فهرست مطالب

طب جنوب - سال نوزدهم شماره 5 (آذر و دی 1395)
 • سال نوزدهم شماره 5 (آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه بهروزی، هاتف قاسمی حمیدآبادی، مظاهر قلی پور ملک آبادی، نورالله رضایی، مریم نظم بجنوردی، مجید ملک زاده شفارودی * صفحات 773-786
  زمینه
  داربست های کامپوزیتی با دارا بودن برخی از ویژگی های مطلوبشان امروزه کاربردهای فراوانی در مهندسی بافت های سخت دارند. در مطالعه حاضر با بررسی های آزمایشگاهی (In vitro) و همچنین پیوند به جمجمه رت بالغ (In vivo)، نقش کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- ژلاتین در دو حالت، یکی به تنهایی و دیگری پوشیده شده با سلول های بنیادی استرومایی مغز استخوان (BMSCs) در روند بهبودی ضایعات استخوانی، کاهش زمان ترمیم و میزان پاسخ ایمنی بدن مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، جهت تهیه نانو داربست هیدروکسی آپاتیت-ژلاتین از پودر نانوهیدروکسی آپاتیت و ژلاتین استفاده شد. BMSCs با روش فلوشینگ (خروج مغز قرمز استخوان با جریان پر فشار مایع) جداسازی و کشت داده شدند. در این پژوهش از 15 سر رت نر بالغ نژاد ویستار با وزن حدود 250-200 گرم استفاده شد. گروه های مورد مطالعه شامل: گروه نقص استخوانی با داربست هیدروکسی آپاتیت-ژلاتین، گروه نقص استخوانی با هیدروکسی آپاتیت-ژلاتین به همراه BMSCsو گروه نقص استخوانی بدون داربست که پس از یک هفته و یک ماه از جراحی مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون MTT جهت بررسی زیست سازگاری داربست مذکور استفاده شد. جهت تائید روند پیشرفت ترمیم و میزان حضور سلول های التهابی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و به منظور بررسی سنتز رشته های کلاژن از رنگ آمیزی تری کروم ماسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی MTT نشان داد که داربست (Scaffold) مورد نظر اثر سمی بر روی سلول های استرومایی ندارد. اولین نشانه های استخوان سازی در هفته اول در گروه پیوند هیدروکسی آپاتیت- ژلاتین به همراه سلول های BMSCs ظاهر شد. اما در هفته چهارم استخوان سازی کامل تر شده و باقی مانده های داربست مورد نظر به صورت جزایری در بافت استخوانی اسفنجی یافت شد. بیشترین تعداد لنفوسیت ها در گروه های تجربی پس از یک هفته از کاشت داربست ها مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می ر سد که داربست هیدروکسی آپاتیت-ژلاتین پوشیده شده با سلول های BMSCs، نقش بالقوه ای در روند ترمیم داشته است و به عنوان راهکار درمانی مناسب در ترمیم ضایعات وسیع استخوانی می توان از آن بهره جست.
  کلیدواژگان: پیوند، داربست، رت، سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، مهندسی بافت
 • دارا باقری *، جیرو کویاما صفحات 787-798
  زمینه
  بنزو- آ- پایرن یک ترکیب هیدروکربنه حلقوی چند زنجیره معطر با وزن مولکولی بالا بوده که اثرات سرطان زایی بالایی دارد. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات ترکیب بنزو- آ- پایرن بر القاء فعالیت آنزیم EROD کبدی و شکست رشته های DNA کبد در ماهی مداکا است.
  مواد و روش ها
  23 عدد ماهی مداکا پس از انتقال به آکواریوم های 10 لیتری به مدت 7 روز در چهار گروه شامل گروه کنترل، با غلظت کم (5/0 میکروگرم در لیتر)، غلظت متوسط (5/1 میکروگرم در لیتر) و غلظت بالا (5 میکروگرم در لیتر) به روش سمی استاتیک در معرض ترکیب بنزو-آ- پایرن قرار گرفتند. در روز هفتم نمونه برداری از کبد ماهیان انجام شده و بخشی از نمونه ها بلافاصله هموژن شدند و برای سنجش آنزیم EROD مورد استفاده قرار گرفت. قسمت دیگر از نمونه های کبدی پس از انتقال به فریزر 20- درجه سانتی گراد جهت سنجش میزان یکپارچگی ساختار DNA مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن انجام شد. سطح اعتماد 5 درصد (05/0>P) به عنوان سطح معنی داری آماری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم EROD بین تیمارهای آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. هرچند ماهی هایی که در معرض بیشترین غلظت (5 میکروگرم در لیتر) بنزو- آ- پایرن قرار گرفته بودند، میزان شکستگی DNA بالاتری داشتند با این حال تفاوت معنی داری در میزان شکستگی رشته های DNA در بین تیمارهای مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  ترکیب بنزو- آ- پایرن سبب افزایش فعالیت آنزیم EROD کبدی از آنزیم های فاز I سیستم سم زدایی ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در ماهیان مداکا می گردد. با این حال به نظر می رسد ماهیان مداکا دارای مکانیسم های ترمیمی و جلوگیری کننده از شکست رشته های DNA هستند.
  کلیدواژگان: بنزو، آ، پایرن، ماهی مداکا، آنزیم EROD، یکپارچگی ساختار DNA
 • سام زربخش *، نسرین خان محمدی، مهرداد بختیاری صفحات 799-808
  زمینه
  پیوند سلول های شوان می تواند به بازسازی اعصاب محیطی کمک کند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر پیوند سلول های شوان با مدل اتوگرافت در بازسازی اعصاب محیطی در مدل حیوانی بود.
