فهرست مطالب

زراعت و اصلاح نباتات ایران - سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی پژوهشی
 • بهروز امرائی*، محمدرضا اردکانی، مسعود رفیعی، فرزاد پاک نژاد، فرهاد رجالی صفحات 1-17
  به منظور بررسی تاثیر کاربردکودهای زیستی (میکوریزا وازتوباکتر) برعملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم،آزمایشی فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه خرم آباد درپاییز سال زراعی 94-1393 به اجرا درآمد.فاکتورهای آزمایشی شامل تلقیح با قارچ میکوریزا (Glomus intradices) (تلقیح وعدم تلقیح)، ازتوباکتر کرکوکوم (تلقیح وعدم تلقیح) ورقم (سرداری، کوهدشت وکریم) بود. نتایج نشان داد که اثر ساده رقم برروی همه صفات زراعی معنی دار شد. اثر ساده ازتوباکتر ومیکوریزا بر روی همه صفات زراعی به جز ارتفاع بوته معنی دارشد. اثر متقابل ازتوباکتر در رقم برروی تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله درمتر مربع وعملکرد بیولوژیک معنی دار شد. اثر متقابل میکوریزا در رقم و ازتوباکتر درمیکوریزا برروی صفت عملکرد دانه معنی دار شد. همچنین اثر متقابل ازتوباکتر درمیکوریزا در رقم برروی صفات ارتفاع بوته وتعداد سنبله در مترمربع معنی دار گردید. بالاترین درصد وابستگی وپاسخ رشد میکوریزایی در تیمار تلقیح ازتوباکتر در رقم کریم بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه از تیمار تلقیح میکوریزا در رقم کریم به میزان 5/2264 کیلوگرم درهکتار بدست آمد. درنهایت مشخص شد که تلقیح رقم کریم با میکوریزا حداکثر پتانسیل تولید تحت شرایط دیم منطقه را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: عملکرددانه، خصوصیات زراعی، تلقیح، شاخص برداشت، درصد وابستگی میکوریزایی، پاسخ رشد میکوریزایی
 • فرشاد شکوری فر، محمدنبی ایلکائی، منوچهر جم نژاد صفحات 19-33
  به منظور بررسی اثر مس بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان، آزمایشی به روش هیدروپونیک اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع محلول حاوی مس (سولفات مس و کلات مس)، غلظت محلول مس (غلظت صفر به عنوان تیمار شاهد، غلظت 5/0، 1و 2 در هزار از محلول مس) و زمان محلول پاشی مس (2، 3 و 4 هفته پس از خروج بذر) بودند. نتایج نشان داد اثر مس بر وزن تر و خشک ساقه در سطح یک درصد معنی‏دار بود و بر وزن تر برگ، و وزن خشک برگ در سطح پنج درصد معنی‏دار شد. اثر دز محلول‏پاشی بر وزن تر ساقه در سطح یک درصد و وزن تر برگ، و وزن خشک ساقه در سطح پنج درصد معنی‏دار گشت. اثر زمان محلول‏پاشی بر وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ و وزن تر برگ در سطح یک درصد معنی‏دار بود. اثر متقابل دز محلول‏پاشی و زمان مصرف بر وزن تر برگ و درصد اسانس در سطح یک درصد معنی‏دار شد. درصد اسانس در اثر متقابل نوع کود × دز محلول، نوع کود × زمان مصرف و اثر متقابل سه گانه در سطح یک درصد معنی‏دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر نوع کود نشان داد که سولفات مس بیشترین وزن تر و خشک ساقه، وزن تر برگ و درصد اسانس را دارا بود. مقایسه میانگین اثر دز محلول‏پاشی نشان داد که مصرف نیم لیتر در هزار بیشترین وزن تر ساقه و وزن خشک ساقه را داشت. مقایسه میانگین اثر زمان محلول‏پاشی نشان داد که زمان دو هفته بیشترین وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ را دارا بود. بنابراین نتیجه گرفته می‏شود کاربرد سولفات مس و مصرف نیم لیتر در هزار و زمان دو هفته پس از خروج گیاهچه بهترین زمان کاربرد کود مس در گیاه ریحان می‏باشد.
