فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال پنجم شماره 3 (زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 3 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حدیثه کشیری *، علی شعبانی، زهره قدسی صفحات 1-11
  سگ ماهی آنگورا، Oxynoemacheilus angorae ، از ماهیان آب شیرین و بومی ایران می باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار جمعیتی سگ ماهی آنگورا در رودخانه های قشلاق (کردستان)، سفید برگ و گاماسیاب (کرمانشاه)، از شش نشانگر ریزماهواره استفاده شد که همگی پلی مورفیسم نشان دادند. متوسط تعداد الل و هتروزایگوسیتی مشاهده شده به ترتیب 33/14 و 82/0 به دست آمد که حاکی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی مناسب این گونه در مناطق مورد بررسی می باشد. در بررسی انحراف از تعادل هاردی- وینبرگ، 10 مورد از 18 تست مورد بررسی (سه جمعیت در شش جایگاه ژنی)، انحراف معنی دار پس از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی نشان دادند. در این راستا، در برخی جایگاه های مورد مطالعه کسری هتروزایگوسیتی معنی داری مشاهده شد. در بررسی شاخص های Fst (033/0) و Rst (04/0)، تمایز ژنتیکی پایینی بین نمونه های مناطق مورد بررسی مشاهده شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس مولکولی نیز نشان داد که بالاترین میزان تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد. همچنین بالاترین میزان فاصله ژنتیکی بین مناطق سپید برگ و گاماسیاب مشاهده شد. نتایج حاصل از دندروگرام UPGMA و مقادیر فاصله ژنتیکی نیز نشان داد که احتمالا جمعیت های جدایی از سگ ماهی آنگورا در مناطق مورد بررسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، جمعیت، ریزماهواره، Oxynoemacheilus angorae
 • علیرضا رادخواه *، هادی پورباقر، سهیل ایگدری صفحات 12-20
  این مطالعه با هدف بررسی صفات ریخت سنجی جمعیت های شاه کولی، در دو رودخانه سیمینه رود و زرینه رود صورت گرفت. علاوه براین، نقش عوامل محیطی موثر بر خصوصیات ریخت سنجی در جمعیت های مذبور نیز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، در مجموع 93 قطعه ماهی شاه کولی در تابستان 92 از رودخانه های سیمینه رود (39 قطعه) و زرینه رود (54 قطعه)، با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شدند. 21 صفت ریخت سنجی با عکس برداری از ماهیان و با استفاده از نرم افزار Image J اندازه گیری شد. براساس نتایج به دست آمده، دو جمعیت مورد مطالعه از نظر صفات ریخت سنجی، دارای اختلاف معنی داری با یکدیگر بودند (05/0P<). همچنین، روش تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که این جمعیت ها از یکدیگر تفکیک شدند. در این مطالعه به منظور تعیین عوامل محیطی موثر بر ویژگی های ریختی ماهیان در جمعیت های مورد مطالعه از روش Two-block PLS استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده، در رودخانه زرینه رود عمق و سرعت جریان آب همبستگی مثبت بالایی با ویژگی-های ریختی ماهیان داشتند در حالی که در رودخانه سیمینه رود دبی و عمق بالاترین میزان همبستگی مثبت را با خصوصیات ریختی ماهیان نشان دادند.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، ماهی شاه کولی، سیمینه رود زرینه رود
 • سید مهدی سلیمانی، میر مسعود سجادی *، بهرام فلاحتکار، محمد علی یزدانی صفحات 21-30
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر کرم خاکی(Eisenia foetida) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، کارآیی غذا و ترکیبات بدن بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) به مدت 12 هفته انجام شد. بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه 91/1± 32/21 گرم با پنج تیمار غذایی شامل صفر (شاهد)، 10 (EWM10)، 20 (EWM20)، 30 (EWM30) و 40 (EWM40) درصد جایگزینی پودر کرم خاکی به جای پودر ماهی تغذیه شدند. مقایسه نتایج مربوط به عملکرد رشد نشان داد که تیمار EWM10 و EWM20به ترتیب دارای بالاترین وزن نهایی و وزن به دست آمده بودند اما از لحاظ آماری تفاوت معنی داری در عملکرد رشد بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد مشاهده نشد (P>0.05). از سوی دیگر بین این دو تیمار و تیمار EWM40 تفاوت معنی داری از نظر وزن نهایی و وزن به دست آمده مشاهده شد (P<0.05). در آنالیز ترکیبات بدن، بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد تفاوت معنی دار آماری از نظر پروتئین و خاکستر لاشه مشاهده نشد (P>0.05). بالاترین مقدار رطوبت لاشه در تیمار EWM30مشاهده شد و از این لحاظ با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). از سوی دیگر همین تیمار کمترین مقدار چربی لاشه را داشته و تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نشان داد (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پودر کرم خاکی در سطوح 10 و 20 درصد جایگزینی باعث بهبود شاخص های رشد تاسماهی سیبری می شود.
