فهرست مطالب

نوآوری های مدیریت آموزشی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، تابستان 1394)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن محجوب*، داریوش مالک پور، فریبا شیرانی صفحات 7-22
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی در دانشگاه شهید ستاری صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه شهید ستاری است، که تعداد آنها برابر با 400 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه چابکی سازمانی و سرمایه انسانی نادری ( 1390) استفاده شده، که البته برای جامعه آماری این پژوهش تعدیل شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (سرمایه انسانی «934/0» چابکی سازمانی «894/0») ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های K-S، t تست تک نمونه ای و ماتریس همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان داد: وضعیت سرمایه انسانی کارکنان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. وضعیت چابکی سازمانی کارکنان در دانشگاه شهید ستاری بالاتر از متوسط و میانگین نظری قرار دارد. بین شاخص کلی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه شهید ستاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (920/0r=).
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، توسعه سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه انسانی، چابکی سازمانی، دانشگاه شهید ستاری
 • مژگان امیریان زاده*، سیده فاطمه حبیبی صفحات 22-36
  هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطهاخلاق اسلامی کار وهوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان آموزش و پرورش بالغ بر 120 نفر است، طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران، پرسش نامه هوش معنوی بدیع و همکاران، و پرسش نامه اخلاق اسلامی کاری یوسف استفاده شده است. به منظور استخراج و تحلیل اطلاعات از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان دادکه بین اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد،بین ابعاد هوش معنوی (تفکر کلی و بعد اعتقادی، خودآگاهی و عشق و علاقه) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، خودآگاهی وعشق و علاقه متغیر پیش بینی کننده قوی برای رفتار شهروندی سازمانی بوده است.اخلاق اسلامی کار می تواند رفتارشهروندی سازمانی را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی، اخلاق اسلامی کار، مدیریت
 • سمیه سادات بطحایی*، منصور ترکیان تبار صفحات 37-50
  این پژوهش با هدف آگاهی از رابطه رفتار اطلاع یابی با مولفه های خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان به انجام رسیده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر پیمایشی – توصیفی است و به دلیل تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1564 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان بوده که تعداد 308 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های مستخرج از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین رفتار اطلاع یابی دانشجویان و خلاقیت شناختی، رفتار اطلاع یابی و خلاقیت غیرشناختی، رفتار اطلاع یابی دانشجویان و بعد انگیزشی خلاقیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میانگین متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد که بعد غیرشناختی خلاقیت با میانگین 34/2، بعد انگیزشی با 95/1 و بعد شناختی 71/1 به ترتیب بیشترین تاثیر را در رفتار اطلاع یابی دانشجویان دارند.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، خلاقیت، دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، گلپایگان
 • اکبر هدایتی، حسن ملکی، علیرضا صادقی، اسماعیل سعدی پور صفحات 51-71
  هدف این پژوهش شناسایی شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی است. برای نیل به این مقصود از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع نظری، نمونه ای به حجم 24 نفر (8 متخصص دانشگاهی در رشته برنامه ریزی درسی، 11 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و 5 کارفرما) انتخاب شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی جمع-آوری شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوای کیفی آشکار مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. یافته های این پژوهش، شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی را در سه درون مایه شایستگی های شناختی (با سه طبقه دانش تخصصی برنامه ریزی درسی، شایستگی های شناختی عمومی و دانش عمومی)، شایستگی های مهارتی (با دو طبقه مهارت های تخصصی برنامه ریزی درسی و مهارت های عمومی) و شایستگی های نگرشی (با دو طبقه شایستگی های نگرشی برنامه ریزی درسی و شایستگی های نگرشی عمومی) به دست داد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند در مراحل مختلف برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی مورد استفاده قرار گیرد، چشم اندازی جامع نسبت به آنچه که در طی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی باید کسب شود، ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: شایستگی، برنامه ریزی درسی، دوره کارشناسی ارشد، دانش آموختگان، پژوهش کیفی
 • گلاله آتش سیرو*، محمد حسنی، میرنجف موسوی صفحات 73-88
  پژوهش حاضر به ساماندهی و نیازسنجی شاخه فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر، معلمان و کارفرمایان مرد و زن شهرستان ارومیه است که مشتمل بر 3434 دانش آموز، 333 نفر عوامل اجرایی و تعداد نامعلوم کارفرمایان است. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان 322 دانش آموز برآورد و تعداد 20 معلم و 10 کارفرما بنابه نظر اساتید به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه محقق ساخته با در نظر گرفتن روایی و پایایی مشتمل بر 35 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه، tدو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت موجود رشته های فنی و حرفه ای در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. معلمان نسبت به دانش آموزان نگرش مثبت تری دارند و بین نگرش معلمان با کارفرمایان، دانش آموزان با کارفرمایان و دانش آموزان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد. همچنین اولویت رشته ها از دیدگاه گروه های مورد مطالعه، جمع بندی و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند تا ضمن شناخت نیازهای جامعه مورد مطالعه موجبات آمایش رشته های فنی و حرفه ای فراهم آید.