  مواد و روش ها
  20 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه کنترل، پیوند سلول های شوان و مدل اتوگرافت تقسیم شد. در گروه کنترل، یک قطعه 10 میلی متری از عصب سیاتیک سمت چپ را برداشته، لوله سیلیکون جایگزین آن گردید. در گروه پیوند سلول های شوان پس از قرار دادن لوله سیلیکونی، حدود 500000 سلول شوان داخل لوله تزریق شد. در گروه مدل اتوگرافت، قطعه 10 میلی متری از عصب سیاتیک سمت چپ را برداشته، پس از معکوس کردن به دو انتهای عصب پیوند زده شد. 12 هفته پس از جراحی، تعداد آکسون ها، تعداد عروق خونی و ضخامت غلاف میلین بازسازی شده مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی های بافت شناسی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد، تعداد آکسون ها و ضخامت غلاف میلین در گروه مدل اتوگرافت به طور معنی داری بیش از سایر گروه ها، و در گروه پیوند سلول های شوان به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود. همچنین تعداد عروق خونی بازسازی شده در گروه پیوند سلول های شوان به صورت معنی داری بیش از سایر گروه ها بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد پیوند سلول های شوان در بهبود بازسازی اعصاب محیطی موثر است و احتمالا می تواند جایگزین مناسبی برای روش اتوگرافت شود.
  کلیدواژگان: اتوگرافت، سلول های شوان، پیوند، اعصاب محیطی
 • سیروس نعیمی * صفحات 809-818
  زمینه
  افزایش متیلاسیون در جزایر CpG، یکی از مکانیسم های مهم در خاموش شدن ژن می باشد. در بسیاری از سرطان ها، ژن های مختلفی دچار این (CpG island hyper methylation) CIHM می گردند. فاکتور تنظیمی P14/ARF در تنظیم منفی سیکل سلولی از طریق تاثیر بر مسیر فاکتور P53 دخالت دارد. از طرف دیگر اینترلوکین 17 با اثرات التهابی می تواند باعث افزایش متیلاسیون گردد. هدف از این تحقیق بررسی متیلاسیون پرومتر ژن P14/ARF و تاثیر اینترلوکین 17 بر این متیلاسیون در بیماران مبتلا به سرطان پستان در جنوب کشور ومقایسه آن با افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق موردی – شاهدی از خون محیطی 40 بیمار مبتلا به بیماری سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های شیراز و 40 زن سالم، جهت استخراج DNA، با استفاده از روش حذف نمکی (Salting out) و پروتئیناز K استفاده گردید. افراد کنترل دارای سابقه خانوادگی سرطان یا بیماری های خود ایمنی از مطالعه حذف گردیدند. جهت بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17، از روش PCR-RFLP و جهت بررسی متیلاسیون پروموتر ژن P14/ARF، از روش MSPCR استفاده گردید. نتایج حاصله از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS و آرلی کوئین و آزمون های مجذور کای (X2) و Hardy-weinberg equilibrium به ترتیب مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها موید این مطلب بود که، میان متیلاسیون پروموتر ژن P14/ARF و ایجاد بیماری ارتباط معنی داری وجود دارد بدین صورت که پروموتر ژن مذکور در افراد سالم نسبت به افراد بیمار به میزان کمتری متیله شده بود (05/0>P). از طرف دیگر یک ارتباط معنی داری میان ژنوتیپ GG در پلی مورفیسم ژن IL17 F و متیلاسیون ژن P14/ARF مشاهده گردید (05/0>P).
  نتیجه گیری
  متیلاسیون پروموتر ژن P14/ARF نقش مهمی در ایجاد سرطان پستان ایفا می کند با توجه به کاهش متیلاسیون پروموتر ژن P14/ARF و ارتباط آن با این بیماری، به نظر می رسد که بتوان ازآن به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، متیلاسیون پروموتر، پلی مورفیسم، اینترلوکین 17، P14، ARF
 • مهناز مومنی، اصغر نیک سرشت، زهرا اکبری، عادل دانشی، خلیل پورخلیلی * صفحات 819-831
  زمینه
  پیش شرطی سازی ایسکمیک دور سبب بهبود عملکرد ورزشی می شود و از آنجا که این پدیده دارای دو فاز می باشد، هدف مطالعه کنونی بررسی اثرات تاخیری پیش شرطی سازی ایسکمیک دور بر عملکرد قلبی تنفسی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار است.
  مواد و روش ها
  25 نفر از دانشجویان پسر و دختر در دو گروه اصلی ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفتند. پیش شرطی سازی ایسکمیک با استفاده از 3 سیکل متناوب ایسکمی و جریان مجدد کوتاه 5 دقیقه ای بر روی بازوهای افراد شرکت کننده اعمال گردید. تست های قلبی تنفسی قبل، بعد و 24 ساعت پس از اعمال پیش شرطی سازی اندازه گیری شدند. حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از تست پله کوئین محاسبه گردید.
  یافته ها
  آنالیز آماری داده ها نشان داد که پیش شرطی سازی ایسکمیک دور تاخیری در گروه غیرورزشکار سبب بهبود معنادار در حجم اجباری بازدمی ثانیه اول، حداکثر تهویه ارادی و افزایش قابل توجه در بعضی دیگر از پارامترهای تست عملکرد ریوی گشته است. همچنین پیش شرطی سازی تاخیری سبب کاهش فشار سیستولی و ضربان قلب و کاهش رلیز لاکتات در هر دو گروه به ویژه در گروه ورزش گردید، اما اثر معنی داری بر حداکثر اکسیژن مصرفی هیچ کدام از گروه ها نداشت.
  نتیجه گیری
  پیش شرطی سازی ایسکمیک دور تاخیری سبب بهبود عملکرد قلبی عروقی افراد گروه ورزشکار و عملکرد تنفسی افراد گروه غیر ورزشکار شده است؛ بنابراین می تواند جایگزین مناسبی برای مواد نیروزا در جهت بهبود عملکرد ورزشی افراد در میادین ورزشی باشد.