  کلیدواژگان: پودر ماهی، رشد، کرم خاکی، تاسماهی
 • حدیثه ابراهیمی، آرش اکبرزاده *، محمد علی اسماعیلی، مرتضی یوسف زادی صفحات 31-40
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر ضد سرطانی و سمیت 6 گونه سیانو پروکاریوت ساکن چشمه ی آب گرم گنو، استان هرمزگان بر روی رده ی سلول سرطانی دهانه ی رحم انسانی (HeLa) در غلظت های مختلف صورت پذیرفت. به این منظور تاثیر سمیت سلولی عصاره ی متانولی سیانو پروکاریوت هایLeptolyngbya tenuis، Chroococcus minutes، Gloeocapsa rupestris، Oscillatoria articulata، Chroococcus namiculata، Synechocystis aquatilis متعلق به چشمه ی آب گرم گنو در 5 غلظت متفاوت 10، 25، 50، 75 و 100 (μg/ml) و در قالب 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر سمیت عصاره های متانولی غلظت های مختلف جلبک های نام برده بر روی رده ی سلول سرطانی دهانه ی رحم انسانی (HeLa) اختلاف معنی داری در سطح احتمال p<0/05دارند. موثرترین عصاره ی جلبکی برای کشتن سلول های سرطان دهانه ی رحم G. rupestris با IC50 = 5672/68 (μg/ml) بود. از بین گونه های سیانو پروکاریوت به کار رفته برای سلول های سرطان دهانه ی رحم تنها سه جلبک S. aquatilis، G. rupestris، L. tenuis اثر سمیت داشتند و جلبک های دیگر بی تاثیر بودند.
  کلیدواژگان: سیانو پروکاریوت، سرطان، HeLa
 • پژمان فتحی، عیسی ابراهیمی *، نورالله میرغفاری، علیرضا اسماعیلی صفحات 41-50
  به منظور بررسی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQI، تعداد 10 ایستگاه انتخاب و با 3 تکرار در هر ایستگاه، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389، با تناوب 45 روز یکبار اقدام به نمونه برداری از آب تالاب گردید. شاخص کیفی آب (WQI) با استفاده از 9 پارامتر کیفی آب شامل نیترات، نیتریت، قلیائیت، سختی، کدورت، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، pH و BOD5 محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت، برای این منظور به هر یک از پارامتر ها بر اساس اهمیت آن ها در زندگی آبزیان و نقش آن ها در استفاده از منابع آب برای مصارف انسانی یک وزن (AW) از 1 تا 4 اختصاص داده شد. آنالیز واریانس داده های حاصل از محاسبه WQI اختلاف معنی داری را بین زمان های مختلف نشان داد (01/0 > P). نتایج حاصل، کیفیت آب تالاب را در 2 طبقه خیلی فقیر و نا مناسب قرار داد و مشخص شد که آب تالاب برای مصارف انسانی، به خصوص نوشیدن مناسب نیست. مهم ترین فاکتور موثر در ارزیابی کیفیت آب بر اساس این شاخص، BOD5 بود.
  کلیدواژگان: شاخص کیفی آب، تالاب چغاخور، چهارمحال بختیاری
 • نجمه صفری شهواری، نرگس امراللهی بیوکی *، احسان کامرانی، مرضیه رزاقی صفحات 51-59
  در این تحقیق علاوه بر شناسایی گونه، برخی ویژگی های زیستی کرم پرتار لوله ساز خانواده Serpulidae در ساحل شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از بدنه اسکله شیلات و با استفاده از چکش و کاردک و در شرایط جزر بیشینه صورت گرفت. نمونه های پرتار پس از جمع آوری در کیسه های پلاستیکی مناسب قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه پرتار با کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردید. ارتباط بین پارامترهای مورفولوژیک (تعداد انشعابات تاج، طول اپرکولم و پدانکل، عرض بخش سینه ای) بررسی شد و نتایج نشان داد که همبستگی مستقیمی بین طول کرم و لوله اش وجود ندارد. همچنین بررسی رابطه طول بدن و وزن پرتار به منظور تعیین نوع رشد نشان داد رشد از نوع آلومتریک منفی است. بین طول کل بدن و دیگر پارامترهای اندازه گیری شده (تعداد انشعابات تاج، طول اپرکولم و پدانکل، عرض بخش سینه ای) یک ارتباط خطی مشاهده گردید. همبستگی معنی داری بین پارامترهای مورفولوژیک به دست نیامد.
  کلیدواژگان: پرتار، بندرعباس، اسکله شیلات، اکوبیولوژی
 • عبدالله کبودی *، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، سارا حق پرست، هادی رئیسی، یعقوب عزیزی صفحات 60-69
  این مطالعه با هدف تامین نیاز های اطلاعاتی در مورد توان بالقوه آبزی پروری و تخمین توان اکولوژیکی استان گلستان به منظور مکان یابی مناطق مستعد آبزی پروری (گرمابی و سرمابی) با استفاده از روش (MCE) چند معیار ه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. به منظور جمع آوری داده-های مورد نیاز در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه تناسب اراضی برای کاربری توسعه آبزی پروری به واسطه روش ارزیابی چند معیاره (MCE) و فازی سازی (Fuzzy) فاکتور های مورد بررسی و روش وزن-دهی سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار (IDRISI Kilimanjaro) و (ArcGIS9.3)، آماده گردید. با بهبود کیفیت و دقت داده ها از جمله مدل رقومی ارتفاع با اندازه پیکسل مناسب و نقشه سنگ و خاکشناسی با دقت و مقیاس مناسب، داده های مربوط به کیفیت آب (دمای آب، میزات اسیدیته آب و شوری) و غیره همواره می توان مناسب ترین پهنه های آبزی پروری (گرمابی و سردابی) در منطقه را با دقت بیشتر شناسایی کرد. نتایج حاکی از آن است که محدوده این شهرستان ها دارای توان مناسب برای گسترشاستخر های آبزی پروری در مقیاس تجاری و بدون محدودیت جدی ناشی از نبود متغیر های اساسی است. همچنین از نقطه نظر آبزی پروری در مقیاس تجاری، نزدیکیاستخر ها به جاده عامل مهمی در رسیدن آسان محصول به بازار های شهری بود.
