فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 1 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • آرمین کشاورزی، سیدحمیدرضا پسندیده* صفحات 3-21
  در این مطالعه کاربرد مسئله ی روزنامه فروش n e w s b o y p r o b l e m که حالت کلاسیک موجودی تک دوره یی است در حالت دوسطحی مورد بررسی قرار می گیرد. در نوشتار حاضر ضریب استفاده ی مواد اولیه برای تولید محصول نهایی متفاوت فرض شده، و برای تهیه ی مواد اولیه و تولید محصول نهایی مقدار بودجه ی محدودی درنظر گرفته شده است. محصول نهایی و مواد اولیه همگی تحت شرایط تخفیف قرار دارند و در حالی که مواد اولیه و محصول نهایی باید پیش از شروع دوره ی فروش آماده باشند، براساس میزان تقاضا فرض می شود مقداری از محصول نهایی در حین دوره ی فروش تولید خواهد شد. تعیین اندازه مواد اولیه و محصول نهایی که باید در ابتدای دوره ی فروش آماده باشند هدف این مسئله است، به طوری که متوسط سود نهایی بیشینه شود. پس از فرموله کردن یک مدل ریاضی برای این مسئله یک الگوریتم فراابتکاری براساس الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات p a r t i c l e s w a r m o p t i m i z a t i o n (P S O)a l g o r i t h m برای حل آن توسعه داده می شود و برای شفافیت دهی آن نیز یک مثال عددی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: موجودی تک دوره یی، مسئله ی روزنامه فروش، کنترل موجودی، الگوریتم تجمعی ذرات
 • سعید پیرو، سیدحیدر میرفخرالدینی* صفحات 13-20
  یکی از اهداف اساسی سازمان های خدماتی، به خصوص بانک ها، افزایش سهم بازار است. این مهم محقق نخواهد شد، مگر در سایه ی افزایش سطح کیفی خدمات. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح کیفی خدمات بانک صادرات و ارائه ی راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خدمات است. جامعه ی تحقیق عبارت است از مشتریان شعبه ی مورد مطالعه، و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 170 نفر محاسبه شد. به منظور شناسایی مولفه های دارای شکاف و تعیین نیازهای جذاب، به ترتیب از مدل های تحلیل شکاف و کانو استفاده شد. همچنین به منظور طبقه بندی و ارائه ی راهکارهای مناسب برای بهبود نیازهای جذاب، از مدل «ماتریس کنترل عملکرد» استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از وجود شکاف در تمامی 29 مولفه و قرارگیری 9 مولفه در دسته نیازهای جذاب است. همچنین، مدل ماتریس کنترل عملکرد منجر به تقسیم بندی این 9 مولفه و انتخاب راهبرد مناسب برای بهبود کیفیت خدمات شعبه ی مورد مطالعه شد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تحلیل شکاف، مدل کانو، ماتریس کنترل عملکرد
 • سارا طالبی، محمدرضا اکبری جوکار *، حسین بدری صفحات 21-30
  بنادر، به عنوان مهم ترین زیرساخت حمل و نقل دریایی مسافران، در توسعه ی این صنعت نقش ویژه یی دارند. نقش آفرینی معیارهای متعدد کیفی و کمی در جایابی بنادر مسافری و نیز هزینه های بالای احداث این بنادر، ضرورت طراحی یک چارچوب تصمیم گیری مطمئن برای شبکه ی بنادر مسافری را مشخص می سازد. در نوشتار حاضر مسئله ی مکان یابی و تخصیص بنادر مسافری در دو مرحله به انجام می رسد. در همین راستا، رویکردی مبتنی بر روش تاپسیس فازیt e c h n i q u e f o r o r d e r p r e f e r e n c e b y s i m i l a r i t y t o i d e a l s o l u t i o n(T O P S I S) مدل پوشش مجموعه و نیز مدل پوشش مطلوبیت ارائه می شود. شناسایی معیارهای مهم در جایابی بنادر مسافری، محاسبه ی مطلوبیت نقاط کاندید، محاسبه ی تعداد بنادر مورد نیاز برای پوشش تقاضای کل و انتخاب نقاط کاندید، گام های اصلی رویکرد پیشنهادی هستند. از رویکرد پیشنهادی در این مطالعه، برای طراحی شبکه ی بنادر مسافری استان مازندران ٓبه عنوان یکی از استان های مهم ساحلی کشورٓ استفاده شده و براساس نتایج حاصل از مدل فوق مکان های رامسر، فریدون کنار و بابلسر برای احداث بندر از نوع داخلی، و مکان های نوشهر و بهشهر برای احداث بندر از نوع بین المللی انتخاب شدند. نتایج حاصله با تحلیل حساسیت روی دو پارامتر شعاع پوشش و حداکثر بودجه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بنادر مسافری، مکان یابی، تاپسیس فازی، پوشش مجموعه، مطلوبیت
 • مهران سپهری*، شهرام شادرخ، امیر عصرزاد صفحات 31-39
  مسئله ی زمان بندی پروژه یکی از مسائل کلاسیک در مدیریت پروژه است. فعالیت های پروژه برای اجرایی شدن نیاز به منابع دارد. در مسئله ی سرمایه گذاری منابعr e s o u r c e i n v e s t m e n t هدف، خرید بهینه از منابع است به طوری که در هر دوره منبع کافی در اختیار باشد. در مسئله ی دیگری که شبیه این مسئله است و اجاره ی منابع r e s o u r c e r e n t i n g نامیده می شود، فرض بر آن است که منابع مورد نیاز پروژه را اجاره می کنند و به این ترتیب هزینه های اجاره وابسته به زمان در اختیار داشتن آن ها می شود. در مسئله ی اجاره ی منابع استاندارد که سعی می شود هزینه ی در اختیار بودن منابع را کمینه کند، تابع هدف تنها شامل هزینه است و محاسبات زمانی در آن دیده نشده است. در مسئله یی که در این نوشتار تشریح شده است و «مسئله ی اجاره ی منابع با جریان نقدی تنزیل شده» نام دارد، تابع هدف «بیشینه سازی ارزش خالص فعلی پول» در نظر گرفته شده است.
