فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 36 (پاییز 1395)
 • پیاپی 36 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • کرامت الله زیاری، حسین فرهادی خواه، محمود آروین صفحات 1-18
  بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود، در مقابل بعد زیست محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه شاخص های پایداری اجتماعی در سطح محلات سنگلج و ضرابخانه تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی (پرسشنامه) ، استفاده شده است. در این پژوهش، شاخص های امنیت و دسترسی به خدمات به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای مشارکت، تعلق مکانی، مسئولیت پذیری و اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند، جامعه آماری جمعیت محلات سنگلج و ضرابخانه می باشد که حجم نمونه مورد مطالعه با سطح اطمینان 95%، 320 نفر در هر دو محله بوده که در هر محله تعداد 160 پرسشنامه به صورت تصادفی، توزیع شد. برای تحلیل آن از نرم افزار SPSS (آزمون T تک نمونه ای، Manova و T با دو نمونه مستقل) استفاده شده است، نتایج پژوهش نشان می دهد که در محله ضرابخانه، شاخص های تعلق مکانی و مشارکت در سطح مطلوب نیستند، ولی متغیرهای مسئولیت پذیری، اعتماد اجتماعی، امنیت و کیفیت دسترسی به خدمات در سطح مطلوب هستند، در محله سنگلج تنها شاخص مشارکت وضعیت مناسبی دارد. در نهایت از لحاظ شاخص های پایداری مورد ارزیابی در این پژوهش، بین محله ضرابخانه با میانگین 3 . 4 2 و محله سنگلج با میانگین 2 . 7 5 تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، محله، تهران
 • شمسی صالح پور، حسن افراخته صفحات 19-38
  در هر جامعه ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. از این رو به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر، مورد تاکید تمام کشورها در زمینه تامین رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر باهدف تحلیل سطح توسعه خدمات بهداشتی درمانی از منظر عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع آوری داده ها در قالب 12 شاخص، به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب آنتروپی شانون و مدل های TOPSIS ، MORIS و به منظور رسیدن به نتیجه واحد از روش میانگین رتبه ها استفاده گردید. با بکارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آنها، سکونتگاه های روستایی شهرستان های آذربایجان غربی رتبه بندی و سطح بندی فضایی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سکونتگاه های روستایی شهرستان های ارومیه و خوی در هر دو مدل با رتبه 1و2 با وضعیت مطلوب در سطح اول و دوم قرارگرفته و سکونتگاه های روستایی شهرستان های سلماس، مهاباد، تکاب، پیرانشهر، نقده، شاهین دژ، سردشت، اشنویه، چالدران با کسب رتبه های ششم تا چهاردهم در سطح چهارم جای گرفته اند. نتایج مشاهدات میدانی صورت گرفته نشان داد در نابرابری فضایی موجود، علاوه بر تعداد جمعیت، عامل فاصله نیز اثرگذار است. به طوری که با افزایش فاصله از مرکز شهر، از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. در نهایت با توجه به عدم تعادل فضایی موجود، پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: عدالت فضایی، خدمات بهداشتی، درمانی، سکونتگاه های روستایی، استان آذربایجان غربی
 • رحیم سرور، رسول یزدانی، علی عشقی چهاربرج * صفحات 39-60

