور DemiTM Plus کالیبره شده با دستگاه رادیومتر Minamel ، 24 ساعت در دستگاه انکوباتور در دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری، سپس ریزسختی آنها در دستگاه سختی سنج Vickers V-TestII به مدت 15 ثانیه تحت نیروی 300 گرم، 3 بار در هر یک از ضخامتهای 5-4-3-2-1-1/0 میلی متر اندازه گیری و میانگین محاسبه شد. یافته ها با آزمون آماری ANOVA بررسی شدند.
  یافته ها
  بیشترین ریزسختی مربوط به FiltekTM Z250 Universal در ضخامت 1/0 میلی متر به میزان 8/0±8/98 و کمترین آن مربوط به FiltekTM Bulk Fill Flowable در ضخامت 5 میلی متر به میزان 7/0±5/31 بود که این اختلاف در تمام ضخامتها به لحاظ آماری معنی دار بود. )001/0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ریزسختی کامپوزیت FiltekTM Z250 Universal در سطح ترمیم بهتر از سایر کامپوزیت هاست.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، ریزسختی، پلی مریزاسیون، Filtek z250، Filtek Flow
 • میلاد حیدری، محمدحسن سالاری، میثاق حیدری * صفحات 174-180
  سابقه و هدف
  استفاده گسترده از ترمیم های همرنگ دندان در بیست سال گذشته، چالش های بسیاری را برانگیخته است که در نتیجه آن پرسش های گوناگونی راجع به شیوه آماده سازی سطح رستوریشنهای سرامیکی و ارتباط آن با تغییرات رنگی طی استفاده های طولانی مدت مطرح شده است. با توجه به تاثیر دهانشویه ها بر تغییررنگ سرامیکهای دندانی که آماده سازی سطحی متفاوتی دارند این پژوهش با هدف تعیین تاثیر پرسلن پالیش شده و گلیز شده بر میزان تغییر رنگ پرسلن دندانی در محیط دهانشویه کلر هگزیدین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی و درشرایط آزمایشگاهی انجام شد. تعداد 20 نمونه دیسکی شکل آماده و به طورمساوی به دو گروه پالیش و گلیز تقسیم شدند. پس از اندازه گیری رنگ پایه، تمامی نمونه های هر دو گروه برای مدت 30 روز در 200 میلی لیتر محلول دهانشویه کلرهگزیدین 2/0 درصد تحت شرایط کنترل شده محیطی غوطه ور شدند. پس از اتمام فرآیند غوطه ورسازی تغییرات رنگ نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر محاسبه شد. اطلاعات حاصله با روش WayANOVA Two-مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. تغییرات رنگ نهایی از طریق سیستم CIE L*a*b* تعیین شدند.
  یافته ها
  تحقیق روی تعداد 20 نمونه انجام گرفت. تغییرات رنگ در گروه پالیش 08/0±98/0 و در گروه گلیز 19/0 ± 81/0 بود و این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود. (05/0>P)
  نتیجه گیری
  ثبات رنگ هر دو گروه پرسلن پالیش شده و گلیز شده از نظر کلینیکی قابل قبول است و شیوه های متفاوت آماده سازی سطحی پرسلن تاثیر ی بر تغییررنگ سطحی شان در محیط دهانشویه کلرهگزیدین ندارد.
