فهرست مطالب

خون - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1395)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آرزو آزادی، آزیتا آذرکیوان، فرهاد زمانی، معصومه سادات اسلامی، محمدرضا اشراقیان، کتایون صمیمی راد * صفحات 249-258
  سابقه و هدف
  بیماران تالاسمی به تزریق مکرر خون نیاز دارند و در معرض خطر ابتلا به هپاتیت C هستند. بالا بودن فراوانی این ویروس در جمعیت تالاسمی، عوارض سنگین ناشی از آلودگی با آن و اهمیتی که تعیین تیپ ویروس در درمان آلودگی دارد، از دلایل انجام این تحقیق بود. این مطالعه با هدف شناسایی آلودگی مزمن در بیماران تالاسمی و تعیین تیپ هایی از ویروس که این گروه با آن آلوده هستند، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، 120 بیمار تالاسمی anti-HCV مثبت در دو شهر تهران و آمل بررسی شدند. پس از توالی یابی محصولات PCR ، تعیین تیپ نمونه ها با رسم درخت فیلوژنتیک صورت گرفت. یافته ها توسط آزمون های کای دو، t و دقیق فیشر و 22 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد 67 (8/55%) بیمار از نظر RNA ویروس مثبت بودند، از این بیماران 34 (3/28%) بیمار از تهران و 33 (5/27%) بیمار از شهر آمل بودند. از 67 سویه ویروس، توانستیم 65 مورد را تعیین تیپ کنیم. از این نمونه ها 35 (8/53%) بیمار تیپ a1، 20 (7/30%) بیمار تیپ a3، 9 (8/13%) بیمار تیپb 1و 1 (7/1%) بیمار با تیپ a4 آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  اعمال راه کارهایی که بتوان بیماران تالاسمی مبتلا به عفونت مزمن در مراکز تالاسمی را شناسایی کرد، ضروری می باشد. از آن جایی که تیپ 1 این ویروس به درمان رایج انترفرون و ریباورین در مقایسه با تیپ های 2 و3 با درصد پایین تری پاسخ می دهد، غالب بودن تیپ 1 در بین بیماران تالاسمی در درمان بیماران دارای اهمیت خاصی است.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت C، ژنوتیپ، تالاسمی
 • سارا اقمشه، کریم شمس اسنجان * صفحات 259-268
  سابقه و هدف
  مصرف و تقاضای خون در بیمارستان های زمان حاضر با توجه به مدیریت خون بیمار دچار چالش اساسی شده است. به منظور تخمین میزان مصرف خون، داده های میزان تقاضا و مصرف به ازای هر بخش حائز اهمیت است. در این تحقیق وضعیت درخواست کراس مچ و مصرف خون در بخش های مختلف بزرگترین بیمارستان های شمال غرب کشور ایران(شماره 1 و 2)، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر توصیفی، اطلاعات واحدهای خونی کراس مچ شده و مصرفی دو بیمارستان از استان آذربایجان شرقی جمع آوری شدند و نسبت واحدهای خونی کراس مچ شده به تزریق شده(C⁄T) محاسبه شدند. یافته ها توسط آزمون های آمار توصیفی و 18 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 36210 واحد خونی کراس مچ شده، 19329 واحد تزریق شدند و از کل واحدهای کراس مچ شده، حدودا 4/53% آن ها مصرف شدند. در کل نسبت کراس مچ به تزریق خون 9/1 بود. بیشترین C⁄T مربوط به بخش فک و صورت (4/10) و کمترین C⁄T مربوط به بخش ICU (3/1) بود.
  نتیجه گیری
  نسبت C⁄T، میزان درخواست و مصرف خون در مقایسه با جدول های MSBOS موجود در دنیا بالاتر است؛ و به نظر می رسد که باید وارد فاز مداخله به منظور کاهش مصرف و استفاده از روش های مدیریت خون جهت کاهش مصرف خون شویم.
  کلیدواژگان: تزریق خون، بیمارستان، مصرف
 • لیلا کسراییان *، ندا نگارستانی، محمدحسین کریمی، ژاله فرخی زاده صفحات 269-276
  سابقه و هدف
  بعضی از اهداکنندگان به دلایل مذهبی در مناسبت ها خون اهدا می کنند. این مطالعه به مقایسه وضعیت دموگرافیک داوطلبان اهدای خون در روزهای مذهبی و روزهای عادی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی بر روی داوطلبین اهدای خونی که در بازه زمانی دو روزه تاسوعا و عاشورا و سه روزه ایام قدر سال های 1388 تا 1392 و داوطلبینی که در همان بازه زمانی یک ماه قبل از این مناسبت های مذهبی به سازمان انتقال خون شیراز مراجعه کرده بودند انجام گرفت. وضعیت دموگرافیک اهداکنندگان و شیوع هپاتیت B ، C و HIV داوطلبان در دو بازه با هم مقایسه شد. یافته ها توسط آزمون مقایسه نسبت ها و نرم افزار 18 medcal مقایسه شدند.
