فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال چهارم شماره 3 (زمستان 1393)
 • سال چهارم شماره 3 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آرش شکوری *، گیلان عطاران فریمان، منا عسکری نسب صفحات 1-11
  کرم های پرتار با داشتن غنای گونه ای و تنوع بالا نقش کلیدی را در زنجیره های غذایی آب ها ایفا می کنند. در این تحقیق کرم های پرتار ساحل تیس در خلیج چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری در یک دوره یک ساله از تابستان تا زمستان 1392 و در طی چهار فصل به وسیله کوادرات 50 در 50 سانتی متر صورت گرفت. 22 خانواده و 30 جنس و 4 گونه پرتار شناسایی شد. جنس های غالب پرتاران شناسایی شده عبارت بودند از: Prionospio sp. ، Nepthys spp. ، Scoloplos spp.، Spio sp.، Ophelia sp.، Aphelochaeta sp. وArmandia leptocirris بیشترین فراوانی پرتاران در فصل زمستان با 305 عدد در متر مربع و کمترین فراوانی با 89 عدد در متر مربع مربوط به فصل پاییز می باشد. آنالیز واریانس دو طرفه بین فراوانی پرتاران در فصول مختلف سال اختلاف معنی داری (05/0p<) را نشان داد. بیشترین میزان تنوع گونه ای و غنای گونه ای با مقادیر 6/3 و 88/0 در فصل زمستان و بیشترین میزان یکنواختی محیطی با رقم (63/0) در فصل بهار و بیشترین غالبیت با رقم 11/3 در فصل پاییز مشاهده شد. ایستگاه سوم با میانگین 29/3 در چهار فصل سال بیشترین میزان شاخص شانون را دارا بوده که نشان دهنده تنوع بیشتر پرتار در این ایستگاه می باشد. نتایج نشان داد که منطقه مورد بررسی از لحاظ تراکم و تنوع پرتاران بسیار غنی می باشد. اطلاعات به دست آمده از این بررسی می تواند وضعیت منطقه مورد بررسی را از نظر آلودگی از طریق مقایسه سوابق مشخص نماید.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، دریای عمان، غالبیت، غنای گونه ای
 • مهرنوش دریا، میر مسعود سجادی *، ایمان سوری نژاد، سعید مسندانی، مهدی قدرتی شجاعی، لیلا مرحمتی زاده صفحات 12-19
  با توجه به اهمیت کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگو، دست یابی به تکنیک زیستی تکثیر و پرورش اقتصادی این گونه از اهداف مهم صنعت میگو می باشد. به این منظور، استفاده از جیره های غذایی که بیشترین رشد و کمترین تلفات را برای کرم پرتار P. nuntia در فرآیند پرورش داشته باشند حائز اهمیت می باشد. در تحقیق حاضر اثر چهار تیمار غذایی مختلف شامل غذای تجاری میگو- بیومار، غذای حاوی مکمل اسپیرولینا، جلبک سبز flexuosa Enteromorphaو جلبک سبز Ulva fasciata بر میزان رشد و درصد بازماندگی این گونه از کرم پرتار در شوری 35 قسمت در هزار بررسی شد. تعداد 480 کرم پرتار با میانگین وزن اولیه 002/0±01/0 گرم در قالب چهار تیمار و سه تکرار به مدت سه ماه با جیره های غذایی تغذیه شدند. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر معنی دار نوع جیره بر میزان وزن نهایی و درصد بازماندگی کرم پرتار بود. تیمارهای تغذیه شده با غذای تجاری میگو و غذای حاوی اسپیرولینا دارای وزن نهایی بیشتری نسبت به تیمارهای تغذیه شده با جلبک سبز flexuosa E. و U. fasciata بودند (05/0>P). از طرفی تیمارهای تغذیه شده با ماکروجلبکها دارای درصد بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند (05/0>P). با توجه به درصد بازماندگی بالای P. nuntia در تغذیه با جلبک سبز انترومورفا و کاهوی دریایی و تفاوت وزن بسیار کم این دو تیمار با تیمارهای تغذیه شده با غذای تجاری میگو و غذای حاوی مکمل اسپیرولینا، می توان جلبک سبز انترومورفا و یا جلبک کاهوی دریایی را جهت پرورش این پرتار پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: بازماندگی، پرورش، کرم پرتار، تغذیه، جلبک سبز، Perinereis nuntia
