فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال چهارم شماره 4 (بهار 1394)
 • سال چهارم شماره 4 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/13
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محبوبه خبازی، محمد هرسیج، سیدعلی اکبر هدایتی، محمدحسن گرامی *، حامد غفاری فارسانی صفحات 1-7
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیرات غلظت های تحت کشنده ی 0125/0، 035/0، 075/0 و 15/0 میلی گرم بر لیتر فلز مس بر پارامترهای هماتولوژیک خون قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss پی ریزی شد. نمونه ها با میانگین وزنی حدود 3±18 گرم به مدت یک هفته در معرض سولفات مس قرار گرفتند. دمای آب در طی دوره آزمایش 1±14 درجه سانتی گراد، pH 5/8-7 و سختی کل برابر با 270 گرم بر لیتر کربنات کلسیم بود. شمارش کلی گلبول قرمز و سفید (RBC)، شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید (WBC) هموگلوبین و اندیس های گلبولی (MCV، MCH، MCHC) با روش های متداول آزمایشگاهی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آنالیز پارامترهای خونی نشان داد که سولفات مس بر میزان گلبول های قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH، MCHC، نوتروفیل و لنفوسیت تاثیر معنی داری داشته است و این در حالی است که تاثیرات در میزان ائوزونوفیل و مونوسیت معنی دار نبود. در نهایت این پژوهش نشان داد که فاکتورهای خونی این آبزی می تواند بیومارکر مناسبی جهت بررسی وجود فلز مس در منابع آبی باشند.
  کلیدواژگان: شاخص های خونی، قزل آلای رنگین کمان، مس
 • امیر مانی ورنوسفادرانی *، آرش جوانشیر خویی، غلامرضا رفیعی صفحات 8-17
  با افزایش جمعیت کره زمین، ورود آلاینده ها به منابع آبی افزایش یافته و سبب محدود شدن منابع آب قابل استفاده برای انسان شده است. محدودیت دسترسی به منابع آب شیرین به ویژه در خاورمیانه که دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است، اهمیت توجه به بازیافت آب را در این منطقه دو چندان می-کند. مشکل عمده بسیاری از سیستم های تصفیه فاضلاب متداول، محتوای بالای نیتروژن و فسفر پساب خروجی آن ها است که قابلیت استفاده مجدد پساب را تحت تاثیر قرار می دهد. راه کاری که امروزه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است جذب زیستی این مواد از فاضلاب است. در این پژوهش بررسی عملکرد یک سیستم بیودراف که برای اولین بار بیوفیلم جلبکی به هسته باکتریایی آن اضافه شده، در جذب زیستی نیتروژن و فسفر از پساب شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از جذب بالاتر آمونیاک، نیترات، نیتریت و فسفات نسبت به سیستم های مشابه بود. راندمان جذب موارد ذکر شده در سیستم به ترتیب %02/97، %5/97، %86/98 و %29/96 از غلظت اولیه این مواد بود. به طور کلی می توان شرایط مناسب تبادلات گازی با اتمسفر در بیودراف را به همراه همزیستی جلبک و باکتری عاملی برای عملکرد بهتر سیستم طراحی شده نسبت به سیستم های مشابه دانست.
  کلیدواژگان: بازیافت آب، بیودراف، بیوفیلم جلبکی، تصفیه فاضلاب، جذب زیستی
 • تحسین رحمانی، مرضیه عباسی* صفحات 18-24
  دریاچه زریبار دریاچه ای کوچک، کم عمق و یوتروف در استان کردستان است که بر اساس مطالعات موجود با مشکل یوتروفیکاسیون مواجه می باشد. در مدیریت و کنترل یوتروفیکاسیون، بررسی روابط مواد مغذی و بیوماس فیتوپلانکتون (کلروفیل a) بسیار حایز اهمیت بوده و مدل های بسیاری جهت برآورد مقدار کلروفیل بر مبنای مقادیر مواد مغذی (فسفر و نیتروژن) ارائه شده است. هدف از این پژوهش برآورد مقدار کلروفیل a با استفاده از مدل های تجربی بر اساس مقادیر فسفر و نیتروژن و مقایسه آن با مقدار واقعی کلروفیل موجود در دریاچه است. جهت اندازه گیری مقدار فسفر، نیتروژن و کلروفیل a، نمونه برداری از شهریور ماه 1389 و به مدت یک سال انجام گرفت. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها برآورد صحیحی از مقدار کلروفیل دریاچه زریبار نداشتند و کلروفیل برآورد شده بسیار بیشتر از مقدار واقعی بود. لذا رشد فیتوپلانکتونی (کلروفیل a) توسط عاملی غیر از مواد مغذی که احتمالا نور است محدود شده و بنابراین روش های رایج کنترل یوتروفی که مبتنی بر کاهش بار ورودی مواد مغذی از خارج دریاچه است تاثیر چندانی بر وضعیت دریاچه نخواهند داشت. از این رو دریاچه زریبار نیاز به مدلی مختص به خود بر مبنای مولفه هایی مانند عمق شفافیت دارد که محدودیت نور را منعکس نمایند.
