فهرست مطالب

جستارهای زبانی - سال هفتم شماره 33 (آذر و دی 1395)
 • سال هفتم شماره 33 (آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله پژوهشی
 • احسان اسمعیلی طاهری* صفحات 1-18
  «قید» نامی است که دکتر آذرنوش در سال 1367 شمسی، بر منصوب های غیررکن در نحو عربی نهاد و نشانه آن را نصب دانست. مقاله حاضر، ضمن تایید این نام گذاری، با دلایلی قید را دارای دو قالب دانسته است: یکی مفرد و منصوب که آذرنوش پیش تر بدان اشاره کرده بود و دیگری مرکب و مجرور با حرف جر که نگارنده آن را ادعا کرده و دلایلی برای اثبات آن آورده است.
  این دلایل عبارت اند از: خویشاوندشمردن نصب و جر ازسوی برخی نحویان قدیم؛ تصریح دستورنویسان فارسی به قیدبودن ترکیب های جارومجرور به کاررونده در فارسی؛ امکان مجرورشدن بخش عظیمی از منصوبات عربی با حرف جر؛ معادل یابی بسیاری از این منصوبات با یک جارومجرور مشابه به دست واژه نامه نویسان. هدف از این پژوهش آن بوده که در کنار قالبی که دکتر آذرنوش برای قید عربی پیشنهاد کرده است، قالب دومی جارومجرور برای آن نشان دهد تا از این راه، به آموزش نحو عربی به عربی آموزان یاری رساند. با این راهکار، برای بسیاری از جارومجرورهایی که اغلب نقشی برای آن ها تعیین نمی شود، نقشی دستوری معین می گردد و درنهایت، برای قید دو قالب مفرد اغلب منصوب و مرکب به دست می آید. سرانجام،قید در عربی یا واجب النصب است یا واجب الجر و یا جائز النصب و الجر.
  کلیدواژگان: قید، منصوب، مجرور به حرف جر، عمده، فضله
 • غلامعلی فلاح، فرزان سجودی، سارا برامکی* صفحات 19-42
  این پژوهش می کوشد با مطالعه رمان های ادبیات مهاجرت فارسی، چالش عناصر هویت ساز دو سرزمین مبدا و میزبان را در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت، در سرزمین میزبان، تحلیل و بررسی کند. هدف از این بررسی، پاسخ به این پرسش اصلی است که: جابه جایی سوژه انسانی از سپهر نشانه ای سرزمین مادری به سپهر نشانه ای سرزمین میزبان، عناصر هویت ساز سرزمین مادری را دچار چه چالش هایی می کند؟ مقاله برای رسیدن به پاسخ این پرسش، از مبانی نظری مطالعات فرهنگی و به ویژه نظریه سپهر نشانه ای یوری لوتمان سود می جوید. فرض مقاله بر این است که عناصر هویت ساز با خروج از سپهر نشانه ای خود، بخش مهمی از قدرت و تاثیرگذاریشان را از دست می دهند. این نشانه های هویت ساز در سرزمین میزبان به سبب ازدست دادن قدرت های حامی خود و تفاوت و تعارض با نشانه های هویت ساز میزبان، ممکن است به حاشیه فرستاده شوند یا دچار تغییرات ارزشی شوند و درنتیجه، سوژه انسانی را دچار چالش های فراوان هویتی کنند؛ چالش هایی که از هویت آستانه ای تا بحران هویت و بی هویتی متغیر است.
  کلیدواژگان: گفتمان، هویت، سپهر نشانه ای، بحران هویت، مهاجرت
 • محمدحسین جواری، مهناز رضایی* صفحات 43-66
  کلود لوی استروس (1908- 2009 م) قوم شناس و انسان شناس فرانسوی و از نظریه پردازان انسان شناسی، به عنوان «پدر انسان شناسی نو» شناخته شده است. او در میان انسان شناسان و پژوهندگان به خاطر نظریه ساختارگرایی و همچنین روش ویژه اش در اثبات این نظریه در حوزه انسان شناسی شهرت یافته است. او را بزرگ ترین نماینده مکتب ساختارگرایی می دانند. مهم ترین مطالعات وی، بررسی «ساختار ابتدایی خویشاوندی»، «ساختار اسطوره» و ارائه نظریات ارزشمندی در این زمینه ها است. در این مقاله چگونگی تقسیم «اسطوره ها» و «پیوندهای خویشاوندی» به واحدهای تشکیل دهنده آن نشان داده شده است تا جدیدبودن آن ها را نشان دهد. این مقاله درنظر دارد به تعریف وی از ساختارگرایی، ساختار اسطوره، ساختارهای ابتدایی خویشاوندی، کارکرد و رابطه آن ها با علم زبان شناسی بپردازد و نقطه جدایی او با دیگر نظریه پردازان حیطه زبان شناسی و مردم شناسی همچون سوسور، یاکبسون، فروید را مشخص کند. در این جستار نشان داده شده که مطالعات وی در زمینه «ساختار» منجربه درک چه مسائلی درباره انسان شده است.
