فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اصغر هادوی نیا *، بهنام عرب بافرانی صفحات 7-36
  مکتب اقتصادی اسلام با تحریم ربا، قرض الحسنه را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا در نظر گرفته است. با توجه به این که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد، لذا تمام مواردی که به عنوان مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی برای قرض الحسنه قابل طرح است، برای اوراق قرض الحسنه نیز قابل طرح می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اوراق قرض الحسنه دربردارنده مزایایی چون: شفافیت و هماهنگی با ماهیت قرض الحسنه، اجتناب از ربا، فقر زدایی، تامین مالی پروژه های کلان و عمومی، قابلیت انعطاف، قدرت نقدینگی، استفاده به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک، جنبه بین المللی پیداکردن قرض الحسنه می باشد. همچنین در ادامه مقاله، به بررسی تاثیر اوراق قرض الحسنه بر متغیر های اقتصادی از جمله مصرف، پس انداز، توزیع درآمد، بخش پولی، اشتغال، سرمایه انسانی و هزینه های تولید پرداخته شده است. بنابراین با توجه به مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، چنانچه اوراق قرض الحسنه به صورت صحیح به کارگرفته شود، نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: قرض الحسنه، اورراق قرض الحسنه، مزایا، آثار اجتماعی و اقتصادی
 • علیرضا پورفرج *، صادق بافنده ایمان دوست، جواد اقدس طینت صفحات 37-59
  بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوما موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتا وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق و اقتصاد، اخلاق و کارایی، حقوق و اقتصاد، قضیه کوز
 • معصومه فتحی *، سید باقر سیدی بنابی صفحات 61-75
  جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. اما بعد اقتصادی آن به دلیل تقدم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد.
  مساله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم.
  یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.
  کلیدواژگان: فقه، حقوق، جهاد، اقتصاد، مصرف
 • محمدرضا مردانی *، روح الله تولایی صفحات 77-92
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و تدوین الگویی پیشنهادی برای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسلامی انجام شده است. اصلی ترین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف این است که در بانکداری اسلامی به جای مبنا قرار گرفتن عامل زمان برای تخصیص سود، عامل ارزش افزوده برای تخصیص سود لحاظ می شود. علی رغم اقدامات نظری و عملی انجام شده در زمینه بانکداری اسلامی، اما بدون بررسی چالش های نظام فعلی بانکداری با یک رویکرد راهبردی، نمی توان بهبود قابل ملاحظه ای را در سیستم بانکداری ایجاد کنیم؛ لذا داشتن یک نقشه راه لازمه هر نوع تحول بنیادین در سیستم بانکداری کشور است.
  تحقیق حاضر با روش توصیفی-مروری انجام شده است. به همین منظور ابتدا با بررسی توصیفی مبانی نظری و پیشینه نظری و عملی بانکداری اسلامی در ایران و کشورهای پیشرو، چارچوب اولیه تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکداری اسلامی تدوین شده است. سپس با تشکیل جلسات گروه کانونی و خبرگی (با حضور خبرگان دانشگاهی و حوزوی) در مرکز مطالعات بانکداری اسلامی بانک دی، نقشه راه اولیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روش شناسی انجام هر کدام از مراحل تدوین شده است.
  با استفاده از چارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق، بانکها و موسسات مالی و اعتباری می توانند با توجه به شباهت های عملکردی و پستانسیل های منحصر به فردی که دارند، نقشه راه و راهبردهای بانکداری اسلامی خود را در سه حوزه اصلی شامل پژوهش، آموزش و اجرا به صورت راهبردهای کلان و خرد طراحی نموده و عوامل کلیدی موفقیت و نقاط ارزش آفرین خود را تعیین نمایند.
  کلیدواژگان: احکام اسلامی، بانکداری اسلامی، روش شناسی، راهبرد، نقشه راه
 • نادر مهرگان *، مهدی خوش اخلاق صفحات 93-119
  در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای موثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تاکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.
