فهرست مطالب

تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اسلامی* صفحات 87-92
  خلاصه ایران سرزمینی است که هیچگاه در طی تاریخ طولا نی اش دارای یک زبان و یک فر هنگ نبوده است. با توجه به موقعیت استرا تژیک ایران که در جایکاه حساس و بی ثبات منطقه ای در دنیا وا قع شده است،، تنوع فرهنگ ها و زبان ها علی رغم انتظارات عمومی، موجب مستحکم تر حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور شده است. مردم ایران از قوم ها و گروه هائی تشکیل شده اند، که با زبان ها، گویش ها و لهجه های مختلف که گاهی غریبه با یکدیگر هستند، تکلم می کنند. روستائیان علاوه بر آن، در مورد مسائل دامداری و کشاورزی بومی از گویش ها و لهجه های ویژه استفاده می کنند. برای انجام این مطالعه، در دهه هشتاد،  پرسش نا مه ای در باره گویش های بیماری های عفونی نشخوارکنندگان از جمله هیداتیدوزیس تهیه کردم. عامل این آلودگی، کیست هیداتیک می باشد که نوزاد یکی از  کرم های پهن (سستود) روده سگ  به نام اکینوکوکوس گرانولوزوس است. آلودگی حیوانات موجب خسارت هنگفت اقتصادی و بهداشتی در حیوانات وانسان می شود. این پرسش نا مه ها با همکاری سازمان دامپزشکی،  به اداره های دامپزشکی 31 استان کشور ارسال شد. جمع آوری و ثبت این اسامی محلی  توسط پژوهشگران که دکتران دامپزشک و کارکنان فنی این اداره ها بودند، انجام شد.    بر اساس نتایج  این مطالعه،  در سه استان بوشهر، قم، البرز گویشی ذکر نشد ولی در28 استان ایران 78 گویش ثبت شد. کار برد این گویش ها. در حرفه های دامپزشکی و بهداشتی بوده و برای گویش شناسان سبب غنی سازی گنجینه گویش های ایرانی می گردد.
  کلیدواژگان: گویش، هیدا تیدوزیس، نشخوار کنند گان، ایران
 • اشکان جبلی جوان*، محمود احمدی همدانی، مهسان بیانی، کبری کیخسروی، زهرا عبداللهی، زهرا علیجانپور، منصوره کنعانی صفحات 93-102
  خلاصه نعناع سبز و خالواش دو گونه ی شناخته شده از خانواده نعناعیان (لابیاتا) جزو پرمصرف ترین گونه های این خانواده در نواحی دریای خزر هستند  و به طور گسترده ای در غذا، طب سنتی و مواد داروئی مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های آبی برگ نعناع سبز و خالواش انجام شد. از روش جوشاندن گیاهان ذکر شده در آب برای تهیه عصاره های آبی استفاده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)  این دو عصاره در غلظت های مختلف (16 _1.5 mg/ml)، به روش ماکرودایلوشن تعیین گردید و اثر آنتی اکسیدانی این گیاهان با دو روش سنجش قدرت احیاکنندگی و تعیین ظرفیت فنولی تام سنجیده شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی این گیاهان از نظر وجود ترکیبات فنولی غنی بوده و عصاره نعناع سبز با دارا بودن توتال فنول 0.39± 2.77 میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با IC50 = 0.05± 0.004 میلی گرم در هر گرم گیاه خشک، اثر آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به عصاره خالواش (با توتال فنول0.2 ± 0.06  میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با 0.14 ± 0.009 IC50= میلی گرم در هر گرم گیاه خشک) از خود نشان داد (p<0.001). همچنین این دو گیاه اثر ضد باکتریایی خوبی را بر روی دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلای در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند بدین صورت که MIC نعناع سبز و خالواش در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 10.5 و 14 و در مقابل اشرشیا کلای  12 و 10.5mg/ml بود. با توجه به نتایج می توان بیان کرد که عصاره های آبی این دو گیاه دارای قدرت آنتی اکسیدانی در مقابل سیستم های اکسیداتیو هستند. علاوه بر این، می توان از آنها به عنوان منابع قابل دسترس و طبیعی آنتی بیوتیکی در مقابل باکتری های بیماریزا به خصوص با منشاء غذایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس واشرشیا کلای استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نعناع سبز، خالواش، اثر ضد میکروبی، قدرت آنتی اکسیدانی، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلای
 • حمید استاجی*، صغری فراهانی بیرگانی صفحات 103-110
  خلاصه بروسلوز یکی از بیماری های دامی است که توسط گونه های باکتری جنس بروسلا ایجاد شده و قابل انتقال به انسان می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سرمی این بیماری در شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان، طی یک دوره چهار ماهه در تابستان و اوایل پاییز سال 1393 انجام پذیرفت. جهت ردیابی عفونت بروسلوز در این حیوانات، آزمون های سرم شناسی شامل رزبنگال، رایت و 2-مرکاپتواتانول بر روی تعداد 150 نمونه سرم خون شترهای ذبح شده انجام شد. تعداد 14 نمونه (3/9%) در آزمون رزبنگال مثبت تشخیص داده شده و سپس جهت تعیین عیار پادتن های مربوطه، آزمون های رایت و 2-ME نیز بر روی نمونه های مثبت انجام شده و میزان عیار آنتی بادی های (IgG + IgM) علیه بروسلا در تمام 14 نمونه مشخص شد. ارتباط معنی داری بین نمونه های مثبت و سن و جنس شترهای مورد مطالعه مشاهده نشد. این مطالعه حضور و شیوع بیماری بروسلوز را میان شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان مشخص نموده و نتایج حاصل، ضرورت به کارگیری برنامه های کنترلی این بیماری را نشان داده و اقدامات نظارتی بایستی مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آنتی بادی ها، گونه های بروسلا، شتر، سمنان، ایران
 • رضا نارنجی ثانی*، خسرو قزوینیان، قاسم شبانی، جلال قره مشک غراوی صفحات 111-116
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر اکسی توسین بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی است. 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه مساوی، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی (اکسی توسین 5 و اکسی توسین 10)، تقسیم شدند. یک سی سی سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ های گروه کنترل تزریق شد و در گروه های درمانی اکسی توسین 5 و 10 به ترتیب 5 واحد بین المللی و 10 واحد بین المللی اکسی توسین به هرکدام از قوچ ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه های منی، 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات، بوسیله الکترو اجاکولاتور جمع آوری شدند. این مطالعه نشان داد که اکسی توسین تغییری را در تحرک اسپرم و تعداد اسپرم غیر طبیعی، در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی کند و حجم منی، حرکت دسته جمعی و تعداد کلی اسپرم در گروه درمانی اکسی توسین به طور معنی داری (05/0>P) نسبت به کنترل افزایش نشان داده است. در مجموع، دوز 10 واحد بین المللی اکسی توسین موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلضت اسپرم شده و می توان از این هورمون برای تولید مثل خارج از فصل تولید مثلی با دوز مذکور استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اکسی توسین، کیفیت منی، قوچ نژاد زل، خارج از فصل تولیدمثلی
 • نادیا طایفی نصرآبادی*، عباس بایگان، محمدرضا یوسفی صفحات 117-125