  کلیدواژگان: رنگ، پرسلن، کلرهگزیدین
 • مهرداد برکتین، پروین میرزاکوچکی بروجنی، شهریار شهریاری، سلما حبیب آگهی، محمد امین مکی *، سعید ره افروز صفحات 181-187
  سابقه و هدف
  از جمله خواص بسیار مهم مواد دندانی، خواص فیزیک سطحی است. یکی از این ویژگی ها اثر متقابل یک مایع در سطح جامد است که توسط زاویه تماس ارزیابی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی زاویه تماس دو دهان شویه با پایه متفاوت بر سطوح دو ماده ترمیمی همرنگ دندان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، 15دیسک کامپوزیتی و 15دیسک گلاس آینومری به قطر 6میلیمتر که دارای حداکثر صافی سطح بود، تهیه شد. مایعات مورد استفاده در این پژوهش شامل بزاق مصنوعی به عنوان گروه شاهد، و دهانشویه های کلروهگزیدین و پرسیکا بود. زوایای تماس یک قطره از هر مایع بر سطوح مواد ترمیمی در شرایط یکسان اندازه گیری شد. داده های حاصل تحت آنالیز آماری واریانس و آزمون توکی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بین وضعیت های مورد بررسی بیشترین زاویه تماس متعلق به بزاق مصنوعی در سطح کامپوزیت بامیانگین 7/55 درجه و کمترین زاویه تماس متعلق به دهانشویه کلروهگزیدین در سطح گلاس آینومربا میانگین 33درجه بود. همچنین تفاوت معنی داری بین تمام وضعیت های مورد بررسی، مشاهده شد. (05/0>P) به جز بزاق مصنوعی و پرسیکا در سطح کامپوزیت که تفاوت معنی داری نداشتند. (324/0=P )
  نتیجه گیری
  از بین دو ماده ترمیمی کامپوزیت (هیدروفوب) و گلاس آینومر(هیدروفیل)، زاویه تماس بزاق مصنوعی، پرسیکا و کلرهگزیدین بر روی ماده هیدروفیل تر(گلاس آینومر) کمتر است و از بین محلول های مصرفی کلرهگزیدین بر روی هر دو ماده ترمیمی زاویه تماس کمتری نشان داد.
  کلیدواژگان: زاویه تماس، دهانشویه، کلروهگزیدین، مواد دندانی همرنگ دندان
 • فاطمه سرلتی، مهندس ناصر ولایی، الهام بابایی * صفحات 188-195
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع و عوارض بیماری های پریودنتال و اهمیت اتیولوژیک بیماری و گزارش مبنی بر ارتباط چاقی با بیماری های پریودنتال این سوال مطرح است که آیا شاخص های human body composition با بیماری های پریودنتال در ارتباط هستند یا خیر ؟ لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بین Human Body Composition با استفاده از Body Analysis Scaleدر افراد 18 تا 36 ساله پرداختیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع historical cohort بود. 140 نفر (70 فرد با وزن طبیعی و 70 فرد چاق ) در این مطالعه بررسی شدند . شاخص های پریودنتال مورد بررسی عبارت بودند از : عمق پروبینگ ، از دست رفتن چسبندگی، خونریزی متعاقب پروبینگ و شاخص پلاک . شاخص توده بدنی و شاخص های ترکیب بدنی با استفاده از دستگاه ihealth scale body analysis hs-5 اندازه گیری شدند . داده های حاصل با آزمون های MANN-U-WITHNEY ،t-test و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در افراد چاق تمام شاخص های پریودنتال بیشتر از گروه شاهد بود.(05/0>P) شاخصهای Human Body Composition در بین شاخص های پریودنتال با BOP ( خونریزی متعاقب پروبینگ) همبستگی ضعیف داشته ولی با سایر شاخص ها ( PPD ، CAL ، PI ) همبستگی نداشتند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بین ترکیب بدنی (Human body composition) و وضعیت پریودنتال در افراد جوان همبستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: پریودنشیوم، شاخص توده بدنی، بافت چربی
 • نغمه رنجی سرای، مجید شربتداران، مهندس همت قلی نیا، حمید عباس زاده * صفحات 196-200
  سابقه و هدف
  با توجه به تحقیق انجام شده در کارسینوم سلول سنگفرشی پوست، فاکتور کمپلمان I ممکن است در پیشرفت کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نیز نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی بیان ایمونوهیستوشیمیایی فاکتور کمپلمان I در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان بود .