  کلیدواژگان: آبزی پروری، منطق فازی، مدل MCE
 • ایمان فخرزادگان، مهدی حسن شاهیان *، مجید عسکری صفحات 70-79
  جنگل های حرا اکوسیستم های ساحلی هستند که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سراسر دنیا یافت می شوند. نشت نفت باعث وارد شدن صدماتی به این اکوسیستم های دریایی می شود. هدف از این تحقیق بررسی باکتری های تجزیه کننده در اکوسیستم برخی جنگل های حرا واقع در خلیج فارس بود. در این تحقیق از رسوبات، حرا و آب دریای مجاور جنگل های میناب و بندر خمیر واقع در خلیج فارس نمونه برداری به عمل آمد. باکتری های تجزیه کننده با روش کشت اختصاصی، غربالگری و با روش های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. در این تحقیق 9 جدایه باکتریایی تجزیه کننده از جنگل های مورد بررسی جداسازی شد. پس از کشت جدایه ها درون محیط ONR7 و 1 درصد نفت خام 3 جدایه BP14، NP16 و NP19 که بیشترین رشد را در نفت خام داشتند، انتخاب گردیدند. نتایج شناسایی مولکولی نشان داد که این جدایه ها به جنس و گونه های Vibrio azureus و Pseudomonas salomonii تعلق داشتند. این جدایه ها در طی 15 روز بیش از نیمی از نفت را حذف نمودند. بالاترین میزان حذف نفت مربوط به جدایه NP19 با میزان 66 درصد بود. با تکثیر این باکتری ها در مقیاس میدانی می توان از آن ها جهت پاکسازی اکوسیستم جنگل های حرا آلوده به نفت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آلودگی نفتی، تجزیه زیستی، باکتری، جنگل های حرا
 • ندا سلطانی *، محسن صابری نجفی، مریم عامری صفحات 80-88
  امروزه، جهت پالایش آلاینده های مختلف ورودی به محیط زیست به خصوص فلزات سنگین از روش های زیستی استفاده می شود. جلبک ها از جمله موجوداتی هستند که قادرند با مکانیسم های مختلف اقدام به تجمیع و تبدیل این آلاینده ها نمایند. در این راستا از تکنیک تثبیت این میکروارگانیسم ها در جهت اهداف مختلف بهره برداری می گردد. لذا پس از غربالگری اولیه ریزجلبک های Spirulina، Tetraselmis، Chlorella، Scenedesmus، Microchaete و Calothrix، ریزجلبک منتخب در گستره ای از عوامل محیطی (pH، غلظت و زمان تماس) با آلاینده کروم قرار گرفت. شرایط بیشینه جذب جهت بررسی اثر تثبیت بر میزان جذب ریزجلبک تثبیت شده انتخاب و پاسخ های فیزیولوژیک ریزجلبک منتخب در برابر این تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد، 16 درصد در 110دقیقه بیشترین مقدار جذب توسط جلبک سبز منتخب Scenedesmus آزاد بوده است. جلبک Scenedesmus در مدت زمان طولانی، کروم جذب شده را به محیط برگردانده است. با افزایش غلظت محلول، توان جلبک در جذب کاهش یافته و بیشترین مقدار جذب در غلظت های پایینی انجام شده و با افزایش pH تا 5، دریافت کروم توسط جلبک تا 16 درصد افزایش یافته است. همچنین استفاده از بیدهای جلبکی نشان داد که تثبیت اثر مثبتی بر میزان جذب کروم داشته و جهت استفاده در سایر مقاصد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تثبیت، ریزجلبک، کروم، Scenedesmus
 • مهدی بنایی *، بهزاد نعمت دوست حقی، محمد محیسنی، بهادر قلیزاده زارع توانا صفحات 89-101
  در این مطالعه، تاثیر غلظت های مختلف عصاره بومادران (Achillea millefolium L.) در غلظت های 52، 104 و 208 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی همراه با جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور آلوده شده به Aeromonas hydrophila مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که ماهی ها با جیره حاوی عصاره بومادران تغذیه شدند، نرخ مرگ و میر کاهش یافت. سطح فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز، کراتین فسفوکیناز و آلکالین فسفاتاز در خون ماهی های آلوده شده با غلظت های پایین باکتریایی (cfu.mL-1 106×5/0 و 25/0) تحت تیمار عصاره بومادران تنظیم گردید. در حالی که سطح فعالیت این آنزیم ها در ماهی های آلوده شده با غلظت های بالای باکتریایی به طور معنی داری افزایش یافت. سطح پروتئین کل در ماهی-های تحت تیمار 52 میلی گرم عصاره بومادران همراه با افزایش غلظت باکتری تزریق شده به ماهی ها، به طور معنی داری کاهش یافت. تزریق باکتری در غلظت cfu.mL-1 106×1 موجب کاهش معنی داری گلبولین، تری گلیسرید و کلسترل ماهی ها گردید. اما سطح گلوکز، کراتینین و اوره در این ماهی ها به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجویز عصاره بومادران (در غلظت های 104 و 208 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ها) می تواند تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور آلوده شده به غلظت های کمتر از cfu.mL-1 106×1 آئروموناس هیدروفیلا را تنظیم کند.