 • مهدی بنایی *، بهزاد نعمت دوست حقی، وحید سلیمانی، فهیمه فلاح پور، محمد محیسنی صفحات 20-26
  این مطالعه به منظور ارزیابی پیش بالینی تجویز خوراکی نسبت های مختلف عصاره گل ختمی (Althaea officinalis L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شده است. 90 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (15±100 گرم) با جیره غذایی حاوی 0/0 (کنترل)، 5/2 و 5 گرم عصاره گل ختمی به ازای هر کیلوگرم غذا به مدت 21 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش، فاکتورهای بیوشیمیایی خون نظیر گلوکز، پروتئین کل، آلبومین، گلبولین، کلسترول، تری گلیسرید و سطح آنزیم-های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آلکالین فسفاتاز (ALP) اندازه گیری گردید. کاهش معنی داری (05/0P<) در فعالیت آنزیم AST در ماهی های تحت تیمار عصاره گل ختمی مشاهده گردید. تغییر معنی داری در فعالیت آنزیم ALT و سطح کلسترول و تری گلیسرید مشاهده نگردید (05/0P>). سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، سطح پروتئین کل، آلبومین و گلبولین پلاسما در ماهی های تحت تیمار 5 گرم عصاره گل ختمی به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر از گروه کنترل بود. استفاده از 5/2 گرم عصاره گل ختمی سبب کاهش معنی داری (05/0P<) فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و سطح گلوکز خون ماهی ها گردید. براساس نتایج به دست آمده سلامت دارویی عصاره گل ختمی (در غلظت های 5/2 و 5 گرم) برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله پیش بالینی مورد تایید است.
  کلیدواژگان: آنزیم، قزل آلای رنگین، کمان، گل ختمی، گیاهان دارویی
 • سارا حق پرست *، رسول قربانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، حسن فضلی، ولی الله جعفری، رحمان پاتیمار، شعبان نجف پور صفحات 27-49
  این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز ریختی کیلکا معمولی (Clupeonella cultriventris) صید شده از بندرگاه های امیرآباد و بابلسر طی زمستان 1391 انجام گرفت. در مجموع، 330 قطعه ماهی (272 قطعه از امیرآباد و 58 قطعه از بابلسر) توسط تور قیفی صید و از لحاظ 30 صفت ریخت سنجی، 9 صفت شمارشی، طول، وزن بدن و گناد مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو طرفه (Two-way ANOVA) برای ویژگی های ریخت سنجی اصلاح شده نشان دهنده اثر متقابل معنی دار میان ایستگاه و جنسیت ماهی بود (P<0.05). نمونه های نر و ماده به طور متوسط به ترتیب در 74% و 48% از صفات، اختلاف معنی داری را میان دو ایستگاه نشان دادند (P<0.05). نمونه های کیلکا نر و ماده صید شده از بندر بابلسر در مقایسه با همتایان خود در امیرآباد دارای طول و وزن بیشتری بودند. نتایجDFA و رسم نمودار پراکنش نقاط براساس مولفه های اصلی (PCA) بر روی صفات ریخت سنجی و شمارشی، وجود ذخایر کاملا متمایز کیلکا معمولی را در صیدگاه های امیرآباد و بابلسر و دو شکلی جنسی در بین افراد نر و ماده را تایید نکردند. در مجموع، صفات ریخت سنجی بهتر از صفات شمارشی نشان دهنده تمایز و تفکیک ذخایر کیلکای معمولی در منطقه مورد مطالعه بودند.