  یافته ها
  تعداد مراجعین اهدای خون به طور قابل ملاحظه ای در تاسوعا و عاشورا نسبت به روزهای عادی افزایش یافته بود(9659 در مقابل 9849)(4/1 برابر). شیوع هپاتیت B و C در تاسوعا و عاشورا به ترتیب کمتر از یک ماه قبل از آن بود(07/0% در مقابل 12/0%)، (01/0% در مقابل 10/0%)(001/0 p<). شیوع عفونت های هپاتیت B و C در ایام قدر کمتر از روزهای عادی بود(10/0% در مقابل 13/0%)(06/0% در مقابل 08/0%)(001/0 p<). شیوع HIV در مراجعین این ایام مذهبی و یک ماه قبل از آن صفر بود. میزان معافیت در روزهای مذهبی دو بازه زمانی تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالاتر بودن تعداد داوطلبان اهدا و پایین تر بودن میزان شیوع عفونت های هپاتیت B و C در اهداکنندگان مناسبت های مذهبی، جذب اهداکنندگان و فراهم نمودن امکانات اهدای خون می تواند به افزایش سلامت و کفایت خون منجر شود.
  کلیدواژگان: اهدای خون، نگرش، اهداکنندگان خون، مذهب، سلامت خون
 • فاطمه وثوق شیرایه، مینو احمدی نژاد *، غلامرضا توگه، کتایون کریمی، محمدرضا طباطبایی، ساناز همایون صفحات 277-283
  سابقه و هدف
  فعالیت (FVIII:C) FVIII در بیماران هموفیلی A با روش های یک مرحله ای، دو مرحله ای مبتنی بر تشکیل لخته و کروموژنیک سنجش می شود. نتایج این سنجش ها در اغلب بیماران هموفیلی A خفیف و متوسط مشابه است ولی در برخی بیماران اختلاف بارزی دارد که می تواند باعث عدم تشخیص یا تشخیص نادرست شدت بیماری شود. هدف مطالعه حاضر تعیین مقادیر فاکتور هشت به دو روش و میزان مغایرت در بیماران هموفیلی A است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، FVIII:C با روش های یک مرحله ای و کروموژنیک در 73 بیمار هموفیلی A شناخته شده سنجش شد. روش تحلیل داده ها آزمون t زوجی و نرم افزار 22 SPSS بود.
  یافته ها
  از 73 بیمار، FVIII:C به روش یک مرحله ای با محدود 4% تا 81% (میانگین 7/22% با انحراف معیار 8/14) و FVIII:C به روش دو مرحله ای کروموژنیک با محدوده 1% تا 123% (میانگین 5/16 و انحراف معیار 21) بود و در این بین 45 بیمار(62%) مغایرت در نتایج سنجش FVIII:C داشتند.
  نتیجه گیری
  جهت جلوگیری از عدم تشخیص یا تشخیص نادرست هموفیلی A و شدت بیماری سنجش FVIII:C با هر دو روش یک مرحله ای و دو مرحله ای کروموژنیک برای تشخیص بیماران مشکوک به هموفیلی خفیف یا متوسط اکیدا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هموفیلی A، فاکتور VIII، شیوع
 • میلاد اعظمی، ساسان نیک پی، میلاد برجی، اسماعیل قاسمی پاشاکلایی * صفحات 284-290
  سابقه و هدف
  سالانه شمار زیادی از بیماران به علت یک بیماری خوش خیم بستری می شوند ولی به علت آمبولی ریوی فوت می کنند، در حالی که اگر پروفیلاکسی مناسب انجام شود می توان از مرگ آن ها جلوگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین درصد فراوانی استفاده از پروفیلاکسی علیه ترومبوز وریدهای عمقی(DVT) بر اساس دستورالعمل های انجمن پزشکان ریه آمریکا(ACCP) انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع گذشته نگر و توصیفی بود و نمونه ها از میان پرونده بیمارانی که در بخش های جراحی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام در بازه زمانی فروردین 1391 تا مهر 1392 بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. نوع دریافت پروفیلاکسی بر اساس دستورالعمل ACCP تعیین گردید. پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، اطلاعات بیماران استخراج گردید. در پایان اطلاعات به دست آمده توسط آزمون های توصیفی کای دو، اسپیرمن و نرم افزار 17 SPSS آنالیز شدند.
  یافته ها
  در بررسی 169 نمونه واجد شرایط، 78 (2/46%) بیمار زن بودند. از 132 بیمار نیازمند دریافت پروفیلاکسی، 39 بیمار(5/29%) پروفیلاکسی دریافت نمودند و در 13 بیمار(7/22%) مطابق دستورالعمل ACCP برای نوع، دوز و مدت زمان ترومبوپروفیلاکسی، به طور کامل اجرا شده بود. بیشترین میزان ترومبوپروفیلاکسی در بخش های ICU (6/46%) و جراحی اعصاب(5/47%) و کمترین این میزان در بخش کلیه و مجاری ادراری(0%) بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد اختلاف قابل توجهی میان عملکرد بالینی با توصیه های ACCP در پروفیلاکسی علیه DVT وجود دارد و در بیش از 75% بیماران دارای خطر DVT، ترومبوپروفیلاکسی بر اساس دستورالعمل ACCP اجرا نشده است. لذا استراتژی های جدید برای اجرای ترومبوپروفیلاکسی علیه DVT نیاز است.
