فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و دوم شماره 1 (1395)
 • سال سی و دوم شماره 1 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • رضا مروت دار، عبدالله آقائی*، عماد روغنیان، احمد اصل حداد، مسعود معینی پور صفحات 3-11
  این نوشتار به بررسی مسئله ی تعیین دیرترین زمان های وقوع رویدادها، در شبکه های با مدت زمان انجام بازه یی می پردازد. در این زمینه تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده و الگوریتم هایی برای حل این مسئله ارائه شده، ولی تمامی این الگوریتم ها بسیار پیچیده اند و برای حل آنها برنامه نویسی کامپیوتری ضرورت دارد، اگرچه تاکنون هیچ گونه مدل برنامه ریزی ریاضیساده برای حل این مسئله پیشنهاد نشده است. در این نوشتار با استفاده از مفاهیم شبکه ی پروژه ابتدا دو مدل برنامه ریزی خطی ساده برای تعیین حدود بالا و پایین زودترین زمان های وقوع رویدادهای شبکه ارائه شده، و سپس با ترکیب مدل مسئله ی طولانی ترین مسیر و دوگان آن دو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی صفر و 1 برای تعیین حدود بالا و پایین دیرترین زمان های وقوع رویدادهای شبکه ی پروژه پیشنهاد خواهد شد. همچنین با استفاده از برش اعداد فازی، مسئله ی دیرترین زمان ها در شبکه ی بازه یی به شبکه ی فازی گسترش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه، اعداد بازه یی، شبکه های پروژه فازی، دیرترین زمان ها
 • الهام آخوندزاده نوقابی، مهدی دانشمندی*، بهروز مینایی بیدگلی صفحات 13-21
  در بازارهای رقابتی امروزی، مقوله ی کیفیت بیش از پیش مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که از اهمیت زیادی برخوردار است، بحث پیرامون هزینه های کیفیت است. تولیدکنندگان همواره برسر دوراهی بین کیفیت بالای محصولات و هزینه های آن قرار می گیرند. در این نوشتار سعی شده تا با استفاده از تکنیک های داده کاوی، داده های مربوط به پارامترهای شیمیایی رنگ آمیزی به روش موقعیت زدایی الکتریکی الکترودیپوزیشن که برای کنترل فرایند رنگ آمیزی کاربرد دارد، مورد کاوش قرار گیرد و از این طریق دانشی استخراج شود تا بتوان از آن در زمینه کاهش تعداد نمونه گیری محصولات استفاده کرد، به گونه یی که از کیفیت محصولات نکاهد و ریسک خرابی محصولات نیز افزایش پیدا نکند. برای این منظور از تکنیک قواعد باهم آیی استفاده شده است و تعداد پارامترهای نمونه گیری با استفاده از نتایج به دست آمده کاهش یافته است. این رویکرد می تواند در موارد مشابه نیز به منظور کاهش ابعاد استفاده شود.
  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، الکتودیپوزیشن، داده کاوی، قواعد باهم آیی
 • نگین چائی چی، امیرحسین امیری* صفحات 23-33
  در این مطالعه یک نمودار کنترل تطبیقی با فاصله ی نمونه گیری متغیر برای پایش پروفایل های خطی ساده که توسط یک رابطه ی خطی بین یک متغیر پاسخ و یک متغیر مستقل توصیف می شود، توسعه داده شد. در این نوشتار از 3 نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نماییE W M A_3 با فواصل نمونه گیری متغیر (V S I) برای پایش پروفایل های خطی ساده استفاده شده است. عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی با استفاده از متوسط زمان تا هشدار تعدیل شده(A A T S)اندازه گیری می شود که برای محاسبه ی آن از رویکرد زنجیره ی مارکوف استفاده شده است. با استفاده از یک مثال عددی عملکرد نمودار کنترل V S I پیشنهادی با نمودار کنترل با فاصله ی نمونه گیری ثابت(F S I)مقایسه، و نشان داده شده که سرعت کشف تغییر در نمودارهای کنترل (V S I) نسبت به نمودارهای (F S I) بیشتر است.
  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، نمودار کنترل E W M A-3، زنجیره ی مارکوف، فاصله ی نمونه گیری متغیر، متوسط زمان تا هشدار تعدیل شده
 • علیرضا عیدی*، هیوا فاروقی، فرید عبدی صفحات 35-46
  پژوهش های انجام شده در حوزه ی مدیریت پروژه ها عمدتا بر موازنه ی زمانٓ هزینه تمرکز داشته اند، اما اخیرا عامل کیفیت به عنوان یکی از معیارهای اساسی موفقیت پروژه بسیار مورد توجه است. از این رو در این تحقیق، مدل جدیدی برای مسئله ی موازنه ی زمانٓ هزینهٓ کیفیت در حالت گسسته پیشنهاد شده که برخلاف مدل های سنتی که در آن ها تنها یک نوع رابطه ی پیش نیازی بین فعالیت ها وجود دارد، روابط وابستگی بین فعالیت ها از نوع روابط پیش نیازی تعمیم یافته است و لحاظ کردن این نوع روابط علی رغم پیچیده تر کردن مسائل، ما را به دنیای واقعیت نزدیک تر می سازد. به دلیل N P-h a r d بودن این دسته از مسائل و ضرورت استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری، در این مقاله از دو الگوریتم N S G A-I I\پانویس{n o n-(N S G A-I I) و F a s t P G A استفاده شده که کارایی آن ها با چندین معیار که بر کیفیت و تنوع جواب ها تاکید دارند، مورد مقایسه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، موازنه ی زمانٓ، هزینهٓ، کیفیت، روابط پیش نیازی تعمیم یافته، مسائل چندحالته، الگوریتم های فراابتکاری N S G A، I I و F a s t P G A
 • مهران مهتابی*، یاسر صمیمی صفحات 47-55
  شناسایی تغییر در پارامترهای فرایند از مسائل حائز اهمیت در کنترل فرایند آماری به شمار می رود؛ چرا که ارائه ی اطلاعات دقیق درخصوص زمان و الگوی تغییر در پارامترهای فرایند، اقدامات اصلاحی موثرتر را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، در مطالعات انجام شده در زمینه ی برآورد نقطه ی تغییر، عمدتا موضوع تغییرات انفرادی پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که یک هشدار در نمودار کنترل ممکن است متاثر از چندین تغییر باشد؛ تغییراتی که عدم کشف آنها ممکن است باعث تاخیر یا حتی جهت گیری اشتباه در روند انجام اقدامات اصلاحی باشد. از سوی دیگر، در کاربردهای کنترل فرایند آماری عملکرد یک فرایند یا محصول معمولا به صورت یک مشخصه ی کیفی انفرادی یا برداری از مشخصه های کیفی که در طول زمان جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. با این وجود، به ویژه طی سال های اخیر تحقیقات متعدد به بررسی شرایطی می پردازند که عملکرد یک فرایند از طریق تحلیل رابطه تابعی بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل به شکل مناسب تری قابل توصیف است. چنین تابعی تحت عنوان پروفایل شناخته می شود. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ی شناسایی نقطه ی تغییر در پایش پروفایل ها نشان می دهد تا این زمان موضوع تغییرات چندگانه در این زمینه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، روشی برای کشف تعداد و برآورد زمان وقوع تغییرات چندگانه در زمینه ی پایش پروفایل خطی ساده با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی ارائه می شود. نتایج مطالعه ی شبیه سازی درخصوص دو و سه تغییر پله یی در پارامترهای مدل نشان می دهد روش ارائه شده علاوه بر امکان پایش فرایند در سطح معناداری معین، با دقت مناسبی قادر به شناسایی نقاط تغییر چندگانه است.