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی موردی- شاهدی، جامعه مورد مطالعه شامل بلوک های پارافینه مربوط به 30 نمونه کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و 30 نمونه مخاط نرمال دهانی بود. مقاطع 4 میکرونی از بلوک ها تهیه و به روش ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی فاکتور کمپلمان I رنگ آمیزی شدند. در این بررسی درصد سلولهای رنگ شده و شدت رنگ پذیری آنها مورد توجه قرار گرفت و با آزمون MANN-U-WHITNEY مورد قضاوت آماری قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  25 مورد از نمونه های مخاط نرمال و 5 مورد از نمونه های کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با این آنتی بادی رنگ نگرفتند. میانگین درصد سلول های رنگ گرفته در مخاط نرمال 015/0 و در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان 060/0 بود. (01/0>P) بین مخاط نرمال و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به لحاظ میانگین درصد سلول های رنگ شده ، تفاوت آماری معناداری وجود داشت (00=P) طبقه بندی نیمه کمی درصد سلول های رنگ گرفته نیز تفاوت آماری معنی داری بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مخاط نرمال دهان نشان داد (00=P) به لحاظ شدت رنگ پذیری نیز تفاوت آماری معنی داری بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مخاط نرمال دهان مشاهده شد. (00=P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که فاکتور کپلمان I در بروز کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی، مخاط دهان، فاکتور کمپلمان I
 • علی حسنی، علیرضا مدرسی *، نگار رزاقی، پدرام روحی صفحات 201-209
  سابقه و هدف
  با توجه به موارد زیاد جراحی مولر سوم نهفته مندیبل و شیوع رابطه نزدیک ریشه دندان و کانال آلوئولار تحتانی و ضرورت جلوگیری از آسیب عصبی، هدف از این مطالعه تعیین قدرت یافته های رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در تشخیص ارتباط ریشه دندان مولرسوم نهفته مندیبل باکانال عصب آلوئولار تحتانی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش تشخیصی بر روی مولرهای سوم مندیبل که حداقل یک نشانه رادیوگرافی پانورامیک ، مبنی بر نزدیکی ریشه دندان با کانال داشتند. صورت گرفت.علائم رادیوگرافی هر نمونه توسط رادیوگرافی پانورامیک و CBCT مورد ارزیابی قرار گرفت وجود یا عدم وجود اکسپوژر عصب حین جراحی طبق استاندارد موجودثبت شد.توانایی تشخیص رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با CBCT با آزمون نسبت ها ، مورد قضاوت آماری قرار گرقت .
  یافته ها
  تحقیق در تعداد 120 نمونه انجام گرفت. مواد تشخیص صحیح (T.P+T.N) پانورامیک 7/67 درصد و ناصحیح آن 3/32 درصد و در روش CBCT SCAN به ترتیب 3/93 و 7/6 درصد بود (005/0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که روش پانورامیک نمی تواند مثل CBCT SCAN در تشخیص ارتباط ریشه دندانی با کانال موثر باشد.
  کلیدواژگان: CBCT، رادیوگرافی پانورامیک، عصب آلوئولر تحتانی، مولر سوم
 • فائزه آزموده، شیرین حاجی خانی، صفرعلی علیزاده * صفحات 210-215
  سابقه و هدف
  بیماری های قارچی دهان جمعیت بسیار زیادی را تحت تاثیر قرار می دهند و می توانند بر سلامت عمومی شخص هم تاثیر بگذارند.گزارش شده است که عصاره بابونه حاوی ترکیبات گیاهی دارویی است که این ترکیبات توانایی سرکوب بیماری های قارچی را داراست.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره بابونه بر قارچ کاندیدا آلبیکنس است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از گونه Candida albicanc ATCC 10231 استفاده گردید.عصاره ی اتانولی 70% بابونه به صورت آماده خریداری شد وسپس در غلظت های 512 تا 2 میلی گرم بر میلی لیترتهیه گردید.فعالیت ضد قارچی عصاره با تعیینminimum inhibitory concentration )MIC) وminimum fungicidal concentration)MFC) با استفاده از روش dilution Macro broth وAgar well diffusion مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه از آماره های توصیفی برای تحلیل و نتیجه گیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد عصاره اتانولی بابونه تنها در غلظت 512 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس اثر مهاری و کشندگی دارد.