  کلیدواژگان: آئروموناس هیدروفیلا، آنزیم، بومادران، کپور معمولی
 • آرش شکوری *، مختار عمویی موشنگاهی، جواد قاسمزاده صفحات 102-113
  در این تحقیق ساختار سن و رشد ماهی سرماری قهوه ای (Channa gachua) در رودخانه سرباز واقع در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 451 نمونه به صورت ماهانه از خرداد 1392 تا اردیبهشت 1393 (به جز ماه مرداد)، صید و مورد زیست سنجی قرار گرفت. دامنه طولی از 13 تا 153 میلی متر و دامنه وزنی آن ها بین 04/ 0 تا 49/ 49 گرم متغیر بود. نسبت جنسی نر به ماده معادل 23/ 1: 1 محاسبه شد. رابطه طول و وزن برای جنس نر (99/0 =2r)11/3TL 0089/0 W=، برای جنس ماده (99/0 =2r)16/3TL 0079/0W= و برای ترکیب دو جنس (99/0 =2r)04/3TL 0103/0W= به دست آمد که نشان دهنده رشد آلومتریک مثبت برای هر دو جنس بود. سن نمونه ها از +0 تا +6 سال متغیر بود و گروه سنی +3 ساله بیشترین فراوانی را داشت. معادله رشد برتالانفی برای جنس نر) ] 62/3 (t +16/0exp –1] 78/21L t =، برای جنس ماده ) ] 32/0 (t +13/0exp –1] 40/25L t = و برای ترکیب دو جنس ) ] 72/3 (t +12/0exp –1 ] 44/26L t = به دست آمد. بالاترین مقدار فاکتور وضعیت نیز برای هر دو جنس نر و ماده در ماه های آذر و فروردین مشاهده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که فاکتورهای زیستی نظیر رشد و نسبت جنسی در ماهی سرماری قهوه ای نسبت به گونه های مختلف در نقاط دیگر تفاوت قابل توجهی دارند.
  کلیدواژگان: رشد، رودخانه سرباز، زیست سنجی، Channa gachua
 • میثم راکی، فاطمه پیکان حیرتی، سالار درافشان* صفحات 114-123
  اثر غلظت های مختلف نانوذرات نقره و نیترات نقره بر برخی شاخص های خون شناسی عروس ماهی زاینده رود (Petroleuciscus esfahani) بررسی شد. به این منظور 100 قطعه عروس ماهی زاینده رود (میانگین وزن 26/4±1/3 گرم) در 5 گروه آزمایشی شامل غلظت های 1 یا μg/L25 از نانوذرات نقره و یا نیترات نقره و یک گروه شاهد به مدت 10 روز در معرض قرار گرفتند. در پایان، شاخص های اولیه خون شناسی شامل تعداد گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و هموگلوبین و ثانویه نظیر محتوای هموگلوبین گلبولی MCH و اندازه حجمی گلبول MCV بررسی شد. نتایج نشان داد که در معرض-گذاری ماهیان با ترکیبات مختلف منجر به ایجاد تفاوت معنی داری در شاخص های اولیه و ثانویه خون-شناسی می شود. بیشترین میزان هماتوکریت (09/3±75/47 %) و هموگلوبین (93/0±6/15 گرم در دسی لیتر) در غلظت μg/L25 نیترات نقره مشاهده شد (p<0/05). تعداد گلبول قرمز در غلظت μg/L25 کلوئید نانوذرات نقره کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (p<0/05). به جز در غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCHC)، در سایر فاکتورهای ثانویه خون شناسی تفاوت معنی داری با گروه شاهد مشاهده شد (p<0/05). نتایج کلی بیانگر اثر مخرب کلوئید نانوذرات نقره و نیترات نقره محلول در آب بر شاخص های خون شناسی عروس ماهی زاینده رود بود. این اطلاعات می تواند جهت درک بهتر اثرات نانوذرات در اکوسیستم های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زاینده رود، خون شناسی، نانوذرات، نیترات نقره
 • ابراهیم ستوده، عبدالمحمد عابدیان کناری *، صابر خدابنده، امین اوجی فرد صفحات 124-138
  در این بررسی اثر ترکیبی مقادیر مختلف اسیدهای چرب ضروری n-3 HUFA و آلفا-توکوفرول جیره بر تغییرات بافتی روده و زوائد پیلوریک ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با میانگین وزن اولیه 25 ± 600 (میلی گرم) پس از 10 هفته بررسی شد. شش جیره حاوی سه نسبت اسیدهای چرب n-3 DHA به EPA به ترتیب 1 به 5/0 (پایین)، 2 به 1 (متوسط) و 4 به 2 (بالا) در 100 گرم جیره و هر یک از این مقادیر با یکی از سطوح 300 (پایین) و 1000 (بالا) میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم جیره تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد افزایش ویتامین E جیره موجب افزایش اسیدهای چرب بلند زنجیره به ویژه در سطوح متوسط و بالای اسیدهای چرب HUFA در چربی های قطبی می گردد. بررسی بافت شناسی روده ابتدایی و زوائد پیلوریک نشان داد در سطح پایین اسیدهای چرب n-3 HUFA میانگین طول انتروسیت ها در این دو بخش تفاوت معنی داری ندارد اما در تیمارهای تغذیه شده با سطوح متوسط و بالای اسیدهای چرب HUFA ارتفاع انتروسیت ها بیشتر بود )05/0<(P. در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزایش همزمان اسیدهای چرب n-3 HUFA و ویتامین جیره موجب افزایش اسیدهای چرب بلند زنجیره به ویژه در سطوح متوسط و بالای اسیدهای چرب HUFA می گردد که این اسیدهای چرب تاثیرات مفیدی در افزایش رشد و سلامتی این ماهی ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: دریای خزر، زوائد پیلوریک، ماهی آزاد، ویتامین E