  کلیدواژگان: ساماندهی، نیازسنجی، رشته های فنی و حرفه ای، شهرستان ارومیه
 • بهناز مهاجران *، علیرضا قلعه ای، عین الله رحمانی صفحات 89-104
  این پژوهش درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع، برای رتبه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش با رویکرد تلفیقی: موردی از مدارس متوسطه نظری، و اجرای آن باشد.
  با نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتظارات ذی نفعان کلیدی، شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و کارشناسان متوسطه نظری به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ با یک سوال (انتظارات شما از مدرسه چیست؟) و تحلیل محتوای جواب ها با رویکرد کارت متوازن احصا گردید. سپس، از طریق گروهی از متخصصان و کارشناسان و مدیران، انتظارات ذینفعان و شاخص های ادبیات مطالعاتی در قالب پرسشنامه محقق ساخته در قالب رویکرد کارت متوازن پاسخ داده شد. نتایج حاصل شده، در قالب مدل جدید کارت امتیازی متوازن، تدوین، خوشه بندی و نام گذاری شدند.
  این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری پس رویدادی (علی- مقایسه ای) و از جنبه گردآوری دادها برای تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد پیمایشی با استفاده از روش دلفی و در رتبه بندی مدارس از نوع توصیفی- ریاضی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیرستان های عادی نظری شهری استان قزوین بوده و روش نمونه گیری برای پاسخ گوئی به پرسشنامه تعیین شاخص های عملکرد مدارس، به صورت سرشماری است..
  یافته ها
  مدل ارزیابی متوازن طراحی شده، تفاوت عمده ای با الگوی کارت امتیازی متوازن دارد. مدل پیشنهادی رتبه بندی مدارس نظری از دو قسمت توصیفی و ریاضی تشکیل شده است. این مدل با بهره گیری از الگوی کارت امتیازی متوازن شکل توسعه یافتهآن است. براساس یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن متغیرهای مورد بررسی برای سنجش سازه ها و احتمالا کنار گذاشتن خرده مقیاس های بی معنی هر سازه با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل اولیه تصمیم گیری نمود. مقادیر ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ، نیز در مدل اشباح شده به مقدار قابل قبول رسیده است؛ لذا می توان پارامتر های برآورد شده در مدل اشباح شده را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از آن جهت تطابق پذیری نشانگرها با سازه های مورد مطالعه استفاده نمود. داده های مقادیر محاسبه شده تی برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر باقی مانده با سازه یا متغیر پنهان خود بالای 96/1 است؛ لذا می توان هم سویی خرده مقیاس های پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن عوامل با سازه های نظری است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی دادها، آنتروپی شانون، تاپسیس
 • حمید رحیمی*، مبینا غربا، اکرم دهباشی، رضا رافتی صفحات 105-116
  این پژوهش درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع، برای رتبه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش با رویکرد تلفیقی: موردی از مدارس متوسطه نظری، و اجرای آن باشد.
  با نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتظارات ذی نفعان کلیدی، شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و کارشناسان متوسطه نظری به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ با یک سوال (انتظارات شما از مدرسه چیست؟) و تحلیل محتوای جواب ها با رویکرد کارت متوازن احصا گردید. سپس، از طریق گروهی از متخصصان و کارشناسان و مدیران، انتظارات ذینفعان و شاخص های ادبیات مطالعاتی در قالب پرسشنامه محقق ساخته در قالب رویکرد کارت متوازن پاسخ داده شد. نتایج حاصل شده، در قالب مدل جدید کارت امتیازی متوازن، تدوین، خوشه بندی و نام گذاری شدند.
  این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری پس رویدادی (علی- مقایسه ای) و از جنبه گردآوری دادها برای تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد پیمایشی با استفاده از روش دلفی و در رتبه بندی مدارس از نوع توصیفی- ریاضی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیرستان های عادی نظری شهری استان قزوین بوده و روش نمونه گیری برای پاسخ گوئی به پرسشنامه تعیین شاخص های عملکرد مدارس، به صورت سرشماری است..