  کلیدواژگان: پیش شرطی سازی ایسکمیک دور، حداکثر اکسیژن مصرفی، تست های عملکرد قلبی تنفسی
 • محمدرضا رمضانی، حسین نادری منش *، مجید عرفانی مقدم صفحات 832-838
  زمینه
  مطالعه دینامیک مولکولی پروتئین ها بر اساس حرکت های درون مولکولی برای درک مکانیسم عملکرد پروتئین ضروری است. حرکت های درون مولکولی در پروتئین ها، نقش بسیار مهمی در فرآیند تاخوردن و همچنین عملکرد آنزیم ها بازی می کنند. اسمولیت ها مولکول های آلی هستند که توسط همه موجودات ساخته می شوند و تحت شرایط تنش به حفظ پایداری و فعالیت مولکول های زیستی کمک می کنند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش اثر سوربیتول به عنوان افزودنی (اسمولیت) تعدیل کننده بر آنزیم لیزوزیم سفیده تخم مرغ به وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته تعویض هیدروژن – دوتریوم مطالعه شد. پس از حل کردن آنزیم در محلول حاوی دوتریوم، طیف های متعددی در حضور و عدم حضور سوربیتول در بازه زمانی 40 ساعت ثبت شد. طیف های دو بعدی TOCSY با اختلاط زمانی 120 میلی ثانیه و زمان آسایش 2 ثانیه ثبت شد. آزمایش در دمای 35 درجه و pH برابر با 5/3 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که اثر سوربیتول در نقاط مختلفی از ساختار توزیع شده است و بیشتر باقیمانده هایی که تحت تاثیر سوربیتول قرار گرفتند در معرض حلال قرار داشتند. محاسبه ثابت سرعت تعویض نشان داد حضور سوربیتول سبب کند شدن حرکت در زنجیره های جانبی باقیمانده هایی شد که در معرض حلال قرار داشتند. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد حضور سوربیتول سرعت تعویض پروتون را کاهش داده است.
  نتیجه گیری
  جابه جایی های شیمیایی در حضور سوربیتول تغییر نکردند در نتیجه می توان گفت سوربیتول بدون تغییر ساختار سه بعدی آنزیم و با کاهش پویایی آن، سبب حفظ پایداری ساختار در شرایط تنش می گردد.
  کلیدواژگان: رزونانس مغناطیسی هسته، تعویض هیدروژن، دوتریوم، اسمولیت سوربیتول، لیزوزیم سفیده تخم مرغ
 • حسین ارفعی نیا، داریوش رنجبر وکیل آبادی، مرتضی سیفی، زهرا اسدگل، سید عنایت هاشمی* صفحات 839-854
  زمینه
  تجمع فلزات سنگین و افزایش غلظت آنها و رسیدن به محدوده خطر می تواند از طریق ورود به زنجیره غذایی انسان، سلامتی او را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین پایش مداوم غلظت آلاینده ها در محضولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در محصولات کشاورزی در مزارع با دو نوع آبیاری در شهرستان دیر، که یکی از شهرستان های استان بوشهر می باشد، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه های محصولات کشاورزی در سه دسته سبزیجات برگی (کاهو، کلم و اسفناج)، غده ای (پیاز و سیب زمینی) و میوه ای (فلفل سبز و گوجه) از مزارع شهرستان دیر با دو نوع آبیاری آب های زیرزمینی و آب رودخانه آلوده به پساب برداشت شدند. مجموعا 320 نمونه بعد از مراحل هضم اسیدی و استخراج فلزات سنگین از نمونه ها، با استفاده از (ICP-OES -Spectrum Arcos) مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج به دست آمده توسط معادلات و نرم افزارهای آماری مختلف مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که غلظت روی، منگنز، مس، کروم، کادمیوم و سرب به ترتیب 75/68 (71/47)، 62/277 (12/196)، 68/32 (31/18)، 19/42 (09/17)، 76/1 (87/0) و 04/12(83/5) میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب در مزارع آبیاری شده با آب رودخانه (مزارع آبیاری شده با آب زیرزمینی) می باشد. غلظت فلزات سنگین در خاک مزارعی که با آب رودخانه آبیاری می شدند به طور چشمگیری بالاتر از آب زیرزمینی مشاهده گردید (05/0>P)، نتایج همچنین نشان دادند که در مزارع آبیاری شده با آب زیرزمینی بالاترین میزان ضریب خطر هدف (THQ) در اسفناج بوده است که مقدار 1150/0 برای روی، 2846/1 برای کادمیوم، 2030/0 برای مس و 9141/1 برای سرب گزارش شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دادند که میزان آلودگی به فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی آبیاری شده با آب آلوده به پساب شهری و صنعتی بالاتر از مقداری بود که با آب زیرزمینی آبیاری می شدند. همچنین نتایج نشان دادند که میزان خطر برای سلامتی مصرف کنندگان در محصولات مزارعی که با آب آلوده به پساب شهری و صنعتی بالاتر از مقداری بود که با آب زیرزمینی آبیاری می شدند. محققین این مطالعه پیشنهاد دارند که به صورت جدی از ورود پساب های شهری و صنعتی به آب آبیاری محصولات کشاورزی جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، محصولات کشاورزی، ارزیابی خطر، شهرستان دیر
 • سید موسی گلستانه *، ثریا ثریا پیرمردوندچگینی، سید محمود موسوی نژاد صفحات 855-870
  زمینه
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه با نقش میانجی صفات شخصیت در زلزله زدگان بوشهر بود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری کلیه اشخاصی بودند که زلزله 2/6 شهر شنبه در استان بوشهر در سال 1390 ورا تجربه کرده بودند. از میان آنها 400 نفر به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه صفات شخصیتی نئو، سلامت روان (GHQ) و مقیاس اختلال پس از سانحه بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری انجام گرفت.
  یافته ها
  شاخص های برازش نشان دادند که مدل پیشنهادی برازنده داده ها بوده است. نتیجه ها نشان دادند که سلامت روان به صفات شخصیت به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق صفات شخصیت به اختلال استرس پس از سانحه ارتباط داشته است. از میان صفات شخصیت تنها روان رنجوری و گشودگی معنی دار بودند.
  نتیجه گیری
  در واقع یافته های پژوهش نشان دادند، برخورداری از سلامت روان به همراه صفات شخصیتی راه حلی برای تسکین نشانگان PTSD بوده است و افراد دارای سلامت روانی با صفات شخصیتی مثبتی چون گشودگی به تجربه، احتمال بروز و شدت علائم PTSD در آنها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: استرس پس از سانحه، صفات شخصیتی، سلامت روانی
 • مهسا مرادی، محمود علی محمدی *، مازیار نادری صفحات 871-876
  زمینه
  امروزه ترکیبات آلی فرار به عنوان یکی از شناخته ترین آلاینده های هوا به ویژه در محیط های داخلی محسوب می گردند. هدف اصلی این مطالعه سنجش میزان TVOC در هوای محیط داخل و آزاد اطراف مهدکودک های مورد نظر و بررسی ارتباط غلظت های داخل و خارج با یکدیگر بود.
