فهرست مطالب

نظریه های نوین اقتصادی - سال یکم شماره 1 (زمستان 1392)

نشریه نظریه های نوین اقتصادی
سال یکم شماره 1 (زمستان 1392)

 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروانه اصلانی* صفحه 11
  بخش مسکن یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی دارد. به دلیل ویژگی غیر تجاری بودن آن و وجود انتظارات سودآوری قابل ملاحظه، همواره با نوسانات بسیار شدیدی بویژه از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، مواجه می باشد. در این مقاله با هدف بررسی تاثیرپذیری متغیرهای بخش مسکن از نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره 86:4-1370:1) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، پرداخته ایم. نتایج شبیه سازی شده آثار شوک های نفتی بر متغیرهای مدل، موید ایجاد نوسان در رفتار کلیه متغیرهای مدل و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور می باشد. نکته قابل توجه آن است که شوک های ایجاد شده در متغیرهای بخش مسکن، در کوتا ه مدت قابل ملاحظه و شدید می باشند، اما ماندگار نبوده و طی زمان تقریبی 8 فصل مستهلک می شوند. صحت نتایج مدل بوسیله تطابق گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده بخش مسکن و دنیای واقعی تائید شد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی، الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)، مدل دو بخشی، شوک های نفتی، قیمت مسکن
 • سید حمیدرضا اشرف زاده*، میترا رحمانی، زهرا آقاجانی، حبیبه فتحی صفحه 39
  در سیاست تشویق صادرات یکی از راه های افزایش صادرات، تضعیف پول ملی(یا افزایش نرخ ارز) است. در حال حاضر و در شرایطی که اقتصاد جهانی در بحران بسر می برد این ایده مطرح است که برای رونق صادرات باید نرخ ارز کاهش یابد. این ایده موافقان و مخالفان متعددی دارد. علاوه بر این سیاستگذاران اقتصاد کلان نیز نگرانی های دیگری دارند. آنها علاوه بر پایبندی به استراتژی تشویق صادرات لازم است به سیاست های حفظ تعادل داخلی(تورم متعادل)، توازن عرضه و تقاضای داخلی، حفظ تعادل خارجی (توازن تراز پرداخت ها) و سیاست افزایش اشتغال نیز پایبند باشند. پس باید ترکیبی از سیاست های پولی، مالی و ارزی را به کار برند که ضمن کاهش جذب داخلی (C+I+G)، به حفظ توازن تراز پرداخت ها، تعادل بودجه دولت و کنترل تورم نیز منجر شود. مهمترین هدف این مقاله بررسی تاثیر تغییر نرخ ارز بر صادرات و تولید است. بدین منظور در این مقاله یک مدل پانل VAR ساده به صورت توابع ضربه-پاسخ برآورد و اثر مساعد افزایش نرخ ارز بر متغیر صادرات و تولید ارایه گردید. نتایج حاکی از اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولید و صادرات است، ضمن آنکه با کاهش مصرف دولتی، تورم کاهش یافته و اقتصاد می تواند به سطح بالاتری از سرمایه گذاری خصوصی دست یابد.
  کلیدواژگان: صادرات، نرخ ارز، پانل VAR، توابع ضربه پاسخ
 • محسن مهرآرا*، فاطمه قامتی صفحه 61
  در این پژوهش به بررسی رابطه علیت گرنجری بین درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در 77 کشور درحال توسعه، که به دو گروه کشورهای عضواپک و سایر کشورهای درحال توسعه(غیراپک)دسته بندی شدند، پرداخته شده است. برای تعیین جهت علیت بین دو متغیر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای عضواپک، رابطه علیت ترکیبی بین درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت دو طرفه می باشد. اما هیچ رابطه علیت کوتاه مدت بین دو متغیر فوق قابل مشاهده نیست. برای کشورهای غیراپک، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که رابطه علی یک طرفه از مخارج دولت به درآمدها وجود دارد. در حالی که شواهدی مبنی بر رابطه علی از درآمدها به مخارج دولت وجود ندارد. بنابراین دولت ها برای کاهش کسری بودجه باید منابع درآمدی خود را افزایش دهند زیرا کنترل مخارج باعث کاهش درآمدهای دولت شده و در نتیجه روی کسری بودجه موثر نیست.
