فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوا اردلانی، محسن سعیدی *، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی صفحات 5-19
  بخش عمده اراضی زیر کشت گندم جهان در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. در این مناطق نیاز آبی گندم در تمامی مراحل رشد و نمو به طور کامل برآورده نمی شود. این تحقیق در همین راستا و به منظور بررسی اثر تنش کم آبیاری پس از گرده افشانی بر کمیت و کیفیت عملکرد دانه و برخی از ویژگی های فیزیولوژیک ارقام مختلف گندم نان انجام شد. این آزمایش به صورت گلدانی طی سال زراعی 91-1390 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به صورت فاکتوریل سه فاکتوره برای صفات فیزیولوژیک و دو فاکتوره برای کمیت و کیفیت عملکرد و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. سه فاکتور مورد بررسی عبارت بودند از: 1) تیمار رطوبتی در دو سطح عدم تنش (ظرفیت مزرعه) و تنش کم آبی از مرحله گرده افشانی تا پایان دوره رشد (30 درصد ظرفیت مزرعه) ، 2) ژنوتیپ های مختلف گندم (پیشتاز، DN-11، سیوند و مرودشت) و 3) زمان نمونه گیری در دو سطح شامل: 11 و 17 روز بعد از گرده افشانی بودند. نتایج نشان داد که در شرایط تنش و عدم تنش کم آبی رقم مرودشت کم ترین عملکرد دانه را داشت. در بین دیگر ژنوتیپ های مورد بررسی (در هر دو شرایط رطوبتی) ، پیشتاز بالا ترین عملکرد دانه را داشت. کم ترین افت عملکرد دانه در شرایط تنش کم آبی نسبت به شرایط عدم تنش نیز مربوط به رقم پیشتاز بود. اعمال تنش کم آبی سبب شد که غلظت کلروفیل a و b، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها، حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II، شاخص زنده‎‎مانی و محتوای نسبی آب به طور معنی داری کاهش یابد. هم چنین تنش کم آبی سبب کاهش محتوی نشاسته و ماده خشک و افزایش محتوی فیبر و پروتئین دانه ژنوتیپ های مورد بررسی گردید.
  کلیدواژگان: گندم، تنش خشکی و کلروفیل
 • اکبر رضایی *، فرخ رحیم زاده خویی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد یارنیا، علی ااشرف جعفری صفحات 21-36
  برای بررسی پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت کشت، این آزمایش در سال زراعی 1391-1390 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار در شهرستان بروجرد، به اجرا در آمد. فاکتور اصلی آزمایش شامل تراکم با سه سطح 20، 40 و 60 بوته در مترمربع بوده و فاکتورهای تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم در دو سطح (باکتری و شاهد) و کاربرد نیتروژن معدنی از منبع اوره با سه سطح (صفر، 90 و 180 کیلوگرم در هکتار) به صورت فاکتوریل 3×2 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فاکتور تراکم بر تمامی صفات به جز تعداد دانه در غلاف اثر معنی داری داشت و بیش ترین مقادیر محتوای کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و عملکرد دانه در تراکم 60 بوته به دست آمد. در مقابل تراکم 20 بوته دارای بیش ترین تعداد غلاف در بوته و وزن صددانه بود. اثر نیتروژن بر محتوای کلروفیل برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن صددانه، ظرفیت مخزن و عملکرد دانه از نظر آماری معنی دار بود و بالاترین مقادیر این صفات در تیمار 180 کیلوگرم کود به دست آمد. ضمن این که تیمار تلقیح بر وزن صددانه، ظرفیت مخزن و عملکرد دانه اثر مثبت و معنی داری داشت. هم چنین برهمکنش باکتری و نیتروژن بر محتوای کلروفیل برگ و وزن صددانه، برهمکنش تراکم و باکتری در رابطه با ظرفیت مخزن و عملکرد دانه و برهمکنش تراکم و نیتروژن بر وزن صددانه معنی داربود.