  گسترش افقی و بی برنامه شهرها متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت، منجر به، کمبود زمین، تغییر اراضی مجاور به ساخت وسازهای شهری و ایجاد زاغه هایی در مکان های نامساعد طبیعی گشته است. شهر تبریز طی دهه های اخیر رشد و گسترش کالبدی سریعیرا تجربه نموده است. رشد بی رویه شهری باعث تخریب اراضی باغی مرغوب اطراف شهرها، ایجاد زاغه هایی در نواحی پرشیب و بر روی گسل تبریز، ترافیک و انواع آلودگی ها شده است.
  برای مدیریت و برنامه ریزی رشد شهر و کاهش اثرات نامطلوب آن شناخت عوامل موثر بر تغییرات کاربری زمین و رشد شهری ضروری می باشد. در پژوهش حاضر مدل رگرسیون لجستیک به عنوان یک مدل اطلاعات محور توانایی بالایی در دخیل کردن متغیرهای زیاد دارد جهت تحلیل الگوهای گسترش شهر و روابط بین رشد شهری و عوامل محرکه آن مورداستفاده قرارگرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی باهدف کاربردی است. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای طی دوره 22 ساله (1390-1368) با استفاده از روش حداکثر احتمال تغییرات پوشش/کاربری زمین شهر تبریز و اراضی اطراف کشف و تحلیل شد. سپس 14 متغیر مستقل یا عوامل محرکه رشد شهری و متغیر وابسته یا رشد شهری صورت گرفته طی 22 سال اخیر مورد آزمون قرار گرفتند. مدلسازی برای دو دوره 1390 و 1412 صورت گرفت. ابتدا با استفاده از داده های سال 1368رشد شهری برای سال 1390 مدلسازی شد مطابقت بالای نقشه خروجی سال 1390 با نقشه کاربری زمین واقعی سال 1390 صحت مدلسازی را مورد تایید قرارداد. درنهایت رشد و گسترش شهر برای سال 1412 مدلسازی شد نتایج نشان می دهد که احتمال گسترش شهر به سمت جنوب شرق یا جاده تهران و شمال غرب (بطرف مرند و مرز بازرگان) و جنوب غرب (بطرف آذرشهر) بیشتر از نواحی دیگر می باشد. جهت اعتبارسنجی مدلسازی و شناخت میزان تاثیرگذاری عوامل موثر در رشد شهری از روش ROCاستفاده گردید نتایج نشان دهنده تاثیر بالای فاصله از باغات و اراضی شهری و در مرحله بعد متغیرهای اراضی بایر و باغات در رشد شهر طی 22 سال اخیر می باشد.

  کلیدواژگان: گسترش کالبدی، شاخص های موثر رشد شهری، مدل رگرسیون لجستیک، شهر تبریز
 • محمودرضا میرلطفی، سیدامیرمحمد علوی زاده، معصومه کمان باز، مسلم معین زاده، میثم بندانی* صفحات 61-77

  مهاجرت و جابجایی مکانی انسان ها، یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. ماندگاری روستاییان در روستاها و ساختار سنی جمعیت نیز تابعی از عوامل مختلف از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص طبیعی بوده که خود عامل مهم تاثیرگذار بر مهاجرت های روستا- شهری می باشد. منطقه سیستان نیز با توجه به موقعیت خاص طبیعی و سیاسی، همواره به عنوان مکان دافعه جمعیت، شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها و دیگر نقاط کشور بوده است. با وجود شرایط سخت طبیعی برخی از گروه های سنی حاضر به ترک زادگاه و محل سکونت خود نیستند و نسبت به آن احساس تعلق دارند. با این دیدگاه هدف پژوهش حاضر بررسی گروه های سنی ماندگار در مناطق روستایی در معرض ماسه شهرستان هیرمند می باشد. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بالاترین میانگین ماندگاری مربوط به گروه سنی 41 تا 50 سال و پس از آن 31 تا 40 سال می باشد. و کمترین میانگین ماندگاری را گروه سنی زیر 20 سال و 21 تا 30 سال دارند. می توان چنین بیان نمود که افراد 30 تا 50 سال که در میانه زندگی هستند، ماندگاری بیشتری نسبت به گروه سنی جوانان دارند. همچنین از بین عوامل موثر بر ماندگاری روستاییان عوامل اقتصادی از جمله داشتن زمین کشاورزی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. از این رو پیشنهاد می گردد: از طریق ارائه تسهیلات و وام های کم بهره توسط دولت به کشاورزان، ایجاد فرصت های شغلی، ارائه تسهیلات مالی جهت به سازی و ساخت مسکن امن و مناسب، تسهیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، موجبات ماندگاری روستاییان در گروه های سنی مختلف در این منطقه فراهم گردد.