  کلیدواژگان: کلروفیل a، مواد مغذی، یوتروفیکاسیون، دریاچه زریبار
 • ندا سلطانی *، شقایق ایرانشاهی، فاطمه نظری، مهدی بلفیون، مرتضی رحمانی، بهلول ابراهیمی صفحات 25-32
  تجزیه زیستی یکی از رویکردهای نوین برای مقابله با مشکل رهاسازی هیدروکربنهای نفتی به محیط زیست است. در این مطالعه به تاثیر شدت نور در تجزیه زیستی آلاینده نفتالن و نیز پاسخ های فیزیولوژیکی سیانوباکتری Schizothrix vaginata پرداخته شده است. سیانوباکتری مذکور پس از خالص سازی، به محیطBG11 مایع منتقل گردید. سپس جلبک تحت تیمار نفتالن 05/0% قرار گرفت. میزان OD، وزن خشک، کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین ها از طریق اسپکتروفتومتری و نیز میزان تجزیه نفتالن به روش آنالیز گاز کروماتوگرافی GC انجام پذیرفت. داده های سنجش فیزیولوژیک با بهره گیری از روش داده های آزمایشگاهی توسط نرم افزار Design-Expert مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیشترین میزان کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین ها در روشنایی 5000 لوکس دیده شد. همچنین درصد کاهش نفتالن با افزایش روشنایی افزایش یافته و در ساعت سوم به حداکثر خود می رسد. وزن خشک تحت تیمار نفتالن با گذشت زمان کاهش یافته که حاکی از اثر منفی این آلاینده بر سیانوباکتری مورد آزمایش می باشد. نتایج نشان داد که تجزیه زیستی میکروبی آلاینده ها می تواند برای پاکسازی محیط استفاده گردد. زیست پالایی آلاینده ها به وسیله ریزجلبک ها یک روش سازگار با محیط، نسبتا ساده و اقتصادی و جایگزین روش های فیزیکو- شیمیایی است و نور اثر مثبت بر این فرآیند دارد.
  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، سیانوباکتری، کروماتوگرافی گازی، نفتالن
 • رضا صفری، میلاد عادل *، هادی منجی، حسین ریاحی چلیچه، امین نعمت الهی صفحات 33-40
  باکتری Streptococcus iniae مهم ترین عامل عفونی ایجاد کننده خسارات اقتصادی در مزراع پرورشی کشور است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی اسانس های گیاهی زولنگ (Eryngium campestre)، اناریجه (Pimpinella affinis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss)، زیره سیاه (Bunium persicum) و سیر (Allium sativum) بر باکتری زئونوز استرپتوکوکوس اینیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی اسانس ها از روش های استاندارد انتشار در دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده گردید و استرپتومایسین به عنوان استاندارد به کار گرفته شد. حداقل غلظت غلظت کشندگی اسانس های زولنگ، اناریجه، آویشن شیرازی، زیره سیاه و سیر بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به ترتیب 1، 1<، 25/0، 12/0 و 5/0 میکروگرم بر میلی لیتر و مقادیر حداقل بازدارندگی برای اسانس های مذکور به ترتیب 5/0، 5/0، 06/0، 06/0 و 12/0 میکروگرم بر میلی لیتر و قطر هاله رشد به ترتیب 7/0± 5/18، 4/0± 17، 3/1± 8/32، 1/1±8/22، 7/1±3/27 میلی متر تعیین شد. در این بررسی اسانس های زیره سیاه، آویشن شیرازی و سیر اثرات ضد باکتریایی مناسبی علیه S. iniae از خود نشان دادند. بنابراین اسانس های مذکور پس از انجام مطالعات تکمیلی می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های تجاری رایج برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری باشند.
  کلیدواژگان: اثرات ضدباکتری، اسانس های گیاهی، Streptococcus iniae
 • وحید سلیمانی، مهدی بنایی *، محمد محیسنی، بهزاد نعمت دوست حقی، لاله موسوی ده موردی صفحات 41-52
  در این مطالعه تاثیر تجویز عصاره گل ختمی (.Althaea officinalis L) در غلظت صفر (کنترل)، 5/2 ، 5 و 10 گرم بر فعالیت برخی از آنزیم های هپاتوپانکراسی ماهی کپور (Cyprinus carpio) نظیر آلفا آمیلاز، لیپاز و تریپسین در طی 60 روز بررسی شده است. تغذیه ماهی ها با جیره غذایی حاوی عصاره گل ختمی تاثیری بر شاخص سیری و نیز شاخص کبدی ماهی های کپور نداشت. سطح آنزیم آمیلاز و لیپاز در ماهی های تحت تیمار 10 گرم عصاره گل ختمی به طور معنی داری (05/0P<) کاهش یافت. اگرچه در روز 30، سطح آنزیم آمیلاز در ماهی های تحت تیمار 5 گرم عصاره به طور معنی داری (05/0P<) افزایش یافت اما سطح آنزیم تریپسین به طور معنی داری کاهش یافت. تجویز عصاره گل ختمی سبب کاهش معنی دار (05/0P<) سطح آنزیم لیپاز پانکراسی در روز 30 آزمایش گردید. اگرچه تغییر معنی داری در سطح آنزیم تریپسین پانکراسی در روز 60 مشاهده نگردید، اما سطح آنزیم آمیلاز پانکراسی در ماهی هایی که با 5/2 گرم عصاره گل ختمی تغذیه شدند به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر از ماهی های گروه کنترل بود. براساس نتایج، وجود ترکیبات پلی ساکاریدی در عصاره گل ختمی ممکن است عامل افزایش سطح آمیلاز پانکراسی باشد. اگرچه عصاره گل ختمی سبب کاهش لیپاز گردید، اما تاثیری بر سطح تریپسین نداشت.
