فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال پنجم شماره 1 (تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 1 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رودابه روفچایی *، سید حسین حسینی فر، سمیه سرمست نفوتی، شیرزاد حسن زاده صفحات 1-8
  در این مطالعه اثرات استفاده از رژیم های غذایی مختلف بر میزان نرخ رشد گاماروس دریای خزر Pontogammarous meoticus بررسی شد. میزان 5/1 گرم گاماروس تر با میانگین طولی 52/0±7 میلی متر به ظروف آکواریومی به حجم 900 سانتی متر مکعب (با حجم آبگیری 5/2 لیتر) منتقل گردید. گاماروس ها به مدت 45 روز و به میزان 6 تا 7 درصد بیومس کل با رژیم های غذایی شامل سیب زمینی پخته (تیمار 1)؛ 30 درصد مخمر و 70 درصد غذا سیب زمینی (تیمار 2)؛50 درصد مخمر و 50 درصد سیب زمینی (تیمار 3)؛ بدون غذادهی (تیمار 4) تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تولید کل (بالغین و نوزاد)، سرعت دو برابر شدن جمعیت و نرخ رشد ویژه جمعیتی به طور معنی داری در تیمار 2 و 3 بیشتر بود (05/0> P). افزایش بیوماس وزن و رشد روزانه نیز در تیمارهایی که در جیره ی غذایی مخمر دریافت می کردند به طور معنی داری بیشتر بود (05/0> P). تیمار 3 بیشترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از مخمر نانوایی می تواند سرعت رشد در گاماروس را بهبود بخشیده و در شرایط پرورشی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرورش، رژیم غذایی، گاماروس، مخمر
 • محمد مازندرانی *، محمد سوداگر، سمیه نمرودی صفحات 9-16
  در این تحقیق اثرات بافت شناسی مواجهه حاد با سولفات مس در 180 بچه ماهیان انگشت قد کپور مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور ماهیان گروه تیمار با دوز های 2، 4، 6، 8 و 10 میلی گرم در لیتر در معرض سولفات مس به مدت 4 روز قرار گرفتند. در طی این مدت علایم رفتاری و کلینیکی ماهیان ثبت گردید و به منظور بررسی های هیستوپاتولوژی از بافتهای کلیه، کبد و آبشش ماهیان در حال مرگ و تازه تلف شده نمونه برداری صورت پذیرفت و پس از تهیه مقطع و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین، نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان LC50 در این بررسی در طی 48 و 96 ساعت به ترتیب mg/l 3/6 و mg/l 9/4 برای بچه ماهیان کپور محاسبه گردید. در این بررسی در بافت های کلیه،کبد و آبشش تمام ماهیان گروه تیمار علایم آسیب بافتی ملایم تا شدید مشاهده گردید. شدت آسیب های بافتی مشاهده شده در تمام بافت ها با افزایش دوز و زمان سولفات مس افزایش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق درمان با سولفات مس در دوزهای بالاتر از mg/l 2 در مزارع بچه ماهیان کپور معمولی پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: LC50، مواجهه حاد، علایم کلینیکی، سولفات مس
 • شهریار زمانی، علی نصرالهی *، مرتضی یوسف زادی صفحات 17-23
  کشتی چسب ها از موجودات غالب گروه ماکروفولینگ ها (macrofoulings) هستند که در نواحی بین جزرومدی سراسر جهان یافت می شوند. در این مطالعه، اثرات تغذیه ی جلبکی با استفاده از گونه های Chaetoceros calcitrans، Ch. muelleri، Isochrysis galbana، Tetraselmis suecica و Chlorella vulgaris به صورت تک جلبکی و ترکیبی بر روی میزان متاموفوز لارو کشتی چسب Amphibalanus amphitrite مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای گرفته شده از کشتی چسب های بالغ در ظروف 6 خانه ای کشت داده شد و روزانه توسط جلبک با غلظت 105×2 (سلول/ میلی لیتر) مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان متاموفوز در لاروهای پرورش یافته با جلبک های مختلف وجود دارد (05/0>p). لاروهای تغذیه شده با رژیم غذایی تک جلبکی (به جز T. suecica) و غذای ترکیبی در 5 روز به مرحله ی سیپریس رسیدند، درحالی که لاروهای تغذیه شده با T. suecica در 6 روز به این مرحله رسیدند. بیشترین درصد متاموفوز در لاروهای تغذیه شده با غذای ترکیبی Cha. calcitrans و T. suecica مشاهده شد. این نتایج نشان می دهد که تغذیه ترکیبی و مخصوصا در حضور دیاتومه ها باعث کوتاه تر شدن دوره ناپلیوسی و افزایش درصد متامورفوز ناپلیوس ها و تبدیل آن ها به لارو سیپرید می شود.
