فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال پنجم شماره 6 (پیاپی 22، آذر و دی 1395)

نشریه مدیریت ارتقای سلامت
سال پنجم شماره 6 (پیاپی 22، آذر و دی 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا راستی، نرگس ارسلانی*، مریم مقصودی پور، سمانه حسین زاده صفحات 1-8
  مقدمه
  افزایش آسیب های ناشی از جابجایی بیماران در پرستاران نشان می دهد که به کارگیری روش های آموزشی موجود در جابجایی بیماران، تاثیر چندانی در اجرای صحیح روش نداشته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار با استفاده از دو ابزار «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار» و «ارزیابی سریع تمام بدن» در کارکنان اتاق عمل انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه از نوع نیمه تجربی پیش و پس آزمون، به روش نمونه گیری در دسترس به 31 نفر از کارکنان پرستاری اتاق عمل بیمارستان آموزشی شهرستان مرودشت، در زمینه روش جابجایی بیمار از تخت به برانکارد و برعکس طبق اصول ارگونومی آموزش داده شد. اطلاعات لازم، قبل و بعد از آموزش، با استفاده از دو ابزار روا و پایا شامل «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار» (Patient Transfer Assessment Instrument :PTAI) و «ارزیابی سریع تمام بدن»(Rapid Entire Body Assessment: REBA) جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  در «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار»، میانگین نمرات شرکت کننده ها قبل از مداخله 61/73(سطح دو؛ نیاز به اقدامات ارگونومیک) و بعد از مداخله 83/3(مطلوب) به دست آمد. در ابزار «ارزیابی سریع تمام بدن» نیز میانگین نمره شرکت کننده ها قبل از مداخله 8/03(خطر زیاد؛ انجام اقدام ارگونومیک) و بعد از مداخله 2/64(خطر کم) به دست آمد. بین نمره های حاصل از هر دو ابزار ارزیابی، قبل و بعد از مداخله همبستگی معنی داری وجود نداشت (0/05>P ).
  نتیجه گیری
  آموزش در بهبود روش جابجایی بیمار توسط کارکنان اتاق عمل موثر بوده است. لذا آموزش مبتنی بر اصول ارگونومی و ارزیابی مربوط به آن جهت ارتقای مهارت های روش جابجایی بیماران و در نهایت کاهش آسیب های شغلی کارکنان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: جابجایی بیمار، ابزار ارزیابی جابجایی بیمار، ابزار ارزیابی سریع تمام بدن، پرستار، اتاق عمل
 • محمد خوران، فاطمه الحانی*، ابراهیم حاجی زاده صفحات 9-18
  مقدمه
  بررسی سلامت جسمی کودکان بستری بخشی از وظایف و نقش های مهارتی پرستاران بالینی است. هدف این مطالعه تعیین مشکلات پرستاران در بررسی وضعیت سلامت جسمی کودکان بستری و ارائه راهکار است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی در چهار بیمارستان منتخب استان مازندران برروی 127 پرستار به روش غیرتصادفی دردسترس اجرا گردید. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی (10 سوال) و«پرسشنامه مشکلات پرستاران در بررسی وضعیت سلامت جسمی کودکان»(Nurses Problems Questionnaire in Pediatric Physical Health Assessment) دارای شش بعد و 46 عبارت و پژوهشگر ساخته بود. ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. راهکارها با استفاده از مروری بر مطالعات و نظرات پرستاران جمع آوری و نمره دهی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.
  یافته ها
  از ابعاد شش گانه مشکلات پرستاران، بیشترین میانگین مربوط به بعد عوامل مدیریتی (3/72) و کمترین مربوط به بعد عوامل فردی- انگیزشی (1/06) بود. از بین راه کارها، ارائه واحد درسی انتخابی بررسی وضعیت سلامت کودکان با 27 نمره (87 درصد)، استفاده از قسمتی از اتاق محدود شده بوسیله پاراوان با 27 نمره (87 درصد)، انجام مهارت به طور مشترک توسط پرستار و دانشجو با 26 نمره (84 درصد) و پیاده سازی راهبری پرورشی جهت پرستاران تازه کار با 26 نمره (84 درصد) دارای بالاترین میانگین بودند.
