فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال پنجم شماره 2 (پاییز 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • آرش جولاده رودبار *، حسین رحمانی، صابر وطن دوست، مجتبی نجفی، قدرت رحیمی صفحات 1-17
  در پاییز سال 1392 مطالعه ای با هدف بازنگری آرایه شناسی توصیف چهار گونه از جنس آلبرنویید با استفاده از صفات ریختی انجام شد. به این منظور نمونه های Alburnoides eichwaldii از رودخانه سیاه رود، نمونه های Alburnoides idignensis و Alburnoides nicolausi از محل تیپ ارائه شده توسط Bogutskaya و Coad (2009) و نمونه Alburnoides namaki از رودخانه قره چای (حوزه آبریز نمک) به وسیله الکتروشوکر صید شد. 33 صفت ریخت سنجی مطلق به وسیله کولیس دیجیتال اندازه گیری و پنج صفت شمارشی به وسیله لوپ چشمی شمرده و 24 صفت ریخت سنجی نسبی با تقسیم صفات ریخت سنجی مطلق بر طول استاندارد و طول سر محاسبه شد. صفات ریخت سنجی مطلق قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از اندازه ناهمسان نمونه ها به وسیله فرمول Beacham (1985) استاندارد شدند. جهت اعتبارسنجی ریختی بین چهار گونه ذکر شده، صفات ریخت سنجی مطلق استاندارد شده، ریخت سنجی نسبی و شمارشی به دست آمده، تحت تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، متغیرهای کانونی (MANOVA/CVA) و تجزیه خوشه ای(Cluster) قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده هم پوشانی بسیار بالایی در صفات ریخت شناختی گونه های مورد مطالعه دیده شد و تقریبا تفکیک سه گونه A. namaki، A. idignensis و A. nicolausi به وسیله کلید شناسایی ارائه شده توسط Bogutskaya و Coad (2009) به دلیل هم پوشانی بسیار بالا در اغلب صفات مورد مطالعه غیرممکن بود.
  کلیدواژگان: تنوع ریختی، ماهی خیاطه، محل تیپ، حوزه آبریز
 • آمنه امیرجنتی، مهرنوش نوروزی *، محمد هادی سمیعی، محمد بهروز صفحات 18-27
  ماهی کپور معمولی یکی از گونه های مهم اقتصادی دریای خزر است. هدف از این مطالعه بررسی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپور معمولی در مصب گرگانرود، سواحل رامسر، تالاب انزلی و رودخانه سد ارس با استفاده از پرایمرهای ریزماهواره بود. در مجموع 100 نمونه ماهی بالغ از مناطق نمونه برداری جمع آوری شد. از هفت جفت پرایمر ریزماهواره، بر روی DNA ژنومی ماهی کپور استفاده گردید که فقط 5 جفت از آنها (MFW6، MFW7، MFW9، SyP4 و Ca3/4) چند شکلی (پلی مورف) نشان دادند و از آنها برای تعیین تنوع ژنتیکی کپور معمولی استفاده شد. میانگین اللی آنها در جایگاه ها 7/7 (دامنه Na ، 2 تا 12 الل در جایگاه ها) بود. همه مناطق نمونه برداری اللهای اختصاصی نشان دادند. میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار و هتروزیگوسیتی مشاهده شده به ترتیب 790/0 و 863/0 محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی وینبرگ (H-W) بیشتر جایگاه ها خارج از تعادل بودند. میانگین ضریب خویشاوندی (FIS)، جریان ژنی (Nm) و شاخص تمایز (FST) بر اساس فراوانی اللی به ترتیب 104/0-، 9/2 و 099/0 به دست آمد. بر اساس تست AMOVA میزان FST و RST بین مناطق معنی دار بود. بررسی حاضر، تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های ماهی کپور معمولی در مناطق نمونه برداری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ریزماهواره، ژنتیک جمعیت، ماهی کپور، Cyprinus carpio
 • پریسا ملکی *، رحمان پاتیمار، حجت الله جعفریان، رسول قربانی صفحات 28-37
  در این تحقیق تاثیر ولتاژ، شوری و دما بر عملکرد صید الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 850 عدد سیاه ماهی از رودخانه چهل چای استان گلستان صید و به آزمایشگاه منتقل شد. فاصله از آند، فاصله کاتد و آند در طول آزمایش به ترتیب، cm10و cm120 بود. میانگین طول و وزن ماهیان آزمایش به ترتیب cm61/0±53/11 و g303/5±701/13 بود. در 3 ولتاژ 15، 45 و 135ولت و 3 دمای c°10، c°20 و c°30 و 3 شوری 5/0، 2 و 4 گرم در لیتر شوک الکتریکی به ماهیان به صورت انفرادی اعمال شد. زمان بیهوش شدن و بازگشت به حالت اولیه برای تک تک ماهی ها ثبت شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن و LSD صورت گرفت. مقایسه ها نشان داد میانگین زمان های بیهوشی به دست آمده از ولتاژها و دماها و شوری های مذکور اختلاف معنی داری با هم دارند. بیشترین زمان بیهوشی برای گونه سیاه ماهی به ترتیب از شوری2، دمای10، ولتاژ 15 با میانگین (s88/0± 81/7) و کمترین به ترتیب از شوری 4، دمای20، ولتاژ 135 با میانگین (s09/0± 18/1) به دست آمد. بیشترین زمان بازگشت به حالت اولیه برای سیاه ماهی به ترتیب شوری2، دمای30، ولتاژ 135 با میانگین (s17/16± 46/159) وکمترین به ترتیب از شوری 5/0، دمای20، ولتاژ 15 با میانگین (s11/9± 29/44) به دست آمد.