  کلیدواژگان: پروفیلاکسی، ترومبوز وریدی عمقی، بیمارستان ها
 • فاطمه ژاله، فاطمه امیری، مژگان دهقان هراتی، مهریار حبیبی رودکنار، محمد علی جلیلی* صفحات 291-303
  سابقه و هدف کاهش شدید بقای سلول های بنیادی مزانشیمی پس از پیوند، از چالش های اساسی استفاده از این سلول ها است. در این مطالعه با هدف افزایش بقای این سلول ها پس از پیوند، سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی نشده تحت تیمار با سکرتوم حاصل از سلول های دست ورزی شده با ژن Nrf2 قرار گرفتند. سپس اثرات درمانی این سلول ها در مدل حیوانی آسیب حاد کلیوی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش هادر یک مطالعه تجربی پلاسمید نوترکیب pcDNA3.1-Nrf2 به درون سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ترانسفکت شد و سکرتوم سلول ها جمع آوری گردید. سلول های بنیادی مزانشیمی در سکرتوم حاصل از سلول های دست ورزی شده با ژن Nrf2 کشت داده شدند. سلول های مجاور شده با سکرتوم، به موش های صحرایی (گروه 10 تایی) دچار آسیب حاد کلیوی تزریق شد و اثر درمانی این سلول ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی و پاتولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها14 روز پس از درمان، کاهش BUN در گروهی که تزریق سلول های کشت داده شده در سکرتوم داشتند (mg/dL 5/3 ± 48) نسبت به گروهی که سلول های طبیعی دریافت کرده بودند(mg/dL 9/9 ± 100) تفاوت معناداری داشت(001/0 p<). تعداد کست(26/0) مشاهده شده در مقاطع بافتی این گروه نیز کمتر از گروه دریافت کننده سلول های طبیعی(51/0) بود.
  نتیجه گیری
  کشت سلول های بنیادی مزانشیمی در سکرتوم حاصل از سلول های دست ورزی شده با ژن Nrf2 ، اثرات ترمیمی این سلول ها را در بهبود آسیب حاد کلیوی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، آسیب حاد کلیوی، کاندیشن مدیوم
 • مینا درویشی، سمیه اسماعیلی، نسرین دهقان نیری، پرگل مشاتی، احمد قره باغیان* صفحات 304-313
  سابقه و هدف لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL)، شایع ترین بدخیمی در کودکان است. به دلیل اثرات جانبی فراوان داروهای شیمی درمانی، استفاده از ترکیبات طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. ارس یک گیاه دارویی است که اثر مهاری عصاره آن بر روی چندین رده سلولی سرطانی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کشندگی و آپوپتوتیک عصاره بخش های هوایی گیاه ارس بر رده های سلولی ALL ( Nalm-6 و Reh) بود.
  مواد و روش هادر این مطالعه بنیادی سلول های Nalm-6 و Reh بعد از کشت سلولی با غلظت های مختلف عصاره تیمار شده و با آزمون MTT ، درصد سلول های زنده بعد از 48 و 72 ساعت انکوباسیون بررسی شد. جهت درک مکانیسم مرگ سلولی از آزمون فلوسیتومتری Annexin V-FITC و سنجش فعالیت کاسپاز 3 استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون one-way ANOVA و 23 SPSS انجام گرفت.
  یافته هانتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که غلظت های 3، 4 و 5 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در هر دو رده سلولی، موجب کاهش معنادار درصد سلول های زنده می شود(001/0 p<). هم چنین نتایج حاصل از فلوسیتومتری حاکی از افزایش قابل توجه آپوپتوز در سلول های تیمار شده نسبت به گروه کنترل بود(001/0 p<). در آزمون سنجش فعالیت کاسپاز 3 نیز افزایش قابل توجه فعالیت آن در سلول های تیمار شده نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(05/0 p<).
  نتیجه گیریبا توجه به نتایج، عصاره بخش های هوایی گیاه ارس دارای اثرات کشندگی و آپوپتوتیک بر سلول های سرطانی رده Nalm-6 و Reh بودند.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، جونیپروس اکسلسا، اثر کشندگی، آپوپتوز
 • محدثه زارعی، داوود بشاش* صفحات 314-323
  سابقه و هدف به دلیل نقش تلومراز در تکثیر نامحدود اکثر سلول های سرطانی از جمله بدخیمی های خونی، مهار تلومراز به عنوان روش مناسبی جهت درمان سرطان ها مطرح می باشد. هدف از مطالعه، بررسی اثر BIBR1532 که یک مهارکننده سنتتیک hTERT می باشد، بر روی فعالیت متابولیک، میزان ساخت DNA ، تغییرات چرخه سلولی و بیان ژن های p21، p73، Bax و Bad در سلول هایNalm-6 (رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد) بود.
  مواد و روش هادر این مطالعه تجربی به منظور بررسی اثر BIBR1532 ، سلول ها در حضور غلظت های مختلف دارو کشت داده شدند و متعاقبا آزمون های BrdU cell proliferation assay ، Microculture Tetrazolium Test،Flowcytometeric cell cycle arrest و Quantitative real-time انجام شد.
  یافته هانتایج به دست آمده نشان داد که BIBR1532 دارای اثر مهاری بر فعالیت متابولیک و ساخت DNA سلول های رده Nalm-6به طور وابسته به دوز و زمان می باشد. هم چنین نتایج حاکی از افزایش بیانmRNA ژن هایBad ، Bax ،p73 و p21 بود که خود متعاقبا با توقف چرخه سلولی در مرحله G1 و افزایش مرحله Sub-G1 همراه می باشد.