 • حامد عبدالله اصلیان *، احسان کامرانی، مرتضی یوسف زادی، موسی کشاورز صفحات 139-144
  در این مطالعه اثر ضدباکتری عصاره های مختلف استخراجی از توتیای دریایی Echinometra mathaei بر باکتری های بیماریزای انسانی بررسی شد. اندامهای مختلف توتیای دریایی شامل خار، پوسته، گناد و فانوس ارسطو به طور جداگانه با استفاده از حلال های ان- هگزان، اتیل استات و متانول عصاره گیری و اثر آنها بر باکتری های بیماریزای انسانی شامل Vibrio alginolyticus،Escherichia coli،Enterococcus faecalis، Staphylococcus aureus، Shigella flexneri، Vibri به دو روش انتشار دیسک و حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) بررسی گردید. نتایج نشان داد اثر ضدباکتریایی عصاره ها بر باکتری های مورد مطالعه و همچنین عصاره اندام های مختلف از نظر اثر ضد باکتریایی دارای اختلاف معنی داری بودند (05/0p<). همچنین بیشترین اثر ضدباکتریایی مربوط به عصاره اتیل استاتی پوسته بود.
  کلیدواژگان: انتشار دیسک، توتیای دریایی، MIC
 • سکینه مشجور *، زینب اذان، الهام کاظمیان، مهدی بی نیاز صفحات 145-150
  در این مطالعه اثرات سمیت سلولی عصاره های خام گیاهانی از تیره نعناعیان (Lamiaceae) نظیر، Zataria multiflora، Thymus daenensis، Satureja khuzistanica و Satureja rechingeri، علیه لارو ناپلئوس آرتمیا در شرایط in vitro بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره های آبی این گیاهان، فاقد اثرات کشنده شایان توجه بر لارو آرتمیا بود. همچنین عصاره های متانولی این گیاهان همگی به جز آویشن دنایی اثرات سمیت سلولی را نشان دادند، لکن در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف آنها معنی دار نبود (p>0.05). در این میان، عصاره متانولی مرزه خوزستانی با &mug/ml 7/426LC50= در قیاس با عصاره های متانولی مرزه رشینگری و آویشن شیرازی، واجد اثرات قوی تری بود. به طورکلی، اثرات سمیت سلولی این گیاهان پایین ارزیابی گردید که تایید کننده استفاده از آنها در طب سنتی است.
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، گیاهان دارویی، LC50، Lamiaceae
|
 • Hadiseh Kashiri*, Ali Shabani, Zohreh Ghodsi Pages 1-11
  Oxynoemacheilu sangorae is an endemic freshwater fish of Iran. In the present study¡ six microsatellite markers were used to investigate population structure of stone loach (Oxynoemacheilusangorae) in gheshlagh (Kurdistan)¡ Sefidbarg and Gamasiab (Kermanshah) rivers. All of the applied loci showed polymorphism. The average numbers of allele and observed heterozygosity were 14.33 and 0.82 respectively¡ indicating proper allelic richness and genetic diversity of the species in studied regions. In studying deviation from Hardy-Weinberg equilibrium¡ 10 cases of 18 tests (3 populations in 6 loci) indicated significant deviation from the equilibrium. In this regard¡ significant heterozygosity deficiency was observed in some loci. In investigation of the indices of Fst (0.031) and Rst (0.04)¡ low genetic differentiation was observed among the samples of investigated regions. Results from analysis of molecular variance indicated that most of the observed diversity was within populations. Also¡ the highest genetic distance was observed among Sefidbarg and Gamasiab. UPGMA dendrogram and genetic distance values showed that there are probably separate populations of Oxynoemacheilu sangoraein investigated regions.