  کلیدواژگان: سیپریس، کشتی چسب، ناپلیوس
 • مظاهر زمانی فرادنبه، سهیل ایگدری *، هادی پورباقر، سعید شهبازی ناصرآباد صفحات 24-33
  این تحقیق با هدف مطالعه تنوع شکل بدن سس ماهی کورا (Barbus cyri، De Filippi 1865) در ارتباط با تغییرات شرایط زیستگاه رودخانه در حوضه رودخانه سفیدرود به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 285 قطعه ماهی از سه رودخانه طالقان، توتکابن و کلورز این حوضه با شرایط زیستگاهی کاملا متفاوت نمونه برداری گردید. رابطه بین ویژگی های شکل بدن (مستخرج از روش ریخت سنجی هندسی) و فاکتورهای محیطی شامل عمق (cm)، عرض (cm)، سرعت جریان (m/s)، شیب رودخانه (%)، تعداد سنگ های بزرگ (<25 سانتی متر) بستر، قطر متوسط سنگ بستر (cm)، شاخص سنگ بستر، شاخص پوشش گیاهی ساحل رودخانه و شاخص پوشش جلبکی بستر با استفاده از روش 2B-PLS (two-Blocks Partial Least Squares) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای زیستگاهی و شکل بدن را در این گونه نشان داد و فاکتورهای عمق و عرض رودخانه، قطر متوسط سنگ بستر را به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار نشان داد. تحلیل نتایج روش 2B-PLS نشان داد که شکل بدنی ذخیره رودخانه های کلورز، بخش زیادی از ذخیره رودخانه توتکابن و بخشی از ذخیره رودخانه طالقان که دارای بدنی با عمق بیشتر و سر بزرگ و گرد و ساقه دمی کم عمقی تر می باشند که با ویژگی های عمق بیشتر، سرعت کمتر و عرض کمتر و تعداد بیشتر سنگ های بزرگ رابطه معنی داری دارند و نمونه های شکل بدنی دوکی شکل با عمق کم و سری کوچک و ساقه دمی عمیق با سرعت بیشتر آب، عمق زیاد، عرض رودخانه بیشتر و وجود بستری با سنگ های کوچکتر رابطه معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: فاکتورهای محیطی، شکل بدن، حوضه سفیدرود، 2B-PLS
 • عیسی سلگی *، جوانه اسفندی سرافراز صفحات 34-43
  آلودگی فلزات سنگین ممکن است اثرات مخرب بر تعادل محیط دریافت کننده و تنوع موجودات آبزی داشته باشد. در میان گونه های جانوری، ماهیان موجوداتی هستند که نمی توانند از اثرات زیان بار این آلاینده ها فرار کنند. هدف از این پژوهش فراهم آوردن داده ها در مورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضلات ماهی کفال و ارزیابی خطر احتمالی مرتبط با مصرف آن بود. در بهار سال 1393، تعداد 29 عدد ماهی کفال از سواحل بندر انزلی در استان گیلان جمع آوری شد. پس از هضم نمونه ها توسط اسیدهای غلیظ، غلظت فلزت سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهی به ترتیب 67/0 و 072/0 میکروگرم بر گرم است. غلظت دو فلز در مطالعه حاضر پایین تر از حد مجاز FAO، MAFF، WHOو NHMRC بود. جذب روزانه برآورد شده (EDI) هر دو فلز از طریق مصرف ماهی کفال طلایی برای مردم بومی ساحل بندر انزلی زیر حد مجاز روزانه قابل تحمل برای یک شخص70 کیلوگرمی (PTDI70) تعیین شده توسط EPA بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر هیچ مشکلی برای سلامت انسان از نظر مصرف ماهی کفال در سواحل بندر انزلی ایحاد نمی شود.
  کلیدواژگان: شاخص خطر، فلزات سنگین، کفال طلائی، دریای خزر
 • رضا سلیقه زاده *، وحید یاوری، سید محمد موسوی، محمد ذاکری صفحات 44-50
  در این تحقیق اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه ای اسپیرولینا بر برخی از فاکتورهای ایمنی ماهی بنی انگشت قدMesopotamichthys sharpeyi به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به جیره غذایی پایه افزوده شد. غذادهی ماهیان آزمایشی طی دوره آزمایش در حد سیری و 2 بار در روز انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که میزان کمپلمان های C3 و C4 و لیزوزیم در ماهیان بنی که با جیره غذایی حاوی 10 درصد اسپیرولینا تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از میزان بالاتری برخودار بودند. میزان C3 و C4 و فعالیت لیزوزیم در تیمار 10% بیشتر از سایر تیمارها بود، و اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان داد (05/0P<). براساس نتایج این تحقیق، مکمل تغذیه ای اسپیرولینا در سطح 10 درصد باعث افزایش شاخص های ایمنی کمپلمان ها و لیزوزیم در ماهی بنی می شود.