  نتیجه گیری
  اگرچه عوامل مدیریتی دارای بیشترین میانگین در بین مشکلات پرستاران در بررسی وضعیت سلامت جسمی کودکان بودند، اما در بین راهکارها، راهکارهای مربوط به عوامل محیطی، آموزشی و فرهنگی ارتباطی دارای بالاترین نمره و اولویت از نظر اجرایی بودند. لذا پیشنهاد می گردد فراهم نمودن محیط مناسب برای انجام این مهارت ها، هماهنگی بیشتر آموزش و بالین و افزایش توجه مدیران به نتایج انجام بررسی وضعیت سلامت در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بررسی وضعیت سلامت، پرستارکودک، توانمندسازی
 • نرجس زنهاری، مهشید فروغان*، محمدعلی حسینی، مسعود کریملو، اکرم فرهادی صفحات 19-26
  مقدمه
  مراقبان آسایشگاه های سالمندان بخش عمده ای از وظیفه پرستاری و مراقبت از سالمندان را برعهده دارند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر داستان گویی بر دانش و نگرش مراقبان آسایشگاه های سالمندان درباره مفهوم سالمندی و مراقبت از سالمندان بود.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است که بر روی 47 مراقب رسمی شاغل در آسایشگاه های سالمندان شهر شیراز انجام گرفت. « آزمون حقایق دوران سالمندی» (Facts on Aging Quiz) و «مقیاس نگرش نسبت به سالمندان کوگان» (Cogan’s Attitudes Toward Older People Scale) توسط مشارکت کنندگان تکمیل شد. نسبت روایی محتوا، شاخص روایی محتوای و پایایی به روش آلفای کرونباخ ابزارهای فوق بررسی و تایید شد. مراقبان در طی 5 جلسه داستان هایی را که از تجربه کار با سالمندان به یاد داشتند بر اساس پروتکل آموزشی از پیش تعیین شده با سایر اعضای گروه به اشتراک گذاشتند. داده با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات «آزمون حقایق دوران سالمندی» در مراحل قبل، بعد و پیگیری به ترتیب87/04، 9/9 و 10/46بود. میانگین نمرات نگرش نسبت به سالمندان در مراحل قبل، و بعد از مداخله و پیگیری به ترتیب 108/23، 111/38و 111/95بود. برگزاری جلسات داستان گویی بر دانش مراقبان و نگرش آن ها در زمینه مفهوم سالمندی و مراقبت از سالمندان تاثیر مثبت معناداری (0/05> P) داشته است.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش داستان گویی موجب بهبود دانش و نگرش مراقبان آسایشگاه های شهر شیراز نسبت به مفهوم سالمندی و مراقبت از سالمندان شد. پیشنهاد می شود برنامه هایی به منظور انتقال دانش به شیوه داستان گویی تدوین و به آسایشگاه ها معرفی شود.
  کلیدواژگان: داستان گویی، نگرش، انتقال دانش، سالمند، مراقب رسمی، آسایشگاه سالمندان
 • کریم صالح زاده*، فاطمه قهرمانی صفحات 27-34
  مقدمه
  فعالیت های جسمانی مختلف می تواند در بهبود سلامتی و ارتقا سطح آمادگی افراد بالاخص دانش آموزان نقش مهم و ارزنده ای داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه ایی است. از 1243 دانش آموز دختر دبیرستانی شهرستان مراغه در رده سنی 17-16 سال تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و در دو گروه شهری و روستایی قرار گرفتند. از ابزار «انجمن بهداشت، تربیت بدنی، تفریحات سالم و بازی های موزون آمریکا»American Alliance for Health، Physical) Education، Recreation and Dance (با روایی همزمان و پایایی اندازه گیری شده در مطالعه گذشته استفاده شد. ابتدا فشار خون سیستولیک در سه مرحله، 24 ساعت، 30 دقیقه و قبل از آغاز اجرای آزمون عوامل وضعیت جسمانی، اندازه گیری شد. پس از بررسی وضعیت جسمانی دو گروه مورد، مجددا فشار خون، در سه مرحله بلافاصله بعد، نیم ساعت بعد و 24 ساعت بعد از آزمون اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه 21 تحلیل شد.