  نتیجه گیریاز آن جایی که تیمار با داروی BIBR1532 در رده سلولی Nalm-6 سبب القاء توقف چرخه سلولی و فعال شدن مسیر آپوپتوز می گردد، لذا می توان از افزوده شدن درمان های مبتنی بر داروهای آنتی تلومراز به عنوان یک استراتژی جدید در درمان مبتلایان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بهره جست.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، BIBR1532، تلومراز
 • امیر ولیخانی، میترا سادات رضایی *، مستانه علایی، بهزاد پوپک، ناصر امیری زاده، محمدحسین احمدی صفحات 324-332
  سابقه و هدف ژن ASXL1به تازگی به عنوان ژن جهش یافته در لوسمی های میلوئیدی مطرح شده است. جهش در این ژن با حالت تهاجمی بیماری و پیامد بد بالینی همراه است و بررسی آن نتایج ارزشمندی در تعیین پیش آگهی بیماری در اختیار ما خواهد گذاشت. با توجه به این که فاکتورهای پیشگویی کننده محدودی برای تعیین پیش آگهی بیماران CML وجود دارد و از سویی مطالعه این ژن در بیماران ایرانی تاکنون صورت نگرفته، در این مطالعه وجود این جهش در بیماران CMLبررسی شد.
  مواد و روش هادر یک مطالعه تجربی، تعداد 66 بیمار CML (لوسمی میلوئیدی مزمن) بعد از تشخیص بیماری از نظر وجود این جهش بررسی شدند. بدین منظور قسمتی از اگزون 12 از ژن ASXL1 که اکثر جهش ها در آن روی می دهد تکثیر داده شد و با تعیین سکانس، توالی نوکلئوتیدی از نظر جهش مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته هاموتاسیون های ژن ASXL1 در 4 بیمار(2 مرد و 2 زن) با میانگین سنی 44 سال و با انحراف معیار 85/17 مبتلا به CML (6%) وجود داشتند. موتاسیون ها دو نوع و شامل موتاسیون نوع تغییر غالب(c.1934dupG، p.Gly646TrpfsX12) و نوع حذفی(c.1900-1922del، p.Glu635ArgfsX15) بودند و در مطالعه های گذشته بیان شده بودند. هیچ تفاوت معناداری در بیماران دارای موتاسیون و بدون موتاسیون از نظر سن، جنس تعداد گلبول سفید، تعداد پلاکت و میزان هموگلوبین مشاهده نشد.
  نتیجه گیریموتاسیون ژن ASXL1 به عنوان یک ناهنجاری ژنی در CML قلمداد می شود. با توجه به یافته ما که موتاسیون در بیماران از ابتدای تشخیص وجود داشت، می توان آن را یکی از آسیب های اولیه ژنی در این لوسمی دانست.
  کلیدواژگان: پروتئین ASXL1، انسان، موتاسیون، لوسمی
 • مهدیه کیانی، فاطمه رحیمی کیانی *، مصطفی رضایی فریمانی، عباس مهران، اعظم حمیدزاده صفحات 333-339
  سابقه و هدف خون بند ناف در درمان بیماری های مختلف از جمله انواع سرطان ها حایز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی- پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف در سال 1390 بود.
  مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی مقطعی، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه بخش اصلی خصوصیات فردی و شغلی(11 سوال)، آگاهی(13 سوال) و نگرش(25 سوال) توسط 149 نفر از کادر مامایی پرستاری تکمیل شد. امتیاز بخش آگاهی به 3 گروه آگاهی ضعیف(کمتر از 8)، متوسط(15-8) و خوب(بالاتر از 16) و امتیاز بخش نگرش به 3 قسمت نگرش منفی(کمتر از 25)، بی تفاوت یا خنثی(26 تا 50) و مثبت(بالاتر از 51) طبقه بندی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 16SPSS و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن)، انجام شد.
  یافته هاحدود نیمی از افراد از سطح آگاهی متوسط(9/45%) و اکثریت آن ها(9/87%) از نگرش مثبتی برخوردار بودند. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی و نگرش، به ترتیب، 49/5 ± 36/12 و 29/18 ± 23/74 به دست آمد. بین دو متغیر آگاهی و نگرش، ارتباط آماری معنا دار وجود نداشت.
  نتیجه گیریبرنامه ریزی آموزشی و اطلاع رسانی درباره اهدای خون بند ناف، جهت ارتقاء سطح آگاهی، ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، خون بند ناف، نگرش، مامایی، پرستاری
 • آزیتا چگینی، بتول روحی * صفحات 340-346
  سابقه و هدف اهداکنندگان خون داوطلبانه و بدون پاداش، خون اهدا می نمایند و نیمی از آن ها را، جوانان تشکیل می دهند. هدف از این مطالعه، انگیزه اهداکنندگان جوان جهت اهدای خون بود.
  مواد و روش هااین مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 1000 اهداکننده در محدوده سنی 30- 18 سال انجام شد. پرسشنامه ای که قبلا روایی سنجی شده بود در سه بخش اطلاعات فردی، انگیزه و میزان آگاهی در مورد انتقال خون ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون کای دو و 5/11 SPSS استفاده گردید.