  کلیدواژگان: مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی دولت، علیت گرنجری، هم انباشتگی، مدل تصحیح خطا
 • خدیجه حسنلو*، حمیدرضا حدادیان صفحه 93
  در سال های گذشته عامل نوسان شدید قیمت های فلزات اساسی در جهان موجب تغییرات شدید درآمدی در درآمد تولیدکنندگان و هزینه های مصرف کنندگان داخلی از جمله تولیدکنندگان مس شده است. از این رو تثبیت و مقابله با نوسانات قیمت جهانی این فلز لازم و ضروری می باشد. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت، ورود به بازارهای مشتقه مالی است. در این پژوهش به بررسی کاهش ریسک این شرکت ها با شرکت در این بازارها پرداخته شده است. ابزار پوششی مورد استفاده در این مقاله قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس کامکس در یک دوره زمانی 5 ساله (2008 تا 2012) می باشد. همچنین برای قیمت های نقدی نیز از قیمت های بورس فلزات لندن (LME) در مدت مشابه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از یکی از مدل های اقتصادسنجی(VAR) کارآیی و مطلوبیت استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی سنجیده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که با استفاده از این قراردادها می توان ریسک درآمدی را حداقل 87 درصد و در بهترین حالت 96 درصد کاهش داد. همچنین در انتها نیز نرخ بهینه پوشش ریسک محاسبه گردیده است. که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که با افزایش سررسید قراردادهای آتی مطلوبیت مدل نیز افزایش می یابد، به طوری که مطلوبیت در آتی چهارماهه بیشترین مقدار و یک ماهه کمترین مقدار را داراست.
  کلیدواژگان: قرارداد آتی، نوسان قیمت، پوشش ریسک، کامکس، اقتصادسنجی، VAR
 • احمد تشکینی*، قاسم تشکینی صفحه 107
  پژوهش حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل SVAR سه متغیره
  می پردازد. تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ سود به ترتیب به عنوان متغیرهای مدل برای تعیین تکانه های عرضه، تقاضا و تکانه های پولی در نظر گرفته شده اند. تورم پایه در این مطالعه به عنوان بخشی از تورم که مرتبط با تکانه های تقاضا و تکانه های پولی است تعریف شده است. نتایج حاصل ضمن اینکه حاکی از عدم مطابقت تورم پایه و تورم کل اندازه گیری شده است نشان می دهد که محرک اصلی تغییرات تورم، تکانه پایه به خصوص تکانه تقاضای واقعی است و همچنین تکانه عرضه عامل اصلی تشریح تغییرات تولید در اقتصاد ایران است. همچنین نتایج حاکی از نزدیک بودن نرخ تورم پایه و تورم کل است که به این معنی است که بخش زیادی از تورم اندازه گیری شده در اقتصاد ایران ناشی از فشارهای اساسی در اقتصاد است.
  کلیدواژگان: هدف گذاری تورم، سیاست پولی، تورم پایه و مدل SVAR
 • محسن ابراهیمی*، فرشید عفتی باران، کبری مفتحر دریایی نژاد صفحه 127
  متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی با توجه به اهمیتی که برای کشورهای در حال توسعه دارند از حساسیت بالایی برخوردار می باشند و نوسانات این متغیرهای کلیدی می تواند این کشورها را با مشکلات فراوانی مواجه نماید. علاوه بر این، اطلاع از وضعیت آتی متغیرها و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر می تواند نقش موثری در تدوین سیاست های اقتصادی دولت داشته باشد. مدل های زیادی برای تبیین انتقال نوسانات بین متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد که ما در این پژوهش با استفاده از مدل های خود توضیح میانگین متحرک برداری (VARMA) و خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH)، نحوه ارتباط و اثرگذاری سه متغیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم را مدل سازی کردیم. نتایج تحقیق که با استفاده از نرم افزار Stata12 محاسبه شده است، نشان داد طی سال های 1353 تا 1391 با توجه به مدل بهینه VARMA-MGARCH(1،1) ، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند و هر دو متغیر بر تورم به طور مستقیم اثرگذارند.
  کلیدواژگان: تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، VARMA، MGARCH
 • محمد نوفرستی*، زهرا نوروزی صفحه 149
  تنزل قابل توجه ارزش ریال در سال های اخیر سبب گشته است تا لزوم تغییر واحد پول مورد توجه خاص قرار گیرد. هر چند تغییر واحد پول ملی و معرفی ریالی با ارزش تر از ریال قدیم دارای فواید مشهودی است اما به دلیل نگرانی از بروز شرایط تورمی، در انجام آن تردید و تعلل می شود.
  این مقاله سیاست تغییر واحد پول ملی را از جنبه تورمی بودن آن مورد بررسی قرار داده است و برای این منظور بر عرضه پول تمرکز می یابد. سوال آن است که آیا سیاست تغییر واحد پول می تواند از طریق تغییر ضریب افزایش پول به تغییر عرضه پول منجر شود؟ برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری تصریح و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1391 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین آن است که تغییر واحد پول، تقاضا برای اسکناس و مسکوک را افزایش داده و نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده های بانکی را افزایش می دهد. با افزایش این نسبت، ضریب افزایش پول کاهش پیدا می کند. در نتیجه سیاست تغییر واحد پول را می توان به عنوان یک سیاست ضد تورمی تلقی کرد.