  کلیدواژگان: تلقیح باکتری، تراکم بوته و وزن صددانه
 • امین حیدری، احسان بیژن زاده، روح الله نادری، یحیی امام* صفحات 37-53
  به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید (صفر، 5/0، 1، 5/1 و دو میلی مولار) بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی دو رقم کلزا (ساری گل و RGS) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی پایان فصل، این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دانشگاه شیراز، در سال زراعی 93-1392 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت کرت های دوبار خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد که همه عوامل مورد بررسی شامل (تنش خشکی پایان فصل، رقم و سالیسیلیک اسید) بر طول خورجین، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه اثر معنی داری داشتند. هر دو رقم مورد استفاده در این پژوهش نسبت به تنش خشکی در زمان گل دهی بسیار حساس بوده به طوری که تنش خشکی باعث کاهش 40 درصدی عملکرد در هر دو رقم شد. عملکرد در رقم RGS از 6780 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری مطلوب به 3930 کیلو گرم در هکتار در شرایط تنش خشکی پایان فصل کاهش یافت. در هر دو رقم در شرایط آبیاری مطلوب تیمار یک میلی مولار و در شرایط تنش تیمار دو میلی مولار سالیسیلیک اسید بیش ترین میزان عملکرد را در گیاه کلزا تولید کردند. هر دو رقم پاسخ مشابهی نسبت به تنش خشکی و سالیسیلیک اسید داشتند، ولی به طورکلی رقم RGS عملکرد بالاتری (5354 کیلوگرم در هکتار) را نسبت به رقم ساری گل (4911 کیلوگرم در هکتار) تولید نمود. هم چنین در هر دو رقم دمای سایه انداز گیاه نیز تحت اثر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی کاهش یافت. به طورکلی می توان نتیجه گرفت اگرچه تنش خشکی باعث کاهش رشد و عملکرد کلزا شد ولی استفاده از سالیسیلیک اسید به میزان دو میلی مولار توانسته تا 13 درصد کاهش عملکرد را جبران کند.
  کلیدواژگان: کمبود آب، طول خورجین و تعداد دانه در خورجین
 • محمد میرزاخانی *، زهرا همتی، غلامرضا ملکی صفحات 55-67
  کمبود آب یکی از مهم ترین تنش های محیطی می باشد که تولید محصولات زراعی را تحت اثر قرار داده و باعث کاهش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی می شود. به منظور بررسی اثر تنش آبی و کاربرد مقادیر مختلف زئولیت، دو آزمایش در سال های زراعی 92-1391 در دانشگاه پیام نور استان مرکزی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدند. تنش آبی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل: آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد) ، آبیاری به میزان 85، 70 و 55 درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شامل: عدم مصرف زئولیت (شاهد) ، مصرف سه، شش و نه تن در هکتار زئولیت در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار تنش آبی بر صفات عملکرد بیولوژیکی، تعداد غوزه نابارور، کمبود آب اشباع، ارتفاع بوته، قطر ساقه و آب نهایی برگ معنی دار بود. هم چنین اثر مصرف زئولیت نیز بر صفات تعداد غوزه نابارور، کمبود آب اشباع، ارتفاع بوته، قطر ساقه و آب نهایی برگ معنی دار بود. عملکرد بیولوژیکی گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد. به طوری که بیش ترین مقدار عملکرد بیولوژیکی 8186 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری شاهد و کم ترین مقدار آن 6756 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تنش آبی شدید (آبیاری بر اساس 55 درصد نیاز آبی گیاه) بود. به طورکلی افزایش شدت تنش آبی، باعث کاهش مقدار عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، قطر ساقه و آب نهایی برگ های گلرنگ شد. اما با افزایش سطوح مصرف زئولیت، اثر سوء ناشی از تیمار تنش آبی بر صفات ذکر شده کاهش یافت.