  کلیدواژگان: گروه های سنی، ماندگاری روستاییان، ماسه های بادی، شهرستان هیرمند
 • حسین موسی زاده، تیمور آمار، مهدی خداداد صفحات 79-97
  نواحی روستایی از اولین مناطق آسیب پذیر در مواجه با مخاطرات طبیعی هستند و در مقابل چنین خطراتی بیمه نیستند. این مناطق، بسته به موقعیت جغرافیایی خود تحت تاثیر مخاطرات طبیعی ویژه ای می باشند و به علت فقر شدیدتر و دانش و تکنولوژی محدودتر نسبت به دیگر سکونتگاه های انسانی در برابر خطرات طبیعی آسیب پذیرترند. به همین دلیل استفاده از تمام ظرفیت های مناطق روستایی جهت کاستن از میزان آسیب پذیری امری ضروری می باشد. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ظرفیت سازی در دهستان انجیرآب جهت کاستن از میزان خسارات احتمالی بر اثر زلزله می باشد که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه دهستان انجیرآب در شهرستان گرگان می باشد که 4 روستای پرجمعیت این دهستان شامل محمدآباد، اکبرآباد، زنگیان و سعدآباد انتخاب و تعداد 200 نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. یافته های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون فریدمن و اسپیرمن نشان دهنده ظرفیت بالای دهستان انجیرآب در ابعاد کالبدی- فضایی و نهادی و ظرفیت پایین در بعد اقتصادی - اجتماعی می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه ظرفیتی، زلزله، مناطق روستایی، دهستان انجیرآب، شهرستان گرگان
 • جمیله توکلی نیا، بتول مجیدی خامنه، مرتضی حیدری * صفحات 99-114

  در جوامع امروزی، سبک زندگی نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید، چراکه با مسائل کلیدی و حساسی ازجمله الگوی مصرف، هویت (تمایز) فردی و اجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل، پیوند خورده است. مسائلی که پاره ای از بنیادی ترین ابعاد انسانی را بیان می کند. فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوه های زندگی مردم تاثیرگذارند، از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 شهرداری تهران از دهه ی 1380 تاکنون بر تغییر سبک زندگی زندگی، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. فضاهای عمومی، زمینه لازم برای برخورد و تعامل بیشتر شهروندان را فراهم ساخته و با ارائه خدمات به آنها می توانند عاملی جهت تغییر شیوه زندگی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشند. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسشنامه بین مراجعین این مراکز توزیع گردید. تحلیل و استنتاج با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفت، نتایج این آزمون نشان داد که فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری زمینه لازم برای تغییر شیوه ی زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را فراهم نموده اند. سپس با توجه به روش AHP، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز از نظر ارائه خدمات و میزان اثرگذاری به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند. در نهایت به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از ماتریس SWOT استفاده گردید، طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تاثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد.

  کلیدواژگان: فضا، فضای عمومی، سبک زندگی، منطقه 18، تهران
 • جعفر جعفرزاده، هاشم رستم زاده، سید محمد حسنی تبار صفحات 115-128
  به کارگیری معیارها و روش های کمی برای سطح بندی سکونتگاه های انسانی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های مختلف می باشد. در این پژوهش با به کارگیری هشت شاخص جهت بررسی توسعه یافتگی در چارچوب آنالیز تاپسیس (TOPSIS) اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل شده است. روش کار این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شهرستان های استان اردبیل می باشد. در این سطح بندی ، شهرستان خلخال با ضریب توسعه یافتگی 0. 72 برخوردارترین و شهرستان های بیله سوار، پارس آباد، مشکین شهر و نیر با ضریب توسعه یافتگی به ترتیب 0. 07 و 0. 33 و 0. 27 و 0. 25 جزو محروم ترین شهرستان های استان شناسایی شده اند. هم چنین با توجه به یافته های این تحقیق، مشاهده می شود که شهرستان های اردبیل،سرعین، نمین و کوثر جزو مناطق نیمه برخوردار طبقه بندی شده اند. بر پایه این تحقیق الگوی مرکز_ پیرامون بر ساختار فضایی شهرستان های استان اردبیل حاکم است.
  کلیدواژگان: سطح بندی، توسعه یافتگی، تاپسیس، GIS، استان اردبیل
 • فاطمه مبرهن قاسم آبادی، مژگان خوشدلان، آزاده مهری، سیدعلی حسینی* صفحات 129-147