  یافته ها
  عوامل وضعیت جسمانی از جمله دراز و نشست، دوی 45 متر سرعت، پرش جفت و آزمون 9×4 متر چابکی، هم چنین فشارخون سیستولیک بلافاصله و نیم ساعت بعد از آزمون آمادگی جسمانی، در بین دو گروه شهری و روستایی تفاوت معناداری نداشت. ولی فشار خون سیستولیک دو گروه شهری (1/185± 10/18و روستایی 24 ساعت بعد از آزمون (867/0 ± 10/71 تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05= P).
  نتیجه گیری
  متعاقب فعالیت ورزشی، افزایش بیشتری در فشارخون دختران روستایی نسبت به دختران شهری ایجاد می شود. با توجه به کاهش وضعیت جسمانی دختران روستایی، مشارکت ورزشی برای آن ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: وضعیت جسمانی، فشار خون، زنان، شهری و روستایی
 • الناز اشرفی، پریسا کسمایی*، فردین مهرابیان، سعید امیدی، کتایون هریالچی صفحات 35-40
  مقدمه
  ایدز بزرگترین بیماری عفونی کشنده و چهارمین علت مرگ در جهان است و تنها راه مبارزه با آن، آموزش بهداشت می باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با پیشگیری از ایدز بر اساس «نظریه رفتار برنامه ریزی شده» در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-همبستگی 104 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی سال اول دانشگاه علوم پزشکی گیلان شرکت کردند و نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، «مقیاس رفتار برنامه ریزی شده پیشگیری از ایدز»، (AIDS Prevention Planned Behavior Scale) بود، که شامل سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، سازه های «نظریه رفتار برنامه ریزی» شده شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری و رفتار پیشگیری از ایدز بود. با نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای مقیاس بررسی و تایید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پس اس اس نسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که، «نظریه رفتار برنامه ریزی شده» می تواند 28 درصد از واریانس رفتار پیشگیری از ایدز را پیش بینی کند و این توان پیش بینی کنندگی، مرتبط با سازه قصد رفتاری است (ضریب 0/37، خطای معیار 0/097، پی مقدار کمتر از 0/0001).
  نتیجه گیری
  «نظریه رفتار برنامه ریزی شده» دارای قدرت پیش بینی کنندگی بالایی در رفتار پیشگیری از ایدز در دانشجویان مورد مطالعه، توسط سازه قصد رفتاری می باشد. بنابراین، لزوم انجام مداخلات آموزشی بر اساس این نظریه، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، پیشگیری از ایدز، دانشجویان
 • مهتا اسکندرنژاد*، پریسا ابراهیمیان صفحات 41-48
  مقدمه
  تصویر بدنی تجسم درونی از ظاهر بیرونی فرد است که درک نامناسب و نارضایتی از آن می تواند به مشکلات مختلفی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی شهرستان بوکان در سال 1393 صورت گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. 130 شرکت کننده، حاضر به همکاری (65 نفر از افراد نمونه ورزشکار و 65 نفر دیگر غیر ورزشکار بودند) از زنان شهرستان بوکان با محدوده سنی 20 تا 30 سال بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی مرحله ای، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه جمعیت شناختی و «پرسشنامه روابط چند بعدی خود – بدن» (Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire: MBSRQ) با آلفای کرونباخ 0/69و روایی همزمان 0/60در مطالعه حاضر بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 انجام شد.
