فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال پانزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1395)
 • سال پانزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • عباسعلی دهقانی تفتی *، محمدحسین باقیانی مقدم، سیدمحمدرضا آقائی، حسن شهبازی، محمد شجاعی، جلال نیکوکاران صفحات 1-11
  بیماری قلبی- عروقی یک پاندمی و مهمترین علت مرگ و میر در سراسر جهان و ایران می باشد و سرمایه گذاری درسلامت قلب و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی نه تنها باعث کاهش درد ، رنج و ناتوانی میلیونها نفر و جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و رفاه می شود لذا بر آن شدیم تا تاثیر دو روش آموزشی پمفلت و فیلم آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز دولتی شهر یزد را در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی را مورد مقایسه قرار دهیم.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی می باشد که در سال 1390 بر روی 160 نفر از کارکنان مراکز دولتی شهر یزد(مداخله آموزشی در 79 نفر فیلم آموزشی و در 81 نفر دیگر پمفلت) انجام گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت که در دو مرحله قبل از آموزش و دو ماه پس از تحویل فیلم های آموزشی و پمفلت، داده ها جمع آوری و پس از وارد کردن داده ها در نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های آماری، T-test، Chi squareو همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه اختلاف میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد قبل از آموزش در هر دو گروه آموزشی اختلاف معنی داری نداشته(05/0P >)ولی بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری بین میانگین نمره نگرش و عملکرد بر اساس پمفلت و فیلم آموزشی از لحاظ آماری معنی دار بوده(01/0P <) بطوری که تاثیر فیلم آموزشی بیشتر از پمفلت بود. بطور کلی هر دو روش آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان موثر بود(01/0P <).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه هر دو روش آموزشی فیلم آموزشی و پمفلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان تاثیر داشته هر چند تاثیر فیلم آموزشی بر نگرش و عملکرد آنها بیشتر بود، می توان نتیجه گیری کرد که هر دو می توانند روش موثری بر ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، پمفلت، فیلم آموزشی، بیماری های قلبی و عروقی
 • مجتبی افشارنیا، محمود شمس، سیدعلی سجادی، مهدی قاسمی * صفحات 12-21
  مقدمه
  سرب از جمله فلزات سنگینسمی در برخی از فاضلاب های صنعتی بوده که می تواند اثرات نامطلوب بر محیط و سلامت انسان به همراه داشته باشد. از تکنولوژی های امید بخش برای حذف آلاینده ها از آب، استفاده از فرآیند جذب سطحی است. در این مطالعه ، تاثیر خاکستر پسماند مواد غذایی به عنوان یک جاذب ارزان قیمت، سازگار با محیط زیست و در دسترس، در حذف سرب از محلول های آبی سنتتیک مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر که یک مطالعه تجربی است حذف سرب بوسیله جاذب خاکستر پسماند مواد غذایی در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامتر های مختلف موثر در جذب از جمله دز جاذب، زمان تماس، pH ، غلظت اولیه سرب و دما نیز در فرایند جذب مطالعه گردید. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار اکسل استفاده شده و سپس رفتار فرآیند جذب با مدل های ایزوترمی لانگمویر و فروندلیچ مدل سازی شد.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که افزایش غلظت اولیه سرب راندمان حذف را کاهش می دهد. راندمان حذف سرب بوسیله خاکستر پسماند مواد غذایی با افزایش pH و دما، افزایش می یابد. همچنین با بررسی نتایج بدست آمده مشخص شد ظرفیت جذب خاکستر پسماند مواد غذایی نسبت به بسیاری از جاذب های مطالعه شده بیشتر بوده و فرآیند بطور قابل قبولی از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از جاذب خاکستر پسماند مواد غذایی را با توجه به ارزان و دردسترس بودن و نیز ظرفیت بالای آن در جذب سرب، در سیستم های جذب واقعی تایید می نماید.
  کلیدواژگان: سرب، جذب، خاکستر پسماند مواد غذایی، ایزوترم جذب
 • هنگامه زندی، بهادر حاجی محمدی، آسیه امیری *، علی محمد رنجبر، حسن مظفری خسروی، حسین فلاح زاده، علی رضا وحیدی، امین دهقان بنادکوکی صفحات 22-33
  مقدمه
  کشور ایران از نظر پراکندگی و گستردگی گیاهان دارویی از غنی ترین مناطق جهان محسوب می شود. امروزه اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره های گیاهی بخوبی مشخص شده و به عنوان جایگزینی مناسب، در صنعت غذا جهت کنترل پاتوژنهای غذا زاد استفاده می گردد.با توجه به فعالیت ضد باکتریایی عصاره ها و کارایی آنها علیه میکروارگانیسم ها هدف از انجام این تحقیق بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره نعناع فلفلی به منظور کنترل باکتری های بیماریزا بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از گونه Piperita L. ، یکی از گونه های نعناع استفاده شد و عصاره گیری به روش پرکولاتور انجام گردید. اثر ضد میکروبی عصاره با استفاده از روش چاهک- آگار، حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با روش میکرودایلوشن بر روی شش باکتری استاندارد انجام شد. آزمون برای هر کدام از باکتری ها با 3 تکرار انجام پذیرفت و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش کمترین غلظت ممانعت کنندگی عصاره نعناع بر میکروارگانیسم های مورد آزمایش برابر با 25/3 میلی گرم بر میلی لیتر و در مورد باکتری های Staphylococcus aureus و Enterococcus faecalis مشاهده شد. همچنین بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتری Staphylococcus aureus (32 میلی متر) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره نعناع فلفلی اثر کنترل کنندگی مناسبی در رشد پاتوژنهای منتقله از مواد غذایی دارد که می توان از آن بعنوان یک نگهدارنده مناسب جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی استفاده نمود.
  این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره هیدرو الکلی، نعناع فلفلی، اثر آنتی باکتریالی
 • محسن عسکری شاهی، فاطمه کشاورزی *، محمد افخمی اردکانی، حسین فلاح زاده صفحات 34-43
  مقدمه
  یکی از مهم ترین عوارض دیابت ، رتینوپاتی دیابتی است که یکی از علل عمده از دست دادن بینایی بشمار می رود و سالانه باعث کوری بیش از 10000 نفر می گردد.هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش آینده نگر تاریخی ، 400 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و فاقد رتینوپاتی که در سال 1387 به کلینیک چشم پزشکی مرکز تحقیقات دیابت یزد مراجعه نموده اند، وارد مطالعه شده اند و تا بهمن ماه 1391 از نظر تشخیص رتینوپاتی پیگیری شدند. برای شناسایی عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی از مدل نیمه پارامتری کاکس و مدل های پارامتری: نمایی ، وایبل ، لگ نرمال و لگ لجستیک استفاده شده است.