  کلیدواژگان: کمپلمان، لیزوزیم، Spirulina platensis
 • محسن صفایی *، محمد مومنی صفحات 51-61
  این پژوهش در آبهای منطقه سیریک تا اطراف بندرعباس و قشم و از اردیبهشت ماه سال 1389 تا مهرماه 1390 صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با تور ترال کف ویژه میگو صورت گرفت. در این تحقیق مشخص گردید ضریب تلاش صیادی در نقطه بیشینه تولید پایدار، برابر 1/1 می باشد. در این سطح میزان محصول (MSY) به 2/302 تن، میزان توده زنده بقاء یافته در دامنه زمانی محاسباتی به 6/131 تن و میزان ارزش اقتصادی حاصل از صید خرچنگ شناگر آبی به 3/625 دلار می رسد. کاهش 20 % میزان تلاش صیادی منجر به تولید محصول کم تر اما با میزان بهینه صرفه اقتصادی (MEY) معادل با 1/633 دلار خواهد بود. بررسی الگوی Recruitment نسبی این گونه خرچنگ نشان داد که در استان هرمزگان بیشترین درصد با قابلیت صید در مهرماه وجود دارد و سن احیاء و یا بازگشت شیلاتی تقریبا 5/0 سال (6 ماه) با عرض کاراپاس 91 و 110 میلیمتر به ترتیب برای جنس های ماده و نر خرچنگ شناگر آبی تخمین زده شد. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز گروه های همزاد به روش باتاچاریا، حداقل سه گروه سنی در تمامی فصول سال های 91 -1389 و برای هر دو جنس نر و ماده خرچنگ شناگر آبی تشخیص و جداسازی شد. همچنین این گروه ها در برخی ماه ها به ویژه در جنس ماده خرچنگ، درجاتی از هم پوشانی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: تولید پایدار، مدل تامپسون و بل، باتاچاریا، خلیج فارس
 • رضا شیخ اکبری مهر *، پرویز ملک زاده صفحات 62-68
  علیرغم کشف و تولید تعداد زیادی از آنتی بیوتیک ها، همچنان مشکلات عمده ای در درمان عفونت های میکروبی به دلیل مقاوم شدن سویه های باکتری به داروهای ساختگی، وجود دارد. بنابراین شناخت و معرفی منابع دارویی جایگزین از قبیل ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. از آنجا که کشور ایران دارای اقلیم متنوعی بوده و غنی از گیاهان مختلف می باشد، تصمیم گرفته شد تا از میان این منبع عظیم طبیعی به بررسی اثرات ضدباکتریایی گیاه علف بید پرداخته شود. این جنس در ایران شامل 18 گونه می باشد که در تحقیق حاضر عصاره الکلی 9 گونه از نظر فعالیت ضدباکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری و شناسایی گونه ها، بخش های هوایی گیاه خشک و عصاره گیری گردیده و تست حساسیت باکتری به عصاره و تعیین کمترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که به جز یک گونه، عصاره بخش های هوایی گونه های مطالعه شده دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج بر روی طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و منفی می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی در برابر عصاره علف بید حساس تر هستند.
  کلیدواژگان: ضدباکتری، طب سنتی، عصاره الکلی، علف بید
 • کیوان اجلالی *، رضوان موسوی ندوشن، علی ماشینچیان، سید محمدرضا فاطمی، محمدصدیق مرتضوی صفحات 69-76
  فلزات سنگین جزو آلودگی های پایدار محسوب می شوند که در بدن موجودات تجمع و تغلیظ می یابند. مقایسه مکانی غلظت سرب در سه گروه از ماکروبنتوزها شامل شکم پایان، دو کفه ای ها و خرچنگ ها و نیز در رسوبات در اسفند سال 91 با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. میانگین غلظت سرب رسوب در خور گورسوزان با مقدار 359/0 بیشترین و در پشت شهر با مقدار μg/g 216 /0 دارای کمترین غلظت بود. در خرچنگ ها غلظت سرب در خور گور سوزان با μg/g 47/0 و در پشت شهر با مقدار μg/g 27/0 در دوکفه ای ها در اسکله باهنر با μg/g 3/0، خور گورسوزان با μg/g 01/0 و در شکم پایان نیز در اسکله با هنر با مقدار μg/g 15/0 و در خور گورسوزان با μg/g 039/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین غلظت سرب می باشند. مقایسه غلظت سرب در گروه های سه گانه ماکروبنتوز نشان داد که خرچنگ ها > دوکفه ای ها > شکم پایان دارای غلظت سرب در بدن خود هستند. همبستگی معنی دار بین غلظت سرب در رسوبات و خرچنگ ها و عدم این همبستگی بین رسوبات با شکم پایان و دوکفه ای ها نشان داد که خرچنگ ها می توانند سرب موجود در بدن خود را به طور مستقیم از رسوبات دریافت نموده در صورتیکه نرمتنان این فلز را از سایر منابع سرب مثلا سرب موجود در آب دریافت می کنند.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، زنجیره غذایی، فلزات سنگین، خلیج فارس
 • زهرا درویش نیا *، علیرضا ریاحی بختیاری، احسان کامرانی، میر مسعود سجادی صفحات 77-87
  تحقیق حاضر به منظور بررسی غلظت فلزات روی، آهن و سرب در بافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و رسوبات پیرامون آنها در ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم انجام شد. آنالیز فلزات در نمونه های مرجانی و رسوبات هضم شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی کوره ای گرافیتی جهت سنجش سطوح سرب و دستگاه جذب اتمی شعله جهت سنجش سطوح روی و آهن انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر سرب و روی در بافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (01/0>P). از لحاظ غلظت عنصر آهن در بافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (01/0P و 05/0>P). لذا با توجه به اهمیت زیاد اکوسیستم مرجانی جنوب جزیره قشم و نتایج حاصل از این تحقیق مرجان ها می توانند به عنوان موجودات پایشگر زیستی توصیه شوند.
