فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال سیزدهم شماره 26 (زمستان 1394)
 • سال سیزدهم شماره 26 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی پژوهشی
 • سهراب برگ بیدوندی، حسین خسروی صفحات 1-39
  آیا تکرار از دیدگاه های بدیعی، بیانی، معانی، نحوی و سبک شناسی می تواند بیانگر زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی باشد؟ با توجه به بررسی غزل های منزوی می توان گفت که استفاده از اقسام تکرار، اصلی ترین خصیصه شعر حسین منزوی و یکی از دلایل زیبایی کلام وی است به طوری که این خصیصه باعث تمایز و تشخص وی از دیگر شاعران معاصر شده است. با وجود این اگر قائل به سبک شخصی برای منزوی باشیم که در آن شکی نیست، باید اولین ویژگی سبک سخصی او را تکرار فراوان دانست که در سطوح مختلف (واک، هجا، واژه، جمله، عبارت)، در شعر حسین منزوی دیده می شود: وی چه برای توسعه معانی و حسن تاثیر و چه برای ایجاد موسیقی و زیبایی شعر از تکرار بهره برده است. منزوی با تکرار موجی از هیجان و غم و شادی را در خواننده اش می آفریند.
  کلیدواژگان: شعر حسین منزوی، زیباشناسی، انواع تکرار، غزلیات، تصدیر، جناس، خصیصه سبکی
 • ثریا شفاعتی، محمدعلی گذشتی صفحات 41-68
  یکی از زیباترین گونه های صور خیال در یک اثر، تاثیری ست که ذهن شاعر یا نویسنده در اشیا و در عناصر بی جان طبیعت می گذارد و با نیروی تخیل خویش به آنها حرکت و جنبش می بخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچه چشم او به طبیعت و اشیا می نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات می شود. زندگی بخشیدن به اشیا، پدیده های طبیعت و مفاهیم انتزاعی را «آنیمیسم» می گویند که از طریق اعطای ویژگی های فیزیکی یا روان شناختی حاصل می شود. بارزترین گونه آنیمیسم، انساندیسی است؛ اما مانندگی به حیوان یا گیاه و یا ساختن شکل واره های ترکیبی نیز بخش عمده ای از آنیمیسم را به خود اختصاص می دهند. بیژن نجدی از زمره شاعر- داستان نویسان معاصر ادب فارسی است که در برخی آثارش به این مقوله توجه شایانی نشان داده است. شخصیت اصلی در داستان روز اسب ریزی از مجموعه یوزپلنگانی که با من دویده اند، اسب است و داستان، گاه به گاه از زبان او روایت می شود. تک گویی یا حدیث نفس، همذات پنداری، آشنایی زدایی، زبان شاعرانه، آنیمیسم در آنیمیسم، تغییر زاویه دید، شکست روایت و در نهایت توصیف صحنه از مولفه های قابل بررسی در آنیمیسم این داستان است. در این مقاله به واکاوی داستان روز اسب ریزی با رویکرد آنیمیسم خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: داستان معاصر، بی~ژن نجدی، روز اسب ریزی، آنیمیسم
 • آذر دانشگر صفحات 69-88
  توجه به بوستان سعدی از منظر زیبایی شناسی، این نکته را به اثبات می رساند که هر چند ارزش های والای این اثر، مرهون کارکردهای اخلاقی و اجتماعی آن است؛ اما زیبایی های لفظی و شگردهای شاعرانه ای که او با استادی از آن سود جسته است، راز ماندگاری و جاودانگی بوستان اوست. توانایی بالقوه شعر او در گریز از هنجارهای زبانی،در حوزه های گوناگون بیان، بدیع، نحو، موسیقی و... چنان استادانه صورت گرفته است که در عین سادگی و قابل دسترس بودن، دست نایافتنی است. این نوشتار برآن است که به بررسی کارکردهای هنری فعل و حضور شاعرانه آن در بوستان بپردازد و نشان دهد که چگونه رفتار شاعرانه سعدی با فعل، شکل هنرمندانه تری به زبان او بخشیده است و موجب برجسته سازی اثر وی گشته است. بررسی این عنصر نشان داد که اسرار زیبایی شناسی فعل در بوستان در مواردی از قبیل: حذف فعل، آوردن جناس های فعلی و فعل های متقابل، قرار گرفتن چند فعل پشت سر هم، کاربرد صیغ های مختلف یک فعل، کاربرد وجه امری افعال،پیش آیی فعل و جدایی اجزاء فعل و... نهفته است. که مولف سعی نموده در این مقاله به آن ها بپردازد.