  یافته ها
  مصرف آسپرین 6/0برابر (در مدل وایبل ، لگ نرمال) و یک برابر (در مدل کاکس) خطر تشخیص رتینوپاتی را افزایش می دهد. به عبارتی سبب کاهش زمان تشخیص رتینوپاتی در این افراد می شود. در مطالعه حاضر خطر تشخیص رتینوپاتی دیابتی در بیمارانی که آنمی داشته اند، 4/1 برابر بیمارانی است، که فاقد این عامل خطر بوده اند. داشتن آنمی موجب تشخیص زودتر رتینوپاتی دیابتی می گردد( 05/0P <). مصرف انسولین باعث تا خیر در زمان تشخیص رتینوپاتی می شود و خطر تشخیص رتینوپاتی دیابتی را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  کنترل قند خون ، معاینه منظم افراد دیابتی توسط متخصصان چشم پزشکی در مراحل اولیه تشخیص دیابت، کنترل مصرف آسپرین ،تشخیص و درمان آنمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، رتینوپاتی دیابتی، آنمی، تحلیل بقا، مدل های پارامتری
 • محمد مهدی دشتی رحمت آبادی، نجمه جلالیان * صفحات 44-54
  مقدمه
  نظام آموزش عالی و دانشگاه ها جهت بقا در فضای تنوع و پیچیدگی نیازمند تغییر و یادگیری هستند. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک مدیریت مربیگرا به عنوان یک روش جدید مدیریتی با زبان یادگیری ضمنی و چابکی سازمانی به عنوان یک توانایی تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی است.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است؛ همچنین از آنجا که با استفاده از پرسشنامه های استاندارد مدیریت مربیگری مک لین و همکاران و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ با مقیاس رتبه ای لیکرت به صورت میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته شده است، یک تحقیق پیمایشی است. آلفای کرونباخ به دست آمده از 218 پرسشنامه جمع آوری شده از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که با فرمول کوکران به دست آمد، برای سبک مدیریت مربیگرا 82/0 و چابکی 95/0 است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شیوه مدیریت مربیگری در دانشگاه علوم پزشکی با بعد پاسخگویی و شایستگی در حد متوسط و با ابعاد انعطاف پذیری و سرعت در حد ضعیف رابطه داشته است. همچنین آمار توصیفی حاکی از آن است که مدیریت مربیگرا و چابکی در حد متوسط در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی وجود دارند و بین این دو متغیر با 258/0R= و با 95/0 درصد اطمینان رابطه وجود دارد. تمام تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 20 انجام شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت ومعنادار بین سبک مدیریت مربیگرا و چابکی سازمانی است. لذا سازمانهایی که به دنبال مدیریت مربیگرا و انجام کارهای تیمی هستند باید بدانند که پاسخگویی مناسب ارزش آفرین، شایستگی باعث توسعه و پیشرفت دانش و مهارت در بین افراد، انعطاف پذیری، بالا بودن کیفیت تولیدات و وجود نوآوری های جدید و وجود سرعت بیشتر در مقابل تغییرات و تحولات سازمان را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مدیریت مربیگرا، چابکی سازمان، دانشگاه علوم پزشکی
 • لیدا رفعتی، محمد حسن احرامپوش، زهره خرد پیشه، سید مجتبی ممتاز، ضیا الدین بنیادی، مهدی مختاری، سمانه صدیقی خویدک *، فاطمه چاه متکی صفحات 55-65
  مقدمه
  باکتریها گروهی از میکروارگانیسم ها هستند که در مقایسه با تنوع بالای آنها در طبیعت، تنها تعداد بسیار اندکی از آنها در محیطهای آزمایشگاهی استاندارد، قابل رشد و جدا سازی می باشند. متاژنومیکس به عنوان یک رشته جدید پژوهشی است، که در طول دهه گذشته به بررسی ژنومهای میکروبی غیر قابل کشت می پردازد. محققان در مناطق مختلف جهان با مطالعه جدی این گروه از باکتریها، بدنبال یافتن ترکیباتی همچون آنتی بیوتیک های جدید، ترکیبات ضد سرطان، آنزیم های جدید و مولکولهای زیستی هستند.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه مروری است که با بررسی متون و جستجوی اینترنتی و دستی کلید واژه های متاژنومیکس، بیوتکنولوژی، محیط زیست، میکرو ارگانیسم و آنزیم از منابع و سایت های معتبر علمی ازجمله Google scholar ، Pub med، Science direct، Sid و Scopus در بین سالهای 2000 تا 2013جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل همه متون چاپ شده در زمینه متاژنومیکس است.
  یافته ها
  اگرچه متانوژنومیک امروزه برای غربالگری استفاده می شود اما در حال حاضر به عنوان یک تکنیک کامل در کنار کاربرد محیط کشت و دیگر فنون سنتی موقعیت بهتری پیدا خواهد کرد. بیشترین میزان کاربرد متانوژنومیک در موارد بالینی در جایی است که با تکنیک های متداول، نمی توان دلایل میکروبی را کشف کرد بنابراین برای انجام آزمایشات و آنالیز اطلاعات به دانشمندان ماهر نیاز است.
  نتیجه گیری
  این مقاله مروری بر برخی از جدیدترین دستاوردهای حاصل از متاژنومیکس تکیه دارد و کاربرد آن را در مواد دارویی جدید، کشف آنزیم ها، پتانسیل بیوتکنولوژی و محیط زیست بررسی می کند.
  کلیدواژگان: متاژنومیکس، بیوتکنولوژی، محیط زیست، میکروارگانیسم، آنزیم
 • حسن زارعی محمود آباد *، زهرا سالک صفحات 66-76
  مقدمه
  امروزه زنان در کنار مردها به چرخه اقتصاد خانواده کمک می کنند. بنابراین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی بر واکنش رفتاری آنها مانند رضایت شغلی، مشارکت کاری و عملکرد شغلی تاثیر می گذارد. از آنجا که زنان در مقایسه با مردها استرس شغلی بیشتری را تجربه می کنند هدف تحقیق حاضربررسی اثر بخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری زنان شاغل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق بود.