  کلیدواژگان: صید الکتریکی، ولتاژ، Capoeta capoeta
 • مهرشاد بهادر *، عباس مرادی، ابوالفضل ناجی، محسن دهقانی صفحات 38-48
  فلزات سنگین به علت اثرات سمی در محیط، تجمع زیستی در گونه های مختلف آبزیان و ایجاد بزرگنمایی زیستی در زنجیره های غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. از این رو فلزات نیکل، روی، سرب و آهن در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور به-منظور تعیین غلظت و ارزیابی وضعیت آلودگی، مورد بررسی قرار گرفته اند. لذا، برای تعیین درجه آلودگی و کیفیت زیست محیطی رسوبات منطقه، شاخص هایی همچون ضریب غنی شدگی و درجه آلودگی اصلاح شده برای هر یک از ایستگاه های نمونه برداری و منطقه مورد مطالعه برآورده شده است. میانگین غلظت های این فلزات با میانگین آنها در مناطق دیگر مقایسه شده است، که نشان داد نیکل و روی مقادیر بیشتری را نسبت به اکثر مناطق دیگر داشتند، ولی سرب دارای مقادیر کمتری بود. نتایج حاصل از EF نشان دهنده تجمع پایین نیکل در رسوبات سطحی منطقه است، و روی در ایستگاه های مختلف دارای درجات متفاوت غنی شدگی می باشد، که آن را می توان به تاثیر عوامل انسان زاد علاوه بر منشاء طبیعی آنها نسبت داد. در حالی که سرب فاقد غنی شدگی است و هیچ گونه آلودگی انسان زادی را مطرح نمی نماید. بر اساس شاخص mCd، ناحیه مورد مطالعه از نظر کیفیت زیست محیطی، در تمامی نقاط نمونه برداری، در زمره مناطق غیرآلوده تا آلودگی بسیار اندک است. به عبارت دیگر، این شاخص مبین وضعیت عمومی بسیار پایین آلودگی در رسوبات منطقه به فلزات سنگین مورد بررسی است. با این وجود به دلیل توسعه سریع شهرنشینی و صنعتی بندرعباس، پایش آلودگی فلزات سنگین در منطقه مطالعاتی به سبب اهمیت اکولوژیکی آن به صورت مداوم ضروری می-باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، فلزات سنگین، خلیج فارس، مصب
 • فاطمه رضوانی *، علیرضا سالارزاده، فلورا محمدی زاده صفحات 49-56
  گونه های خیار دریایی خانواده هولوتریا جزو گونه های تجاری جهان می باشند. با توجه به ارزش تجاری گونه شنی هولوتریا اسکبرا، در این مطالعه، بررسی زیست شناسی تولید مثل خیار دریایی گونه شنی از آذر 91 تا آبان 92 به مدت یک سال در آبهای ساحل شمالی جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه ماکروسکوپی، بررسی رنگ غدد جنسی، اندازه گیری طول و قطر آنها و تعیین فصل تخم ریزی مورد نظر بود. جهت مطالعات هیستولوژیک و مورفومتریک غدد جنسی، پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافتی به روش معمول، مقاطع پارافینی 5 میکرونی تهیه شده با رنگ های هماتوکسیلین- ائوزین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند. قطر توبول های غدد جنسی با میکرومتر عدسی چشمی و با بزرگنمایی 4× اندازه گیری شد. غدد جنسی از توبول های رشته ای تشکیل شده که در گونه مذکور، در ماده ها نارنجی- قرمز و در نرها سفید مایل به کرمی می باشد. با بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی، 5 مرحله رسیدگی جنسی تعیین گردید. نتایج نشان داد فصل زمستان فصل اصلی تولید مثل این گونه در آبهای منطقه قشم می باشد. همبستگی بین شاخص گناد و فصول مختلف اختلاف معنی داری را نشان داد (P< 0.05).
