فهرست مطالب

تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/28
 • تعداد عناوین: 3
|
 • علی اسلامی* صفحه 87
  ایران سرزمینی است که هیچگاه در طی تاریخ طولا نی اش دارای یک زبان و یک فر هنگ نبوده است. با توجه به موقعیت استرا تژیک ایران که در جایکاه حساس و بی ثبات منطقه ای در دنیا وا قع شده است،، تنوع فرهنگ ها و زبان ها علی رغم انتظارات عمومی، موجب مستحکم تر حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور شده است. مردم ایران از قوم ها و گروه هائی تشکیل شده اند، که با زبان ها، گویش ها و لهجه های مختلف که گاهی غریبه با یکدیگر هستند، تکلم می کنند. روستائیان علاوه بر آن، در مورد مسائل دامداری و کشاورزی بومی از گویش ها و لهجه های ویژه استفاده می کنند. برای انجام این مطالعه، در دهه هشتاد، پرسش نا مه ای در باره گویش های بیماری های عفونی نشخوارکنندگان از جمله هیداتیدوزیس تهیه کردم. عامل این آلودگی، کیست هیداتیک می باشد که نوزاد یکی از کرم های پهن (سستود) روده سگ به نام اکینوکوکوس گرانولوزوس است. آلودگی حیوانات موجب خسارت هنگفت اقتصادی و بهداشتی در حیوانات وانسان می شود. این پرسش نا مه ها با همکاری سازمان دامپزشکی، به اداره های دامپزشکی 31 استان کشور ارسال شد. جمع آوری و ثبت این اسامی محلی توسط پژوهشگران که دکتران دامپزشک و کارکنان فنی این اداره ها بودند، انجام شد.
  بر اساس نتایج این مطالعه، در سه استان بوشهر، قم، البرز گویشی ذکر نشد ولی در28 استان ایران 78 گویش ثبت شد. کار برد این گویش ها. در حرفه های دامپزشکی و بهداشتی بوده و برای گویش شناسان سبب غنی سازی گنجینه گویش های ایرانی می گردد.
  کلیدواژگان: گویش، هیدا تیدوزیس، نشخوار کنندگان، ایران
 • اشکان جبلی جوان *، محمود احمدی همدانی، مهسان بیانی، کبری کیخسروی، زهرا عبداللهی، زهرا علیجانپور، منصوره کنعانی صفحات 93-102
  نعناع سبز و خالواش دو گونه ی شناخته شده از خانواده نعناعیان ( لابیاتا) جزو پرمصرف ترین گونه های این خانواده در نواحی دریای خزر هستند و به طور گسترده ای در غذا، طب سنتی و مواد داروئی مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های آبی برگ نعناع سبز و خالواش انجام شد. از روش جوشاندن گیاهان ذکر شده در آب برای تهیه عصاره های آبی استفاده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) این دو عصاره در غلظت های مختلف (16 _1.5 mg/ml )، به روش ماکرودایلوشن تعیین گردید و اثر آنتی اکسیدانی این گیاهان با دو روش سنجش قدرت احیاکنندگی و تعیین ظرفیت فنولی تام سنجیده شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی این گیاهان از نظر وجود ترکیبات فنولی غنی بوده و عصاره نعناع سبز با دارا بودن توتال فنول 0.39± 2.77 میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با IC50 = 0.05± 0.004 میلی گرم در هر گرم گیاه خشک، اثر آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به عصاره خالواش (با توتال فنول0.2 ± 0.06 میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با 0.14 ± 0.009 IC50= میلی گرم در هر گرم گیاه خشک) از خود نشان داد (p<0.001). همچنین این دو گیاه اثر ضد باکتریایی خوبی را بر روی دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلای در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند بدین صورت که MIC نعناع سبز و خالواش در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 10.5 و 14 و در مقابل اشرشیا کلای 12 و 10.5mg/ml بود. با توجه به نتایج می توان بیان کرد که عصاره های آبی این دو گیاه دارای قدرت آنتی اکسیدانی در مقابل سیستم های اکسیداتیو هستند. علاوه بر این، می توان از آنها به عنوان منابع قابل دسترس و طبیعی آنتی بیوتیکی در مقابل باکتری های بیماریزا به خصوص با منشاء غذایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس واشرشیا کلای استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نعناع سبز، خالواش، اثر ضد میکروبی، قدرت آنتی اکسیدانی، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلای
 • دکتر حمید استاجی *، صغری فراهانی بیرگانی صفحات 103-110
  بروسلوز یکی از بیماری های دامی است که توسط گونه های باکتری جنس بروسلا ایجاد شده و قابل انتقال به انسان می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سرمی این بیماری در شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان، طی یک دوره چهار ماهه در تابستان و اوایل پاییز سال 1393 انجام پذیرفت. جهت ردیابی عفونت بروسلوز در این حیوانات، آزمون های سرم شناسی شامل رزبنگال، رایت و 2-مرکاپتواتانول بر روی تعداد 150 نمونه سرم خون شترهای ذبح شده انجام شد. تعداد 14 نمونه (3/9%) در آزمون رزبنگال مثبت تشخیص داده شده و سپس جهت تعیین عیار پادتن های مربوطه، آزمون های رایت و 2-ME نیز بر روی نمونه های مثبت انجام شده و میزان عیار آنتی بادی های (IgG + IgM) علیه بروسلا در تمام 14 نمونه مشخص شد. ارتباط معنی داری بین نمونه های مثبت و سن و جنس شترهای مورد مطالعه مشاهده نشد. این مطالعه حضور و شیوع بیماری بروسلوز را میان شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان مشخص نموده و نتایج حاصل، ضرورت به کارگیری برنامه های کنترلی این بیماری را نشان داده و اقدامات نظارتی بایستی مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آنتی بادی ها، گونه های بروسلا، شتر، سمنان، ایران