  یافته ها
  همبستگی پیرسون نمره کلی تصویر بدنی با سن (0/39-)، وزن (0/29-) و سابقه تاهل (0/39-)، به صورت معکوس و با سابقه مشارکت ورزشی (0/63) و قد (0/31) به صورت مستقیم معنادار است. همچنین می توان تا حدود 46 درصد واریانس نمره تصویر بدنی را از روی متغیرهای پیش بین در زنان تبیین کرد و سابقه مشارکت ورزشی و پس از آن وزن بهترین پیش بینی کننده از تصویر بدنی بود. بین تصویر بدنی و خرده مقیاس های آن در دو گروه فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری (9/350= t ، 0/01≥ P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بین افراد فعال از نظر جسمانی با گروه غیرفعال تفاوت معنی داری در تصویر بدنی مشاهده شد و در این مطالعه مشارکت ورزشی بهترین پیش بینی کننده تصویر بدنی بود. لذا مشارکت در فعالیت بدنی به منظور بهبود رضایتمندی از تصویر بدنی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گروه زنان، تصویر بدنی، عوامل جمعیت شناختی
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ*، آتیه اقاجان نژاد صفحات 49-57
  مقدمه
  بیمارستان بزرگ ترین و مهم ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان است. لذا توجه به نحوه ارزیابی کیفیت در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف تعیین همبستگی کیفیت خدمات با رضایتمندی بیماران با استفاده از الگوی معادلات ساختاری انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی در بیمارستان کوثر در سال 1393 صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه بیماران بستری در بیمارستان بوده است که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، 102 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با بررسی ادبیات پژوهش، مولفه های سنجش کیفیت خدمت شناسایی گردید. گردآوری داده ها از طریق «پرسشنامه سروکوال» (Servqual Questionnaire) انجام شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار لیزرل نسخه 8 تحلیل شد.
  یافته ها
  بعد«تضمین» رابطه مستقیم معناداری با «رضایتمندی» دارد و متغیر مهمی در الگو است. همچنین، «تضمین» با «میزان پاسخگو بودن»، «اعتبار» و «دارایی های ملموس» نیز رابطه دارد که به نوبه خود از طریق کیفیت خدمات رابطه غیرمستقیمی با «رضایتمندی» دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که علاوه بر کیفیت خدمات، تنها بعدی که رابطه با «رضایتمندی» دارد، «تضمین» است. پیشنهاد می شود بیمارستان ها با بهبود کیفیت خدمت خدمات خود در جهت افزایش رضایت بیماران اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: بهداشت و درمان، کیفیت خدمات، رضایتمندی، الگوی معادلات ساختاری
 • صالح سلیمی*، ژیلا رحیمی، اسفندیار بالجانی، توران تیزفهم، رزیتا چراغی صفحات 58-65
  مقدمه
  اتانازی از بحث انگیزترین ترین موضوع ها در زمینه اخلاق پزشکی است. پرستاران بخش های ویژه با چالش جداسازی بیماران لاعلاج و دچار مرگ مغزی از دستگاه ها مواجه هستند که نوعی اتانازی غیر فعال است. هدف از این مطالعه تبیین درک پرستاران شاغل در بخش های ویژه نسبت به پدیده اتانازی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است که بر روی 30 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های دولتی ارومیه با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پنج مصاحبه گروه متمرکز استفاده شد. روند تحلیل داده ها بر اساس روش Graneheim & Lundman انجام گرفت. صحت داده ها با چهار معیار مقبولیت، قابلیت اعتماد، تایید پذیری و انتقال پذیری تثبیت شد.
  یافته ها
  سه درون مایه اصلی و هفت درونمایه فرعی از نتایج این مطالعه استخراج گردید. درون مایه های اصلی عبارت بودند از: شناخت نسبت به اتانازی، نگرش مثبت نسبت به اتانازی، نگرش منفی نسبت به اتانازی.