  روش بررسی
  این تحقیق نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق تمام 150 نفر زن متاهل شاغل در شرکت سنگ آهن مرکزی بافق بودند که از بین آنها30 نفربا استفاده ازنمونه گیری هدفمند انتخاب ودر دو گروه (15 نفری) آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی (درده جلسه)برای گروه آزمایش برگزارشد. ابزارپژوهش حاضر پرسشنامه استرس شغلی و کیفت زندگی کاری بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد آموزش غنی سازی زندگی زناشویی تاثیر معناداری بر استرس شغلی زنان گروه آزمایش دارد. اما این تاثیر درگروه کنترل مشاهده نشد.از طرفی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی برکیفیت زندگی کاری گروه آزمایش تاثیرمعناداری نسبت به گروه کنترل نداشت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که استرس شغلی زنان در محیط کاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است بکار گیری آموزش غنی سازی می تواند استرس شغلی زنان شاغل را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری، غنی سازی، زندگی زناشویی
 • محمد علی مروتی شریف آباد، زهرا خواجه *، بهناز انجذاب، علی دهقانی، حسن شهبازی، زهره کریمیان، فاطمه چاه متکی صفحات 77-90
  مقدمه
  کاندیدیازیس یک معضل جهانی است که میلیون ها زن را در هر سال درگیر می کند.کاندیدا آلبیکنس عامل 90-85 درصد از عفونت های قارچی واژن شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بوده است. تا کنون در این زمینه تحقیقی با این عنوان انجام نشده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضربه صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی می باشدکه بر روی نمونه متشکل از 300 زن مراجعه کننده به کلینیک مرکز دیابت شهر یزدومطب پزشکان فوق تخصص غدد بوده است که به صورت تصادفی ساده 300 پرونده انتخاب و برای شرکت در مطالعه با کسب رضایت از آنها دعوت به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.داده ها با استفاده از آزمون های آماری پارامتریک نرم افزار آماری spssنسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه ها 84/6±1/50 سال بود.همچنین میانگین نمره آگاهی آنهااز عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال 69/2±19/18(دامنه نمرات 21-0)، حساسیت درک شده نسبت به عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال 70/2±50/5 (دامنه نمرات 8-0)، شدت درک شده80/2±99/6(دامنه نمرات 12-0)، منافع درک شده 60/2±80/19(دامنه نمرات 22-0)، موانع درک شده 65/2±05/4(دامنه نمرات 14-0)، راهنما برای عمل80/1±34/2(دامنه نمرات 7-0)، خودکارآمدی 52/1±12/11(دامنه نمرات 12-0) بوده است. سازه های مدل توانسته اند 242/0از واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال را پیش بینی کنند که در این میان خودکارآمدی قویترین سازه بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر که سطح آگاهی و رفتار زنان مراجعه کننده به کلینیک مرکز دیابت در سطح نسبتا مناسبی قرار داشت.پیشنهاد می شود تا ادامه و تقویت برنامه های آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و با تاکید بر خودکارآمدی به منظور بهبود رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال صورت گیرد.
  کلیدواژگان: عفونت واژینال، دیابت، مدل اعتقاد بهداشتی، یزد
 • داود سالارباشی *، سید علی مرتضوی، مصطفی شهیدی نوقابی، بی بی صدیقه فضلی بزاز، ناصر صداقت، محمد رمضانی، ایمان شهابی قهفرخی صفحات 91-103
  مقدمه
  بیوپلیمرهای مشتق شده از منابع طبیعی که سهم زیادی از توجهات را در سال های اخیر بخود جلب نموده اند، بعنوان جایگزین های فیلم های پلاستیکی غیرزیست تخریب پذیر متداول در نظر گرفته می شوند چرا که هزینه آن ها پایین است و به آسانی از منابع تجدیدپذیر و زیست تخریب پذیر در دسترس اند. در این پژوهش، تاثیر غلظتهای مختلف اکسید تیتانیوم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم خوراکی بر پایه پلی ساکارید محلول دانه سویا بررسی گردید.
  روش بررسی
  فیلم های نانوکامپوزیتی با افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم در غلظت های مختلف (5، 10 و 15 درصد بر پایه وزن خشک) به پلی ساکارید آرد سویا، تولید گردید. نانو کامپوزیت حاصل، با هدف بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی به روش قالب ریزی محلول، سنتز شد.
  یافته ها
  با افزایش غلظت نانوذرات در فیلم ها، میزان رطوبت و حلالیت آنها به طور معنی داری کاهش یافت اما میزان مقاومت کششی آنها به طور معنی داری افزایش یافت. نانواکسید تیتانیوم دارای اثر بازدارندگی زیادی بر روی سه باکتری باسیلوس سرئوس واستافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. فیلم های تولید شده، اثری بر روی حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی کپک ها نداشتند. با افزایش غلظت نانوذره اکسید تیتانیوم، درصدمهارکنندگی آن بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم افزایش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید تیتانیوم می توانند در ماتریس پروتئینی سویا برای تولید فیلم استفاده گردند. فیلم کامپوزیتی تولید شده در این پژوهش را می توان برای کاربردهای غذایی و به عنوان ماده بسته بندی زیست تخریب پذیر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکوشیمیایی، خصوصیات میکروبی، نانو ذرات اکسید تیتانیوم، نانوکامپوزیت ها
 • محمدحسین سلمانی، محمدحسن احرام پوش، محمد میری *، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی صفحات 115-125
  مقدمه
  آلودگی منابع آب درنتیجه ی ورود مستقیم یون های فلزی از پساب های صنعتی، یکی از دغدغه های مهم جهان امروز است. در این مطالعه حذف یون مس از آب های آلوده به وسیله نانو ذرات آهن اکسید سنتز شده در حضور عصاره پوست نارنگی موردبررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  برای تهیه نانو ذرات آهن اکسید از روش هم رسوبی استفاده شد. برای جلوگیری از تجمع و کاهش قطر ذرات از عصاره پوست نارنگی استفاده شد. اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس، pH، غلظت اولیه یون مس و مقدار جاذب بر کارایی فرایند حذف آلاینده بررسی و بهینه گردید. جهت مطالعه بیشتر فرایند جذب، داده های آزمایش با مدل های جذب لانگمویر و فروندلیچ برازش و بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داند، درصد حذف یون مس با افزایش pH محلول، افزایش یافته است. افزایش غلظت یون مس از 5 به 10 میلی گرم در لیتر، درصد حذف آن را از 88 درصد به 81 درصد کاهش یافت. بیشترین درصد حذف یون مس، هنگامی که مقدار جاذب 6/0 گرم و غلظت آلاینده 5 میلی گرم در لیتر بود، به 92% رسید.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش های جذب مس نشان داد که فرایند حذف یون مس به طور معنی داری وابسته به pH است و درصد حذف رابطه معکوس با غلظت یون مس در محلول دارد. فرایند جذب این آلاینده به وسیله نانو ذرات آهن اکسید از مدل ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. نتایج این پژوهش نشان داد که نانو ذرات آهن اکسید سنتز شده در حضور عصاره پوست نارنگی برای حذف فلزات سنگین از محلول های آبی، مناسب و کارآمد می باشند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، آلودگی آب، حذف، مس
 • محمد حسین باقیانی مقدم، اشرف السادات فال اسیری *، حمیدرضا دهقان صفحات 126-136
  مقدمه
  اضطراب و استرس ناشی از تنش، جزء جدایی ناپذیرتجربه و طبیعت بشر محسوب میشود که علاوه بر اثرات مثبت می تواند اثرات سویی بر زندگی فرد داشته باشدهدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیرآموزش سبک های مقابله بااسترس برکاهش سطح اضطراب واسترس دانش اموزان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون و بر روی 280 دانش آموز دختر هنرستانی انجام شد. که به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده و به گروه مورد آموزش داده شد.ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه شامل، پرسشنامه 14 سوالی استرس ادراک شده(PSS) و پرسشنامه اضطراب کتل می بود.
  یافته ها
  میانگین اضطراب قبل و بعد از آموزش به ترتیب 02/10± 17/35 و 02/11± 98/26 و استرس 39/7± 13/29 و 86/10±67/25 می بود.در مقایسه شغل پدر و میزان اضطراب و استرس هیچ رابطه معنی داری میان این متغیرها یافت نشد(217/0=P و 59/0=P). همچنین میزان تحصیلات والیدین نیز هیچ اثری بر میزان استرس و اضراب نداشت(464/=P و 885/0=P ).
