فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:17 Issue: 4, 2016
 • Volume:17 Issue: 4, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/10/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لوکش شارما، ویجی پندی *، راجش نیگام، آتول ساکسنا، دیلیپ کومار سواین، بریجش یاداو صفحات 226-230
  به منظور مطالعه تاثیر فصل بر وضعیت اکسیداتیو مایع منی بوفالو و ارتباط آن ها با خصوصیات مایع منی و پروتئین های پلاسمای منی، نمونه های انزال دو بار در هفته در فصول زمستان، تابستان و بارانی از 6 راس بوفالوی نر بالغ نژاد Bhadawari جمع آوری شدند. نمونه های مایع منی بوفالو بلافاصله پس از جمع آوری از لحاظ خصوصیات منی و وضعیت اکسیداتیو یعنی میزان پراکسیداسیون لیپیدی (LPO)، فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و پروتئین تام (TP) در پلاسمای منی ارزیابی شدند. پروفایل پروتئینی به وسیله روش ژل الکتروفورز پلی آکریل آمید سدیم دودسیل سولفات تک بعدی تعیین شد. تاثیر معنی دار فصل بر میزان پروتئین تام، فعالیت SOD و درصد بخش های پروتئینی انواع پروتئین های پلاسمای منی بوفالوها مشاهده شد. سطوح پروتئین تام همبستگی مثبت با حجم انزال (EV)، غلظت اسپرم (SC) و درصد اسپرم های زنده/مرده (LD) و همبستگی منفی با حرکت پیشرونده (PM) و آزمایش تورم در محیط هیپواسموتیک (HOST) داشت. فعالیت SOD همبستگی مثبت با PM، LD، HOST و درصد انسجام آکروزومی (AI) نشان داد. علاوه بر این، نتایج مطالعه، همبستگی مثبت میزان پروتئین تام با پروتئین های 5/6، 38 و 66 کیلو دالتون، پراکسیداسیون لیپیدی با پروتئین های 70، 72 و 86 کیلو دالتونی و کاتالاز با پروتئین های 70 و 86 کیلو دالتون و سوپراکسید دیسموتاز با پروتئین های 5/6، 5/24، 5/44، 70 و 72 کیلو دالتونی را نشان دادند. در نتیجه، این مطالعه نشان داد که پروتئین تام و فعالیت آنزیم SOD پلاسمای منی بوفالوها تحت تاثیر فصل قرار گرفته بود و با برخی از خصوصیات مایع منی و بیان پروتئین های پلاسمای منی مرتبط بودند.
  کلیدواژگان: بوفالو، وضعیت اکسیداتیو، فصل، خصوصیات مایع منی، پروتئین پلاسمای منی
 • رشید سیف*، علیرضا اوان، لسلی لیونز، باربارا گاندولفی، محمد طیب، مسرور الهی بابار، محمد وسیم صفحات 231-236
  پژوهش حاضر بر غربالگری بر پایه Hspb1 هشت جمعیت گربه دنیا به منظور بررسی ارتباط جایگاه به تازگی یافت شده در موارد تومور پستانی گربه تاکید دارد. تعداد کل 180 گربه بر اساس جایگاه حذف Hspb1 4 bp (1514-1517del4) که در 6 مورد تومور پستانی در نژاد گربه سیامی دیده شد، غربال شدند. مطالعه ارتباط مورد-شاهدی غیر معنی داری با P=0.201 را تایید کرد و به طور کلی فراوانی 30/0 آلل جهش یافته در محدوده 20/0 تا40/0 در سایر جمعیت های گربه مشاهده شد. به طور مشابه، HWE نیز در نمونه های ترکیبی با P=0.860 دیده شد و در سایر جمعیت های گربه غیر پاکستانی نیز با طیف وسیعی 429/0 تا 708/0 غیر معنی دار یافت شد. این نتایج ممکن است به شیوه بهتری برای درک ارتباط این جایگاه جدید با اندازه نمونه های بزرگی از موارد مفید باشد و همچنین ممکن است به عنوان یک نشانگر بالقوه برای تشخیص تومور پستانی به خصوص در گربه ها و به طور کلی در همه جمعیت های حیوانی دیگر در ژنتیک مقایسه ای و زمینه ژنومیکس به کار رود.