  کلیدواژگان: پایشگر زیستی، رسوبات، سرب، مرجان
 • مریم نوروزی *، کیوان عباسی صفحات 88-94
  هدف از این مطالعه بررسی ترکیب سنی، نسبت جنسی، رشد و هماوری ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در رودخانه سفیدرود بود. تعداد 189نمونه ماهی از بهمن ماه 1391 تا خرداد 1392 به صورت ماهانه صید شد. نسبت کلی جنس ماده به نر 39/1:1 بود. دامنه طولی و وزنی به ترتیب 2/17-2/71 میلیمتر و 06/0-81/5 گرم بود. فاکتور وضعیت جنس نر بیشتر از جنس ماده به دست آمد. الگوی رشد در جنس نر و ماده آلومتریک مثبت (b>3) بود. ماهیان در رودخانه سفیدرود دارای گروه سنی 1 تا 9 بودند. متوسط هماوری مطلق 11/33±77/78 عدد بود. هماوری مطلق با طول و وزن بدن ماهی همبستگی معنی دار داشت. نتایج به دست آمده از این مطالعه به افزایش اطلاعات موجود در مورد این گونه کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: سفیدرود، هماوری، Rhodeus amarus
 • میلاد عادل *، رضا صفری، هادی منجی، سید محمد وحید فارابی صفحات 95-102
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی جیره بر روی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) صورت گرفت. به این منظور، 4 گروه از بچه ماهیان سفید با میانگین وزنی 14/0±12/1 گرم در وان های پلاستیکی با تراکم 40 عدد ماهی در هر وان، به مدت 56 روز با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (0، 1، 2 و 3 درصد غذا، هر تیمار با 3 تکرار) غذادهی شدند. در انتهای دوره شاخص های رشد (میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه)، درصد بازماندگی و ترکیبات لاشه این تیمارها با تیمار شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بچه ماهیان سفید تغذیه شده با سطح 3 درصد عصاره نعناع فلفلی، از شاخص های رشد بهتر و بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند. این در حالی است که بررسی ترکیب شیمیایی لاشه نشان دهنده آن بود که اختلاف معناداری در ترکیب تقریبی لاشه بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، استفاده از نعناع فلفلی در سطح 3 درصد در جیره بچه ماهیان سفید، به منظور بهبود شاخص های رشد و بازماندگی این گونه ارزشمند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، نعناع فلفلی، شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیبات بدن
 • مریم خوش اخلاق، احسان کامرانی، عیسی ابراهیمی درچه، ایمان سوری نژاد* صفحات 103-112
  اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ماربر سمیرم در فصول بهار و تابستان 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از بزرگ بی مهرگان کفزی با استفاده از دستگاه نمونه بردار سوربر با (سطح دهانه 5/30×5/30 سانتیمتر و چشمه تور 500 میکرون) بصورت ماهانه در موقعیت های ورودی، خروجی و پایین دست سه مزرعه پرورش ماهی در بستر رودخانه انجام شد. علاوه بر سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، در مجموع 5326 نمونه از بزرگ بی مهرگان کفزی شناسایی شدند که به 34 جنس، 22 خانواده و 8 راسته تعلق داشتند. شاخص غنای EPT و EPT/Chironomidae در ایستگاه های بلافاصله بعد از مزارع نسبت به ایستگاه های بالادست از مقادیر کمتری برخوردار بود و با فاصله گرفتن از مزارع بهبود پیدا کرد. علاوه بر آن شاخص زیستی هیلسینهوف، کیفیت آب در محدوده مورد مطالعه را در طبقه کیفی متوسط تا عالی طبقه بندی کرد. نتایج حاصل در مجموع نشان داد که رودخانه ماربر سمیرم در شرایط این تحقیق از قابلیت خود پالایی مناسبی برخوردار است به طوری که در فاصله دو کیلومتری از مزارع پرورش ماهی کیفیت آب آن بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: پساب، قزل آلا، رودخانه ماربر، EPT