  شدت استرس و اضطراب بعد از آموزش کاهش معنی داری داشت(000/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب می تواند از میزان آن ها کاسته و از این طریق بر تاثیر مثبت بر سلامت روان و تحصیل دانش آموزان داشته باشد.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، آموزش
 • امیر محمدی *، علی احمد آقاپور، سپیده نعمتی، سیما کریم زاده صفحات 137-147
  مقدمه
  در بین محصولات جانبی ناشی از کلرزنی آب، تری هالومتان (THMs) به عنوان محصول سرطانزای عمده شناخته شده است که پیش ساز اصلی آن ترکیبات هیومیکی می باشد. هدف این مطالعه بررسی قابلیت حذف پیش سازهای تری هالومتان توسط ترکیبات Al+3 و Fe +3 از آب رودخانه شهرچای ارومیه بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت تجربی انجام شده است. آزمایشات در راکتور ناپیوسته جار تست در مقادیر مختلف pH ، Al+3 و Fe +3 انجام گرفت مقادیر THMs هم تحت شرایط بهینه حذف اندازه گیری شد.
  یافته ها
  دوز بهینه کلروفریک، الوم و PACl برای حذف ترکیبات هیومیکی به ترتیب10، 30 و mg/L20 به دست آمد که کلروفریک با راندمان حذف 89 درصد بالاترین کارایی را داشته است و PACl با 88 درصد و الوم با 81 درصد در رتبه بعدی قرار داشتند ولی مقادیر شاخص جذب ویژه اشعه ماورای بنفش فقط برای کلروفریک کمتر از محدوده مجاز USEPA (کمتر ازL/mg m 2) به دست آمد. همچنین در شرایط بهینه مقادیر pH و تری هالومتان به ترتیب بالای 7 و کمتر از ppb50 حاصل شد
  نتیجه گیری
  کلروفریک می تواند برای حذف اسید هیومیک رودخانه شهرچای ارومیه مورد استفاده قرار گیرد و شاخص جذب ویژه اشعه ماورای بنفش را به محدوده مجاز کاهش دهد ولی کاربرد نمک های الومینیوم امکان تشکیل THMs را افزایش می دهد. کلرزنی آب تصفیه شده با کلروفریک کاهش مقادیر تری هالومتان به محدوده مجاز USEPA (ppb<80 ) را تایید نمود.
  کلیدواژگان: آب شرب، ترکیبات Al+3 و Fe +3، تری هالومتان
 • سید سعید مظلومی، عاطفه مسلمی *، علی دهقانی، طاهره سلطانی، جمشید آیت اللهی صفحات 148-157
  مقدمه
  سالانه چندین میلیون نفر از ایرانیان به خارج از کشور مسافرت می نمایند.مسافران بین المللی یکی از گروههای در معرض خطر می باشند اینکه شخص به کجا مسافرت می کند چندان اهمیتی ندارد. بلکه مهم آن است که مسافران عازم به خارج ازکشور اطلاعاتی در باره راههای سرایت و پیشگیری از بیماریهای عفونی را داشته باشند و نهایتا« با دانستن آن در طول سفر، خود را از ابتلا به این بیماریهای مهلک محفوظ نگهدارند. لذا این بررسی با هدف تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مسافران عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی با حجم نمونه 207 مسافر عازم به خارج از کشور در فرودگاه امام خمینی انجام گردید. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده وروش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده که پایایی وروایی آن مورد تایید قرار گرفت . داده ها از طریق جداول توزیع فراوانی، آزمون های آماری Anova، T testو cross tab درنرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از 207 مسافر مورد بررسی بیشتر افراد متاهل (2/60%) بودند. میانگین سنی آنها 31/10 ± 66/34 بود و سطح تحصیلات 3/47%از آنها فوق دیپلم و لیسانس بود. بالاترین میزان آگاهی مسافران نسبت به بیماری ایدز با 5/81%، آنفلوآنزا 80%، در حالیکه نسبت به بیماری هپاتیتB آگاهی کمتری(5/48%) داشتند. در هر سه بیماری افراد دارای نگرشی خوب ومثبتی در خصوص پیشگیری داشتند. همچنین بالاترین عملکرد مسافران هم مربوط به بیماری ایدز بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر آگاهی و عملکرد متوسط و نگرش خوب مسافران و با توجه به این که مسافرت های بین المللی می تواند موجب انتقال واپیدمی بیماریها شود، لذا پیشنهاد می گردد جهت آموزش مسافران به خارج از کشور از طریق برنامه مدون آموزشی، پوستر، پمفلت، رادیو وتلویزیون اقدامات عاجلی انجام گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، مسافران، ایدز، هپاتیت B، انفلوانزا
 • محمدرضا اعلایی اردکانی *، مرضیه کرمانیان، فاطمه السادات موسوی، مهدی کرمانیان صفحات 158-169
  چکیده و
  هدف
  ‏ کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از مسایل بهداشتی مهم در بین زنان باردار است که موجب زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد یا تولد نوزاد مرده و... ‏می گردد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کم خونی فقرآهن در زنان باردار دریافت کننده ی خدمات آهن یاری شهر اردکان در مقاطع سه ماهه ی اول ‏و سه ماهه ی سوم بارداری و نحوه ی دریافت خدمات آهن یاری در آن گروه در زمستان 1390 بود.‏
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی، و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان باردار دارای پرونده در مراکز ‏بهداشتی درمانی شهری اردکان می باشد.‏ حجم نمونه 393 زن باردار تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت آسان از بین مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردکان ‏انتخاب شد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت حاوی 11سوال در7 مولفه بود که در دو مقطع سه ماهه ی اول وسوم به ‏صورت مجزا تکمیل و نتایج آن استخراج ومحاسبه گردید و با توجه به آزمونهای آماری توصیفی و کی- دو در سطح معنی داری(01/0 ‏p<‎‏ ) انجام و مورد ‏آنالیز وتحلیل قرارگرفت.‏
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که فراوانی کم خونی در سه ماهه سوم بارداری( با میانگین هموگلوبین 34/11 )، ( 4/36% )بوده، درحالیکه همین ‏فراوانی در سه ماهه اول بارداری( با میانگین هموگلوبین33/12) (9/9%)می باشد که روند افزایشی میزان کم خونی در زنان باردار در سه ماهه سوم را بطور ‏معنی داری‎(p<‎‏0.001‏‎)‎‏ نشان می دهد. نتایج مطالعه حاضر در مولفه تحصیلات ، رتبه بارداری، سن، نوع قرص آهن مصرفی، رابطه مواد مصرفی به همراه ‏مکمل آهن، و شغل زنان باردار و ارتباط آن با کم خونی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. ‏ از یافته های دیگر زمان شروع مصرف مکمل آهن و رابطه غذاهای مصرفی به همراه مکمل آهن بود که بین این مولفه ها و کم خونی بر اساس آزمون ‏آماری کی –دو تفاوت معنی دار مشاهده گردید. همچنین زمان مصرف بر حسب اوقات شبانه روز که بر اساس آزمون آماری کی –دو تفاوت معنی داری ‏مشاهده نشد.‏
  کلیدواژگان: کم خونی، فقرآهن، زنان باردار، سه ماهه اول بارداری، سه ماهه سوم بارداری، خدمات آهن یاری، شهرستان اردکان
 • غلامعلی نیکپور *، احمد برجعلی، علی دلاور، حسین اسکندری، مهران ضرغامی صفحات 170-183
  مقدمه
  تشخیص یک بیماری از بیماری دیگر برای بیمار و گروه درمانگر بسیار مهم است و این امر در فرآیند تشخیص اتفاق می افتد. وقتی بیماری بیش از یک اختلال تشخیص آماری اختلال روانپزشکی دارد با تشخیص چند گانه یا همبودی مواجه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی عوامل زیر بنایی مشترک در اختلال همبودی وسواس فکری و افسردگی عمده و نقش عوامل فرهنگی تجلی ساز در بروز عوامل زیربنایی این اختلال می باشد.