  کلیدواژگان: تسهیلات قرض الحسنه، توزیع درآمد، دهک های درآمدی، مدل خودهمبستگی با وقفه های توزیعی
 • محمد علیمرادی *، سید محمدرضا سید نورانی صفحات 121-133
  اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تامین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تامین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تامین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تامین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تامین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تامین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تامین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود
  کلیدواژگان: قفل شدن در بدهی ها، اوراق قرضه، اوراق مشارکت
 • امیرحسین مزینی * صفحات 135-146
  در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از «نقص در مال غیر» است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تاکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص «تورم هسته» بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.
  کلیدواژگان: تورم، سیاست پولی، بانک مرکزی، اسلام، اقتصاد ایران
 • محمد جواد محقق نیا *، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی، پیمان نوری صفحات 147-173
  صنعت بانکداری با تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایجاد می کند، گذشت سی سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام بانکی است. بررسی ابعاد نظری و کارکردی نظام جدید نشان می دهد خلاها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن، گام های مو ثری در کارآمد کردن نظام بانکداری برداشت. باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی به عنوان یک واقعیت در حال توسعه دیده شود، این تجربه باید به صورت بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن به دقت بررسی شود تا رشد و شکوفایی این دستاورد عظیم استمرار یابد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی جامعی از مهم ترین مشکلات کنونی نظام بانکداری اسلامی در ایران با استفاده از تجربه کشورهای مختلف پرداخته شود و راهکارهایی برای رفع مشکلات ذکر گردد و در نهایت الگوی تفکیک بانک ها از موسسه های قرض الحسنه و شرکت های سرمایه گذاری را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد
  کلیدواژگان: بانکداری بدون ربا، ارزیابی نظام بانکی، موسسات قرض الحسنه
 • روح الله شهنازی *، مجتبی پناهی صفحات 175-202
  عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود.
  نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، فعالیت صوری بانک
 • یدالله دادگر *، اکبر کشاورزیان پیوستی صفحات 203-230
  پس از بحران مالی 2012-2007صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی یک سلسله اصلاحات در بازارهای مالی را عملیاتی کرده اند. می توان اینها را در چارچوب تئوری انتخاب عقلانی میانه بازار مالی، نامید.با توجه به جایگاه بالای اصول عقلانیدر آموزه های مالی اسلام، تجربه بانکداریبدون ربا درتعدادی از کشورهاونهادینه شدن عقلانیت در اقتصاد می توان مدل بانکداری بدون ربا را بر مبنای عقلانیت میانه مالی طراحی کرد. یک شرط تدوین چنین مدلیآماده بودن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه شفافیت آمار و اطلاعات مالی و امکان نظارت بر تراکنش های مالی مشتری (طرف معامله یا شریک در قراردادهای اعتباری) است. ابزار دیگر توجه به نظراجماع عقلای مالی (وکارشناسان بانکی) می باشد. هدف دیگر این مقاله برجسته ساختن چالش های نظام بانکی ایران به دلیل دور شدن از پایه های عقلانیت مالی است. روش بررسی در این مقاله، روش تحلیل منطقی و تحلیل آماری بوده و در جمع آوری داده ها از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای برپایی الگوی بانکداری استاندارد در کشور، نظام تصمیم گیری باید با تکیه بر عقلانیت متعادل در فکر رفع چالش های بخش های پولی و بانکی باشد. برخی از این چالش ها شامل فقدان انسجام در بازار مالی، تناقض در کارکردهای بازار پول و سرمایه، نبود نگاه بنگاه اقتصادی به بانک ها، منطقی نبودن نرخ سود بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی مشتری، فقدان رویه منطقی در تقسیم سود مشاع هستند. بر اساس یافته های این مقاله می توان نوعی الگوی بانکداری را آزمون کرد که از یک سو کارآمدتر از وضع موجود است و از سوی دیگر با شریعت سازگار بوده و با دستگاه مالی مدرن جهانی نیز همراهی لازم را دارد
  کلیدواژگان: عقلانیت میانه مالی، امکان سنجی طراحی مدل، بانکداری بدون ربا
 • سیده مرضیه فاطمی ابهری، میثم موسایی * صفحات 231-256
  اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و
  مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه‏ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت‏های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اول این که منابع موجود برای مراقبت‏های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح‏های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که  در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می‏پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود.