  ریکومونیازیس یکی از بیماری های انگلی شایع پرندگان و ماکیان است که به وسیله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس ایجاد می شود. امروزه بیشتر از داروهای صنعتی مانند مترونیدازول جهت درمان تریکومونیازیس استفاده می شود که دارای عوارض جانبی و مقاومت دارویی هستند، اما در گذشته استفاده از گیاهان دارویی مانند شنبلیله، نعناع و سیر بیشتر متداول بوده است. در این تحقیق به بررسی اثر ضد انگلی عصاره اتانولی سیر (Allium sativum) برروی تک یاخته تریکوموناس گالینه و مقایسه آن با اثر داروی شیمیایی مترونیدازول پرداخته شده است. در این مطالعه تجربی بعد از خشک کردن سیر و تهیه عصاره اتانولی و ارزیابی نمونه ها به روشHPLC،  عصاره آن در محیط کشت دیاموند که حاوی106 تک یاخته تریکوموناس در هر میلی لیتر بود اضافه شد. به این صورت که 3 گروه شامل 5 لوله حاوی محیط کشت حاوی 1/0 میلی لیتر مترونیدازول و تریکوموناس گالینه، 5 لوله حاوی 1/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی و تریکوموناس به عنوان کنترل و 3 دسته 5 تایی لوله حاوی غلظت های 1/0، 01/0 و 001/0 میلی لیتر عصاره سیر در آب مقطر نانوپیور و تریکوموناس گالینه تهیه شد. تمامی لوله ها در ساعت صفر حاوی 106تروفوزئیت زنده و متحرک در هر میلی لیتر بودند و به فواصل 15 دقیقه ای تا  2 ساعت و سپس در ساعت های3، 4، 5، 6، 12 و24 تعداد تروفوزئیت های زنده شمارش شدند.  بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که هر سه غلظت عصاره سیر، اثر ضد انگلی داشته ولی غلظت 01/0 درصد عصاره سیر بیشتر از سایر غلظت ها موثر بوده و اثری مشابه داروی مترونیدازول داشت به طوریکه در دقیقه 260 تمامی تریکوموناس های زنده از بین رفته بودند. با بررسی و مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات دیگر مشخص می شود که عصاره سیر بر برخی انگل ها موثر است و می تواند به عنوان داروی ضد انگلی در درمان برخی بیماری ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: عصاره سیر، تریکوموناس گالینه، مترونیدازول
 • مریم گنجعلی*، رضا نبوی، جواد خدری صفحات 127-134
  جوجه تیغی ها پستاندارانی کوچک و شب زی هستند که نقش مهمی در انتقال عوامل بیماری زای مشترک انسان و دام دارند.  مطالعه حاضر به منظور تعیین کمیت و تنوع گونه ای کنه های سخت خارپشت گوش بلند  (Hemiechinus auritus)در بخش شهری و برون شهری سیستان ، واقع در جنوب شرق  ایران صورت گرفت.  در این پژوهش قسمت های مختلف سطح بدن تعداد 54 خارپشت (24 نر  و 30 ماده) از لحاظ حضور کنه های سخت مورد بررسی قرار گرفته و بندپایان جمع آوری شده در ویال های حاوی اتانول %70  و % 5 گلیسیرین  نگهداری شدند، سپس شناسایی نمونه ها با استفاده از کلید های تشخیصی مورفولوژیک انجام شد. جهت تجزیه و  تحلیل آماری داده ها از آزمون مربع کای  و  Fisher’s exact tests و  نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده گردید. طبق نتایج بدست آمده تعدا د 31 عدد از مجموع 54 خارپشت مورد مطالعه (4/57%) به کنه آلوده  بودند. کل تعداد کنه های جدا شده 262 عدد بود .تنوع گونه ای و شیوع آلودگی کنه های سخت شناسایی شده ریپی سفالوس تورانیکوس (56/67%) و ریپی سفالوس سانگوینوس  (44/32%) تعیین گردید و میانگین تعداد کنه به ازای هر جوجه تیغی آلوده 45/8 عدد برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده فراوانی کنه های نر بیشتر از کنه های ماده (201 کنه نر  و  61 کنه ماده) بود. از 177 کنه ریپی سفالوس تورانیکوس،  144 مورد (36/81%) نر و 33 مورد (64/18%) ماده بودند و از 85 کنه ریپی سفالوس سانگوینوس ، 73 مورد نر (88/85%) و 12مورد (12/14%) ماده بودند. آزمون Fisher’s exact tests نشان داد که تفاوت نسبت جنسیتی بین دو گونه کنه مذکور  از نظر آماری معنی دار نیست (23/0=P). اما از نظر موقعیت تشریحی اتصال کنه به بدن خارپشت، نتایج نشان داد که بیشترین میزان آلودگی به کنه سخت در ناحیه گوش (8/45%) و  کمترین میزان آلودگی در ناحیه  دم (8/8%)  می باشد. آزمون مربع کای نشان داد که تفاوت شیوع آلودگی در بین چهار اندام مورد بررسی (گوش، سر و گردن، سطح پشتی، قاعده دم) از نظر آماری معنی دار است (001/0>P).  