  کلیدواژگان: زبان، اسطوره، ساختارگرایی، ساختار خویشاوندی، انسان
 • حسین رحمانی*، یحیی مدرسی، مریم سادات غیاثیان، بهمن زندی صفحات 67-90
  پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از نظریه های کاربردشناسی زبان نظری ادب براون و لوینسون (1987) و نظری بی ادبی کالپپر (1996) در ادبیات داستانی، به بررسی راهبردهای ادب و بی ادبی در ده رمان برگزید نوجوانان فارسی زبان بپردازد. جامع آماری پژوهش، رمان های نوجوانان فارسی زبان منتشرشده در فاصل سال های 1391-1381 است. نمونه آثار بررسی شده بر پای معیارهای تالیفی بودن، گفت وگومحوربودن و موردتاییدبودن ازسوی صاحب نظران در جشنواره ها، نقد و بررسی ها، جوایز دریافتی و... انتخاب شده است. این پژوهش به دو پرسش اساسی پاسخ می دهد: 1. استفاد شخصیت های نوجوان از راهبردهای ادب و بی ادبی در میان گروه همسالان و در برخورد با دیگر شخصیت ها چه تفاوتی دارند؟ 2. به طورکلی، شخصیت های رمان نوجوانان، بیشتر از راهبردهای ادب استفاده می کنند یا از راهبردهای بی ادبی؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش، براساس آزمون آماری خی دو، حاکی از آن است که شخصیت های نوجوان در این رمان ها در میان گروه همسالان از راهبردهای بی ادبی بیشتر استفاده می کنند و در برخورد با دیگر شخصیت ها بیشتر از راهبردهای ادب استفاده می کنند. افزون براین، در رمان های نوجوانان فارسی زبان شخصیت ها با اختلاف معنی داری، بیشتر از راهبردهای ادب استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: ادب، بی ادبی، کاربردشناسی، رمان نوجوانان فارسی زبان
 • مرادعلی سلندری رابری، عادل رفیعی*، بتول علی نژاد صفحات 91-118
  پژوهش حاضر نظریه دوگان سازی صرفی اینکلاس و زول (2005) و ادعای اصلی این نظریه را مبنی بر شکل گیری دوگان ساخت ها با نیاز مضاعف صرف به یک سازه زبانی با ویژگی های معین صرفی معنایی، با استفاده از برخی ساخت های صرفی زبان فارسی بررسی می کند. نظریه دوگان سازی صرفی فرایند تکرار را که در رویکردهای به دست آمده پیشین، نسخه برداری واجی تلقی می شود اغلب ناشی از تکرار ویژگی های معین صرفی معنایی می داند. برای پاسخ به این پرسش که آیا شکل گیری دوگان ساخت های زبان فارسی در چهارچوب نظریه دوگان سازی صرفی قابل توجیه و تبیین است یا خیر، با درنظرگرفتن دو دسته شواهد معنایی و واژآرایی، داده هایی از زبان فارسی در چهارچوب نظریه دوگان سازی صرفی تحلیل و بررسی می شوند. شواهد معنایی شامل تکواژگونگی ریشه، ساخت های مترادف، تکرار بازتابی، تکرار کامل میانی و ساخت های متقابل معنایی می شود. شواهد واژآرایی نیز عبارت اند از کسره میانی، ساختار «که» مبین بی تفاوتی، میانوند، پیونده یا پی بست « و» و رونوشت موزون. این پژوهش با ماهیت و روشی توصیفی تحلیلی، براساس داده هایی انجام شده که از زبان طبیعی و روزمره مردم، آثار مکتوب در حوزه مطالعات صرف زبان فارسی و شم زبانی نویسندگان گردآوری شده است. تحلیل داده های گرد آوری شده نشان می دهد که اتخاذ رویکرد دوگان سازی صرفی، افزون بر ارائه توصیف و تحلیلی جامع از فرایند تکرار در زبان فارسی، امکان توصیف و بررسی ساختار و معنای دوگان ساخت هایی را به دست می دهد که پیش از این امکان تحلیل مناسبی نداشتند.