  کلیدواژگان: بیوماس خشک، غوزه نابارور و نیاز آبی
 • آذین غفاری زاده *، سید منصور سیدنژاد، عبدالعلی گیلانی صفحات 69-83
  این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک قهوه ای (Nizamuddinia zanardiniii) بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم طراحی و انجام شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پنج سطح عصاره جلبک دریایی قهوه ای (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد) و سه سطح صفر، 25 و 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره 46 درصد (میزان مصرف متداول کود اوره 300 کیلوگرم در هکتار بود) به اجرا درآمد. پس از رشد و رسیدگی کامل گندم، میزان کربوهیدرات محلول دانه، میانگین وزن سنبله، میانگین تعداد دانه های سنبله، وزن دانه های سنبله، شاخص برداشت سنبله، عملکرد دانه و زیست توده اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد عصاره جلبک دریایی منجر به افزایش معنی داری در میزان شاخص های رشد مورد بررسی نسبت به شاهد گردید. در تیمارهایی که از مخلوط کود جلبکی به همراه 25 درصد میزان مصرف متداول کود اوره استفاده شد، میزان شاخص های رشد مورد نظر به طور معنی دار افزایش یافت که این برهمکنش و هم افزایی کود جلبکی با کود اوره را نشان داد. در تیمارهایی که از مخلوط عصاره جلبکی به همراه 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره استفاده شده است، شاخص های رشد مورد بررسی کاهش معنی داری را نسبت به تیمارهای مخلوط عصاره جلبکی به همراه 25 درصد میزان مصرف کود اوره نشان دادند.
  کلیدواژگان: عصاره جلبک دریایی، عملکرد دانه و کربوهیدرات محلول
 • فرشاد قوشچی صفحات 86-94
  به منظور بررسی اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کمی و کیفی ذرت دانه ای هیبرید NS640 در شرایط تنش قطع آبیاری، این آزمایش در سال زراعی 93- 1392 به روش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل آبیاری در چهار سطح نرمال، قطع آبیاری در مرحله تشکیل ساقه، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل بلال بوده و پلیمر سوپرجاذب در سه سطح شامل عدم کاربرد سوپرجاذب، کاربرد 15 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در کرت های فرعی مقایسه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر ساده تنش کم آبی بر همه صفات مورد آزمایش یعنی تعداد دانه در بلال، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، محتوی آب نسبی و درصد پروتئین معنی دار بود. هم چنین اثر ساده سوپرجاذب غیر از صفات وزن هزاردانه، شاخص برداشت و محتوی آب نسبی بر سایر صفات معنی دار بود. از طرفی برهمکنش تنش کم آبی و سوپرجاذب بر تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه معنی دار شد. بیش ترین عملکرد دانه معادل 1063 گرم در مترمربع مربوط به آبیاری نرمال و کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بود و در میان اجزای عملکرد نیز بیش ترین تعداد دانه در بلال با 7/340 مربوط به همین تیمار بود. بیش ترین میزان پروتئین با 79/9 درصد در تیمار قطع آبیاری در مرحله ظهور گل بلال به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط تنش قطع آبیاری مشخص شد،کاربرد پلیمر سوپرجاذب موجب بهبود ویژگی های کمی ذرت دانه ای می شود. در نتیجه مصرف 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در این شرایط برای ذرت توصیه شد.