  Keywords: Polymorphism, Population, Microsatellite, Oxynoemacheilu sangorae
 • Alireza Radkhah*, Hadi Poorbagher, Eagderi Soheil Pages 12-20
  The present study investigated morph metric characteristics of two populations of Alburnusatr opatenae in two rivers on north western Iran. In addition, the role of important ecological factors influencing morph metric features was studied. Ninety three specimens were collected from the Siminehrood (39) and Zarinerood (54) Rivers using electrocution. The specimens were photographed using a digital camera, imported into the software Image J and 21 morph metric characteristics were measured. The two populations had significant differences in morph metric features. Principal component analysis indicated that the distance between the pelvic fin and the snout, and also body height were the most important factor that separated the populations. Two-block partial least square showed that depth and Water flow ratehad the highest influence on morphology of A. atropatenae in the Siminehrood and Zarinerood Rivers.
  Keywords: Alburnusatr opatenae, Siminehrood, Zarinerood, Environmental condition
 • Seyed Mehdi Soleimani, Mir Masud Sajjadi*, Bahram Falahatkar, Mohammad Ali Yazdani Pages 21-30
  A 12-week feeding trial was carried out to assess the effect of fish meal replacement by earthworm meal (Eiseniafoetida) on growth performance, feed efficiency and carcass composition of Siberian sturgeon (Acipenserbaerii). Fish with mean weight 21.32 ± 1.91 (mean ± SD) were fed with five experimental diets which 0% (Control), 10% (EWM10), 20% (EWM20), 30% (EWM30) and 40% (EWM40) of fish meal protein was replaced by earthworm meal protein. At the end of the feeding trial final body weight, weight gain, condition factor, feed coefficient ratio (FCR) and specific growth rate (SGR) were monitored. Fish fed EWM10 and EWM20 had highest weight gain and final weight respectively but no significant differences were observed between different treatments (P>0.05). Fish fed EWM40 had lowest final weight and weight gain and significant differences were observed between this treatment and EWM10 and EWM20 (P0.05). Fish fed EWM30 showed lowest carcass lipid content that was significantly lower than control treatment (P
  Keywords: Earthworm, Fish meal replacement, Growth, Siberian sturgeon
 • Hadiseh Ebrahimi, Arash Akbarzadeh*, Mohammad Ali Esmaeili, Morteza Yousefzadi Pages 31-40
  The present study aimed to determine the cellular toxicity and anticancer characteristics of six species of Cyan bacteria living in Geno hot spring on cervical cancer cell lines. For this purpose, the cyto toxicity of methanol extracts from Geno hot spring Cyanobacteria including Leptolyngbya tenuis, Chroococcus minutes, Gloeocapsarupestris, Oscillatoria articulate, Chroococcus namiculata and Synechocystisa quatilis were examined in five different levels including 10, 25, 50, 75 and 100 Mg/ml and in 3 replications. The results showed that the toxicity effects of extracts from each species in different levels on cervical cancer cell line (HeLa) were significantly different (p
  Keywords: Cancer, Cyanobacteria, HeLa
 • Pejman Fathi, Eisa Ebrahimi*, Norolah Mirghafari, Alireza Esmaeili Pages 41-50
  In order to investigation of water quality of the Choghakhor wetland by use of WQI, ten stations were selected. Sampling was done every 45 days since April 2010 until March 2011 with 3 replications at each station. Water Quality Index (WQI) was calculated using nine water quality parameters (Nitrate, Nitrite, Alkalinity, Hardness, Turbidity, Conductivity, Dissolved Oxygen, pH and Biochemical Oxygen Demand). For this propose, the relative weight assigned to each parameter ranged from 1 to 4 based on the importance of these parameters for aquatic life and their role in use of water resource for human life. The results of analyses of variance (ANOVA) showed a significant difference between different stages (p
  Keywords: Choghakhor Wetland, Physicochemical Factors, Water Quality Index
 • Najme Safari Shahvari, Narges Amrollahi Biuki*, Ehsan Kamrani, Marzieh Razaghi Pages 51-59
  In this study we examined the tubes of building polychaetes erpulidae family of Bandar Abbas coast. Sampling was done using hammer and Knife from the fisheries wharf body and tidal conditions were maximized. Polychaetes collected samples were placed in plastic bags and transported to the laboratory. Polychaetes samples with valid identification keys were identified. The relationship between measured morphological parameters (number of crown branches, operculum and peduncle length, width of the Thorax) was investigated and the results showed that there was no direct correlation between the length of worm and his tube, polychaetes length and body weight were assessed to determine the type of growth and results showed body length and weight of polychaetes showed negative algometric growth, also between the total length of body and the other measured parameters was observed a linear relationship. A significant correlation was not found between morphological parameters.
  Keywords: Polychaete, Bandar Abbas coast, Fisheries wharf, Ecobiology
 • Abdolah Kabodi*, Abdolrasool Salman Mahini, Seyed Hamed Mir Karimi, Sara Haghparast, Hadi Raeisi, Yaghoob Azizi Pages 60-69
  This study aimed to fulfill demands of information on aquaculture capability and to estimate ecological potential in Golestan Province. Aquaculture site selection (warm and cold water fishes) was conducted by MCE[1] method using GIS. The aquaculture suitability maps were produced by multi-criteria evaluation model (MCE), Fuzzy and Analytic Hierarchy Process (AHP) in ArcGIS 9.3. The most appropriate site for warm and cold water aquaculture was identified by improving the quality and data precision including elevation digital model map with an appropriate pixel size, rock map, agrology, water quality parameters (water temperature, acidity salinity) and etc. Results implicated the potential of the study area for aquaculture development in commercial scale. The other finding in terms of commercial aquaculture obtained in the present study was the near-by road which accelerates delivery of the fish pond products to the civil markets.