  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه با منابع محدود، اجاره ی منابع، الگوریتم ژنتیک
 • محمود مرادی، بهناز زنجانی*، علی جمالی صفحات 41-51
  در پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چندهدفه ی شبکه های عصبی از نوع G M D H، مدل حاکم بر عملکرد شغلی کارکنان فعلی سازمان استخراج می شود که قادر است با وجود پیچیدگی رفتار در حوزه ی منابع انسانی، عملکرد کارکنان را با حداقل خطای پیش بینی و آموزش، براساس موثرترین ورودی های پیش بینی کند. بنابراین می توان به منظور گزینش کارکنان، براساس مدل استخراج شده، ورودی های مرتبط را از متقاضی دریافت و عملکرد آتی وی را تخمین زد. به دلیل ماهیت مشاغل مورد بررسی، از ابعاد هوش هیجانی و متغیرهای فردی به عنوان ورودی استفاده شده است. با وجود عدم قطعیت در ماهیت منابع انسانی، ضریب همبستگی 0٫995 و R M S E برابر 0٫06 در مقایسه ی مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی، بیان گر دقت بسیار بالای مدل و حداکثر انطباق پذیری عملکرد شغلی پیش بینی شده با عملکرد واقعی است.
  کلیدواژگان: گزینش کارکنان، پیش بینی عملکرد، مدل سازی، شبکه ی عصبی از نوع G M D H، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک
 • امیرحسین نیکنام فر، سید حمیدرضا پسندیده* صفحات 53-63
  در این نوشتار یک مدل سه هدفه ی غیرخطی برنامه ریزی تولیدٓ توزیع بر پایه ی مدیریت موجودی توسط فروشنده برای یک زنجیره ی تامین سه سطحی، شامل چندین تامین کننده ی خارجی، یک تولیدکننده و چندین خرده فروش در حالت چندمحصولی ارائه می شود. هدف از این پژوهش، کمینه سازی هزینه های تولیدکننده و خرده فروشان و نیز کمینه سازی کل زمان توزیع مواد اولیه و محصولات نهایی به صورت یکپارچه است. سپس با یک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته و با در نظر گرفتن تعدادی مسئله، صحت مدل پیشنهادی ارزیابی می شود. پارامترهای الگوریتم توسط روش سطح پاسخ تنظیم می شود. سپس به تحلیل حساسیت عوامل تاثیرگذار بر اهداف مدل پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که کاهش الاستیسیته ی قیمت خرده فروشی باعث افزایش تقاضا، افزایش زمان توزیع، و کاهش هزینه های تولیدکننده و خرده فروشان می شود که این کاهش برای خرده فروشان ملموس تر است.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، برنامه ریزی تولیدٓ، توزیع، مدیریت موجودی توسط فروشنده
 • عطاء الله طالعی زاده*، زاهده چراغی صفحات 65-78
  همکاری در تبلیغات راهی اقتصادی برای رسیدن به اهداف بازاریابی است، که در آن تولیدکنندگان می توانند با برعهده گرفتن درصدی از هزینه های تبلیغات خرده فروشان، میزان هزینه ها را کاهش دهند. در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات همزمان در یک زنجیره ی تامین شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروشٓ بررسی شده است. با استفاده از نظریه ی بازی ها چهار استراتژی بین اعضا در نظر گرفته شده است. در ابتدا سه بازی غیرهمکاری با توزیع متقارن قدرت در بازی نش و توزیع نامتقارن قدرت در بازی های استکلبرگ به طوری که یک بازیکن در هر حالت رهبر است و دیگری دنباله رو بررسی شده است. در نهایتیک بازی همکاری که در آن هر دو بازیکن تمایل به بیشینه سازی کل سود دارند نیز بررسی می شود. مقعر بودن توابع سود در هر حالت اثبات و برای هر حالت یک مثال عددی و تحلیل حساسیت ارائه شده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، بازاریابی، نش، استکلبرگ، همکاری
 • صفیه گلچین، مانی شریفی، بهمن نادری* صفحات 79-87
  در این پژوهش مسئله ی زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین های پردازش دسته یی، با هدف کمینه کردن زمان تکمیل کل کارها مورد مطالعه قرار گرفته است. ماشین های پردازش دسته یی از قابلیت پردازش همزمان چند کار در یک دسته برخوردارند. ظرفیت ماشین ها و اندازه ی کارها در هر مرحله مشخص است. دسته ها پس از تشکیل تا آخرین مرحله ثابت می مانند. مجموع اندازه کارهای هر دسته نباید از کوچک ترین ظرفیت ماشین ها بیشتر شود. زمان پردازش دسته ها برابر طولانی ترین زمان پردازش کارها در دسته است. ابتدا مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله ی مورد نظر پیشنهاد داده می شود. به دلیل پیچیدگی بالای مسئله ی مورد بررسی، الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری برای حل مسئله توسعه داده شده است. در نهایت عملکرد الگوریتم پیشنهادی در برابر الگوریتم های شبیه سازی تبرید و بهینه سازی اجتماع ذرات موجود در ادبیات، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری نسبت به دو الگوریتم دیگر برای مسئله ی مورد نظر عملکرد بهتری دارد.