  کلیدواژگان: عملکرد دانه، محتوی آب نسبی و درصد پروتئین
 • علی کمالی مقدم، نوید قنواتی *، محمدجعفر ملکوتی صفحات 95-103
  مولیبدن (Mo) از عناصر ضروری و سیلیسیم (Si) از عناصر مفید برای رشد گیاه گندم می باشند. به منظور بررسی اثر مولیبدن و سیلیسیم بر عملکرد گندم (Triticumaestivum L.) در سال زراعی 91-1390، این آزمایش مزرعه ای در اراضی ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج روی گندم رقم شیراز انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل دو فاکتور مولیبدن به صورت مولیبدات آمونیم در سه سطح صفر، 10 و 20 کیلوگرم در هکتار و سیلیسیم به صورت سیلیکات سدیم در سه سطح صفر، 300 و 600 کیلوگرم در هکتار و با سه تکرار در یک خاک شنی انجام گرفت. توصیه کودی بر اساس آزمون خاک و توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد. قبل از برداشت از هر کرت 10 نمونه تصادفی به منظور بررسی طول سنبله و تعداد دانه در سنبله برداشت شد و سپس بوته های گندم از سطح شش مترمربع کف بر شدند. صفات عملکرد دانه، کاه، وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد در تیمارهایی که مولیبدات آمونیم به میزان 10 کیلوگرم در هکتار به خاک افزوده شده بود، اثر مثبت معنی داری در سطح یک درصد روی تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و درصد پروتئین از خود نشان داد. به طوری که عملکرد دانه گندم به طور متوسط از 3566 کیلوگرم در هکتار به 4085 کیلوگرم در هکتار (53/14 درصد) و میزان پروتئین از 89/12 درصد به 42/14 درصد (12 درصد) افزایش داشت. غلظت مولیبدن دانه از 54/3 به 40/5 میلی گرم در کیلوگرم افزایش یافت. اثر مولیبدن بر طول سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد کاه معنی داری نبود. تیمار 300 کیلوگرم در هکتار سیلیکات سدیم اثر معنی داری در سطح یک درصد بر عملکرد کاه داشت و مقدار آن را از 8074 کیلوگرم در هکتار به 9188 کیلوگرم در هکتار (14 درصد) افزایش داد.
  کلیدواژگان: مولیبدات آمونیم، سیلیکات سدیم و درصد پروتئین
 • زهرا خدارحم‏پور* صفحات 105-117
  پیش‏بینی زمان جوانه‏زنی یکی از مهم ترین اهداف محققان بذر است. بنابراین، به منظور ارزیابی دماهای کاردینال و بررسی واکنش لاین‏های امید بخش سورگوم علوفه‏ای به دما، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، 15 لاین سورگوم علوفه‏ای و نه دمای ثابت 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1392 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مولفه های جوانه‏زنی مورد بررسی برای فاکتور لاین، دما و برهمکنش لاین در دما معنی دار شدند. بیش ترین درصد جوانه‏زنی در دماهای 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد و بیش ترین سرعت جوانه‏زنی، یکنواختی جوانه‏زنی و کم ترین مدت زمان تا 95 درصد حداکثر جوانه‏زنی (D95) در دمای 40 درجه سانتی گراد انجام شد. با افت دما از 40 درجه سانتی گراد به ترتیب سرعت جوانه‏زنی و D95 به تدریج کاهش و افزایش یافتند. دمای پایه‏ی (Tb) لاین‏های سورگوم علوفه‏ای از 36/9 (KFS11) تا 28/14 (KFS2) درجه سانتی گراد، دمای بهینه (To) از 23 (KFS2) تا 2/37 (KFS11) درجه سانتی گراد و دمای بیشینه (Tc) از 7/40 (KFS2) تا 76/49 (KFS15) درجه سانتی گراد متغیر بود. تجزیه کلاستر به روش وارد بر اساس 7 صفت مورد مطالعه باعث تشکیل سه کلاستر شد. کلاستر سوم شامل لاین‏های KFS6، KFS7، KFS9 و KFS10 با بیش ترین درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‏زنی و کم ترین D95 به طور مشترک در دماهای 25، 30، 35 و بعضا 40 درجه سانتی گراد بود؛ بنابراین این لاین‏ها برای تحقیقات تکمیلی توصیه می‏شوند.