  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، تریپسین، گل ختمی، لیپاز، ماهی کپور
 • اعظم نوری سیبنی، آرش اکبرزاده*، احمد نوری، پریا پرتو، محمد اسدی، علیرضا راضی، مهدی مهدی پور، مرتضی یوسف زادی صفحات 53-61
  در تحقیق حاضر تاثیر عصاره سیانوباکتری های چشمه آب گرم گنو بر رشد، بازماندگی و وضعیت ریختی بافت آبشش ماهی آفانیوس (Aphanius dispar) در شرایط دمایی نرمال و استرس بلندمدت حرارتی بررسی شد. به این منظور 228 عدد ماهی به چهار تیمار شامل تیمار کنترل (دمای °C25) تیمار حرارت (دمای °C40-37)، تیمار کنترل- سیانوباکتری و تیمار حرارت- سیانوباکتری تقسیم شدند. در پایان آزمایش در روز 44، فاکتورهای رشد شامل ضریب رشد ویژه (SGR)، وزن به دست آمده (WG) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در ماهیان گروه کنترل و کنترل- سیانوباکتری به طور قابل ملاحظه و معنی داری بیشتر از تیمار حرارت و حرارت- سیانوباکتری بود (05/0P<). میزان بازماندگی ماهیان در تیمارهای کنترل و کنترل- سیانوباکتری در پایان آزمایش 100 درصد بود، در حالیکه در تیمارهای حرارت و حرارت- سیانوباکتری بقای ماهیان به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (05/0>P). ماهیان نگهداری شده در دمای °C40-37 تغییراتی در بافت آبشش شامل پرخونی و کوتاه شدن رشته های ثانویه را نسبت به گروه کنترل نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط دمایی مشابه با چشمه آب گرم، عصاره سیانوباکتری های چشمه آب گرم گنو باعث کاهش عملکرد فیزیولوژیک ماهیان شده و نتوانسته تحمل استرس حرارتی را در ماهی آفانیوس افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آب گرم گنو، استرس دمایی، آفانیوس، سیانوباکتری
 • میلاد عادل، رضا پورغلام *، سید جلیل ذریه زهرا، رضا صفری، مریم قیاسی صفحات 62-70
  این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (Mentha piperita) جیره بر شاخص های رشد، ترکیبات لاشه، باکتری های روده ای و میزان بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با باکتری Yersinia ruckeri صورت گرفت. 4 گروه از ماهیان با میانگین وزنی 12/0±2/32 گرم در حوضچه های فایبرگلاس با تراکم 80 عدد ماهی توزیع و طی مدت 8 هفته با سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (0، 1، 2 و 3 درصد غذا، هر تیمار با 3 تکرار) غذادهی شدند. در انتهای دوره شاخص های رشد و ترکیبات لاشه تعیین و تعداد باکتری های روده ای و میزان مقاومت تیمارهای مختلف در مواجهه با باکتری محاسبه شد. نتایج نشان داد، که ماهیان تغذیه شده با سطح 3 درصد عصاره نعناع فلفلی، از شاخص های رشد بهتر، تعداد باکتری های لاکتیک بالاتر و درصد بازماندگی بیشتری در مواجهه با باکتری یرسینیا روکری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند (05/0P<). این در حالی است که در ترکیب تقریبی لاشه بین تیمارهای مختلف اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0P>). بر اساس نتایج حاصله، استفاده از عصاره نعناع فلفلی به ویژه در سطح 3 درصد در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان، به منظور بهبود شاخص های رشد و افزایش مقاومت ماهیان در برابر باکتری یرسینیا روکری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شاخص های رشد، قزل آلای رنگین کمان، نعناع فلفلی
 • میترا آرمان *، حسین ریاحی، علی سنبلی صفحات 71-79
  مطالعه حاضر به بررسی فلوریستیکی و اکولوژیکی جلبک های سبزآبی چشمه آب گرم چاه احمد واقع در استان هرمزگان پرداخته است. آنالیز فیزیکوشیمیایی آب این چشمه نیز به علت تاثیری که بر روی ترکیب گونه ای می گذارد انجام گرفت. نمونه ها در شیب های مختلف دما جمع آوری شده و با استفاده از فرمالین 4% تثبیت شدند. برای شناسایی جلبک های سبز- آبی موجود در توده های نمونه برداری شده از کلیدهای شناسایی معتبر و نیز جدیدترین مقالات مورفولوژیک مرتبط به این شاخه از جلبک ها استفاده شد. به منظور شناسایی، ابتدا صفات رویشی و زایشی کلیدی و تعیین کننده مربوط به هر جنس مانند شکل، رنگ و اندازه سلول، کلنی، تال و تریکوم، شکل، اندازه و رنگ سلول های رویشی، شکل سلول راسی، وجود غلاف و سایر خصوصیات مورفولوژیک مشخص شد. بیشترین تنوع فلور جلبکی در این چشمه در دماهای پایین مشاهده گردید. از میان گونه های مشاهده شده گونه های Jaaginema angustissimum،Jaaginema pseudogeminatum و Jaaginema geminatum در همه شرایط دمایی در این چشمه حضور داشتند. جهت یافتن ارتباط بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی محیط با پراکنش گونه ها آنالیز CCA انجام گرفت و مشخص شد که عواملی مانند pH، DO ، دما و عناصری مانند Na ، K، Ca و ترکیباتی مانند No3، So4، و Po4با پراکنش گونه ها مرتبط می باشند.