  کلیدواژگان: رسیدگی جنسی، شاخص گناد، قشم، Holothuria Scabra
 • حر ترابی جفرودی، حسن تقوی جلودار *، محمدرضا رحیمی بشر صفحات 57-67
  مهمترین جوامع ماکروبنتوزی سواحل صخره ای کشتی چسب ها هستند که در حوضه جنوبی دریای خزر Amphibalanus improvisus یک گونه مهاجم غالب این گروه می باشد. هدف این تحقیق تعیین تعداد، زی توده، درصد پوشش و بررسی عوامل موثر برتوزیع و پراکنش این گونه در مناطق مختلف سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر بوده است. 10ایستگاه نمونه برداری در سواحل سنگی طبیعی و مصنوعی ازآستارا تا بابلسر انتخاب و در طول یک سال و هر 2 ماه یکبار از شهریور 92 تاتیر 93 توسط کوادرات 15×15 به صورت تصادفی مورد نمونه برداری قرار گرفتند. میانگین تعداد افراد این گونه در سواحل 165/271 ± 75/404، درصد پوشش657/19±83/36، وزن 825/11± 81/17(gr) در واحد سطح تعیین شده است . اگرچه نتایج پراکنش نسبتا یکنواختی را در ایستگاه های ده گانه نشان می دهند، اما در گروه بندی آزمون One-way ANOSIM مشخص شد که بیشترین تشابه زیستگاهی مربوط به ایستگاه های 3، 4، 5، 6، 9 بوده و نتایج آزمون One-way ANOVA در ماه های مختلف نشان داد که تغییرات زمانی در فراوانی A.improvisus تاثیر گذار نیست. همچنین مشخص شد شوری سواحل حوضه جنوبی در رشد کشتی چسب بی تاثیر و فاکتور دما عاملی مهم و مثبت در فراوانی آن بوده است.
  کلیدواژگان: دریای خزر، گونه های مهاجم، بارناکل، Amphibalanus improvisus
 • مهرزاد مصباح، تکاور محمدیان *، اسماعیل کرمی، طراوت ملایم رفتار، مرضیه نظری صفحات 68-78
  در این پژوهش تاثیر استرس شوری بر شاخص های خونی در ماهی بنی طی 21 روز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 120 قطعه ماهی بنی پرورشی با وزن متوسط 300 تا 350 گرم به صورت کاملا تصادفی در چهار تیمار با آب شهری و شوری های 4، 8 و 12 گرم بر لیتر قرار گرفتند و خون گیری در روزهای اول،‏ سوم، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم صورت گرفت. شاخص های خون شناسی از جمله شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید، شمارش کلی گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، اندیس های گلبولی (MCV، MCH، MCHC) و هورمون کورتیزول اندازه گیری گردید. در پایان آزمایش مقایسه تیمار ها با تیمار شاهد کاهش معنی دار شمارش کلی گلبول های قرمز در شوری 12 گرم بر لیتر را نشان داد (0.05>p) اما در سایر شاخص های خونی اختلاف معنی داری دیده نشد (p>0.05). هورمون کورتیزول در روز های مختلف بین تیمار های مختلف اختلاف معنی داری را نشان داد (0.05>p). در پایان آزمایش بیشترین میزان کورتیزول در شوری 4 گرم بر لیتر (8/3±25/45) و کمترین میزان آن در شوری 8 گرم بر لیتر (53/1±75/19) مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص های خونی و هورمون کورتیزول در این ماهی می تواند تحت تاثیر شوری محیط قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ماهی بنی، شوری، کورتیزول
 • پروین حیدری ارجلو *، آرش شکوری صفحات 79-86
  در این تحقیق تاثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه ای اجتماعات ماکروبنتوز دراستخرهای پرورش میگو (Litopenaeus vannamei) در یک دوره 3 ماهه از تیر ماه تا شهریور ماه 1391 به صورت ماهیانه به وسیله گرب اکمن با سطح مقطع 2/0 مترمربع در 2استخر در منطقه گواتر- چابهار مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، ارتباط میان شاخص های تنوع شانون، سیمپسون و غنای گونه ای با فاکتورهایی چون اکسیژن، درجه حرارت، شوری، pH، دانه بندی و مقدار کل ماده آلی بررسی شد. فاکتورهای موثر بر شاخص تنوع در نقاط مختلفاستخرها متفاوت بود به طوریکه در قسمت مرکزیاستخر الف (6/44 درصد) و خروجیاستخر ب (4/45 درصد) درصد کل مواد آلی، در قسمت خروجی (30 درصد) و ورودیاستخر الف (4/21 درصد)pH ، در قسمت مرکزیاستخر ب (9/32 درصد) فاکتور شوری و در قسمت مرکزیاستخر الف (6/44 درصد) دانه بندی بیشترین تاثیر را بر شاخص تنوع داشت. آنالیز واریانس فاکتورهای زیست محیطی و شاخص های زیستی نشان داد تفاوت معنی دار (p<0.05) بین شاخص غالبیت و تنوع و همچنین دما و تراکم در نقاط مختلفاستخر وجود دارد. با توجه به اینکه در صنعت پرورش میگو، ماکروبنتوزها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند، لذا مطالعات بیشتر روی این موجودات در محیط های پرورشی می تواند در توسعه صنعت پرورش میگو تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، تنوع گونه ای، گواتر