  کلیدواژگان: ضایعات پستانی گربه، جمعیت گربه، فلیس کتوس، جهش Hsp27، غربالگری Hspb1
 • افسانه سادات فرساد، سعید ملک زاده شفارودی*، نسرین مشتاقی، فاطمه فتوحی، سعید زیبایی صفحات 237-242
  پاندمی قریب الوقوع ویروس آنفلوانزا نیازمند واکسیناسیون جهانی است تا از بروز بیماری و مرگ و میر گسترده ممانعت به عمل آید، اما تولید واکسن های سنتی بر علیه این بیماری پروسه ای زمانگیر می باشد. در این تحقیق، سیستم باکتریایی به منظور بیان و تخلیص پروتئین هماگلوتنین با تاخوردگی مناسب، به عنوان پاسخی سریع در برابر استرین های عامل بروز پاندمی توسعه یافت. بنابراین دامین کروی هماگلوتنین نو ترکیب (HA1) ویروس آنفلوانزای H5N1 استرین (A/Indonesia/05/05) که پروتئینی سنتزی با طول 320-1 اسید آمینه است درون وکتور بیانی باکتریایی pET-28a تکثیر و کلون گردید. سپس پروتئین HA1 متصل به تگ هیستیدین در باکتری اشریشیا کولای سویه BL21 تحت القای IPTG با غلظت 1 میلی مولار بیان شد. بیان پروتئین با مطالعه مدت زمان های مختلف جهت القای IPTG بهینه سازی گردید و با کاربرد ستون نیکل مورد تخلیص قرار گرفت. وزن مولکولی پروتئین با استفاده از تکنیک وسترن بلات و کاربرد آنتی بادی مونوکلونال بر علیه تگ هیستیدین 40 کیلو دالتون تخمین زده شد و وزن حاصله هیچ تفاوتی با وزن مولکولی محاسبه شده نشان نداد. از این نظر که اکثر سایت های آنتی ژنی در دامین HA1 پروتئین HA قرار دارند، استفاده از این دامین ویروس آنفلوانزا جهت تولید واکسن دارای اهمیت قابل توجهی است. قابلیت القای تولید آنتی بادی بر علیه HA1 بیان شده در سلول های باکتری همچنین توسط آنالیز الیزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از پروسه ایمنی زایی خرگوش ها، HA1 الیگومریک توانست آنتی بادی های خنثی کننده قابل توجه و سطوح بالایی از پاسخ های ایمنی را القا نماید. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که واکسن های مبتنی بر HA1 به طور موثری در سیستم های باکتریایی تولید می شوند و می توانند به آسانی در شرایط بروز پاندمی های ویروس آنفلوانزا مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، اشریشیا کولای، HA1، DNA نوترکیب، واکسن زیر واحدی
 • سید مرتضی قاضی*، رضا رنجبر، محمود خاکساری مهابادی صفحات 242-246
  ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و نقطه اختتام نخاع شوکی نسبت به مهره مربوطه در 36 جنین بز که از کشتارگاه اهواز جمع آوری شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها در 3 گروه، شامل گروه 1 (CRL 20-10 سانتی متر)، گروه 2 (30-21 سانتی متر) و گروه 3 (40-31 سانتی متر) و در هر گروه 6 جنین نر و 6 جنین ماده قرار گرفتند. مطالعه روی هر 3 گروه نشان داد، گر چه رشد ستون مهره ای بیشتر از رشد نخاع شوکی می باشد ولی این تفاوت رشد در سراسر ستون فقرات یکسان نمی باشد. در حالی که در نواحی گردنی و سینه ای، ضریب رشد نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای تقریبا ایزومتریک بود ولی در بخش خلفی ستون فقرات کاهش شدیدی در رشد نخاع شوکی نسبت به نواحی ذیربط ستون مهره ای وجود داشت و از قدام به خلف ضریب رشد آلومتریک به شدت منفی شد. از لحاظ جنسیت بین گروه های سنی جنینی اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). در 3 گروه جنینی به استثنای ناحیه سینه ای در بقیه نواحی بین نواحی هم نام اختلاف معنی دار (P<0.01) وجود داشت. در ناحیه کمری گروه 2 اختلاف معنی دار وجود نداشت (P>0.05). در نتیجه رشد آلومتریک منفی نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در بخش خلفی ستون فقرات، مخروط نخاعی از مهره خاجی چهارم و پنجم در گروه 1 به مهره خاجی دوم در گروه 3 تغییر محل داده بود. در رابطه با نقطه اختتام نخاع شوکی بین جنین های نر و ماده اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05).
