فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1395)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • روح الله ماقبل، کریم نادری مهدیی*، احمد یعقوبی فرانی، مهدی محمدی صفحات 1-19
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. پارادایم این تحقیق از نوع اکتشافی با رویکرد دو فازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوریی‏‏ های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (35 نفر) بوده ‏اند. که با استفاده از تکنیک نمونه گیر هدفمند، از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری بخش کمی، مشتمل بر اعضا کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (117نفر) بود که همه آن ها مورد سرشماری قرار گرفتند. روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق با استفاده از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان موضوعی، آزمون آلفای کرونباخ و شاخص های نیکویی برازش حاصل شد. پس از استخراج متغیرها (گویه ها) و مشخص کردن فراوانی آن ها از طریق فرآیند کدگذاری باز مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارATLAS.ti5.2، درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به تلخیص، اندازه گیری و تایید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که 94/84 درصد از واریانس کل موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی، توسط موانع هفت گانه قابل تبیین، است.
  کلیدواژگان: توسعه نظام نوآوری، موانع، نوآوری فناورانه، روش آمیخته
 • علی اکبر براتی*، علی اسدی، خلیل کلانتری، حسین آزادی صفحات 21-37
  تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های اساسی پیش روی بشر در قرن 21 است که به دلیل ارتباط مستقیم آن با موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از جایگاه والایی برخوردار است. این تغییرات در یک سو، متاثر از علل درهم تنیده و مختلف و در سوی دیگر منتج به آثار گوناگونی است که جامعه بشری را به چالش کشیده است. وخامت موضوع به ویژه با توجه به کاهش 46/1% سرانه اراضی قابل کشت در جهان و 054/2% در ایران (از 1970 تا 2009) بیشتر نمایان می گردد؛ بنابراین، بررسی علل و آثار این تغییرات و تحلیل روابط بین آن ها، بسیار حائز اهمیت بودهو می تواند راهگشای سیاست گذاران، برنامه ریزان و تصمیم سازان این حوزه باشد. تحقیق حاضر با همین هدف به روش مدل سازی معادلات ساختاری و تلفیقی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و متخصصین این حوزه و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. بر اساس نتایج این مطالعه، علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در پنج گروه (اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، فنی و سیاستی – برنامه ای) و اثرات آن در سه گروه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) قابل تقسیم بندی است. این علل و آثار دارای همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر بوده که برهم اثرگذارند. از دید کارشناسان، موثرترین علل و آثار تغییر به ترتیب علل اقتصادی و آثار اجتماعی هستند. از سوی دیگر، در سمت علل، علل فنی و در سمت آثار، آثار اجتماعی، دارای بالاترین میانگین همبستگی با سایر علل و آثار هستند.
  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، اراضی کشاورزی، علل تغییر، آثار تغییر، مدل سازی معادلات ساختاری
 • بنت الهدی ایزدی، کورش رضایی مقدم*، علی اسدالله پور صفحات 39-51
  مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای تقویت کارآفرینی روستایی است. به گونه ایکهبرخیمتخصصانآنرامهم ترینراهکارتوسعهروستاییدرکشورهایجهانسومدر نظرمی گیرند. این تحقیق با هدف شناسایی سازه های موثر بر توسعه ی کارآفرینی در مشاغل خانگی و موانع تحقق آن انجام شده است تا راهکارهایی برای توسعه ی کارآفرینی در مشاغل خانگی ارائه دهد. تحقیق حاضر بهروش پیمایشیانجامگرفتهوداده هایموردنیازازطریق پرسشنامه ی محقق ساختهجمع آوریشدهاست. جامعهآماریتحقیق را مجریان طرح ساماندهی مشاغل خانگی در روستاهای شهرستان شیراز تشکیل داده اند؛ که تعداد 106 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی متناسب در سه بخش زرقان، مرکزی و دشت ارژن انتخاب شده اند. مطابق با فرضیه پژوهش، تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی، به عوامل فردی، خانوادگی و محیطی وابسته است. نتایج پژوهش نشان داد، فضای کسب و کار، به کارگیری مدیریت دانش، تجربه قبلی، وجود ویژگی های شخصیتی مانند خلاقیت و برخورداری از مرکز کنترل درونی، حمایت دولت و مهارت های مدیریتی بر توسعه ی کارآفرینی در مشاغل خانگی تاثیر می گذارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی در پنج عامل اطلاعاتی، اقتصادی، بازاریابی، شخصیتی و خانوادگی دسته بندی شدند که در مجموع 71/59 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، کارآفرینی، مشاغل خانگی، کسب و کارکوچک، روستاهای شیراز
 • عزت الله غزانی، مسعود بیژنی*، محمد چیذری صفحات 53-69
  با توجه به ظرفیت‏ های طبیعی و فرهنگی منحصر به فرد استان مازندران، می ‏توان گردشگری طبیعی مردم‏ نهاد را مد نظر قرار داد. گردشگری طبیعی مردم‏ نهاد مستلزم مشارکت، تعامل و اعتماد مردم روستایی است که به عنوان ابعادی از سرمایه اجتماعی محسوب می‏شوند. هدف از این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفت، تعیین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعی مردم‏نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ تحلیل داده ها، از نوع توصیفی همبستگی است. ابزار جمع ‏آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از نقطه نظرات پانلی از متخصصان دانشگاهی در عرصه ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محقق گردید. پایایی دسته گویه‏ های آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (0/93≥α≥0/60). جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاییان مناطق روستایی هدف گردشگری طبیعی استان مازندران (19345=N) بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 207 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای با انتساب متناسب، انتخاب شدند. نتایج آمار استنباطی حاکی از آن بود که بین دیدگاه روستاییان از سرمایه اجتماعی و دیدگاه آن‏ ها پیرامون امکان توسعه گردشگری طبیعی مردم‏ نهاد رابطه مثبت و معنی‏ داری در سطح یک درصد خطا وجود دارد (0/783=r). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی، می تواند 65 درصد از تغییرات متغیر دیدگاه روستاییان نسبت به امکان توسعه گردشگری طبیعی مردم‏نهاد را تبیین نماید. در پایان، بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، گردشگری طبیعی مردم نهاد، روستاییان
 • سعید کریمی* صفحات 71-84
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان بود. نظریه رفتار برنامه ریزی شده چارچوب مفهومی و روش‏شناختی مناسبی برای انجام این کار فراهم می آورد. به همین دلیل، هوش هیجانی درون این چارچوب ادغامشد تا نحوه ی تاثیر آن بر توسعه قصد کارآفرینانه ی دانشجویان بررسی شود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری شامل دانشجویان کشاورزی سال آخر در چهار دانشگاه غرب کشور (شامل: بوعلی سینا، رازی، کردستان و لرستان) بود (1450N=) که از این میان، بر اساس جدول بارتلت و همکاران تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای ساختارمند گرد آوری شد که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن به وسیله ضریب آلفا کرونباخ تایید شد (0/74 تا 0/80). نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که هوش هیجانی با نگرش و کنترل رفتاری درک شده رابطه مثبت و معنی داری دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که نگرش نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاری درک شده رابطه بین هوش هیجانی و قصد کارآفرینانه را میانجی گری می نماید. یافته های به دست آمده به توسعه ادبیات کارآفرینی کمک می نماید و در زمینه طراحی و ارائه برنامه های آموزش کارآفرینی کاربرد دارند.