 • ساسان قبادیان، حسین گنجی دوست *، بیتا آیتی، ندا سلطانی صفحات 87-99
  کشت ریزجلبک ها دارای سه کاربرد زیست محیطی است؛ تصفیه فاضلاب، تولید منابع تجدیدپذیر انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای. ریزجلبک اسپیرولینا هم به دلیل توانایی حذف نیتروژن و فسفر، کاندید مناسبی برای تصفیه فاضلاب است و هم به دلیل استفاده از CO2 اتمسفر در کاهش گازهای گلخانه ای نقش دارد. فاکتورهای مختلفی بر نحوه رشد این گونه موثر است. در این مطالعه با بهره گیری از روش RSM-CCD نحوه اثرگذاری دو فاکتور تناوب هوادهی (15 دقیقه تا 12 ساعت) و غلظت محیط کشتZarrok (20-100%) بر شاخص های کمی (نرخ رشد مخصوص و وزن خشک) و کیفی (میزان کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین) این جلبک بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش تناوب هوادهی و افزایش غلظت محیط کشت منجر به افزایش نرخ رشد مخصوص و وزن خشک می شود. همچنین بیشترین میزان کلروفیل در مقادیر میانی هر دو عامل به دست می آید. در مورد فیکوبیلی پروتئین، اثرگذاری عامل غلظت محیط کشت بر میزان این رنگیزه ها مانند اثر بر مقدار کلروفیل بوده اما تاثیرگذاری تناوب هوادهی کاملا عکس کلروفیل می باشد. به نظر می رسد علیرغم آنکه فاکتور تناوب هوادهی کمتر مورد بررسی قرار گرفته اما نقش موثری بر شاخص های کمی و کیفی بیومس داشته باشد. این عامل می تواند تا حدی اثرات منفی کاهش غلظت محیط کشت را جبران کرده و موجب کاهش هزینه های کل فرآیند گردد.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا، کلروفیل، فیکوبیلی پروتئی، RSM-CCD
 • اسدالله خورانی *، مهدی بی نیاز، حمیدرضا امیری صفحات 100-111
  جنگلهای مانگرو از منابع مهم طبیعی استان هرمزگان هستند که نقش ارزنده ای در حفظ اکوسیستم ساحلی داشته و یکی از حلقه های اولیه زنجیره حیات در دریا محسوب میشوند. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات سطح جنگلهای مانگرو بین بندر خمیر و جزیره قشم و توجه به نوسانات عناصر اقلیمی انجام شده است. به این منظور در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست، از دو روش طبقه بندی حداکثر احتمال و شاخص NDVI، محدودهی جنگلهای حرا مشخص شد. بر این اساس، سطح پوشش جنگلهای حرا بین سالهای 1998-1984 روند افزایشی و سالهای 2001-1998 روند کاهشی و دوباره از 2009-2001 روندی افزایشی را نشان می دهد. نتایج همبستگی میان هر یک از عوامل اقلیمی و سطح جنگلهای حرا طی سالهای مورد مطالعه، در سطح معنی داری 05/0 ، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: جنگلهای حرا، لندست، NDVI، نواسانات اقلیمی
 • حامد خیراندیش، یحیی اسماعیل پور *، علیرضا کمالی، امید ذاکری صفحات 112-123
  امروزه یافتن مکان مناسب از لحاظ اکولوژیک برای هر فعالیتی، یکی از مهم ترین مراحل انجام طرح به شمار می رود. نزدیک به 94 درصد وسعت خالص رویشگاه های مانگرو کشور در استان هرمزگان واقع شده و تنها استان سواحل جنوب کشور است که در آن دو گونه طبیعی از درختان مانگرو رویش دارد. تاکنون مکان یابی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه های تخصصی مختلف انجام شده است. هدف این پژوهش مکان یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک و جنگل کاری با گونه های مانگرو (حرا و چندل) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بر اساس معیارهای بوم شناختی می باشد. در این بررسی پس از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار از دیدگاه کارشناسان، تعداد 10 متغیر استفاده گردید. روش مورد استفاده در این تحقیق بررسی و گروه بندی پارامترهای محیطی موثر در احیاء بیولوژیک جنگل های مانگرو با استفاده از روش دلفی و ارزش گذاری آن ها بر اساس منطق فازی است. از روش کریجینگ به علت خطای پیشگویی، کمتر استفاده شد و از عمل گرهای مختلف فازی از جمله اجتماع، اشتراک، جمع، ضرب جبری و گامای فازی استفاده گردید. در پایان، عمل گر جمع (همپوشانی) بهترین سازگاری را برای شناسایی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک جنگل های مانگرو به همراه میزان موفقیت یا ریسک کمتر برای احیاء جنگل و با حداکثر احتیاط لازم در این پهنه ها ارائه داد.