  کلیدواژگان: آزمون CCA، سیانوباکتری، چشمه آب گرم، هرمزگان
 • حامد کلنگی میاندره*، امید جعفری، آرش اکبرزاده صفحات 80-87
  در این تحقیق، بیان ژن کد کننده فاکتورهای القا کننده هایپوکسیا hif-1 و hif-2 در دوره تکامل لاروی گونه فیل ماهی (Huso huso) در شرایط نرمال اکسیژن ارزیابی گشت. در تمام زمان های تکاملی ماهی بلوگا، بیان ژن hif-1و hif-2از جنین تا ماهی جوان مشاهده شد. بیان ژن های هدف با استفاده از ژن رفرنس RPL6 نرمال سازی گشت. میزان تغییرات سطوح بیان ژن های hif-1 و hif-2 در تمامی دوره تکاملی از لحاظ آماری معنادار بود (P < 0.05). نتایج نشان داد که بیان نسبی ژن های hif-1 و hif-2 در دوره تکاملی در مرحله جنینی یا قبل از هچ شدن پایین بوده و پس از آن افزایش معنا داری در زمان هچ و تکامل ابتدایی لارو نشان دادند، در حالیکه در مراحل تکامل بعدی لاروی و مراحل نهایی لاروی رو به کاهش گذاشتند. افزایش میزان بیان ژن های مورد مطالعه با گذشت زمان لاروی به دلیل توسعه و تکامل عروق خونی و کاهش حجم کیسه زرده افزایش یافت. در این مطالعه مشخص گردید که دو ژن مذکور ارتباط تنگاتنگی با توسعه و تکامل لاروی به خصوص رگزایی (آنژیوژنزیز) دارند.
  کلیدواژگان: بیان ژن، تکامل لاروی، فیل ماهی
 • فهیمه صفوی، هادی پورباقر *، آرش جوانشیر، سهیل ایگدری صفحات 88-95
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات غلظت و مدت زمان در معرض قرارگیری با سم سایپرمترین بر بافت آبشش سیاه ماهی Capoeta damascina می باشد. برای انجام این آزمایش از سیاه ماهیان صید شده از رودخانه کردان کرج با وزن متوسط 150 گرم و میانگین طولی 12 سانتی متر استفاده شد. به طور کلی ماهیان در چهار تیمار (25/0، 5/0، 75/0 میکروگرم در لیتر و یک گروه شاهد) هر کدام با سه تکرار در معرض غلظت های تحت کشنده سم سایپرمترین قرار گرفتند. نمونه برداری از آبشش ماهیان در روزهای اول، پنجم و دهم آزمایش صورت گرفت. در این پژوهش، آسیب هایی نظیر هایپرپلازی سلول های راسی تیغه های آبششی، پوسته پوسته شدن اپیتلیال تیغه های آبششی، هایپرپلازی سلول های موکوسی در رشته های آبششی، فیوژن، کوتاه شدگی تیغه های آبششی، تورم رگی با شدت متفاوت در تیمارهای مختلف مورد بررسی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سم و زمان در معرض بودن ماهیان در برابر سم، آسیب های بافتی بیشتری بر آبشش ماهیان وارد می شود.
  کلیدواژگان: آبشش، سایپرمترین، سیاه ماهی، هایپرپلازی
 • نجمه عباسی، احمد نوری *، بی تا کلوانی نیتلی، محمدحسین طلوعی گیلانی صفحات 96-103
  در این پژوهش بررسی روند تکامل گنادی و رشد غدد جنسی و تعیین جنسیت تاس ماهی سیبری(Acipenser baerii) با استفاده از روش نوین و کم خطر اندسکوپی صورت گرفت. وضعیت رشد و تکامل گنادی 23 قطعه تاس ماهی سیبری پرورشی (7 ساله) با استفاده از روش اندسکوپی و بافت شناسی به منظور تایید یافته ها در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی گیلان مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه اندسکوپی از یک صفحه سیتوسکوپ 30 درجه، 22 سانتی متر طول و 5/7 میلی متر قطر، به همراه یک فیبر انتقال نور متصل به یک منبع نوری هالوژنی و یک برنامه فیلم-برداری نصب شده به رایانه دستی تشکیل شده است. در نتایج به دست آمده در این پژوهش با استفاده از اندسکوپی 52% ماهیان ماده و 48% نر تشخیص داده شدند که آزمایشات بافت شناسی نیز آن را تایید نمود. از این رو صحت و دقت به دست آمده در تعیین جنسیت 100% بوده است. نتایج نشان داد که اندسکوپی ابزاری مناسب برای تعیین جنسیت و روند تکامل گنادی در تاس ماهی سیبری می باشد. اجرای صحیح و کم خطر این روش در تعیین جنسیت و مرحله تکامل گنادی می تواند به حفظ ذخایر ماهیان پرورشی و سودآوری اقتصادی کشور کمک فراوان نماید.