  روش بررسی
  300 بیمار به روش نمونه گیری هدف دار از میان بیماران مراکز درمانی روانشناختی تهران انتخاب شدند، و به پرسشنامه محقق ساخته علل فرهنگی همبودی اختلال وسواس فکری و افسردگی عمده، و آزمون منش و خلق و خو کلینجر پاسخ دادند. نتایج به وسیله رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد متغیر باورهای غلط همراه عدم انعطاف پذیری، کمال جویی مفرط والدین و اهمیت افراطی به نظافت و تمیزی، بدون بررسی تعامل این متغیرها با متغیرهای دیگر، در بروز همبودی این اختلال تاثیر دارند. در بخش عوامل فرهنگی ابعاد ( اهمیت افراطی به نظافت و تمیزی) و (انعطاف ناپذیری و خشونت والدین)، در بخش منش و سرشت، پشتکار، کمال جویی والدین و در بخش کل متغیرها، به وسیله مدل رگرسیون پیش بینی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه مشخص کرد که در بروز همبودی اختلال وسواس فکری و افسردگی عمده دو عامل فرهنگی، اهمیت افراطی و نظافت و تمیزی و کمال جویی والدین در تعامل با یک زمینه ساز پشتکار منجر به بروز همبودی این اختلال می گردد.
  کلیدواژگان: همبودی، علل زیر بنایی، علل فرهنگی
 • فاطمه سموری سخویدی *، ابوالفضل برخورداری، علی دهقانی، سلیمه توکلی منش صفحات 184-196
  مقدمه
  یکی از منابع رایج ارتعاش تمام بدن ، وسایل حمل و نقل هستند که در آن راننده در معرض ارتعاشهای ناشی از وسیله نقلیه و جاده قرار دارد. از جمله افرادی که پیوسته با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند می توان به رانندگان تاکسی اشاره کرد. رانندگان تاکسی در طول شیفت کاری خود با عوامل زیان آور متعددی مانند صدا، ارتعاش، آلودگی هوا، شیفتهای کاری طولانی و استرسهای روانی مواجه هستند. مواجهه طولانی مدت با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی می تواند با اثرات نامطلوبی بر روی سلامت آن ها در ارتباط باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به منظور بررسی میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی، اندازه گیری ارتعاش در 80 تاکسی از 3 نوع خودرو (سمند، پژو405 و پراید)که از لحاظ کارکرد در 3 گروه قرار گرفتند، شامل 63 نفر راننده مرد و17 نفر راننده زن صورت گرفت. پارامترهای مربوط به ارتعاش از جمله شتاب موثر، شتاب معادل کلی بدن و همچنین دوز ارتعاش در 3 محور ثبت گردید. سپس نتایج به دست آمده با مقادیر توصیه شده توسط استاندارد (ISO 2631-1)مقایسه گردید. هدف از این مطالعه بررسی توصیفی - مقطعی مواجهه رانندگان تاکسی شهر یزد با ارتعاش تمام بدن بوده است.
  یافته ها
  میانگین شتاب توزین یافته فرکانسی ریشه مجموع مربعات (rms)در محور Zبرابر با2m/s45/0 بود که از میانگین در محورهای X ، Y بیشتر بود. اکثریت مقادیر شتاب موثر(rms) در محدوده خطرات بالقوه بهداشتی قرار داشت. میانگین شتاب معادل کلی بدن در خودرو پراید برابر با 2m/s 62/0به دست آمد که از 2 خودرو دیگر بیشتر بود. میانگین شتاب معادل کلی بدن در تمامی خودروها در ناحیه هشدار سلامتی قرار داشت. میانگین دوز ارتعاش برای تمامی خودروها کمتر از حدود مجاز پیشنهادی استاندارد (ISO 2631-1 )بود. همچنین افزایش کارکرد ، عمر خودرو و وجود ترافیک در طول رانندگی باعث افزایش مواجهه با ارتعاش در رانندگان تاکسی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیفت های کاری نسبتا طولانی رانندگان تاکسی (8 تا 12 ساعت در روز) و ترافیک سنگین معابر شهری این رانندگان در معرض مواجهه با مقادیر قابل توجه ارتعاش تمام بدن هستند که می تواند باعث اثرات سو بر سلامت آن ها شود. بنابراین باید اقدامات کنترلی فنی-مهندسی و مدیریتی جهت کاهش اثرات نامطلوب ارتعاش در این افراد ، انجام شود.
  کلیدواژگان: ارتعاش تمام بدن، رانندگان تاکسی، دوز ارتعاش، شتاب معادل کلی
|
 • J. Nikokaran Pages 1-11
  Heart disease - a disease pandemic and the leading cause of death worldwide and is Iran and a healthy heart and prevent cardiovascular disease not only reduces pain, suffering and disability of millions And prevent waste of resources and increase productivity, economic growth and prosperity is Therefore, it became effective teaching methods and educational pamphlet on knowledge, attitude and performance of public facilities in Yazd We compared the risk of cardiovascular disease.
  An interventional study (field trial) is in 1390 over 160 people from Yazd Employees of government agencies (educational intervention in 79 educational videos and pamphlets in 81 others) having been conducted. The questionnaire collected information on the reliability and validity as it was approved in two stages before and two months after the delivery of educational films and pamphlets, data collection and after data entry in SPSS software using statistical tests, T-test, Chi square and Pearson correlation were analyzed.
  The results of this study, the mean differences in knowledge, attitude and practice of education in both training groups was not significant (PConsidering that both teaching methods and educational pamphlet on knowledge, attitude and performance Have an impact on how the video was their attitude and performance, Both can be concluded that an effective way of improving knowledge, attitude and practice about risk factors for cardiovascular disease is The movie is recommended educational programs as well as office automation through the network be used CD.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Pamphlets, Educational Videos, Coronary Heart Disease
 • M. Afsharnia, M. Shams, Sa Sajjadi, M. Qasemi * Pages 12-21
  Introduction
  Lead is a toxic heavy metal in some industrial wastewater that can pose hazards to the environment and human health. Adsorption is a promising technology for decontamination of water. The present study evaluated the efficiency of food waste ash as a cheap, environmental compatible and available adsorbent, in lead removal from synthetic aqueous solution.