  کلیدواژگان: بابلسر، دریای خزر، صیدگاه، کیلکا معمولی
 • گیلان عطاران فریمان *، محمد روزی طلب، حسن زاد عباس شاه آبادی، سلیم شریفیان صفحات 50-61
  جلبک های تک سلولی به عنوان منبعی سرشار از اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، رنگ دانه ها و متابولیت های دارویی و غذایی، اخیرا بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته اند. میزان و ترکیب اسید چرب تولیدشده توسط ریز جلبک ها به مقدار زیست توده تولیدی و عوامل محیطی مانند تغییرات شوری، نور و میزان دسترسی به مواد مغذی بستگی دارد. در این مطالعه ریز جلبک سبز Dunaliella bardawil جداسازی شده از خلیج چابهار در محیط کشت Conway و تحت شوری های مختلف (35، 70 و 105 گرم بر لیتر) کشت داده شد. کلیه تیمارها در دمای 2±25 درجه سانتی گراد و دوره نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی با پمپ هوادهی شدند. اثر شورهای مختلف بر میزان رشد، تولید چربی و پروفیل اسید چرب زیست توده جلبکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین میزان زیست توده و چربی تولیدشده در هر لیتر در شوری ppt 70 حاصل شد که به ترتیب933 و 206 میلی گرم در لیتر است. بیشترین و کمترین درصد چربی زیست توده جلبک D. bardawil به ترتیب در شوری 105 و 35 با مقادیر 5/24 و 19 درصد مشاهده گردید. به دلیل کاهش تراکم سلولی در شوری 105 گرم بر لیتر چربی تولیدشده در واحد لیتر به mg/L 65 کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه D. bardawil خالص سازی شده از سواحل چابهار دارای درجه غیر اشباعی بین 95-73 پتانسیل زیادی جهت تولید سوخت زیستی دارد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، زیست توده، سوخت زیستی، چابهار
 • مهرداد کمالی سنزیقی *، امیر رحیمی صفحات 62-72
  هدف از انجام این تحقیق مطالعه جوامع فیتوپلانکتونی و شاخص ساپروبیاستخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس می باشد. عمل نمونه برداری از فیتوپلانکتون ها و مژه داران در طی یک دوره پرورش به صورت ماهانه از ماه خرداد تا آبان سال 1390 صورت گرفت. در مجموع تعداد 39 جنس فیتوپلانکتونی از 7 رده و 4 جنس از گروه مژه داران شناسایی گردید. همچنین رده های مختلف Chlorophyceae، Cyanophyceae، Bacillariophyceae، Charophyceae، Chrysophyceae، Dinophyceae و Euglenophyceae به ترتیب با 23، 21، 20، 14، 11، 6 و 5 درصد، دارای بالاترین و کمترین درصد فراوانی جوامع فیتوپلانکتونی بودند. طبق نتایج به دست آمده هیچ اختلاف معنی داری بین شاخص ساپروبیاستخرهای مختلف مشاهده نگردید (05/0P). همچنین در تحقیق حاضر، شاخص ساپروبی کیفیت آب، حاکی از کلاسه کیفی بتامزوساپروب داشت. به طور کلی مقادیر شاخص ساپروبی از ابتدا تا انتهای دوره پرورش دارای روند کاهشی بود. عواملی همچون افزایش بیوماس ماهیان پرورشی، افزایش تجمع کودهای حیوانی و شیمیایی مصرفی، مواد غذایی خورده نشده، مواد دفعی ماهیان و عدم تعویض منظم آب دراستخرها از دلایل این تغییرات می باشند.
  کلیدواژگان: استخر ماهی، استان گلستان، شاخص ساپروبی، فیتوپلانکتون، کیفیت آب
 • مرضیه دادی زاده *، حسین ملکوتی صفحات 73-82
  خلیج فارس به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک جنب حاره و با توجه به شرایط جوی غالب منطقه، در بازه های زمانی خاصی، به شدت متاثر از توفان های گردوغبار می گردد. وقوع رخدادهای غباری متواتر به تبع شرایط اکولوژیکی، این پهنه ی آبی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ارتباط بین میزان حضور ذرات معلق و تغییرات کلروفیل روی خلیج فارس است. در این مطالعه داده های میانگین ماهیانه مربوط به دو کمیت ضخامت اپتیکی ذرات معلق و غلظت کلروفیل a، برگرفته از سنجنده SeaWiFS، در یک بازه ی زمانی ده ساله (2007-1998) مورد پردازش قرار گرفت. آنالیز داده های میانگین ماهیانه در دوره ی مورد مطالعه، بیشینه ی میزان گردوغبار را برای ماه های گرم و بیشترین میزان آن را برای ماه جولای نشان داد. الگوی تغییرات کلروفیل در این دوره تقریبا در تمام نواحی به استثنای ناحیه ی جنوبی ثابت بود و کاهش میزان کلروفیل با افزایش دمای آب را نشان داد. طبق نتایج حاصل، حضور ذرات معلق در دوره ی گرم سال در ناحیه جنوبی، با توجه به نامساعد بودن سایر عوامل فیزیکی، عامل اصلی در تحریک رشد فیتوپلانکتون هاست. همچنین در نمونه های متعددی تاثیر ذرات معلق بر تجمع کلروفیل ها با یک تاخیر زمانی همراه بود که افزایش میزان همبستگی از 19/0 به 51/0 با در نظر گرفتن یک گام تاخیر زمانی، این مسئله را تایید کرد. تاخیر در واکنش کلروفیل ها به حضور گردوغبار، ممکن است به دلیل زمان مورد نیاز برای نهشت و انحلال ذرات در آب و آماده شدن برای جذب توسط کلروفیل ها باشد.