نتایج این بررسی حاکی از آن است که خارپشت ها میزبان مناسبی برای کنه های سخت می باشند و  می توانند نقش مهمی در گسترش انگل های خارجی و انتقال بیماری از منطقه ای به منطقه دیگر و از حیوانات حیات وحش به حیوانات خانگی و انسان ایفا کنند. لذا  با توجه به پتانسیل این حیوانات به عنوان ناقل برخی عوامل بیماریزای مشترک انسان و دام مطالعات بیشتر جهت بررسی انگل های جوجه تیغی در نقاط مختلف ایران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کنه های سخت، خارپشت گوش بلند، سیستان، ایران
 • رضا نارنجی ثانی*، جلال قره مشک غراوی، ملیکا معزی فر صفحات 135-141
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر گنادوتروپین کوریونی اسبی (eCG) بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی بوده است. در این بررسی، 18 قوچ بالغ به صورت تصادفی و برابر در 3 گروه، یک گروه کنترل و 2 گروه درمانی، تقسیم شدند. یک میلی لیتر سدیم کلراید 9/0 درصد به قوچ های گروه کنترل تزریق شد، در صورتیکه در گروه های درمانی،گنادوتروپین کوریونی اسبی در دو دوز 400 واحد بین المللی و 600 واحد بین المللی به هریک از قوچ ها به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه های منی 10 دقیقه پس از هرکدام از تزریقات بوسیله الکترواجاکولاتور جمع آوری شدند. این مطالعه نشان داد که گنادوتروپین کوریونی اسبی تغییری در حجم منی، درمقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی کند. حرکت دسته جمعی، تحرک اسپرم و تعداد کلی اسپرم به صورت معنی داری (05/0>P) در گروه درمانی گنادوتروپین کوریونی اسبی نسبت به کنترل افزایش داشته است. در مجموع، دوز600 واحد بین المللی گنادوتروپین کوریونی اسبی موجب افزایش حرکت دسته جمعی، تعداد کلی اسپرم، اسپرم زنده و غلظت اسپرم شد. می توان از این هورمون برای تولید مثل خارج از فصل تولید مثلی با دوزهای مذکور استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گنادوتروپین کوریونی اسبی، مشخصات منی، قوچ نژاد زل
 • مژگان خدادادی*، مهران آوخ کیسمی، الهه رنجبر صفحات 143-152
  ماهیان زینتی لابیرنت دار به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری ها، زیبایی، تنوع زیاد، صلح جویی و سازگاری با سایر ماهیان بسیار مورد توجه هستند.  در این مطالعه از 210 قطعه ماهی گورامی طلایی (Trichogaster trichopterus) با میانگین وزنی 5/0 ± 5 گرم در 3 تیمار با 3 تکرار استفاده شده است. در هر یک از آکواریم ها ماهیان با گیاهان دارویی پنیرک (Malva neglecta) و گشنیز (Coriandrum sativum) در غلظت های مختلف 2 ،4 و 6 درصد به مدت 60 روز تغذیه گردیدند. خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول  و pH روزانه تعیین شد. طرح آزمایشی به صورت تصادفی و آنالیز آماری به کمک آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون چند دامنه شف انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهایی که از پنیرک در کنار خوراک بیومار استفاده نمودند بیشترین رشد را داشته ولی بین این تیمار و تیمار گشنیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). اگرچه متوسط وزن این نمونه ها (ماهی های تغذیه شده با پنیرک و گشنیز) تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0>P).