  کلیدواژگان: سلامت، سلامت اجتماعی، اقتصاد سلامت، نظام سلامت، ممیزی
|
 • Aa Hadaviniya* Pages 7-36
  The Islam economic thought bans usury and it is considered Qardhulhasanah as the best alternative for usury. Due to the fact that Qardhulhasanah securities are only based on Qardhulhasanah contract, so all of the factors that they are be discussed as social and economical advantages and effects of Qardhulhasanah are discussable for Qardhulhasanah securities. The results of the study indicated that Qardhulhasanah securities Includes advantages such as: transparency and harmony with the Qardhulhasanah quiddity, avoid usury, poverty eradication, financing of major and public projects, flexibility, liquidity, use as collateral, risk management, Qardhulhasanah international aspect. In the following we studied the Qardhulhasanah securities effects on economic variables such as: consumption, saving, income distribution, monetary sector, employment, human capital and costs of production. Thus, due to the discussed advantages and social and economic effects, if Qardhulhasanah securities used correctly, they will play a significant role to solve social and economic problems of society
  Keywords: Qardhulhasanah, Qardhulhasanah securities (interest, free bond), Advantages, Economic, social effects
 • Ar Puorfaraj * Pages 37-59
  According to the Coase theorem when transaction costs are sufficiently low then bargaining will lead to an efficient outcomeregardless of the allocation of property. There ishigh degree of Similarity between lawand ethics and when transaction costs are sufficiently low then ethics, aswell aslaw,doesnot havean impact onthe efficiency of society. This articlestudies the role of ethics to reach the maximum efficiency and shows hownomoralobligationto reduceeconomic efficiency and ultimately reducethewealthof society. Sufficientlylow transaction costs assumption is dependent on the ethicsand there is no maximum efficiency if there is no moralobligation.
  Keywords: ethics, economics, ethicsand efficiency, law, economics, the CoaseTheorem
 • M. Fathi * Pages 61-75
  Jihad is one of the legal minutiae and has applications in the various aspects of military, economic, scientific, economic reconstruction and functionality. But because of the primacy of the jihad with property over Jihad with life in holy Quran and due to existing economical conditions in Iran and existing sanctions against Iran, its economical aspect is more demanding.
  The present problem is to explain the legal and juridical obligations and strategies of Economic Jihad. So, in this regard we priority take into consider the theories of Martyr Sadr as the leading jurisprudent in this ground. In this paper that has complicated with the analytical- descriptive method, we are going not only to explain the purpose of Islamic economy but also to describe the duties and responsibilities of people and Islamic state at different parts .
  The results of this paper indicate that with the correct policy from state and full recognition and its implementation by people, we can achieve its Islamic economic
  Keywords: jurisprudence, law, Jihad, Economic, consumption
 • Mr Mardani * Pages 77-92
  This study was conducted to investigate a model for design roadmap and strategic plan of Islamic banking. The main difference between Islamic banking and conventional banking is that the adoption of time for allocation of profit, operating profit for the allocation of the value added. Despite the theoretical and practical actions in the field of Islamic banking, but without discussion about challenges of the current system of banking with a strategic approach, cannot be created a improvement in the banking system, so having a road map requires any fundamental change in banking system.
  This study was conducted with descriptive-review. First, theoretical study of the theory and practice of Islamic banking in Iran and leading countries, the basic framework is designed to develop a road map and strategy of Islamic banking. Then, focus groups with experts (with the participation of academic and Religious scholars experts) in the center of Islamic Banking Studies in Day Bank, discussed the draft roadmap and methodology of each of the stages.