 • ایرج هاشم زاده سقرلو* صفحات 113-120
  در این مطالعه ماهیان 8 رشته قنات در تفت و مهریز استان یزد با استفاده از توالی ژن COI در مقایسه با نمونه های متعلق به رودخانه های سیروان، کارون، مند، کر، حوضه کرمان و حوضه نمک مورد بررسی قرار گرفتند. گونه های Capoeta saadi و Cyprinion sp. در قنات های مورد مطالعه مشاهده شدند. تنوع هاپلوتایپی در قنات ها صفر بود. هاپلوتایپ ماهیان C. saadi قنات های مورد مطالعه با هاپلوتایپ متعلق به حوضه کر یکسان بود. هاپلوتایپ Cyprinion sp. با هاپلوتایپ های گونه های Cyprinion watsoni و Cyprinion macrostomum حوضه های مند و کارون فاصله ژنتیکی قابل توجهی ( 68/1-94/1 درصد) داشت. در بررسی های شجره شناسی، جنس Capoeta یک گروه تک شجره ای را تشکیل داد که جنس های Luciobarbus، Barbus نسبت به آن اجدادی بودند و بر پایه اطلاعات به دست آمده جنس Cyprinion نسبت به سایر جنس های مورد مطالعه قدیمی تر است که شاید با سطح پلوئیدی آن (دیپلوئید) در مقایسه با سایر جنس ها قابل توجیه باشد.
  کلیدواژگان: قنات، هاپلوتایپ، یزد، COI
 • پریسا سهیل نقشی، هادی ارشاد لنگرودی *، انوشه کوچکیان صبور صفحات 121-126
  هدف این تحقیق افزایش مدت ماندگاری و بهبود کیفیت گوشت ماهی کپور نقره ای هنگام نگهداری در یخ از طریق افزودن عصاره رزماری بود. ماهیان به مدت 90 دقیقه در محلول های 200 و 600 میلی گرم در لیتر عصاره رزماری غوطه ور گردیدند. شاخص های شیمیایی و آنزیمی فساد چربی شامل مجموع بازهای نیتروژنی فرار، تیوباربیتوریک اسید و پراکسید در زمان های 16، 12، 8، 4، 0 روز پس از یخ گذاری با 3 تکرار اندازه گیری شد و با نمونه های شاهد فاقد عصاره مقایسه گردید. بر اساس نتایج، عصاره رزماری در تمامی زمان های آزمایش، اکسیداسیون چربی را به شکل معناداری (P<0.05) به تعویق انداخت. بهترین کیفیت در تیمار رزماری با غلظت 600ppm دیده شد و تا پایان دوره در محدوده استاندارد باقی ماند.
  کلیدواژگان: کپور نقره ای، عصاره رزماری، اکسیداسیون چربی
|
 • Rudabeh Rufchaie*, Seyed Hossein Hoseinifar, Somaie Sarmast Nafoti, Shirzad Hasanzade Pages 1-8
  In this study, the effects of different diets on growth rates of Gammarus Pontogammarous meoticus were determined. A biomass of 1.5 g Gammarus with an average length of 7 ± 0.25 mm was transferred to the glass aquaria with volume 900 cm3 (volume 2.5 l). The Gammarus were fed with diets include baked potato (treatment 1), 30 percent yeast and 70 percent potato, (treatment 2), 50 yeast percent and 50 percent potato (treatment 3), no feeding (treatment 4) at rate of 6 to 7 percent of total biomass for 45 days. Results showed that the total production rate (adult and baby), specific growth rate and population doubling time were significantly high in treatments 2 and 3(P > 0.05). The biomass and daily growth rate were significantly higher than yeast fed Gammarus (P> 0.05). Additionally Gammarus in treatment 3 had the highest food conversion ratio. The results of the present study showed that the administration of yeast in diet can improve Gammarus growth rate under culture conditions.