  کلیدواژگان: تکرار، نظریه دوگان سازی صرفی، تکواژگونگی ریشه، واژآرایی نامتقارن، رونوشت موزون
 • مولود طلایی*، محمدرضا نصراصفهانی صفحات 119-148
  بررسی ساختاری آثار کلاسیک روایی، جایگاه مناسبی برای کشف روابط مولفه های داستانی با زبان است. پیرنگ کامل منظومه عاشقانه مهر و ماه (جمالی دهلوی، 1353) بستری مناسب برای نشان دادن این روابط فراهم می کند. در زبان غنایی منظومه مذکور کارکرد ادبی و عاطفی زبان بر سایر نقش های زبانی غالب است. هدف نگارنده در این جستار، جمع سه نظریه متمایز در حوزه ساختار داستان و کارکردهای زبان است که درنهایت، به الگویی کلی در این رابطه دوسویه منتهی می شود. هنگامی که راوی بر حضور خود در داستان تمرکز کند (+) کارکرد عاطفی زبان قوی تر می شود و زمانی که به توصیف کنش ها، کنشگران و سایر پدیده ها (+) می پردازد، کارکرد ادبی زبان خود را بیش از پیش نشان می دهد؛ زیرا در این ساحت همواره صنایع ادبی بیشتری به اقتضای شیوه داستان پردازی کهن در متن وارد می شود. توصیف های منظومه اعم از پدیده های طبیعی، ظاهر و سیرت قهرمانان داستان و حتی شرح جزئیات برخی از کنش های غنایی مانند شکار، شب زفاف، بزم و... که شتاب روایت را کاهش می دهد دربردارنده ظهور کارکرد ادبی زبان غنایی است. شکوائیه های ذهنی، نجوای با خویشتن، مناظره های یک سویه با عناصر طبیعت و... به سبب بافت خاص زبانی که بیشتر با ادات ندا و تمنا همراه است با کارکرد عاطفی زبان غنایی رابطه مستقیم دارد. گفتمان عاطفی در بطن روایت شکل می گیرد و سازوکار کنش های داستانی را به کمترین حد می رساند. استفاده از الگوی طرحواره عاطفی برای نشان دادن امیدواری شوشگر درعین ناامیدی و ایجاد اعتمادبه نفس برای وصال یار، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
  کلیدواژگان: منظومه مهروماه، گونه روایت، شتاب منفی، گفتمان عاطفی، کارکرد ادبی زبان، کارکرد عاطفی زبان
 • حمیده معرفت، احسن پاشازاده* صفحات 149-170
  شواهد علمی موجود برای نشان دادن کارایی طولانی‎مدت تصحیح های نوشتاری، محدود به مطالعاتیست که به تاثیر بازخورد متمرکز بر ارتقای دقت دستوری دو جنبه خاص از حروف تعریف انگلیسی پرداخته‎اند. بدیهی ست تصحیح های متمرکز، هربار تنها یک یا دو نوع اشتباه دستوری را هدف قرار می‎دهند و در دوره های آموزشی مهارت نگارش بی اعتبارند. هدف پژوهش حاضر مطالعه واکنش ساختارهای مختلف، به تصحیح هایی است که اعتبار بیشتری در کلاس‎های آموزشی دارند. با استفاده از طرح آزمایشی پیش‎آزمونج پس‎آزمون، واکنش طولانی‎مدت سه ساختار دستور زبان انگلیسی (حروف اضافه، مصدر و جمله های شرطی غیرواقعی) به بازخورد نوشتاری نیمه‎متمرکز، غیرمتمرکز و بازنویسی بررسی شد؛ نتایج نشان داد، در پس‎آزمون تاخیری که یک ماه پس از مداخله بازخوردی اجرا شد کارکرد زبان‎آموزان گروه های آزمایشی، تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشت. همچنین پیشرفت معناداری در هیچ یک از گروه ها نسبت به پیش‎آزمون دیده نشد.
  کلیدواژگان: بازخورد نوشتاری، بازنویسی، نیمه‎متمرکز، غیرمتمرکز، دقت دستوری
 • مهدی مقدسی نیا، سیدعلی اصغر سلطانی* صفحات 171-192
  کتاب صبح الاعشی، نوشته قلقشندی (9 ه.ق) که اصول نامه نگاری رسمی در عصر مملوکی را شرح می دهد منبعی غنی برای مطالعات ادب ورزی تاریخی است. این مقاله با تکیه بر اصول ادب ورزی لیچ و الگوی ادب ورزی بیمن، پرده از شیوه های رعایت ادب که تابعی از روابط قدرت هستند در نامه نگاری عصر مملوکی برمی دارد. نتایج نشان می دهد الگوهای ادب ورزی استفاده شده در این نامه ها با الگوی «تحقیر خویش و تعظیم مخاطب» که بیمن از آن یادکرده است، همخوانی دارد. همسویی این نامه ها با اصل شماره 3 و 4 از اصول شش گانه ادب ورزی لیچ مشهود است که بر اساس آن، فرد تمام توان خود را برای ستودن طرف مقابل و تواضع هنگام ارتباط نشان می دهد. سازوکار حذف، «تعظیم مخاطب» و «ستودن» او از سازوکارهایی است که در این نامه ها مشهود است. همچنین، در این نامه ها، توجه به گفتمان دینی نیز برای حفظ احترام ضروری تلقی شده، خالی بودن نامه از وجود این عناصر نشانگر بی احترامی به مخاطب است. نهایتا، توجه به گفتمان اجتماعی نیز از دیگر مواردی است که تجلی آن را می توان در موضوع هویت مستقل و هویت وابسته دید.
  کلیدواژگان: صبح الاعشی، قلقشندی، ادب ورزی، نامه نگاری، بیمن، لیچ
 • فاطمه یگانه*، آزیتا افراشی صفحات 193-216
  مقاله حاضر به این پرسش اصلی می پردازد که بیان استعاری قرآن تا چه میزان مبتنی بر به کارگیری الفاظ جهتی در معنی استعاری است. تحلیل های مقاله، مبتنی بر طبقه استعاره های مفهومی جهتی در نظریه معاصر استعاره است. ازآنجاکه تجربه و درک مفاهیم مکان و جهت به لحاظ شناختی از جایگاهی بنیادی برخوردارند، این پرسش مطرح است که این مفاهیم چگونه در قرآن برای دریافت مفاهیم پیچیده تر به کار رفته اند. برای پاسخگویی به این پرسش، در نرم افزار جامع التفاسیر نور (1390)، با کلید واژه های «فوق، تحت، وراء، خلف، امام، یمین، شمال» جست وجو شد و آیاتی که در آن ها این مفاهیم جهتی در ساخت استعاره به کار رفته بود، در کل قرآن مشخص شد. با این شیوه شصت شاهد به دست آمد که در آن ها جهت ها به عنوان حوزه های شناختی مبداء، در بیان استعاری قرآن به کار رفته بودند تا مفاهیم انتزاعی و پیچیده ای چون «منزلت، برتری، زمان، خیر و برکت» و جز آن توصیف و قابل درک شوند. تحلیل داده های مقاله حاضر شیوه های کاربرد منحصربه فردی را از واژه های جهت نما، در نقش استعاری در قرآن می نمایاند که می تواند به مثابه یکی از ویژگی های معناشناختی قرآن معرفی گردد. این پژوهش، زمینه ساز پژوهش های آینده خواهد بود که ازآن میان، می توان به پژوهش هایی درباره بررسی شیوه های بازنمایی زمان ازمنظر معنی شناسی شناختی در قرآن کریم اشاره کرد.