  مواد و روش ها
  سنجش در 4 مهدکودک شهر اهواز و در پنج روز متوالی بین ساعات 9 تا 10 صبح صورت گرفت.به طور کلی 40 نمونه جمع آوری شد. در این مطالعه از دستگاه پرتال PhoCheck PID Detector برای نمونه گیری فعال استفاده شد. نتایج توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی گزارش گردید.
  یافته ها
  میانگین TVOC سنجش شده در هوای داخل و خارج به ترتیب، 50 میکروگرم بر مترمکعب (انحراف معیار 74) و 495 میکروگرم بر مترمکعب (انحراف معیار 310) بود. با توجه به آنالیز صورت گرفته توسط paired-samples T-Test ارتباط معناداری بین مقادیر TVOC هوای آزاد و مقادیر TVOC محیط داخلی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مقادیر سنجش شده در هوای محیط داخل این مهدکودک ها، به عوامل داخلی بستگی داشته و تهویه مناسب به میزان کم موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مهدکودک، کل ترکیبات آلی فرار، هوای آزاد، محیط داخلی
 • رقیه چناری، آزیتا نوروزی *، رحیم طهماسبی، ملیحه سعیدفیروزآبادی صفحات 877-887
  زمینه
  با وجود اینکه کار یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیت های اجتماعی است، در عین حال می تواند به سلامت فرد نیز آسیب وارد کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین محور کنترل سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی بر روی 208 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با نمونه گیری در دسترس انجام شد. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه های استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و محور کنترل سلامت چندوجهی انجام شد. تحلیل آماری داده ها به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 20 انجام و از شاخص های توصیفی و آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده گردید.
  یافته ها
  از بین مدل های رگرسیونی مربوط به رفتار ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد شش گانه آن، تنها مدل مربوط به کل رفتار و ابعاد فعالیت فیزیکی و روابط بین فردی معنادار بود. از بین عوامل دموگرافیک و محور کنترل سلامت تنها محور کنترل درونی، تبیین کننده رفتار ارتقاء دهنده سلامت بود و 2/3 درصد تغییرات رفتار ارتقاء دهنده سلامت را تبیین می نمود (2/3 درصد R2=). هیچ یک از محورهای کنترل سه گانه تبیین کننده بعد فعالیت فیزیکی نبود در حالی که محور کنترل درونی تبیین کننده مثبت و محور شانس تبیین کننده منفی بعد روابط بین فردی بود و 9/4 درصد تغییرات روابط بین فردی را تبیین می نمودند (9/4 درصد R2=).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر محور کنترل درونی بر رفتار ارتقاء دهنده سلامت و روابط بین فردی با اجرای برنامه های مشاوره ای باید سعی در درونی کردن محور کنترل افراد نمود تا با ارتقاء رفتارهای مربوط به سلامت گامی در جهت بهبود سلامت کارمندان برداشت.
  کلیدواژگان: محور کنترل سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بوشهر، کارکنان ستادی
 • پریا ربیعیان، نجمه زارعی، مولود عباس زاده، کتایون وحدت* صفحات 888-894
  زمینه
  بیماری آنفولانزا یک بیماری فصلی است که هر ساله موجب ابتلا تعداد زیادی از افراد و در نتیجه افزایش مرگ ومیر، بخصوص در افراد با بیماری های زمینه ای می شود. با توجه به قابلیت ویروس برای اپیدمی ها و پاندمی های وسیع در دنیا شناسایی عوارض و علایم بالینی این بیماری اهمیت فوق العاده دارد. پاندمی اخیر ویروس H1N1، منجر به ایجاد علایم و عوارضی گردیده که به صورت معمول در سایر آنفولانزاها مشاهده نمی شود، نظیر ترومبوسایتوپنی، لکوپنی و لنفوپنی. با توجه به این یافته ها بر آن شدیم تا در بیماران آنفولانزایی بستری شده در بوشهر، این مارکرهای هماتولوژیک را بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  کلیه بیماران مشکوک به آنفولانزا طی دو ماه آذر و دی 1394 که به اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری بر اساس دستورالعمل کشوری با استفاده از سواب حلقی بود که درون لوله مخصوص حامل، جهت انجام آزمایش PCR آنفولانزا، از طریق مرکز بهداشت مستقر در بیمارستان به درمانگاه خیبر و از آنجا پس از تایید اولیه برای آنفولانزا، جهت تعیین نوع دقیق ویروس به آزمایشگاه رفرنس کشوری آنفولانزا واقع در تهران، فرستاده شدند. از کلیه بیماران بستری در روز اول CBC و آزمایشات اولیه درخواست گردید و همان CBC اولیه بیماران از نظر وجود لکوپنی، آنمی و ترومبوسیتوپنی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  195 بیمار، 110 نفر زن (56 درصد) و 85 نفر مرد (6/43 درصد)، در محدوده سنی 90-8 سال با میانگین سنی 02/46 سال مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین WBC، /cc103× 75/3±06/7 بود. 68 نفر (9/34 درصد) از بیماران لوکوپنیک بودند. بین لکوپنی با سن و جنس ارتباطی واضحی پیدا نشد، اما لکوپنی با بیماری های زمینه ای و مثبت شدن جواب PCR رابطه معناداری داشت. میانگین پلاکت /cc103×195 بود که از بین بیماران مورد بررسی 53 نفر (2/27 درصد) ترومبوسیتوپنیک بودند و ارتباط معناداری بین مثبت بودن جواب PCR و ترومبوسیتوپنی(با 012/0 =P-value) و لکوپنی وجود داشت، میانگین هموگلوبین 96/1±8/11 گرم بر دسی لیتر بود که 50 درصد از بیماران نیز آنمیک بودند. علیرغم وجود ارتباط معنادار بین آنمی با سن، جنس و بیماری های زمینه ای، بین مثبت شدن جواب PCR و آنمی رابطه ای وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، در افراد آنفولانزایی که بیماری زمینه ای داشته و وخامت اوضاع بیشتری دارند ترومبوسیتوپنی و لکوپنی بیشتری مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: آنفولانزا، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی
 • سید مسعود طبیب *، سکینه افراخته، زینب علی پور صفحات 895-901
  بیمار آقای 88 ساله با تابلوی بالینی خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی و آنمی شدید به اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر مراجعه کرد. در بخش آندوسکوپی در طی خارج کردن لوله بینی- معده بیمارآژیته می شود و پرستار ذکر می کند که در طی خروج لوله بینی- معده مقاومتی را احساس کرده است. پس از خارج سازی لوله بینی- معده، یک گره ساده سفت و محکم در انتهای دیستال لوله رویت می شود بعد از ارزیابی با آندوسکوپی وباریوم میل دیده شد که بیماری مورد ولولوس معده حاد که یک بیماری نادر و تهدید کننده حیات است، می باشد. ما بر این باوریم که تغییرات آناتومیک ناشی از ولولوس معده باعث گره خوردن لوله بینی- معده شده است.