  کلیدواژگان: زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی، ماشین های پردازش دسته یی، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط، الگوریتم رقابت استعماری
 • علیرضا علی نژاد، امین امینی، ابوالفضل کاظمی* صفحات 89-98
  انتخاب تامین کننده یک مسئله ی تصمیم گیری چندمعیاره است که هم عوامل کمی و هم عوامل کیفی را شامل می شود. همچنین تصمیمات انتخاب تامین کننده، به علت لزوم درنظرگیری توابع هدف مختلف به طور هم زمان، دارای پیچیدگی خاصی است. از سوی دیگر در عالم واقع، غالبا این توابع هدف با یکدیگر در تعارض خواهند بود؛ بنابراین در فرایند انتخاب تامین کننده، تبادلات میان معیارها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هنگامی که شرایط تخفیف حجمی مطرح باشد، این مسئله قدری پیچیده تر می شود. در این تحقیق مدلی ترکیبی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )A H P( و نظریه ی مجموعه های تقریبی ارائه شده است. همچنین یک مدل برنامه ریزی چندهدفه، برای تخصیص سفارش به تامین کنندگان منتخب ارائه شده است. الگوریتم حل مدل چندهدفه ی پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تخفیف حجمی، نظریه ی مجموعه های تقریبی، چندمعیاره، چندهدفه
 • پرویز فتاحی *، حسام پرند صفحات 99-111
  امروزه شرکت ها به ایجاد یکپارچگی منظمی در تمام فرایندهای تولیدی نیازمندند. مدیریت زنجیره ی تامین، فرصت هایی برای یکپارچه سازی و مدیریت درون شرکتی و بین شرکتی پیشنهاد می کند. در این مطالعه بر آن بخش از زنجیره ی تامین که توامان به حمل و نقل بین تامین کننده و مشتری و مدیریت موجودی مشتری، در قالب حل نوعی از مسئله ی مسیریابی موجودی می پردازد، متمرکز می شویم. مدل پیشنهادی مسئله با در نظر گرفتن چندمحصولی بودن تقاضای مشتری و با هدف کمینه کردن مجموع هزینه های حمل و نقل، نگه داری موجودی، کمبود و دیرکرد موعد تقاضا، در فضای مدل خطی ترکیبی با عدد صحیح ارائه ی می شود. با توجه به ماهیت پیچیده ی مسئله که آن را در زمره ی مسائل N P-H a r d قرار می دهد، یک الگوریتم ابتکاری سازنده برای حل مدل پیشنهاد می شود و نتایج عددی آن با نتایج دو روش حل دقیق و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی مقایسه می شود. نتایج عددی حاصله نشان گر کارایی الگوریتم پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: مسیریابی موجودی، چندمحصولی، مدل خطی ترکیبی عدد صحیح، الگوریتم ابتکاری سازنده، الگوریتم ژنتیک
 • یادداشت فنی
 • سید محمد سیدحسینی، مژده ربانی* صفحات 113-125
  با اعمال راهبردهای ساخت، تولید و تنظیم اهرم های تولیدی در بعضی از خروجی های ساخت هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و نوآوری در بازار می توان شاهد برتری صنایع در بازار بود. در تحقیق حاضر با کمک شاخص های مرجع عملیات زنجیره ی تامین )s c o r(\پانویس{s u p p l y c h a i n (S C O R)، و با استفاده از روش دلفی این راهبردها در بخش های زنجیره ی تامین داخلی خرید، تولید و فروش طبقه بندی و تعدیل می شود. از آنجا که خروجی های ساخت و سلسله مراتب اهرم های تولید موثر بر آنها دارای اثر متقابل و دوسویه اند، هدف این مطالعه تشخیص موثرترین اهرم های تولیدی مرتبط با خروجی های ساخت است. برای برخورد با این تعاملات، از روش های تصمیم گیری گروهی چندمعیاره، آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری(دیمتل)، و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی با برنامه نویسی متلب و با نظر 35 نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی زنجیره ی تامین استفاده شد. درنتیجه، عوامل دارای بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری بر خروجی هایساخت هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و نوآوری مستتر در زنجیره ی تامین داخلی خرید، تولید و فروش ٓکه می توانند مشخص کننده ی محدوده ی مدل های سیستم های پویای زنجیره ی تامین باشندٓ انتخاب شد.
  کلیدواژگان: مرجع عملیات زنجیره ی تامین (s c o r)، زنجیره ی تامین داخلی، خروجی های ساخت، آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری
 • یاسر کشتیبان، محمدحسین صبحیه *، حسن دانایی فرد، داوود دانش جعفری صفحات 127-138
  استفاده از P P P در سال های اخیر برای توسعه زیرساخت ها در کشورهای مختلف از جمله ایران با رشد چشم گیری روبه رو بوده است. قضاوت درباره موفقیت (معیارهای موفقیت) و افزایش احتمال موفقیت (عوامل موفقیت)این پروژه ها مواردی هستند که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است. بررسی نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که به علت عدم توجه کافی به بستر سرمایه گذاری، این تحقیقات نمی توانند موفقیت پروژه های P P P/B O T را به صورت جامعی ارزیابی کنند. نویسندگان این نوشتار عقیده دارند، موفقیت پروژه های P P P/B O T با بهره گیری از نگرش چندسطحی می تواند به درستی درک شده و پدیده موفقیت در آنها می تواند به صورت جامع مورد تحلیل قرار گیرد. به این ترتیب نویسندگان با انتخاب روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی پژوهش های قبلی P P P/B O T اقدام به معرفی چارچوب جامع موفقیت به صورت چندسطحی نمودند. چارچوب معرفی شده شامل معیارها و عوامل موفقیت در سطح پروژه،سطح صنعت و سطح ملی است.