  کلیدواژگان: قرآن، استعاره مفهومی، استعاره جهتی، پژوهش پیکره ای، حوزه مبداء، مقصد
 • منصوره امیری*، رضا غفار ثمر، غلامرضا کیانی، رامین اکبری صفحات 217-238
  هدف از این پژوهش، بررسی نگرش زبان آموزان جوان ایرانی در دو گروه سنی هشت و یازده ساله، نسبت به زبان و فرهنگ انگلیسی و همچنین، هویت ملی خود زبان آموز است. این نگرش یک بار در آغاز پژوهش و بار دیگر در پایان آن بررسی شد که به مدت یک سال به طول انجامید. هدف نگارندگان در این مطالعه، بررسی این فرضیه بود که آیا سن آغاز یادگیری زبان انگلیسی می تواند نقش موثری در شکل گیری دیدگاه های زبان آموز نسبت به عوامل یادشده و یا تغییر آن ها داشته باشد؟ برای سنجش دیدگاه زبان آموزان مجموعه آزمون های انگیزه و نگرش که در سال 1972 م، به دست گاردنر و لمبرت طراحی شد، پس از تحلیل عاملی و استفاده در آزمون پایلت با اعمال تغییراتی به کاررفت. دیگر ابزار به کاررفته در این پژوهش، مصاحبه براساس چارچوب پیشنهادی میخائلوویچ دیگونوویچ (1993) بود. نتایج این بررسی نشان داد که نگرش زبان آموزان هشت ساله در پایان پژوهش، تفاوتی با آغاز آن ندارد؛ حال آنکه زبان آموزان یازده ساله نگرشی متفاوت نسبت به فرهنگ انگلیسی و هویت ملی خود در انتهای پژوهش در قیاس با آغاز آن از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: نگرش، هویت ملی، زبان آموز، فرهنگ، انگیزه
 • محمدجعفر یوسفیان کناری*، زهره قلی پور صفحات 239-267
  در این پژوهش تلاش برآنست تا سازوکار دریافت زاویه دید در حوزه داستان و نمایش بررسی شود. برای این منظور دو نمونه داستانی («حلزون شکن عدن» از شهریار مندنی پور) و نمایشی («سپنج رنج شکنج» از محمود استادمحمد) بررسی می شوند. وجه اشتراک نمونه های برگزیده در این است که زاویه دید شخصیت های غایب در هردو اثر، از خلال اظهارات افراد حاضر در جهان داستانی و نمایشی خلق می شود. برای درک این فرایند، تلفیقی از رویکرد زبان شناختی دانیل مک اینتایر مبنی بر رهیافت «انتقال اشاره» و آراء ماری لار رایان پیرامون «جهان های ممکن» به عنوان چارچوب نظری پژوهش اتخاذ شده اند. مسئله اصلی این پژوهش کشف قابلیت های روایت شناسانه زاویه دید در فضاهای داستانی یا نمایشی بیرون از قاب اصلی ماجراست؛ به این معنا، هدف اساسی مقاله حاضر ارزیابی روند خلق یا بازتولید زاویه دید اشخاص غایب در صحنه وقوع ماجراست. داده های این پژوهش براساس شاخص های روایت شناختی مک اینتایر و رایان تحلیل می شوند؛ بنابراین، نمونه ها با انتخاب روش پژوهش تحلیلی توصیفی بررسی می شوند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که به رغم تمایزات ماهوی جهان داستانی و نمایشی، اشخاص اصلی ماجرا اغلب به کمک نشان گرهای زبان شناختی که در روند مکالمه موثرند، فرصت می یابند تا با گسترش دامنه دلالت های کلامی و عمق میدان دید روایی، زاویه دید شخصیت های غایب ازصحنه را هدایت کنند و برنحوه ادراک تماشاگر فرضی (خواننده) اثرگذار باشند.