  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، نقاط تغییر چندگانه، الگوریتم خوشه بندی، پروفایل خطی ساده
 • علی احسان، رضا توکلی مقدم*، وحیدرضا قضاوتی صفحات 57-65
  در این نوشتار، مدلی برای مکان یابی مراکز جمع آوری محصولات با در نظر گرفتن ریسک و عوامل زیست محیطی ارائه شده است. در ابتدا یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (M I L P) در شرایط قطعی برای زنجیره ی تامین حلقه بسته ارائه شده تا با در نظر گرفتن زنجیره ی تامین رو به جلو و بازگشتی به صورت یک زنجیره ی تامین حلقه بسته از زیربهینگی های حاصل از جدا در نظرگرفتن این دو زنجیره جلوگیری شود. سپس اثر شرایط عدم قطعیت در تقاضای مشتریان و نرخ محصولات بازگشتی از مشتریان در ساختار شبکه، به وسیله ی برنامه ریزی تصادفی دومرحله یی و براساس روش سناریو محور بررسی شده است. در نهایت، نتایج عددی به دست آمده از هر دو مدل ارائه شده، و توانایی مدل تصادفی پیشنهادی در به کارگیری اطلاعات غیرقطعی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: لجستیک سبز، زنجیره ی تامین حلقه بسته، ریسک، عوامل زیست محیطی، برنامه ریزی تصادفی دومرحله یی
 • علی محتشمی *، علی فلاحیان نجف آبادی، سعید فرخی صفحات 67-79
  در این نوشتار یک مدل جدید چندهدفه ی بارانداز تقاطعی ارائه می شود. در مدل ریاضی این مقاله سه هدف کمینه سازی زمان کل عملیات حمل ونقل، کمینه سازی هزینه ی حمل ونقل، وکمینه سازی تعداد دفعات حمل ونقل در کل زنجیره ی تامین در نظر گرفته شده است. از آنجا که مسئله ی بارانداز تقاطعی متعلق به رده ی N P-h a r d است و زمان حل مسئله با افزایش ابعاد مسئله به شدت افزایش می یابد، برای پیدا کردن جواب های نزدیک بهینه ی مسئله از دو الگوریتم فراابتکاری تکاملی ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب و بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه استفاده شده است. سپس این الگوریتم ها با معیارهایی همچون فاصله از نقطه ی ایده آل با یکدیگر مقایسه، و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب در بیشتر معیارها به نتایج خوبی رهنمون شده است.
  کلیدواژگان: بارانداز تقاطعی، مدیریت زنجیره ی تامین، الگوریتم های فراابتکاری، برنامه ریزی حمل ونقل
 • معصومه شعبانزاده گواسرایی *، سمیه علیزاده، پروانه فرزانگان صفحات 81-86
  شناخت درست و حفظ مشتریان از عوامل اثرگذار در دنیای رقابت امروز است. صنایعی چون صنعت غذا به فکر هم مسیری با بازار رقابتی نوین هستند. امروزه علومی چون داده کاوی، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت استراتژیک به صورت مکمل برای شناخت درست رفتار مشتری، بهبود C R M و افزایش درآمد، بهبودی بخش این موضوع اند. با استفاده از مفاهیم فوق، پژوهشی درخصوص داده های مربوط به یک شرکت تولیدی روغن انجام گرفته است. با استفاده از الگوریتم K-M e a n s در داده کاوی و مفاهیم R F M، خوشه های متفاوت مشتریان بررسی شد و با یافتن تعداد خوشه ی بهینه، نوع رفتار مشتری در هر خوشه با استفاده از فرایند تحلیلی چرخه ی ارزش مشتری تحلیل شد. سپس با تحلیل ماتریس رشدٓ سهم گروه مشاوران بوستن در مدیریت استراتژیک، فرایند کار تکمیل شد. در این مسیر سعی شد راهکاری برای بهبود سیاست های شرکت و C R M ارائه شود.