  در عین حال برای بررسی تورم زا بودن سیاست تغییر واحد پول در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، تابعی براساس رابطه مقداری پول برای کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز وجود داشته است تصریح و برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها سیاست تغییر واحد پول ملی به تورم دامن نزده است، بلکه در برخی از کشورها منجر به کاهش تورم نیز شده است.
  کلیدواژگان: حذف صفر از ریال، بازسنجی ارزش پول ملی، تغییر واحد پول، تورم، همجمعی
|
 • Parvaneh Aslani* Page 11
  Housing Sector, with a considerable share in GDP and employment, is of great importance in Iran's economy. This is the case that due to the noncommercial and non-substitutable nature of this sector as well as the existence of high profit expectations in that, there have been considerable variations in this sector, especially as a result of oil revenue variations. However, Policymakers and planners regard it very important to examine the cycles in the variables related to this sector due to the existence of strong forward and backward linkages in housing sector. Hence, this study tries to examine the way housing sector variables in Iran are influenced by the variations in oil revenues, and for that, time series data spanning the period 1991:1-2007:4 are deployed in a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model including households, firms producing new residential houses, and the production of other economic firms aw well as oil sector. The model is based on some simplify assumptions suitable to Iran's economy characteristics as: 1- Iran as a small economy regarding capital flows; 2- no price stickiness in housing sector. The model is processed through using DYNAR (as a subset of MATLAB software package).
  The result of simulations in the model showed that all variables in the model response to an oil shock impulse. This implies that Iran's economy is suffering from Dutch Disease. However, it is noteworthy that, although the resulting shocks in housing sector are all strong in the short term, the effect of which will dampen within a period of 8 quarters. This was also justified considering the compatibility of simulated variable's moments in housing sector with the real world. This shows how Dynamic Stochastic General Equilibrium model is able to explain the housing sector variables.
  To finalize the study and considering the way cycles in economic variables are generated by the increase in commercial goods as well as the effect of a positive oil shock on housing sector prices compared with the price increase in other sectors, "commercial importees management after a positive oil shock", is strongly recommended.
  Keywords: Residential Investment, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Two Sectors Model, Oils Shocks, Housing Price
 • Seyed Hamidreza Ashrafzadeh*, Mitra Rahmani, Zahra Aghajani, Habibeh Fathi Page 39
  In the export promotion strategy one can reach to this idea that devaluation has a positive impact on export, and this can lead to GDP growth. Given the current situation of world economy in which many countries find themselves in the financial crises and U.S. economy go to a recurrent crises and stagnation, and given the especial situation of Iran which is far away from domestic and foreign equilibrium, this idea is gaining attention of policy makers in Iran. But at the same time this has many proponents and opponents, for example, manufacturers is concerned with the inflation of imported raw material and capital equipment which increase the cost of production, while proponents argue that devaluation has positive effects on export and GDP.
  Also policy makers have other concerns about tuning the export promotion strategy. They most promote export and at the same time must be careful about keeping the internal equilibrium (mild inflation), the equilibrium of internal supply and demand, external balance (the equilibrium of balance of payment) and increasing employment. Therefore they most execute a mixture of monetary, fiscal and exchange rate policy for doing those tasks to reduce domestic absorption, attain balance of payment equilibrium, government budget equilibrium and taming inflation. For this purpose it is necessary to have a large scale econometric model for executing these programs. But with smaller model can attain this goal, as we done in this paper.
  Here we pose this question that if devaluation has a positive effect on export and growth using a Panel VAR model to build a dynamic system to construct impulse response functions for panel VAR model and show positive effect of devaluation. Results show that devaluation has a positive impact on export and with reducing government consumption, inflation is reduced and the economy can reach to higher level of private sector investment.
  Keywords: Export, Exchange Rate, Panel VAR, Impulse-Response
 • Mohsen Mehrara*, Fatemeh Ghamati Page 61
  Governments can increase revenue or decrease spending or use both of these ways to control budget deficit. Sometimes it has been seen that revenue increas(or spending cuts)has affected the other variable and nullified the policy chosen for controlling the budget deficit. Therefore the causal relationship between revenues and spending should be measured before any budget policy-making and then according to causality direction the appropriate policy should be chosen. In this research we investigate Granger causal relationship between government spending and government revenue in 77 developing Countries which are divided in two groups: OPEC Members and Non OPEC Ones. Co-integratin approach and error correction model (ECM) has been used for determining the causality direction between these two variables in developing Countries. The results of Granger causality test show that in Non OPEC Members Countries there is uni directional relationship between these two variables and government spending affects the government revenue.