  کلیدواژگان: سعدی، بوستان، زیبایی شناسی، فعل
 • وجیهه ترکمانی باراندوزی، آلیس سعیدی، فهیمه مشایخ صفحات 89-123
  یکی از واژگان پرتکرار در دیوان حافظ «می» و متفرعات آن است. طی این پژوهش عناصر تصویری در آن دسته از غزل هایی که واژه کانونی آن ها می و متفرعات آن نظیر باده، می و... است، مورد تحقیق قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: تصاویر خلق شده از رهگذر تشبیه به لحاظ انواع، اشکال و کاربرد متنوع و گوناگون است که از بین انواع تشبیه، نوع بلیغ اضافی بیشترین بسامد را داراست؛ این موضوع القا کننده رنگ، درخشش و طعم شراب است. در واقع خواجه از این رهگذر احساس خود را به این نوشداروی مرموز به زیبایی بیان می کند. در مورد مراعات نظیر، حافظ با گزینش واژه هایی وسواسی این امکان را به واژه داده تا با حداکثر ظرفیت خود در شعرش حضور یابد و به مخاطب رخصت داده است تا تناسب ها و ظرافت های پیدا و پنهان آن را دریابد. بیشترین کاربرد مجاز، به انعکاس مجاز حال و محل اختصاص یافته است. علاوه بر این، پیرامون آرایه ای هام تناسب بیشترین برجسته سازی زبانی متعلق به واژه «مدام» بوده است. در واژگان کانونی بیت های مورد تحقیق، تکرار واژه می و به طور طبیعی صامت «م» بیشترین بسامد را داشته است و استعاره از نوع مکنیه (شخصیت بخشی) چشم گیرتر بوده است،
  کلیدواژگان: می، تصویر، تشیبه، مراعات نظیر، مجاز، ایهام، واج آرایی، استعاره
 • سیر تحول «ای هام» در کتاب های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز
  بهیه احمدی بیدگلی، محمدرضا قاری صفحات 125-167
  ای هام پررمز و رازترین و زیباترین شگرد شاعرانه ای است که شاعران هنرور با به کارگیری آن، هنری ترین و پرورده ترین سروده های خود را پرداخته اند و از آن برای ساخت و پرداخت سخنانی توی در توی و رازناک و به همین دلیل شگفت انگیز و ذهن انگیز بهره ها برده اند.
  ای هام در بلاغت فارسی و عربی جایگاهی ویژه دارد و دارای ارزش زیباشناختی قابل توجهی است. در این تحقیق سیر تاریخی این ترفند در کتاب های بلاغی از گذشته تا امروز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به جز انواع مطرح شده ای هام از سوی بلاغی دانان پیشین، انواع دیگری را در بلاغت فارسی که معاصرین مورد توجه قرار داده اند بر آن افزوده است. و تعاریف و تقسیم بندی های ارایه شده درباره هر یک از ارکان بلاغت بر اساس آثار و کتب موجود واکاوی گردیده است.