  کلیدواژگان: ولولوس معده، لوله بینی، معده گره خورده، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی
 • مهدی محمودپور * صفحات 902-911
  در دهه 1950 و 1960 میلادی با انجام اولین پیوندهای کلیه، امیدهای دانش پزشکی برای یافتن راهی مناسب جهت درمان بیماران مراحل انتهایی کلیوی و دیالیزی زنده شد. اما با توجه به اساس ایمونولوژی پیوند و استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی و عوارض جانبی آنها، بیماران با عوارض شدید و جبران ناپذیری که گاهی منجر به مرگ آنها می شد مواجه می شدند. به همین جهت، در سال های اخیر، دانش پزشکی در همگرایی با فناوری، رویکردی جدید بنام پزشکی بازآفرینشی یا بازساختی را در پیش گرفته است که البته این روش نیز به نوبه خود دارای چالش ها و پیچیدگی های خاص خود می باشد. اما با توجه به توانایی های بالقوه ترمیمی در موجودات دریایی نظیر ستاره دریایی، ممکن است بتوان بر پاره ای از چالش های موجود در این روش چیرگی یافت. نتایج حاصل از مطالعات اخیر بر روی فرآیندهای تکاملی کلیه انسان و تکامل و ترمیم در ستاره دریایی و وجود مسیرها و سایتوکین های مشترک بین این فرآیندها، خود گویای این ادعا است. این نوشتار، شواهد و مدارکی را ارائه می دهد که بیانگر عملی بودن استفاده از ستاره دریایی جهت طراحی و بازآرایی کلیه انسان است.
  کلیدواژگان: بیماران دیالیزی و مبتلا به نارسایی کلیوی انتهایی، پزشکی بازارآفرینشی، ستاره دریایی
 • ریحانه ظهیری، ماریا ظهیری * صفحات 912-930
  از آنجایی که بی مهرگان دریایی به دلیل دارا بودن متابولیت های ارزشمند، کاربرد بسیاری در طب و علوم مختلف زیستی و دارویی دارند، طی سالیان اخیر مطالعات مربوط به کشت سلول های بنیادی بی مهرگان دریایی به طور چشم گیری افزایش یافته است. سلول های بنیادی به عنوان سلول های اجدادی بدن محسوب می شوند. کشت این سلول ها در واقع کشت سلولی توسعه یافته ای می باشد که توانایی تکثیر را در تمام طول زندگی از تولد تا مرگ حفظ می کنند و همچنین این سلول های بنیادی قادر به تمایز به انواع سلول های مختلف می باشند. متآسفانه تحقیقات مرتبط با سلول های بنیادی در بی مهرگان دریایی با سرعت مشابه با پستانداران پیش نرفته است و علی رغم تلاش های صورت گرفته، هنوز رده سلولی مانا از این موجودات حاصل نشده است. این امر می تواند به دلیل اندک بودن منابع در دسترس و همچنین مناسب نبودن شرایط حفظ و نگهداری کشت باشد که این امر نیز عمدتا به علت عدم وجوداطلاع کافی از مکانیسم ها و سیستم های دخیل در حفظ بنیاختگی آنها می باشد. تاکنون شواهدی مربوط به حضور سلول های بنیادی در برخی بی مهرگان دریایی شامل مرجانیان، سخت پوستان، خارپوستان و طنابداران حقیقی گزارش شده است. شناخت شرایط مناسب کشت و درک نیازمندی ها و فراهم نمودن ریز محیط مناسب سلولی، راهگشای استفاده از این منابع ارزشمند خواهد بود. این مقاله مروری بر مفاهیم و فعالیت های انجام گرفته در ارتباط با سلول های بنیادی بی مهرگان دریایی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بی مهرگان دریایی، سلول های بنیادی، کشت سلولی، زیست فناوری
|
 • Mahsoumeh Behruzi, Hatef Ghasemi Hamidabadi, Mazaher Gholipour Malekabadi, Noorollah Rezaei, Maryam Nazm Bojnordi, Majid Malekzadeh Shafaroudi * Pages 773-786
  Background
  Nowadays, composite scaffolds with some desired characteristics have a numerous applications in hard tissue engineering. In present study, the role of composite hydroxyapatite - gelatin was examined in both alone and coated by Bone Marrow Stromal Stem Cells (BMSCs) conditions in the process of healing bone defects, reduction of time repair and the immune response of body by laboratory studies (in vitro) and in vivo on the skull of adult rats as well.
  Materials And Methods
  In present study, nano-hydroxyapatite powder and gelatin were used to provide nano-hydroxyapatite-gelatin scaffold, BMSCs were isolated by Flushing method. Fifteen adult male Wistar rats weighing 250-200 g were used. Studing groups included bone defect with hydroxyapatite-gelatin scaffold, bone defect with hydroxyapatite-gelatin with BMSCs and bone defects without scaffolding as a controlwhich were examined after a week and a month after surgery. MTT assay was used in order to evaluation of biocompatibility of scaffolds. To confirm the healing progress trend and the presence of inflammatory cells we used hematoxylin-eosin and we used Masson's trichrome staining in order to study of synthesis of collagen fibers.
  Results
  The results of MTT showed that the scaffold has no toxic effects on stromal cells. The first signs of ossification in hydroxyapatite-gelatin with BMSCs cells group, appeared in the first week. However, in the fourth week, ossification was completed and the scaffold remaining was found as embedded islands in the spongy bone tissue. The greatest number of lymphocytes was observed in the experimental group after one week of planting scaffold.
  Conclusion
  it seems that Hydroxyapatite-gelatin scaffold coated with BMSCs cells has a potential role in the healing process of bone and it can be suitable as a therapeutic strategy to repair extensive bone lesions.