  نبود مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری، عدم آموزش و کمبود دانش تخصصی و نگاه سنتی به مقوله گردشگری، کمبود امکانات گردشگری و… از مسائل گردشگری شهر چابکسر است. توسعه گردشگری شهری نیاز به داشتن آگاهی از توان ها و قابلیت های موجود در فضای شهری و استفاده منطقی از آن دارد. بنابراین ارزیابی استراتژیک پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری شهر و ارائه راهبرد در بهینه سازی وضع موجود و توسعه گردشگری شهر ضروری است. این امر باید با توان های اقتصادی، محیطی، تاریخی، فرهنگی و هویتی فضاهای جغرافیایی متناسب باشد و بر اساس شناسایی علمی توان ها و خواسته های منطقی گردشگران انجام گیرد. شهر چابکسر به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی (دریا و جنگل) و زیبایی منحصر به فرد، قرارگیری در مسیر اصلی جاده ای کشور، در موقعیت استراتژیکی قرار گرفته است به طوری که نیازمند نگاه راهبردی برای برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری است. هدف تحقیق شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر در امر گردشگری و بررسی فرصت ها و محدودیت های پیش رو، رفع موانع و ارائه راهبرد استراتژیک برای رسیدن به توسعه گردشگری شهر می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، نوع تحقیق کاربردی و شیوه اجرای آن پیمایشی است. در این راستا پرسشنامه ای با جامعه آماری 365 نفر از شهروندان و20 نفر از کارشناسان انتخاب و تکمیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل درونی و بیرونی گردشگری شهر چابکسر علی رغم دارا بودن ظرفیت های بالفعل و بالقوه گردشگری، به علت تعدد و عمق میزان ضعف ها و تهدیدها و عدم بهره گیری درخور از فرصت های ایجاد شده، فاصله ی زیادی با شرایط مطلوب یک منطقه ی گردشگری دارد. از این رو پیاده سازی استراتژی تدافعی در مقطع کنونی مناسب ترین استراتژی برای حرکت به سوی توسعه استراتژی گردشگری چابکسر است.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری- شاخص های گردشگری-مدیریت راهبردی، چابکسر
 • مهدیه خراشادی، مرتضی اسمعیل نژاد صفحات 149-165
  امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرحها عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می دهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرحهای هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستای خراشاد می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است که در روش توصیفی داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. در روش تحلیلی، با توجه به فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، سرپرستان خانوار روستای خراشاد، می باشند که 77 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که، ساکنین روستا، از اجرایی شدن طرح هادی در روستا رضایت دارند و میزان اثرگذاری و موفقیت طرح هادی را در ارتباط با شاخصهای مسکن، کالبدی،بهداشت و کاربری اراضی خوب ارزیابی کردند. با اجرایی شدن طرح هادی، شبکه ی معابر و مسیر پیاده روها اصلاح شده است که باعث سهولت رفت و آمد روستائیان و همچنین با ایجاد شیب در معابر، جدول گذاری و قرار دادن جوی ها باعث بهبود و کیفیت معابر و دسترسی آسانتر به خدمات شده است و علاوه بر آن، در زمینه ی معیار بهداشت، جمع آوری زباله، دفع آبهای سطحی و پسماندهای منازل که یکی از اثرات اجرایی مورد انتظار از طرح هادی روستایی تاثیر بر روی بهداشت محیط و وضعیت زیست محیطی روستاهاست می توان میزان موفقیت طرح هادی را در ارتباط با شاخصهای بهداشت مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: طرح هادی، روستا، توسعه روستایی، توسعه کالبدی، روستای خراشاد
|
 • Keramatoalah Zyari, Hossein Farhadikhah, Mahmood Arvin Pages 1-18