  کلیدواژگان: ضریب رشد آلومتریک، جنین بز، اختتام نخاع شوکی
 • آندونیسامی جروم *، سورش کومار سریواستاوا، راکش کومار شارما صفحات 247-252
  این تحقیق به منظور مطالعه دینامیک فولیکولی، مشخصات هورمونی و بیوشیمیایی و پاسخ باروری در بوفالوهای غیر سیکلیک و غیر سیکلیک درمان شده با نورجستومت + PMSG در تابستان انجام شد. حیوانات مطالعه به دو گروه تقسیم شدند: گروه 1 (کنترل (تعداد=8): بدون درمان) و 2 (گروه درمان (تعداد=15)). در گروه 2، هفت حیوان برای مشخصات بیوشیمیایی و هورمونی فولیکول و هشت حیوان برای مطالعات باروری متعاقب درمان Crestar® (Intervet, France) (روز 0: جایگذاری Crestar®؛ روز 8: 500 IU PMSG؛ روز 9: خارج نمودن Crestar®؛ روز 11: AI) مورد استفاده قرار گرفتند. استرادیول (E2) و پروژسترون (P4) مایع فولیکولی در فولیکول غیر سیکلیک و قبل از تخمک گذاری در گروه های مطالعه به طور معنی داری (P<0.01) بیشتر از سطح محیطی بودند. غلظت E2 محیطی، طی دوره پیش از تخمک گذاری در گروه 2 بیشتر از گروه 1 بود (P<0.05). رابطه معنی داری بین E2 فولیکولی و سرم استنباط شد (r=0.888; P<0.01) و تفاوت معنی داری در میزان کلسترول سرم بین گروه ها نشان داد. پروتئین کل فولیکولی کمتر (P<0.05) در حیوانات غیر سیکلیک و گلوکز فولیکولی بیشتر (P<0.05) در گروه درمان استنباط شد. رابطه معنی داری (r=-0.770; P<0.05) بین کلسترول و تری گلیسریدهای فولیکولی مشاهده شد. مشخصات فولیکولی، پس از تجویز PMSG، به طور معنی داری (P<0.01؛ 12/0 ± 32/1 در مقابل 20/0 ± 83/0) در همه بوفالوهای دارای علایم فحلی، غیر از چهار بوفالو آبستن، تغییر کرد. در نتیجه، مشخصات هورمونی و بیوشیمیایی فولیکول از نظر سطح گلوکز و پروتئین بین بوفالوهای درمان شده و بدون سیکل تابستان متغیر بود. اگرچه، E2 محیطی همراه با پاسخ باروری اختلاف معنی داری (P<0.01) بین گروه های مطالعه با رابطه معنی دار از نظر E2، کلسترول و تری گلیسریدهای محیطی و فولیکولی نشان دادند.
  کلیدواژگان: غیر سیکلیک بودن، بوفالو، دینامیک فولیکولی، نورجستومت، PMSG
 • تارک ح. شلقامی، دیا ا. البدری، کریما غ. م. محمود* صفحات 253-258
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه قابلیت بارورسازی اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده به منظور استاندارد سازی پروتکل آماده سازی مایع منی برای IVF بود. نمونه های مایع منی به وسیله واژن مصنوعی از 7 شتر درومداری جمع آوری شدند. تعداد 10 دم اپیدیدیم از شترهای بالغ کشتار شده جمع آوری شد و برای تهیه مایع غنی از اسپرم جداسازی، برش و شستشو داده شدند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده برای انجماد مورد پردازش قرار گرفتند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده و تازه از لحاظ تحرک، زنده مانی، انسجام غشا و آکروزوم بررسی شدند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده برای تلقیح اووسیت های بالغ شتر در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که حرکت پیشرونده اسپرم های تازه جمع آوری شده از ناحیه اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود (به ترتیب، 75/1 ± 25/49 در مقابل 5/1 ± 5/38 درصد). شاخص زنده مانی اسپرم های اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود (به ترتیب، 45/2 ± 63/96 در مقابل 08/4 ± 00/84). انسجام غشا و آکروزوم پس از ذوب اسپرم های اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود. میزان مورولا و بلاستوسیست اووسیت های شتر بارور شده در محیط آزمایشگاه توسط اسپرم های اپیدیدیم منجمد-ذوب شده (به ترتیب، 8/0 ± 4/59، 7/0 ± 12/19 و 7/0 ± 29/10) به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های بارور شده توسط اسپرم های انزال شده منجمد-ذوب شده بودند (به ترتیب، 1/3 ± 27/48، 1/1 ± 63/11 و 8/0 ± 43/5 درصد). در نتیجه، اسپرم های اپیدیدیمی منجمد شتر درومداری قابلیت تحمل انجماد، بارورسازی اووسیت ها و تولید جنین ها را در محیط آزمایشگاهی بهتر از اسپرم های انزال شده دارند.
  کلیدواژگان: شتر، مایع منی انزال شده، اسپرم های اپیدیدیم، لقاح آزمایشگاهی
 • محمد شاهنوری، محدثه ابوحسینی طبری*، عاطفه عراقی صفحات 259-264