  نتیجه گیری
  مقایسه یافته های حاصل از عصاره ی بابونه و گروه شاهد اتانولی نشان داد اثر مهاری وکشندگی عصاره ی هیدرو الکلی بابونه تنها مربوط به اتانول 70 درجه می باشد وعصاره اتانولی بابونه فاقد هر گونه اثر ضد قارچی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس است.
  کلیدواژگان: MIC، MFC، عصاره بابونه، کاندیدا آلبیکنس، حداقل غلظت مهاری، حداقل غلظت کشندگی
 • لادن حافظی *، شیرین سخدری، محسن صدق، سمانه بیات صفحات 216-221
  سابقه و هدف
  نظر به اینکه تا کنون تحقیقی در مورد کیفیت تصاویر حاصل از دستگاه های رادیوگرافی دندانی پرتابل انجام نشده است، هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت کلیشه های حاصل از دستگاه رادیوگرافی پرتابل Diox 602 و ثابت Min Ray با یکدیگر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی دوزیمترهای کالیبره شده TLD(Thermoluminescence dosimeter) در 12 ارگان مختلف فانتوم قرارداده شد و تحت تصویربرداری های دیجیتال پانورامیک، سفالومتری لترال و خلفی– قدامی سری کامل پری اپیکال با field of view ماگزیلوفاسیال CBCT دو دستگاه مختلف قرار گرفت. جهت پایایی، دوزیمتری سه بار انجام شد و نتایج پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار با آزمون ANOVA آنالیز شدند.
  یافته ها
  از مجموع 109 کلیشه رادیوگرافی، 58 کلیشه با دستگاه ثابت (Min Ray) و 51 کلیشه با دستگاه پرتابل (Diox 602) تهیه گردید. اکثر رادیوگرافی ها از نظر رتبه در هر یک از شاخصهای کیفی در سطح قابل قبول ارزیابی شدند و اختلاف آماری معناداری بین دو گروه در مورد هیچ یک از شاخص ها مشاهده نشد. (9/0>P)
  نتیجه گیری
  کیفیت تصاویر حاصل از دستگاه رادیوگرافی پرتابل (Diox 602) در مقایسه با دستگاه رادیوگرافی ثابت (Min Ray) تفاوت معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دندانی، کیفیت تصویر، فیلم رادیوگرافی
 • افشین یادگاری، روژین اسداللهی فر، مسعود شایگان * صفحات 222-227
  مقدمه
  گزارش مورد
  نتیجه گیری
  تشخیص سریع به همراه معاینات کلینیکی و رادیوگرافیک جهت درمان موفق این نوع آسیب ضروری است. در نتیجه باید از به تاخیر انداختن درمان که باعث ایجاد عوارضی همچون انکیلوز مفصل می شود، پرهیز نمود. روش های متعددی جهت درمان جابه جایی اینتراکرانیال کندیل مندیبل پیشنهاد شده است که از تکنیک های درمان بسته تا جا اندازی باز مفصل به همراه گرفت استخوانی اینتراکرانیال متنوع می باشند.درمان جا اندازی بسته در کودکان جوان که کمتر از 4 هفته از ترومایشان می گذرد به کار می رود.
  کلیدواژگان: کندیل، جا به جایی مرکزی، میدل کرانیال فوسا، شکستگی گلنوئید فوسا، اینتروژن کندیل
|
 • Dr K. Saati, Dr H. Heshmat, Eng N. Valaei, Dr T. Lessan* Pages 167-173
  Introduction
  The limitation of the curing depth is one of the problems occurring while working with light curing composites which leads to clinical failure of restorations. Using the bulk fill flowable composites have been introduced as a solution to this problem, yet the researches have not had consonant results; That is why, we decided to evaluate the effect of different thicknesses on polymerization of three types of bulk fill and hybrid composites.