  Keywords: (MCE) modelling, Aquaculture, Fuzzy Logic, GIS
 • Iman Fkhnrzadegaa, Mehdi Hassanshahian*, Majid Askari Pages 70-79
  Mangrove forests are coastal ecosystems that found worldwide in tropical and subtropical zones. Oil spill causes damage to these marine ecosystems. The objective of this study is study the oil-degrading bacteria in some mangrove forests that located at Persian Gulf. In this study sediments and plant materials were collected from mangrove forests at Persian Gulf (Minab and Khamir ports). Oil-degrading bacteria were screened in specific media. Isolated bacteria were identified by biochemical and molecular tests. Nine crude-oil degrading bacteria were isolated after enrichment at ONR7a medium with 1% crude oil three strains BP14, NP16 and NP19 were selected for further study. These isolated strains were identified as Vibrio azureus and Pseudomonas salomonii. The half percentage of oil was removed by these strains in 15 days of incubation. The highest percentage of crude oil related to NP19 strain with 76 percent degradation. By growth and multiply of these bacteria in field scale we can remediate oil polluted mangrove forest ecosystems.
  Keywords: Bacteria, Biodegradation, Mangrove forest, Oil pollution
 • Neda Soltani*, Mohsen Saberi Najafi, Maryam Ameri Pages 80-88
  Recently, biological methods are used for remediation of various pollutants especially heavy metals. Algae are organisms which can accumulate and transform these pollutants with different mechanisms. In this regard immobilization of these microorganisms is a technique that is used for different purpose. So after primary screening of microalgae (Spirulina, Tetraselmis, Chlorella, Scenedesmus, Microchaete and Calothrix), selected microalgae treated with chrome in a domain of environmental factors [pHs (2-5), concentration (10-150 mg/L) and time (20-200 min)] and absorption of chrome was determined with atomic absorption. The condition of maximum absorption was selected for evaluation of the effect of immobilization on it. Also physiological responses of selected microalga in these treatments were determined. The results indicated that maximum of absorption was 16% in 110 minutes by free green alga Scenedesmus. The alga Scenedesmus cannot accumulate chrome by itself and absorbed chrome returned to medium. Also the potential of alga reduced with increasing concentration and the maximum rate of absorption was seen in lower concentrations. Higher Absorption was seen in higher pHs (pH 5). Also immobilization had positive effect on absorption of chrome and can use in other purposes.
  Keywords: Chrome, Immobilization, Microalgae, Scenedesmus
 • Mahdi Banaee*, Behzad Nematdoost Haghi, Mohammad Mohiseni, Bahador Gholizade Pages 89-101
  In the current study, the effect of yarrow extract (Achillea millefolium L.) at 52, 104 and 208 mg.Kg-1 weight body incorporated in basal feed on blood biochemical parameters of carp infected Aeromonas hydrophila was investigated. When fish fed with enriched diets, the cumulative mortality reduced. The aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, lactate dehydrogenase, creatine phosphokinase and alkaline phosphates activities were adjusted in the blood of fish infected with low concentrations of A. hydrophila (0.25 and 0.50×106 cfu.mL-1), following treatment with yarrow extract. Whereas, these activities significantly increased in fish infected with high concentrations of A. hydrophila (1×106 cfu.mL-1). When fish fed with 52 mg yarrow extract the total protein significantly decreased along with increasing concentrations of bacteria injected into fish. Injected 1×106 cfu.mL-1 of A. hydrophila significantly decreased in the globulin, triglycerides and cholesterol levels in blood of fish. The glucose, urea and creatinine levels significantly increased in fish treated with high concentrations of A. hydrophila (p
  Keywords: Aeromonas hydrophila, Biochemical parameters, Common carp
 • Arash Shakori*, Mokhtar Amouei, Javad Ghasemzadeh Pages 102-113
  The present study investigated age and growth patterns of the Dwarf snakehead Channagachua from Sarbaz River. A year round regular monthly collection of this species was carried out from June 2013 to May 2014 (Except in August). The specimens total length and total weight ranged from 13 to 153 millimeters, and 0.04 to 49.49 grams respectively. Sex ratio was 1: 1.23 in favor of males. Length–weight relationship was calculated as W = 0.0089TL 3.11 (r2= 0.99) for males and W = 0.0079TL 3.16 (r2=0.99) for females and for the entire Sexes combined as W = 0.0103TL 3.04 (r2=0.99) being all metrically positive for both sexes. Age determination by opercula readings revealed that the majority of specimens belonged to the age group of 3, with 6 being the oldest age recorded for both sexes. The von Bertalanffy growth model was estimated as Lt =21.78[1- exp-0.16(t 3.62)] for males,Lt =25.40[1-exp-0.13(t 0.32)] for females and Lt =26.44 [1-exp- 0.12(t 3.72)] for the whole Sexes combined. The highest values of condition factor were obtained in December and April for both sexes. The results indicated that biological factors such as growth and sex ratio in Dwarf Snakehead species from Sarbaz River show considerable differences compared to the specimens from other localities of its natural habitats.