  کلیدواژگان: پژوهش های چندسطحی، مشارکت عمومی(دولتی)، خصوصی، موفقیت
 • منوچهر امیدواری*، رسول عباس نژاد صحنه سرایی صفحات 139-146
  بسیاری از دغدغه های حاکمیت در حوزه ی سلامت در مراکز خدمات درمانی متبلور می شود و اصلاح نظام سلامت بدون پرداختن به این مراکز و بهبود عملکرد آن ها مقدور نخواهد بود. از همین رو در هر کشوری «خدمات درمانی»از ارکان نظام سلامت محسوب می شود. کارت امتیازی متوازن (B S C) یکی از مدرن ترین چارچوب های ارزیابی عملکرد است که علاوه بر بعد مالی،ابعاد غیر مالی را نیز در مدل ارزیابی لحاظ می کند. رویکرد F A N P (F A N P) یکی از مدل های ریاضی برای تصمیمات چندمتغیره است که امروزه کاربردهای فراوانی در تصمیم گیری های خرد و کلان دارد. در این تحقیق با استفاده از رویکردی تلفیقی کارت امتیاری متوازن و فرایند تحلیل شبکه یی فازی نسبت به ارزیابی یکی از مراکز درمانی )بیمارستان امام سجاد( در شهر رامسر اقدام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه هایکارت امتیازی متوازن در مراکز درمانی، دیدگاه مشتریان از برتری نسبت به سایر دیدگاه ها برخوردار است. همچنین در میان زیرمعیارها نیز میزان رضایت مندی بیماران و همراهان، سود عملیاتی و سهم بازار اهمیت به سزایی در عملکرد مراکز خدمات درمانی دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، B S C، F A N P، مراکز خدمات درمانی
 • فروغ ایسوند، منیره حسینی* صفحات 147-154
  نگه داری مشتریان استراتژی ارزشمندی است که سودآوری بلندمدت و موفقیت سازمان ها را تضمین می کند. سازمان ها برای پیروزی در میدان رقابتی امروز، نیاز به شناخت رفتار مشتریان خود دارند تا بتوانند برای نگه داری آن ها زودتر از دیگران تمایلات و رفتارها را پیش بینی کنند. در این بین، از دست رفتن مشتری موجود نه تنها منجر به کاهش درآمد و تحمیل هزینه جدید به بنگاه می شود، بلکه موجب از دست رفتن درآمدهای بالقوه ی آن نیز خواهد شد. بنابراین مدیریت رویگردانی مشتریان به یکی از دغدغه های اساسی شرکت ها تبدیل شده است. علاوه بر این، تغییر رفتارهای جزئی مشتری نیز می تواند درآمد عمده یی از سازمان کسر کند، از این رو، سازمان ها باید به طور پیوسته تغییرات رفتاری مشتریان شان را پایش کنند تا بتوانند برنامه های بازاریابی خود را با رفتار آنان هماهنگ سازند. با این حال این مسئله کم تر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات موجود تنها به بیان اهمیت این مسئله پرداخته اند و روش خاصی برای انجام آن ارائه نکرده اند. درنتیجه تحقیق حاضر کاری نو در این زمینه محسوب می شود. در این تحقیق، با معرفی جنبه هایی از تغییرات رفتار مشتری، رویکردهایی برای به کارگیری داده های مشتریان برای بررسی آن تغییرات پیشنهاد شده است و از آن ها برای تحلیل مشترکین یکی از زیرمجموعه های مخابرات (تلفن ثابت) بهره می بریم.
  کلیدواژگان: مدیریت مهاجرت، رفتار در حال تغییر مشتریان، صنعت مخابرات
|
 • A. Keshavarzi, S.H. P?A?S?A?N?D?I?D?E * Pages 3-21
  In this research, we investigate the two-echelon single-period inventory problem, in which the raw materials and the final product should be provided at the beginning of the selling period. Raw materials that remain unused and the final products that remain unsold until the end of the period, can be sold at a discount at the end of the period. the use of coefficient in final products is different from each raw material, so the raw materials and the final product may not have a one-to-one relationship; we have a certain limited budget for buying the raw materials and producing the final products. Supplier will offer the discount for each raw material to reduce his inventory level, if we buy more than a certain quantity of that raw materials. Since the price of the final product at the end of the period is so Low, we set a cumulative discount policy to encourage customers for our final product. Consequently, one of the costumers buys more than acertain quantity, and the price of each final product for that costumer will be less than the normal price. If the final product is sold out during the period, depending on the demand, some of our customers will wait for transforming raw materials into the final product during the period. The objective of this problem is to find the order of quantities of both the raw materials and the final product, such that the expected profit can be maximized. A mathematical model was first developed for this problem, then a particle swarm optimization algorithm (PSO) was proposed to solve it. Finally, a numerical example was given to illustrate the application of the proposed methodology. This example was solved by the developed PSO algorithm, and to receive a better answer from PSO, we ran the algorithm 50 times.
  Keywords: N?e?w?s?b?o?y p?r?o?b?l?e?m, i?n?v?e?n?t?o?r?y c?o?n?t?r?o?l, s?i?n?g?l?e, p?e?r?i?o?d i?n?v?e?n?t?o?r?y, p?a?r?t?i?c?l?e s?w?a?r?m a?l?g?o?r?i?t?h?m
 • S. P?E?I?R?O?W, S.H. M?I?R?F?A?K?H?R?A?D?I?N?I * Pages 13-20
  Nowadays, increasing the proportion of markets is the most fundamental purpose of organizations in today's complex and dynamic global economy. This purpose is not possible without attracting and increasing customer's satisfaction; in other word, if organizations demand to earn more profit, they should pay attention to customer's satisfaction. Since the quality of banking services to clients in attracting and retaining customers is undeniable, the present study sought to examine the level of service quality offered in one of the
  subsidiaries of Iranian Saderat Bank and the solutions for improving the quality of service at this branch. The application of this study is based on survey method and questionnaire. In order to collect the data, we used questionnaires to measure quality of service by 29 criteria in 7 dimension. In this study, the clients of Iranian Saderat Bank branch were under experiment. Due to the limited number of the clients, we used Co-hron formula, shared questionnaires with 170 persons, and calculated the result based on 0.11
  variance. Techniques used in analyzing the data of this research consist of analysis model to identify gaps between expectations and perceptions of the elements of service quality of the bank's customer. Also, we used Kano model in this study aimed to identify customer's needs, and then offered attractive solutions to improve them. Finally, we used Performance Control Matrix (PCM)
  Model to provide strategies for improving and providing the performance, and set priorities for action identified by the Kano model to improve them. The result of analyzing data shows that each of 29 components has gaps in the branch of study. Also, the result of Kano model analysis indicates that 9 components have taken attractive criteria into account. Finally, Performance Control Matrix model leads to the classification of 9 attributes and selection strategies for improving the quality of branch under study.