  کلیدواژگان: ریحان، سولفات مس، کلات مس، زمان محلول پاشی، وزن تر ساقه و برگ، درصد اسانس
 • محبوبه کیانی، محمد نبی ایلکائی*، فیاض آقایاری صفحات 35-46
  به منظور اعتبار سنجی شبیه سازی مدل CERES-Rice (بسته نرم افزاری DSSAT) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم هاشمی) در چهار سطوح مختلف کود نیتروژن (N1=0 ،N2=30، N3=60، N4=90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در منطقه رشت آزمایش فاکتوریل در سال زراعی 1392 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در موسسه تحقیقاتی برنج کشور اجرا شد. در این آزمایش اعتبار سنجی شبیه سازی صفات عملکرد دانه، بیوماس، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، برای رقم هاشمی مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی مدل از نمودار های رگرسیونی استفاده شد. مطابق نتایج ارزیابی و اعتبار سنجی مدل در سطوح مختلف کود نیتروژن، مدل در صفات عملکرد دانه، بیوماس و نیتروژن موجود در کل اندام گیاه دارای اعتبار سنجی بالایی نسبت به شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ و نیتروژن موجود در دانه بروردار بود، اما مدل از اعتبار مناسبی برای صفت میزان نیتروژن موجود در ساقه برخوردار نبود. مطابق با نتایج حاصله، مدل برای شبیه سازی رشد و عملکرد برنج در سطوح مختلف کود نیتروژن در منطقه رشت از اعتبار قابل قبولی برخودار است. بنابر این می توان از این مدل برای مدیریت کاهش مصرف نیتروژن در مزارع برنج استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برنج، شبیه سازی، مدل CERES، rice، اعتبار سنجی، نیتروژن اجزای گیاه، عملکرد دانه
 • مانی مجدم*، علیرضا شکوه فر، نازلی دروگر، مهین بندانی صفحات 47-55
  به منظور بررسی مدت کنترل علف های هرز و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی اهواز به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل میزان مصرف نیتروژن در سه سطح (55، 85 و 115 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور فرعی شامل دوره کنترل علف های هرز در سه سطح ( وجین تا غنچه دهی، وجین تا گلدهی و وجین کامل) بود. نتایج نشان داد که تداخل علف های هرز و کود تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه داشت. بالاترین عملکرد دانه به تیمار 115 کیلوگرم نیتروژن خالص با 5/2 تن در هکتار و پایین ترین مربوط به تیمار 55 کیلوگرم در هکتار با 2 تن در هکتار بود. تعداد نیام در بوته و تعداد نیام در مترمربع در تیمار وجین تا غلاف دهی دارای میانگین کمتری نسبت به دو تیمار دیگر بود. بالاترین عملکرد دانه، با میانگین 56/2 تن به تیمار وجین کامل و کم ترین عملکرد دانه با میانگین 09/2 به تیمار وجین تا غنچه-دهی تعلق گرفت.
  کلیدواژگان: لوبیا چشم بلبلی، تعداد نیام در بوته، عملکرد دانه، وجین کامل
 • محمد فدائی*، داود حبیبی، کیارش رضائی، الهام باقرزاده صفحات 57-68
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (سینگل کراس 704) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1393، در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام گردید. عامل اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (شاهد، 150، 200 و 250 کیلوگرم) و عامل فرعی آزمایش شامل دو سطح کاربرد و عدم کاربرد سوپرجاذب استاکوزورب بود. نتایج نشان داد سطوح مختلف کود نیتروژن در سطح آماری یک درصد بر صفات وزن بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در بلال تاثیر معنی دار داشت. سطوح مختلف پلیمر در سطح آماری پنج درصد بر شاخص برداشت و بر سایر صفات در سطح آماری یک درصد تاثیر معنی دار داشت. اثرات متقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و سوپرجاذب فقط بر صفت شاخص برداشت تاثیری نداشت و بقیه ی صفات را در سطح آماری یک درصد تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین وزن هزار دانه (57/232 گرم) و عملکرد دانه (2/12352کیلوگرم در هکتار) را تیمار کاربرد کود نیتروژن بر اساس مقدار توصیه شده (200 کیلوگرم در هکتار) و کاربرد پلیمر سوپرجاذب سبب شدند.