  کلیدواژگان: گردو غبار، ضخامت اپتیکی، کلروفیل، خلیج فارس، سنجنده SeaWiFS
 • عیسی ابراهیمی، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی* صفحات 83-89
  به منظور مطالعه و شناسایی ماکروبنتوزهای پایین دست رودخانه زاینده رود، رسوبات مسافتی حدود 160 کیلومتر، از باغ پرندگان تا شهر ورزنه، مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، هشت ایستگاه با توجه به نوع بستر انتخاب گردید و نمونه های رسوب به مدت یک سال (1382-1383) توسط نمونه بردار سوربر، اکمن و لوله پولیکا، در هر فصل دو بار نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از جداسازی و شمارش، تا حد جنس و در برخی موارد گونه، شناسایی گردید. در بین 93 نمونه، پنج رده، 13 راسته و 24 خانواده تشخیص داده شد که در بین آنها، 17 آرایه تا سطح گونه و 2 آرایه در حد جنس شناسایی شد. از راسته های شناسایی شده، زودمیران (Ephemeroptera) و موی بالان (Trichoptera)، از لحاظ تعداد خانواده، جنس و گونه از متنوع ترین راسته ها بودند که بیش ترین پراکنش را در اصفهان و غرب آن داشتند. رده کم تاران(Oligochaeta) ، با داشتن سه راسته و چهار خانواده و همچنین راسته دوبالان (Diptera)، با داشتن سه خانواده و دو جنس بیشترین پراکندگی را در ناحیه شرق اصفهان داشتند. در عین حال خانواده هایLumbriculidae ، Lumbricidae و Tubificidae و جنس Chironomus و گونه Piscicola geometra درتمام ایستگاه ها و در بیشتر فصول سال حضور داشتند، اگرچه تراکم آنها دامنه وسیعی از تغییرات را نشان می داد. در مقابل خانواده Glossiphoniidae و گونه های Baetis rhodani ،Piscidium amnicum ، Hydropsyche instbilis، Agrion virgo و Valvata cristata ، تنها در برخی از ایستگاه ها و بعضی از فصول سال یافت شدند که می تواند ناشی از تغییرات شدید فیزیکی و شیمیایی بستر رودخانه و یا چرخه زندگی آنها و یا اثرات توام آنها باشد.
  کلیدواژگان: کفزیان، تنوع گونه ای، زاینده رود
 • مانی مهین *، آرش باقری، امیر هوشنگ بحری، علی سالارپوری صفحات 90-97
  این تحقیق به منظور بررسی وضعیت صید مشتاهای ساحل شهر بندر عباس از مهر تا اسفند 1392 انجام شد. نمونه برداری تصادفی به صورت ماهانه از سواحل بندرعباس شامل 3 مشتا از هر کدام از مناطق نخل ناخدا، خواجه عطا و سورو صورت گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع 66 گونه و 54 جنس، متعلق به 45خانواده از ماهیان توسط مشتاها صید می شوند که از این بین منطقه نخل ناخدا 39 گونه، 35 جنس و 31 خانواده، منطقه خواجه عطا 42 گونه، 40جنس و 37 خانواده، منطقه سورو 34 گونه، 28 جنس و 26 خانواده را دارا بودند. ترکیب صید در منطقه نخل ناخدا شامل: گواف رشته دار (7/39 درصد)، کالرماهیان (8/10 درصد) و خرچنگ ها (5/9 درصد) در منطقه خواجه عطا شامل، گواف رشته دار (5/38 درصد)، گاریز (9/20 درصد) و ساردین سند (1/5 درصد)، در منطقه سورو شامل: ساردین سفید (4/56 درصد)، چغوک رشته دار (1/7 درصد) و خامه ماهی (4/6 درصد) بود. فراوانی تعداد ماهیان