  With using the framework proposed in this study, banks and financial and credit institutions can be design their road map and strategies for Islamic banking in three main areas including research, education, and action
  Keywords: Islamic law, Islamic banking, methodology, strategy, roadmap
 • N. Mehregan * Pages 93-119
  In Islamic financial system, Gharz al-Hasaneh-(loan without interest)- has introduced as one of the effective instruments for decreasing income inequality that it by establishment money flow from wealthy classes to low income classes has a main role in decentralization of wealth in wealthy classes and income improvement in low income classes. The aim of this paper is to investigate the short-run and long-run relationship between the Gharz al-Hasaneh as independent variable and income distribution as dependent variable based on Kuznets hypothesis by using time series data and ARDL method during 1984-2012. In this model, the index of income relative share of deciles has been used as the index of income distribution because this index calculates the relative intensities of income inequality between high and low income deciles more accurate than other models. Estimation result reject Kuznets hypothesis. Also, estimation results indicate that the Gharz al-Hasaneh has significant impact on distribution income improvement. In other word, one unit increasing in the Gharz al-Hasaneh improves income distribution about 0/1594E-3 unit. Also, error correction coefficient with 96 percent shows adjustment short-run model to long run model at each period is 96% that this adjustment speed is very high and one period is enough for adjustment model. In this study, while emphasizing the restoration of the divine tradition Gharz al-Hasaneh and regarding the decreasing share of this loans in Iranian banking system, this paper suggests that with decreasing legal reserve ratio of the Gharz al-Hasaneh deposits and exact monitoring on the transfer of this facilities to poor people, we can improve income distribution and reduce the gap of incomes classes.
  Keywords: Gharz al Hasaneh Facilities, Income Distribution, Income Deciles, ARDL Model
 • M. Alimardani * Pages 121-133
  Musharakah sukuk as the main instrument in the Iran's financial market has held heavy duty collection and allocation liquidity to productive sectors. Given the importance of the issue of financing in the economy, analyzing the various aspects related to bonds is very important The phenomenon of debt overhang is one of the most important issues associated with bonds. It is a conflict between shareholders and bondholders that was introduced for the first time by the Myers (1977). In general, debt overhang refers to a situation where an entrepreneur with an ongoing project, financed to some part with risky debt, has a new investment opportunity with a positive net present value, but is unable to find financing because renegotiation with debtholders is not possible. The current risky debt used to finance the ongoing project will tax the new investment as the returns from the new investment will be used to meet debt repayment obligations to the current debtholders. In this paper debt overhang problems for musharakah financing and bond respectively as Islamic and conventional debt financing is analyzed. The musharakah agreements have been analyzed under two conditions. First, when retained earnings generated by the project are sufficient to finance the project. In this case musharakah agreement display equity characteristics and a debt overhang problem is not present. Second, when retained earnings are not sufficient to finance the new project. In this case debt overhang can prevent a positive net present value project from being undertaken.
  Keywords: Loking in Debts, Ghard, ol, Hasan Bonds, Bonds
 • Ah Mazini * Pages 135-146
  A significant part of inflation is rooted in monetary policies which are managed by central banks, particularly in countries, like Iran, with chronic structural inflation. However, demand push, speculative behaviors, seasonal fluctuations and etc can be effective in this regard too. The most obvious consequence of inflation is reducing the purchasing power of national currency as part of the people assets.
  This phenomenon in an Islamic perspective can be interpreted as "flaw in other's properties" that have been repeated in the Quran verses and the traditions of the Ahlul Bayt (as) and people and the Islamic state have been obliged to avoid it. So it seems that, in an Islamic country (including Iran), the government would be responsible for flaw in citizen properties caused by its irresponsible (inefficient monetary) policies and must compensate it as well. Quantifying the exact amount of this loss can be difficult. Meanwhile it seems that (deviation from) “Core Inflation” could be a proper criterion for estimating liability volume of government.
  This article discussed that, in an Islamic context, in order to minimize this liability, as a basic ethical role, improving the Iran’s central bank independency and extracting monetary policies from fiscal and budget policies of government is a necessity.