  کلیدواژگان: رشد، گورامی طلایی (Trichogaster trichopterus)، پنیرک (Malva neglecta)، گشنیز (Coriandrum sativum)، گیاهان دارویی
|
 • Ali Eslami * Pages 87-92
  Abstract Iran has always been enjoying a diverse culture and language throughout its rich history of existence. Contrary to one' expectation, this diversity of culture has helped the country to one of the most united and integrated countries around the world despite its critical location in an unstable region of the world. The present research that was carried out for the first time in Iran, attempts were to collect record and write the local names of hydatidosis, one of the ruminant's infection diseases.  Rural, is composed of different ethical and group of population with different accents and sometimes different Language unfamiliar to other locals regions, but villagers to conserve to each other use local names on the issue of animal husbandry, as well as hydatidosis, which is accompanied with important economical damage in animals damage as well as  hygiene  in human being. The agent of this infection is the larva of intestinal cestode of carnivores, Echinococcus granulosus.                                                                                                                                        The present note, that it was carrying out a questioner for the fist time in Iran, containing accents, studied geographical area and date. Then it distribute, through Veterinary Organization to 31 veterinary departments. In the questioners 78 local name were noted for hydatidosis  with  a range of 1-10 per provinces. Although no dialect was not noted in Alborz, Qom and Bushehr provinces. The results of the study can be used in familiarizing the public and those who are in the linguistic field with the ethnical aspect or the veterinary medicine applications.
  Keywords: Local name, Hydatidosis, Ruminant, Iran
 • Ashkan Jebelli Javan *, Mahmood Ahmadi Hamedani, Mahsan Bayani, Kobra Keykhosravy, Zahra Abdollahi, Zahra Alijanpoor, Mansooreh Kanani Pages 93-102
  Abstract Mentha spicata and Mentha pulegium are well known species which widely applied in Caspian Sea areas as food and medicine of various drugs. The aim of this study was to investigate antibacterial and antioxidant capacity of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium. The Hot Water Extraction (HWE) method was used in this experimental study. Minimal inhibitory concentrations (MIC) and minimal bacteriocidal Concentration (MBC) of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium were determined by macrodilution method with using different concentrations of the extracts (1.5_16 mg/ml), in addition, the antioxidant activity was determined by total phenol and reducing power assay. The aqueous extract of M. pulegium and M. spicata were rich in phenols. In this regard, M. spicata extract showed a phenol content and reducing power ability, (2.77 ±0.39 mg GAE/g DW and IC50 = 0.05 ± 0.004 mg /g DW, respectively) more than M. pulegium aqueous extract (0.2 ± 0.06 mg GAE/g DW and IC50 = 0.14 ± 0.009 mg/g DW respectively) (p<0.001). In vitro investigation of both extracts of these plants showed the antibacterial properties against the Staphylococcus aureus and Escherichia coli. MICs of M. spicata and M. pulegium extract against S. aureus were 10.5 and 14 mg/ml and against E. coli were 12 and 10.5 mg/ml, respectively. Based on these results, it is clearly indicated that aqueous extracts of M. spicata and M. puleguim have noticeable in vitro antioxidant ability against various oxidative systems; moreover, these extracts can be used as an accessible source of natural antibacterial, against bacterial pathogens especially food poisoning pathogens such as S. aureus and E. coli.