|
 • Eslami, A.* Page 87
  Iran has always been enjoying a diverse culture and language throughout its rich history of existence. Contrary to one'' expectation¡ this diversity of culture has helped the country to one of the most united and integrated countries around the world despite its critical location in an unstable region of the world. The present research that was carried out for the first time in Iran¡ attempts were to collect record and write the local names of hydatidosis¡ one of the ruminant''s infection diseases. Rural¡ is composed of different ethical and group of population with different accents and sometimes different Language unfamiliar to other locals regions¡ but villagers to conserve to each other use local names on the issue of animal husbandry¡ as well as hydatidosis¡ which is accompanied with important economical damage in animals damage as well as hygiene in human being. The agent of this infection is the larva of intestinal cestode of carnivores¡ Echinococcus granulosus .
  The present note¡ that it was carrying out a questioner for the fist time in Iran¡ containing accents¡ studied geographical area and date. Then it distribute¡ through Veterinary Organization to 31 veterinary departments. In the questioners 78 local name were noted for hydatidosis with a range of 1-10 per provinces. Although no dialect was not noted in Alborz¡ Qom and Bushehr provinces. The results of the study can be used in familiarizing the public and those who are in the linguistic field with the ethnical aspect or the veterinary medicine applications.
  Keywords: Local name, Hydatidosis, Ruminant, Iran
 • Ashkan Jebelli Javan *, Mahmood Ahmadi Hamedani, Mahsan Bayani, Kobra Keykhosravy, Zahra Abdollahi, Zahra Alijanpoor, Mansooreh Kanani Pages 93-102
  Mentha spicata and Mentha pulegium are well known species which widely applied in Caspian Sea areas as food and medicine of various drugs. The aim of this study was to investigate antibacterial and antioxidant capacity of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium. The Hot Water Extraction (HWE) method was used in this experimental study. Minimal inhibitory concentrations (MIC) and minimal bacteriocidal Concentration (MBC) of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium were determined by macrodilution method with using different concentrations of the extracts (1.5_16 mg/ml), in addition, the antioxidant activity was determined by total phenol and reducing power assay.
  The aqueous extract of M. pulegium and M. spicata were rich in phenols. In this regard, M. spicata extract showed a phenol content and reducing power ability, (2.77 ±0.39 mg GAE/g DW and IC50 = 0.05 ± 0.004 mg /g DW, respectively) more than M. pulegium aqueous extract (0.2 ± 0.06 mg GAE/g DW and IC50 = 0.14 ± 0.009 mg/g DW respectively) (p
  Keywords: Mentha spicata, Mentha pulegium, Antimicrobial Activity, Antioxidant Ability, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
 • Dr. H. Staji *, S. Birgani Farahani Pages 103-110
  Brucellosis is a disease of animals caused by Brucella species and is transmissible to humans. This study was undertaken to determine the sero-prevalence of the disease in camels slaughtered in Semnan abattoir during a 4-month period in 2014. To investigate brucellosis in these animals, serological examinations including Rose Bengal Plat Test (RBPT), Wright and 2-ME were performed on 150 camel’s serum samples. Positive results were obtained in 14 (9.3%) camels by RBPT, then, Wright and 2-ME assays were performed to assess the titers of Anti-Brucella Antibodies, respectively. There was no relation observed between the seropositivity and age and sex of the tested animals. The study revealed that the prevalence of Brucellosis among camels slaughtered in Semnan and the results reflect the necessity of control programs and surveillance of the disease needed to be adopted.
  Keywords: Antibodies, Brucella spp., Camel, Semnan, Iran