  کلیدواژگان: اندوسکوپی، بافت شناسی، تاس ماهی سیبری، گناد
 • مهین اندخش *، سید عباس حسینی، رسول قربانی، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی صفحات 104-109
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطه طول و وزن، شاخص وضعیت گربه ماهی خال دار در خلیج فارس بود. نمونه برداری ماهانه توسط تور ترال و مشتا از فروردین تا اسفند 1392صورت گرفت. میانگین طول کل و وزن به ترتیب 35/0±79/29 سانتیمتر و 66/11±65/306 گرم بود. رابطه طول کل- وزن به صورت W=0/03L2/72 با ضریب همبستگی 95/0 محاسبه شد. با توجه به عدم تفاوت معنی داری مقدار b محاسبه شده با عدد 3 در سطح 95 درصد، نوع رشد ناهمگون منفی تعیین گردید. میزان شاخص وضعیت 95/0 از فروردین تا شهریور روند افزایشی داشته و سپس تا آبان ماه کاهش داشته است.
  کلیدواژگان: گربه ماهی خال دار، مشتا، Arius maculatus
 • ساجده مزارعی، میرمسعود سجادی *، ایمان سوری نژاد، سیدعلی جوهری، محمد اسدی صفحات 110-115
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه سمیت حاد کلوئید نانو ذرات نقره از طریق تعیین غلظت کشنده میانی (LC50) آن در ماهی گورخری معمولی Aphanius dispar بود. آزمایشات سم شناسی طبق استاندارد شماره 203 OECD، طی 96 ساعت انجام و تلفات ماهیان پس از رویارویی با غلظت های اسمی 0، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره، هر 24 ساعت یکبار ثبت شد. داده های حاصل از مرگ و میر ماهیان به کمک نرم افزار probit آنالیز گردید. مقدار غلظت کشنده میانی 96 ساعته کلوئید مذکور، 631/10 میلی گرم در لیتر به دست آمد. بنابراین طبق سیستم هماهنگ جهانی (GHS) طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی، نانو نقره مورد مطالعه برای ماهی مذکور جزو گروه 3 حاد طبقه بندی شده و بر اساس قوانین استاندارد اتحادیه اروپا، حضور این ماده در محیط زیست این ماهی مضر می باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، نانو سم شناسی، ماهی گورخری معمولی، LC50
 • علیرضا رادخواه، سهیل ایگدری* صفحات 116-121
  این مطالعه به منظور گزارش نخستین حضور گونه تیزکولی (Hemiculter leucisculus) و توصیف خصوصیات اندازشی و شمارشی و رابطه طول-وزن و طول-طول آن در رودخانه زرینه رود به اجرا درآمد. در مجموع 77 قطعه ماهی تیزکولی در شهریور ماه 92 از رودخانه زرینه رود صید گردید. تعداد 21 صفت اندازشی و 10 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل و وزن کل ماهیان به ترتیب 142-66 میلیمتر و 27/30- 7/1 بود. مقدار ضریب b برای ماهیان 01/3 به دست آمد که نشان دهنده الگوی رشد ایزومتریک آن می باشد. با توجه به تنوع گونه ای مشاهده شده و حضور 6 گونه غیر بومی دیگر در این رودخانه، ماهی تیزکولی احتمالا به همراه کپورماهیان پرورشی از حوضه دریای خزر به این رودخانه منتقل شده است.
  کلیدواژگان: تیزه کولی، ویژگی اندازشی، ویژگی شمارشی
|
 • Mahboobe Khabbazi, Mohammad Harsij, Seyed Ali Akbar Hedayati, Mohammad Hasan Gerami*, Hamed Ghafari Farsani Pages 1-7
  The present study was designed to investigate the effects of 0.0125, 0.035, 0.075 and 0.15 ppm sub-lethal concentration of copper on hematological parameters (Hb, HCT, RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, lymphocyte, monocyte, neutrophil and eosinophil count) of the Oncorhynchus mykiss. Samples weighted 18±3 gr and exposure to CuSo44 for a week. Physicochemical properties of water were 14±2 Cº temperature, 7-8 pH, and 270 mg/l Caco3. Total red blood cells, total leukocyte count, hemoglobin, mean cell volume (MCV), mean cell hemoglobin (MCH), mean cell hemoglobin concentration (MCHC), hematocrit, lymphocyte, neutrophil, eosinophil, and monocyte were measured by routine laboratory methods. Analysis of hematological parameters showed that, CuSo4 stimulated White blood cells, Lymphocytes, Hemoglobin, Neutrophil, Hematocrit, MCH, MCHC and MCV and did not any effect on Monocyte and Eosinophil. In conclusion, this study showed that hematological parameters of O. mykiss are suitable indicators to verify the existence of copper in water resources.