صید شده در اسفند ماه به طور چشم گیری افزایش نشان داد. حداکثر تعداد گونه ها (34 گونه) در مهر ماه در منطقه نخل ناخدا و حداقل آن (16 گونه) در آذرماه و در سورو مشاهده شد. میزان صید به طور متوسط در هر بار تخلیه مشتا 34 کیلوگرم بود که 70 درصد آن را آبزیان غیرخوراکی تشکیل می دادند. نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد میزان صید ماهیان غیرخوراکی در منطقه سورو به طور قابل ملاحظه ای نسبت به خواجه عطا و نخل ناخدا بیشتر بود (05/0>P) در حالی که میزان صید ماهیان خوراکی تفاوت معنی داری با هم نداشتند (05/0 کلیدواژگان: ترکیب صید، خلیج فارس، ماهیان غیرخوراکی، مشتا
 • کاوه امیری *، علی بانی، نرگس علیجانپور، نبی بساط نیا، علی هادیفر صفحات 98-102
  در این تحقیق ارتباط مقدار صید کیلکا ماهیان جنوب غربی دریای خزر با متوسط ماهانه دمای هوا، بارندگی، ارتفاع موج و عمق آب بررسی شد. به این منظور اطلاعات صید دو سال متوالی یک دستگاه شناور صید صنعتی کیلکا در بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، همبستگی ماهانه عمق آب، ارتفاع موج و بارندگی با مقدار صید کیلکا متوسط بود. همچنین مقدار صید در فصل تابستان با افزایش متوسط دمای هوا افزایش معنی داری یافت و محدوده صید به ساحل نزدیکتر شد.
  کلیدواژگان: کیلکا، صید، دریای خزر
 • |
  • Arash Shakori *, Gilan Attaran Fariman, Mona Askari Nasab Pages 1-11
   Polychaete worms with high species richness and diversity play a key role in the water food chain. In this research polychates of the intertidal zone of Tis coast in Chabahar bay were studied. Sampling was conducted over a period of one year, from summer to winter 2013 and during four seasons by 50 cm×50 cm quadrats. Twenty two families and 30 genera and 4 species were identified polychaetes.The dominant species of polychaetes were identified: Prionospio sp., Nepthys spp., Scoloplos spp., Spio sp., Ophelia sp., Aphelochaeta sp., Armandia leptocirris. Polychaetes were the most common in winter with 305 Ind.m and autumn with 89 Ind.m is the minimum frequency. Statistical analysis by two-way ANOVA showed significant differences (P>0.05) between the abundance of polychaetes in the year seasons. The species diversity and richness with values 3.6 and 0.88 in winter and the level of environmental integrity in the spring and autumn with value 0.63 and 3.11, respectively, were the highest dominance. The third station with mean 3.29 in four seasons had the highest Shannon index, which reflects the greater diversity of polychaetes in this station. The results showed that this area is very rich in terms of density and diversity of polychaetes. The result obtained from this study could examine the status of contamination by comparing records.