  کلیدواژگان: صنعت غذا، تجارت، داده کاوی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت استراتژیک
 • رضا شیخ *، بهناز عامری راد قیصری صفحات 87-96
  امروزه انتخاب موثر و کارآمد پروژه ها در هر سازمانی اهمیتی حیاتی دارد و بیش از هر عامل دیگری در ترسیم آینده ی شرکت نقش دارد. همچنین این انتخاب بر فعالیت تمامی واحدهای درون شرکت تاثیر می گذارد و نیازمند پیش بینی جریانات نقد آتی و توجیه آن از نظر مهندسی است. لذا در محیط های تصمیم گیری با عدم اطمینان، مدیران به دنبال به کارگیری شیوه یی هستند که در عین سادگی بتواند ضمن رتبه بندی گزینه ها، مقایسه یی نسبت به گزینه ی مجازی داشته باشد. در این تحقیق برای ارزیابی 10 پروژه ی سرمایه گذاری از شیوه ی فازی مورا استفاده شده که برمبنای ماتریس تصمیم می توان رتبه بندی پروژه ها را براساس چندین معیاربا اطلاعات فازی انجام داد.
  کلیدواژگان: انتخاب پروژه، شیوه ی فازی مورا، مقیاس های کیفی و کلامی، گزینه ی مجازی
 • سید مسعود طحانیان قمی، رضا توکلی مقدم* صفحات 97-107
  در این نوشتار، یک مدل کنترل موجودی دوهدفه احتمالی ارائه می شود که تابع هدف اول آن کمینه کردن هزینه های موجودی و حمل ونقل است و تابع هدف دوم بیان گر کمینه کردن تعداد کمبود است. میزان تقاضا در مدت سفارش توزیع نرمال است. در این نوشتار، از حمل ونقل چندحالته استفاده می شود. یکی از کاربردهای مسئله ی بسته بندی ظرف، در زمینه مسائل حمل ونقل است اما در هیچ مقاله یی از این مدل برای تخصیص محصول به کامیون استفاده نشده است. در این مقاله از مدل بسته بندی ظرف برای این منظور استفاده شده است. برای حل این مسئله از یکی از متداول ترین الگوریتم های تکاملی چندهدفه به نام الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب N S G A-I I استفاده می شود. همچنین برای کارایی الگوریتم پیشنهادی در ابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون استفاده می شود. نتایج این الگوریتم برای تعدادی از مسائل با ابعاد بزرگ نیز ارائه شده و سپس با دو شاخص معروف تعداد جواب های نامغلوب و زمان حل مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: کنترل موجودی دوهدفه، بسته بندی ظرف، تقاضای احتمالی، حمل ونقل چندحالته، N S G A، I I
 • محمدعلی آزاده*، امید عمیدی گلپایگانی صفحات 109-116
  در این تحقیق مسائل تصمیم گیری چندمعیاره را در شرایطی بررسی کرده ایم که بین تصمیم گیرندگان رقابت کامل وجود دارد. در ضمن شرط دیگر در این مسئله عدم قطعیت عملکرد معیارهاست. رویکرد اصلی در این تحقیق نظریه ی بازی است که در آن دو سناریو در نظر می گیریم. در سناریوی اول از روش شبیه سازی مونت کارلو برای تصویر کردن عدم قطعیت عملکردها در فضای تعداد زیادی ماتریس بازی با پیامدهای قطعی استفاده می کنیم و در سناریوی دوم از رتبه بندی فازی و استفاده از نتایج نرم افزار G M C R I I برای به دست آوردن تعادل بازی های ماتریسی استفاده می کنیم. در آخر نیز با بیان یک مسئله ی انتزاعی و با استفاده از تعاریف پایداری غیرهمکارانه، تصمیم بهینه را با توجه به دو روش ارائه شده به دست آورده و با هم مقایسه می کنیم.
  کلیدواژگان: نظریه ی بازی، بازی های ماتریسی، تصمیم گیری چندمعیاره، شبیه سازی مونت کارلو، رتبه بندی فازی
 • یادداشت فنی
 • غلامعلی منتظر *، کامران نوریانفر صفحات 117-129
  امروزه با افزایش رقابت جهانی، تشکیل ائتلاف تجاری برای حفظ مزیت رقابتی و برآورده ساختن نیازهای مشتری به راهبردی رایج در صنعت حمل ونقل هوایی تبدیل شده است. همچنین انتخاب شریک تجاری در چنین محیط های پیچیده یی با معیارهای مختلف، امری مشکل است. در این تحقیق روش تصمیم گیری چندمعیاره یی برمبنای معیارهای کیفی برای مواجهه با این گونه مسائل ارائه می شود که در آن از روش فرایند تحلیل شبکه یی فازی به منظور مدل کردن مسئله و محاسبه ی وزن معیارها، و از روش ارزیابی نسبی مختلط فازی برای رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. در نهایت، مدل پیشنهادی در انتخاب شریک تجاری برای ایجاد ائتلاف با شرکت «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» )هما( به کار گرفته شده است. نظر خبرگان درمورد نتایج حاصل از به کارگیری مدل پیشنهادی، نشان گر توانایی بالای مدل پیشنهادی در حل مسائل انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل ونقل هوایی و دیگر مسائل تصمیم گیری پیچیده است.