  کلیدواژگان: ایهام، چند معنایی، ابهام، تحول، کتب بلاغی
 • فرشته ناصری صفحات 169-201
  در میان انواع رایج ادبی، ادب غنایی با برخورداری از عناصر و مضامین زیبایی شناختیوصور خیال بستر مناسبی را جهت تحلیل ساختار بیرونی کلام فراهم می آورد زیرا روابط و مناسبات درونی کلام با تکیه بر این فرم و ساختار مطرح می گردد، بنابراین اساس آنچه را که در قالب محتوا غرض اصلی گوینده است با رویکرد به فرایند ساختاری و عناصر سبک شناختی عنوان می گردد یکی از مهم ترین عناصری که در نقد زیبایی شناسی شعر مطرح می شود، ساختار زبانی آن است. بنابراین بحث اصلی ما در تحلیل منظومه لیلی و مجنون، آن است که دریابیم نظامی در تحلیل ساختار زبان شعری خود از چه تمهیداتی بهره جسته و تا چه حد توانسته با بهره گیری از عناصر و بن مایه های صورخیال ساختار کلام خویش را با تکیه بر مقوله آشنایی زدایی، استحکام بخشد. برای نیل به این منظور در ابتدا مباحث نظری پیرامون فرایند برجسته سازی اعم از قاعده افزایی و قاعده کاهی و انواع آن و سپس مقوله موسیقی شعر و زیبایی موسیقایی با اشاره به انواع موسیقی کلام اعم از موسیقی درونی، بیرونی، کناری، میانی و توازن آوایی، واژگانی و نحوی با محوریت دوجانبه هم نشینی و جانشینی مطرح گردد و سپس با بیان ابیاتی از منظومه نامبرده، به اثبات چگونگی بهره گیری نظامی از هر یک از مباحث یاد شده مبنی بر این امر که وی در ساختار زیبایی شناسی کلام خود از چه مناسبات و روابط کلامی، زبانی و عناصر موسیقایی بهره برده است. پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی شعر_زیبایی موسیقایی_فرایند برجسته سازی لیلی و مجنون_نظامی گنجوی
 • مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان
  رقیه ابراهیمی شهرآباد، طاهره صادقی، مریم جعفرزاده صفحات 203-229
  همواره در آموزش زبان دوم اصول و ضوابطی دیده می شود که به کارگیری و یا عدم پایبندی به آن می تواند باعث موفقیت یا عدم موفقیت افراد شود. یکی از مسائل مهمی که می تواند ضمانت بخش بحث آموزش زبان باشد و فرد را در این راستا پشتیبانی و حمایت نماید، در نظر گرفتن« اصل بصری» است. منظور از اصل بصری، توجه به نمایش عینی و تصویری موقعیت های مختلفی است که در فرایند آموزش به کار می آیند. آنچه افراد آن را از طریق چشم می بینند، برقراری ارتباط با آن راحت تر و هضم آن سریع تر است. در بحث آموزش زبان نیز اگر معلم به عنوان آموزنده، سعی نماید موقعیتی ایجاد نماید که زبان آموزان از این حس خود بهره بیشتری برند، راحت تر می تواند آموزه های خود را به آن ها منتقل کرده و ماندگاری آن را ثبات بخشد. اصل بصری طی چهار مرحله اعمال می شود. بدین صورت که معلم ابتدا از طریق «حرکت» مطالب را به صورت عینی برای زبان آموز به نمایش بگذارد، در مرحله بعد زبان آموز بتواند با آن مطالب ارتباط برقرار کند؛ ارتباطی که منجر به«تحریک احساسات» او شود و در نهایت آموزه ها را در ذهن او «مجسم» نماید. بعد از تجسم آموزه ها در ذهن، او به «کشف معانی» نهفته در آموزه ها می پردازد. در این مقاله مراحل «اصل بصری» در آموزش زبان دوم با توجه به موارد مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، اصل بصری، حرکت، تجسم، احساس، تداعی معانی
|
 • S. Bargbidovandi, Dr H. Khosravi Pages 1-39
  The answer is that according to a surveyof Monzavi sonnets by the writer,it is safe to say that the use of different types of repetition is the most original feature of Hossein Monzavi poetry and one of the reasons of his distinguish and this feature causes to isolate and personalize from other contemporaries. However, if we consider personal style for Monzavi without any doubt, the first feature of his personal style must be the repetition of the word abundant at different levels (voice, syllable, word, sentence, phrase) can be seen in the poem of Hussein Monzavi. he has used Whether for the meaning development or good impact or creating music and rhymes. Duplicate creates a wave of excitement in his readers and he wants to repeat the words, happiness on heart to be concur .Because of the important , and high frequency of using repetition in Monzavi poems. In this article we present a detailed statistics and examples of its kind to address this category to include repeat the word, sentence, hemistich, verse, pairs of rotating, rows of the word, a sentence, and frequency of syllable and letter (phonemics or song the letters) is the addition of the views expressed Brmnzr novel, semantics, syntax of Sheraton is also referred to it. Finally, the main goal of the writer is revealing the poor extent to the worth and value and beauty and the view of aesthetic of this theme is in Monzavi poetry .