  Keywords: Mentha spicata, Mentha pulegium, Antimicrobial Activity, Antioxidant Ability, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
 • H Staji *, S Birgani Farahani Pages 103-110
  Abstract Brucellosis is a disease of animals caused by Brucella species and is transmissible to humans. This study was undertaken to determine the sero-prevalence of the disease in camels slaughtered in Semnan abattoir during a 4-month period in 2014. To investigate brucellosis in these animals, serological examinations including Rose Bengal Plat Test (RBPT), Wright and 2-ME were performed on 150 camel’s serum samples. Positive results were obtained in 14 (9.3%) camels by RBPT, then, Wright and 2-ME assays were performed to assess the titers of Anti-Brucella Antibodies, respectively. There was no relation observed between the seropositivity and age and sex of the tested animals. The study revealed that the prevalence of Brucellosis among camels slaughtered in Semnan and the results reflect the necessity of control programs and surveillance of the disease needed to be adopted.
  Keywords: Antibodies, Brucella spp, camel, Semnan, Iran
 • Reza Narenji Sani *, Khosro Ghazvinian, Ghasem Shabani, Jalal Ghae Mashk Gharavi Pages 111-116
  Objective of this study was to investigate the effect of Oxytocin on semen characteristics in Zel rams in out of breeding season. Eighteen Zel adult rams were randomly selected and divided into 3 equal groups, control and two treatment groups. 1 milliliter 0.9% saline was injected into each ram in the control group, whereas Oxytocin was administered Intra Muscle at a single dose of 5 IU and 10 IU to each ram in the two Oxytocin treatment groups. Semen samples were taken by an electro ejaculator from all rams 10 mins after injection. Oxytocin did not alter sperm motility or abnormal sperm, in comparison to the control values. Semen volume, mass activity, total sperm number of the Oxytocin treatment groups increased significantly (P<0.05) compared to the control group. In general, exogenous 10 IU Oxytocin increase mass activity, total sperm number, lived sperm and sperm concentration in Zel ramsm hence using this hormone with mention doses in nonbreeding season in rams is possible.
  Keywords: Oxytocin, Semen characteristics, Zel Ram, Nonbreeding season
 • Nadia Taiefi Nasrabadi *, Abbas Baygan, M.R. Yousefi Pages 117-125
  Trichomoniasis is one of the common diseases in birds and poultries which is caused by flagellate protozoa called Trichomonas. Today, some synthetic drugs are used such as Metronidazole which has some side effects and drug resistance but in past years some medical herbs such as fenugreek, mint, garlic and etc. were commonly used. In this research, the antiparasitic effect of garlic extract (Allium sativum) on Trichomonas gallinae in comparison with Metronidazole has been studied. In this experimental study, the plants were collected, dried. The ethanol extract was prepared and samples were assessed by HPLC. 106 liquid Trichomonas trophozoite/ml was added to the  diamond medium. The three groups were culture tube containing 0.1 mL Metronidazole and Trichomonas gallinae, Trichomonas gallinae plus 0.1 mL saline as a control group and  tubes containing concentrations of  0.1, 0.01 and 0.001% ethanol extract of garlic  in a solvent of nanopure distilled water and Trichomonas gallinae (5 tubes for each concentration). All tubes at zero time, containing 106 live trophozoites alive and were counted with 15 minutes interval in the first two hours and then at hour 3, 4, 5, 6, 12 and 24. The results revealed that all concentrations of garlic extract werean antiparasitic effect on Trichomonas but 0.01% concentration was the most effective as similar as metronidazole. In these two tubes, all Trichomonas protozoa were not alive 260 minutes after the onset of  the study. The according to  results and other researches show that garlic extract can be effective on some parasites and can be used to treat some parasitic diseases.