  کلیدواژگان: صنعت حمل ونقل هوایی، انتخاب شریک تجاری، ارزیابی نسبی مختلط فازی، فرایند تحلیل شبکه یی فازی، تصمیم گیری چندمعیاره
 • احسان احدمطلقی، مسعود مرادی گرجی*، رضا خالقی صفحات 131-139
  جهانی سازی و بین المللی کردن عملیات در یکپارچگی تامین کنندگان، شرکا و مشتریان درون و در طول مرزهای ملی فاکتوری حیاتی است که رسیدن به این هدف در دست یابی به زنجیره ی تامین یکپارچه است. در این مورد، پیاده سازی تکنولوژی ها و سیستم های اطلاعاتی مثل برنامه ریزی منابع سازمانی )E R P(\پانویس{e n t e r p r i s e r e s o u r c e p l a n n i n g(E R P)} سطح مطلوب یکپارچگی را تسهیل می کند. شرکت ایران خودرو از اولین شرکت های ایرانی است که فرایند E R P را پیاده سازی کرده است. این مقاله با بررسی این پیاده سازی و ارزیابی ماژول P M به صورت مجزا امکان آشنایی و بررسی جزئی این ماژول از نرم افزار S A P را فراهم آورده است. در این مقاله ابتدا سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان )E R P(، پیاده سازی این سیستم ها و نیز سیستم S A P به صورت مختصر معرفی شده، و سپس ضمن معرفی سیستم نگه داری و تعمیرات، ماژول P M از سیستم S A P، و نیز سیستم متروکه و مکانیزه ی نگه داری و تعمیرات )نت( ایران خودرو، متدولوژی ارزیابی دو سیستم با استفاده از نظرسنجی افراد متخصص و کاربران صورت پذیرفته و نتایج آن تشریح شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی منابع انسانی (E R P)، سیستم نگه داری و تعمیرات (نت)، S A P، ماژول P M
 • مانی شریفی *، کامران دشتی ملجائی، قاسم چراغ صفحات 141-148
  در این نوشتار مدل جدیدی برای مسئله ی تخصیص افزونگی با ساختار سریٓ موازی و زیرسیستم های k-o u t-o f-n با در نظر گرفتن «نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار» ارائه شده که در آن سیاست افزونگی آماده به کار سرد یا فعال برای زیرسیستم ها در نظر گرفته می شود. هدف، تعیین سیاست افزونگی، نوع و تعداد اجزاء مازاد تخصیص یافته به هر زیرسیستم به منظور بیشینه سازی قابلیت اطمینان و کمینه سازی هزینه ی کل سیستم تحت محدودیت وزن است. به دلیل N P-h a r d بودن مسئله از دو الگوریتم فراابتکاری «الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2» (N S G A I I) و «الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب» )N R G A( برای حل مدل و از روش سطح پاسخ برای تنظیم پارامترها استفاده شده است. همچنین با استفاده از پنج شاخص عملکردی، عملکرد الگوریتم ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در انتها نیز برای تحلیل نتایج و اثبات درستی روند استفاده از این الگوریتم ها از آزمون فرض استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مسئله ی تخصیص افزونگی، زیرسیستم k، o u t، o f، n، نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار، سیاست افزونگی، N S G A I I، N R G A
|
 • R. M?O?R?O?V?A?T?D?A?R, A. A?G?H?A?I?E *, E. Roghanian, A. A?S?L H?A?D?A?D, M. M?O?E?I?N?I?P?O?U?R Pages 3-11
  A better perspective of characteristics of a project can be acquired by determining the time intervals within which project activities could be accomplished. Many methods capable of determining such time characteristics (e.g., CPM, PERT, etc.) are proposed. These methods mainly draw on exact activity durations or rely on historical data, whilst in real projects, the estimates are quite rough, imprecise, and somehow vague in nature, they are usually estimated by experts. Hence, application of fuzzy numbers for modeling activity durations rather than crisp or stochastic variables have pervaded the literature in recent years. In a network with fuzzy durations, the possible early starting times of activities and events are computable through alteration of crisp arithmetic with fuzzy arithmetic. However, this technique fails to find the latest correct starting times; hence, a number of methods have been presented to cope with this problem. Whereas these methods can tackle the problem of computing the latest starting times of activities in a network with imprecise durations, all of them are indeed abstruse, and demand apprehending and implementing complex computer algorithms beyond the ken of many practitioners of the project management methodology. In this paper, we propose a mathematical programming approach to solve the aforementioned problem in a vivid and handy manner, which is readily graspable to applicants with a basic knowledge of Operations Research. To begin with, we present two straightforward Linear Programming models to compute the early starting times of events in a network with interval durations. Then, we proceed to the latest starting timesand put forward two Integer Non-Linear Programming models (one for the lower bound and the other for the upper bound) to delineate the incipient scheme
  behind the propounded approach. These models integrate the longest path model of CPM with its dual to calculate the upper and lower bounds of the latest occurrence times of the project events. Afterwards, we linearize these two models to acquire undemanding binary LP models solvable by means of common mathematical programming software. Finally, an $alpha-cuts$ based routine to generalize the model to encompass fuzzy numbers, as well as interval durations, is investigated.
  Keywords: P?r?o?j?e?c?t s?c?h?e?d?u?l?i?n?g, i?n?t?e?r?v?a?l n?u?m?b?e?r?s, f?u?z?z?y p?r?o?j?e?c?t n?e?t?w?o?r?k?s, l?a?t?e?s?t t?i?m?e?s
 • E. A?K?H?O?N?D?Z?A?D?E N?O?G?H?A?B?I, M. D?A?N?E?S?H?M?A?N?D?I *, B. M?I?N?A?E?I, B?I?D?G?O?L?I Pages 13-21
  In today's competitive markets, the quality control issues have been attracted by the manufacturers more than before. In this regard, one of the most important issues that can be notable in this domain is the quality costs. Producers and manufacturers always face a two way choice of high quality of products and high related costs and should analyze these two choices to select the optimum alternative. Preparing products with high quality leads to high amounts of costs and manufacturers are always engaged in solving his problem to balance between these two issues: high quality and high amounts of related costs. In this paper we introduce data mining techniques as effective tools that can be used effectively to overcome the above problem and propose a new approach of using these techniques that can be used for the above objectives. Accordingly, we implement the data mining tools in an electrode position paint line to show the effectiveness of such tools to reduce the costs. Actually, the main objective is to extract the knowledge that can be used in reducing the number of product sampling. The data analysis is performed on the chemical parameters of this electrode position paint line which are used to control the process of painting. To obtain the above objectives, the association rule mining technique is used. The results show that we can reduce the number of parameters which are necessary to measure regarding the rules obtained by association rule mining. It is notable that the number of sampling times is reduced in such a way that the quality of the products preserves and the risk of products failures is not also increased. In other words, the costs of sampling are reduced while preserving the quality. The proposed method can be used in similar cases for reducing the costs. It is also useful for dimension reduction purpose.