  because of the intangibles nature of social dimension of sustainable development, against environmental and economic dimension, it is less attention. So, the purpose of this research is assessing and comparing the social sustainability indexes in the Sanglaj and Zarabkhane neighborhoods of Tehran. The research methodologies in this research is descriptive-analytical, and for data gathering, use Library and survey (questionnaire) methods. In this paper, security and access to services indexes as the independent indexes variable and participation, belonging of place, responsibility and social trust indexes as dependent variables was considered. The statistical population, Sangalaj and Zarabkhaneh neighbirhood Population is that, sample size of the study calculates by Cochran formula, with a confidence level of 95%, 320 people in each both neighborhood in each neighborhood 160 questionnaires randomly distributed. Analysis of data carry out by SPSS software (one sample T-test, Manova and Independent Samples Test) was used. The results show that in the Zarabkhaneh neighborhood indicators a place belongs and participation is not desirable, but the variables responsibility, social trust, security and quality of access to services are desirable, in the neighborhood Sanglaj is the only indicator of a good partnership. Finally, in terms of sustainability indicators evaluated in this study, between Zarabkhaneh neighborhood with average 3.42 and Sanglaj neighborhood whit average 2.75, is a significant difference.
  Keywords: Sustainability, social sustainability, neighborhood, Tehran
 • Shamsie Salehpour, Hassan Afrakhteh Pages 19-38
  In each community, health and remedy as the one of parts important social, decisive role in the persons health and wellbeing of the community. Present study with the aim of analysis the spatial distribution of health services from the perspective of spatial equity has been conducted in rural settlements Western Azerbaijan province. The research method is descriptive - analytical and Practical type. Data gathering in the form of 12 indicators, is documentary- Libraries method. In analyzing the data using models of Shannon entropy, TOPSIS, MORIS and in order to achieve the same result using method average ranks. Using these models and analyze each of them, rural settlements the county West Azerbaijan ranked and leveling space. The results show that rural settlements of Urmia and Khoy countyes in both models with rank 1 and 2 with good condition have been in the first and second level. And rural settlements counties Salmas Mahabad, Takab, Piranshahr, Naqadeh, Shahindej, Sardasht, Oshnavieh, Chalderan With ranks sixth up fourteenth are the fourth level. Results conducted field observations showed that in existing spatial inequality, Addition to the number of population Operating distance is also effective. Even with increasing distance from the city center, will be reduced the intensity of the enjoyment of facilities and services. This results is of polar growth policies, Followed by that, all facilities and power is concentrated in one or several regions and other regions act marginally eventually, with regard to existing spatial inequality provided Suggestions.
  Keywords: spatial justice, health services, rural settlements, West Azerbaijan Province
 • Rahim Sarvar, Rasool Yazdani, Ali Eshghi Chaharborj Pages 39-60