  یافته هاشایع ترین انگیزه اهداکنندگان، کمک به هم نوع در 2/89% بود. از بین آن ها 4/18% انجام آزمایش های رایگان و 8/21% انجام آزمایش HIV را به میزان زیادی در انگیزه شان جهت اهدای خون موثر دانستند. میانگین سن افراد مورد مطالعه 6/24 سال بود. 1/82% اهداکنندگان مرد و 9/17% زن بودند. 1/71% آن ها مجرد و 4/33% لیسانس و بالاتر داشتند. 1/84% آنان از شرایط اهدای خون آگاهی داشته و 9/15% اظهار بی اطلاعی کرده بودند. تنها 4/12% از دوره پنجره در بعضی ازبیماری های منتقله از خون آگاهی داشتند.
  نتیجه گیریبه نظر می رسد آگاهی و علم در خصوص اهدای خون و روش های انتقال بیماری ها کافی نبوده و لازم است برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا اهداکنندگان جوان به اهداکنندگان سالم مستمر تبدیل شوند.
  کلیدواژگان: انگیزه اهداکنندگان، HIV
 • اکبر درگلاله *، شادی طبیبیان، یدالله فرشی، مریم سادات حسینی، محمود شمس، بهناز توسلی، مرضیه شکوری، فاطمه روشن ضمیر صفحات 347-363
  سابقه و هدف کمبود فاکتور سیزده، اختلالی خونریزی دهنده با شیوع بسیار پایین بوده که تخمین زده می شود شیوع آن حدود 1 نفر در هر 2 میلیون نفر باشد. تمامی آزمایش های معمول انعقادی در کمبود فاکتور سیزده طبیعی بوده و این موضوع، تشخیص این اختلال انعقادی را دشوار می سازد. لذا در مطالعه مروری حاضر، یک رویکرد آزمایشگاهی مناسب برای تشخیص کمبود فاکتور سیزده ارائه گردید.
  مواد و روش هامطالب مطالعه مروری حاضر با استفاده از کلمات کلیدی مناسب و به وسیله بررسی 50 مقاله معتبر علمی فارسی و انگلیسی جمع آوری شده است. برخی قسمت های مقاله بر اساس تجربیات نویسندگان مقاله و بر اساس اطلاعات به دست آمده از بیماران ایرانی مبتلا به کمبود فاکتور سیزده ارایه شد.
  یافته هاآزمایش حلالیت لخته پر کاربردترین آزمایش مورد استفاده برای بررسی کمبود فاکتور سیزده می باشد که حساسیت و اختصاصیت کمی داشته و تحت تاثیر فاکتورهای بسیاری مانند معرف استفاده شده برای منعقد کردن خون و عوامل حل کننده لخته قرار می گیرد. هر چند این آزمایش برای غربالگری کمبود فاکتور سیزده توصیه نمی شود ولی به دلیل استفاده گسترده از این آزمایش، امکان حذف آن وجود ندارد ولی می توان آزمایش را بهبود بخشید و جهت غربالگری بیماری استفاده کرد. اندازه گیری کمی فعالیت فاکتور سیزده، آزمایشی است که به عنوان خط نخست غربالگری بیماری توصیه می شود. این آزمایش با روش های مختلفی انجام می شود که در بین آن ها روش نورسنجی کاربرد بیشتری داشته، در صورت عدم استفاده از بلانک پلاسما، فعالیت فاکتور سیزده را بیش از حد نشان خواهد داد که در برخی مواقع خطرناک بوده و عواقب مرگباری برای بیمار می تواند به همراه داشته باشد.
  نتیجه گیریکمبود فاکتور سیزده بیماری نادر با عوارض مرگبار می باشد اما رویکرد آزمایشگاهی مناسب منجر به تشخیص به موقع کمبود فاکتور سیزده شده و از تشخیص نادرست بیماری و عواقب ناشی از آن جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: کمبود فاکتور سیزده، خونریزی، تشخیص آزمایشگاهی
|
 • A. Azadi, Dr. A. Azarkeivan, Dr. F. Zamani, Dr. Eslami, Dr. M.R. Eshrahian, Dr. K. Samimi, Rad* Pages 249-258
  Background And Objectives
  Patients with thalassemia are one of the at risk groups for acquiring Hepatitis C virus (HCV) infection. They need to be transfused regularly. High prevalence of this virus in thalassemia population, complications of HCV infection and the important effect of HCV genotype determination in treatment of the virus were the reasons for performing this research. The aims of the present study were to detect thalassemia patients with chronic infection and determinate the HCV subtypes distribution in this group.
  Materials And Methods
  The study was concluded on 120 specimens for HCV antibody from thalassemia patients in Tehran and Amol cites. After sequencing of PCR products, determination of HCV subtypes was performed by construction of phylogenic trees. c2, t, Fisher exact test and SPSS 22 have been used for data analysis.
  Results
  The results showed that 67 (55/8 %) of the 120 specimens were positive for HCV RNA, 34 (28.3%) from Tehran and 33 (27.5%) from Amol. 65 specimens could be genotyped. Subtype 1a accounted for 53/8 % (n=35), 3a for 30.7 % (n = 20), 1b for 13/8 % (n = 9) and 4a for 1/7 % (n = 1) of infected cases.