  Methods
  In the presentexperimental study, lead removal by using food waste ash in series of batch experiments were investigated. The influence of different parameters on adsorption such as adsorbent dose, contact time, pH, lead concentrationand adsorption temperature also studied. The experimental data finally were analyzed using excel and the adsorption behavior was fitted to isotherm and kinetic models.
  Results
  The study showed that lead removal decreased with increasing lead concentration. In addition, it was found that lead adsorption increased by increasing pH and temperature. comparing adsorption capacity of food waste ash with the adsorbents used by scientist also showed the former have a remarkable higher capacity toward lead adsorption. The adsorption process also showed a good conformity to Freundlich model.
  Conclusion
  Current study endorsed the use of food waste ash in real adsorption systems, as a cheap and available adsorbent with high capacity toward lead.
  Keywords: lead, adsorption, food wastes ash, adsorption isotherm
 • H. Zandi, B. Hajimohammadi, A. Amiri *, Am Ranjbar, H. Mozaffari Khosravi, H. Fallah Zadeh, Ar Vahidi, A. Dehghan Banadkoki Pages 22-33
  Introduction
  Iran is the richest country in terms of distribution of medicinal plants. The antimicrobial effect of plant extracts and essential oils is well known and they are used as a good substitute in food industry to control food-borne pathogens. Due to the antibacterial activity of plant extracts and their efficacy against microorganisms, the aim of this study was to investigate the antibacterial activity of peppermint extract in order to control pathogenic bacteria.
  Methods
  Piperita L., which is one of the species of mint; was used in this invitro-experimental study. The extraction was performed by percolation method. Well - agar method was used for antibacterial effects of extracts. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) were done for six standard bacteria using microdilution method. The test was performed 3 times for each bacterium. Data were analyzed by using SPSS version 16 and t-test.
  Results
  The lowest MIC of peppermint extract on examined microorganisms were observed for Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis (3.25 mg/ ml). Also the maximum diameter of inhibition zone, was related to Staphylococcus aureus (32 mm).
  Conclusion
  Results of this study indicated that peppermint extract has a favorable control effect on the growth of food borne pathogens, which can be used as a perfect preservative for keeping food.
  Keywords: Hydro, alcoholic extract, Peppermint, Antibacterial effect
 • M. Askarishahi, F. Keshavarzi *, M. Afkhami, Ardakani, H. Falahzadeh Pages 34-43
  Introduction
  One of the most complications of diabetes, diabetic retinopathy which is one of the leading causes of visual loss and causes blindness of more than 10000 people annually. The purpose of this study was to determine the effective factors on Retinopathy recognition in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  In this prospective cohort study, 400 patients with type 2 diabetes without retinopathy which had referred to the Ophthalmology Clinic of Yazd Diabetes Research Center, Iran in 2008 were enrolled in the study and they were examined from Retinopathy until Feb 2013. For identification of effective factors on retinopathy recognition we used semi-parametric Cox model and parametric models, exponential, Weibull, Log-normal and Log- logistic.
  Results
  The use of aspirin 0.6 times (in Weibull model, Log-normal) and one times (in Cox model) increases the retinopathy recognition risk. In other words, it decreases the duration of retinopathy recognition in these persons. In this study the risk of recognition of diabetic retinopathy in the patients who had anemia is 1.4 times of patients which didn’t have these risk factors. Having anemia causes diabetic retinopathy recognition earlier. In this study it was observed that insulin caused a delay in the diagnosis of retinopathy and reduces the risk of diabetic retinopathy.
  Conclusion
  Blood sugar control, regular examination of the funds by an ophthalmologist in the early diagnosis of diabetes, control of aspirin use, diagnosis and treatment of anemia in patients with type 2 diabetes are recommended.
  Keywords: Diabetes, diabetic retinopathy, anemia, survival analysis, parametric models
 • Mm Dashti Rahmatabadi, N. Jalalian* Pages 44-54
  Introduction
  Learning and transformation are the two factors needed for the stability of high education system and universities in such complicated space. This article aims to investigate the link between coaching management style, as a new managerial approach, and organizational nimbleness as a continual and unpredictable transformation capability.
  Method
  This is a descriptive- correlation study. It is also a survey research because data have been gathered of the sample included 218 employees of university of Medical Sciences; by use of standard coaching management questionnaire of Maclin et al and organizational agility questionnaire of Sharifi & Jong. The Cronbach's alpha for variables coaching management method and agility was %82 and %95, respectively.
  Results
  According to the findings, it became clear that there is a moderate relationship between coaching management and agility variables responsibility and competency. Moreover, there is a weak relationship between coaching management method and variables flexibility and rapidity. Further, descriptive statistics show that coaching management is moderately related to the variable agility, because R=%25 8 and P= %95. Data was analyzed by use of SPSS software.
  Conclusion
  Results show that there is a positive and meaningful relationship between coaching management method and organizational agility. Therefore, the organizations following coaching management and team working should know that suitable answering leads to the persons knowledge development, flexibility, quality improvement, new innovations and rapidity of organizational changes.
  Keywords: coaching management style, organizational agility, University of Medical Sciences
 • L. Rafati, Mh Ehrampoush, Z. Kherad Pisheh, Sm Momtaz, Z. Bonyadi, M. Mokhtari, S. Sedighi Khavidak *, F. Chahmatki Pages 55-65
  Introduction
  Bacteria are a group of microorganisms which in contrast to their diversity in nature, only very few of them can be grown and isolated in the current standard laboratories. Metagenomics as a new field of research, during the last decade has worked on clarification of the genomes of the non-cultured microbes and researchers around the world with serious study of this group of bacteria, looking for new compounds such as new antibiotics, anti-cancer agents, new enzymes and biomolecules.
  Methods
  This article is reviews study which with study of Texts and Internet and handy browsing of key words from reliable scientific resources and sites amongst: Google Scholar, Pub med, Science direct, Sid and Scopus in the years 2000 to 2013 were collected and studied.
  Results
  The data collection instrument in the study includes all printed metagenomics related texts. Although, nowadays metagenomics is used to screen samples but now as a perfect technique beside the medium application and other traditional techniques will have better position. The highest usage of metagenomics is in clinical cases where with conventional techniques cant be discovered microbial reasons. So for tests and analyze information need to skilled scientists.
  Conclusion
  This paper focuses on some of the latest achievements of Metagenomics and its application in new drugs, detection of enzymes, potential of biotechnology and environment.
  Keywords: Metagenomics, Biotechnology, environment, Enzyme, Microorganism
 • Z. Salak, H. Zareiymahmoodabadi * Pages 66-76
  Introduction
  Today, women alongside men to help their family economic cycle. So the quality of work life and job stress affect on behavioral reactions such as job satisfaction, job involvement and job performance. Because more women than men experience job stress, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of marriage enrichment training on job stress and quality of work life of working women at Bafg Central Iron Ore Company.