  Keywords: S?e?r?v?i?c?e q?u?a?l?i?t?y, s?e?r?v?q?u?a?l m?o?d?e?l, k?a?n?o m?o?d?e?l, p?e?r?f?o?r?m?a?n?c?e c?o?n?t?r?o?l m?a?t?r?i?x (P?C?M)
 • S. T?A?L?E?B?I, M.R. A?K?B?A?R?I J?O?K?A?R *, H. B?A?D?R?I Pages 21-30
  Iran has a huge potential in maritime passenger transport while possessing 5780 km water coast, including islands, rivers, and water basins. Development of maritime passenger transport will certainly trigger tourism industry. Ports, as the most important infrastructures in maritime passenger transportation, play a pivotal role in development of this industry. A variety of qualitative and quantitative criteria in passenger port location as well as exorbitant establishment costs necessitate a reliable decision-making framework for the
  design of passenger port networks.This paper presents a new approach for the design of passenger port networks based on Fuzzy TOPSIS method, set covering model, and utility covering model. Identification of major criteria in passenger port location, calculation of
  candidate point's utility, calculation of the number of ports needed to satisfy total demands, and selection of superior points are the main steps of the proposed approach. The proposed approach has been used for the design of passenger port network in Mazandaran province -an important coastal province in Iran- and the results are presented in this paper. In the first step of the proposed approach, 14 candidate points in the coastal cities of Mazandaran Province were rated by the use of TOPSIS model according to 18 criteria. Since the ports should cover the total demand, the set covering model was mixed with fuzzy TOPSIS model to find suitable locations that maximize utility function. Finally, each demand point was assigned to a selected port. Based on the results, Ramsar, Fereydunkenar, and Babolsar are selected as ``Domestic Ports''. In addition, Noushahr and Behshar sites are selected as ``International Ports''. The results of this research have been evaluated through conducting a sensitive analysis on coverage radius and the maximum available budget.The proposed decision-making framework could be used in other Iranian coastal provinces to design maritime passenger networks.
  Keywords: P?a?s?s?e?n?g?e?r p?o?r?t?s, f?a?c?i?l?i?t?y l?o?c?a?t?i?o?n, f?u?z?z?y T?O?P?S?I?S, s?e?t c?o?v?e?r?i?n?g, u?t?i?l?i?t?y
 • M. S?E?P?E?H?R?I *, S?H. S?H?A?D?R?O?K?H, A. A?S?R?Z?A?D Pages 31-39
  Project scheduling is an important task in project management. The resource-constrained project scheduling problem (RCPSP) consists of activities that must be scheduled and be subject to precedence and resource constraints such that the makespan is minimized. It has become a well-known standard problem in the context of project scheduling, which has attracted numerous researchers who developed both exact and heuristic scheduling procedures. Resource-constrained project scheduling is concerned with the allocation of
  time intervals to the processing of activities. The execution of activities requires the use of scarce resources. Resource investment problem (RIP) is known as the problem of minimizing renewable resource costs subject to a project due date. A resource Renting problem (RRP) is a project-scheduling problem in which the availability levels of the rented resources are considered as decision
  variables, and the goal is to find a schedule and resource renting such that some objective functions are optimized. In this paper, we considered a resource renting problem with a discounted cash flow, in which the goal is to maximize the net present value of the project cash flows. We considered Interest Rate in this model, and this caused the model to be more real. In recent works, RRP was a NP-hard problem, and solving this problem with exact method took a long time. In addition, it was clear that the exact methods were not able to solve medium or large instances; thus, we developed a heuristic method to solve the problem. Most of the work in project scheduling used genetic algorithm for obtaining qualified solution in a reasonable time. Also, we developed a genetic algorithm for this problem such that it produced optimum and near optimum solution for this problem.Results show that as interest rate increases, since the cost of resource usage should reduce, scheduling of work and start times shift later. It shows that adding interest rate to the model makes the problem more real and useful for real projects.
  Keywords: R?e?s?o?u?r?c?e c?o?n?s?t?r?a?i?n?e?d p?r?o?j?e?c?t s?c?h?e?d?u?l?i?n?g p?r?o?b?l?e?m, r?e?s?o?u?r?c?e r?e?n?t?i?n?g, G?e?n?e?t?i?c A?l?g?o?r?i?t?h?m
 • M. M?O?R?A?D?I, B. Z?A?N?J?A?N?I *, A. J?A?M?A?L?I Pages 41-51
  Failure or success of an organization is directly related to the way in which human resource is recruited. Personnel selection is a complex system whose objective is to assess the differences among the candidates and to select the most appropriate person. Achieving this goal can be facilitated by predicting the future performance; however, cognitive limitations of the human mind make the behavior of unknown and/or very complex systems difficult to predict. Using current employee performance data to predict the future behavior of the applicants is an interesting area. Since personnel selection system is coupled with the ambiguity and uncertainty values, firstly, it is necessary to model the imprecise modes of reasoning to make rational decisions in an environment of uncertainty and imprecision. Secondly, optimal design of model parameters based on the existing data should be considered in order to minimize errors and to maximize adaptability of the model. In this regard, the present study identifies effective input variables in predicting the output after designing the personnel selection system, whose output is job performance and its dimensions. The ``Emotional Quotient (EQ)''
  and ``individual variables'' are also selected as input variables. Then, input and output data are collected from operational personnel work in Guilan Gas Company. Next, an approach that utilizes Genetic Algorithms (GAs) is applied for multi-objective design of group method data handling (GMDH)-type neuralnetworks in order to model the job performance. In this algorithm, training error (TE) and prediction error (PE) are simultaneously minimized. However, the nature of human resource is filled up with uncertainty and inherent ambiguity, the correlation coefficient is 0.9956 and RMSEA is just 0.06 which indicate high accuracy of extracted model and the maximum adaptability to predict job performance with actual performance. It is worth mentioning that the extracted models of performance dimensions are effective for 84% to 96% of the data, and the performance variable is exactly the same as the real value. Therefore, the presented model is able to receive some information as inputs and to predict the future performance which has the minimum error. Accordingly, the most effective input variables in predicting performance are also optimally determined.
  Keywords: P?e?r?s?o?n?n?e?l s?e?l?e?c?t?i?o?n, p?e?r?f?o?r?m?a?n?c?e p?r?e?d?i?c?t?i?o?n, m?o?d?e?l?i?n?g, G?M?D?H, t?y?p?e n?e?u?r?a?l n?e?t?w?o?r?k, o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n, G?e?n?e?t?i?c A?l?g?o?r?i?t?h?m
 • A.H. N?I?K?N?A?M?F?A?R, S.H. P?A?S?A?N?D?I?D?E?H * Pages 53-63
  Production-distribution (P-D) planning in supply chain leads to a coordination between production and distribution systems, and provides an integrated production and distribution plan in order to create a balance between the costs of production-distribution in supply chain and the level of customer satisfaction. P-D planning and optimization in the context of supply chain management have raised significant interest for both researchers and practitioners over the past few years. However, demand variances of the retailers may generate the potential challenges for P-D problems, such as increasing supply chain inventory levels and increasing the bullwhip effect. The vendor managed inventory (VMI) can improve supply chain performance by decreasing supply chain inventory levels. It is an important business mode in supply chains where the vendor is responsible to manage the inventory held at the retailer site.