  کلیدواژگان: کود نیتروژن، عملکرد بیولوژیک، سوپر جاذب، سینگل کراس 704، شاخص برداشت
 • محمدآقا لطف الهی، غزاله وفائی صفحات 69-81
  در مورد اهمیت نیتروژن به عنوان یک عنصر غذایی بیش از هر عنصر دیگر کار شده است. مقدار این عنصر در قسمت های جوان و رویشی بیشتر از قسمت های دیگر است. گندم با نام اختصاصی تریتیکوم یکی از گیاهان قدیمی و مورد استفاده می باشد. نقش نیتروژن در افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم خیلی مهم است و باید به آن توجه بیشتری شود. نیتروژن به دو فرم عمده آمونیاکی و نیتراتی جذب گیاه می شود. در بیشتر مواقع ازت نیتراتی شسته شده و از دسترس گیاه خارج می شود. برای اندازه گیریبیشترین کارایی مصرف و بیشترین درصد بازیافت و عمق شستشوی نیتروژن آزمایشی با7 تیمار کودی، یک تیمار شاهد (N1)، سه تیمار (90=N2، 120=N3 و150=N4 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره) و سه تیمار (90=N5، 120=N6 و150=N7 کیلوگرم از منبع کود اوره با پوشش گوگردیSCU)) با سه تکرار جمعا 21 کرت آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد.یک هفته بعد از کاشت ، زمان پنجه دهی، گلدهی و رسیدن دانه ازت نیتراتی در اعماق خاک از عمق صفر تا 20 و 20 تا 40 و 40 تا 60 سانتی متری اندازه گیری شد. بعد از برداشت محصول کل و محصول دانه، درصد پروتئین، کارایی مصرف نیتروژن (NUE) و درصد بازیافت نیتروژن (NARF) اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه 5076 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار N3 بوده بیشترین درصد پروتئین (59/13درصد) مربوط به تیمار N6 بود. بیشترین کارآیی مصرف به میزان 66/8 کیلوگرم در کیلوگرم) و بیشترین درصد بازیافت به میزان 82/39 درصد به ترتیب مربوط به دو تیمار N3 و N4 بود. بیشترین تجمع نیترات در عمق 20 تا 40 سانتیمتری مشاهده شد.با توجه به اینکه این نتایج مربوط به سال اول ازمایش میباشد با بدست اوردن نتایج سال دوم بهتر میتوان در مورد ان قضاوت کرد.
  کلیدواژگان: نیتروژن، گندم، درصد بازیافت نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن
 • پیمان شریفی*، فاطمه نیک نامی، سیدمصطفی صادقی صفحات 83-95
  به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و سایر صفات زراعی باقلا آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در استان گیلان، طی سال زراعی 92-1391 اجرا شد. کرت اصلی شامل 4 تاریخ کاشت (26 آبان، 21 آذر، 16 دی و 11 بهمن) و کرت فرعی شامل سه تراکم کاشت (8، 12 و 16 بوته در مترمربع) بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، شاخص برداشت و طول دانه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو فاکتور بر صفات ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته معنی دار بود. اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و طول دانه بود. تراکم بوته اثر معنی دار بر تمام صفات مورد مطالعه به جزء تعداد ساقه در بوته و طول دانه داشت. کاشت زودهنگام در آبان منتج به افزایش عملکرد ((6/4707 کیلوگرم در هکتار) تا سه برابر در مقایسه با کاشت در بهمن (4/1723 کیلوگرم در هکتار) شد. همچنین کاشت زودهنگام سبب تولید بیشترین غلاف و ساقه در بوته و بلندترین بوته ها شد. نتایج نشان داد که تراکم 16 بوته در متر مربع منتج به بیشترین عملکرد دانه شد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که بر اساس شرایط و نتایج این آزمایش، اگر باقلا در آبان و با تراکم 16 بوته در متر مربع کاشته شود، بیشترین عملکرد و اجزای آن حاصل خواهد شد.