  Methods
  This study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The population of this study was all of married female employees who worked at Bafg Central Iron Ore Company (150 persons). From these 150 persons 30 persons were selected by purposeful sampling method. then, they were assignment into 2 groups (experimental and control groups) including test and control group. The marriage enrichment training (eight sessions) was held on experimental group. The instruments of this research were Health and Safety Executive) HSE) and Quality of work life) QWL).
  Results
  The results showed that marriage enrichment training had significant influence on job stress in experimental group. But, marriage enrichment training did not affect on quality of working life in the experimental group. And so, this was not observed in the control group.
  Conclusion
  since, the job in women is very important, using of this training can reduce job stress the importance of women in the workforce is remarkable use of enrichment education can in women.
  Keywords: job stress, Quality of work life, enrichment, marriage
 • Ma Morowatishaifabad, Z. Khajeh *, B. Enjezab, A. Dehghani, H. Shahbazi, Z. Karimin, F. Chahmatky Pages 77-90
  Introduction
  The “Candidiasis” is a worldwide crisis which involves millions of women every year. The “Candida Albicans” is mainly known to be 85%-90% cause of vaginal fungous infections. The main objective of the current study is to determine preventive behaviors which affect “Candida Albicans” vaginal infections in diabetes suffered women based on with health belief model
  Methods
  The present study is a sectional descriptive- analytical one.It coveredabout 300 of women who either used to refer to “Yazd” Diabetes centers or they ask medical advice from “endocrine glands” specialists. Data collection instrument was designed as a questionnaire which was approved to be as valid and reliable. Then, the data were analyzed through parametric statistical tests of “SPSS Version#16” software.
  Results
  The mean age value of the participants was 50.1±6.84. Other structure such as; the mean knowledge 18.19±2.69 (ranged 0-21), perceived susceptibility 5.50±2.70 (ranged 0-8), perceived severity 6.99±2.80 (ranged 0-12), understood benefits 19.80±2.60, (ranged 0-22), perceived barriers 4.05±2.65 (ranged0-14), caes to action 2.34±1.80 (ranged0-7), self efficacy 11.12±1.52 (ranged 0-12), have been recorded carefully. It was also found that 24.2% of predictive structures of health belief model patterns were based on preventive behaviors of vaginal infection that serves as the most powerful self efficacy structure.
  Conclusion
  The study showed acceptable level of knowledge of people who referred to diabetics centers [of “YAZD”]. So, it is essential to develop regular instructional programs based on health belief model and self efficiency in the mentioned centers.
  Keywords: VaginalInfections, Diabetes, Health Belief Model, Yazd
 • D. Salarbashi *, Sa Mortazavi, M. Shahidi Noghabi, S. Fazli Bazzaz, N. Sedaghat, M. Ramezani, E. Shahabi Pages 91-103
  Introduction
  The natural derived biopolymers are highly interested in recent years. These polymers are considering as the alternative for un-biodegradable plastic films. This is due to the low cost and their availability from biodegradable and renewable sources. In this study, the effect of different concentrations of Tio2 nanoparticles on physicochemical and microbiological characteristics of prepared edible films based on soy flour soluble polysaccharide was investigated.
  Methods
  The nanocomposite films were prepared by adding the Tio2 nanoparticles (5, 10 and 15%/ db) to the soy flour. In order to investigate the physicochemical and microbiological properties, the resulted nanocomposite films were synthetized based on the casting method.
  Results
  When the content of nanoparticles increased, the moisture content and solubility of the film specimens were significantly decreased, whereas the mechanical resistance was significantly increased. Tio2 nanoparticle was highly effective against basillus cereus, staphylococus ureus and staphylococuss epidermidis. Meanwhile, MIC and MBC of molds were not affected by these films. MIC for penicilium expansum was significantly affected when the Tio2 nanoparticles increased.
  Conclusion
  the results indicated that Tio2 nanoparticles are applicable into the polysaccharide soy films. The nanocomposite film developed in the current study could be used in food applications and as a biodegradable film.
  Keywords: Physicochemical properties, biological characteristics, titanium oxide nanoparticles, nanocomposites
 • Mh Salmani, Mh Ehrampoush, M. Miri *, Mt Ghaneian, M. Askarshahi Pages 115-125
  Introduction
  water source pollutant, result of direct releasing of metal ions to environment, is one of the most important problems in the world. In this study, efficiency of synthesized iron oxide nanoparticles in presence of extract tangerine Peel was investigated for removal of copper ions in the solution.
  Methods
  Iron oxide nanoparticles were prepared by co-perception method using Tangerine Peel extract. The Tangerine Peel extract used to decrease of nanoparticle size and to prevent of particles coagulation. The effect of different parameter includes initial copper concentration, adsorbent dose, contact time and solution pH was investigated on removal of copper. The experimental data were fitted to Langmuir and Freundlich isotherm models.
  Results
  The results showed that the removal efficiency was increased by increasing of pH and decreased from 88% to 81% by increasing of initial copper concentration from 5 mg/l to 10 mg/l. The most removal percent was 92% when copper concentration was 5 mg/l and adsorbent doze was 0.6 g in 100 ml suspension.
  Conclusion
  The results showed the removal efficiency is depended on to pH. The increase of copper concentration decreased the removal efficiency. Adsorption experimental data were in good accordance with Langmuir isotherm model. The synthesized iron oxide nanoparticles with extract Tangerine Peel is a good adsorbent for removing of heavy metals from aqueous solution.
  Keywords: Nanoparticles, Water pollutant, Removal, Cupper
 • Mh Baghianimoghadam, As Falasiry *, Hr Dehghan Pages 126-136
  Introduction
  Stress and anxiety are an integral part of the human nature and In addition to the positive effects it can have adverse effects on one's life.
  The aim of this study was to investigate the effect of coping program to reducing the level of anxiety, stress of the students.
  Method
  In this study, 280 students were enrolled and divided into two groups: case and control.
  Data collection tools were two questionnaires, included: PSS(14 questions for stress) and COTAL(anxiety) after collecting the information, data statically analysis with SPSS21 software.
  Results
  Of all respondents 139(40.5%) were male and 204(59.5%) were female. The age of 27.1% were under 24years, 28.4% between 25-35 years, and 17.5% between 36-45 and others, over 46 years.
  The mean of anxiety before and after teaching was: 35.17±10.02 and 26.98 ± 11.02 and for stress was 29.13±7.39 and 25.67 ± 10.86.
  Stress and anxiety decreased significantly after training(p=0.00)
  Conclusion
  According to the results, we can say: Learning coping strategy with stress and anxiety can reduce them and have positive impact on the mental health of students.
  Keywords: Stress, anxiety, training
 • A. Mohammadi *, A. Aghapour, S. Nemati, S. Karimzadeh Pages 137-147
  Introduction
  Among disinfection by products, trihalomethanes (THMs) are known as the main carcinogen compounds that it’s the major precursor is humic compounds. The aim of this study was to investigate the removal of humic compounds using Al and Fe compounds from Shahrchay river water.in Urmia city.