  کلیدواژگان: قصد کارآفرینانه، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، هوش هیجانی، دانشجویان کشاورزی
 • غلامحسین حسینی نیا*، شهرام مقدس فریمانی مقدس فریمانی، فهیمه رحیمی مشکین صفحات 85-101
  هدف اصلی این پژوهش تبیین مولفه های کسب و کار کشاورزی روی بام با استفاده از روش شناسی کیفی اکتشافی بود. این پژوهش از آن منظر مورد توجه است که با تبیین مولفه های مورد نظر می توان سیاست گذاری هایی برای بهبود و توسعه فعالیت های شرکت های کشاورزی و فضای سبز شهری تدوین نمود. به دلیل گستردگی انواع شرکت های حاضر در زمینه ی کشاورزی شهری یکی از زیر بخش های آن (کشاورزی بام سبز در پشت بام) به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. از این رو در این پژوهش سعی شد به شناسایی عوامل تشکیل‏ دهنده الگوی کسب و کار این شرکت ها پرداخته شود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و بررسی وب سایت به عنوان رسانه دیداری جهت اعمال چند جانبه گرایی بود و داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل گردید. نمونه های بررسی این تحقیق، شرکت های کشاورزی بودند که حداقل یکی از انواع نظام های بام سبز شامل گلخانه های روی بام، بام سبز متمرکز، بام سبز گسترده، بام سبز مدولار یا جعبه گیاه و یا دیوار سبز را اجرا نموده بودند. یافته ها منجر به تبیین مولفه های کسب و کار در حوزه های محصول، مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه های مالی گردید که اکثر آن ها با الگوی استروالدر سازگاری داشتند
  کلیدواژگان: الگوی کسب و کار، کشاورزی شهری، کشاورزی روی بام، بام سبز
 • مسعود یزدان پناه *، معصومه فروزانی، زیبا بختیاری صفحات 103-117
  تولید و مصرف گیاهان تراریخته یکی از دستاوردهای نوین فناوری زیستی می باشد.این دسته از محصولات با ایجاد منفعت اقتصادی و تولید ثروت برای کشاورزان، مدیریت صحیح علف های هرز و آفات، کاهش گازهای گلخانه ای و تامین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد دنیا، ضمن حفاظت از محیط زیست،سهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند. از آنجا که کارشناسان کشاورزی می توانند با ارائه اطلاعات به مردم به خصوص کشاورزان، نقش مهمی در توسعه این محصولات ایفا نمایند، بنابراین، آگاهی از تمایل آنان نسبت به محصولات تراریخته بسیار مهم می باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته می باشد. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد (n=216 ). نتایج نشان داد، نگرش نسبت به محصولات تراریخته، اعتماد و ادراک برابری به طور مستقیم بر تمایل کارشناسان نسبت به محصولات تراریخته تاثیر دارند. در حالی که متغیرهای مزایای درک شده، خطرات درک شده و دانش به طور غیر مستقیم بر تمایل کارشناسان تاثیر می گذارند. درنهایت متغیرهای نگرش نسبت به محصولات تراریخته، اعتماد، ادراک برابری، مزایای درک شده، خطرات درک شده و دانش، 45 درصد از تمایل کارشناسان را نسبت به محصولات تراریخته تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: تمایل، نگرش، فناوری زیستی، محصولات تراریخته، توسعه پایدار، کارشناسان کشاورزی
 • زهرا هوشمندان مقدم فرد، علی شمس* صفحات 119-131
  تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی گلخانه داران (میزان، نحوه مصرف و اقدامات احتیاطی) صورت گرفت. روایی پرسشنامه توسط متخصصان موضوعی و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 برای بخش ‏های مختلف تایید شد. از بین کلیه گلخانه ‏داران استان زنجان (80 نفر)، از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده 66 گلخانه دار انتخاب و مطالعه شدند. نتایج نشان داد که سطح دانش 88/7 درصد گلخانه‏ داران در خصوص سموم، متوسط به بالا بود. میزان استفاده 89/5 درصد گلخانه‏ داران از سموم، بیشتر از مقدار معمول بود و 82/5 درصد نیز سطح بالایی از اقدامات احتیاطی در زمان مصرف را به‏ کار می بستند. نتایج همبستگی نشان داد میزان مصرف سموم با سن، سابقه کار و درآمد گلخانه رابطه مثبت، ولی با دانش، استفاده از رسانه های جمعی و تعداد دوره آموزشی رابطه منفی و معنی داری داشت. همچنین رابطه بین دانش، ساعت کار، مساحت گلخانه و رضایت شغلی گلخانه ‏داران با سطح اقدامات احتیاطی، مثبت و معنی‏ داری بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای رضایت شغلی، مساحت گلخانه و دانش، 33/5 درصد واریانس سطح اقدامات احتیاطی و نیز متغیرهای سن، استفاده از رسانه های ارتباطی و درآمد گلخانه، 57/9 درصد از واریانس میزان مصرف سموم شیمیایی را تبیین می‏ کنند.