   Keywords: Dominance, Oman Sea, Species Diversity, Species Richness
  • Mehrnoosh Darya, Mir Masoud Sajjadi* Iman Sourinejad, Saeid Masandani, Mehdi Ghodrati Shojaei, Leila Marhemati Zadeh Pages 12-19
   With regard to the importance of polychaete Perinereis nuntia in diet of shrimp broodstock, achieving its breeding and culture bio technique is an important goal in shrimp industry. For this purpose, usage of diets inducing the highest growth and the lowest mortality is of importance. The effect of four different dietary treatments including commercial shrimp diet- Biomar, Lansy shrimp diet containing Spirulina micro algae, Enteromorpha green algae and Ulva green algae on growth and survival of this species was examined at 35 ppt salinity in present study. A number of 480 Polychaetes with average initial weight of 0.01 ± 0.002 g in four treatments and three replicates were fed the diets for three months. The results indicated significant effect of diet on final weight and survival of Polychaete. Treatments fed with commercial shrimp diet and diet containing Spirulina had higher final weight than treatments fed with Enteromorpha and Ulva algae (P
   Keywords: Culture, Feeding, Green algae, Perinereis nuntia, Polychaete, Survival
  • Mahdi Banaee*, Behzad Nematdoust Hagi, Vahid Solimani, Fahimeh Fallahpour, Mohammad Mohiseni Pages 20-26
   This study was conducted to evaluate the effects of different proportions of marshmallow extract (Althaea officinalis L.) on blood biochemical parameters of rainbow trout. Ninety rainbow trout (100 ± 15 g) fed supplemented diet with 0.0 (control), 2.5 g and 5 g marshmallow extract for 21 days. At the end of experimental period, blood biochemical parameters including glucose, total protein, albumin, globulin, cholesterol, triglycerides levels and aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH) and alkaline phosphatase (ALP) activities were measured (P0.05). ALP activity and total protein, albumin and globulin in plasma of fish fed supplemented diet with 5g marshmallow extract significantly higher than control group (P
   Keywords: Biochemical parameters, Marshmallow, Medicinal plants, Rainbow trout
  • Sara Haghparast*, Rasul Ghorbani, Abdol Rasul Salman Mahini, Hasan Fazli, Vali Alla Jafari, Rahman Patimar, Shaban Najaf Pour Pages 27-49
   This study was conducted to investigate morphometric variation and differentiation in common kilka (Clupeonella cultriventris) caught from Amir Abad and Babolsar fishing ports during winter 2013. Totally, 330 specimens (272 specimens from Amir Abad port and 58 specimens from Babolsar port) were caught by lift net and 30 absolute morphometric traits, 9 meristic traits, length and gonad, body weights were measured. Results of Two-way analysis of varience on standard morphometric traits indicated significant interactions between sampling stations and fish gender (P
   Keywords: Babolsar, Caspian Sea, Clupeonella cultriventris, Morphometric
  • Gillan Attaran Fariman*, Mohammad Roozitalab, Hasan Zadabas Shahabadi, Salim Sharifian Pages 50-61
   Microalgae as a source of saturated and unsaturated fatty acids, pigments, pharmaceutical and food metabolites, has received more focus by biological researchers at last decades. The amount and composition of fatty acids produced by microalgae depended on biomass production and environmental factors such as changes in salinity, light and nutrient availability. In this study, the green microalgae Dunaliella bardawil isolated from Chabahar Bay was cultured under different salinities (35, 70 and 105 g/L) using Conway medium. All treatments with air pump at 25±2 ° C and 12L: 12D (h) photoperiod and aerated. Effect of different salinity on the growth rate, lipid production and fatty acid composition of algal biomass were examined. ANOVA results showed that the highest growth rate and lipid content in the salinity of 70 g/L was obtained which are 933 and 206 milligrams per liter, respectively. Maximum and minimum lipid content of D. bardawil measured, 24.5 and 19 percent, at 105 and 35 ppt, respectively. Due to reduced cell density in 105 grams of salt per liter of fat produced per unit volume decreased to 65mg/L. The results show that D. bardawil purification from Chabahar Bay with degree unsaturation between 95-73 has great potential for biodiesel production.
   Keywords: Biofuel, Chabahar Dunaliella bardawil, Fatty acid, Salinity
  • Mehrdad Kamali Sanzighi*, Amir Rahimi Pages 62-72
   The aim of this investigation is study of phytoplankton and saprobic index at warm water fishes ponds at East of Golestan province, Gonbade Kavous city. Phytoplankton and ciliate sampling was done monthly during one season culture from June to November 2011. Finally, 39 genuses from 7classes of phytoplankton's and 4 genuses from ciliate group were identified. Although, Between different classes, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Charophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae and Euglenophyceae had highest and lowest frequency percent of phytoplankton community with 23, 21, 20, 14, 11, 6 and 5 percent, respectively. The results showed that, there is no significant differences between saprobic index of different ponds (P>0.05). But there is significant differences between saprobic index value of different months and seasons during season culture (P
   Keywords: Fish pond, Golestan Province, Saprobic Index, Phytoplankton, Water quality
  • Marziyeh Dadizadeh*, Hossain Malakooti Pages 73-82
   The Persian Gulf due to its position in subtropical belt is influenced by many intense dust storms during the year. The periodic dust events are expected to affect significantly the ecological condition of the Persian Gulf. The purpose of the present study was to investigate the impact of mineral dust on the primary production in phytoplankton communities of Persian Gulf. Satellite data from SeaWiFS sensor were used in order to analyze monthly mean aerosol optical thickness (AOT) and chlorophyll concentration (Chl_a) from 1998 to 2007. The results identified that the maximum of AOT is occurred in warm season with a peak in July. Annual changes in distribution of chlorophyll-a in almost in all areas were similar and were showed a decrease in chlorophyll content with increasing water temperature except in Southern regions. It showed that the presence of mineral dust in the warm seasons in the southern Persian Gulf plays a key role in phytoplankton growth according to the disadvantage of other physical factors. The numerous experiments were associated with an increase in the correlation coefficient between chlorophyll-a concentration and AOT when was considered a monthly delay, from 0.19 to 0.51. This behavior might be due to the time required for mineral dust deposition and its significant environmental effects.