  نتیجه گیری
  اکثر پرستاران شناخت درستی از اتانازی نداشته و برداشت های متفاوت و گاها متنافضی از اتانازی داشتند. نبود قانون و آئین نامه اجرایی مشخص هم باعث سردرگمی آنان است. لذا برگزاری دوره های بازآموزی و شفاف سازی قانونی در این خصوص ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: اتانازی، پرستاران، مطالعه کیفی
|
 • Leila Rasti, Narges Arsalani *, Maryam Maghsoudipour, Samaneh Hosseinzadeh Pages 1-8
  Introduction
  The high risk of injuries caused by patient transfer among nurses indicates the inappropriate implementation of patient handling techniques. The aim of this study was to assess and compare the impact of ergonomic patient transfer method training on the operating room staff performance using “Patient Transfer Assessment Instrument” and “Rapid Entire Body Assessment” questionnaires.
  Methods
  In this pre- and post-quasi-experimental study, 31 operating room nursing personnel of Marvdasht Educational Hospital were selected based on convenience sampling. The sample was taught the patient transfer technique from bed to stretcher and the inverse method according to ergonomic principles. Data were collected using “Patient Transfer Assessment Instrument” and “Rapid Entire Body Assessment” questionnaires and was analyzed using SPSS 19.
  Results
  Results showed that the mean scores in “Patient Transfer Assessment Instrument” were 61.739 (second level; need for ergonomic proceedings) before the intervention and 83.3 (desired level) after the intervention. In addition, the mean scores in “Rapid Entire Body Assessment” were 8.03 (high-risk level; need for ergonomic proceedings) before the intervention and 2.64 (low-risk level) after the intervention. Analysis showed no significant correlation between the two mean scores (P
  Conclusions
  This study indicated that training was effective in enhancing the staffs’ patient transfer technique skills. Therefore, in order to improve patient transfer skills and reduce occupational injuries in hospitals, it is suggested to provide training programs based on ergonomic principles.
  Keywords: Patient Transfer, Patient Transfer Assessment Instrument, Rapid Entire Body Assessment, Nurse, Operating Roo
 • Mohammad Khoran, Fatemeh Alhani *, Ebrahim Hajizadeh Pages 9-18
  Introduction
  Pediatrics’ physical health assessment is part of clinical nurses’ role. The aim of this study was to determine the nurses’ problems in physical health assessment of hospitalized pediatrics and provide suitable solutions.
  Methods
  This descriptive study was conducted in four selected hospitals of Mazandaran province. In total, 127 nurses were selected through non-random convenience sampling. Data was collected using demographic characteristics questionnaire (with 10 questions) and “Nurses Problems Questionnaire in Pediatric Physical Health Assessment” (in six dimensions and 46 items). Content validity index, content validity ratio, and Cronbach's alpha coefficient were determined. Suitable solutions to the problems were collected and scored through the review of literature and nurses’ perspective. Data was analyzed using SPSS 21.
  Results
  Among six identified dimensions of problems, the highest mean score was related to the management aspect (3.72) and the lowest to the individual-motivational aspect (1.60). Following the management problems, environment, education and culture had high mean scores. With respect to the solutions, offering programs to pediatric health assessment scores and using sections of the room divided by room dividers, both had 27 scores (87%). In addition, joint collaboration between nurses and students and implementation of leadership training for new nurses had 26 scores (84%). These four categories had the highest mean scores among other identified solutions.
  Conclusions
  Although management issues had the highest average among nurses in pediatric physical health assessment problems, the solutions related to environmental, educational and cultural communication had the highest scores and are crucial to be implemented. Therefore, it is suggested to provide a suitable environment for nurses’ assessments. Moreover, it is important to enhance and prioritize the interaction between clinical managers and the training team and monitor their results.
  Keywords: Health Assessment, Pediatric Nurse, Empowerment
 • Narjes Zenhari, Mahshid Foroughan, Mohammad Ali Hosseini, Masoud Karimloo, Akram Farhadi Pages 19-26
  Introduction
  Most care needs of aged people, residing in nursing homes, are provided by formal caregivers. The aim of this study was to determine the effects of storytelling on the knowledge of formal caregivers about aging and their attitudes towards aged people and caring for them at the nursing homes in the city of Shiraz.