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف، سموم شیمیایی، اقدامات احتیاطی، گلخانه داران، استان زنجان
 • محمد بادسار*، روح الله رضایی، سهیلا فتحی، مهدی قاسمی صفحات 133-147
  امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پرورش ایده های خلاق و کارآفرین که خود را با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر قابلیت های کارآفرینی با تاکید بر نقش میانجی عزت نفس در میان دانشجویان کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 390 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93- 92 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 200 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 0/80 تا 0/89) ارزیابی و تصحیح گردید.داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین کنش علمی دانشجویان، عوامل محیطی، ویژگی های تلاش و نگرش نسبت به خود با قابلیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون اثر میانجی متغیر عزت نفس با استفاده از روش خودگردان سازی حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم کنش علمی، ویژگی های تلاش و نگرش نسبت به خود بر قابلیت کارآفرینی معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت کارآفرینی، عزت نفس، دانشجویان کشاورزی
 • غلامحسین زمانی* صفحات 149-163
  حفظ و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی به سازه های چندی از جمله معنوی و نرم افزاری بستگی دارد. از سازه های عمده نرم افزاری می توان به اخلاق کشاورزی و زیست محیطی اشاره داشت. در ارزیابی اخلاقی رفتار‏، برنامه ها و اقدامات در بخش کشاورزی نظریه های متنوعی مطرح شده که رایج ترین آن ها از بعد قابلیت مراوده و بهره برداری بین کاربران عبارتند از: نظریه پیامد گرایی (فایده باوری)، فضیلت گرایی و حق- تکلیف گرایی. با توجه به فراوانی آموزه های اسلامی در زمینه های اخلاق زیست محیطی و کشاورزی، ضرورت تدوین تعریفی از نظریه ای بومی احساس شد و در این راستا این پژوهش طراحی و اجرا گردید. با واکاوی منابع علمی و نظرات علمای اسلامی و اندیشمندان و با توجه به مولفه های یک نظریه اخلاقی زیست محیطی، نظریه اخلاق کشاورزی «مسئولیت مداری انسان» تبیین شد. برای انجام پژوهش از روش شناسی مطالعات تطبیقی، تحقیقات اسنادی و فن دلفی استفاده گردید. آزمودنی های تحقیق در سه دور اجرای فن دلفی متخصصین الهیات و اخلاق - آشنا با مفاهیم اخلاق زیست محیطی- و اساتید منابع طبیعی و ترویج کشاورزی آشنا با مبانی اخلاقی را شامل شدند. از نتایج به دست آمده می توان به تنظیم فهرستی با 40 معیار برای ارزیابی نظریه های اخلاق کشاورزی و زیست محیطی نام برد. این تحقیق نشان داد که هر یک از نظریه های مذکور از توانمندی خاصی برخوردارند ولی در برخی از ابعاد ضعیف بوده و یا بی نظر هستند، لکن در مقایسه با سایر نظریه ها، نظریه «مسئولیت مداری انسان» در اکثر سنجه ها از امتیاز بالایی برخورداراست. مقایسه آماری بین چهار نظریه نشان داد که نظریه مسئولیت مداری انسان با اختلاف معنی داری از سه نظریه دیگر برای ارزیابی رفتارها نسبت به کشاورزی و محیط زیست کاراتر است. بر اساس یافته ها توصیه می شود از نظریه مسئولیت مداری انسان در تهیه پیوست فرهنگی برنامه های توسعه کشاورزی و زیست محیطی، در پرورش بعد اخلاقی کارشناسان و برنامه ریزان و حتی در محاکم قضایی و داوری استفاده گردد.