  Keywords: Yeast, Gammarus Farming, Growth, Diet, Pontogamarous meoticus
 • Mohammad Mazandarani*, Mohammad Sudagar, Somayeh Namroodi Pages 9-16
  In the present study histological effects of copper sulphate on, 180 common carp, Cyprinus carpio, fingerlings were studied. In this regard, fish of treatment groups were exposed to 2, 4, 6, 8 and 10 ppm of copper sulphate during 4 days. Behaviours and clinical signs of fish were recorded during the experiment, and samples were done from kidney, liver and gill of moribund and fresh dead fish, and specimens were studied after section and hematoxylin_ Eosin staining for histopathological signs. In this study LC50 value for 48 and 96 hours exposure were calculated as 6.3 and 4.9 mg/l, respectively for common carp fingerlings. Mild to severe histopathological signs were observed in kidney, liver and gill of all treatment fish specimens. Pathologic severity signs in sampled tissues were increased by increasing in concentration and exposure times of copper sulphate. According to the results, it is not recommended to use copper sulphate in fingerling common carp farms in dosage higher than 2 mg/l.
  Keywords: LC50, Acute exposure, Clinical sign, Copper sulphate
 • Shahryar Zamani, Ali Nasrolahi*, Morteza Yousefzadi Pages 17-23
  Barnacles are one of the dominant macrofouling organisms found in the intertidal region throughout the word. In this study, the effects of mono and mixed algal diet (Chaetoceros calcitrans, C. muelleri, Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica and Chlorella vulgaris) on the larval metamorphosis of the barnacle Amphibalanus amphitrite were evaluated. Larvae obtained from A. amphitrite were cultured in six-well plate on a daily algal food at cell concentration of 2 × 105 cell/L. One-Way ANOVA and Tukey’s test indicated significant differences among the metamorphose rates of the larvae reared at different algal diet (p
  Keywords: Barnacle, Amphibalanus amphitrite, Naplius, Cypris, Mono algal deit, Mixed algal diet
 • Mazaher Zamani Faradonbe, Soheil Eagderi*, Hadi Poorbagher, Saeid Shahbazi Naserabad Pages 24-33
  This study was conducted to investigate the relationship between body shape and environmental factors related to a rivarian ecosystem in Kura barbel (Barbus cyri) of the Sefidrud River basin. For this purpose, a number of 285 specimens were sampled from three rivers with different habitat properties including the Taleghan, Totkabon and Kloraz Rivers. The relationship between body shape (extracted using geometric morphometric method) of studied stocks with environmental parameters including depth, velocity, river width, slope of river, number of large stones of river bed, average diameter of stream bed ston, stream bed index, algae covers bed index and riparian vegetation cover index using with two-Blocks Partial Least Squares was investigated. The result showed a significant relationship between habitat factors and body shape in Kura barbel suggested depth, width, average diameter of stream bed as effective factors. The results of 2B-PLS revealed that body shape of kloraz, most part of Totkabon and Taleghan stoks have a deeper body, large head and deep caudal peduncle that are significantly related to more depth, lower velocity, lower width and more number of large stones of river bed, and individuals with with fusiform body shape with lower depth, smaller head, deeper caudal peduncle have significant relationship with higher velocity, more depth, greater width and river bed with smaller stones.
  Keywords: Body shape, Environmental factors, Kura barbell, Sefidrud River basin, 2B-PLS
 • Eisa Solgi*, Javaneh Esfandi Sarafraz Pages 34-43
  Heavy metal pollution can have devastating effects on the ecological balance of the recipient environment and a diversity of aquatic organisms. Among animal species, fishes are the inhabitants that cannot escape from the harmful effects of these contaminants. In the present research, during spring 2014, twenty-nine specimens of Liza aurata were collected from Bandar Anzali coast in Gilan province. The aim of this study was to provide information on heavy metal (Cd and Pb) concentrations in the muscles of this fish species and to evaluate the possible risk associated with their consumption. The levels of heavy metals were measured by GFAAS after digestion of the samples using concentrated acids. The results of this study showed that the average concentrations of cadmium and lead in muscle were 0.67 and 0.072 µg/g, respectively. The concentration of two metals in the present research were lower than the limits permitted by FAO, WHO, MAFF and NHMRC. The estimated daily intakes (EDI) of two metals through consumption of the Liza aurata fish by native people in the Bandar Anzali coast were well below the permissible tolerable daily intake for 70 kg person (PTDI70) set by EPA. Therefore, it can be concluded that no problems on human health would be raised at present from the consumption of Liza aurata fish from the Bandar Anzali coasts.