  Methods
  This was a semi-experimental study with pretest and post-test and follow-up design, which was implemented in the nursing homes of Shiraz City. The sample size included 47 formal caregivers. Both the “Facts on Aging Quiz” and the “Cogan’s Attitudes towards Older People Scale” instruments were used in this study. Content validity ratio, content validity index and reliability of the instruments were confirmed. Five storytelling sessions were held for each group. During each session, according to the predetermined training program, one story or a myth with respect to the work experience with aged people was presented. This persuaded the care givers to share their related experiences, knowledge and memories with other participants. Data were analyzed using SPSS 16.
  Results
  The mean scores of attitude toward elderly were 108.23, 111.38 and 111.95 at pre-test, post-test and follow-up stages, respectively. The mean scores of knowledge of the facts of aging were 9.04, 9.87 and 10.46 at pre-test, post-test and follow-up, respectively. Storytelling increased knowledge and more positive attitude of caregivers toward aging (P
  Conclusions
  Using storytelling improved care-givers’ formal knowledge and attitudes towards their aged and care. Designing training programs based on the method of storytelling and executing them in nursing homes is recommended.
  Keywords: Storytelling, Attitude, Knowledge Transfer, Aged, Formal Caregiver, Nursing Home
 • Karim Salehzadeh*, Fatemeh Ghahremani Pages 27-34
  Introduction
  Physical activities may improve health and enhance general level of fitness in individuals, especially in students. The aim of this study was to compare physical status and systolic blood pressure of female students in urban and rural areas.
  Methods
  This was a descriptive-comparative study. Through multi-stage cluster sampling, 60 female students, 16-17 years of age, from 1243 high schools of Maragheh were selected and divided into two rural and urban area groups. To collect data, “American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance” tool with validity and reliability in a previous study was used. In the initial stage, systolic blood pressure was measured in three stages of 24 hours, 30 minutes, and right before the fitness test. After measuring physical status in both groups, their systolic blood pressures were measured, right after, 30 minutes, and 24 hours after the test. The data was analyzed by SPSS 21.
  Results
  The results showed no significant difference in physical status (including sit-ups, jumps, and 4×9 meter agility tests) and systolic blood pressure between urban and rural area groups. However, systolic pressure was significantly different in urban (10.18 ± 1.185) and rural (10.71 ± 0.867) girls after 24 hours of the tests (P = 0.05).
  Conclusions
  It is clear that blood pressure in the rural girls increased in the post-exercise stage compared with their urban counterparts. Hence, it is recommended that rural girls participate in physical activities to enhance their physical fitness level.
  Keywords: Physical status, Blood pressure, Women, Rural, Urban
 • Elnaz Ashrafi, Parisa Kasmaei *, Fardin Mehrabian, Saeed Omidi, Katayun Haryalchi Pages 35-40
  Introduction
  AIDS is the most fatal infection diseases and the fourth cause of death in the world. Health education is the only way to prevent this. This study aims to determine the relative factors of the AIDS prevention based on “The Theory of Planned Behavior” in nursing and midwifery students of Guilan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive-correlation study, 104 first-year nursing and midwifery students of Guilan University of Medical Sciences were selected through census sampling method. The measuring tool was “AIDS Prevention Planned Behavior Scale” in three parts of demographic information, constructs of “The Theory of Planned Behavior” which includes attitudes toward behavior, subjective norms, perceived behavioral control, behavioral intention, and behavior AIDS prevention. The content validity ratio, content validity index and Cronbach's alpha coefficient were measured. Data were analyzed using SPSS/21.
  Results
  Linear regression analysis illustrated that “The Theory of Planned Behavior” could predict 28 percent of the behavior of AIDS prevention variance, and this predictive power relates to the behavioral intention construct (B = 0.37, SE = 0.097, P
  Conclusions
  "The Theory of Planned Behavior" has high predictive power in AIDS preventive behaviors in students, through construct of the behavioral intention. Therefore, educational interventions based on this theory is suggested.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, AIDS Prevention, Students
 • Mahta Eskandarnejad *, Parisa Ebrahimian Pages 41-48
  Introduction
  Body image is the internal embodiment of individual's external appearance. The poor perception of body image can lead to several issues. This study is conducted with the aim to study the correlation between women’s body image satisfaction and demographic factors with the role of sport participation in the Boukan city in 2015.