  Conclusions
  Implementation of effective strategies for detection of thalassemia patients, with HCV chronic infection in thalassemia centers is necessary. The predominance of genotype 1 among thalassemia patients is important in treatment of these patients because genotype 1 indicates lower rate of sustained viral response to current therapy (Interferon and Ribavirin ) compare to HCV genotype 2 and 3.
  Keywords: Hepatitis C virus_Genotype_Thalassemia
 • S. Aqmasheh, Dr. K. Shamsasenjan* Pages 259-268
  Background And Objectives
  Blood consumption and request are the major challenge in the patient blood management program in hospitals at the present time. Blood request and consumption data for each part are important to estimate the amount of transfusion and blood ordering. In this study, transfusion and cross-matching status were evaluated in different wards of the two biggest hospitals in northwest of Iran.
  Materials And Methods
  In the present descriptive, retrospective study, the data of cross matching and blood transfusion were collected from hospitals of Tabriz, and the C/T ratio was calculated. Data were analyzed using descriptive statistics using SPSS software version 18.
  Results
  Of the 36210 blood units cross-matched, 19329 units had been transfused and about 46.6% were left unused. In total the C/T ratio was 1.9. The C/T ratio was the highest in the maxillofacial ward (10.4) and the lowest in ICU (1.3).
  Conclusions
  The C/T ratio is above compared with MSBOS tables in the world. Blood ordering is more than required; therefore, it is suggested that the policy be reassessed for hospital blood ordering and the patient blood management programs be implemented to reduce the transfusion ratio.
  Keywords: Transfusion, Hospitals, utilization
 • Dr. L. Kasraian *, Dr. N. Negarestani, Dr. M.H. Karimi, Zh. Farakhizadeh Pages 269-276
  Background And Objectives
  Religious beliefs are one of the positive motivations for blood donation. The present study aimed to compare blood donation on religious days and normal days with respect to donor pattern and safety of donors.
  Materials And Methods
  This retrospective, cross-sectional study was conducted on individuals who referred to the main centres and portable teams of Shiraz Blood Transfusion Centre, Iran for donation on two days Tasua and Ashura days and three days 19th, 21st, and 23rd of Ramadan (2009-2013) and on similar dates one month before these religious days .Afterwards, the donors’ characteristics (age, sex, marital status, and donation status), donor deferral rate, and the prevalence rates of hepatitis B, Hepatitis C, and HIV in blood donors were compared among them. The comparisons were made through proportion tests using Med Calc software (v. 8.0).
  Results
  The results revealed significant increase in the number of blood donors on Tasua and Ashra days (1.4fold). Most of the donors who referred on the religious days were male (p
  Conclusions
  Higher numbers of blood donors and lower prevalence rate of Hepatitis B and hepatitis C on religious day shows the importance of recruiting blood donors and providing possibilities for blood donation on these days can improve blood adequacy and blood safety.
  Keywords: Blood Donation, Attitude, Blood Donors, Religion, Blood Safety
 • F. Vossough Shirayeh, Dr. M. Ahmadinejad *, Dr. Gh. Toogeh, Dr. K. Karimi, Dr. M.R. Tabatabaei Pages 277-283
  Background And Objectives
  FVIII activity (FVIII:C) is measured by clotting or chromogenic methods. The results of these methods may be different in some cases of hemophilia A that can cause misdiagnosis. The Aim of this study is to assess the results of two methods of F VIII:C assay in patients with hemophilia A.
  Materials And Methods
  In A descriptive survey research, FVIII:C level was measured using one-stage and chromogenic assays in 73 hemophilia A known patients. The data were analyzed by t-test and SPSS 22 statistical method.
  Results
  From 73 patients in this study, the range of FVIII:C assay by one-stage method was 4% to 81% ( mean = 22.7 , SD = 14.8 ) and the range of FVIII:C assay by chromogenic method was 1% to 123 % ( mean=16.5 , SD = 21 ).
  Conclusions
  For prevention of misdiagnosis, it is recommended to use two methods of FVIII:C assays for diagnosis of patients with hemophilia A.
  Keywords: Hemophilia A, Factor VIII, Prevalence
 • M. Azami, S. Nikpey, .M. Borji, Dr. E. Ghasemi Pashaklaee* Pages 284-290
  Background And Objectives
  Annually a large number of patients are hospitalized for benign diseases, but some die due to pulmonary embolism. However, with the proper prophylaxis can be avoided death. The current survey aimed to determine the frequency percentage of prophylaxis usage against deep vein thrombosis (DVT) according to the American College of Chest Physicians ACCP Guidelines.
  Materials And Methods
  This study is a retrospective descriptive study. The sampling was done and the participants were selected among the patients hospitalized in surgical wards of Imam Khomeini hospital in Ilam during the March of 2012 to September of 2013. The appropriate type, dose, and duration of thromboprophylaxis were determined by ACCP Guidelines. After investigating the inclusion and exclusion criteria, necessary data were extracted. Finally, data were analyzed by SPSS software version 17.
  Results
  A total of 169 patients (78 female) entered this survey. Findings showed that from 132 patients needed to receive prophylaxis, only 39 (29.5%) received prophylaxis. According to ACCP Guidelines, prophylaxis in 30 patients (22.7%) was operated correctly. The maximum rate of thrombo-prophylaxis happened to be in ICU (46.6%) and neurosurgery section (47.5%) and the minimum utilization pertained to the kidney and urinary tract surgery wards (0%).