  Keywords: Caspian Sea, Heavy metal, Hzard index, Liza aurata
 • Reza Saligheh Zadeh*, Vahid Yavari, Seyed Mohammad Mousavi, Mohammad Zakeri Pages 44-50
  Effects of different levels of spirulina dietary supplementation on some immune parameters of Benny Mesopotamichthys sharpeyi fingerlings were investigated in an 8 weeks experimental period. Dried and powdered spirulina algae in five levels of 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 % was added to the experimental diet .Experimental fish were fed to satiation twice daily. Results indicated that the amount of complements C3, C4 and lysozyme were higher in benny fish receiving diet with 10% spirulina compared to fish being fed diet with 0% of spirulina. Amount of C3, C4 and lysozyme activity in 10% treatment were higher and showed a significant difference (P
  Keywords: Benny fish, Complement, lysozyme, Spirulina platensis
 • Mohsen Safaie*, Mohammad Momeni Pages 51-61
  This study was conducted to determine the virtual population analysis, recruitment pattern and cohort analysis of blue swimming crab (Portunus segnis) in coastal waters of the Persian Gulf and the Oman Sea (Hormozgan province). Sampling was carried out monthly by bottom trawl from May 2010 to October 2011. Results of Thompson and Bell prediction analysis showed that the maximum sustainable yield (MSY) was 302.2 tons, total survival biomass was 131.6 and maximum economic yield (MEY) was $625.3. A 10 % decrease in the level of fishing effort is recommended to ensure sustainability of the blue swimming crab stock.Maximum of recruitment pattern was in October (age of recruit 0.5 Y-1) with average carapace width of 91 and 110 mm for female and male respectively. Three cohorts were distinguished based on Bhattacharya's method for both sex of blue swimming crab.
  Keywords: Bhattacharya, MSY, Persian Gulf, Portunus segnis, Recruitment, VPA
 • Reza Sheikh Akbari Mehr, Parviz Malekzadeh Pages 62-68
  The emergence of new pathogens and the increase in the number of multidrug-resistant strains in well-established pathogens during the past decade represent a growing public health concern globally. Therefore, it is important to introduce and replace new sources of drug such as medicinal plants with antimicrobial properties. The aim of the present sturdy was to evaluate the antibacterial effects of areal parts extract of Epilobium species collected from Iran. The results revealed that extract of all species studied, except (E. roseum subsp. subsessile) could inhibit the growth of bacteria. Based on our results, gram positive test bacteria showed the most susceptibility to the extracts compared to gram negative ones. None of the extracts could affect the growth of Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis. We found that the willow herb extract inhibited the growth of bacteria in culture more effectively than related common antibiotics. Given that aerial parts of plant extract was utilized for this study, further investigation is recommended to determine which specific part of the plant (i.e., leaves, stem, and flowers) possess the antibacterial properties.
  Keywords: Antibacterial activity, Epilobium, Plant extract, Traditional medicine
 • Keivan Ejlali*, Rezvan Mosavi Nadoshan, Ali Mashinchiyan, Seyed Mohammadreza Fatemi, Mohammad Sedigh Mortezavi Pages 69-76
  This is confirmed that bacteria and other living organisms are not able to decompose or excrete the heavy metals, so heavy metals concentrate and accumulate in their tissues and cause toxicity in other organisms in high levels of food chain via biomagnifications and transfer by organisms to the intermediate levels of food chain for instance macrobenthos. Mean concentration of lead was estimated in sediment and also in three groups of macrobenthose in five areas in coast of Bandar Abbass. Results showed that the mean concentration of the Lead in sediments was from 0.359 ppm in Goorsozan estuary to 0.216 ppm in Posht-e-Shahr. Lead concentration in crab was maximum in Goorsoozan estuary with 0.470 ppm and minimum in Posht-e-shahr with 0.270 ppm. Bivalvia with 0.300 ppm in Bahonar Jetty and 0.250 ppm in Goorsoozan estuary obtained maximum and minimum concentration of Lead, respectively. Gastropoda obtained 0.150 ppm of Pb in Getty Bahonar and 0.039 ppm in Goorsoozan estuary. The results confirmed that Lead concentration was in order of Crabs > Gastropoda > Bivalvia. Spatial comparison of Lead concentration showed that sediment and crabs obtained high concentration of Lead in Goorsoozan estuary, while Gastropoda and Bivalvia obtained high concentration of Lead in Jetty Bahonar. The significant coefficient of Lead concentration between sediment and crab indicated that crabs bioaccumulate Lead from sediment directly but lack of significant coefficient between Gastropoda and Bivalvia with sediment showed these organisms bioaccumulate Lead from other sources of sediment for instance water.