  کلیدواژگان: زاویه دید، زبان شناسی و نمایش، روایت، نمایشنامه های فارسی
 • هانیه یارمند *، حسن عشایری صفحات 269-291
  این پژوهش، از جمله پژوهش های میان رشته ای است که در حوزه های علوم شناختی، زبان شناسی بالینی، عصب شناسی زبان و آسیب شناسی زبان قرار می گیرد و در جهت حل مشکلات و اختلالات مربوط به زبان، انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر تحریک سیستم نورون های آینه ای از طریق القای موسیقی و تقلید حرکات قصدمند بر افزایش میانگین تعداد فعل در جمله در گفتار آزاد کودکان اتیستیک است. به همین منظور، ابتدا دو پژوهش آزمایشی در 12 جلسه روی دو دختر 6 و 7 ساله اتیستیک به مدت چهار هفته در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی اجرا شد. پس از مشاهده نتایج مثبت و موثر این دو روش، نمونه های دیگر، یعنی 6 دختر اتیستیک 5- 8 ساله تک زبانه فارسی زبان، به صورت نمونه در دسترس، انتخاب شدند و 42 جلسه در طی چهارده هفته، به صورت سه جلسه 20- 30 دقیقه ای در هفته تحت آموزش، قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند؛ هنگام آموزش تقلید حرکات قصدمند در گروه اول که شامل 3 آزمودنی می شد، موسیقی در کلاس پخش نمی شد (تحریک دیداری و حرکتی)؛ اما در گروه دوم که شامل 3 آزمودنی می شد، هنگام آموزش تقلید حرکات قصدمند، موسیقی بی کلام پخش می شد (تحریک دیداری، حرکتی و شنیداری). به منظور ارزیابی شاخص میانگین تعداد فعل در جمله، گفتار آزمودنی ها ، پیش و پس از اجرای مداخله، درحین بازی و مکالمات روزمره ضبط شد؛ سپس میانگین تعداد فعل در جمله آن ها اندازه گیری شد. یافته های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 به کمک آزمون تی زوج و آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که میانگین تعداد فعل در جمله، به صورت معنی داری بعد از دوره آموزشی در هر دو گروه افزایش یافت. علاوه بر افزایش میانگین تعداد فعل در کل آزمودنی ها، میانگین تعداد فعل در جمله، در گفتار آزمودنی های گروه دوم نسبت به آزمودنی های گروه اول تفاوت معنی داری داشت. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت تحریک سیستم نورون های آینه ای از طریق القای موسیقی و تقلید حرکات قصدمند تاثیر مثبتی بر افزایش میانگین تعداد فعل در جمله در کودکان اتیستیک دارد. البته گفتنی است که تحریک شنیداری- دیداری- حرکتی این سیستم عصبی، تاثیر بیشتری بر پیشرفت وضعیت کلامی این کودکان دارد.
  کلیدواژگان: اتیسم، سیستم نورون های آینه ای، القای موسیقی، تقلید حرکات قصدمند
 • سعیده شجاع رضوی، بلقیس روشن*، شیرین پور ابراهیم، نرجس بانو صبوری صفحات 293-310
  نظام مفهومی ما که بر اساس آن فکر و عمل می کنیم، ماهیتی اساسا مبتنی بر استعاره دارد. کودک نیز از آغاز زبان آموزی با این تعامل شناختی روبه رو است. بر همین اساس بر پایه دانش اندک خود از محیط و واژگان، از نظام استعاری بزرگ سالان نیز بهره می برد. کودک امروز دارای دانش شناختی متفاوتی از کودک زمان پیاژه و حتی پس از آن است. وسایل ارتباط جمعی، اسباب بازی های مدرن مانند ایکس باکس و تبلت، کتاب های مصور و انواع پازل ها همگی دنیای شناختی کودک را متحول ساخته است. به همین منظور، بازبینی زمان درک استعاری کودک، موضوع قابل توجهی است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است. در این پژوهش میدانی، 60 کودک دختر و پسر 2 - 5 ساله در شرایط آزمونی قرار گرفتند. برای انجام پژوهش حاضر، آزمون خودساخته ای بر مبنای گردآوری عبارات استعاری کودک فارسی زبان و پژوهش میدانی بیالکا- پیکال (2003) صورت گرفت. یافته های پژوهش، حاوی زمان درک عبارات استعاری بدن مند و علاوه بر آن، میزان درک کودک با توجه به متغیر سن می باشد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج بررسی بیالکا- پیکال (2003) همسو بوده است؛ با این تفاوت که پژوهش بیالکا- پیکال کودکان را از سه سال و سه ماهگی مورد بررسی قرار داده و پژوهش حاضر، کودکان فارسی زبان را از سن دوسالگی دارای درک عبارات استعاری بدن مند می داند. در این بررسی مشخص گردید که میزان درک با توجه به متغیر سن و علایق شناختی کودک رو به افزایش است.
  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، استعاره، روان شناسی شناختی، زبان شناسی فرهنگی، استعاره بدن مند
|
 • Ehsan Esmaeeli Taheri * Pages 1-18
  Some orientalists has considered neither subject nor predicate accusatives in Arabic as complementary and some Arabic syntax researchers called them special builder and some named them supplementary. But Azarnoosh has named them adverb.
  This naming, adverb, because of the correspondence of most of these accusatives with adverb in Persian and English, is correct, exact and also more shortened, illustrative and exclusive than other names. Also finding equivalent and teaching it to others is simpler too.
  This syntactic category has two forms: 1. Singular 2. Compound. Most of the singular adverbs can be changed into compound ones while reserving the meaning, usage and grammatical role. Regarding the characteristics of adverb, the definition is as follows: adverb is a meaningful and neither subject nor predicate part of sentence in Arabic syntax which determines the aspect and direction of the sentence in case of being singular or compound and it plays one the eight grammatical roles such as: adverb of time and place, adverb of reason, companionship adverb, intensifier adverb, state adverb, explicating adverb, exception adverb and specialized adverb.