  کلیدواژگان: باقلا، تاریخ کاشت، تراکم بوته، اجزای عملکرد، عملکرد دانه
 • سپهر صمدخانی فرد *، منصور سراجوقی، محمدنبی ایلکائی صفحات 97-103
  به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح تیوباسیلو گوگرد بر خصوصیات مورفولوژیکی ذرت رقم 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 1391 اجرا شد.فاکتورهای آزمایش شامل تیوباسیلوس در دو سطح عدم استفاده T0(تیمار شاهد) و استفاده (T1)، وگوگرد در سه سطح عدم استفاده، 150 کیلوگرم در هکتار و 300 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد.گیاه مورد آزمایش ذرت سینگل کراس هیبرید 704 بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات متقابل در تمامی صفت ها بجز وزن صد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شدند.مصرف تیوباسیلوس باعث آزاد شدن گوگرد می شود و گوگرد راحت تر در دسترس گیاه قرار می گیرد و باعث افزایش اسیدیته خاک می شود. نتایج مقایسه میانگین نشان مصرف تیوباسیلوس باعث افزایش میزان عملکرد دانه و بیولوژیک شده است و در گروه بندی آزمون دانکن در گروه یک قرار داده شد.لذا با افزایش میزان گوگرد میزان عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک در حضور تیوباسیلوس تاثیر بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، تیوباسیلوس، گوگرد، سینگل کراس، عملکرد، ذرت
|
 • B.Amraei *, M.R.Ardakani, M.Rafei, F.Paknejad, F.Rejali Pages 1-17
  This experiment conducted in factorial form as randomized complete block design with four replications. The first, second and third factors included mycorrhizal inoculation (inoculation with and without Glomus introduces), Azotobacter inoculation (with and without Azotobacter chroococcum) and wheat cultivars (sardari, koohdasht and karim) respectively. Result indicated that the effect of cultivar was significant on all agronomic traits. The main effect of mycorrhizal and azotobacter was significant on all agronomic traits except for plant height. The effect of the two- Fold interaction of Azotobacter x cultivar was significant on the number of grains per spike, number of spikes and biological yield. The effect of the two- Fold interactions of Mycorrhizal x cultivars and Azotobacter x mycorrhizal was significant on the grain yield. The effect of the tow- Fold interaction of Azotobacter x mycorrhizal x cultivar was significant on the plant height and the number of spikes. The highest mycorrhizal dependent percent and mycorrhizal response percent in Azotobacter x cultivar karim inoculated treatment. The highest grain yield obtained in mycorrhzal karim cultivar inoculated (2264.5 kg/ha). Generally it can be concluded that inoculating karim cultivar with mycorrhiza showed the maximum yield under dry land farming conditions of khorramabad.