  کلیدواژگان: نظریه های اخلاقی کشاورزی و زیست محیطی، پیامد گرایی، فضیلت گرایی، حق، تکلیف گرایی، انسان محوری، مسئولیت مداری انسان
 • طاهر عزیزی*، ابوطالب حسین پور صفحات 165-179
  آموزش به طور کلی و آموزش عالی به شکل برجسته تر در توسعه جامعه در ابعاد مختلف نقش بسزایی ایفا می نماید. بدون تردید یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت و اثربخشی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها، اعضای هیات علمی آن می باشند. ارزشیابی مستمر از کیفیت کار اعضای هیات علمی باعث حفظ انگیزه و رفع کاستی ها خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر روی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان طی سال های 1392-1388 انجام گردید. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است وداده ها با استفاده از روش پیمایش جمع آوری شد. تمام 109 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه در این بازه زمانی، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بود که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده است. بررسی طولی نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد بین کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در ده نیمسال مورد بررسی ازنظر دانشجویان اختلاف معنی داری وجود داشت و به طور کلی تغییرات دارای روند صعودی بود. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای مرتبه علمی، تعداد کل مقالات و سن، بیشترین تاثیر را در پیش بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیات علمی از دانشجویان داشتند و متغیرهای مرتبه علمی، تعداد دروس تدریس شده و تجربه کار، بیشترین تاثیر را در پیش بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیات علمی از دانش آموختگان داشتند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، اعضای هیات علمی، کیفیت تدریس، دانشجویان
 • رضا موحدی*، سارا جلیلیان صفحات 181-197
  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل سازه های موثر بر روحیه ی کارآفرینی دانشجویان کشاورزی می باشد. جامعهآماریاین تحقیقرا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و رازی کرمانشاه تشکیل دادند (180=N) که تعداد 120 نفر از آن ها به طور تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارمورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامهبود که رواییصوریآنبه وسیلهاساتید ومتخصصینبررسی و تائیدگردید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه توسط دانشجویان طی فرایند پیش آزمون تکمیل و ضریب آلفایکرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 0/68 تا 0/89 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر روی 19 متغیر روحیه کارآفرینی، پنج عامل را به عنوان عامل های اصلی شناسایی کرد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از: اهمیت و ارزش کارآفرینی در جامعه و دانشگاه، استفاده از روش ها و تجارب عملی و نوین در آموزش کارآفرینی، تقویت دوره های کارآفرینی در دانشگاه، حمایت دولت و تناسب محتوای کارآفرینی با نیاز بازار کار. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردیده است. همچنین با استفاده از نرم افزارLISREL8.8 عوامل موثر مورد تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، روحیه کارآفرینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی
|
 • Rohollah Maghabl, Karim Nadery Mahdei *, Ahmad Yaghoubi Farani, Mehdi Mohammadi Pages 1-19
  The purpose of this study was identifying and explaining obstacles affecting the development of the agricultural technological innovation system. This research paradigm was mixed method with qualitative to quantitative data connection approach. The statistical sample of the qualitative section, consisted key members of the Nanotechnology and Biotechnology Committees of Ministry of Agriculture Jihad (35 person) which 14 person were interviewed using purposive sampling technique, and researchers and experts of Nanotechnology and Biotechnology Committees of Ministry of Agriculture Jihad comprised the population of quantitative section of research (117 person), which were all enumerated. To achieve the reliability and validity of qualitative section of research, triangulation technique were used. Cronbach's alpha test, opinions of subject experts and goodness of fit indicators were used at the quantitative section. Consequently, 30 subsidiary elements discovered from qualitative section of research using Atlas.ti5.2 software. Finally, at the quantitative section of research by using SPSS and LISREL, the total variance explaining by the identified factors summarized, measured and verified. The results showed that 84.94 percent of the total variance of obstacles affecting the development of agricultural technological innovation system could be explained by seven factors.
  Keywords: Technology Development System, Obstacles, Technological Innovation, mixed method
 • Ali Akbar Barati *, Ali Asadi, Khalil Kalantari, Hossein Azadi Pages 21-37
  Agricultural Land Conversion (ALC) is one of the main challenges of humankind in 21 century which is very important because of its direct relations with the other issues include economic, social and environmental aspects. On the one hand, the trend of such changes is influenced by many intertwined and different causes and on the other hand, consequences have led to challenges toward human life. The problem becomes more acute if we know that the per capita of arable land in the world, from 1970 to 2009, has declined 1.46 percent. This decrease for Iran has been about 2.054 percent. Therefore, determining the causes and effects of these changes and analyzing their relationships are very important and it could help policymakers, planners and decision-makers. This is the main object of this study. Structural equation modeling and multiple indicator–multiple cause (MIMIC) models were used as analytical methods. The study group consisted of experts and professionals of agricultural land use. Questionnaire was data collection equipment. The results showed that, the causes of agricultural land use changes could be classified in five (economic, social, environmental, technical and political) and its effects in three (economic, social, environmental) groups. Also, the causes and effects have a significant correlation with each other; they affect each other in both direct and indirect ways. According to experts view, the most effective cause and effect of ALC have been economic and social, respectively.Moreover, in the causes side, technical causes have been the highest average correlation with the other factors, but, in the effect's side, social effects have been the highest average correlation with the other causes and effects.