  Keywords: Q?u?a?l?i?t?y c?o?n?t?r?o?l, e?l?e?c?t?r?o?d?e?p?o?s?i?t?i?o?n p?a?i?n?t l?i?n?e, d?a?t?a m?i?n?i?n?g, a?s?s?o?c?i?a?t?i?o?n r?u?l?e?s
 • N. C?H?A?I?C?H?I, A. A?M?I?R?I * Pages 23-33
  Control charts are used to monitor the variationof productions and processes. They can detect an out-of-control signal when an assignable cause is occurred. Recently, many researchers have investigated different types of profiles. Simple linear profile is one of the most important types of profiles, which has many applications in industry, especially in calibration. The simple linear profile is characterized by a relationship between a response variable and one explanatory variable. Monitoring simple linear profiles in both phases I and II is well studied in the literature. In phase I, the parameters are unknown and are estimated by historical dataset while the process parameters are known in phase II and the main aim is detecting assignable causes as quickly as possible. One of the most popular methods in phase II monitoring of the simple linear profile is EWMA_3. In the EWMA_3 scheme, three EWMA control charts are used to monitor the regression parameters of the simple linear profile, including intercept, slope and standard deviation- separately. In this paper, we specifically concentrate on phase II monitoring of the simple linear profiles through EWMA_3 scheme. Since the third statistic in the EWMA_3scheme does not follow any specific distribution, we first propose an EWMA control chart for monitoring the standard deviation instead of the third control chart used in the EWMA_3 scheme. Then, a variable sampling interval (VSI) method is proposed to improve the performance of the modified EWMA_3 control chart. In the VSI procedure, the sampling interval for the next sample depends on the current sample situation on the control chart and it varies over time. The performance of the proposed VSI EWMA_3 control chart is evaluated in terms of the adjusted average time to signal (AATS) obtained by a Markov chain approach. A numerical example is provided to demonstrate the effectiveness of the proposed adaptive control chart. The results show that the VSI EWMA_3 control chart is more effective than the FSI EWMA_3 control chart.
  Keywords: S?t?a?t?i?s?t?i?c?a?l p?r?o?c?e?s?s c?o?n?t?r?o?l, E?W?M?A-3 c?o?n?t?r?o?l c?h?a?r?t, m?a?r?k?o?v c?h?a?i?n, v?a?r?i?a?b?l?e s?a?m?p?l?i?n?g i?n?t?e?r?v?a?l (V?S?I), a?d?j?u?s?t?e?d a?v?e?r?a?g?e t?i?m?e t?o s?i?g?n?a?l (A?A?T?S)
 • A. E?Y?D?I *, H. F?A?R?U?G?H?I, F. A?B?D?I Pages 35-46
  A project should be delivered according to the contract at a specified time and date. On this basis, execution and completion times of activities are predicted and predetermined. But in some cases, it is necessary to complete the project even earlier than the specified date. It is obvious that in reaching shorter accomplished time, the time of some activities should be reduced. This reduction of time, known as crash activity time, is accompanied by the increasing use of resources and the spending of more costs. On the other hand, performing the activities in a longer duration decreases the costs of activity, but it may lead to the increase of the project duration, which may incur certain penalties. In relation to these advances and penalties, making a comprehensive and correct decision is a rigid challenge for managers. In practice, one of the most fundamental measures for project success is its quality, which can be influenced by time acceleration with additional costs. The goal of time-cost-quality trade-off is to select subset of activities for accelerating and to select the proper execution modes to minimize the total project time and cost, and maximize its overall quality.In this research, a new model is proposed for time-cost-quality trade-off problem in which, unlike the previous researches that have only one precedence relation, other kinds of precedence relations have been taken into consideration. However, these constraints complicate the problem, but carry us to the real world. On the other hand, attempt is made to optimize the time, cost, and quality objectives simultaneousl. Due to the complexity of the discrete time-cost-quality trade-off problem, using heuristic and metaheuristic algorithms for solving large-sized problems is undeniable. In this research, the NSGA-II and FastPGA algorithms are used for this purpose and their performances have been evaluated and compared using several criteria that focus on intensity and diversity of solutions.
  Keywords: P?r?o?j?e?c?t m?a?n?a?g?e?m?e?n?t, t?i?m?e, c?o?s?t, q?u?a?l?i?t?y t?r?a?d?e, o?f?f, g?e?n?e?r?a?l?i?z?e?d p?r?e?c?e?d?e?n?c?e r?e?l?a?t?i?o?n?s, m?u?l?t?i, m?o?d?e p?r?o?b?l?e?m?s, N?S?G?A, I?I a?n?d f?a?s?t?P?G?A m?e?t?a?h?e?u?r?i?s?t?i?c a?l?g?o?r?i?t?h?m?s
 • M. Mahtabi *, Y. S?A?M?I?M?I Pages 47-55
  Detection of change time of the process parameters is a crucial problem in statistical process control (SPC), because more detailed information on the time and the pattern of a change can provide process managers with more effective clues for root-cause analysis and corresponding corrective actions. Parameter changes may take different forms including monotonic, trend, step shift, and so on. The issue frequently considered in the relevant studies involves only a single shift, whereas an out-of-control condition may be caused by multiple changes occurring in different points. On the other hand, recently, the issue of profile monitoring in which the quality of a process or product is represented by a functional relationship between a dependent and a number of explanatory variables has attracted a great deal of attention as witnessed by the growing number of publications in this area. Our investigation showed that the studies dealing with change point estimation in profile monitoring had neglected the case of multiple change points. This gap is noticed as the primary subject of this research and a clustering-based algorithm is proposed for estimating the number, as well as the location of the change points, while monitoring a simple linear profile. This clustering-based method, which is implemented in an iterative manner, is an extension of a similar method in monitoring univariate individual quality measures using Shewhart control charts. A decision rule determined via simulation using a pre-specified significance level enables the algorithm to detect multiple change points of the parameters in addition to identifying out-of-control conditions. The proposed method is applied in the phase I of process monitoring, where a historical dataset is available and the ultimate goal is to find reliable estimates of the process parameters, including the intercept and the slope of a linear profile model. Extensive simulation scenarios were devised to declare the performance of the aforementioned method.