  Management and planning for urban growth and reduce the adverse effects of changes in land use and urban growth factors is necessary. In the present study logistic regression model, as a high capacity data-driven model has many variables involved To analyze the development of the city and the relationship between urban growth patterns and the factors driving it is being used . This research is descriptive analytic functional purpose. In this study, using the classification of satellite images over a 22 year period (1989-2011) Using maximum likelihood method changes cover/land Tabriz and surrounding lands were discovered and analyzed. The 14 independent variables and the dependent variable factors driving urban growth or urban development has taken place over the last 22 years were tested . The modeling was done for the period 2011 and 2033. Using data from 1368 to 2011 was modeled urban growth Consistent output over the map in 2011 with the actual land use map of 1390 confirmed the accuracy of the modeling contract. Finally, growth in 2033 was modeled to show results The possibility of development in the South East or North West of Tehran road (towards Marand and Bazargan border) and South West (towards Azarshahr) is the more than. To validate the modeling and understanding the factors that influence urban growth ROC method was used The results of the effects of the distance from the gardens and urban land And then factors in the development of arid lands and gardens is over 22 years.

  Keywords: Physical Development, effective indicators of urban growth, the logistic regression model, Tabriz
 • meysam bandani*, mahmoodreza mirlotfi, amirmohammad alavizadeh, masoomeh kamanbaz, moslem moeinzadeh Pages 61-77

  Immigration and human displacement is among important population phenomena that attracted scholars’ attention from various disciplines. Villagers’ staying in the villages and the age structure of the population is a function of various factors including economic, social, cultural and particularly natural factors which affect village to city immigration. Regarding its specific political and natural status, Sistan area as a population-repellent place has always seen immigration of villagers to the cities and other parts of the country. Despite harsh natural conditions, some of the age groups show no willingness to leave their hometown and residence and feel belonged to it. Having this in mid, the aim of the present research is to investigate age groups staying in rural areas of Hirmand County. The methodology used is based on documents, field studies and questionnaire filling. The data were analyzed using SPSS software. The results show that the highest mean of staying related to the age group 41-50 years, followed by 31-40 years; and the lowest mean of staying was for the age group below 20 years and 21-30 years. It can be claimed that people between the ages of 30 and 50 who are in the middle of their lives stay more than the youth age group. Besides, of the factors affecting villagers’ stay, economic factors such as having an agricultural land comprised the highest amount. Therefore, it is suggested that provisions be made for villagers of various age groups to stay in the region by government’s offering low-interest loans to the farmers, creating job opportunities, giving loans for safe and appropriate house reconstruction, welfare, educational and health care facilities.

  Keywords: age groups, villagers staying, sands, Hirmand County
 • Hosein Mosazadeh, Teymur Amar, Mehdi Khodadad Pages 79-97
  Rural areas are the first vulnerable region in the face of natural hazards and are not insured against such risks. These areas, depending on their geographical location is affected by specific natural hazards due to more extreme poverty and the limited knowledge and technology compared to other human settlements against natural hazards are more vulnerable. For this reason, use of the potential of rural areas to reduce vulnerability is imperative. In this regard, the aim of this study was to investigate the effects of creating capacity in the Anjirab rural district to reduce the amount of possible damages caused by earthquake. The purpose has been used descriptive - analytical method and field surveys. The study population was Anjirab rural district at Gorgan city which 4 populated village of this rural district, including Mohammadabad, Akbarabad, Zangian and Sadabad is selected and 200 heads of households were selected using Cochran formula and questionnaire was distributed randomly between them. Results obtained using the Friedman test and Spearman Spss software represent Anjirab rural district high capacity in physical- spatial and institutional dimensions.
  Keywords: capacity development, earthquakes, rural areas, Anjirab rural districts, Gorgan city
 • Jamileh Tavakolinya, Batool Majidi Khamene, Morteza Heydari Pages 99-114

  In modern societies, because of the connection of lifestyle to important problems (parts) of life including consumption pattern, personal and social identity, realization of distinguish power, selection or at least creating feeling of freedom, it plays an important role in human life .These are factors explaining some parts of fundamental aspects of human. Cultural, sports and art spaces, as some parts of public spaces, have effects on changing of lifestyle and views of people, so the main purpose of this study is to evaluate the impacts of five cultural ,sport and art spaces of district 18 of Tehran, form 2001 till now, on lifestyle changing. Public spaces have provided the required basis for citizens’ interaction and by offering services to them can be considered as some factors effecting lifestyle changing and improving life quality of citizens. So by applying Cochran model, 385 questionnaires were distributed among those who came to these spaces. For analysis we applied T-test. The results of this study showed that sport, art and cultural spaces were provided the basis for lifestyle changing of citizens from traditional to modern life. Then with respect to AHP, “Pardis Tamasha” has the highest score and “Shahidan Ismaeli sport complex” has the lowest score in offering services and the amount of influencing.