  کلیدواژگان: حرا، چندل، منطق فازی
 • فتانه طالعی بجاربنه، نرگس امراللهی بیوکی *، محمد صدیق مرتضوی صفحات 124-134
  آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی محسوب می گردد. حذف زیستی، تکنولوژی نوینی است که بیومس مرده و یا زنده را برای حذف فلزات سنگین به کار می گیرد. در این مطالعه، ریزجلبک (سیانوباکتری) Spirulina platensis به عنوان جاذب در حذف مس از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه امکان یا عدم امکان حذف فلز سنگین مس توسط سیانوباکتری S. platensis تحت شرایط محیطی مختلف است. حذف مس توسط زیست توده، تحت شرایط مختلف شامل غلظت های مختلف مس ( 10، 50، 100 ، 200 mg/L) ) pH3، 4، 5، 6)، زمان تماس (30، 60، 120 ،360 دقیقه) و غلظت زیست توده غیر زنده ( 5/0، 1، 5/1 ، 2g/L) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برای افزایش کارایی سیانوباکتری به کمک روش تاگوچی شرایط بهینه جذب مشخص گردید. در فرآیند بهینه سازی جذب، بهترین میزان هر یک از پارامترها به ترتیب: pH برابر 5، میزان وزنی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس برابر g/L 5/0، غلظت فلز mg/L200 و مدت زمان 120 دقیقه بود. نتایج به دست آمده نشان داد که زیست توده S. Platensis برای توسعه جاذب های اقتصادی و کارآمد جهت حذف فلزات سنگین از محیط آبی مناسب است.
  کلیدواژگان: جلبک سبز آبی، تاگوچی، پساب، جذب زیستی
 • زهرا آژ، ایمان سوری نژاد *، سیدعلی جوهری صفحات 135-138
  با توجه به اهمیت مطالعه ماهیان آبهای داخلی به ویژه ماهیان قنوات، برخی ویژگی های ریختی، رابطه طول کل- وزن و نوع رشد سگ ماهی سرحد Paraschistura sargadensis در قنات آران شهرستان بافت با روش های استاندارد بررسی شد. دامنه طول کل این ماهی 38/51-1/25، طول استاندارد 1/43-65/20، طول چنگالی 85/46-41/23 و ارتفاع بدن 66/4-97/2 میلیمتر و دامنه وزن ماهیان 813/0-12/0 گرم بود. رابطه طول کل و وزن به صورت 86/2TL000012/0=W و با ضریب همبستگی 978/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون t پائولی وجود اختلاف معناداری را بین مقدار b به دست آمده و عدد 3 نشان داد و بنابراین این گونه در قنات آران دارای رشد ناهمگون می باشد.
  کلیدواژگان: قنات آران، ریخت شناسی، رشد ناهمگون
 • میترا آرمان، سولماز سلیمانی *، زهرا زارعی، جلوه سهرابی پور، مصطفی اسدزاده صفحات 139-144
  هدف از این مطالعه بررسی خواص ضدباکتریایی ماکروجلبک های مورد مطالعه می باشد. در مطالعه آزمایشگاهی، عصاره های جلبک ها با استفاده از سه حلال ان- هگزان، اتیل استات و متانول جدا شد. فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها با استفاده از 7 باکتری به روش انتشار دیسک انجام گرفت. نتایج نشان داد که جلبک های Ulva linza و Ulva intestinalis دارای اثر ضدباکتریایی بیش تری علیه باکتری های گرم مثبت به ویژه Bacillus subtilis می باشند. همچنین، عصاره های اتیل استاتی و ان- هگزانی تمام ماکروجلبک های مورد آزمایش دارای خاصیت ضدباکتریایی قابل ملاحظه ای بودند. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که جلبک های سبز نسبت به جلبک های قهوه ای و قرمز از اثرات ضدباکتریایی قوی تری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: انتشار دیسک، ضدباکتریایی، ماکروجلبک
 • غلامعلی اکبرزاده *، علی سالارپوری، سیامک بهزادی، محمد درویشی صفحات 145-150
  در این تحقیق تغییرات مکانی و زمانی ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در 4 ایستگاه در سواحل شمال خلیج فارس (قشم و لنگه) بررسی شد. پنج گروه فیتوپلانکتونی (باسیلاریوفیسه، داینوفیسه، سیانوفیسه، کریزوفیسه و اگلنوفیسه) از 47 جنس شناسایی گردید. محدوده تغییرات سالیانه شاخص های زیستی مارگالف، پیلو، شانون و سیمپسون در این تحقیق به ترتیب برابر 56/2-58/0، 97/0-08/ 0، 6/2- 23/0و 93/0-09/0 بود. طبق آنالیز واریانس چند متغیره، تغییرات فصلی بر فراوانی فیتوپلانکتون ها و هریک از شاخص های زیستی معنی دار بود (P<0.05). نتایج نشان داد مناطق مورد مطالعه از نظر شرایط اکولوژیک دارای رتبه متوسط و جامعه فیتوپلانکتونی از تنوع و غنای نسبتا خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تنوع، خلیج فارس، فیتوپلانکتون
|
 • Arash Jouladeh Roudbar*, Hossein Rahmani, Saber Vatandoust, Mojtaba Najafy, Ghodart Rahimi Pages 1-17
  In the autumn 2012, a study in order to evalute the accuracy of describe four species from Alburnoides was done using morphological characters. The samples from three speices including Alburnoidesnamaki, Alburnoidesidignensis and Alburnoidesnicolasi caught by electrofishing from type locality that reported by Bogutskaya and Coad, 2009 and also, the samples of Alburnoideseichwaldiiwas caught from SiahroodRiver.Thirty three morphometric and five meristic characters were analysed. Morphologicalcharacteristics were standardized before statistical analysis to reduce the error ofthe allometricgrowth. In order to evaluate of morphometric variation between the mentioned populations, the morphometric and meristic characters and relative morphometric were analyzed by PCA and MANOVA/CVA methods. Our results showed a high coverage of morphometric characters in the mentioned populations and approximately these populations were not in separate site. Also, due to highe coverage in these populations, this seem that the separation of three populations in gharechay, Bidsorkh and noorabad that before described by Coad and Bogutskaya (2009) as A. namaki, A. idignensisand A. nicolausiis not possible.