  Keywords: Poetry H. isolated, aesthetics, of repetition, ghazals, Tsdyr, pun stylistic features
 • S. Shefaaati, Dr Ma Gozashti Pages 41-68
  One of the most beautiful types of imagery in a work is the effect that author or poet’s mind casts on the objects and inanimate elements over in nature and the poet animate them by his/ her imagination power. Consequently, when the nature and object are viewed from his/ her perspective everything is alive and moving. Animating objects, natural phenomena, and abstract concepts is called animism that is a result of granting physic of psychological properties. The most salient type of animism is anthropomorphism. However, a major part of animism has been dedicated similarity to an animal or plant and/ or making compound schema. Bizhan Najdi is one of contemporary poet- novelists of person literature who have noticed this topic considerably in some of his works. The main character of “Rooz-e Asbrizi” from collection of “Yoozpalangani Ke Ba Man davideand (panthers ran with me)” is horse and the story is narrated at time from its language. Monologue or self-anecdote, self-identification, de-familiarization, poetic language, animism in animism, viewpoint change, failure of narrative and finally scene description are among must be studied elements of animism in this story. We will explore Rooz-e Asb Rizi with an animism approach
  Keywords: Contemporary story, Bizhan Najdi, Rooz, e Asb Rizi, Animism
 • Dr A. Daneshgar Pages 69-88
  Paying attention to Saadi's Bustan from an aesthetic viewpoint, proves that despite the fact that great value of this work is due to its ethical and social functions, yet rhetorical beauties and poetic techniques masterfully used by Saadi are the secret of immortality of Bustan. The potential of his poetry to violate linguistic norms in various areas of expression, originality, syntax, music, etc. is so artful that, while being simple and accessible, is inimitable. This paper seeks to study the artistic functions of verbs and the poetic presence in Bustan and demonstrate how Saadi’s poetic manipulation of verbs has given his language a more artistic form and has distinguished his literary work.
  The study of this element showed that the aesthetic secrets of the use of verbs in Bustan are the following instances: removal of verbs, the use of verb puns and reciprocal verbs, the use of a series of consecutive verbs, the use of different tenses of the same verb, the use of the imperative form of the verbs, precedence of verbs, separation of verb components, etc., which the author seeks to discuss in this paper.
  Keywords: Saadi, gardens, ZybayyShnasy, verb
 • Dr V. Torkamani, A. Saeedi, F. Mashayekh Pages 89-123
  One of the most repeated words in Hafiz's Diwan is mey and its correlatives. In this assay the elements of this aspect have been researched in those lyrics which the main word is mey and its correlatives like bade and etc . Must say ; the methods of this research is descriptive and analytic. Finding show that the created images by Simile are various in its types, forms, and functions ;and among them Additional Eloquent Simile is the most frequently used . This subject inspires colour, brilliance , and flavor of mey (wine). In fact ; Hafiz by the means of them explains his feelings about this mysterious panacea beautifully. As to Parallelism(Symmetry) - the exquisite element that the most important usage of it ,is Association (of meanings) – Hafiz by selecting the words scrupulously , allows the word appears itself in his poetry completely and gives a permission to audience to find out its apparent or hidden symmetries and delicacies. As concerns the reflection of Metonymy (majaz) in mentioned verses , the mostusage of this device has been assigned to Metonymy of hal and mahal. Furthermore , as to parallel Ambiguity the word modam (continually) has the most linguistic prominence . As regards phonotactics Device (singing characters) must say in the main words of mentioned verses , repetition of word mey and consonant m have most of reflections . As to metaphor , the use of Animating metaphor is remarkable . Indeed Hafiz with simile of bade (wine) to beauties and attributing some deeds and characteristics to this wonder thing ; puts more emphasis on its features and effects.