  Keywords: Garlic extract, Trichomonas gallinae, Metronidazole
 • Maryam Ganjali *, Reza Nabavi, Javad Khedri Pages 127-134
  Hedgehogs are small and nocturnal mammals which have an important role in the transmission of zoonotic agents. The present study aimed to quantify and determine the diversity of hard ticks of long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus) in urban and suburban parts of Sistan, Southeast Iran. A total of 54 hedgehogs were collected and different parts of the body were precisely examined for hard ticks. The isolated arthropods were fixed and preserved in 70% alcohol with 5% Glycerine. Then they were identified using morphological diagnostic keys. Chi-square and Fisher’s exact tests were used to statistical analysis of the data and Statistical comparisons were carried out using SPSS 18.0 statistical software. The results indicated that Out of 54 hedgehogs 31 hedgehogs (57.4%) were infested with ticks. A total of 262 ticks were collected. The occurrence and diversity of ticks on hedgehogs was (67.56%) with Rhipicephalus turanicus and (32.44%) with Rh. sanguineus, respectively. The average number of ticks per hedgehog was estimated  at 8/45. The ratio of males was more than the female ticks (201 male and 61 female). Of 177 Rh. turanicus species 144 cases (81.36% ) were males and 33 ( 18.64 % ) were female and of  85 Rh.sanguineus ticks, 73 cases were male ( 85.88 % ) and 12 (14.12% ) were female. Fisher's exact tests showed that there Were no significant differences between the sex of these two species (P = 0.23). But results showed that the highest prevalence of hard ticks was in the ears (45.8%) and the lowest infection rates in the tail (8.8 %). Chi-square test revealed significant differences among the studied limbs (ear, head and neck , the back , the base of the tail) (P<0.001).The results of this study suggest that Hedgehogs are a suitable host for hard ticks and may play an important role in the transmission of diseases from one region to another and from wildlife animals to domestic animals and human. Considering the potential of these animals as a reservoir of zoonotic pathogens further studies are needed to investigate the hedgehog parasites in different parts of Iran.
  Keywords: Hard ticks, Long-eared hedgehog, Sistan, Iran
 • Reza Narenji Sani *, Jalal Ghare Mashk Gharavi, Melika Moezifar Pages 135-141
  Objective of this study was to investigate the effect of equine corionic gonadotropin on semen characteristics in Zel rams in nonbreeding season. Eighteen Zel adult rams were randomly divided into three equal groups, control and two treatment groups. 1 milliliter of 0.9% saline was injected into each ram in the control group, whereas equine corionic gonadotropin was administered Intramuscular at a single dose of 400 IU and 600 IU to each ram in the two equine corionic gonadotropin treatment groups. Semen samples were taken by an electroejaculator from all rams 10 minutes after injection. Equine corionic gonadotropin did not alter semen volume in comparison with the control values. Mass activity, sperm motility and total sperm number increased significantly (P<0.05) in equine corionic gonadotropin group compared with the control group; In general, exogenous 600 IU equine corionic gonadotropin increased mass activity, total sperm number, lived sperm and sperm concentration. This hormone can be used with mentioned doses for the purpose of breeding in nonbreeding season.
  Keywords: Equine corionic gonadotropin, Semen characteristics, Zel Ram
 • Mpjgan Khodadai *, Mehran Avekh Keysami, Elahe Ranjbar Pages 143-152
  Ornamental labyrinth fish have high disease resistance, beauty, high diversity and are peaceful and highly adapted with other fish.  In this study, 210 pieces of gold gourami fish (Trichogaster trichopterus) with average weight 5 ± 0.5 gr were used in three treatments with three replications. Fish were fed by Malva neglecta and Coriandrum sativum in 2, 4, and 6% of body weight for 60 days in different aquariums. Physicochemical properties of water include temperature; dissolved oxygen and pH were daily measured. The experiment was performed randomly and the statistical analysis tests were Two-way variance analysis and Scheffe's multiple comparison test. The results showed that the samples were fed with Malva neglecta had the highest growth but there was no significant difference between the treatment of Malva neglecta and Coriandrum sativum (P>0.05). The average weight of the samples which were fed by Malva neglecta and Coriandrum sativum had significant difference with control group (P<0.05).
  Keywords: Growth, Gold gourami (Trichogaster trichopterus), Malva neglecta, Coriandrum sativum, Herbal drugs