  Keywords: Morphological variation, Spirlin, Type locality, Basin
 • Ameneh Amirjanati, Mehrnoush Norouzi*, Mohammad Hadi Samiei, Mohhamad Behruz Pages 18-27
  Common carp CyprinuscarpioL. is an important economic species in Caspian Sea. Genetic variability and differentiation of common carp investigated in and Gorgan rood estuary, Ramsar shoreline, Anzali wetland and Aras dam using microsatellite markers. A total of 100 specimens of adult common carp were sampled from regions. Seven pairs of microsatellites were tested on the common carp. In this study, only five primer pairs (MFW6,MFW7¡MFW9¡ SyP4 æ Ca3/4) were used successfully. Analyses revealed that the average of alleles per locus was 7.7 (range 2 to 12 alleles per locus in regions). All sampled regions contained private alleles. The average observed and expected heterozygosity was 0.790 and 0.863, respectively. Deviations from Hardy-Weinberg equilibrium were seen in most cases. Average of Fis, Nm and FSTwere -0.104, 2.9 and 0.099 respectively. FSTbandRSTestimates in AMOVA indicated significant genetic differentiation among regions, indicating that the populations were divergent. The data generated in this study provides useful information on the genetic variation and differentiation in populations of common carp.
  Keywords: Cyprinuscarpio, population genetics, microsatellite
 • Mehrshad Bahador*, Abbas Moradi, Abolfazl Naji, Mohsen Dehghani Pages 38-48
  Toxicity of trace metals in the environment, bioaccumulation in aquatic environments and in food chains are of great importance.This study concentrates on the distribution patterns of some heavy metals (Pb, Ni, Zn and Fe) in surface sediments of Shoor River estuary to obtain an overall classification for the origins of the metals in the studied area. In order to determine the degree of Contamination and environmental quality of region sediments, indexes such as the Enrichment Factor (EF) and Modified degree of Contamination (mCd) for each of the sampling stations applied.The results of EF represented the low accumulation of Ni in the surface sediments of region, and Zn in different stations have different degrees of enrichment, which can be attributed to the influence of anthropogenic factors. While, Pb was no enrichment and did not pose anthropogenic contamination. According to mCd, study area in terms of environmental quality, in all sampling stations was in order to uncontaminated until very slight contamination areas. This study revealed that on the basis of computed indexes,Shoor River estuary was classified as very low contamination estuary. Nevertheless, due to rapid urbanization and industrial development of Bandar Abbas, monitoring of heavy metals contamination in the study area due to its ecological importance is necessary.