   Keywords: AOT, Chlorophyll a, Dust, Persian Gulf, SeaWiFS
  • Eisa Ebrahimi, Nasrollah Mahboobi Soofiani, Yazdan Keivany Pages 83-89
   To study the macrobenthos of the lower reaches of Zayandehrud River, a distance of approximately 160 km, between Birds Garden and Varzaneh Town was investigated. Hence, eight stations, based on substrate structure, were selected using Sorber and Ekman samplers and PVC tube macrobenthos of the river were collected twice each season for a full year (2003-2004). Samples were sorted out and identified based on the available identification keys to genus and, in some, to species level. In the collected samples, 13 orders and 24 families were recognized, among which, 17 taxa were identified to generic and two to specific level. Amongst the identified orders, Ephemeroptera and Trichoptera were the most diverse taxa by the number of families, genera and species and with widest distribution in Esfahan area and west of Esfahan City. The class Oligochaeta with three orders and four families, and the order Diptera, with three families and two genera, were the most abundant groups in east of Esfahan City. The families Lumbriculidae, Lumbricidae and Tubificidae, the genus Chironomus and the species Piscicola geometra were variably present in all stations and seasons. Members of the family Glossiphoniidae and the species of Baetis rhodani, Piscidium amnicum, Hydropsyche instbilis, Agrion virgo and Valvata cristata were present only in certain stations and seasons, probably due to sever changes in the physical and chemical properties of the substrate, their type of life cycle, and or both aforementioned parameters.
   Keywords: Benthos, Biodiversity, Zayandehrud
  • Mani Mahin*, Arash Bagheri, Amirhoushangh Bahri, Ali Salarpouri Pages 90-97
   This study on set-net fishing at the coastal area of Bandar Abbas was conducted from October to April 2012. A totally of 54 set-net operations were recorded, random samplig monthly of 9 set-net from Nakhlenakhoda, Khajehatatta and Suru were conducted. Catch data of every set-net operator were recorded monthly. Fishes were identified, length and weight frequency of fishes were recorded. Results showed that a total of 66 species and 54 genuses belonged to 45 families of fishes were caught by the set-net in Bandar Abbas coastal area. Nakhlnakhoda were consisted of 39 species, 35 genus and 31 families, Khajehatta, 42 species, 40 genus and 37 families and Suru 34 species, 28 genera and 26 families respectively. Analysis of catch composition were showed that in Nakhlnakhoda Goaf (39.7%), Kalar(10.8%) and crabs (9.5%), in Khajehatta Chacunda gizzard shad (38.5%), Mullets (20.9%) and Sardine (5.1%), and in Suru White sardine( 56.4%), Whipfin-silver biddy (7.1%) and Milk fish (6.4%) were dominated. Baed on the data, the frequency of fishes were totally raised in March. Maximum number of fishes were recorded in Nakhlnakhoda (34 species) in October, as well as in Suru (16 species).
   Keywords: Bandar Abbas, Catch, Fish, Set net, Persian Gulf
  • Kaveh Amiri*, Ali Bani, Narges Alijanpour, Nabee Basatnia, Ali Hadifar Pages 98-102
   The present study analysed the relationship between catch amounts of the Clupeidae species and monthly average weather temperature, rainfall, wave high and water depth in the southwestern of Caspian Sea. The data from two maritime consecutive years gathered by means of industrial fishing vessel were used in the data analysis. The results showed that the correlation between monthly average water depth, wave high and rainfall with catch amounts is medium. And also, summer average catch amounts were increased with weather temperature arises and fishing area was inclined toward shoreline in this season.
   Keywords: Caspian Sea, Catch per unit effort, Cleupeidae, Environmental factor