  کلیدواژگان: سورگوم علوفه‏ای، مولفه‏های جوانه‏زنی و دماهای کاردینال
|
 • Sh. Ardalani, M. Saeidi *, S. Jalali Honarmand, M.E. Ghobadi Pages 5-19
  Much of the lands under wheat in the world is in arid and semiarid regions. In these regions the water requirement of wheat in all development stages can not be fully met. This research was conducted in this regard and in order to investigate the effect of post anthesis water deficiency tension on quantity and quality of grain yield and some physiological characteristics of wheat different cultivars. This experiment was conducted in the potted form as three-factors factorial for physiological traits and two-factors for yield quantity and quality and based on randomized complete blocks design with three replications at Campus of Agriculture and Natural Resource of Kermanshah Razi University during 2011-12 cropping year. Three investigated factors included: 1) humidity treatment in two levels of non-tension (field capacity) and water deficiency tension from pollination stage till the end of growing season (30 percentage field capacity), 2) different wheat genotypes (Pishtaz, DN-11, Sivand and Marvdasht) and 3) sampling date in two levels including: 11 and 17 days after anthesis. The results showed that in tension and non-tension water deficit conditions Marvdasht cultivar had the lowest grain yield. Among the other investigated genotypes (in two humidity conditions), Pishtaz had the highest grain yield. The lowest grain yield drop in water deficit conditions compared to non-tension was relared to Pishtaz cultivar, as well. Applying water deficit tension caused significant reduction of chlorophyll a and b concentration, total chlorophyll and carotenoids, maximum quantum yield of photo system II, viability index and relative water content. Also, water deficit tension caused decreasing in starch content and total dry mater and increasing in fiber content and grain protein of investigated genotypes.
  Keywords: Wheat, Drought tension, Chlorophyll
 • A. Rezaei *, F. Rahimzadeh Khoei, M. Jafarzadeh Kenarsari, M. Yarnia, A. Ashraf Jafari Pages 21-36
  In order to investigate the response of leaf chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different crop densities, this experiment was carried out in a randomized complete blocks statistical design as a split-factorial in Broujrd in 2012-2013 cropping year. The main factor of experiment includes density with three levels, 20, 40 and 60 plants per square meter and seed inoculation factors with Rhizobium bacteria in two levels (bacteria and control) and mineral nitrogen application from urea source with three levels (zero, 90 and 180 kilogram per hectare) as factorial 2×3 were placed on sub plots. Results showed that the density factor had significant effect on the whole traits except the number of grain per pod and the highest amount for leaf chlorophyll content, sink capacity and grain yield was obtained in 60 plants density. Conversely, 20 plants density had the highest pod numbers in plant and one hundred-grain weight. The effect of nitrogen on leaf chlorophyll content, number of pod per plant, one hundred-grain weight, sink capacity and grain yield was significant statistically and the highest amount of these traits was obtained by 180 kilogram fertilizer treatment. Also, inoculation treatment had positive and significant effect on one- hundred grain weight, sink capacity and grain yield. Interaction of bacteria and nitrogen on leaf chlorophyll content and one hundred-grain weight, interaction of density and bacteria for sink capacity and grain yield and interaction of density and nitrogen on one hundred-grain weight was significant, as well.
  Keywords: Inoculation of bacteria, Plant density, One, hundred grain weight
 • A. Heydari, E. Bizhanzadeh, R. Naderi, Y. Emam* Pages 37-53
  In order to investigate the effect of salicylic acid (zero, 0.5, 1, 1.5 and two mM) on yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars (Sarigol and RGS) under full irrigation and late season drought tension conditions, this research was conducted at Research Station of College of Agriculture and Natural Resources of Darab Shiraz University in 2013-14 cropping year. The experiment was as split split plots based on randomized complete blocks design with three replications. Results showed that all investigated factors including (terminal drought tension, salicylic acid and cultivar) had significant effect on pod length, grain number and grain yield. Both cultivars used in this research were highly sensitive to terminal drought tension at flowering date so that drought tension caused 40 percentage yield reduction in both cultivars. In RGS cultivar yield from 6780 kilogram per hectare in full irrigation conditions reduced to 3930 kilogram per hectare in terminal drought tension conditions. In both cultivars in full irrigation conditions one mM treatment and in tension conditions two mM salicylic acid produced the highest grain yield in rapeseed. Both cultivars had similar responses to drought tension and salicylic acid, but as a whole RGS cultivar produced higher yield (5354 kilogram per hectare) than Sarigol cultivar (4911 kilogram per hectare). Also, in both cultivars the application of salicylic acid reduced canopy temperature under drought tension conditions. In general, it can be concluded that although drought tension causes reduction in rapeseed growth and yield but the application of salicylic acid with the amount of two mM could alleviate 13 percent of yield reduction.