  Keywords: Transplantation, Scaffold, Rat, Bone marrow mesenchymal stem cell, Tissue engineering
 • Dara Bagheri *, Jiro Koyama Pages 787-798
  Background
  Benzo[a] pyrene (BaP) is a high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) that have high carcinogenic effects. So, the aim of this study was to assess the effects of benzo [a] pyrene (BaP) on liver EROD enzyme activity induction and liver DNA breakage in Java Medaka.
  Materials And Methods
  twenty three Java Medaka were transferred to 10 L glass aquarium and exposed to benzo [a] pyrene concentrations of 0.5 µg/L (Low concentration), 1.5 µg/L (median concentration), 5 µg/L and 0 µg/L (DMSO solvent control), with semi-static renewal technique during 7 days. Fish liver biopsy was performed in seventh day and a part of the samples was immediately homogenized and were used to measure EROD enzyme activity. Another part of the liver samples were transferred to -20 °C to use for DNA integrity assay. Data were analyzed by using ANOVA and Duncan tests. The p value ≤ 0.05 was considered as a level of statistical significance.
  Results
  A significant increase in EROD anzyme activity was observed between the experimental treatments compared to the control group. Although the fishes that exposed to the highest concentration (5 micrograms per liter) of Benzo[a] pyrene had higher DNA breakage. Nevertheless, there was no significant difference between the treatment groups compared to the control group.
  Conclusion
  benzo[a]pyrene combination increased hepatic EROD activity, the enzyme in the initial phase of PAH detoxification, in Java Medaka. However, it seems that Java Medaka fish have a DNA repair and preventive mechanisms from liver DNA breakage.
  Keywords: Benzo [a] pyrene, Medaka fish, EROD enzyme, DNA integrity
 • Sam Zarbakhsh *, Nasrin Khanmohammadi, Mehrdad Bakhtiari Pages 799-808
  Background
  Transplantation of Schwann cells can facilitate the regeneration of peripheral nerves. The aim of this study was to comparison of Schwann cells transplantation effect with autograft model in peripheral nerve regeneration in animal model.
  Materials And Methods
  20 male Wistar rats were randomly were divided into 3 groups: control, Schwann cells transplantation and autograft model. In the control group, a 10 mm segment of the left sciatic nerve was removed and a silicone tube replaced into this nerve gap. In the Schwann cells transplantation group, after placing the silicone tube were transplanted into the tubeabout 500,000 Schwann cells. In the autograft model group, 10 mm segment of the left sciatic nerve is removed and it was implanted to the two nerve endings after reversing. 12 weeks after surgery we evaluated the number of axons, the number of blood vessels and the restored myelin sheath thickness.
  Results
  Histological analysis by using one way ANOVA showed that the number of axons and the thickness of myelin sheath in autograft model group was significantly greater than the other groups, and in the Schwann cells transplantation group was significantly greater than the control group. Moreover, the number of restored blood vessels in the Schwann cells transplantation group was significantly greater than the other groups (P
  Conclusion
  The results show that Schwann cells transplantation is effective in peripheral nerve regeneration and it may be a good alternative to autograft method.
  Keywords: Autograft, Schwann cells, transplantation, peripheral nerve
 • Sirous Naeimi * Pages 809-818
  Background
  hyper-methylation in CpG Island is one of the major mechanisms in gene silencing. In many cancers, different genes are experiencing CIHM (CpG island hyper methylation). P14 / ARF regulatory factor, involved in negative regulation of the cell cycle through the effect on P53 factor pathway. On the other hand, Interleukin 17 can be increased methylation by inflammatory effects. The purpose of this study was to study the P14/ARF gene promoter methylation and effect of Interleukin-17 on this methylation among breast cancer patients in the south of the country and its comparison with healthy people.
  Materials And Methods
  in this case–control study, peripheral blood of 40 patients with breast cancer who were referred to hospitals in Shiraz and 40 healthy women was used to DNA extraction by using salt out and K proteinase . Control subjects with a family history of cancer or autoimmune diseases were excluded from the study. We used PCR-RFLP method In order to study of Interleukin-17 gene polymorphism, and MSPCR method was used to study of P14/ARF gene promoter methylation. The results of the study were studied by using SPSS software, Arlequin, chi-square and Hardy-weinberg equilibrium test was used respectively.
  Results
  findings confirms that there was a significant association between P14/ARF gene promoter methylation and disease and mentioned gene promoter was less methylated in healthy subjects compared to patients (p
  Conclusion
  P14/ARF gene promoter’s methylation play an important role in breast cancer. Due to the decline of P14P14/ARF gene promoters methylation and its association with this disease, seems that it could be used as a biomarker for diagnosis.
  Keywords: Breast cancer, promoter methylation, polymorphism, Interleukin, 17, P14, ARF
 • Mahnaz Momeni, Asghar Nikseresht, Zahra Akbari, Adel Daneshi, Khalil Pourkhalili * Pages 819-831
  Background
  Remote Ischemic Preconditioning (RIPC) improves exercise performance, and since this phenomenon has two phases, the aim of the current study was to investigate the delayed effects of remote ischemic preconditioning on cardiopulmonary function in athletes and non-athletes.
  Materials And Methods
  25 male and female students were studied in two main athletes and non-athletes groups. RIPC was induced by using 3 cycles of alternative 5 minutes ischemia and 5 minutes reperfusion at arms of participants. Cardiopulmonary tests were measured before, after and 24 hours after inducing remote ischemic preconditioning. Maximum oxygen consumption (VO2max) estimated by using queen steps test.
  Results
  Analysis of data demonstrated that delayed RIPC in non-athletes group caused significant improvement in Forced Expiratory Volume in one second (FEV1) and Maximum Voluntary Ventilation (MVV) and noticeable improvement in some other parameters of pulmonary function tests. Moreover, it decreased systolic blood pressure and heart rate and decreased lactate release in both groups especially athletes group but it had no significant effect on VO2max of both groups.
  Conclusion
  Delayed RIPC improves cardiovascular function of athletes and pulmonary function of non-athletes subjects. Thus, it can be considered as a good replacement for doping to improve sports performance of subjects in sports tournaments.