  Keywords: Channa gachua, Dwarf snakehead, Growth, Sarbaz River
 • Meysam Raki, Fatemeh Paykan Heyrati, Salar Dorafshan* Pages 114-123
  Effects of different concentrations of silver nanoparticles and silver nitrate on some hematological indices of Zayanderud Chub (Petroleuciscus esfahani) were investigated. One hundred individuals of the fish (average weight 26.4 ± 1.3 g) were divided into 5 experimental groups, exposed to 1 or 25 µg/L of silver nano or silver nitrate or unpolluted water as control for 10 days. At the end, primary hematological indices including red blood cell count (RBC), white blood cell count (WBC), hematocrit, hemoglobin and secondary hematological parameters such as mean corpuspolar hemoglobin (MCH) and volume (MCV) were measured. The results showed significant differences in all primary hematological indices in fish exposed by silver nitrate or silver nanoparticles in comparison to the control. Highest hematocrit (47.75 ± 3.09 %) and hemoglobin (15.6 ± 0.93 g/dL) were observed in the fish exposed to 25 µg/L silver nitrate. 25 µg/L silver nanoparticles caused significant reduction in RBC count in comparison to the control (P
  Keywords: Hematological indices, Nanoparticles, Silver nitrate, Zayanderud Chub, Petroleuciscus esfahani
 • Ebrahim Sotoudeh, Abdolmohammad Abedian Kenari*, Saber Khodabandeh, Amin Oujifard Pages 124-138
  In this study, the combined effect of different levels of dietary n-3 HUFAs with α-Tocopherol on changes in the structure of intestine and pyloric caeca and fatty acids profile of Caspian salmon, Salmotrutta caspius, fry (initial weight of 600 ± 25 mg for 10 weeks) were investigated. Six experimental diets containing three different dietary levels of n-3 HUFAs (Low: 1 0.5, DHA EPA, Medium: 2 1, DHA EPA, High: 4 2, DHA EPA g/100g diet) with two different levels of α-Tocopherol (Low: 300 and High: 1000 mg/kg diet) were prepared and named: LL, LH, ML, MH, HL, HH (HUFA/α-Tocopherol), respectively. The results showed that increase in dietary vitamin E increased HUFA levels in polar lipids, particularly when dietary HUFA were higher. Histological analysis showed the mean length of enterocytes had not significant difference in anterior intestine and pyloric caeca segments. However, in fish fed moderate and high HUFA diets enterocytes were slightly higher. Feeding Caspian salmon fry with moderate and high levels of omega 3 HUFA increased the villi area of mucus layer in anterior intestinal. The results of this study showed a concomitant increase in dietary omega 3 HUFA and vitamin E increased long chain fatty acids, especially in moderate and high levels of HUFA fatty acids, which these fatty acids have beneficial effects on the growth and health of fish.
  Keywords: Caspian salmon, Essential fatty acids, HUFA, Pyloric caeca, Vitamin E
 • Hamed Abdollah Aslian*, Ehsan Kamrani, Morteza Yousefzadi, Mousa Keshavarz Pages 139-144
  This study was conducted for determination of antibacterial effect of Echinometra mathaei extraction on human disease bacteria. Samples were collected in Abu Mosa Island. Extraction operation was done by shell, spines, gonad and aristotle's lantern. Ethyl acetate, n-hexane and methanol were used for extraction operation respectively. Extraction effect of these organs was investigated on Vibrio alginolyticus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Vibrilogei. Disc diffusion and minimum inhibitory methods were used for test hypothesis. Results showed different extraction effect antibacterial (P
  Keywords: Disc diffusion, Echinometramathaei, Sea urchin, MIC
 • Sakineh Mashjoor*, Zainab Azan, Elham Kazemian, Mehdi Biniaz Pages 145-150
  In view of the importance of medicinal herbs with a wide range of biological activities in cytotoxic discussion, in this study the cytotoxic effects of crude extracts of plants from the family Lamiaceae have been investigated against larvae of Artemia Salina, by in vitro screening method. This plants as, Zataria multiflora, Thymus daenensis and endemic species as Satureja khuzistanica, Saturejarechingeri. The results showed that the aqueous extract of all these plants have nonoticeable lethal effect on Artemiasalina nauplii except a weak cytotoxic effects of aqueous extract of S. khuzistanica (LC50 =988.6μg/ml). All methanol extracts of this plant showed cytotoxic effects except T. daenensis, but there were no significant difference between them at the 95 percent confidence level (p>0.05). The cytotoxic effect of methanol extract of S. khuzistanica (LC50 =426.7μg/ml) compared with methanol extracts of S. rechingeri and Z. Multiflora was stronger. Despite the lethal effects of these plants on brine shrimp larvae, these effects are evaluated at the intermediate level and further investigation in relation to the cytotoxic effects of them requires a more specific test.
  Keywords: Cytotoxic, Medicinal plant, Lamiaceae, Artemiasalina, LC50