  اضطراب شایع ترین اختلال رفتاری است. تحقیقات بر روی مواد جدید دارای ارزش درمانی برای چنین اختلالاتی اخیرا پیشرفت داشته است. مطالعات متعدد فعالیت های نوروفارماکولوژیک از ترپن های مشتق شده از گیاهان را گزارش کردند. فارنسول یک ترپن شش تایی است که میوه ها رایج ترین منبع آن محسوب می شوند ولی فعالیت ضد اضطرابی از فارنسول هنوز ناشناخته است. مطالعه حاضر بر روی 32 راس موش سوری آلبینو سوئیسی (8 عدد در هر گروه) انجام شده و خواص نوروفارماکولوژیک فارنسول و اثرات آن بر سطح کورتیزول سرم را مورد ارزیابی قرار داده است. فارنسول به صورت داخل صفاقی در دوزهای واحد 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم تجویز شد در حالی که از دیازپام با دوز استاندارد 2 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان داروی ضد اضطراب استاندارد استفاده شد. سی دقیقه پس از تزریقات، تست جعبه باز (OFT)، ماز به علاوه مرتفع (EPM)، تست شنای اجباری (FST) و تست صفحه داغ (HPT) برای ارزیابی رفتار شبه اضطرابی، افسردگی و ضد دردی انجام شدند. در تست OPT فارنسول در دوز mg/kg 100 منجر به کاهش معنی دار در فعالیت لوکوموتور در مقایسه با سایر گروه ها گردید (P<0.01). در EPM، فارنسول در دوز 100 و نه mg/kg 50، مشابه با دیازپام منجر به افزایش معنی دار در تعداد ورود به بازوهای باز و زمان حضور در بازوهای باز شد (P<0.01). افزایش در زمان بی حرکت ماندن در FST در موش های تحت تیمار با فارنسول مشاهده شد .(P<0.001) فارنسول در دوز mg/kg 100 موجب طولانی شدن معنی دار زمان پاسخ به محرک دردناک در HPT گردید. مشابه با دیازپام، فارنسول منجر به کاهش سطوح پلاسمایی کورتیزول گردید. یافته های حاصل از این مطالعه اثرات ضد اضطرابی، ضد دردی، و همچنین افسرده کننده از فارنسول را در مدل موش سوری نشان داد. مطالعه حاضر شاهدی فارماکولوژیک برای استفاده از فارنسول به عنوان آرامبخش در درمان اختلالات اضطرابی را فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: ضد اضطراب، ضد درد، کورتیزول، رفتار افسردگی، فارنسول
 • آنلیا میلانووا *، اولینا پاولووا، ویولتا یوردانووا، سوتلا دانووا صفحات 265-267
  پروبیوتیک ها و آنتی بیوتیک ها به طور وسیعی در طیور استفاده می شوند که ممکن است فراهمی زیستی دارو را با اثر بر بیان ناقلین به خارج کاست متصل شونده به ATP (ABC) روده تغییر دهند. بنابراین، هدف بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس به تنهایی یا در ترکیب با داکسی سایکلین تجویز شده، بر روی بیان mRNA های ABCB1 (ژن، کد کننده گلیکوپروتئین P)، ABCC2 (ژن، کد کننده پروتئین 2 مقاومت چند دارویی، MRP2) و ABCG2 (ژن، کد کننده پروتئین مقاومت به سرطان سینه) در جوجه ها با استفاده از RT-PCR بود. جوجه های Duc یک روزه (تعداد 24) به طور مساوی به چهار گروه تقسیم شدند: شاهد درمان نشده، گروه مکمل شده با پروبیوتیک ها، جوجه های درمان شده با پروبیوتیک ها به علاوه داکسی سایکلین و گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک. بیان ABCC2 mRNA تحت تاثیر داکسی سایکلین یا ترکیب لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و آنتی بیوتیک در روده ها قرار گرفت. این نتایج می توانند به عنوان اساس مطالعات کاربردی بعدی به منظور اثبات تاثیر مفید بر محدود سازی جذب سموم و بهبود خروج مواد درونی زاد و زنوبیوتیک ها موقع تجویز ترکیبی از داکسی سایکلین و گونه های لاکتوباسیلوس برای طیور مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ناقلین ABC، داکسی سیکلین، پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس، طیور
 • تسنیم اختر، گلشن آرا، نعمان علی، فریس الدین مفتی، محمد عمران خان* صفحات 268-272
  آنفلوانزای پرندگان (AI) یک بیماری بسیار مسری است که باعث خسارت اقتصادی قابل توجهی در سراسر دنیا می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مانان-الیگوساکارید (MOS) بر دفع ویروس از نای و کلوآک در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با AI و آلودگی محیط با H9N2 است. تعداد 300 ماکیان گوشتی یک روزه به طور تصادفی به سه گروه (A، B و C) تقسیم شدند و به ترتیب 2/0، 5/0 و 0/0% MOS در جیره توصیه شده توسط NRC برای 36 روز اضافه شد. در روز 21، گروه ها به دو زیر گروه A+ve، A-ve، B+ve، B-ve، C+ve و C-ve با 5 تکرار برای هر کدام تقسیم شدند. گروه های مثبت به محل های مجزا منتقل شدند و به شیوه داخل بینی با 1/0 میلی لیتر ویروس مرجع (AIV; Pk-UDL/01/08 H9N2) با EID50 = 10-6.66 مواجهه شدند. درمان، دفع ویروس از کلوآک را از روز 24 تا 26 و 28 تا 32 کاهش داد (P<0.05). دفع ویروس از نای در روزهای 25 تا 26 و 28 تا 30 در گروه های درمان کمتر بود (P<0.05). روز 27 بالاترین (P>0.05) میزان دفع ویروس در همه گروه ها را نشان داد. اگرچه، کاهش دفع ویروس در گروه های درمان سریع تر بود و در روز 32 دفع ویروسی را نشان ندادند. تیتر آنتی بادی مادری در مقابل AI روند کاهشی را نشان داد ولی MOS تیتر را در گروه های درمان تحت تاثیر قرار داد (P<0.05). بنابراین، استفاده از MOS ممکن است جایگزینی جدید و احتمالا موثر باشد که انتشار بیماری را با کاهش دفع ویروس و آلودگی محیط از عفونت AI (H9N2) در طیور کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، ماکیان گوشتی، MOS، SAF، Mannan
 • مهدیس قویدل، حمیده سالاری صدیق*، جمشید رزم یار صفحات 273-276