  Keywords: S?t?a?t?i?s?t?i?c?a?l p?r?o?c?e?s?s c?o?n?t?r?o?l, m?u?l?t?i?p?l?e c?h?a?n?g?e p?o?i?n?t, p?r?o?f?i?l?e m?o?n?i?t?o?r?i?n?g, c?l?u?s?t?e?r?i?n?g, b?a?s?e?d d?e?t?e?c?t?i?o?n r?u?l?e
 • A. E?H?S?A?N, R. T?A?V?A?K?K?O?L?I, M?O?G?H?A?D?D?A?M *, V.R. G?H?E?Z?A?V?A?T?I Pages 57-65
  In the recent decades, environmental concerns have been attracted more attentions of researchers because of hazardous effects that create by logistics networks on the human's environment. Nowadays, customers are interested in products that are amicable with environment and can be recovered. Therefore, manufacturers are forced by customers not only to supply environmentally amicable products but also to be responsible for the returned products. On the other hand, natural and political conditions (e.g., natural disaster, disease, sanctions and wars) cause risk and indemnify the structure of logistic networks. The risks can be could be divided in two groups. Internal risks (e.g., delay, interrupt and failure) can be controlled by the prediction of managers; however, external risk (e.g., flood, earthquake and thunder) cannot be controlled by managers. Hence, in this paper, we develop a two-stage stochastic model for an integrated forward/reverse logistics network with eight echelons considering risk and environmental conditions. Three echelons in forward logistics (i.e., suppliers, plants and distribution centers) and four echelons in revers logistics (i.e., collection centers, repairing centers, dismantle centers and disposal centers). First, a deterministic mixed-integer linear programming (MILP) model is developed for the integrated logistics network to avoid sub-optimality caused by the separated design of the forward and revers networks. Then, the two-stage stochastic model of the presented MILP model is developed by using a scenario-based approach. After that we analyze the effect of changes in demand of customers in both deterministic and stochastic models and compare them in each scenarios. Both models have been solved by GAMS software considering each scenarios. Furthermore, he numerical results show that the stochastic model can handle the uncertainty data as well and both models can be feasible for all scenarios. Finally, the conclusion is provided. We can consider multiple periods, pricing, routing and other meta-heuristic algorithms in the represented model for future studies.
  Keywords: I?n?t?e?g?r?a?t?e?d f?o?r?w?a?r?d, r?e?v?e?r?s?e l?o?g?i?s?t?i?c?s, c?l?o?s?e?d, l?o?o?p s?u?p?p?l?y c?h?a?i?n, r?i?s?k, e?n?v?i?r?o?n?m?e?n?t?a?l c?o?n?c?e?r?n?s, t?w?o, s?t?a?g?e s?t?o?c?h?a?s?t?i?c p?r?o?g?r?a?m?m?i?n?g
 • A. M?O?H?T?A?S?H?A?M?I *, A. F?A?L?L?A?H?I?A?N, N?A?J?A?F?A?B?A?D?I, S. F?A?R?O?K?H?I Pages 67-79
  The supply chain management is regarded as an important infrastructure in managing material flow. Cross docking is considered to be as an efficient method in supply chain management to control the inventory flow, which is essential in supply chain management. The other objectives of the cross dock are inventory reduction, increased levels of customer responsiveness and better control of the distribution operation. Since this system plays a key role in the supply chain, setting up multi objective approaches may help to solve real world issues and problems of such systems, in which many of the objectives are different and even conflicting.This paper proposes a new multi-objective mathematical model which, unlike the previous works, considers transportation from suppliers to customers, from suppliers to other suppliers, from suppliers to cross sock, from cross dock to customers and from a customer node to other customer nodes. In this paper, three different types of objective functions are considered: to minimize the total time in supply chain, to minimize transportation cost, and to minimize the number of transportation times in the network. As mentioned earlier, these three objectives are in conflict with each other; and by considering three objective functions simultaneously the control of the supply chain is more appropriate. Since these three models belong to the NP-hard class, their solving time severely increases with increasing the problem dimensions. In this paper, to solve these three models, meta-heuristic algorithms have been used. The algorithms used in solving the model are Multiple Objective Particle Swarm Optimization and Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm. The model is solved using both algorithms and computational experiments are reported.
  Keywords: C?r?o?s?s d?o?c?k, s?u?p?p?l?y c?h?a?i?n m?a?n?a?g?e?m?e?n?t, m?e?t?a, h?e?u?r?i?s?t?i?c, s?c?h?e?d?u?l?i?n?g, t?r?a?n?s?p?o?r?t?a?t?i?o?n p?l?a?n?n?i?n?g
 • M. S?H?A?B?A?N?Z?A?D?E?H G?A?V?A?S?A?R?A?I *, S. A?L?I?Z?A?D?E?H, P. F?A?R?Z?A?N?E?G?A?N Pages 81-86
  Selling products and understanding customers are two influential factors in today's competitive world. To keep up with the pace, different branches in industry such as food industry have decided to attract and increase their customers, products and services and consumer goods such as edible oil are no exception. Increasing brand awareness and retaining customers are two of objectives in this process. Sciences such as data mining are very helpful in understanding customer behavior. Nowadays, data mining and customer relationship management, as two complementary sciences, help to improve getting to know customers, managing customer relationship properly and increasing revenue. In this paper, a research has been carried out on the data of an edible oil producing company using the above concepts. Using K means algorithm and RFM analysis, different customer clusters have been studied and after calculating the optimum number of clusters, customer behavior has been examined using Customer Lifetime Value analysis and an effort has been made to provide solutions for improving customer relationship and reaching company goals. Finally, due to the similarity between recency concept and market share and also market growth to purchase cash flow or monetary, the two concepts have been combined with growth share matrix and the company in question has been analyzed from market share and growth view points and a solution to increase the two factors, which are fundamental concepts in business continuity, has been proposed.