  Keywords: Government Revenue, Government Spending, Granger Causality, Co-integration, Error Correction Models
 • Khadijeh Hasanlou*, Hamidreza Haddadian Page 93
  In the last years considerable variation of metal prices in the world causes extreme changing in the income of domestic producers and consumers of metals especially copper producers or consumers. Thus stabling and countering with variation of copper world prices is so necessary. One of the usual and applicable ways for that is entering derivatives market. In this article we investigate how much this tool reduce risks of these kinds of companies. We use one to four month COMEX futures contract in the period of 5 years (2008 -2012). We also use London metal exchange (LME) prices for spot prices in the same period. In this study we evaluate efficiency of hedging using futures contracts by one of econometrics models (VAR). Result of this investigation shows that it's possible to reduce the risk 87% at the minimum and 96% at the maximum using this contracts. Finally we estimate optimum hedging rate that proves increasing in maturity of contracts will increase the efficiency of model. So 4-month contracts are the most efficient and 1-month contracts the least efficient.
  Keywords: Futures contract, Econometrics, Price Hedging, VAR, COMEX
 • Ahmad Tashkini*, Ghasem Tashkini Page 107
  This study tries to measure core inflation in Iran's economy, using SVAR method, spanning the period 1973-2007. The necessity of knowing about core inflation is that it increases signals to likely noises (shocks). Through using coring inflation criteria in policy making, monetary policies become more effective, as policymakers just react to fluctuations in measured inflation, ignoring temporary noises. Core inflation criteria is an appropriate index for both the measurement of current and future inflation trends, and an applicable target for monetary policy.
  In this study, core inflation is considered as "a component of measured inflation with no effect on real output either in the long run or short run". In an attempt to measure core inflation in Iran, three variables as oil price, gross national product, and consumer price index are deployed in a Structural Vector Auto Regressive (SVAR) model, imposing some restrictions to make the model compliant with the structure of Iran's economy.
  Keywords: Inflation Targeting, Core Inflation, Persistent, Intermittent Component, Statistical Approach, Model-Based Measures, Measure, SVAR Model
 • Mohsen Ebrahimi*, Farshid Efati Baran, Kobra Moftakhar Daryaienejad Page 127
  Macroeconomic variables such as inflation, economic growth and liquidity ,due to its importance for developing countries ,have high sensitivity and the volatility of key variables can make much more difficulty for these countries.In addition, knowledge of the future state variables and how they influence each other may have significant role in formulating economic policies. There are many models for explaining the volatility transmission between macroeconomic variables that we describe the communication and effectiveness between three variables; inflation, economic growth and liquidity growth, by using Vector Auto Regression Moving Average(VARMA)andMultivariate Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity(MGARCH) model. The result of our article ,obtained from Stata12 and Splus software, show optimal model, during the years 1353 to 1388, is VARMA-MGARCH(1,1) and in this model liquidity and economic growth interact with each other and both variables directly influence the inflation.
  Keywords: Inflation, Economic Growth, Liquidity Growth, VARMA, MGARCH
 • Mohammad Noferesti*, Zahra Norouzi Page 149
  It is due to considerable devaluation of Rial in recent years that special attention is given to the redenomination of national currency. Although the devaluation is to such an extent that redenomination is unavoidable, yet mainly due to apprehension about the possible incidence of inflation, there is a hesitation and procrastination about it.
  This article examines the currency redenomination policy from the view point of its possible inflationary impact. In doing so, the focus is placed on the money supply, after such a policy is implemented. If redenomination together with issuing larger denominated bank notes increase the money demand for currency, money multiplies will be reduced and hence the money supply. In order to investigate such a consequence, a theoretically based demand function for currency is specified and estimated by using Cointegration method and time-series annual data for the period 1338-1391.
  Estimation result indicate that the issuance of larger denominated bank notes and coins will increase the amount of notes and coins demand by the public. This will increase the ratio of bank notes to bank deposits and hence will reduce the money multiplier which is of an deflationary nature.
  In order to asses the inflationary aspect of redenomination polices in countries that carried out such a policy, a model based on quantity theory of money is derived and estimate for some of the countries that the needed data were available . The results indicate that currency redenomination not only didnt bring about inflation, but in some countries resulted in the reduction of the rate of inflation.
  Keywords: Dropping Zeroes from Rial, Revaluation of National Currency, Redenomination, Inflation, Co-Integration