  Method and Material: In this In-Vitro study, we put 108 specimens of two types of bulk fill flowable composites, Filtek™ Bulk Fill Flowable(FBF) and X-tra Base(XB), and a hybrid composite, Filtek™ Z250 Universal(Z250) as control samples, in brazen molds with 2.4.10 mm dimensions. After light curing for 20 seconds by Demi™ Plus light cure device, calibrated by the Minamel radiometer device, we put the specimens in CO2 Incubator at 37°C for 24 hours, then we measured the Vickers microhardness of specimens by Vickers V-Test ll machine under 300 grams force for 15 seconds. The measurements were done three times respectively at the depths of 0.1-1-2-3-4-5 and the averages were calculated. The results were then analyzed using the ANOVA statistical testing.
  Results
  The highest microhardness was shown by Filtek™ Z250 Universal at the depth of 0.1 mm (98.8±0.8) and the lowest microhardness was shown by Filtek™ Bulk Fill Flowable(FBF) at the depth of 5 mm (31.5±0.7). The detected differences at all of the six depths were statistically significant(p
  Conclusion
  It seems that the microhardness of Filtek™ Z250 at the surface of restoration is better than that of the two other composites.
  Keywords: Bulk Fill Flowable Composites, Microhardness, Filtek Z250, Filtek Flow
 • Dr M. Heydari, Dr Mh Salari, Dr M. Heydari * Pages 174-180
  Background And Aim
  In the past twenty years, widespread using of synchronous dental restorations, engendered many challenges resulting in different questions regarding to the method of surface preparation of the porcelain restorations and its relationship with discolorations in long-term use. The effect of mouth rinses on discoloration of dental ceramics with different surface preparations faces an information gap across the studies, which has made by now. This study has conducted to evaluate the effect of chlorhexidine mouth rinse on color stability of CERAMCO III dental porcelains.
  Materials And Methods
  This experimental study conducted under in-vitro conditions. A number of 20 disc-shaped specimens prepared and divided to two groups of glazed and polished porcelain. After baseline color measurements, for a period of 30 days all specimens were immersed in 200ml of 0.2% Chlorhexidine mouth rinse under controlled environmental conditions. By the end of this immersion process, the color change of the specimens measured using a spectrophotometer device. The Data were statistically analyzed using 2-WayANOVA. Overall color changes was determined using the CIE-L*a*b* system.
  Results
  All the specimens displayed color changes after immersion in considered solution. Polished specimens exhibited a little bit more color change in two coordinates, but color shift of both groups were relatively the same and they were not statistically significant. 0.98±0.08 and 0.81 ±0.19 in polished and glazed group respectively. (p
  Conclusion
  The color stability in both groups of polished and glazed porcelains are clinically acceptable, and the different surface preparation methods has no significant effect on porcelain surface discoloration in Chlorhexidine mouth rinse solutions.
  Keywords: Color stability, porcelain, Chlorhexidine
 • Dr M. Barekatain, Dr P. Mirzakoucheki Boroujeni, Dr Sh Shahriari, Dr S. Habibagahi, Dr Ma Mackie *, Dr S. Rah Afrouz Pages 181-187
  Background and Aim
  The most important features of dental materials is physical surface. One of these features is interfacial effect of solid–fluid that evaluated in standard situation with contact angle and the surface tension is directly related to it. This study was aimed to evaluate two mouth-rinse contact angle with difference base on two restorative materials.
  Method & Material: In this experimental study we has made 15 composites dick, 15 Glass Ionomers) disk with 6mm diameter and 2mm thickness and good surface roughness and used artificial saliva as control group, chlorhexidine and persica mouth-rinse and Contact angle of each instilled drop of liquids on the surface of restorative materials was measured whit profile imaging in the same condition. The obtained data were analyzed by ANOVA and Tukey.
  Result
  the most contact angle was in artificial saliva on composite surface (55.7 ͦ) and the least of them was chlorhexidine in Glass Ionomer surface (33 ͦ). Also there was Significant differences between all conditions studied (P
  Conclusion
  in this study Between two restorative materials, composite (hydrophobic) and glass ionomer (hydrophilic) contact angle of artificial saliva, persica and chlorhexidine on the more hydrophilic material (glass ionomer) is lower and among the solutions used, chlorhexidine contact angle on the both restorative material is less.