  Keywords: Shoor River estuary, heavy metals, indexes, Environmental contamination, Persian Gulf
 • Fatemeh Rezvani*, Ali Reza Salarzadeh, Felora Mohammadizadeh Pages 49-56
  Sea cucumber species are commercially important in the world. This study explored the reproductive biology of sand fish sea Cucumber in Qeshmisalnd in the Persain Gulf for a year, from December 2012 to November 2013. The macroscopic study intended to examine the features such as gonad color, gonad weight, their length and diameter, and specify the spawning season. Microscopic examinations included histological studies of Hemotoxylin and Eosin (H&E) stained texture slides. We measured early, middle and final stages of gonad diameter by and eyepiece micrometer optimize. Gonad color of male at this stages is white – creamy and gonad color of female stage is orange – red. Based on these criteria, five stages of maturity were determined for both sexes. The result showed that winter is the spawning season in Qeshm area. The correlationn between gonad and different seasons shows meaningful difference (p
  Keywords: Holothuria scabra, Reproductive biology, Qeshm Island, Persian Gulf
 • Hor Torabi Jafroudi, Hassan Taghavi*, Mohammad Reza Rahimibashar Pages 57-67
  Barnacles are most important macro benthic population of Rocky shores that Amphibalanusimprovisus is a dominant invasive species of this group. Present study aims to define the number, biomass, coverage rate and to study the factors affecting on the distribution of this species in various parts of rocky shores of south Caspian Sea. Ten sampling stations were selected in the natural and artificial rocky shores from Astara to Babolsar and during two years and every 2 months, once from September 2013 to July2014. In general, the mean number of individuals in this species in the coasts was 404.75 271.165, coverage rate was 36.83 19.657, and weight was 17.81 11.825g in unit surface. While relatively even distribution results are displayed in 10 Stations. But in one-way ANOSIM grouping it was noted that most similarity of habitat was related to the stations 3, 4,5,6,9 and results of One-way ANOVA in various months indicated that temporal changes do not dramatically effect on the frequency of Amphibalanusimprovisus. In addition, it was defined that salinity of southern coasts have not effect for growth of barnacles and temperature was an important and positive factor in frequency.
  Keywords: Caspian Sea, invasive species, barnacle, rocky shores, distribution, Amphibalanus improvisus
 • Mehrzad Mesbah, Takavar Mohammadian*, Esmaeil Karami, Taravat Molayem Raftar, Marzieh Nazari Pages 68-78
  In this study, the effects of salinity on the hematological parameters in Mesopotamichthys sharpeyi were investigated within 21 days. One hundred and twenty fish weighing 300-350g were divided randomly to four treatments of urban water and following 3 salinities: 4, 8 and 12 g/lit and blood samples were taken in following days of experiment: 1th, 3th, 7th, 14th and 21th.Hematological parameters were measured: white blood cell count (WBC), red blood count (RBC), Hb, RBC index (MCHC, MCH, MCV) and cortisol hormone.At the end of the experiment, compare of treatments with control group showed significant decrease in the total count of red blood cells in the salinity of 12 g/l (p0.05). Cortisol hormone showed significant variation among different treatments in different days (p
  Keywords: Mesopotamichthys sharpeyi, Salinity, Hematological indices, Cortisol hormone
 • Sasan Ghobadian, Hossein Ganjidoost*, Bita Ayati, Neda Soltani Pages 87-99
  Microalgal culture can be a combination of three environmental factors, treatment of wastewaters, production of renewable energy resources for replacement of fossil fuels and reduction of the greenhouse gas emissions. Microalga Spirulina is not just a good candidate forwastewater treatment (due to the ability toremove ofnitrogen andphosphorus), but also it plays a roleinreduction of greenhouse gas emissions because of the consumption of atmospheric CO2. Severalfactorscontributetothegrowth of thisspecies. In this study, the influence oftwo factors, aerationcycle(15 minutes to 12hours) andZarroukmediumconcentration(20-100%), on quantitative(specific growth rateanddry weight) and qualitative indices(chlorophyll andPhycobiliproteinscontent) of this species has been evaluated by usingRSM-CCDmethod. The results indicatedthat increase in frequency ofaerationand the concentration ofthe medium can enhance the specificgrowth rateand also the dry weight. The highestchlorophyll content was obtained in median values of bothfactors. According to phycobiliproteins, the effect of the medium concentration on these pigments is the same as the effects on chlorophyll, but the influence of aerationcycle is completely vice versa. It seems that aeration cycle has an important role on quantitative and qualitative indices of biomass, although it is not well studied yet. This factor can partially offset the negative effects of the culture medium dilution and reduce the costs of total processes.
  Keywords: Aeration cycle, Chlorophyll, Phycobiliprotein, RSM-CCD, Spirulina
 • Asadolah Khoorani*, Mehdi Biniaz, Hamid Reza Amiri Pages 100-111
  Mangrove is one of the main natural resources in Hormozgan Provience, having a valuable role in coastal ecosystem conservation and is one of the elementary parts of marine chain food. The aim of this study is to investigate the changes in habitat area of mangroves between Khamir port and Gheshmiseland and its correlation with climatic elements. In order to detect the changes of mangrove area, Maximum Likelihood Classification method and NDVI index are extracted from Landsat images.The results showed mangrove areas increased from 1984 to 1998, and decreased from 1998 to 2001 and again increasing form 2001 to 2009. There was no significant correlation between climatic elements and the changes in mangrove areas (P value=0.05).