  Keywords: Grain yield, agronomic characters, inoculation, harvest index, mycorrhiza dependent precent, mycorrhiza response percent
 • Farshad Shakoorifar, Mohammad Nabi Ilkaee, Manooshehr Jamnejad Pages 19-33
  To study the effects of copper on quantitative and qualitative characteristics of basil, an experiment was conducted by hydroponics method. Experimental factors include solutions containing copper (copper sulfate or chelated copper) copper concentration (zero as control, 0.5, 1 and 2 per thousand of dissolved copper) and copper spraying time (2, 3 and 4 weeks after seedling emergence). Results showed that the effect of copper on the shoot fresh and dry weight (p
  Keywords: basil, copper sulfate, copper chelate, spraying time, leaf, stem fresh weight, essenc oil percent
 • Mahbobeh Kiani, Mohhamad Nabiilkaee*, Fayaz Aqayari Pages 35-46
  In order to validation of the CERES-Rice model simulation (software pakage) on yield and yield components of rice (cv. Hashemi) in four different pure nitrogen fertilizer levels (N1 = 0, N2 = 30, N3 = 60, N4 = 90 kg/ha) in Rasht region a field experiment factorial in a randomized complete block design with four replications in rice research Institute was conducted in 2003. In this experiment investigated the validation of model for simulation of some traits include grain yield, biomass, leaf dry weight, harvest index, leaf area index in Hashemi cv. For model validation used regression curves. According to evaluation and validation results of model at different nitrogen levels, model has been suitable validation for grain yield, biomass and total nitrogen in plant relate to leaf area index, leaf dry weight and grain nitrogen, but has not suitable validation in stem nitrogen. According to obtained results, model has acceptabl validation for simulation of growth and yield of rice in different nitrogen levels in Rasht region.Therefore we can use this model for reducetion of nitrogen consume in paddy rice.
  Keywords: Rice, simulation, CERES, rice model, validation, plant particle nitrogen, yield
 • M. Mojaddam *, A. R. Shokohfar, N. Derogar, M. Bandani Pages 47-55
  In order to investigate the effect of weeding period and nitrogen rate on yield and yield components of cowpea, a field experiment was conducted in Ahvaz .research farm of shahid salemi in year 2011-12. The main factors include the amount of nitrogen in three levels (55, 85 and 115 kg N ha) and subplots in three levels of weed control (weeding to budding, flowering and weed weeding), respectively. The results showed that weed interference and nitrogen fertilizer significantly increased grain yield and seed yield components. Highest seed treatment with 2.5 tons per hectare and 115 kg nitrogen lowest on treatment 55 kg per hectare to 2 ton per hectare. Number of pods per plant, number of pods per square meter weeding the pod has an average lower than other treatments. The highest yield, with an average of 2.56 tons of weed treatment and the lowest average grain yield was awarded to budding 2.09 to weeding treatments.
  Keywords: Cowpea, number of pods per plant, grain yield, weed weeding
 • Mohammad Fadaee *, Davood Habibi, Kiarash Rezaee, Elham Bagherzadeh Pages 57-68
  To evaluate the effects of different levels of nitrogen and superabsorbent polymer on the performance and its components of maize (single cross (SC) 704), an experiment was conducted as split plot in a randomized complete block design with four replications, at the research farm of Islamic Azad University, Karaj branch, in 2015.The main factor of experiment included four levels of nitrogen (control, 150, 200 and 250 kg) and sub factor of experiment included two levels of with and without application of superabsorbent Estacozorob.The results showed that different levels of nitrogen significantly (P≤ 0.01) affected on the weight percentage of ear of corn, weight of thousand seeds, seed yield, biological yield, harvest index, number of kernels per ear of corn.The different levels of polymer had significant effects on the harvest index (P≤ 0.05) and other characters (P≤ 0.01). The interaction between different levels of nitrogen and superabsorbent only had no effect on the harvest index; however, significantly (P≤ 0.01) affects other characters.The highest weight of thousand seeds (232.57 g) and seed yield (12352.2 kg per ha) were caused by application of nitrogen fertilizer on the basis of the recommended dose (200 kg per ha) and superabsorbent polymer.