  Keywords: Land use change, Agricultural Lands, Causes of Changes, Effects of Changes, Structural Equation Modeling
 • Bentol Hoda Izadi, Kourosh Rezaei Moghaddam*, Ali Asadollahpour Pages 39-51
  Considering that home-based businesses are a solution to strengthen rural entrepreneurship, some of the experts look at them as the most important strategies for rural development in the Third World. Investigation of factors influencin entrepreneurship development and its obstacles was the main purpose of this study to present solutions for developing entrepreneurship in home-based businesses. The study was conducted using survey and aresearcher-made questionnaire was used for data collecting. The small agricultural business managers who have attempted to establish business by the plans of organizing home-based careers were the population of the study. Totally 106 individuals were chosen using random sampling in three regions (Zarghan, Markazi and Dashte Arjan) According to the research hypothesis, development of entrepreneurship in home-based businesses depends on individual, family and environmental factors. Based on the research findings, business atmosphere, applying knowledge management, background, individual characteristics such as creativity and internal locus of control, government support and management skills are the predictor factors of entrepreneurship development in small home-based businesses. According to the results of factor analysis, informational, economic, marketing, personality and family factors are the main obstacles of entrepreneurship development at home-based businesses. Those factors explained about 71.59 percent of total variance.
  Keywords: Entrepreneurship Development, entrepreneurship, Home, Based Businesses, Small Business, Shiraz Villages
 • Ezat Allah Ghazani, Masoud Bijani *, Mohammad Chizari Pages 53-69
  Community based ecotourism should be considered regarding the unique natural and cultural capacities of Mazandaran province. Community based ecotourism directly involves local people to protect the natural landscapes and their cultural resource and provides a sustainable livelihood for them. Community based ecotourism requires rural people's participation, interaction and trust which are dimensions of social capital. The purpose of this research, which was conducted by survey technique, was to investigate the role of social capital in community based ecotourism development from the viewpoints of rural people in Mazandaran province. This applied research was fulfilled using descriptive correlation method. The research tool included a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts in the field of Agricultural Extension and Education and some experts in Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism. Its items reliability was approved using Cronbach's alpha test (0.60≤α≤0.93). Statistical population included all villagers in the rural areas which are considered as ecotourism objective in Mazandaran province (N=19345). Totally 207 people were selected as a sample by using Cochran's formula and stratified random sampling method. Inferential statistics results revealed there was a positive and significant relationship at one percent statistical error level between respondents’ view point toward social capital and their opinion about community based ecotourism development feasibility (r=0.783). Also, the results of regression analysis showed social capital can explain 65 percent of rural people's perspective regarding to community based ecotourism development feasibility variation. Finally, based on the findings, some recommendations have been presented.
  Keywords: social capital, Community Based Ecotourism, Rural People
 • Saeid Karimi * Pages 71-84
  The purpose of this study was to investigate the role of emotional intelligence in developing entrepreneurial intentions. The Theory of Planned Behavior provides a relevant conceptual and methodological framework for determining how emotional intelligence influences the entrepreneurial intentions of students. Therefore, emotional intelligence was incorporated into the Theory of Planned Behavior. The statistical population of this research consisted of 1450 senior agricultural students at four public universities in the west of Iran (N=1450). According to a table developed by Bartlett et al., a sample of 300 students was chosen through random stratified sampling method. Data was collected using a questionnaire by survey. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was determined using Cronbach's Alpha test ( 14"> =0.74-0.80). The results of structural equation modeling indicate that emotional intelligence positively relates to attitudes toward entrepreneurship and perceived behavioral control. The results also showed that the attitudes toward entrepreneurship and perceived behavioral control mediate the relationships between emotional intelligence and the intention to become an entrepreneur. The research findings can contribute in the entrepreneurship literature and have implications for design and delivery of entrepreneurship education programs.