  In addition, the bullwhip effect can be reduced using VMI. Although many researchers were committed to solve P-D problems in the supply chain environment, they did not pay attention to integrate P-D planning with VMI.In this paper, a multi-objective non-linear mathematical model for production-distribution planning based on vendor-managed inventory (P-D-VMI) is
  presented for a three-level supply chain, including multiple external suppliers, a single manufacturer, and multiple retailers. The aim of this paper is to minimize the total cost of the manufacture, total cost of the retailers, and total flow times. The inventory of the retailers is managed by the manufacturer, and the common replenishment cycle policy is established between the manufacturer and all the retailers. Then, min-max method and an improved genetic algorithm are utilized to solve the proposed model, and several
  problems are designed to demonstrate their validation and efficiency. Results show that decreasing the retail price elasticity leads to an increase in demand and distribution time along with a reduction in the total cost of the manufacture and retailers, which is more tangible for the retailers. Finally, results confirm the applicability of the proposed model and solution methods.
  Keywords: S?u?p?p?l?y c?h?a?i?n, p?r?o?d?u?c?t?i?o?n, d?i?s?t?r?i?b?u?t?i?o?n p?l?a?n?n?i?n?g, V?e?n?d?o?r m?a?n?a?g?e?d i?n?v?e?n?t?o?r?y
 • A. Taleizadeh *, Z. C?H?E?R?A?G?H?I Pages 65-78
  In the recent years, several researches have dealt with vertical cooperative advertising in a manufacturer-retailer supply chain which is named cooperative advertising. This type of collaboration can be defined as a financial agreement between the members of the chain, under which the producer suggests to the retailer to bear either a certain part or all of advertising costs of the retailer. The researches in cooperative advertising topic are divided into two main topics. The researches belonging to the first section are focused solely on advertising. But, the second group is those who not only have focused on advertising, but also have included other decision variables, such as pricing.Producers can decrease the advertising cost of their retailers by paying off a fraction of those costs within the framework of a vertical cooperative advertising plan. Cooperative advertising is a coordinated effort by all members in a distribution channel to increase the overall profits under increasing customer demand. In each distribution channel, the upstream member can be a producer promoting its product via the national level advertising to enhance its brand equity. On the other hand, down-stream members, who can be retailers, can increase the demands under local advertising.So, cooperation in advertisement is an economic way to achieve marketing goals through which manufacturers can reduce the retailer's advertising costs by paying a fraction of that. In this research, pricing and advertising decisions in a supply chain, including single manufacturer and single retailer, are simultaneously studied. Using game theory, four different strategies between members are considered. Firstly, three non-cooperative games with symmetric
  power in Nash and with asymmetric power in Stackelberg games, in which each member can be a leader and the other one is a follower, are investigated. Then, a cooperative game where each member intends to maximize his profit is studied. The concavity of each profit function is proved, and for each case, numerical example and sensitivity analysis are performed.
  Keywords: P?r?i?c?i?n?g, a?d?v?e?r?t?i?s?i?n?g, n?a?s?h, s?t?a?c?k?e?l?b?e?r?g, c?o?o?p?e?r?a?t?i?o?n
 • S. G?O?L?C?H?I?N, M. S?H?A?R?I?F?I, B. N?A?D?E?R?I * Pages 79-87
  Although batch scheduling has attracted many researchers, they mainly focus on flow shop scheduling problems. Yet, in real world industries, we rarely have a production system with only one processor at each working station. Machines are usually duplicated in parallel at each station to balance the production capacity of shop floor and to decrease the impact of bottleneck stations. This paper deals with a hybrid flow shop scheduling problem with batch processing machines (BPMs). The objective is to minimize makespan (i.e., maximum completion time of jobs). Batch processing machines can simultaneously process several jobs in a batch. The processing time of a batch is the longest processing time among all the jobs in that batch. Once a batch is formed by a set of jobs, it cannot be changed over stages. As the first study, in this paper, a mathematical model in form of a mixed integer linear programming model is proposed for the mentioned problem. Using CPLEX, the small-sized instances of the problem can be solved to optimality by the model. Yet, due to the NP-hardness of the problem under study, large instances cannot be optimally solved in a reasonable amount of time. Consequently, a novel population-based algorithm based on imperialist competitive metaheuristic algorithm is also proposed. This algorithm includes some advanced features of imperialist behavior mechanisms, imperialist competition operators, and revolutionary phases. The proposed algorithm is first finely tuned using Taguchi method. Then, to evaluate the proposed algorithm, its effectiveness is compared with a commercial solver (CPLEX) and two available metaheuristics algorithms in the literature, a simulated annealing algorithm, and a particle swarm optimization algorithm. In this regard, a set of large instances is generated and the tested algorithms are compared. The computational results indicate efficient performance of the proposed algorithm over the existing metaheuristics.