  Keywords: Food Chain, Heavy Metals, Macrobenthos
 • Zahra Darvishnia*, Alireza Riahi Bakhtiari, Ehsan Kamrani, Mir Masoud Sadjjadi Pages 77-87
  The following research was conducted to study the concentration of Pb, Fe & Zn in skeletons and sediments of dominant hard coral family (Faviidae) in Zeyton Park, Naz Islands and Shib-deraz stations, South of Qeshm Island. The analysis of these heavy metals in digested samples of skeletons and sediments was done using graphite furnace Atomic Absorbtion Spectophotometry for measuring the levels of Pb and Flame Atomic Absorbtion Spectophotometry for measuring the levels of Fe & Zn. The results indicated that there are significant statistical differences toward concentration of Pb and Zn in skeletons of coral family (Faviidae) among Zeyton Park, Naz Islands Shib-deraz stations (P
  Keywords: Analysis Heavy metals, Coral, Sediment, Persian Gulf
 • Maryam Norouzi*, Keyvan Abbasi Pages 88-94
  This study aimed to determine sex ratio, age, growth and reproduction of the populations of R.amarusin Sefidroodriver. In total 189 fish were caught monthly from February to June 2013. Overal sex ratio was 1:1/39. Total weight (W) and total length (TL) was 17/2-71/2mm and 0/06-5/81g, respectively. The condition coefficient of males was higher than females. Growth models in all population were positive allometric for males and females. Fishes in Sefidrood river population had 1 till 9 age group.The average number of eggs was 78.778±33.11. Fecundity (F) with fish total length (TL) and weight (W) had significant correlation. The results of this study would help to increase the information of these species.
  Keywords: Age, Fecundity, Growth, Rhodeus amarus, Sefidrood River
 • Milad Adel*, Reza Safari, Hadi Monji, Seyed Mohammad Vahid Farabi Pages 95-102
  This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Mentha piperita extract on growth factors, survival rate and body composition of Rutilus frisii kutum fry. For this purpose, four groups of fish with mean weight of 1.12± 0.14 g were raised for 56 days in plastic tanks (40 fish to each tank) and feeding with different levels of M. piperita with concentrations of 0, 1, 2.0 and % 3.0. At the end of the trial, growth factors (final weight, weight gain, SGR, feed conversion ratio (FCR), survival rate and body composition were determined and compared with control group. Our results showed that R. frisii kutum fry fed on diet supplemented with 3% M. piperita had significantly higher growth factors and survival rate compared to other treatments (P0.05). Based on the results, using of M. piperita extract, especially at the level of 3.0% can improve the growth performance and survival rate of R. frisii kutum fry.
  Keywords: Body composition, Growth performance, Rutilus frisii kutum, Survival rate
 • Pages 103-112
  The effect of Rainbow trout farms effluents on benthic macro-invertebrates of Marber River in Semirom city was investigated in spring and summer of 2013. Sampling from benthic macro-invertebrates was done monthly using Surber sampler (mouth area of 30.5 * 30.5 cm with a 500 mesh net) at entrance, discharge and far from three fish farms. In addition to measuring physical and chemical parameters of water, a number of 5326 samples from benthic macro-invertebrates were identified totally, which belonged to 34 genus, 22 families and 8 orders. Indices of EPT richness and EPT/Chir were lower at stations immediately located after the farms in compare to the upstream stations. These indices were improved by getting far from the farms. Hilsenhoff family biotic index categorized the quality of water in the range of fair to excellent. Based on the results, Marber River in Semirom has got the ability of self-purification and at the distance of two kilometers from trout farms, its water quality has been improved.
  Keywords: Trout farm effluent, benthic macro, invertebrates, Marber River
 • Iraj Hashemzadeh Segherloo* Pages 113-120
  In this study fish in 8 Qanats in Taft and Mehriz townships of the Yazd Province were compared to specimens from Sirvan, Karun, Mond, Kor Rivers, Kerman and Namak basins. In the studied Qanats, Capoeta saadi and Cyprinion sp. were observed. The haplotypic diversity in Qanats was zero. Capoeta saadi haplotype observed in Qanats was similar to haplotype observed in the Kor basin. Cyprinion sp. haplotype was highly distant (1.68-1.94 percent) from the haplotypes observed in Cyprinion watsoni and Cyprinion macrostomum of Mond and Karun Rivers. In the phylogenetic analyses the genus Capoeta clustered as a monophyletic group with Luciobarbus and Barbus genera as ancestral groups relative to it. According to the observed data the genus Cyprinion is older than the other genera studied here and it may be justified based on its ploidy level (diploid) compared to other genera.
  Keywords: Qanat, Yazd, Haplotype, COI, Capoeta, Cyprinion
 • Parisa Soheilnaghshi, Hadi Ershad Langroudi*, Anoushe Koochakian Saboor Pages 121-126
  The objective of study was to determine the effects of added rosemary extract on increasing shelf-life and quality of meat in silver carp during ice storage. Fishes dipped in a solution prepared of rosemary extract (200 and 600 ppm) for 90 minutes and then were icing. Chemical and Enzymatic index includes total volatile basic nitrogen, thiobarbituric acid, peroxide value were measured and compared with control treatment at the beginning of the experiment, and again on days 4,8,12 and 16 of ice storage with 3 replicates. Based on results in all of treatments by passing time, rosemary extract significantly (p
  Keywords: Silver Carp, Rosemary extract, Lipid oxidation, Ice Storage