  Keywords: contact angle, mouth, rinse, chlorhexidine, tooth color restorative materials
 • Dr F. Sarlati, Eng N. Valaei, Dr E. Babaei * Pages 188-195
  Background And Aim
  Obesity is the most common nutritional disorder and is a significant risk factor for numerous adult diseases including periodontitis. The aim of this study was to investigate the association of human body composition (obesity) and periodontal disease using wireless body analysis scale in individuals aged 18 to 36 years.
  Materials And Methods
  140 individuals (70 normal and 70 obese subjects) were evaluated in this historical cohort study. The periodontal examination consisted of: Probing Pocket Depth (PPD), Clinical Attachment Level (CAL), Plaque Index (PLI) and Bleeding on Probing (BOP). Body Mass Index (BMI) and body composition parameters (consisting of Body Water, Body Fat, Muscle Mass, Bone Mass, Lean Mass and Visceral Fat) were measured using ihealth scale body analysis hs-5 device. Sociodemographic variables and periodontal disease risk indicators were evaluated as covariates. Results were evaluated by Mann-U- Whitney tests and Spearmen coefficient calculation.
  Results
  All periodontal indexes were significantly higher in the case group compared to control (P
  Conclusion
  The results of this study indicate that there are correlations between human body composition and periodontal status in young adults.
  Keywords: Periodontium, Body Mass Index, Adipose tissue
 • N. Ranjisaraay, Dr M. Sharbatdaran, Eng H. Gholinia, Dr H. Abbaszadeh * Pages 196-200
  Back ground & Aim:According to the research on cutaneous squamous cell carcinoma, complement factor I may play a role in progression of oral squamous cell carcinoma. The aim of present study was to evaluate immunohistochemical expression of complement factor I in oral squamous cell carcinoma.
  Materials and Methods
  In this case-control study, studied groups were consisted of paraffin-embedded tissue blocks of 30 oral squamous cell carcinoma samples and 30 normal oral mucosa samples. 4 μ sections were prepared from tissue blocks and stained with complement factor I antibody using immunohistochemistry technique. In this study, percentage of stained cells and staining intensity of them was considered and data analyzed by MANN-U-WHITNEY test. Significance level was P-value
  Result
  25 cases of normal mucosal samples and 5 cases of oral squamous cell carcinoma samples didn’t stain with this antibody. Mean percentage of stained cells in normal mucosa was 0.015 and in oral squamous cell carcinoma was 0.060 (P
  Conclusion
  It seems that complement factor I play a role in development of oral squamous cell carcinoma
  Keywords: squamous cell carcinoma, oral mucosa, complement factor I
 • Dr A. Hassani, Dr Ar Modaresi *, N. Razzaghi, Dr P. Roohi Pages 201-209
  Background and Aim
  Due to abundant cases of impacted third molar surgery and the prevalence of close relationship between mandibular third molar root and inferior alveolar canal, and the importance of prevention of nerve injury during surgery, this study was performed to compare panoramic radiography with CBCT Scan in diagnosis of relationship between mandibular third molar root and inferior alveolar canal, based on observed nerve during surgery.
  Materials And Methods
  the diagnostic study was conducted on extraction of third molar teeth while at least one sign indicating the proximity between, the canal and the tooth in panoramic radiography. Radiographic signs of each sample were assessed in both panoramic radiography and CBTC Scan. Third molar teeth were extracted surgically by two maxillofacial surgeons. Presence or absence of exposure during surgery as the standard criterion was recorded. Diagnostic ability of panoramic radiography in comparison with CBTC Scan was analyzed using proportion test.
  Results
  The study was performed on 120 samples. In panoramic radiographies the positive predictive value was equal to 67.7 % & negative predictive value was 32.3%, while In CBTC Scan the positive and negative predictive values, were 93.3% and 6.7%, respectively.(p
  Conclusion
  Panoramic radiography cannot be the same as CBCT scan in diagnosis of relationship between mandibular third molar root and inferior alveolar canal.