  Keywords: adverb, neither subject nor predicate appointees, singular, compound
 • Golam Ali Fallah, Farzan Sojoodi, Sara Baramaki * Pages 19-42
  This research tries to study the migration Persian literature novels and analyzes the challenge of identity-makers elements in the motherland and host country in inter-discourse migration spaces. The aim of this study is to answer this main question: What challenges would build the motherland identity-makers elements relocate human subject from native Semiosphere to the host Semiosphere?
  The article uses the theoretical foundations of cultural studies and the theory of Semiosphere of Juri Lotman to answer this question. This article assumes that identity-makers elements lose an important part of their power and influence after withdrawal from the sphere of their Semiosphere.
  These identical signs in the host territory, since they lose the supporting powers and because of the differences and conflicts they have with identical signs of host, may be sent to margin. Or they are inflicted with change in their value. And as the result, the human subject gets many identity-makers challenges. These challenges vary from liminal identity to identity crisis and identity less.
  Keywords: Discourse, identity, Semiosphere, Identity Crisis, Migration
 • Mohammad Hossein Javari, Mahnaz Rezai * Pages 43-66
  Claude Levi-Strauss (1908-2009) French ethnologist and anthropologist and theorist of Anthropology, is known in the world as the "father of modern anthropology". He has gained a reputation in the field of anthropology among anthropologists and scholars, because of his structuralist theory as well as their own method of proving this theory. He is considered as the greatest theoretician of structuralism. His studies include a review of the "basic structure of kinship" and "the structure of myths". In this article, we will see how Claude Levi-Strauss split the constituent units of "myths" and "kinship ties" to show a new aspect of them. This article intends to give his definition of structuralism, mythic structure, elementary structures of family, work and pay their relationship with linguistics and point her separation with other theorists, linguiststs and anthropologist like Saussure, Jakobson, Freud, etc. In this article we see how his studies in the field of "structure" help us understand new insights on human being.
  Keywords: Language, structuralism, myth, structure of kinship, human
 • Hossein Rahmani *, Yahya Modarresi, Maryam Sadat Ghiasian, Bahman Zandi Pages 67-90
  Importing the pragmatic theories of ‘politeness’ (Brown and Levinson, 1987) and ‘impoliteness’ (Culpeper, 1996) into the domain of literary studies, this article intends to investigate politeness and impoliteness strategies used in ten highly acknowledged Persian youngsters’ novels published from 2002 to 2012. For a novel to be included in the samples it should not be translation; most of its events should be narrated through dialogues; and that it should have won the majority of prizes for youngsters’ literature. This article addresses two central research questions: (1) How is the characters’ uses of politeness and impoliteness strategies in peer-group and non-peer-group vary? (2) In general, which strategies (politeness strategies or impoliteness strategies) are more frequently used by characters in Persian-speaking Youngsters’ Novels? The results, came by Chi-Square test, demonstrate that the characters in Persian youngsters’ novels are more inclined to using impolite strategies in peer-group interactions compared to non-peer-group interactions and that characters, in general, make more use of politeness strategies than impoliteness strategies.
  Keywords: Impoliteness, Politeness, pragmatics, Persian, speaking Youngster's novels
 • Morad Ali Salandari Rabori, Adel Rafiei *, Batool Alinezhad Pages 91-118
  The present study, using some morphological Persian constructions, explores Morphological Doubling Theory (Inkelas and Zoll 2005, henceforth MDT) and its essential claim as regards resulting reduplication when the morphology calls twice for a constituent of a given semantic description. In contrast to the previous theories and approaches categorizing reduplication as phonological duplication, MDT categorizes it generally as reduplication of given morpho- semantic features. To answer the research question and know whether the formation of Persian reduplicated constructions are explainable and justifiable in MDT framework or not, using two categories of semantic and morphotactic evidence, some Persian data are analyzed in MDT framework. Semantic evidence such as root allomorphoy, synonym constructions, echo reduplication, medial full reduplication and antonym constructions together with morphotactic evidence such as ezafe vowel, indifference-ke construction, interfix, linker or enclitic and melodic overwriting are some pieces of used evidence for exploring MDT framework in the studied constructions in Persian. The present study, with a descriptive-analytic method, has been carried out by studying some Persian data gathered through people’s daily natural conversations, written works on Persian morphology and authors’ intuition. Analyzing the gathered data reveals that adopting MDT, in addition to presenting a comprehensive description and analysis of Persian reduplication, makes it possible to describe and study the structure and semantic of the reduplicated constructions that were not appropriately analyzable previously.