  کلستریدیوم دیفیسیل باکتری گرم مثبت و باسیل تولید کننده توکسینی است که عامل بیماری زای مهم روده ای در حیوانات و انسان می باشد و منجر به مشکلات گوارشی مثل آنتریت، درد شکمی، تب و اسهال می شود. توکسین های این باکتری شامل انتروتوکسین یا توکسین A و سیتوتوکسین یا توکسین B و توکسین دوگانه می باشند. هدف این مطالعه جداسازی باکتری از مدفوع سگ ها و مطالعه میزان شیوع ژن های حدت در جدایه ها بود. در این مطالعه از تعداد 151 نمونه جمع آوری گردید. جداسازی باکتری بر اساس کشت به روش استاندارد و استخراج ژنوم با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت. در واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه ژن های tcdA، tcdB، cdtA و cdtB و در واکنش تکی پلیمراز tcdC مورد ردیابی قرار گرفت. دوازده نمونه (9/7%) نمونه ها در کشت مثبت بوده و بر اساس مطالعه مولکولی 7/66% نمونه ها (8 نمونه کلستریدیوم دیفیسیل از 12 نمونه کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده) واجد پروفایل توکسینی tcdA+، tcdB+ بودند. این مطالعه اولین تحقیق در مورد کلستریدیوم دیفیسیل بر روی جمعیت سگ ها در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم دیفیسیل، سگ، تشخیص مولکولی
 • والنتین یوناجو اموجا *، سیلوانوس مادوکا آنیکا، ایساک یوزوما آسوزو صفحات 277-280
  این مطالعه اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز بر روی برخی از پارامترهای بیضه موش های صحرایی آلبینو را بررسی کرد. 24 موش صحرایی نر بالغ نژاد آلبینو (10 ± 100 گرم) به طور تصادفی در چهار گروه تقسیم شده و برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. گروه های A، B و C به میزان 10، 2 و 4/0 میلی گرم/کیلوگرم آمیتراز در 10 میلی لیتر/کیلوگرم دریافت کردند، در حالی که گروه D حجم برابری از آب را به صورت خوراکی و روزانه برای مدت 48 روز دریافت کردند. سطوح تستوسترون سرم (TESL) در روزهای 0، 28، 56 و 84 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ذخیره اسپرم اپیدیدیم (ESR)، ذخیره اسپرم بیضه (TSR)، شاخص وزن بیضه (TWI) و هیستولوژی بیضه در پایان آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج کاهش وابسته به دوز (P<0.05) میانگین TESL، ESR و TSR در گروه های درمان شده با آمیتراز را متناسب با افزایش دوز آمیتراز تایید کردند. مطالعه بافت شناسی دژنرسانس بیضه مشخص شده با کاهش تعداد لوله های اسپرم ساز و تخلیه سلول های اسپرم ساز در موش های صحرایی گروه A را تایید کردند. می توان چنین نتیجه گرفت که تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز می تواند منجر به کاهش کیفیت اسپرم گردد.
  کلیدواژگان: آمیتراز، موش صحرایی، اسپرم، بیضه، تستوسترون
 • جمشید رزم یار *، مسعود رجبیون، مهدیه زعیمی، اسما افشاری صفحات 281-285
  کلامیدیوزیس پرندگان توسط کلامیدیوفیلا پسیتاسی و با بالاترین میزان بیماری در طوطی سانان و کبوتر سانان ایجاد می شود. یک طوطی خاکستری آفریقایی کنگویی 2 ساله با علایم بی اشتهایی، افسردگی، اسهال و سختی در تنفس خفیف مورد معاینه قرار گرفت و بر اساس بررسی های خون شناسی و بیوشیمیایی، تشخیص وجود کم خونی، لوکوسیتوز، هتروفیلی، لمفوپنی و مونوسیتوز در پرنده داده شد. با توجه به یافته های بالینی و آزمایشگاهی، بیمار به عنوان حامل گونه های کلامیدیوفیلا تشخیص داده شد. همچنین سوآب تهیه شده از شکاف کامی و کلوآک در واکنش زنجیره ای پلیمراز تشخیصی (600 جفت باز) به لحاظ کلامیدیوفیلا مثبت بود. محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با واکنش زنجیره ای پلیمراز بر پایه ژن ompA و با استفاده از پرایمرهای CTU/CTL (1050 جفت باز محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز) مشخص گردید. توالی محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با سکانس به دست آمده از بانک ژنی مقایسه شد. درخت فیلوژنتیکی به دست آمده شباهت 100% با ژنوتیپ B به دست آمده از مطالعات قبلی را نشان می داد. پرنده بستری شده و درمان با رژیم داکسی سایکلین به مدت 45 روز و روند نمونه برداری هفتگی به منظور تعیین حضور DNA کلامیدیوفیلا پسیتاسی در نمونه مدفوع و شکاف کامی انجام شد. این روند تا زمانی که نمونه ها پس از دو هفته منفی شدند ادامه یافت. نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی پس از درمان در محدوده طبیعی قرار داشتند. ژنوتیپ B به طور اولیه از خانواده کبوترسانان (فاخته و کبوتر) جدا می شود و هیچ گزارشی مبنی بر بیماری بالینی طوطی خاکستری آفریقایی به این ژنوتیپ وجود ندارد. در نتیجه با توجه به دانسته های ما، این اولین گزارش از کلامیدیوزیس ژنوتیپ B در طوطی خاکستری آفریقایی کنگویی می باشد. حرایی گروه A را تایید کردند. می توان چنین نتیجه گرفت که تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز می تواند منجر به کاهش کیفیت اسپرم گردد.