  Methods
  This study was done experimental. Experiments perform in jar test batch reactor in different values of pH, Al and Fe. Also THMs was measured under optimal removal conditions
  Results
  The optimal dosages of ferric chloride, alum and PACl for removal of humic compound obtained, 10, 30 and 20 mg/L, respectively. The highest removal efficiency was related ferric chloride with 89 %, and removal efficiency for PACl and alum were 88% and 81%. But SUVA (specific ultraviolet absorbance) index decreased less than USEPA permissible limits (less than L/mg m 2) only with ferric chloride.
  Conclusion
  Ferric chloride can be used for removal of humic acid in water of Urmia Shaharchi river to decreased SUVA index in permission ranges. But the use of aluminum salts may lead to THM formation. Chlorinated treated water with Ferric chloride, approved reduction of the amount of trihalomethanes to USEPA permissible limits (ppb
  Keywords: Drinking Water, Al+3, Fe+3 compounds, THMs
 • Ss Mazloomi, A. Moslemi *, Ali Dehghani, Tahereh Soltani, Jamshid Ayatolalahi Pages 148-157
  Introduction
  Constantly number of travelers are growing and they are exposed to superimpose disease risks it’s morbidity caused by endemic disease of their destination. International travel are the major cause of infectious disease outbreak. Asia-Oceaninca have growing number of tourist. Deficiency of information on Travelers knowledge, attitudes and practice regarding infectious disease is concerned. This survey was conducted in order to assess travelers knowledge, attitudes and practice regard AIDS, hepatitis B and Influenza.
  Methods
  this study is a descriptive cross-sectional which was conducted among travelers in Imam Khomeini airport. Simple random sampling was used. Data were collected through standard questionnaire. Collected data was analyzed by SPSS-16 and statistics test such as Anova, T test, cross tab, correlation, regression.
  Results
  the mean age of participants was 34.66± 10.31. Education level of 47.3 percent of travelers was college and a bachelor's degree. highest rate of travelers knowledge were regarding AIDS 81.5% and Influenza 80%, in while knowledge regard hepatitis B was lower(48.5%). Highest rate of travelers practice was related to AIDS.
  Conclusion
  attention to this survey results of intermediate knowledge and practice, fine attitudes and concern to international travel cause transmitting of diseases and their epidemy , it’s recommended in order to educate travelers to abroad via curriculum, poster, pamphlet , radio, TV , an urgent measure should be taken.
  Keywords: Knowledge, Attitudes, Practice, AIDS, Hepatitis B, Influenza, Travelers
 • Mr Alaeye Ardakani * Pages 158-169
  Introduction
  anemia is an important issue among pregnant women that iead to preterm delivery. Low birlt weight or stillbirth this study aimed to assess the prewvalence of anemia in pregnant women who get iron during the first three months and the third three months of the pregnancy and the method and iron supplementation iron in winter 2011.
  Methods
  this cross sectional descriptive analysis study was conducted on 393 pregnant women referring to health centers of ardakan city by easy sample method.
  In this study for collecting data a research- based questionnaire contains 11 questions in 7 items is designed- subjects filled. Out this questionnaire in two spans of the first and the third threemonths of pregnancy and finely data was analysed.
  By using descriptive statistics and qz at the significance level of p
  Results
  the results of this study showed that the prevalence of anemia in the first three months and the third three months of pregnancy was 11.34 and 12.33 respectively that indicoted the increasing trend of anemia in third three months of pregnancy.
  This study did not show and significant relalionship between anemia and some factors like education pregnancy grade. The kind of iron tablet. Consumption of other food along with iron tablets time of gething iron tablet and profession of women.
  Conclusion
  based on the results of this study iron and consumption of other food along with iron supplement was significant based or qz test.
  Keywords: anemia, pregnant women, the first three months of pregnancy, the third three months of pregnancy, iron supplementation
 • Gh Nikpour *, A. Borjali, A. Delavar, H. Eskandari, M. Zarghami Pages 170-183
  Introduction
  The diagnosis of the disease from another disease for the patient and the therapist is very important and it happens in the diagnostic process. When the disease has more than one disorder axis, we face with multiple diagnose or comorbidity. So, the research investigated underlying factors of comorbidity of OCD and major depression and cultural factors resulting the incidence of comorbidity of OCD and major depression.
  Methods
  300 patients were selected by targeted sampling from the patients referred to clinics and medical centers of psychology and psychiatry in Tehran, and responded to the questionnaire made by researcher for diagnosis of cultural factors of comorbidity of OCD and major depression, and Klinjer’s TCI test that measures natural elements and secretary personality. The data were analyzed by univariate and multivariate logistic regression.
  Results
  The results showed that the lack of flexibility, perfection-seeking of parents and giving extreme importance to cleanliness have impact on the incidence of comorbidity of these disorders without interaction of these variables with other variables,. Also, in part of cultural factors (extreme importance to hygiene and cleanliness) and (intransigence and violence of the parents), and in the part of character and nature (persistence and perfection-seeking of parents) were predicted by regression model.
  Conclusion
  This study suggests that in the incidence of comorbidity of OCD and major depression, two cultural factors including the extreme importance of hygiene and cleanliness and perfection-seeking of parents interacting with an underlying of persistence leads to the comorbidity of this disorder.
  Keywords: comorbidity, underlying causes, cultural causes
 • F. Samoori Sakhvidi *, A. Barkhordari, A. Dehghani, S. Tavakoli Manesh Pages 184-196
  Introduction
  One of the most common sources of whole body vibration are vehicles in which the driver is exposed to vibration caused by the vehicle and the road. Including the people who continuously exposure to whole-body vibration can be noted to taxi drivers. Taxi drivers during their work shift Encountered with numerous deleterious effects such as noise, vibration, air pollution, and psychological stress and long work shifts. Long-term exposure to whole body vibration in the taxi drivers can communicate with adverse effects such as reduce perception, annoyance, disturbance of vision and fine motor tasks, spinal cord injury, damage to the digestive and reproductive systems. The purpose of this study was cross - sectional study of whole body vibration exposure in Yazd city taxi drivers.
  Methods
  This study was designed to evaluate exposure to whole body vibration in taxi drivers, vibration measurement Was carried out in 80 taxi from 3 vehicle (Samand-Peugeot 405 and Pride)in 3 mileage groups, with 63 male drivers and 17 female drivers. parameters Including the vibration Weighing the acceleration frequency (rms), Equivalent acceleration (Aeq) and vibration dose)VDV) in 3-axis was recorded. The results obtained were compared with the values recommended by the standard (ISO 2631-1).
  Results
  The mean (rms) acceleration in the Z-axis is equal to .45 m/s2 that was more than out of the axes X, Y. (rms) acceleration values in the range of potential risks to health. The average Aeq acceleration in the Pride was obtained. 62 m/s2, which was more than 2 cars, although statistically significant difference was not found between the types of vehicles. But average Aeq acceleration of the vehicle was located in the zone caution health. Average vibration dose for all vehicles were less than limits recommended in the ISO 2631 standard. The results showed that increasing the mileage and life of the car and also traffic during driving can increase exposure to vibration in the taxi drivers.
  Conclusion
  The results suggest that taxi drivers are exposed to significant amounts of whole body vibration. Therefore, we must take measures to reduce the adverse effects of vibration on these people.
  Keywords: Whole Body Vibration, taxi drivers, vibration dose