  Keywords: mey, aspect, simile, parallelism, metonymy, Ambiguity, phonotactics, metaphor
 • The evolution of ambiguity in Ktab Hay Persian rhetoric from past to present
  B. Ahmadibidgooli, Dr Mr Ghari Pages 125-167
  Prrmz ambiguity and Raztryn and beautiful ploy artist SharanhAy that poets use it, HnryTryn and PrvrdhTryn your SrvdhHay focused and used it to build and pay into the inside and mysterious words and the same ShgftAngyz and ZhnAngyz BhrhHa because BrdhAnd. Ambiguity special place in Persian and Arabic rhetoric and aesthetic value is noteworthy. The history of this trick in KtabHay rhetoric from past to present is reviewed and analyzed. Except MtrhShdh ambiguity of the previous BlaghyDanan, other types of Persian rhetoric that it has added DadhAnd contemporaries considered. And definitions presented and categorized regarding each element of rhetoric based on the works and books have been analyzed.
  Keywords: Ambiguity, ambiguous, vague, transformation, rhetorical books
 • Dr F. Naseri Pages 169-201
  Among the most common type of literary, aesthetic and lyric literature by having the elements and themesImagery provides a good platform to analyze the structure of the word external and internal relationships because relationships based on the form and structure of speech is considered so by what is in the form of content main purpose of the speaker is the approach to the structure of the stylistic one of the most important elements in the aesthetics of poetry criticism arises, the structure of its language. The main argument we mentioned in system analysis, that the military understand his poetry in structural analysis of what measures benefited and how have his word structure using elements and motifs imagery based on the concept strengthen Defamiliarization. To achievethis purpose it is necessary in the first place was Theoretical discussions about whether Qadhafzayy and Qadhkahyhighlight the process and its variants and aesthetic categories of poetry, musical beauty, referring to a variety of music ranging from music inside and outside, lateral, medial, and the balance of phonetic, lexical and syntactic succession with a focus on bilateral Companion be raised and then analyzing those lines of System Leili and Majnun, Utilizes proven system of any of the arguments to the effect that the aesthetics of his own words whatRelations theological, linguistic and Musical elements benefited. Will be discussed.
  Keywords: The aesthetics of poetry, musical beauty, Highlighting Leili, Majnun, Nizami Ganjavi
 • The intuitive principle and its effect on language teaching
  Dr R. Ebrahimiishahrabadi, T. Sadeghi, M. Jafarzade Pages 203-229
  Always in second language education principles and rules BhKargyry or lack of adherence to it can be seen that the success or failure of people. The purpose of the visual, physical and visual display according to different MvqytHay BhKar MyYnd in the process of education. What people make it through the eyes MyBynnd, communicating with the permit easier and faster it is digested. In terms of language education into account as well if the teacher informative, attempt ZbanMvzan of his sense of opportunity that most brands, Mvz·hHay can run more smoothly transferred to them and sustains it stabilize. Is an intuitive principle applied in four phases. BdynSvrt the first teacher through the "motion" for ZbanMvz to dramatize things objectively, at a later stage ZbanMvz can communicate with its content, communication that leads to "brace" He and the finally Mvz·hHa in his mind "embodies" the. After visualization Mvz·hHa in mind, he "discovered the meaning of" lies in Mvz·hHa MyPrdazd. In this paper the "intuitive principle" in second language education with regard to cases been investigated.
  Keywords: Language learning, the visual, movement, visualization, feeling, association