  کلیدواژگان: کلامیدیوزیس پرندگان، ژنوتیپ B کلامیدیوفیلا پسیتاسی، طوطی خاکستری آفریقایی کونگویی، ژن ompA، واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • L. Sharma, V. Pandey *, R. Nigam, A. Saxena, D. K. Swain, B. Yadav Pages 226-230
  To study the influence of season on oxidative status of buffalo semen and their association with semen characteristics and seminal plasma proteins, ejaculates were collected twice a week in winter, summer and rainy seasons from six adult Bhadawari buffalo bulls. The neat semen was analyzed for semen characteristics immediately after collection and oxidative status viz. lipid peroxidation (LPO), catalase (CAT), super oxide dismutase (SOD) activity, and total protein (TP) were estimated in seminal plasma. The protein profiling was carried out by one-dimensional sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). The significant effect of season was observed on TP, SOD activity and % protein fractions of seminal plasma proteins of buffalo bulls. The TP values showed positive correlation with ejaculate volume (EV), sperm concentration (SC), and % live-dead (LD) and negative correlation with progressive motility (PM), and hypo-osmotic swelling test (HOST). The SOD activity showed positive correlation with PM, LD, HOST and % acrosoamal integrity (AI). Besides that, results showed correlation of TP with 6.5, 38 and 66 kDa proteins, LPO with 70, 72, 84 and 86 kDa proteins, CAT with 70 kDa and 86 kDa proteins, and SOD with 6.5, 24.5, 44.5, 70 and 72 kDa proteins. In conclusion, this study indicated that TP and SOD activity of seminal plasma of buffalo bulls were influenced by season and were found to be associated with some of the semen characteristics and expression of seminal plasma proteins.
  Keywords: Buffalo, Oxidative status, Season, Semen characteristics, Seminal plasma protein
 • R. Saif *, A. R. Awan, L. Lyons, B. Gandolfi, M. Tayyab, M. Ellahi Babar, M. Wasim Pages 231-236
  Current research highlights the Hspb1 based screening of eight cat populations of the world to investigate the association of newly found locus within cat mammary tumors. Total 180 cats were screened on the basis of Hspb1 4 bp deletion locus (1514-1517del4) which was observed in six mammary tumor cases in Siamese cat breed. Case-control association study revealed the non-significance with P=0.201 and an overall mutant allele frequency of 0.30 ranging from 0.20-0.40 was observed in other cat populations. Similarly, HWE was also obeyed in combined population samples with P=0.860 and found non-significant with range of 0.429-0.708 in other non-Pakistani cat populations as well. These results might be helpful to understand the association of this novel locus in a better way with large sample size of cases and may also serve as a potential marker for mammary tumor diagnosis, particularly in cats and generally in all other animal populations in comparative genetics and genomics context.
  Keywords: Cat mammary lesions, Cat population, Felis catus, Hsp27 mutation, Hspb1 screening
 • A. S. Farsad, S. Malekzadeh, Shafaroudi *, N. Moshtaghi, F. Fotouhi, S. Zibaee Pages 237-242
  The impending influenza virus pandemic requires global vaccination to prevent large-scale mortality and morbidity, but traditional influenza virus vaccine production is too slow for rapid responses. In this study, bacterial system has been developed for expression and purification of properly folded HA1 antigen as a rapid response to emerging pandemic strains. Here, a recombinant H5N1 (A/Indonesia/05/05) hemagglutinin globular domain, the synthesized HA1 (1-320 amino acids), was amplified and cloned into pET-28a bacterial expression vector. Then, his-tagged HA1 protein was expressed in Escherichia coli BL21 under 1 mM IPTG induction. The protein expression was optimized under a time-course induction study and further purified using Ni-NTA chromatography. Migration size of protein was detected at 40 KDa by Western blot using anti-His tag monoclonal antibody and demonstrated no discrepancy compared to its calculated molecular weight. Since most antigenic sites are in the HA1 domain of HA, using this domain of influenza virus as antigen is of great importance in vaccine development. The ability of the antibody stimulation against HA1 expressed in bacterial cells is also examined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) analysis. Upon immunization of rabbits, oligomeric HA1 elicited potent neutralizing antibodies and high levels of serum antibody binding to HA1. Our findings suggest that HA1-based vaccines can be produced efficiently in bacterial systems and can be easily upscaled in response to a pandemic influenza virus threat.