  Keywords: Water shortage, Pod length, Grain number per pod
 • M. Mirzakhani*, Z. Hemmati, G.R. Maleki Pages 55-67
  Water deficit is one of the most importance of environmental tensions that has affected crops production and causes reduction in quality and quantity of agricultural production. In order to investigate the effect of water tension and application of different amounts of zeolite, two experiments were carried out as split plots in randomized complete blocks design with three replications in Payam Noor University of Markazi province in 2009-10 cropping years. Water tension as the main factor in four levels include: irrigation on the basis of plant water requirement (control), irrigation to the amount of 85, 70 and 55 percentage of plant water requirement were assigned in the main plots and different amounts of zeolite application as the sub factor in four levels include: without zeolite consumption (control), consumption three, six and nine tons per hectare zeolite in sub plots. The results showed that the effect of water tension treatment was significant on traits biological yield, number of unfertile boll, water saturation deficit, plant height, stem diameter and leaf eternity water. The effect of zeolite application was significant on traits number of unfertile boll, water saturation deficit, plant height, stem diameter and leaf eternity water, too. Plant biological yield was significant at one percentage level. As the highest amount of biological yield 8186 kilogram per hectare was related to control irrigation treatment and the lowest amount 6756 kilogram per hectare was due to sever water tension treatment (irrigation one the basis of 55 percentage of plant water requirement). Generally, increasing water tension severity, caused reduction in the amount of biological yield, plant height, stem diameter and leaves eternity water of safflower. But with increasing levels of zeolite consumption, the adverse effect due to water tension treatment on mentioned traits decreased.
  Keywords: Dry biomass, Unfertile boll, Water requirement
 • A. Ghafari Zadeh*, S.M. Seyyed Nejad, A. Gilani Pages 69-83
  This study was designed and conducted in order to investigate the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract (Nizamuddinia zanardinii) on the physiological traits and grain yield of wheat. Experiment was carried out in the form of factorial in completely randomized design with three replications at five levels of brown seaweed extract (zero, 5, 10, 15 and 20 percent) and three levels zero, 25 and 50 percent of recommended using rate of 46 percent urea fertilizer (the recommended using rate of urea fertilizer was 300 kilogram per hectare). After the growth and complete ripeness of wheat, the amount of grain soluble carbohydrate, the average weight of spike, the average number grains of spike, grains weight of spike, harvest index of spike, grain yield and biomass were measured. The obtained results showed, using seaweed extract led to a significant increase in the amount of investigated growth indices in comparison to control. In treatments in which the combination of seaweed fertilizer with 25 percent recommended using rate of urea fertilizer was used, the mentioned growth indices significantly increased, which indicated the synergistic and interaction of seaweeds and urea fertilizer. In treatments in which the mixture of seaweed extract has been used along with 50 percent of recommended using rate of urea fertilizer, the investigated growth indices showed significant decrease in comparison to the mixture of seaweed extract treatments along with 25 percent recommended rate of urea fertilizer.
  Keywords: Seaweed extract, Grain yield, Soluble carbohydrate
 • F. Ghooshchi* Pages 86-94
  In order to investigate the effect of applying super absorbent polymer on yield, yield components and qualitative and quantitative characteristics of corn hybrid NS640 under irrigation cut tension conditions, this experiment was conducted in the form of split plots in randomized complete blocks design in three replications in 2013-14 cropping year. The main plots contained irrigation in four levels normal, irrigation cut at stem formation stage, irrigation cut at the tassel appearance stage, irrigation cut at ear flowering appearance stage and super absorbent polymer at three levels including non-applying super absorbent, applying 15 kilogram per hectare super absorbent and applying 30 kilogram per hectare super absorbent in sub plots were compared. The obtained results indicated that the simple effect of water deficit tension was significant on all experimented traits: the number of grain in corn, one thousand-grain weight, grain yield, biologic yield, harvest index, relative water content and protein percentage. Also, the simple effect of super absorbent on all traits was significant excluding the traits one thousand-grain weight, harvest index and relative water content. On the other hand, the interaction of water deficit tension and super absorbent became significant on the number of grain in corn and grain yield. The maximum grain yield equals to 1063 gram per square meter was related to normal irrigation and applying 30 kilogram per hectare super absorbent and among yield components the maximum number of grain in corn with 340/7 was related to this treatment, as well. The maximum amount of protein 9/79 percent was obtained at irrigation cut treatment in ear appearance stage. With regard to the obtained results, in irrigation cut tension conditions it was found that applying super absorbent causes improving the quantity characteristics of corn. As a result in these conditions consuming 30 kilogram per hectare of super absorbent for corn was recommended.