  Conclusions
  This study showed a considerable difference in clinical practice versus ACCP recommendations in prophylaxis against DVT. About 75% of patients had risk of DVT and thrombo-prophylaxis according to ACCP Guidelines was not operated. Thus, new strategies must be implemented to operate thrombo-prophylaxis against DVT.
  Keywords: prophylaxis, Deep Vein Thrombosis, Hospitals
 • F. Jaleh, F. Amiri, M. Dehghan Harati, Dr. M. Habibi Roudkenar, Dr. M.A. Jalili * Pages 291-303
  Background and ObjectivesThe decrease in mesenchymal stem cells (MSCs) survival rate after transplantation is a major challenge in MSC-cell-therapy. Hence, it is promising to employ some proper strategies for addressing this problem. This study was conducted to assay the therapeutic effects of MSCs treated with Nrf2-manipulated-MSC conditioned medium in acute kidney injury (AKI)-induced animal models.
  Materials and MethodsIn an experimental study, recombinant plasmid pcDNA3.1-Nrf2 was transfected into bone marrow-derived MSCs and the resulted conditioned medium was harvested. The MSCs was cultivated with Nrf2-manipulated-derived conditioned medium. The conditioned medium-treated-MSCs were transplanted to AKI-induced rats (each group containing 10 rats) and the therapeutic potentialities of these MSCs were evaluated using biochemical and pathological methods.
  ResultsFourteen days after MSCs transplantation, there was a significant difference in BUN decreasing in rat groups injected with conditioned medium-treated-MSCs (48 ± 3.5 mg/dL) in comparison with those injected with normal MSCs (100 ± 9.9 mg/dL) (p ConclusionsCultivation of MSCs in the presence of Nrf2-manipulated-derived conditioned medium increase the therapeutic effects of these cells in AKI-induced models.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Acute Kidney Injury, Conditioned Medium
 • M. Darvishi, Dr. S. Esmaeili, N. Dehghan, Nayeri, P. Mashati, Dr. A. Gharehbaghian* Pages 304-313
  Background and ObjectivesAcute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common childhood malignancy. The side effects of chemotherapeutic drugs have primarily lead to the increased use of natural products for cancer treatment. Juniperus excelsa, a medicinal herb, was reported to show antiproliferative effects on various cancer cells. In this study, cytotoxic and apoptotic effects of extract from aerial parts of Juniperus excelsa plant were investigated on acute lymphoblastic leukemia cell lines, Nalm-6 and Reh.
  Materials and MethodsIn this basic research, Nalm-6 and Reh were cultured and then they were treated with various concentrations of J. excelsa extract for 48 and 72 h and then the cell viability was evaluated by using MTT assay. Apoptosis also was assessed by caspase 3 activity assay and flow cytometry following Annexin V and Propidium iodide staining. Statistical analysis was assessed by one-way ANOVA test and SPSS 23.
  ResultsMTT assay results show that J. excelsa extract concentrations of 3, 4 and 5 µg/ml significantly reduce percentage of alive cells (p Conclusions Our study shows that extract from aerial parts of J. excelsa has cytotoxic and apoptotic effects on Nalm-6 and Reh cells.
  Keywords: acute lymphoblastic leukemia, Juniperus excelsa, cytotoxicity, apoptosis
 • M. Zarei, Dr. D. Bashash* Pages 314-323
  Background and ObjectivesAs the role of telomerase in unlimited proliferation is a common feature of the majority of human cancers including hematological malignancies, thus inhibition of this enzyme has been proposed as a novel strategy in cancer therapeutics. This study was performed to investigate the effect of BIBR1532, a synthetic inhibitor of hTERT, on metabolic activity, DNA synthesis rate, cell cycle activity, and expression of pro-apoptotic genes such as p21, p73, Bax, and Bad in Nalm-6 pre-B ALL cells.
  Materials and MethodsIn an experimental study, to investigate the effect of BIBR1532, Nalm-6 leukemic cells were cultured in the presence of various concentrations of the inhibitor and consequently MTT assay, BrdU cell proliferation assay, flowcytometeric cell cycle analysis, and quantitative real-time PCR were applied.
  Results Our results revealed that BIBR1532 induces an inhibitory effect on metabolic activity and DNA synthesis rate of Nalm-6 cells in a dose- and time-dependent manner. Moreover, we found that BIBR1532 exerts an inductive effect on mRNA expression level of Bax, Bad, p73, and p21, which in turn leads to G1 cell cycle arrest and increased sub-G1 cell population.
  ConclusionsSince treatment with BIBR1532 could arrest the cell cycle activity in Nalm-6 cells and activate cellular apoptotic pathway, anti-telomerase-based therapy may be regarded as a novel promising strategy for ALL treatment.
  Keywords: Acute Lymphoid Leukemia, BIBR1532, Telomerase
 • A. Valikhani, Dr. Rezaei *, Dr. M. Alaei, Dr. B. Popak, Dr. N. Amirizade, M.H. Ahmadi Pages 324-332
  Background and ObjectivesASXL1 gene has been recently considered as an important mutant gene in myeloid leukemias including Chronic Myelogenous Leukemia(CML). Mutation in this gene is associated with disease aggressiveness and poor clinical outcome, so its evaluation would guide us to remarkable conclusions in estimating disease prognosis. Considering that there are only a few known prognostic factors for CML and that the study of this gene has never been accomplished in Iranian population, we decided to study this mutation in our CML patients.