  Keywords: Entrepreneurial Intentions, Theory of Planned Behavior, Emotional intelligence, Agricultural Students
 • Gholam Hossein Hosseininia*, Shahram Moghaddas Farimani, Fahimeh Rahimi Meshkin Pages 85-101
  The purpose of this study was to explain the components of rooftop farming business using exploratory qualitative methodology. Explanation of the intended components can help policy development for improving urban landscape and agricultural enterprises. Because of the highly diversified types of enterprises involved in urban agricultural activities, one of the activities, namely “rooftop farming “was selected as the case for this study. Attempts were thus made to identify the factors involved in the business model practiced by these enterprises. For the purpose of multilateralism , three instruments, namely semi structured in – depth interviews, documentary review and website – search (as the visual media) were used for data gathering. The data gathered was then analyzed through theme analysis. The samples for this multilateral case study consisted of those agricultural enterprises that have at least carried out one of various green roof top systems, including “roof – top greenhouse, "intensive green roof “, “extensive green roof “, “planter box green roof “ or “ green wall “. The research findings could well explain the business components related to the products, customers, management of infrastructures and financial aspects, most of which compatible with Osterwalder model.
  Keywords: Business Model, Urban Agriculture, Rooftop Farming, Green Roof
 • Masoud Yazdanpanah*, Masoumeh Forouzani, Ziba Bakhtiyari Pages 103-117
  Production and consumption of genetically modified plants have been known as one of the new outcomes of biotechnology. These crops through economic benefits for farmers, pest and weed management, and reducing greenhouse gases, supplying enough food for the growing world population, and conserving the environment. It have significantly can lead to sustainable development. Whereas, agricultural experts have key role toward informing farmers as well as spreading and developing such crops, understanding their attitude about genetically modified crops is quite important. Hence, this study aimed to investigate the attitude of Khuzestan Province Organization of Agriculture Jihad experts towards genetically modified crops. A sample of 216 persons was selected through simple random sampling method. The results showed that, the attitude towards genetically modified crops, trust and perception directly affected the intention of agricultural experts to use those crops. Whereas, the perceived benefits, perceived risks and knowledge indirectly had effects on their intention. The variables of attitude towards genetically modified crops, trust, perception, perceived benefits, perceived risks and knowledge could predict 45 percent of variations of experts’ tendency towards those crops.
  Keywords: Intention, Attitude, Biotechnology, Genetically Modified Crops, Sustainable Development, Agricultural Experts
 • Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard, Ali Shams * Pages 119-131
  The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate factors affecting pesticide consumption behavior of greenhouse owners (three dimensions of consumption extent, consumption method and precautionary actions). The validity of questionnaire was verified by a panel of experts and to obtain its reliability, alpha Cronbach's coefficient calculated and it was higher than 0.7 for different parts of questionnaire. The statistical population consisted all greenhouse owners in Zanjan province (N=80) and based on Krejcsi and Morgan sampling Table and using randomized sampling method 66 greenhouse owners were selected. The result showed that 88.7 percent had medium and higher level of knowledge regarding pesticide. About 89.5 percent, used of pesticides more than normal. Using level of precautionary actions by 82.5 percent was high. There were positive meaningful correlation among pesticide consumption with age, job experience and income from greenhouse, but correlation with knowledge, mass media using and number of attended educational classes was negative. Also, precautionary actions had a positive meaningful correlation with knowledge, work hours, job satisfaction and greenhouse size. Multiple regression analysis revealed that job satisfaction, greenhouse size and knowledge were explained 33.5 percent of precautionary action. Also, age, mass media using and income from greenhouse were explained 57.9 percent of pesticide consumption.
  Keywords: Consumption Behavior, Pesticide, Precautionary Action, Greenhouse Owners, Zanjan Province
 • Mohammad Badsar *, Rohollah Rezaei, Soheila Fathi, Mehdi Ghasemi Pages 133-147
  Nowadays, according to the economic and social conditions of the country, fostering creative ideas and entrepreneurs which can coordinate and consistent themselves with the modern world, is necessary. This descriptive correlational study conducted with aimed to investigate factors influencing entrepreneurial capabilities and emphasis on the mediation role of self-esteem among agricultural students. The population of the study was including 390 senior bachelor agricultural students of Zanjan University in the academic year 1392-1393. According to the table of Krejcie and Morgan, 200 of them were selected through proportional stratified sampling (by gender). A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was approved based on the opinions of faculty members at Zanjan University. A pilot study was conducted to determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 0.89). The collected data was analyzed using Structural Equation Modeling Multivariate technique. The results showed that there is a significant positive relationship between academic action of students, environmental factors, effort attribution, and attitudes towards self with their entrepreneurial capabilities. Also, the results of testing the mediation effects of self-esteem according to "Bootstrap" method indicated that the total indirect effect of the academic action, effort attribution, and attitudes towards self with their entrepreneurial capabilities was significant.