  Keywords: Avian influenza, Escherichia coli, HA1, Recombinant DNA, Subunit vaccine
 • S. M. Ghazi *, R. Ranjbar, M. Khaksary Mahabady Pages 242-246
  Total and regional allometric growth rates and termination sites of the spinal cord related to the respective vertebra were studied in 36 goat fetuses, from the Ahvaz slaughterhouse. These specimens were assigned to 3 groups, group 1 (CRL 10-20 cm), group 2 (CRL 21-30 cm), and group 3 (CRL 31-40 cm), each consisting of 6 male and 6 female fetuses. Observations in all 3 groups revealed that although the growth of the vertebral column was greater than that of the spinal cord, the difference in growth was not constant throughout the spine. While in cervical and thoracic regions the growth rate of the spinal cord in relation to the vertebral column was almost isometric, in the caudal part of the spine there was marked decline in growth of the spinal cord compared to the respective regions of the vertebral column. Craniocaudally, the allometric growth rate became drastically negative. There was no significant difference (P>0.05) between males and females. Except in thoracic region, all other regions showed significant differences (P0.05). As a consequence of the negative allometric growth of the spinal cord in relation to the vertebral column in the caudal part of the spine, the conus medullaris was displaced from S4-S5 in group 1 to S2 in group 3. No significant difference (P>0.05) between male and female fetuses concerning the termination of the spinal cord was found.
  Keywords: Allometric growth rate, Goat fetus, Termination of the spinal cord
 • A. Jerome *, S. K. Srivastava, R. K. Sharma Pages 247-252
  This research was conducted to study the follicular dynamics, hormonal, biochemical profile and fertility response in acyclic and norgestomet㳄 treated acyclic buffaloes in summer. The study animals were divided into two groups: group I [control (n=8): no treatment] and II [treatment group (n=15)]. In group II, seven animals were used for follicular biochemical and hormonal profile and eight animals for fertility studies following Crestar® (Intervet, France) treatment (day 0: Crestar® insertion; day 8: 500 IU PMSG; day 9: Crestar® removal; day 11 AI). Follicular fluid stradiol (E2) and progesterone (P4) in acyclic and pre-ovulatory follicle in study groups was significantly (P
  Keywords: Acyclicity, Buffalo, Follicular dynamics, Norgestomet, PMSG
 • T. H. Scholkamy, D. A. El, Badry, K. Gh. M. Mahmoud* Pages 253-258
  The present study aimed to compare the in vitro fertilizing capacity of frozen-thawed ejaculated and epididymal spermatozoa in order to standardize the semen preparation protocol for camel in vitro fertilization (IVF). Semen samples were collected from 7 Dromedary camels by means of artificial vagina (AV). Ten cauda epididymes were obtained from slaughtered adult camels, isolated, incised and rinsed for obtaining the sperm rich fluid. Ejaculated and epididymal spermatozoa were processed for cryopreservation. Fresh and frozen-thawed ejaculated and epididymal spermatozoa were evaluated for motility, livability, membrane and acrosomal integrities. Frozen-thawed ejaculated and epididymal spermatozoa were used to fertilize camel mature oocytes in vitro. The results showed that, the progressive motility of freshly collected epididymal spermatozoa was significantly (P
  Keywords: Camel, Ejaculated semen, Epididymal spermatozoa, In vitro fertilization
 • M. Shahnouri, M. Abouhosseini Tabari *, A. Araghi Pages 259-264
  Research on new compounds of therapeutic value for behavioral disorders has progressed recently. Several studies have reported neuropharmacological activities of plant derived terpenes. Farnesol is a sesquiterpene whose most popular source is fruits but the anxiolytic activity for farnesol is still unknown. The present study was conducted on 32 male Swiss Albino mice (8 in each group) to evaluate the neuropharmacological properties of farnesol and its effects on plasma cortisol levels. Farnesol was administered intraperitoneally at single doses of 50 and 100 mg/kg, while diazepam 2 mg/kg was used as standard anxiolytic. Thirty minutes after injections, open field test (OFT), elevated plus maze (EPM), a forced swimming test (FST), and a hot plate test (HPT) were performed for evaluation of anxiety-like behavior, depression and nociception. In OFT, farnesol at the dose of 100 mg/kg led to significant decrease in locomotor activity (P
  Keywords: Anxiolytic, Anti, nociceptive, Cortisol, Depressive behavior, Farnesol
 • A. Milanova *, I. Pavlova, V. Yordanova, S. Danova Pages 265-267
  Probiotics and antibiotics are widely used in poultry and may alter drug bioavailability by affecting the expression of intestinal ATP-binding cassette (ABC) efflux transporters. Therefore the aim of the present investigation was to evaluate the effect of Lactobacilli probiotics, administered alone or in combination with doxycycline, on the expression of ABCB1 (gene, encoding P-glycoprotein), ABCC2 (gene, encoding multidrug resistance protein 2, MRP2) and ABCG2 (gene, encoding breast cancer resistance protein) mRNAs in chicken using RT-PCR. Duc one-day-old chicks (n=24) were divided equally in four groups: untreated control, probiotics supplemented group, probiotics plus doxycycline treated chickens and antibiotic administered group. Expression of ABCC2 mRNA was affected by doxycycline or by combination of Lactobacillus plantarum, L. brevis and L. bulgaricus and the antibiotic in the intestines. These results can be used as a basis for further functional studies to prove the beneficial effect on limitation of the absorption of toxins and improvement of efflux of endogenous substances and xenobiotics when the combination of doxycycline and Lactobacillus spp. probiotics are administered to poultry.