  Keywords: Inflation, Monetary Policy, Central Bank, Islam, Iran Economy
 • Mj Mohagheghniya * Pages 147-173
  After thirty years adoption and implementation of Law of banking operations without Reba , is an opportunity to evaluate the new banking system. Theoretical and practical aspects of the new system shows gaps and many problems that can be corrected and completed, effective steps taken to streamline the system. Banking industry by equipping and directing the savings towards productive economic activities are created an important role in the economy are created. As long as development of the banking industry, Muslim thinkers have tired to using this phenomenon, But they found that most of the bank activities are based on interest and Reba ,are forbidden by Islam, so tried to maintain normal banking operations and discover legal justifications but they could not find the one which is acceptable by religious scholars. It was the turning point some Islamic scholars to design a bank based on Islamic principles, the result was manifested in the form of Islamic banking. Islamic banking is growing quickly, especially in recent years.The rapid rate of growth that is observed with increasing demand among Muslims in Islamic banking, growth in oil revenues in the Middle East and attraction of financial Shariatmadar services for investors seeking ethical banking activities, is reliable. Now, Islamic banking, was established in 75 countries, a considerable part worldview shapes the economy sight among the countries of Iran, Malaysia, Saudi Arabia and the United Arabic Emirates are the greatest assets in accordance with the shariat. On the other hand, after the financial and economic crisis in the world economy in countries with free economy, many Economic experts believe that Islamic banking with its unique features can proper and safe alternative to conventional banking, Islamic banking should be noted that the system seen as a developing reality This experience should be evaluated neutral and for continues growth its problems should carefully be reviewed.The present study is an attempt to describe the Islamic banking and a comprehensive review of the most important current problems of the Islamic banking system in Iran.
  Keywords: Free of Interest Banking, Banking system Evaluation, Ghard, ol, Hasana Institutes
 • R. Shahnazi * Pages 175-202
  Contracts in Islamic banking are divided into two main groups, exchange contracts and participation contracts. In partnership contracts, the relationship between banks and depositors is forming according to the sharing depositor on gains from financial and business activity. The actual connection will be required in exchange contracts and monetary connection is not enough.
  Formalization is one of the practical problems in Islamic banking. As a result, Contracts used in banking, Is un-Islamic. In this paper we investigate the formalization in Islamic banking contracts in Iran. This article uses the survey research methods on Shiraz Mellat Bank.
  The results show, formalization of Islamic banking contracts in practice and in the minds of customers and bank employees is very high. Based on answer the questions, customers and bank employees often does not see difference between interest rates and bank profits and also does not see difference between Islamic banking in Iran and the usury banking. On the other hand, formalization construction factors are very high. Include incomplete information on the type of contract, Forgery of documents and lack of real participation of bank in contracts
  Keywords: Islamic Banking, Exchange Contracts, Participation Contracts, Formalization of Banking Contracts
 • Y. Dadgar * Pages 203-230
  After the financial crises of 2007 – 2012 banking and financial policy – makers applied some reforms in the financial markets. One can label these items rationalizing financial market. Regarding high attention of Islam to rationality principles one can rationalize the usury – free banking model as well. The Precondition to compile such model is the realness of software and hardware Platforms including transparency of financial information and the possibility of controlling financial transactions. So one objective of this paper is to analyze the challenges of Iran banking system to substitute it with financial rationalism. One finding of this research shows that in order to have any progress in standardizing usury free banking, we can go ahead in direction with moderate rationality. In so doing Iranian banking system would benefit from rational banking at one hand. It would be compatible with Shariah at the other.
  Keywords: rational financial model, feasibility, usury free banking, Iranian banking system
 • Seyede Marziyeh Fatemi Abhari, Meysam Mosaaei * Pages 231-256
  The health economics is study the methods of using and applying in areas related to health and health care. In terms of nature, this area has remarkable differences with other areas, and economists are particularly interested in health care for various reasons: first, the resources available for health care are limited and similar In other cases, the demand for health services is more than supply; otherwise, limitation and scarcity simply can not be eliminated by increasing health costs, because the importance of opportunity costs is neglected and, in many circumstances, our standard for Allocating goods and services in the health sector, not desire, desire or ability to pay, but also need. Therefore, we need a set of economic techniques for analyzing and evaluating the health care market. The purpose of this article is to review this field with emphasis on social health. Indicators used in this project are among the data related to the field of economics of health (structural, functional) including books, theses, reports of research projects, and scientific-research papers from the universities that have studied health economics that in them, extracted, collected and categorized. The overseas health economics has different trends, such as health policy, health insurance economics, health technology assessment and long-term records. But in Iran, he has been admitted to the Faculty of Management and Information Management of Iran University of Medical Sciences for about 10 years at a Masters level. Currently, Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Shahed University, Shiraz University of Medical Sciences and Kerman University of Medical Sciences, are admitted to this stage. Also, a PHD of this field from the past three years at Tehran University of Medical Sciences and the Economic Research Institute of Tarbiat Modarres University is presented