  Keywords: Grain yield, Relative water content, Protein percentage
 • A. Kamali Moghadam, N. Ghanavati*, M.J. Malakuti Pages 95-103
  Molybdenum (Mo) are among the essential micronutrients and Silicon (Si) the useful element for wheat growth. In order to investigate the effect of Molybdenum and Silicon on the wheat yield (Triticumaestivum) this field experiment was conducted on Shiraz wheat cultivar at the farms of Karaj Soil and Water Research Station in 2012-12 cropping year. This experiment was carried out in as factorial in a randomized complete blocks design including two factors of Molybdenum as aluminum molybdate at three levels of zero, 10 and 20 kilogram per hectare and Silicon as sodium silicate at three levels of zero, 300 and 600 kilogram per hectare and with three replications at a sandy soil. Fertilizer recommendation was conducted according to the soil test and Water and Soil Research Institution recommendation. In order to investigate the spike length and grain number per spike, 10 samples were taken from each plot randomly before harvesting and after that wheat plants were picked from the surface of six square meters. The traits of grain yield, straw, one thousand- grain weight and the grain protein percentage were measured. The results of analysis of variance of data indicated that the treatments in which ammonium molybdate at the rate of 10 kilogram per hectare added into soil, significant and positive effect at the level of one percentage was been showed on the grain number per spike, grain yield and protein percentage. As wheat grain yield increased on average from 3566 kilogram per hectare to 4085 kilogram per hectare (14/53 percent) and the amount of protein increased from 12/89 percentage to 14/42 percent (12 percent). Molybdenum concentration of grain increased from 3/54 to 5/4 milligram per kilogram. The effect of Molybdbenum on spike length, one thousand-grain weight and straw yield was not significant. The treatment of 300 kilogram per hectare sodium silicate had significant effect on the straw yield at the level of one percentage and increased its amount from 8074 kilogram per hectare to 9188 kilogram per hectare(14 percent).
  Keywords: Aluminum molybdate, Sodium silicate, Protein percentage
 • Z. Khodarahmpour* Pages 105-117
  Prediction of germination time is one of the main goals of seed researchers. Therefore in order to evaluation the cardinal temperatures and the investigation response of promising forage sorghum lines to temperature, this experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with three replications, 15 forage sorghum lines and nine fixed temperatures 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50˚C at Seed Technology Laboratory of Islamic Azad University Shoushtar Branch in 2013. Results of analysis of variance showed that investigated germination components for factor line, temperature and interaction line × temperature were significant. The maximum germination percent-age in temperatures 20, 25 and 30˚C and the most speed rate, uniformity of germination and the minimum duration time till 95 percent the maximum germination (D95) in temperature 40˚C was obtained. With temperature drop from 40˚C, germination speed rate and D95 gradually decreased and increased, respectively. The base temperature (Tb) of forage sorghum lines from 9.36˚C (KFS11) to 14.28˚C (KFS2), optimum temperature (To) from 23˚C (KFS2) to 37.2˚C (KFS11) and maximum temperature (Tc) from 40.7˚C (KFS2) to 49.76˚C (KFS15) varied. Cluster analysis with ward’s method in the basis 7 studied traits led to three clusters formation. Third cluster included the lines KSF6, KSF7, KSF9 and KSF10 with the maximum percentage, rate and uniformity of germination and the minimum D95 jointly in temperatures 25˚C, 30˚C, 35˚C and partially 40˚C therefore these lines are recommended for supplementary researches.
  Keywords: Forage sorghum, Germination components, Cardinal temperatures