  یافته ها
  مدل ارزیابی متوازن طراحی شده، تفاوت عمده ای با الگوی کارت امتیازی متوازن دارد. مدل پیشنهادی رتبه بندی مدارس نظری از دو قسمت توصیفی و ریاضی تشکیل شده است. این مدل با بهره گیری از الگوی کارت امتیازی متوازن شکل توسعه یافتهآن است. براساس یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن متغیرهای مورد بررسی برای سنجش سازه ها و احتمالا کنار گذاشتن خرده مقیاس های بی معنی هر سازه با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل اولیه تصمیم گیری نمود. مقادیر ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ، نیز در مدل اشباح شده به مقدار قابل قبول رسیده است؛ لذا می توان پارامتر های برآورد شده در مدل اشباح شده را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از آن جهت تطابق پذیری نشانگرها با سازه های مورد مطالعه استفاده نمود. داده های مقادیر محاسبه شده تی برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر باقی مانده با سازه یا متغیر پنهان خود بالای 96/1 است؛ لذا می توان هم سویی خرده مقیاس های پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن عوامل با سازه های نظری است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی دادها، آنتروپی شانون، تاپسیس
 • فهیمه باب الحوایجی، طاهره حسومی*، ویکتوریا منجزی صفحات 117-129
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. این تحقیق در قالب یک تحقیق توصیفی و همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 140 نفر از کارکنان آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که از این تعداد با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 103 نفر انتخاب شد .هم چنین در این مطالعه روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده سلامت سازمانی (OHI) مایلز و پایبندی مذهبی جان بزرگی استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسش نامه این دو شاخص، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد، ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص سلامت سازمانی معادل 67/0 و پایبندی مذهبی برابر 68/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t گروه های مستقل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین دو متغیر پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی کارکنان رابطه مثبت و مستقیم در سطح معناداری 01/0 با ضریب همبستگی 46/0وجود دارد. به سخن دیگر، با افزایش پایبندی مذهبی، سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: پایبندی مذهبی، سلامت سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
|
 • Hossin Mahjob*, Dariush Malekipour, Fariba Shirani Pages 7-22
  The main objective of this paper is to study the investigation the relationship between Human Capital and organizational Agilitypersonnelin Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology. Population of this study consisted personnelin Shahid Sattari (400 person). According to cochrane formula, 196 person were selected as samples. Simple random method was used in this research.­Organizational agility questionnaire (Researcher-Made) and human capital assessment scale of­ Naderi (2011) was used for data collection but adjusted for population of this study.­ The questionnaire reliability was evaluated based on cronbach’s alpha (human capital =α0.934and organizational agility =α­0.894). In order to analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation and percent) and inferential statistics (k-s tests, one-sample t-test, and pearson coefficient of correlation) were used. The main findings are: ­1). Human capital status personnelin Shahid Sattari is upper than average 2) Organizational agility status personnelin Shahid Sattari is upper than average. 3) A positive relationship was found between general indicator of human capital and organizational agility of Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology(r= 920).
  Keywords: Human Capital, Human Capital Development, Human Capital Management, Organization Agility, Shahid Sattari Aeronautical University
 • Mojgan Amirianzadeh*, Seyedeh Fatemeh Habibi Pages 22-36
  The purpose of this study has been to explain Islamic ethics job and spiritual intelligence with organizational citizenship behavior of Marvdasht city educations staff. The research method is descriptive which is a kind of correlation and social statistic. This research include over 110 education staff a according to Morgan chart the sample content equaling to 80 people ,are selected randomly. For collecting cleat, 3 questionnaire have been used: organizational citizenship behavior Podsakoff and colleagues question nave, spiritual intelligence bade and colleagues question are, Islamic thics job you of: question are. In order to extract and analysis date, correlation coefficient statistics and regression analysis are simultaneously and gradually used. The results showed that there is a direct and meaningful relevance between spiritual intelligence, Islamic ethics job and organizational citizenship behavior .among spiritual intelligence dimensions (total thought, dimension believe, self awareness, love, and interest) and ganization al citizenship behavior. there is a direct and meaningful relevance. self awareness, love, and interests have been strong predictable variants for organizational citizenship behavior. Islamicethics job can predict organizational citizenship behavior.
  Keywords: organizational citizenship behavior, spiritual intelligence, Islamic ethics job, management
 • Somaye Sadat Bathai*, Mansour Torkiantabar Pages 37-50
  This study was done in order to information seeking behavior and creativity among students Islamic Azad University of Golpayegan. Methodology of this study is descriptive survey and it is correlation due to relationship among variables. The statistical society is 1564 from graduated students in Islamic Azad University of Golpayegan. 308 students were selected by using Cochran Formula as sample. To collect data, self-made questionnaire was used. Extracted data were analyzed by using SPSS software. Findings indicated that there is positive and meaningful relationship among information seeking behavior of students and cognition creativity, information seeking behavior and non-cognitive creativity, information seeking behavior of students and motivational dimension of creativity. Average parameters of the Friedman test shows that the cognitive dimension of creativity with an average of 2/34,Motivational dimension with 1/95And cognition, with an average of 1/71 have the highest impact on information seeking behavior of students.