  Keywords: Remote ischemic preconditioning, VO2max, cardiopulmonary function tests
 • Mohammad Reza Ramezani, Hosein Naderi Manesh *, Majid Erfani Moghadam Pages 832-838
  Background
  The study of the molecular dynamics of proteins based on internal motions is crucial for understanding the mechanism of protein function. Internal movements of proteins play an important role in both protein folding processes and the mechanism of action of enzyme. Knowledge about these movements will help us in understanding these processes correctly. Osmolites are small organic molecules which are utilized by the cells of all organisms, except hallobacteria. Osmolites are produced under extreme stressful conditions in order to help in stabilizing macro-molecules and retaining their biological function. They interact directly with macromolecules, but they exert their effect only when the characteristics or conditions of the solvent present around the cell change. Therefore, their presence affects the stability of the protein indirectly.
  Materials And Methods
  In this work we studied the effect(s) of the osmolite Sorbitol on the dynamics of Hen Egg White Lysozyme, and through our study we used NMR Hydrogen-Deuterium Exchange to characterize the effect(s). We performed spectrometery in two different conditions, in the absence and presence of sorbitol. The extent of peptide hydrogen exchange was assigned as a function time and in a decreasing manner in the intensity of the peak corresponding to amino acids. The resulting TOCSY spectra were assigned using SPARKY software, as well as we integrated the peaks using this software.
  Results
  The speed of hydrogen exchange, hydrogen atoms of the peptide bond, will give us information about the local structural oscillations where the exchange is taking place. The rate of hydrogen exchange varies from one amino acid to another, and the intensity of the peak of these hydrogen decreases as time passes by.
  Conclusion
  We found that the presence of sorbitol causes a decrease in proton exchange rate, and since there is no noticeable chemical shifts in the peaks of the spectra, in the presence or absence of sorbitol, we can conclude that sorbitol did not cause any change in the three dimensional structure. It seems that the decrease in the rate of exchange is a representative of a decrease in the accessible surface area or to strengthening of hydrogen bonds, and sorbitol caused one of these two possibilities.
  Keywords: Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Hydrogen deuterium exchange, Osmolyte (sorbitol), Hen egg white lysozyme
 • Hosein Arfaeinia, Darioush Ranjbar Vakil Abadi, Morteza Seifi, Zahra Asadgol, Seyyed Enayat Hashemi * Pages 839-854
  Background
  Accumulation of heavy metals and increasing their concentration and reaching them to the danger range can threaten human health by entering to food chain. Thus, continuous monitoring of pollutants consentration in agricultural products is important. So, the aim of this study was to investigate the heavy metals concentration and risk assessment resulting from them in agriculture product with two types of irrigation in farms of Dayyer city which is one of the counties in Boushehr province.
  Material and
  Methods
  Samples of agriculture product were harvested in three in three categories vegetables included: leafy (lettuce, spinach, cabbage), tuber (onion, potato), and fruit (tomato, green pepper) from farms of Dayyer city with two types of irrigation included River Water Irrigation (RWI( and Ground Water Irrigation (GWI). Totally 320 samples were analyzed by using (ICP-OES -Spectrum Arcos) after acidic digestion steps and extraction of heavy metals from samples. Then, the obtained results were analyzed by diffrent equations and statistic softwares.
  Results
  results showed that the concentrations of metals were 68.75 (47.71), 277.62 (196.12), 32.68 (18.31), 42.19 (17.09), 1.76 (0.87) and 12.04 (5.83) mg kg-1 for Zn, Mn, Cu, Cr, Cd and Pb in RWI (and GWI), respectively in irrigated farms with river water (farms irrigated by ground water). The concentration of heavy metals was significantly higher in the soil of farms which irrigated with river water than those which irrigated with ground water (P
  Conclusion
  The findings of this study showed that the concentration of heavy metals in soil and agricultural products which irrigated with contaminated water with urban and industrial sewage was higher than soil and agricultural productswhich irrigated with ground water. Also results of this study showed that the hazard for consumers health in agricultural products that were irrigated with water contaminated by industrial and urban sewage was higher than which irrigated with ground water. The researchers of this study suggest that we seriously should be avoided from entering the urban and industrial sewage to water which irrigate the agricultural products.
  Keywords: heavy metals, agricultural products, risk assessment, Dayyer city
 • Seyyed Mousa Golestaneh *, Soraya Pirmardvand Chegini, Seyyed Mahmoud Mosavi Nejad Pages 855-870
  Background
  The aim of the present study was to examine the association between mental health and PTSD with mediating role of personality traits in earthquake victims of Bushehr.
  Materials And Methods
  The population was all of persons who had experienced the 6.20 earthquake in Shonbeh city of Bushehr province in 2011. Among them 400 persons were selected by using multistage random sampling method. The research instruments were Personality Traits Inventory (NEO), Mental Health Questionnaire (GHQ), and PTSD Scale. Evaluation of proposed model was performed by using the structural equation modeling.
  Results
  The fit indices indicated that the proposed model was fit with data. Results revealed that there was an association between mental health with personality traits directlyand indirectly through personality traits with PTSD. Among personality traits only neurotic and openness were significant.
  Conclusion
  in fact, the findings of this study showed that having mental health with personality traits is a solution to relieve PTSD symptoms, and in people with mental health with positive personality traits such as openness to experience decrease the risk of disorder and severity of PTSD symptoms among them.
  Keywords: PTSD, Personality Traits, Mental Health
 • Mahsa Moradi, Mahmoud Alimohammadi *, Maziar Naderi Pages 871-876
  Background
  Nowadays, volatile organic compounds (TVOCs) are considered as one of the most well-known air pollutants, especially in the indoor environments. The aim of this study was to measure the amount of TVOCs in indoor and fresh air around the intended kindergartens and investigation the association between indoor and outdoor concentrations.
  Materials And Methods
  The measurement was done in four kindergartens in Ahvaz city in five days between 9 to 10 oclock in the morning. Overall, 40 samples were collected.The PhoCheck PID Detector portal device was used for activity sampling in this study. Also, the results were reported by SPSS16 Software and descriptive statistics.
  Results
  The mean of measured TVOC in the indoor and outdoor air were 50 µg/m3 (SD= ±74) and 495 µg/m3 (SD= ±310) respectively. The analyses conducted by the paired-samples t-test and it indicated that the amount of fresh air is not effective on the indoor environment values.
  Conclusion
  The measured values in indoor air of these kindergartens depend on internal factors and appropriate ventilation is slightly had been effective.