  Keywords: Entrepreneurial Capabilities, Self, esteem, Agricultural Students
 • Gholam Hossein Zamani * Pages 149-163
  Preserving and developing agriculture and natural resources depend on a number of factors, including agricultural and environmental ethics. In evaluating ethical behavior, programs, and initiatives in the agricultural sector, various theories have been proposed of them the following three theories for their ability to communicate and applicability among users have been the most recognized: Utilitarianism, Virtue theory, and the theory of Right task-oriented. According to Islamic teachings and ethical recommendations towards natural resources and agriculture a need for developing a definition of a culturally based theory, was felt and in this regard, this study was designed. The Islamic scholars and thinkers’ viewpoints as well as scientific resources and ideas were reviewed, and based on the findings an ethical theory: “Human Liability towards Agriculture" was defined. The research methodologies were: comparative studies, archival research, and the Delphi technique. The participants in the three-round Delphi implementation were theologists and ethics experts as well as some agriculture faculty members familiar with the concepts of environmental ethics and moral principles. The results set up a list of 40 criteria to assess the environmental moral theories mentioned. The study also showed that each of the aforementioned theories of special abilities, but in other aspects of weak or no opinion, but the theory of “human liability” in most measures, enjoys a high rating. Statistical comparison between the four orbital theories shows that Human Liability Theory is the most significantly powerful to assess ethical behaviors toward agriculture and the environment. Based on the findings, it is recommended that the orbital theory of human liability to be used in the preparation of cultural attachment projects for agricultural development and environmental programs, and by experts and planners in the development of moral and judicial courts.
  Keywords: Agricultural, Environmental Ethical Theories, Utilitarianism, Virtue, Right, Task Oriented, Anthropocentric, Human Liabilities
 • Taher Azizi *, Abotaleb Hosseinpour Pages 165-179
  Education and especially higher education has significant role in society development in various dimensions. Indubitably, faculty members are important determinant of success and effectiveness of higher education system and universities. Continuous evaluation of faculty members’ work quality causes to maintain motivation and obviates defections. This study was conducted to investigate factors affecting teaching quality of faculty members in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University from students’ and graduates’ perspective, from 2009 to 2013. This study was a descriptive-correlational research and survey research was used for data gathering. The whole 109 faculty members in this time period included in this study. Data gathering instruments were standard questionnaires of University Evaluation Department which its validity and reliability already have been confirmed. Longitude analysis using repeated measure ANOVA revealed that there was significant difference between teaching quality of faculty members from students’ perspectivein ten semesters, and in overall, changes had upward trend. Also, based on regression result, scientific grade, total written articles, and age had the greatest effect on predicting students’ evaluation scores. Moreover; variables such as scientific grade, courses taught and work experience had the main role in predicting graduates’ evaluation scores.
  Keywords: Evaluation, faculty members, Teaching Quality, Students
 • Hamid Movahedi *, Sara Jalilian Pages 181-197
  The main purpose of this study was to analyze the factors affecting entrepreneurial spirit of agricultural post-graduate students. The statistical population of the study was the students of agricultural extension and education field from both Bu-Ali Sina and Razi Universities (N=180). Totally 120 samples were selected by the Kerjcie and Morgan formula, randomly. The data gathering tool was a questionnaire which its face validity was approved by a group of experts. For assessing reliability of the questionnaire, the questionnaire was first given to 30 students, then a Cronbach's Alpha test used and it was from 0.68 to 0.89 for different parts of the questions. Results from factor analysis method among 19 factors indicated that these factors can be grouped into five major components that they can determine 73 percent of the student's entrepreneurial spirit. These factors include: importance and value of entrepreneurship within society and university, using practical experiences and modern methods for entrepreneurship education, developing entrepreneurship course at universities, government supports, and relevant entrepreneurship issues compatible to needs of the labor market. Finally, results which were emerged using LISREL software, the mentioned factors were tested and verified in order to draw a model.
  Keywords: Entrepreneurship Development, Entrepreneurship Spirit, Agricultural Extension, Education Post, Graduate Students