  Keywords: information seeking behavior, Creativity, StudentS, Islamic Azad University, Golpayegan
 • Akbar Hedayat, Hassan Maleki, Alireza Sadeghi, Ismail Sadipour Pages 51-71
  The aim of this study is to identify expected competencies of Master degree of curriculum graduates. To achieve this purpose with qualitative research approach, through targeted sampling (to reach theoretical saturation), 24 people were selected (8 academic specialists of curriculum,11 graduates and 5 employers) The data were collected via individual semi-structured interviews. Collected Data through revealed qualitative content analysis were analyzed and coded. The findings of this study showed that expected competencies of Master degree of curriculum graduates are three themes: cognitive competencies (professional knowledge of curriculum, general cognitional competency and general knowledge), skills competencies (professional skills of curriculum and general skills) and attitude competencies (Curriculum attitudinal competencies and general attitudes). The findings of this study could be used in various stages of competency-based curriculum, also offers a comprehensive vision of what should be achieved during the course of studying the of Master degree of curriculum.
  Keywords: Competency, curriculum, Master degree, graduates, qualitative research
 • Golaleh Atashsiro*, Mohammad Hassani, Mir Najaf Mosavi Pages 73-88
  This study deals with organizing and assessment of Technical & Vocational educational branch in Orumieh. Study research population consisted of all male and female students, teachers and male and female employers in Orumieh which include 3434 students, 333 administrator and unknown number of employers. In order to estimate sample size 322 students were selected using Morgan& Krejcie table more ever 20 teachers and 10 employers also were selected by instructors’ advice through random stratified method. This is an applied research which has been performed by descriptive- survey method. Research tool were 3 researchers made questionnaire with 35 question considering its durability and reliability. Data analysis in descriptive level used frequency, mean, and standard deviation and in inferential level from t, single variable, one way ANOVA, t with two independent variables and also Freedman test have been performed. Research results revealed that current status in technical and vocational is in relatively desirable level. Teachers have more positive view than students; moreover between teachers and employers view, students and employers, male and female students there are not any difference. Further more major priorities from study groups’ point of view have been discussed so that not only recognize requirement of studied population but also preparing Technical and Vocational majors.
  Keywords: organizing, assessment, Technical, Vocational majors, Orumieh city
 • Behnaz Mohajeran*, Alireza Ghalenoi, Einolah Rahmani Pages 89-104
 • Hamid Rahimi *, Mobina Ghoraba, Akram Dabashi, Reza Rafati Pages 105-116
  The purpose of this research was an analysis of relationship between transformational leadership style in managers Ostandari Khorasan Razavi and entrepreneurship capabilities in personnel. The research type was descriptive - correlative method. The statistical population consisted of 79 personnel of which through simple random sampling method 32 members were chosen as the sample. The research instrument was 1).transformational leadership style questionnaire with 22 items and 2).entrepreneurship questionnaire with 47 items which by use of Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.93 for entrepreneurship questionnaire and 0.91 for transformational leadership style questionnaire. Collected data was analyzed at level of inferential statistics (correlation coefficient, multivariate variance and regression). Research findings revealed that mean of entrepreneurship dimensions is bigger than average. The research findings showed that there is a positive and significant relationship between transformational leadership style and need for achievement and ambiguity tolerance. Also there are a positive and significant relationship between independency and All components of entrepreneurship.
  Keywords: transformational leadership style, entrepreneurship, Governor, personnel, managers
 • Fahimeh Babelhavaej, Tahereh Hasoomi*, Victoriya Manhziy Pages 117-129
  The aim of this project is to determine relation between religious adhering with health organization in the Islamic Azad University Branch Roudehen. This project carried on by investigation and coherence research .Statistical society was 500 persons from that university. from this population 100 persons rely on Cochran's equation and collision sampling were elected .Miles questionnaire with 31 questions distributed between them .This questionnaire has 6 aspects; Institutional integration, scientific emphasis, spirit, support resources, considerateness structure, Organizational health status.Because this questionnaire used to in pervious researches so the information based on Descriptive statistics (frequencies, percentages, drafting table, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, multiple regression analysis and analysis of variance) with the SPSS software version 19 verified and the results showed a significant positive correlation between religiosity and organizational health with a P
  Keywords: Religious Adhering, Health Organization, Islamic Azad University Branch Roodehen