  Keywords: Mongrove forests, Change detection, Landsat, NDVI
 • Hamed Khayrandish, Yahya Esmaeilpour*, Ali Reza Kamali, Omid Zakeri Pages 112-123
  Nowadays finding of ecologically suitable place or places for any activity, is one of the most important steps in the plan implementation. Roughly 94% of the net area of mangrove habitats in Iran is located in Hormozgan province which is the only place in south coast of the country that two species of mangrove trees grow naturally. In recent decades, biological reclamation and reforestation of mangrove species (grey mangrove and loop-root or red mangrove) was one of the most important projects in the natural resources management department of the province. The purpose of this study was to locate suitable areas for biological reclamation and reforestation of mangrove species using GIS and is based on ecological criteria. In this regard, after identifying variables influencing on the establishment of the species from the point of view of experts, 10 variables were selected and used. Assessment and classification of environmental parameters affecting the biological regeneration of mangrove forests using the Delphi method and fuzzy evaluation was performed according to the Kriging method because of the lower prediction error. Among the different fuzzy operators such as ::::union::::, intersection, addition, multiplication and algebraic gamma phase in the end, the addition operator provided the best adapted results to identify suitable areas for reforestation and biological restoration projects with higher success rates.
  Keywords: Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Fuzzy Logic, Analysis Hierarchical Process (AHP)
 • Fattaneh Talei Bejarbaneh, Narges Amrollahi Biuki, Mohammad Saddiq Mortazavi Pages 124-134
  Environmental pollution by heavy metals is one of the main problems in the environment. Biosorption, is inactivated or live and dead biomass is used for the removal of heavy metals. In this study, a micro alga (Cyanobacteria) Spirulina platensis was used as adsorbents for the remediation of copperfrom aqueous solution.The purpose of this research is to study the possibility or impossibility of copper heavy metal removal by cyanobacteria S. platensis under different environmental conditions. Bisorption of Copper under different conditions, including different concentrations of copper (10, 50, 100, 200 mg /L), pH (3, 4, 5, 6), time (30, 60, 120, 360 min) and the concentration of biomass non-living (0.5, 1, 1.5, 2 g / L) were studied. Finally, toincrease the efficiency of cyanobacteria were determined absorb theoptimal conditions using the Taguchi method. The optimization process of absorption, the bestamount of each of the parameters pH 5, and the weight of the algae S. platensis 0.5 g/L, 200mg/L for metal concentration and the time required was120 minutes. The results showed that the S. Platensisbiomassis suitable for economic development and efficient structures for the removal of heavy metals from aqueous solutions.
  Keywords: blue-green algae, Taguchi, wastewater, biological absorption, bioaccumulation
 • Zahra Azh, Iman Sourinejad, Seyed Ali Johari Pages 135-138
  Regarding the importance of studying inland water fishes specially the fish living in qanats, some morphology characteristics, length-weight relationship and growth type of Turkmenian loach Paraschistura sargadensis living in Aran qanat, Baft city were assessed by standard protocols. Range of total length was 25.1-51.38 mm, standard length was 20.65-43.10 mm, fork length was 23.41-46.85 mm, body depth was 2.97-4.66 mm and the weight of fish was 0.12-0.81 g. Total length- weight relation was as W=0.000012TL2.86 with r2= 0.978. According to the results of Pauly test, the value of “b” obtained had a significant difference with value of “3” and hence, the growth type of this species is allometric in Aran qanat.
  Keywords: Aran qanat, Morphology, Allometric growth, Paraschistura sargadensis
 • Mitra Arman, Soolmaz Soleimani*, Zahra Zarei, Jelveh Sohrabipoor, Mostafa Asadzadeh Pages 139-144
  The purpose of this study was to determine antibacterial activity of the marine algae. Different algae were subjected to the three solvents (n-hexan, ethyl acetate, methanol). Antibacterial activity of the extracts was performed using 7 bacterias by disc diffusion method.According to the results of the study, the algae Ulvalinza and Ulvaintestinalis had the highest antibacterial effect against positive gram bacteria especially, Bacillus subtilis. The results showed that all macroalgae ethyl acetate and n-hexan extracts had the considerable activity in the antibacterial. The results of the study showed that green, brown and red algeahave strong antibacterial effects.
  Keywords: Antibacterial activity, Marine macroalgae, Disk diffusion
 • Gholamali Akbarzadeh*, Ali Salarpouri, Siamak Behzadi, Mohammad Darvishi Pages 145-150
  The study of spatial and temporal variability of distribution of phytoplankton communities in Northern part of the Persian Gulf (Qeshm andLengeh Islands) was studied. In this study, five groups (47 genera) of phytoplankton include Bacillariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Crysophyceae and Euglenophyceae were identified. The results showed that Diatoms group (79.6 %) and Rhizosolenia genus (45.5 %), contributed more towards the percentage composition of different groups and genera of phytoplankton during the study. The annual changes in relative abundance and Margalef, Shannon, pielu and simpson indices were estimated, 0.58-2.56 , 0.08-0.97, 0.23-2.6, 0.09-0.93 respectively. Multivariate analysis of variance showed that during the sudy, density and biological indicators of phytoplankton were significant between seasons (P
  Keywords: Phytoplankton, Density, Diversity, Fishery, Persian Gulf