  Keywords: H?y?b?r?i?d f?l?o?w, s?h?o?p s?c?h?e?d?u?l?i?n?g, b?a?t?c?h p?r?o?c?e?s?s?i?n?g m?a?c?h?i?n?e?s, m?i?x?e?d i?n?t?e?g?e?r l?i?n?e?a?r p?r?o?g?r?a?m?m?i?n?g, i?m?p?e?r?i?a?l?i?s?t c?o?m?p?e?t?i?t?i?v?e a?l?g?o?r?i?t?h?m
 • A. A?L?I?N?E?Z?H?A?D, A. A?M?I?N?I, A. K?A?Z?E?M?I * Pages 89-98
  Supplier selection is one of the most critical activities of purchasing management in a supply chain, because of the key role of supplier's performance on cost, quality, delivery, and service in achieving the objectives of a supply chain. Selecting the right suppliers significantly reduces the purchasing cost and improves corporate competitiveness, which is why many experts believe that the supplier selection is the most important activity of a purchasing department. Supplier selection is a multiple-criteria decision-making (MCDM) problem that is affected by several conflicting factors. Consequently, a purchasing manager must analyze the trade-off among several criteria. MCDM
  techniques support the decision makers (DMS) in evaluating a set of alternatives. In a real situation, for supplier selection problems, the weights of criteria are different and depend on purchasing strategies in a supply chain. Many multi-criteria decision making approaches have been proposed for supplier selection, such as Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP), Case-based Reasoning (CBR), Data Envelopment Analysis (DEA), fuzzy set theory, Genetic Algorithm (GA), mathematical programming, Simple
  Multi-Attribute Rating Technique (SMART), and their hybrids. Supplier selection is a multi-criteria decision making problem, which includes both qualitative and quantitative factors. In order to select the best suppliers, it is necessary to make a trade-off between these tangible and intangible factors, some of which may conflict. When business volume discounts exist, this problem becomes more complicated as, in these circumstances, buyer should decide about two problems: which suppliers are the best and how much should be purchased
  from each selected supplier. In this article, an integrated approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), improved by rough sets theory and multi-objective mixed integer programming, is proposed to simultaneously determine the number of suppliers to employ and the order quantity allocated to these suppliers. A solution methodology is presented to solve the multi-objective model and the model is illustrated using a numerical example.
  Keywords: S?u?p?p?l?i?e?r s?e?l?e?c?t?i?o?n, A?H?P, v?o?l?u?m?e d?i?s?c?o?u?n?t, r?o?u?g?h s?e?t?s t?h?e?o?r?y, m?u?l?t?i, c?r?i?t?e?r?i?a, m?u?l?t?i, o?b?j?e?c?t?i?v?e
 • P. F?A?T?T?A?H?I *, H. P?A?R?A?N?D Pages 99-111
  Today, companies need to integrate all production processes from raw material to final consumers. Supply chain management suggests opportunities to achieve integration and management within the companies and between them. Since interests of the loops in the supply chain do not necessarily follow the same function, the Vendor-Managed Inventory (VMI) is an approach that seeks to make interaction and coordination between different loops in supply chain in the area of inventory and demand management. This paper considers a part of the supply chain that involves a transportation between supplier, customer, and inventory customer management simultaneously by VMI approach to deal with the solution of some kinds of inventory routing problems. The proposed mixed integer linear programming model, in terms of multiple product customer demands, aims to minimize the total costs of transportation, inventory storage,
  lack of demand, and tardy demands. Due to the complexity of the problem which puts it among NP-Hard problems, a constructive heuristic algorithm was proposed to solve the model. Two scenarios, each of which consists of 20 samples, were designed to evaluate the performance of the proposed algorithm. Different scenarios were created to evaluate the flexibility of the objective function in
  dealing with different conditions. Two sets of problems (of small-medium and large-sizes) were presented to evaluate the proposed algorithm. In small- and medium-sized problems, the results of the proposed algorithm compared with those of linear programming model are solved by Cplex solver in GAMS software. To evaluate the performance of the proposed algorithm in producing high quality solutions at small and medium sizes, two methods were proposed. At first, results of the proposed algorithm are compared with the upper and lower bounds produced by Cplex solver. Second, three performance parameters were defined and the solutions were evaluated by them. To evaluate the proposed algorithm in large-sized scales, a benchmark Genetic Algorithm was used. Numerical results show the performance of the proposed algorithm.
  Keywords: I?n?v?e?n?t?o?r?y r?o?u?t?i?n?g p?r?o?b?l?e?m, M?u?l?t?i?p?l?e p?r?o?d?u?c?t, M?i?x?e?d i?n?t?e?g?e?r l?i?n?e?a?r p?r?o?g?r?a?m?m?i?n?g m?o?d?e?l, C?o?n?s?t?r?u?c?t?i?v?e h?e?u?r?i?s?t?i?c, G?e?n?e?t?i?c A?l?g?o?r?i?t?h?m
 • S. M. S?E?Y?E?D?H?O?S?S?E?I?N?I, M. R?A?B?B?A?N?I * Pages 113-125
  Manufacturing strategies will let the factories be a market winner in some of the manufacturing outputs of cost, quality, delivery, flexibility, and innovation by adjusting their manufacturing levers and production systems. The factors of driving supply chain, relating to these manufacturing outputs, are too many to control, and managing them is essential for world-class manufacturing. That is why this study applied the Supply Chain Operations Reference (SCOR) metrics and Delphi method to categorize the effective factors on manufacturing outputs in procurement, production, and sale levels, known as internal supply chain. As these manufacturing outputs and their hierarchy were inter-connected, this study was conducted to distinguish critical factors, metrics, and levers influencing most prominently on them. To cope with this inter-relationship, group decision making techniques, Decision Making Trail and Evaluation Laboratory (DEMATEL), and hierarchical weighing approach, with MATLAB programming, were used by the view of 35 Iranian Industrial experts and mangers in the supply chain. The conclusion selects the driving variables which give and receive the most influences among manufacturing outputs of cost, quality, delivery, flexibility, and innovation in procurement, production, and sale units, which are adhered to internal supply chain. The results at the first level of hierarchy show that Iranian supply chain managers prefers cost and quality rather than flexibility and innovation, which prove that they are still in primary level of growth in life cycle. Then, the lowest-level priority clarifies the necessity of Iranian managers to receive training of information systems and communication technologies which can connect supplier and customer factories with manufacturing factories, such as on-line purchase and sale, to decrease bullwhip effect. Rather, this selection procedure can reduce the number of affective factors and be used as a pre-assumption for dynamic system modeling of supply chain for choosing their environment, which is usually confusing due to lots of interacting variables.