  Keywords: Blood indices, Copper, Rainbow trout
 • Amir Mani Varnoosfaderani*, Arash Javanshir Khoii, Gholam Reza Rafiee Pages 8-17
  Due to an increase of the human population on Earth, log of pollutants to water resources has increased and this caused the more restriction of water resources for human. Limited availability of fresh water resources, especially in the Middle East that have arid and semi-arid climate increases the importance of water recycling. The main problem in many conventional wastewater treatment systems is their high content of nitrogen and phosphorus effluent, which affect the potential for reuse wastewater effluent. Solutions that today are considered in this context is the bioremediation of these substances from sewage. In the present study, for the first time, we evaluated the performance of a BIODROF system that in this system the algal biofilm are added to its bacterial part for bioremediation of nitrogen and phosphorus content from domestic wastewater. Our results showed a higher uptake of ammonia, nitrite, nitrate and phosphate compared to similar studies. The uptake efficiency for ammonia, nitrate, nitrite and phosphate was at least up to 96% of their initial concentration. Finally, we can say that the symbiosis of algae and bacteria with favorable conditions for gas exchange in Biodrof system could be a good reason for the better performance of our system compared to similar systems.
  Keywords: Algal biofilm, Biodrof, Bioremediation, Wastewater treatment, Water recycling
 • Tahsin Rahmani, Marzieh Abbasi* Pages 18-24
  Zaribar Lake is a little shallow lake in Kurdistan province of Iran and it is faced to eutrophication.The study of phytoplankton biomass-nutrient relations is important in eutrophication management and there are many empirical models to predict phytoplankton biomass (chlorophyll a) based on nutrient (nitrogen and phosphorous) amounts in the lake. Evaluation of these empirical models and comparing the results with the real chlorophyll of the lake can be determine the proper model to simplifying future study and helps eutrophication management of the lake by giving useful information about chlorophyll-nutrient relations. Hence, sampling to an analysis of nitrogen, phosphorous and chlorophyll was carried out by select 6 sampling sites every two months from September 2010 to July 2011. Results showed that the models cannot predict current amounts of the chlorophyll and predicted amounts of chlorophyll based on nutrient are much more than the real chlorophyll a. Therefor the growth of phytoplankton (chlorophyll a) is limited by another factor such as light and common eutrophication control methods, that are based on limitation of external nutrient loading, are not practical and effective to the lake Zribar. In addition, there should be a new adapted model contained light limiting variable.
  Keywords: Chlorophyll Prediction Model, Eutrophication Management, Nutrient, Zribar Lake
 • Neda Soltani*, Shaghayegh Iranshahi, Fatemeh Nazari, Mehdi Bolfion, Morteza Rahmani, Bohlol Ebrahimi Pages 25-32
  Petroleum hydrocarbons pollution is one of the problems in the environment due to petroleum industry processes. Biological methods are novel routs to defend against them. In this research, the effect of light intensities on biodegradation of naphthalene and the physiological responses of cyanobacterium Schizothrix vaginata is investigated. In this order, studied cyanobacterium transfered to liquid medium, after isolation in the solid BG11 medium. Following transferred to a liquid medium the alga was treated with naphthalene %0.05. OD, dry weight, chlorophyll, and phycobiliproteins were measured spectrophotometrically and naphthalene degradation was studied by gas chromatography (GC). Data obtained from physiological analysis were evaluated by historical data pathway via Design Expert software. According to the results, the maximum chlorophyll and phycobiliproteins contents belonged to 5000 lux. The reduction percent of Naphtalene also enhanced with increasing of light intensity and achieved its maximum in 3th hour. Dry weight reduced under naphthalene treatment by time, indicated negative effect of this pollutant on studied cyanobacterium. The obtained results suggest that microbial biodegradation of pollutants can be used to clean up contaminated environments. Biotreatment of wastes using living organisms is an environmentally friendly, relatively simple and cost-effective alternative to physico-chemical processes.
  Keywords: Cyanobacterium, Gas chromatography, Light, Naphthalene, Phothosynthetic pigments
 • Reza Safari, Milad Adel*, Hadi Monji, Hossein Riyahi Cholicheh, Amin Nematolahi Pages 33-40
  Streptococcus iniae is the most causative agent of economic losses in fish farms in Iran. In this study, antibacterial effects of the essential oils of Eryngium campestre, Pimpinella affinis, Zataria multiflora Boiss, Bunium persicum and Allium sativum on S. iniae, the causative agent of zoonotic disease was investigated. The disc diffusion method, Minimum Bacteriocidal Concentration (MBC) and determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of the essential oils against S. iniae were employed to determination of antibacterial effects of essential oils and streptomycin were used as standard. The MBC of essential of E. campestre, P. affinis, Z. multiflora, B. persicum and A. sativum were 1, >1, 0.25, 0.12 and 0.5 (μg/ml), respectively, MIC of these essential was 0.5, 0.5, 0.06, 0.06 and 0.12 (μg/ml) respectively, and diameter of zone of inhibition were 27.3±1.7, 22.8± 1.1, 32.8 ± 1.3, 17 ± 0.4 and 18.5 ± 0.7 (mm) were, respectively, against S. iniae. Results of the present study demonstrated that the essential oils of B. persicum Z. multiflora and A. sativum were appropriate antifungal agents against S. iniae. As a result of this study using these herbal essential oils were suitable alternative than common antibiotics to treatment infections caused by S. iniae, the causative agent of zoonotic disease.