  Keywords: ABC transporters, Doxycycline, Lactobacillus probiotics, Poultry
 • T. Akhtar, G. Ara, N. Ali, F. Ud Din Mufti, M. Imran Khan* Pages 268-272
  Avian influenza (AI) is a highly contagious disease causing significant economic losses worldwide. The aim of this study is to evaluate the effect of mannan-oligosaccharide (MOS) on tracheal and cloacal virus shedding in AI challenged broilers and contamination of environment with H9N2. A total of 300 1-day-old-broiler chicks were randomly divided into 3 groups (A, B and C) and supplemented 0.2, 0.5 and 0.0% MOS, respectively in NRC recommended diet for 36 days. On day 21 the groups were further split into two sub groups A, A-ve, B, B-ve, C and C-ve with 5 replicates each. The positive groups were shifted to remote sheds and were challenged intranasally with 0.1 ml of reference virus (AIV; Pk-UDL/01/08 H9N2) with EID50 = 10-6.66. Treatment reduces (P0.05) virus shedding in all groups. However the reduction of viral shedding is faster in treatment groups and showed no virus shedding on day 32. Maternal antibody titer against AI showed a declining pattern but MOS influenced (P
  Keywords: Avian influenza, Broiler, MOS, SAF, Mannan
 • M. Ghavidel, H. Salari Sedigh *, J. Razmyar Pages 273-276
  The aim of this study was to isolate Clostridium difficile from dogs’ faeces, and to study the frequency of its virulence genes. A total of 151 samples of dogs’ faeces were collected. The isolation of C. difficile was performed by using the bacterial culture methods followed by DNA extraction using boiling method. Multiplex PCR method was performed for identification of tcdA, tcdB, cdtA and cdtB genes and single method was carried out for detection of tcdC. Twelvesamples (7.9%) were positive in bacteriological assay and based on molecular assay, 66.7% of the isolates (8 of 12 C. difficile isolated) had shown tcdA, tcdB profile. This is the first investigation on molecular assay of C. difficilein Iran’s dog population.
  Keywords: Clostridium difficile, Dog, Molecular detection
 • V. U. Omoja *, S. M. Anika, I. U. Asuzu Pages 277-280
  This study investigated the effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz on some testicular parameters of Albino rats. Twenty-four adult male Albino rats (100 ± 10 g) randomly assigned into four groups were used for the study. Groups A, B and C received 10.0, 2.0 and 0.4 mg/kg amitraz in 10 ml/kg water while group D received equivalent volume of water orally and daily for 84 days. Serum testosterone levels (TESL) were assessed on days 0, 28, 56 and 84. Epididymal sperm reserve (ESR), testicular sperm reserve (TSR), testicular weight index (TWI) and testicular histology were evaluated at the end of the experiment. Results revealed dose-dependent reduction (P
  Keywords: Amitraz, Rat, Sperm, Testis, Testosterone
 • J. Razmyar *, M. Rajabioun, M. Zaeemi, A. Afshari Pages 281-285
  Avian chlamydiosis is caused by Chlamydiophila psittaci with the highest infection rate in parrots (Psittacidae) and pigeons (Columbiformes). A two-year-old Congo African grey parrot was examined since the bird had shown clinical signs of anorexia, depression, diarrhea, and mild dyspnea and based on biochemical and hemathological analysis the bird was diagnosed as having anemia, leukocytosis, heterophilia, lymphopenia and monocytosis. With regards to clinical and paraclinical findings, the case was diagnosed to be carrying Chlamydiophila spp. In addition, choanal cleft and cloaca swabs were positive for Chlamydiophila spp. in a diagnostic polymerase chain reaction (PCR) (600 bp amplicon). Polymerase chain reaction products were typed by ompA gene-based PCR, using CTU/CTL primers (1050 bp amplicon). The PCR product sequence was compared with the sequences obtained from GenBank. The phylogenetic tree has revealed 100% identity with genotype B obtained from previous studies. The bird was hospitalized and treated with doxycycline regimen for 45 days, with a weekly sampling process to trace the presence of C. psittaci DNA in faecal and choanal swabs, this process continued to the point where the specimens turned negative after two weeks. Laboratory and radiology results were within normal limits after the treatment. Genotype B is predominantly isolated from Columbidae and there have not been any reports regarding the clinically affected African gray parrot with this genotype. Subsequently, to the best of our knowledge, this is the first report of chlamydiosis by genotype B on Congo African grey parrot.
  Keywords: Avian chlamydiosis, Chlamydophila psittaci genotype B, Congo African grey parrot, ompA gene, PCR