  Keywords: CBCT, Panoramic Radiography, Inferior Alveolar Nerve, Third Molar
 • Dr F. Azmudeh, Dr Sh Hajikhani, Dr Sa Alizadeh * Pages 210-215
  Background and Aim
  Fungal Oral diseases affect the majority of the population and can affect a person’s overall health. It is reported that chamomile extract contain phytomedicine capabale of suppressing oral pathogens associated with fungal diseases. The aim of this study is the assessement of chamomile extract antifungal activity on Candida albicans.
  Materials And Methods
  The reference strain of C. A ATCC 10231 used for this study. The70% ethanol extract of chamomile was and then made in 2-512 mg/ml concentrations. The antifungal activity of the extract was examined by determining Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimam Fungicidal Concentration (MFC) using the macro broth dilution technique and agar well diffusion method.
  Results
  Results showed that the ethanol extract of Chamomile had inhibitory and fungicidal effect only in concentration of 512 mg/ml.
  Conclusion
  Comparison of the results of ethanol control group and test group showed that inhibitory and fungicidal effect of hydroalcoholic extract of chamomile is due to 70% Ethanol but not the chamomile and Ethanol extracts of chamomile has no antifungal effect on Candida albicans.
  Keywords: Chamomile extract, Candida Albicans, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum fungicidal Concentration
 • Dr L. Hafezi *, Dr Shr Sakhdari, Dr M. Sedgh, Dr S. Baiat Pages 216-221
  Background And Aim
  Since the study of images quality taken with dental portable radiographic devices is not carried out, the aim of this study was to compare the quality of radiographs taken with Diox 602 portable device and Min Ray fixed device with each other.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed on 10 patients with request of more than 10 intraoral radiographs were almost symmetrically from both sides of the jaws. Half of radiographs per patient were performed using a portable device and the other half using fixed device by Kodak intraoral films. Then they were developed and fixed by automatic processing in the same condition. After coding, radiographs were examined by three oral and maxillofacial radiologists by four defined criteria in terms of density, contrast, resolution and noise. To each of the qualitative criteria was given a rating of acceptable or unacceptable. The weighted kappa coefficient was 90% for inter-observer reproducibility. The results were analyzed using Chi-square test.
  Results
  From a total of 109 radiographs, 58 radiographs were taken by portable device (Diox 602) and 51 radiographs by fixed device (Min Ray). Most of the radiographs were evaluated at an acceptable level in terms of ranking in each of the qualitative parameters and no significant difference was noted between two groups in any parameter (P
  Conclusion
  Quality of the images taken by the portable X-ray machine (Diox 602) showed no significant difference compared with fixed X-ray machine (Min Ray).
  Keywords: Dental radiography, Image quality, Radiographic film
 • Dr A. Yadegari, Dr M. Asadollahifar, Dr M. Shaygan* Pages 222-227
  Background and Aim
  Traumatic mandibular condylar injuries occur commonly and generally present as condylar neck fractures or dislocations of the temporomandibular joint. On the other hand, intrusion of the mandibular condyle into the middle cranial fossa, with or without a simultaneous fracture of the mandible, is extremely rare. This article presents the case of a young female with central dislocation of the right mandibular condyle after facial trauma.
  Case report: A 10 year-old healthy girl was involved in a car rolling accident and transported to emergency room of the hospital. The girl presented no loss of consciousness. Extra-orally a small laceration of the chin was noted. Facial asymmetry was found. And intra-orally and anterior open bite and mandibular dental midline shift was evident. Under IV sedation, a closed reduction was performed. After 24 hours, she returned with right condylar re-dislocation. Facial CT scans were requested and central dislocation of the right mandibular condyle was found. Conservative treatment was considered and she was followed-up for 30 days.
  Conclusion
  Early diagnosis with accurate clinical and radiographic examinations is essential to detect and treat this kind of injury successfully, thereby avoiding delayed treatment, as well as related complications like ankylosis of the temporomandibular joint. Various methods of treatment for intracranial dislocation of mandibular condyle have been suggested, ranging from closed reduction techniques with manual manipulation to open reduction combined with intracranial bone grafting. Closed reduction is a useful technique in young children who have sustained injuries within a 4-week time frame
  Keywords: Condyle, Central dislocation, Middle cranial fossa, Glenoid Fossa distraction, Condyle intrusion