  Keywords: Antibacterial effects, Herbal essential oils, Streptococcus iniae
 • Vahid Soleimany, Mahdi Banaee*, Mohammad Mohiseni, Behzad Nematdoust Haghi, Laleh Mousavi Dehmourdi Pages 41-52
  This study evaluates the influence of marshmallow extract administration (Althaea officinalis L.) at 0.0 (control), 2.5, 5, and 10 g on the activity of certain hepatopancreatic enzymes such as α-amylase, lipase and trypsin in common carp (Cyprinus carpio) during 60 days. Feeding the fish with diets enriched with marshmallow extract had no effects on the satiety index and hepatic index in these fish. α-Amylase and lipase significantly decreased (P0.05) was observed in pancreatic trypsin in the control or experimental groups on day 60, but the level of pancreatic α-amylase was higher in fish fed with 2.5 g marshmallow extract compared with the control group. In conclusion, the increase of pancreatic α-amylase may be attributed to the polysaccharide compounds found in marshmallow extract. Finally, marshmallow extract may decrease lipase but it does not affect trypsin level.
  Keywords: Common Carp, Lipase, Marshmallow, Trypsin, α-amylase
 • Azam Noori Sibani, Arash Akbarzadeh*, Ahmad Noori, Paria Parto, Mohammad Asadi, Ali Reza Razi, Mehdi Mehdipour, Morteza Yousefzadi Pages 53-61
  A killifish species Aphanius ginaonis occurs in Geno hot spring is one of the unique fish species that could successfully survive and acclimated to the high temperature of hot springs. In this study, we investigated the effects of Geno's cyanobacteria extracts on growth, survival and morphology of gill tissue in Aphanius dispar exposed to normal temperature and long-term thermal stress. For this purpose, 228 fish divided in four treatments including control (25°C), thermal (40-37°C), cyanobacteria control and cyanobacteria thermal. Our results showed significant affects of prolonged thermal stress in all growth parameters of A. dispar. At the end of the experiment at day 44, most of the growth parameters significantly decreased compared to the control group. The results showed that growth factors, including specific growth rate (SGR), weight gain (WG) and food conversion rate (FCR) in the control and the control – cyanobacteria groups were significantly higher than those of thermal and thermal- cyanobacteria treatments (p
  Keywords: Cyanobacteria, Killifish, Thermal stress, Geno hot spring
 • Milad Adel, Reza Pourgholam*, Seyed Jalil Zoriehzahra, Reza Safari, Maryam Ghiasi Pages 62-70

  This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Mentha piperita extract on growth factors, body composition, intestinal bacteria and survival rate of Oncorhynchus mykiss in challenging with Yersinia ruckeri. For this purpose, four groups of fish with mean weight of 32. 2± 0.12 g were raised for 8 weeks in Vniro tanks, 80 fish to each tank and feeding with different levels of M. piperita (with concentrations of % 0, % 1, % 2.0 and % 3.0, 3 replicates for each treatment). At the end of the trial, growth factors, intestinal bacteria and survival rate of fish in challenging with Y. ruckeri were determined in different groups. Results showed that O. mykiss fed on a diet supplemented with 3% M. piperita had significantly higher growth factors, lactic acid bacteria, and survival rate compared to other treatments (P0.05). Based on the results, using of M. piperita extract, especially at the level of 3 % can improve the growth performance and survival rate of O. mykissmykiss in challenging with Y. ruckeri and was recommended in the diet.
  Keywords: Growth performance, Intestinal bacteria, Oncorhynchusmykiss, Yersinia ruckeri
 • Mitra Arman*, Hosein Riyahi, Ali Sonboli Pages 71-79
  The present study was aimed to identify thermophilic cyanobacterial of Chah-ahmad hot springs located in Hormozgan province. Sampling was done based on water resource condition, Water physicochemical analysis was performed due to their dramatic effects on species distribution. Thermophilic samples collected at different temperature gradients were fixed in 4% formaldehyde to minimize changes in phytoplankton. The taxonomic determination was carried out using artificial keys presented in some valid publications. Semi-permanent slides of each isolate were prepared and morphometric study is done using light microscopy. The vegetative and reproductive characters such as shape, color and size of the cell, colony, thallus and trichomes, shape, size and color of vegetative cells, apical cell shape, presence of sheaths and some other morphological were used in the taxonomic determination. Results showed the highest level of diversity was achieved at lower temperatures. Jaaginema angustissimum, Jaaginema pseudogeminatum and Jaaginema metaphyticum were present in all temperature gradients and well adapted to temperature gradients. CCA analysis was done in order to explore the relationship between the species composition in individual spring and physic-chemical parameters as environmental variables. According to the result indicated species are well separated along some parameter such pH, Do, temperature, Ca, Na, K, No3, Po4, So4.