  Methods
  This study is a descriptive–correlational study. 130 participants in Boukan city (women with between 20 and 30 years) who were willing to participate (half of the participants were athletes and the other half non-athletes) were selected through random sampling. Data was collected with the demographic questionnaire and the “Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire” (MBSRQ). Cronbach's alpha 0.69 and 0.60 concurrent validity was obtained in this study. Data was analyzed by SPSS/20.
  Results
  The score of the body image had negative correlation with the age (-0.39), weight (-0.29 and years of marriage (-0.39). In contrast, the body image had positive correlation with physical activities (0.63) and the height of participants (0.31). Women's body image scores is approximately explained with 46% variance of the predictor variables. For body image score, physical activities were the best predictor and the weight was the second best predictor. Moreover, there was a significant difference between body image and its subscales in active and inactive groups (t = 9.350, P ≤ 0.05).
  Conclusions
  Analysis showed a difference in body image between athletes and non-athletes participants. In addition, physical activity was the best predictor of body image. Therefore, participation in physical activities is recommended for improving the body image satisfaction.
  Keywords: Women's Group, Body Image, Demographic Factors
 • Farzad Firouzi Jahantigh*, Atieh Aghajannejad Pages 49-57
  Introduction
  Hospital is the largest and the most important operating unit in the health care system. Therefore, it is important to investigate how the quality of hospitals is evaluated. In this respect, the aim of the present study is to determine the correlation of patient's satisfaction with service quality using Structural Equation Modeling.
  Methods
  This research is a descriptive-correlational study conducted in Kowsar hospital-Astaneh Ashrafieh in 2014. Due to unlimited number of study population, 102 patients were selected by simple randomly sampling method. Through review of the literature, the components of measuring service quality were identified. Data was collected using “Servqual Questionnaire”. The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha. The collected data were analyzed by LISREL software 8.
  Results
  Results showed a statistically significant correlation between the “guarantee” and the “client's satisfaction”. Moreover, the "guarantee" had a statistically significant correlation with the "level of accountability", "credibility" and "tangible assets", which in turn through "the quality of service" had an indirect correlation with the client's satisfaction.
  Conclusions
  The findings indicated that in addition to quality of service, the components of "satisfaction" has significant correlation with the elements of the "guarantee". In this respect, in order to improve the quality of hospitals’ service it is recommended that hospitals should take suitable actions to enhance the patients’ satisfaction.
  Keywords: Healthcare, Service quality, Satisfaction, Structural equation modeling
 • Saleh Salimi *, Jila Rahimi, Sfandiar Baljani, Tooran Tizfahm, Rozita Cheraghi Pages 58-65
  Introduction
  Euthanasia is one of the most controversial issue in the field of medical ethics. Nurses in ICU are faced with challenges of separating terminally ill and brain death patients from devices. The aim of this study is to explore the perception of ICU nurses regarding euthanasia.
  Methods
  This is a qualitative study with conventional content analysis approach that conducted on 30 nurses who was working in ICUs of one of Urmia hospitals. Participants were selected using purposive sampling method. Data were collected using 5 focus groups interview. Data analyzed using Graneheim & Lundman method. Accuracy of the data were stabilized with the four criteria of credibility, confidentiality, conformability and transferability.
  Results
  Three main themes and seven subthems were extracted. The main themes were: the understanding of euthanasia, positive attitudes towards euthanasia, and negative attitudes toward euthanasia.
  Conclusions
  Most nurses do not have accurate knowledge regarding euthanasia and have different and sometimes contradictory perceptions regarding euthanasia. Lack of legislation and related regulations caused more confusion. Therefore, training courses and legal clarification is needed on this issue.
  Keywords: Euthanasia, Nurses, Qualitative Research