  Keywords: Space, Public Space, Lifestyle, District 18, Tehran
 • Jafar Jafarzadeh, Hashem Rostamzadeh, Mohammad Hasanitabar Pages 115-128
  The use of quantitative methods and criteria for the classification of human settlements in the spatial system of regions, on the one hand led to the recognition of inequality of settlements and on the another hand is the criteria for effort to reduce and eliminate the inequality among them. In order to solve the problems of regional imbalance, the first step of recognition, is the classification of the regions in terms of enjoyment of different facilities.In this study, eight indicators were used to evaluate the development's degree of counties of Ardabil province by TOPSIS analysis. The method is descriptive and analytical.In this classification, Khalkhal county by 0.72 of development's factor has the highest degree of development and Bilehsavar by 0.07 has the lowest degree of development in Ardabil province. Based on this research center- around pattern is dominated on the spatial structure of the Ardabil. The aim of this study was to evaluate city of Ardabil province to be based on regional balance in the province, private capital in connection with the various services to underserved areas and then allocated to other areas of the region took a step toward balance and the judgment of social justice, equality and we see the problems and negative consequences of this imbalance will be reduced.
  Keywords: Classification, development, TOPSIS, GIS, Ardabil Province
 • Seyed Ali Hosseini Pages 129-147

  Lack of integrated management of tourism development, lack of education, and poor professional knowledge and traditional approach to the tourism and etc. are tourism problems of Chaboksar. Urban tourism development requires knowing the potentials and capabilities of the urban environment and the proper use of it. Therefore the strategic assessment of the potential and limitations of tourism and providing the appropriate strategy to improve the present situation and tourism development of the city is essential. It should be done corresponding to the economic, environmental, historical, and cultural and identity of different places and should be done according to scientific discovery of potentials and reasonable demands of tourists. Because of natural resources (sea and forest) and unique beauty, passing the national highway through it, Chaboksar would be strategic, so that requires a strategic planning for development. The purpose of this study is to identify the strengths and weaknesses of the city in tourism and explore the future opportunities and constraints, removing obstacles and provide a strategic approach to tourism development in the city. The research method is descriptive and analytical; the type of this study is practical and implemented mensurably. In this regard, 365 residents and 20 experts were selected and a questionnaire was completed. The results show that despite having tourism potential and actual capacities, due to the diversity and depth of the weaknesses and threats and missing the opportunities, Chaboksar is far from a tourism favorable conditions. Therefore defensive strategy at the present time is the most appropriate strategy for the development of tourism in Chaboksar.

  Keywords: Urban Tourism, tourism indicators, strategic management Chaboksar city
 • Mahdieh Khorashadi, Morteza Esmaeilnejad Pages 149-165
  Today in Iran, the rural guidance project, is the most important tool in the rural development management. These projects mainly focus on the physical aspects of rural areas and the major implemented or executed rural guidance projects have also physical aspects. In this regard, the main objective of this study is the investigation of the effects of the implementation of the guidance project on the development of the khorashad village. The nature of this study is descriptive-analytic and in descriptive method, the data was gathered through library studies and field operations by questionnaires. In the analytic method, according to the study hypotheses, the Pearson correlation test is used. The population of this study is the household headmen in village Khorashad, which 77 person of them have been calculated using the Cochran formula and questionnaires distributed among them. Validity of the questionaire is approved by experts and scholars in the related field of study. The results of the study showed that the inhabitants of rural areas were satisfied the implementation of the guidance project and extent of the effectiveness and success of the guidance project evaluated well in relation with housing indicators, physical, health and land use.
  Keywords: Guidance Project Plan, rural development, Physical Development