  Keywords: Blue-green algae, Hot springs, Thermophilic
 • Hamed Kolangi Miandare*, Omid Jafari, Arash Akbarzadeh Pages 80-87
  In the present study, the levels of the hypoxia-inducible factors (hif-1, hif-2) transcripts were evaluated during development of an ancient fish species, Beluga sturgeon (Huso huso) in a normal oxygen environment. The transcripts of hif-1, hif-2 were detected in all developmental time-points of H. huso from embryos to juvenile fish. Changes in normalized hif-1, hif-2 mRNA expression by using the RPL6 over development was statistically significant over time (P
  Keywords: Beluga sturgeon, Gene transcription, Hypoxia, inducible factors, Larval development
 • Fahimeh Safavi, Hadi Poorbagher *, Arash Javanshir, Soheil Eagderi Pages 88-95
  The main idea of this research was to evaluat the effects of concentration and time of exposure the Cypermethrin Toxin on the gill tissue of Black Fish (Capoeta damascina). In order to do this research, the Black Fishes that where used gathered from Kordan River of Karaj and their average weight was 150 gr and their average length was 12 cm. the fish used in 4 treatments (0.25, 0.5, 0.75 mg/lit and a control group) and 3 replication that exposed to lethal doses of Cypermethrin toxin. Sampling of fish gill was conducted in the first, 5th and 10th day of the experiment. In this study injuries such as hyperplasia of gill secondary lamella apical cells ¡epithelial lifting secondary lamella¡ mucous cell hyperplasia in primary lamella, fusion, shortening the secondary lamella¡ and aneurism were observed with different severity in various treatments. The results showed that with increasing toxin concentration and time of exposure fishes to the toxic, more injured fishes gill tissue.
  Keywords: Capoeta damascina, Cypermethrin toxin, Gill, Tissue
 • Najmeh Abbasi, Ahmad Noori*, Bita Kalvani Neitali, Mohammad Hossein Tolouei Gilani Pages 96-103
  Determination of sex and gonadal development of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) by using endoscopy as a new and less aggressive method for sturgeon conservation is the aim of this study. the gonadal development status of 23 Siberian sturgeons (7 years) by using endoscopy and histology for confirmation investigated in Shahid Dr. Beheshti Sturgeon Fish Propagation and Rearing Complex, located in Guilan, Iran. The system consists of a 7.5 mm, 30°, 22 cm long cytoscope sheath, fiber-optic light, halogen cold light source (150 W, #30801, Gima, Gessate, MI, Italy) and video camera installed on laptop. The results showed 52% female and 48% male identified by endoscopy which histology studies confirmed it, so the accuracy of sex identification was 100%. Our results suggest that endoscopy is an efficient technique for sex identification as well as the determination of gonadal development stages in Siberian sturgeon. Correct performing of this method in sex identification and gonadal development stages can help conserving of this valuable fish and economy of our country.
  Keywords: Endoscopy, Gonadal development, Histology, Sex Determination, Siberian Sturgeon
 • Mahin Andakhsh*, Seyed Abas Hoseini, Rasool Ghorbani, Hadi Raisi, Mohammad Javad Shabani Pages 104-109
  The aim of this study was to record the length-weight relationship and condition factor of A. maculatus from Persian Gulf coastal waters. The specimens were collected on a monthly basis from April to March 2013. Overal 766 specimens were caught. Size and weight of collected fish ranged between 13/2-48 cm and 31.2-1820 gr. The Condition of the growth fish was allometrically negative with b value
  Keywords: Arius maculatus, Condition factor, Persian Gulf
 • Sajedeh Mazarei, Mir Masoud Sajjadi*, Iman Sourinejad, Seyed Ali Johari, Mohammad Asadi Pages 110-115
  Rising trend of production and use of nanoparticles can lead to the possibility of their release into aquatic environments. Therefore, knowing toxic effects of these materials on aquatic organisms is of great importance. The objective of this research was to study the acute toxicity of colloidal silver nanoparticles (CAgNPs) through determining the lethal concentrations in the euryhaline teleost, Aphanius dispar. Toxicology experiments were conducted for 96 h in freshwater according to the OCED 203 standard protocol. Fish mortality was recorded every 24 h after exposure to concentrations of CAgNPs 0, 5, 10, 20, 30, 40 and 50. The actual concentration of silver in each aquarium was measured by atomic absorption and based on the actual concentration data on mortality were analyzed using the US EPA Probit analysis program. Based on the results, the estimated 96h LC50 of CAgNPs was 10.631 mg/L. Accordingly, the tested CAgNPs should be classified according to GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) as “category acute 3” for Aphanius dispar this means that presence of CAgNPs in the environment of this fish is detrimental and, therefore, its release into the aquatic ecosystem should be carefully considered.
  Keywords: Aphanius dispar, Colloid, Lethal concentration, Silver nanoparticles
 • Alireza Radkhah, Soheil Eagderi* Pages 116-121
  This study aimed to the first report of Saw-belly, Hemiculter leucisculus from the Zarinehrud River and investigation of its morphometric and meristic characteristics, length-weight and length-length relationships. A total of 77 saw-belly specimens were caught on September 2013 from the Zarinehrud River. Twenty-one morphometric and 10 meristic characters were examined. The total length and weight ranges were 66-142 mm and 1.7-30.27 g, respectively. The parameter b of 3, indicating its isometric growth pattern. Regarding the observed species diversity and presence of 6 other exotic fish species in this River, the saw-belly has probably introduced to this river with commercially cyprinid species from the Caspian Sea basin.
  Keywords: Length-weight relationship, Morphometric characteristics, Saw-belly