  Keywords: f?o?o?d i?n?d?u?s?t?r?y, b?u?s?i?n?e?s?s, d?a?t?a m?i?n?i?n?g, c?u?s?t?o?m?e?r r?e?l?a?t?i?o?n?s?h?i?p m?a?n?a?g?e?m?e?n?t, s?t?r?a?t?e?g?i?c M?a?n?a?g?e?m?e?n?t
 • R. S?H?E?I?K?H *, B. A?M?E?R?I R?A?D G?H?E?Y?S?A?R?I Pages 87-96
  Todays, selecting effective and efficient project is of vital importance in any organization. In this respect, the project plays a critical role in organization's future more than any other factor and involves any parts of company, such as marketing, finance-, etc. The selection of projects and work programs are key functions of both public and private sector organizations. In addition, the accurate predictions of future cash flows are faced with difficulties. Various objectives are usually taken into account when projects are analyzed, including economic desirability, technical issues, and environmental, and social factors. As the decision maker tries to maximize or minimize outcomes associated with each objective depending on its nature, a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) problem arises. Also, choosing a simple, comprehensive technique, which is simultaneously able to compare the ranking of alternatives and then be compared with the virtual alternative, make this complexity too compounded. In fact, adopting a simple technique which ranks the alternatives and compares them to a virtual alternative might be hard especially in fuzzy environment. Then, in this research, the fuzziness of the investment is presented. Fuzzy rate of return analysis, fuzzy B/C ratio, fuzzy payback period techniques and fuzzy project risk-performed in this article- are fuzzy investment analysis techniques.Two scales including eleven points and five ones of linguistic descriptions use to convert fuzzy numbers into crisp ones and then by applying them, 10 assumed projects rank.Thus, Fuzzy Moora used in this research has several advantages. First and foremost, this method can rate 10 projects with interval characteristic and linguistic scale. Needless to say, it can also determine the relative distance from the ideal (the positive point) and anti-ideal alternative (the negative point).
  Keywords: P?r?o?j?e?c?t s?e?l?e?c?t?i?o?n, f?u?z?z?y m?o?o?r?a, q?u?a?l?i?t?a?t?i?v?e, l?i?n?g?u?i?s?t?i?c m?e?a?s?u?r?e?s, v?i?r?t?u?a?l a?l?t?e?r?n?a?t?i?v?e
 • S.M. TAHANIAN, QOMI, R. TAVAKKOLI, MOGHADDAM* Pages 97-107
  In this paper, a stochastic bi-objective inventory control model is developed, in which its objectives are to minimize the total inventory and transportation costs and minimize the expected number of items stocked out annually. The demand within the lead time is a random variable with a normal distribution. In this paper, multi-mode transportation isused. Since the fixed transportation costs are high, coordination of orders and full truckload shipments can benefit from economies of scale. Bin packing problems have been used for allocation product to trucks, which belong to a class of well-studied and highly popular combinatorial optimization problems. In general, bin packing problems are motivated by a large number of real-world applications. The problem is to find a best assignment of objects to bins such that weight of the objects in each bin does not exceed its capacity and the number of bins used is minimized. `Variable-sized bin packing problem' and `bin packing problem with over-sized item's are generalizations of the bin packing problem. The first problem is to pack a given set of items into a minimum-cost set of bins of variable sizes and costs. In the second problem, some item sizes are larger than the largest size of bins. Because the presented model is a bi-objective nonlinear programming type and NP-hard one to solve it in reasonable time, a well-known multi-objective evolutionary algorithm, namely a non dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), is proposed. To verify the obtained solution and evaluate the performance of the proposed algorithm in small-size problems, we use the varepsilon-constraint as an exact method that has been developed for general multi- objective problems. It solved varepsilon-constraint problems obtained by transforming one of the objectives into a constraint. In large-sized problems, 10 problems are solved with the proposed NSGA-II. Then, the Pareto-optimal solutions are evaluated. Finally, the consultation is provided.
  Keywords: Bi, objective inventory control, Bin packing, stochastic demand, multi, mode transportation, NSGA, II
 • M. A. A?Z?A?D?E?H *, O. A?M?I?D?I G?O?L?P?A?Y?E?G?A?N?I Pages 109-116
  In this study, a multi-criteria decision making problem where there is perfect competition among decision makers (i.e., their criteria are completely in conflict) is examined and solved. This problem also considers the uncertainty in performance criteria. Game theory is used which considers two scenarios. The first scenario considers random uncertainty whereas the second consider fuzzy uncertainty. In this study, decision making problem is converted to matrix games. The first scenario considers Monte Carlo simulation in the space of a large number of matrix games with uncertain payoffs. The second scenario uses fuzzy ranking and GMCR II to obtain the equilibrium of matrix games. Finally, for a real example with non-cooperative stability definitions, optimal decision is achieved with respect to both scenarios. The results obtained from solving games by both methods show power equilibrium of tunnel option. However, in Monte-Carlo method game theory, it is shown that the option of dual conveyance system has greater power stability than the option of continuing extract. Moreover, the two options do not differ in terms of stability in our approach. Both methods conclude that the finishing extraction can never reach equilibrium.Finally, due to the stability power in option of building tunnel option, final decision will result to in building tunnel.