  Keywords: reduplication, morphological doubling theory, root allomorphy, morphotactic asymmetry, melodic overwriting
 • Moloud Talaei *, M.R. Nasr Isfahani Pages 119-148
  Structural analysis of classic narrative works preapare the way to investigate the components of a story within the language. Mehr and Mah has a complete plot and another capabilities in order to analyze. In lyrical system of so called collection poetic and emotional function of language is dominated on other roles. The relationship between language and narrative and decelerating species can be so interpreted. When the narrator of the story focuses on himself, the () emotive function of language is more salient , and when he or she describes the actions, actors and other phenomena () the literary function of language shows itself, because in this extent generally more figures _due to an style of old story_ are used. Descriptions of natural phenomena, the appearance of characters and even the details of some lyric acts like hunting, night wedding, banquet and… reduce narrative acceleration. In this part, the poetic function is apparent. Mental complaints, whispering to himself, speaking with the language inspired by the elements of nature and … because of specific texture that mainly associated with vocative particles has a direct relationship with emotive function of lyric language. Emotional discourse is central to narration and decreases the mechanism of narrative actions. Another achievements of this research using emotional pattern of discourse is to show the hopes of event the hope, and confidence for Joined beloved.
  Keywords: Mehr, Mah, narrative genres, deceleration, poetic function of language, literary function of language, emotive function of language
 • Hamideh Marefat, Ahsan Pashazadeh* Pages 149-170
  PhD Student of TEFL, English Department, Faculty of Foreign Languages and The available empirical evidence on the long-term efficacy of written corrections is limited to the studies that have investigated the effect of focused feedback on improving grammatical accuracy of two specific aspects of English articles. It is clear that focused corrections, which target only one or two grammatical error types at a time, lack ecological validity in writing courses. The aim of the present study is to investigate the reaction of different structures to corrections which enjoy more validity in writing classes. Using a pretest-posttest design, the long-term reaction of three features of English grammar (articles, the infinitive, and the present unreal conditional) to mid-focused and unfocused written feedback and revision were investigated. The results showed that on the delayed posttest, which was administered one month after the feedback treatment, the performance of the students in the experimental groups was not significantly different from the control group and that there were no significant absolute gains in any of the groups compared with pretest scores.
  Keywords: Written feedback, Revision, Mid, focused, Unfocused, Grammatical accuracy
 • Mahdi Moghaddasi, Nia, Ali Asghar Sultani * Pages 171-192
  Subh al-Asha, written by Ahmad al-Qalqashandi 9 century (H.), elaborating official letter writing styles in Mamluk period is a valuable source for historical politeness studies. Based on Leech's politeness maxims and Beeman's approach to politeness, this paper tries to unravel the politeness strategies in official letters of the Mamluks, which depend heavily on power relations. The results show that strategies adopted in these letters are in line with Beeman's "self-lowering" and "other-raising" elements. They also confirm Leech's maxim 3 and 4, out of his six maxims, whereby individuals do their best to praise the other party during the communication. Thus, strategies applied in these letters include "exclusion," "raising the addressee," and "praising the addressee." Using a religious discourse, whose lack would be offensive, is another feature of Mamluk official letters. Finally, social discourse was also adopted in these letters through which the writer acquired his dependent / independent identity.
  Keywords: Subh al Asha, al, Qalqashandi, Politeness, Beeman, Leech
 • Fateme Yegane *, Azita Afrashi Pages 193-216
  The present research surveys orientational metaphors in Quran in a cognitive approach. Space and orientation in the space are basic cognitive domains employed as source domain for conceptual metaphors. The research aims to explore the target domain concepts formed based on the orientational concepts. Thus the “Noor software” was searched with seven orientation marking keywords. All the verses including these keywords were identified in Quran and 60 instances of metaphorical application of these items were recognized. Some of the most prominent abstract concepts formed through orientational metaphors in Quran are “degree and dignity; bliss; superiority and advantage” among others. Findings of the research show that the special application of orientational metaphors in Quran is a stylistic and semantic feature.
  Keywords: Quran, Conceptual metaphor, orientational metaphor, corpus based research, source, target domain
 • Mansooreh Amiri *, Reza Ghafar, Samar, Reza Kiany, Ramin Akbari Pages 217-238
  The present study aimed at investigating the initial and final attitudes of Iranian EFL learners in two different age groups (8 and 11 year olds) during one year of inquiry and seek to witness whether the language learners’ age of starting foreign language learning can influence their attitudes or not. The participants’ attitudes were measured via questionnaires and interviews. The modified AMTB (Attitude Motivation Testing Battery) used in this study was designed in such a way as to measure the learners’ attitude in eight different domains (Learners’ interests in foreign language, Attitudes toward English speaking people, Attitudes toward learning English, National identity, Integrative orientation, Instrumental orientation, English class anxiety and parental encouragement). Our focus in the present study was on the participants’ performance on the first four attitudinal domains and also their performance on the whole questionnaire so the participants’ answer to these relevant items on the questionnaire (items related to the first four domains) and also the whole questionnaire was subject to statistical analysis .For the first four domains, results of the study showed that our participants hold positive attitudes towards foreign language learning and learning English both at the beginning and also at the end of inspection. For their attitudes towards English culture and its speakers and also their national identities, our learners in different age groups revealed different patterns. Taking the total attitude picture into consideration (the questionnaire as whole with all its 8 domains) however, there was not any significant difference between the attitudinal behaviors of participants of two different age groups of this study.