  Materials and MethodsIn this experimental study 66 diagnosed CML patients were evaluated for the presence of ASXL1 mutation. For this reason a portion of exon 12 from ASXL1 gene(site that most mutations take place at), was amplified. This area was further studied by nucleotide sequencing.
  ResultsMutations in ASXL1 were detected in 4 CML patients(2 men and 2 women) with mean age of 44 years and SD of 17.85(6%) . Mutations were of two different types including frame shift mutation(c.1394DupG) and deletion(1900-1922del) and both were reported in previous studies. No significant difference was detected in patients with and without mutations, according to sex, age, WBC count, Platelet count and Hemoglobin levels.
  Conclusions ASXL1 gene mutation is considered as a genetic abnormality in CML. According to the presence of this mutation in our patients at the time of diagnosis, it could be regarded as one of the primary genetic distortions in CML.
  Keywords: ASXL1 protein, human, Mutation, Leukemia
 • M. Kiani, F. Rahimikian *, M. Rezaei Farimani, A. Mehran, A. Hamidzadeh Pages 333-339
  Background and ObjectivesUmbilical cord blood for the treatment of various diseases including types of cancer is important. The purpose of this study was to survey the knowledge and attitude of midwifery- nursing personnel in prenatal clinics and emergency obstetric affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation in 1390 (Iranian calendar).
  Materials and MethodsIn this descriptive survey research, A self-made questionnaire consisting of three parts of personal and job characteristics (11 questions), knowledge (13 questions), and attitudes (25 questions) were completed by 149 Midwifery-Nursing personnel. The score of the knowledge part was divided into three groups (less than 8), medium (8-15) and good (above 16) and the score of attitude part was divided into three parts of negative attitude (less than 25), indifferent or neutral (26 to 50) and positive (greater than 51). Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 16) and descriptive and inferential statistics (Spearman Correlation Coefficient).
  ResultsAbout half of the participants had a medium knowledge (45.9%) and the majority of them (87.9%) had a positive attitude. The mean scoreS of knowledge and attitude were 12.36 ± 5.49 and 74.23 ± 18.29, respectively. There was no statistically significant association between knowledge and attitude (p = 0.084).
  ConclusionsEducational planning and awareness raising about cord blood donation are necessary for knowledge improvement.
  Keywords: Awareness, Umbilical Cord Blood, Attitude, Midwifery, nursing
 • Dr. A. Chegini, B. Roohi * Pages 340-346
  Background and ObjectivesSince all of our blood donors are volunteer and unremunerated and our country is a young society, we aimed to evaluate the motivation and the effective motivating factors for blood donation in the youth.
  Materials and MethodsThis study was a cross sectional descriptive study. In this study, 1000 questionnaires were completed by donors during 2010-2011. Chi-square test and SPSS 11.5 software were used in analyzing data.
  ResultsThe most common motivation of our donors was altruism (89.2%); 18.4% from these donors donated for the purpose of free of charge check up and 21.8% for HIV testing. The average age of studied cases was 24.6 with 82.1% of donors being male and the others 179 (17.9%) female.71.1% of donors were single and 33.4% had bachelor and upper degrees. Out of the participants, 84.1% had awareness of donation while 12.4% had no information about window period of infectious diseases.
  Conclusions The present study showed that donors had little awareness about blood transfusion and transfusion transmitted diseases. It is necessary to pay more attention to educational programs to change the youth into safe and regular blood donors.
  Keywords: Motivation, Donors, HIV
 • A. Dorgalaleh *, Sh. Tabibian, Y. Farshi Hosseini, M. Shams, B. Tavasoli, M. Shakouri, F. Roshan Zamir Pages 347-363
  Background and ObjectivesFactor XIII (FXIII) deficiency is an extremely Rare Bleeding Disorder (RBD) with estimated incidence of 1 per 2 million in the general population. All routine coagulation tests including Bleeding Time (BT), Prothrombin Time (PT), Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) and platelet count are normal in FXIII deficiency (FXIIID) and this makes the diagnosis of disorder difficult. In this study, we presented a practical approach for laboratory diagnosis of FXIIID.
  Materials and MethodsFor this review article, all relevant articles were searched using appropriate keywords.
  ResultsClot solubility test is the most common diagnostic test of FXIIID that has low specificity and sensitivity and also can be affected by several factors including clotting and solubilizing agents. Although this test is not further recommended by experts for diagnosis of FXIID but due to expanded use of this method, it cannot be abolished and we can use it to screen the disease with some modifications. FXIII activity assay should be considered as a screening test of FXIIID. FXIII activity is performed by several methods among them photometric assay is the most common. Without a serum blank, photometric assay overestimates FXIII activity that in patients with severe FXIIID can be accompanied by life threatening bleeding.
  ConclusionsFXIIID is a rare disease with lethal outcomes. A best clinical examination, family history as well as a suitable laboratory approach led to timely diagnosis of FXIIID and prevented misdiagnosis of the disease and the arising consequences. Thus, this study is to give a proper laboratory approach for diagnosis of FXIIID.
  Keywords: Factor XIII Deficiency, Bleeding, Laboratory Diagnosis