  Keywords: G?a?m?e t?h?e?o?r?y, m?a?t?r?i?x g?a?m?e?s, m?u?l?t?i, c?r?i?t?e?r?i?a d?e?c?i?s?i?o?n m?a?k?i?n?g, m?o?n?t?e c?a?r?l?o s?i?m?u?l?a?t?i?o?n, f?u?z?z?y r?a?n?k?i?n?g
 • G. A. M?O?N?T?A?Z?E?R *, K. N?O?U?R?I?A?N?F?A?R Pages 117-129
  Selecting a suitable partner is a vital issue for establishing an efficient and useful supply chain system. The main cause is the significant responsibility of partner performance in supply chain management (SCM) for many aspects such as decreasing costs, improving customer service, maximizing revenue, reducing supply chain risk and optimizing inventory levels, business process and cycle times. Accordingly, these would result in increased competitiveness, customer satisfaction and profitability. On the other hand, partner selection is a complex issue that may involve diverse and different types of criteria, group decision-making and different forms of uncertainty.Strategic airline alliances are an increasingly common strategy for enhancing airline competitiveness and satisfying customer needs. ,especially in an era characterized by blurring industry boundaries, fast-changing technologies, and global integration. Strategic alliance strategies allow air lines to expand networks, attract more passengers, and take advantage of product complementarities, as well as providing cost-reduction opportunities in passenger service related areas. In this paper, a hybrid multi criteria decision making model is proposed to cope with partner selection problems. This model is based on combination of Fuzzy Analytical Network Process (FANP) and Fuzzy Complex Proportional Assessment (FCOPRAS).The analytical network process (ANP) is exploited in order to handle tangible and intangible criteria and to overcome the problem of interrelation among criteria or alternatives .In addition, fuzzy theory is utilized to model decision maker's judgments with trapezoidal fuzzy numbers. To rank the alternatives, the COPRAS method has been utilized which provides valuable and useful information including the extent of objectives and demands achieved by decision makers and the amount of efficiency for one alternative towards another. Finally ``the Airline of the Islamic Republic of Iran'' as a real case is applied to demonstrate the procedure of the proposed model and select the appropriate partner. Results show the great ability of the proposed approach in solving unstructured and complex partner selection problems under incomplete and vague information environment.
  Keywords: S?t?r?a?t?e?g?i?c a?i?r?l?i?n?e a?l?l?i?a?n?c?e?s, a?i?r?l?i?n?e i?n?d?u?s?t?r?y, f?u?z?z?y c?o?m?p?l?e?x p?r?o?p?o?r?t?i?o?n?a?l a?s?s?e?s?s?m?e?n?t, f?u?z?z?y a?n?a?l?y?t?i?c?a?l n?e?t?w?o?r?k p?r?o?c?e?s?s, M?C?D?M
 • E. A?H?A?D?M?O?T?L?A?G?H?I, M. M?O?R?A?D?I?G?O?R?J?I *, R. K?H?A?L?E?G?H?I? Pages 131-139
  Nowadays, enterprises strive to keep transforming their business processes in accordance with fast-changing customer demands so as to survive the intense global competition. Economic globalisation and internationalisation of operations are essential factors in integration of suppliers, partners, and customers within and across national borders. The objective is to achieve integrated supply chains. In this effort, implementation of information technologies and systems, such as enterprise resource planning (ERP), facilitates the desired level of integration. Enterprise Resource Planning (ERP) systems provide integration and optimization of various business processes, which can lead to improved planning, decision quality, and a smoother coordination between business units resulting in higher efficiency and a quicker response time to customer demands and inquiries. ERP is an enabler of business benefits and should not be viewed as a stand-alone initiative with the requirement to pay back its implementation cost. The implementation of such systems is very difficult and many projects do not meet their expectations. There are cases of successful and unsuccessful implementations. The principal reason for failure is often associated with poor management of the implementation process. This paper presents enterprise resource planning (ERP) system, implementation of enterprise information system (especially ASAP methodology), and ERP software package, known as SAP R/3. A brief overview of preventive maintenance system, SAP R/3 Plant Maintenance Module, and automated preventive maintenance system of Iran Khodro company (legacy system) are also presented. This research assesses which system (legacy system or plant maintenance module) facilitates or inhibits the success of preventive maintenance process. We carried out a poll to find out opinions of experts and users; a recent opinion poll has been the main source used for data collection. After the systems assessment by four criteria (User, Process, Master Data, Performance), we found out Plant Maintenance Module has a better operation by Process and Master Data criteria. An action is also recommended, provided that there are more SAP system customizations which can bring about better results.
  Keywords: E?R?P, p?r?e?v?e?n?t?i?v?e m?a?i?n?t?e?n?a?n?c?e s?y?s?t?e?m, S?A?P, P?M m?o?d?u?l?e
 • M. S?H?A?R?I?F?I *, K. D?A?S?H?T?I M?A?L?J?A?I?I, G. C?H?E?R?A?G?H Pages 141-148
  Nowadays, with technological advances and the need for high reliable systems, extensive research has been done in the field of reliability optimization. Redundancy allocation problem (RAP) is one of the main issues that has been raised in relation to this subject. Many studies have been carried out in this area and many solutions such as redundancy allocations and component failure rate reduction have been brought up to increase the system reliability. In this paper we considered a series-parallel system with k-out-of-n subsystems and developed a RAP with components failure rate that depend on the number of working components. In this type of failure rate, when a component fails, the remained components work with more pressure and failure rate of these components increases. The system redundancy strategies are considered as cold standby or active for the subsystems. This model has two objective functions (1) maximizing system reliability and (2) minimizing the system cost. The goals of this model are to select the redundancy strategy between active and cold standby and to determine component type and number of allocated redundant components to each subsystem. As RAP belongs to NP-hard problems, so it is very difficult to optimally solve such a problem by using traditional optimization tools. Therefore for solving the model, two effective meta-heuristic algorithms named Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) and Non-dominated Ranked Genetic Algorithm (NRGA) are presented. We use design of experiment (DOE) for parameter tuning of this algorithms response surface methodology (RSM) is applied for determining the optimum amount of parameters. Then to illustrate the effectiveness of algorithms, a numerical example is presented and algorithms are compared using five different performance metrics. In order to determine whether there is a significant difference between the performance of algorithms, a single factor ANOVA in significant level (alpha= 0.05) is performed. Finally performance of the algorithms is analyzed and the results are reported.
  Keywords: R?e?d?u?n?d?a?n?c?y a?l?l?o?c?a?t?i?o?n p?r?o?b?l?e?m, k, o?u?t, o, n, r?e?d?u?n?d?a?n?c?y s?t?r?a?t?e?g?i?e?s, N?S?G?A I?I