  Keywords: S?u?p?p?l?y c?h?a?i?n o?p?e?r?a?t?i?o?n?s r?e?f?e?r?e?n?c?e (S?C?O?R), m?a?n?u?f?a?c?t?u?r?i?n?g o?u?t?p?u?t?s, d?e?c?i?s?i?o?n m?a?k?i?n?g t?r?a?i?l a?n?d e?v?a?l?u?a?t?i?o?n l?a?b?o?r?a?t?o?r?y (D?E?M?A?T?E?L)
 • Y. KASHTIBAN, M.H. SOBHIYAH*, H. DANAEEFARD, D. DANESHJAFARI Pages 127-138
  Nowadays, using Public Private Partnership (PPP) has increased in many countries. Many infrastructure projects have been developed with PPP worldwide by utilizing BOT-type arrangements. Also, in Iran, many infrastructures have been developed in power electricity generation, water and wastewater, transportation, telecom, etc., by BOT-type contracts. Now, two questions about the success of these projects are raised: ``Are these projects successful (what are the success criteria)?'' and ``How can we increase the probability of successful implementation of them (what are the success factors)?''. The investigations of the recent studies have shown that they could not assess the success of PPP/BOT projects properly. In previous researches, the phenomenon of ``investment context'' to some extent has been ignored. Using an innovative approach, we believe that the success of phenomenon at PPP/BOT must be considered comprehensively by concentration on ``investment context''. Multi-level research paradigm has proper potentials to reach this concentration. Our objectives in this manuscript are to introduce the success framework of PPP/BOT at comprehensive format. Using qualitative content analysis as the research methodology in the previous PPP/BOT researches, we introduce the new framework of success criteria and factors for PPP/BOT projects at multi-level. This framework encompasses three levels of success criteria and factors at PPP/BOT projectlevel, at industry level (i.e., power, water, transportation, telecom, hospital, education, etc.), and at national PPP/BOT program level. Therefore, ``VFM/efficiency of project'', ``profitability'', and ``legal framework'' are success criteria. In addition, ``realignment of public mindset'', ``anti-collusion and corruption regulations'', ``proper risk management'', ``increasing of capabilities'', ``proper stakeholder management'', ``proper project selection'', ``proper financial engineering'', ``proper tendering system'', ``competition'', and ``proper partnership'' are the success factors at project level. ``VFM/efficiency of industry'' and ``increasing the quality of services'' are success criteria; ``policy development'', standardization'', ``support'', ``education and culture'' are success factors at industry level. In addition, ``increasing VFM for taxpayers'', ``efficiency of economy'', and ``percentage of privately financing'' are success criteria; ``policy development'', ``proper national laws'',``accountability and commitment'', ``economic stability and business-friendly environment'', ``financial and capital market availability'', and ``good governance'' are success factors at national level.
  Keywords: Multi, level researches, public, private partnership (PPP), success
 • M. Omidvari *, R. A?B?B?A?S?N?E?Z?H?A?D S?A?H?N?E?H?S?A?R?A?E?E Pages 139-146
  Therapeutic centers are health systems in each country, and many of the health concerns of sovereignty find crystallization centers and health reform; it would not be possible to improve the performance of these centers without addressing these centers. Balanced Scorecard is one of the most modern frameworks of performance measurement that considers both financial and non-financial dimensions of the evaluation model. In this study, Balanced Scorecard and fuzzy analytic network process are used to evaluate therapeutic centers, e.g., Imam Sajjad hospital in Ramsar. literature was provided in the form of library research and the collection of data related to the paired comparison and the determination the index of the field and through the design and distribution of questionnaires the analyses network determine the among the three groups of the experts. Integrating comments and achieving final criteria were used in the geometric mean. After the collection of questionnaires and relevant matrix, the relevant calculations were done. The questionnaires were designed personally and discussed by testing their validity and reliability. In order to confirm the validity of this research, the initial questionnaire study, based on the factors identified in previous research, university professor's and expert's perspectives, was provided; the validity of the content is approved. Questionnaire was used to determine the rate of adaptation. The results show that among the balanced scorecard perspectives, customer's perspective is superior to other approaches. Also, among the sub-criteria patients and relative satisfaction, operating benefit and market share are important in the functioning of Therapeutic centers. In this stage, on the basis of references presented by the FANP model, the solutions for increasing the quality of the performance levels of inefficient hospitals in fourth dimensions were determined, and some suggestions were proposed. Although all performance indices of the hospital need to be addressed, priorities must be determined by the respective managers.
  Keywords: P?e?r?f?o?r?m?a?n?c?e e?v?a?l?u?a?t?i?o?n, b?a?l?a?n?c?e?d s?c?o?r?e?c?a?r?d, f?u?z?z?y a?n?a?l?y?t?i?c n?e?t?w?o?r?k p?r?o?c?e?s?s, j?o?b s?a?t?i?s?f?a?c?t?i?o?n, t?h?e?r?a?p?e?u?t?i?c c?e?n?t?e?r?s
 • F. Is?V?A?N?D, M. Hosseini * Pages 147-154
  Companies have different sources of value. In competitive markets, customers and their relationships with a company comprise an important part of organizational value. Therefore, customer retaining is a valuable strategy that guarantees a long-term profit and success in the company. To win in today's competitive markets, companies need to recognize their customer's requirements to predict their behavior before their rivals do. However, customer retaining only is not enough, because the dynamic nature of customer's behavior makes marketing planning inefficient and ineffective. Therefore, companies must continually monitor changes in customer's behavior to adapt their own marketing planning to customer's behavior. Common analyses of customer's behavior are focused on customer churn and segmentation. Another form of customer analysis, less noticed by many marketers, is the management of small changes in customer's behavior, while if it is not paid attention to, they lose a great deal of value over time, because many changes in customer's spending behavior are not primarily subject to products defects.Therefore, an important form of customer segmentation is customer migration that focuses on smaller changes in customer spending and considers customer value at different points in time to help companies not only stem the downward course, but also influence upward migration earlier. There are several migration patterns. Some move from economy classto business class, and to first class. Some move from buying one product to buying several different products. Some migrate by changing their lifestyle. Beyond such broad changes, companies can create superior value propositions by tailoring benefits to specific sub-segments to reduce not only the chance of their defects, but also to encourage customers to consolidate their spending, so that they can continue receiving beneu{fb01}ts. In this research, in order to understand the migration pattern, after introducing aspects of changes in customer's behavior, we propose new approaches for studying the changes using customer database and applying those to analyzing the customers of a subset of fixed-line telecom.
  Keywords: M?i?g?r?a?t?i?o?n m?a?n?a?g?e?m?e?n?t, c?h?a?n?g?i?n?g c?u?s?t?o?m?e?r?'s b?e?h?a?v?i?o?r, t?e?l?e?c?o?m i?n?d?u?s?t?r?y