  Keywords: Nitrogen fertilizer, Biological yield, Superabsorbent, Single cross 704, harvest Index
 • Mohammad Lotfollahi, Ghazaleh Vafaei Pages 69-81
  The role of nitrogen in plant nutrition has been studied more than any other elements. The amount of this factor in the young and growing sections is higher than the old sections of the plant textile. In particular, the amount of nitrogen in leaves and seeds are abundant and besides this, it is an important component of every living cell.Wheat with scientific name of (Triticum aestivum .), is one of the oldest and the most widely used cultivated plants in the world The role of nitrogen in increasing of the wheat yield quantity and quality is very important and the plant demand to this key element of growth must be considered more than before.Nitrogen is absorbed by plants in two forms: Ammonium (NH4) and nitrate (NO3-). It may be defined the leaching process as the moving of dissolved nitrogen in a certain volume of soil, leaving the root zone into the depth. The Nitrogen use efficiency (NUF) and Nitrogen Apparent Recovery Factor (NARF) in Iran is low compound with another country. To measure the NUE & NARF and depth of Nitrogen leaching this experiment was conductedMore over In this study, 7treatments N1= (no Nitrogen), N2 (N=90kg/ha urea), N3(N=120kg/ha urea), N4(N=150kg/ha urea)N5(N=90kg/ha SCU), N6(N=120kg/ha SCU), N7(N=150kg/ha SCU)and 3 replicationswere conducted in a randomized complete block design. Harvesting was done at 6 square meters of floorthe total yield, grain yield and grain protein concentration NUE, NARF and depth of Nitrate Nitrogen leaching was measured. a week after planting, the tillering, anthesis and maturity periods, also in different treatments, sampling was performed from various depths of soil such as 0 to 20, 20 to 40 and 40 to 60 cm and the nitrate nitrogen was measured. The result showed that the higher grain yield 5076 kg/ha was related to N3 treatment. The higher protein concentration 13.59% was related to N6 treatment. The higher NUE 8.66 kg/ha and higher NARF 39.82% was related to N3 and N4respectively.The most accumulation of nitrate was observed in 20-40 cm depth. The result is related to the first year experiment and by getting the second year result the judgment about the result will be better.
  Keywords: Nitrogen, Wheat, Nitrate leaching, fertilizer
 • Peyman Sharifi *, Fateme Niknami, Seyed Mostafah Sadeghi Pages 83-95
  To evaluate the effect of planting date and plant density on yield and other agronomic characters of faba bean, a split plot experiment were carried out based on randomized complete block design with three replications at Guilan province, during 2012-2013 growing seasons. Four planting dates (17 November, 12 December, 6 and 31 January) were arranged in main plot and three plant densities (8, 12 and 16 plant m-1) ordered in split plot. The measured traits including plant height, number of stems per plant, number of pods per plant, seed yield, harvest index and seed length. Analysis of variance indicated that the interaction effects of two factors were significant on plant height and number of pods per plant. Effect of planting date were significant on plant height, number of stems per plant, number of pods per plant, seed yield and seed length. Plant density had significant effect on all of the studied traits except of number of stems per plant and seed length. Early planting in November resulted in a substantial yield (4707.6 kg ha-1) increase to more than triple in comparison to yield obtained when planting done in January (1723.4 kg ha-1). Early planting resulted in more pods and stems and taller plants. The results indicated also a plant density up to 16 plants m-1 resulted in the greatest yield. It can be concluded that according to conditions of present study, maximum yield and yield components of faba bean will obtained in planting up to November at 16 plants m-1.
  Keywords: Faba bean, Sowing date, Plant populations, Yield, Yield components
 • Sepehr Samadkhani *, Mansour Serajooghi, Mohammad Nabi Ilkaee Pages 97-103
  In order to investigate the effect of sulfur and Thiobacillus inoculate on morphological properties of corn variety 704, a factorial completely randomized experiment was carried out in the research farm of Islamic Azad University of Karaj in 2012. The experiment factors includes Thiobacillus in two levels of used and unused (T0 and T1) and sulfur in three levels of unused, 150 kg per hectare and 300 kg per hectare (S0, S1 and S2). The cultivar experimented upon was the single cross hybrid 704. Variance analysis resulsts indicate that interaction effects in all properties except 100 seeds weight was significant at the probability level of 5%. Use of Thiobacillus results in releasing sulfur and easier accebility of sulfur to the plant and increases the soil acidity. Mean comparison results indicate that use of Thiobacillus increases seed and biologic yields and in Duncen test grouping it was placed at group one. Therefore Thiobacillus by increasing sulfur had significant effects on seed and biologic yields.
  Keywords: Yield Components, Thiobacillus, Sulfur, Single Cross, Yield, Maize