  Keywords: Attitude, National Identity, Language learner, Culture, Motivation
 • Mohammad Yousefian Kenari *, Zohre Gholipour Pages 239-267
  In this research, it has been attempted to investigate how the point of view in story and drama is perceived. For this purpose, two case studies are considered: the short story Snail Cracker (by Shahryar Mandanipour) and the play “Hovel of Trauma& Agony"(by Mahmoud OstadMohammad). The similarity between two case studies is the fact that in both, the audience finds out viewpoint of absent characters, through the statements of present figures in the story and drama worlds. To understand how it works, a combination of the linguistic approaches of McIntyre, based on “Deictic Shift” and Ryan's notion of “Possible Worlds” are adopted as the theoretical framework of the study. The main problem of the article is to discover narratological capabilities of the point of view in creating dramatic or narrative hidden spaces. The main goal of this article is to investigate the construction process of the absent character's viewpoint in the main scene of the events. The research findings are being analyzed based on the narratological indices of McIntyre and Ryan. Research methodology is descriptive –analytic. The results reveal that despite discrepancies between the story and drama worlds, they have some features in common: their figures can develop narratological perspectives and absent person's viewpoint through linguistic markers which effect on the dialogues, they are also able to influence on assumed audience’s (reader’s) perception.
  Keywords: Point of View, Linguistics, Drama, Narrative, Persian Plays
 • Hanieh Yarmand *, Hassan Ashayeri Pages 269-291
  This current and interdisciplinary research in the fields of cognitive science, clinical linguistics, neurobiology of language, and language pathology tries to solve language-related problems and disorders. The present research aims to provide a comparison of the effect of stimulating mirror neuron system through music induction and intentional movement imitation on the increase in the average number of verbs in a sentence in free speech of autistic children. For this purpose, first, two pilot studies were performed in 12 sessions on 2 autistic girls aged 6 and 7 for four weeks in Iran University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences. After observing the positive and effective results of these two methods, other samples, i.e. 6 autistic monolingual Farsi speaking girls aged 5-8 were selected by convenience sampling, and underwent 42 sessions (i.e. three 20-30 minute session) of training over 14 weeks. The samples divided to two groups; during training intentional movement imitation in the first group including 3 subjects, no music was played in the class, while instrumental music (wordless music) was played in the class for the second group including 3 subjects during training intentional movement imitation. To evaluate the index of average number of verbs in a sentence, speech of the subjects, after and before intervention, was recorded during the play and everyday conversation. Then, the average number of verbs in their sentence was measured. The research findings were examined using SPSS software (version 20) by Paired-samples t-test and ANCOVA test. The obtained results indicate that the average number of verbs in the sentence significantly increased after the training course in both groups. In addition to the significant changes in all the subjects, the average number of verbs in the sentence in the subjects of the second group showed a significant difference compared to the first group. Based on the research findings, it can be said that stimulation of mirror neuron systems through music induction and intentional movement imitation positively affects the increase in the average number of verbs in the sentence in autistic children. However, it should be mentioned that audio-visual-motor stimulation of the neuron system has a greater impact on verbal skill development of autistic children.
  Keywords: Autism, Mirror neurons system, Music induction, Intentional movement imitation
 • S. Shoja Rizvi, B. Roshan*, Sh. Pourebrahim, N.B. Saboori Pages 293-310
  Our conceptual system is metaphor based. Children also face this cognitive interaction from the beginning of language acquisition. Accordingly, based on their little knowledge of the environment and vocabularies, they benefit from adult`s metaphorical system.Nowadays children`s knowledge is different from that of Piaget`s time and even after this era. Mass communication, modern toys like X-boxes and tablets all have developed children`s cognitive world. In this field study, sixty 2- to 5- years-old Persian-speaking boys and girls were examined in order to understand the time of comprehension and use of embodied metaphors regarding the variable of age in them. A self-mode test was prepared on the basis of Persian metaphoric phrases and Bialka-pkul`s study (2003).
  Method
  The research method was descriptive-survey and the population consisted of 2-5-year-old children of kindergartens in zones 1, 4, and 20 of Tehran. Sixty monolingual normal girls and boys made the sample. The research results are zeitgeist of complete understanding and relative understanding of embodiment metaphorical expressions and perception content due to the age variant in addition. The result of this study with the results of the Bialka- Pikul (2003) was in line. There is a difference that Bialka-pkul research, study on children from age of 3 years, three month but current research says children from the age of two years have a relative understanding of embodiment metaphorical expressions, this study denotes that perception content increasing due to the age variant and cognitive interest.
  Result
  Response of children to tests questions shows children speech in three distinct cultural groups. Persian -language children's speech in no.1 urban area of Tehran city whom they interaction with nature and their metaphorical expressions derived from natural and pristine words, while (the four) children use the environment words frequently, while (the twenty) use metaphorical expressions derived from adult speech and common phrases and words of Persian language. Different use of metaphoric phrases by children indicate different confederacy of receiving physical realm and the realm of subjective perception and cognitive in three different under study cultural groups. Such knowledge is not unique and represents a significant number of children's cognitive differences in the three under study areas .
  Results
  2-2.5-year-olds gained the least points (0.4 out of 4) in metaphor understanding and had the most and the least difficulties in color and sound metaphors, respectively, but the other groups got higher points (1.5, 1.3, 2.2, 2.1, 3, orderly). The boys had better understanding than girls although the difference wasnt significant (P>0.05).
  Keywords: Cognitive Linguistics, Cognitive Semantics, Metaphor, Cultural Linguistics, Embodiment