  Keywords: kindergarten, total volatile organic compounds (TVOCs), fresh air, indoor environment
 • Roqayeh Chenary, Azita Noroozi *, Rahim Tahmasebi, Malihe Saeedfiroozabadi Pages 877-887
  Background
  Work is an important source for establishing livelihoods and social occasions; however, it can also damage on person's health. The aim of the present study was to study of association between health locus of control and health promoting behaviors among employees of Bushehr University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 208 employees of Bushehr University of Medical Sciences by using convenience sampling method. Data were collected by using standard questionnaires of health-promoting lifestyle and multidimensional health locus of control. Data analysis done by SPSS software version 20. Descriptive indicators and linear regression test was used.
  Results
  Among regression models which related to health promoting behavior and its six dimensions, only there was a significant association between total behavior, physical activity and interpersonal relationship dimensions. Between demographic factors and health locus of control only internal health locus of control explained the health promoting behavior and it explained health promoting behavior changes within 3.2% (R2=3.2%). None of the three health locus of control explained physical activity dimensions, while internal health locus of control explained interpersonal relation dimension positively and chance locus of control explained interpersonal relation dimension negatively and explained interpersonal relation changes within 4.9% (R2=4.9%).
  Conclusion
  Due to the effect of internal health locus of control on health promotion behavior and interpersonal relationships, we should try to internalize locus of control by performing counseling programs to step toward improving employee health by improving behaviors related to health.
  Keywords: Health locus of control, Health promotion behavior, Bushehr, employee
 • Parya Rabieian, Najmeh Zareei, Moloud Abbaszadeh, Katayoon Vahdat * Pages 888-894
  Background
  Influenza is a seasonal respiratory illness that affacts all age groups and causes excess mortality annually especially in population with underlying diseases. As Influenza causes seasonal outbreaks and pandemics, knowing clinical finding and complications is very important. Current pandemic of H1N1 is associated with some unusual findings such as thrombocytopenia, leukopenia and lymphopenia which is not reported with other types of Influenza. Herein we investigate this hematological manifestations of Influenza patients.
  Materials And Methods
  This study included all patients who had flu symptoms between 20 November 2015 and 20 January 2016 and were confirmed to have pandemic H1N1 influenza infection by polymerase chain reaction from nasopharyngeal specimen method through nasopharyngeal swabs according to National Committee of Influenza. Samples were sent to Kheibar center and then to national influenza references lab in Tehran. CBC and WBC differentiation were requested at the time of admission for evaluation of leukopenia, anemia and thrombocytopenia.
  Results
  195 Patients 110 (56.4%) female & 85 (43.6%) with mean age of 46.02 y/o (8-90 years) were enrolled in this study. Mean of WBC was 7.06±3.75×103/cc which 43.9% of patients were leukopenic. There was no relation between leukopenia with age and sex, but there was a strong relation between positive PCR and underlying diseases.
  Mean of platelets were 195×103/cc and (27.2%) of patients were thrombocytopenic That showed significant association with positive PCR (P-value= 0/012). Half of patients (50%) were anemic without any relation with positive PCR, However showed association with age, sex and underlying conditions.
  Conclusion
  Thrombocytopenia & leukopenia in associated with severity of illness and underlying medical conditions in influenza patients in H1N1 outbreaks.
  Keywords: Influenza, leukopenia, Thrombocytopenia, Anemia
 • Seyyed Masoud Tabib *, Sakineh Afrakhteh, Zeinab Alipour Pages 895-901
  An 88-year-old man reffered to Emergency section of Persian Gulf Martyrs hospital, in Bushehr with clinical impression of upper GI bleeding & severe anemia. In the endoscopy section he became agitated during removal of his NG tube and nurse reported that he felt resistance during extraction of his NG tube. After the removal of a NG tube revealed a distal tight simple knot is observed at the distal end rigid tube. After evaluation by upper endoscopy & barium meal disclosed that he is a case of acute gastric volvulus which is a rare & potentially life threatening disease. We believe that anatomic changes due to gastric volvulus are the cause of his knotted NG tube.
  Keywords: Gastric volvulus, Knotted NG tube, Upper GI bleeding
 • Mehdi Mahmudpour * Pages 902-911
  With performing the first kidney transplantations in 1950s and 1960s, medical science hopes were raised to find out proper ways for treatment of End Stage Renal Disease or dialysis patients. But regarding to immunologic bases of transplantation and the use of immunosuppressant medicines and their side effects, patients may encounter to severe and inevitable side effects that sometimes may even lead to death. Therefore, in recent years, medical sciences in convergence with technology, pursue a new kind of approach so called "regenerative medicine"; however this method has its own challenges and complexities. But regarding to potential regenerative abilities of aquatic animals such as starfish, it may be possible to overcome on some of these challenges. The results of recent studies on evolutionary processes of human kidney and development and regeneration in starfish and, and presence of path and common cytokines among these processes proves this claim. This article presents some evidences that imply on practical usage of starfish in human kidney regeneration.
  Keywords: End Stage Renal Disease, dialysis patients, Regenerative medicine, Starfish
 • Reyhane Zahiri, Mariya Zahiri * Pages 912-930
  Since marine invertebrate have many applications in medicine and biological sciences and pharmaceuticals because of valuable metabolites, in recent years related studies to marine invertebrate’s stem cells culture have dramatically increased. Stem cells Stem cells are considered as the progenitor cells of the body. In fact, culturing of these cells is a developed cell culture that maintains ability to proliferate throughout adult life from birth to death and also these stem cells are able to differentiate into different cell types. Unfortunately related researches to stem cells in marine invertebrates didn’t develop in the same manner of mammals and despite many efforts; mana cell lines have been not derived from these organisms yet. This would be due to the paucity of available resources as well as lack of maintaining of culture conditions that this is mainly due to lack of sufficient knowledge about the mechanisms and systems involved in maintaining their stemness. Many evidences have been reported about the presence of marine invertebrates’ stem cells in hydrozoans, crustaceans, echinoderms and real chordate so far. Understanding the suitable culture conditions and understanding the needs and providing appropriate cellular microenvironment will be the prospect of using this valuable resource. This systematic review will be present an overview of the concepts and activities related to marine invertebrates stem cells.
  Keywords: Marine invertebrate, stem cells, cell culture, biotechnology