فهرست مطالب

فناوری آموزش و یادگیری - پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
 • داریوش نوروزی صفحات 1-2
  «به نام خدا»
  یکی از مهم ترین صفات انسان، توانایی او در فرایند یادگیری است. در این فرایند یادگیرنده از طریق توجه و انگیزه، حواس خود را به کار می گیرد و چنانچه حس عمل کند موجب ادراک شده و مجموعه ادراکات چه از طریق تجربه شخصی و چه از طریق کسب آن در کنار تجربه دیگران موجب شکل گیری شناخت می شود و شناخت مبنای یادگیری است.
  بر مبنای نظریه جان کمنیوس[1] با انتشار کتاب «دنیای قابل رویت در تدریس[2]» استفاده از رسانه های آموزشی در ابتدای سال های 1920 اتخاذ گردید. سپس جان پستالوزی[3] حمایت کننده نظریه کمنیوس بوده و معتقد بر این که یادگیری باید با توجه به اشیاء واقعی باشد.[4]
  این نکته مهم نیز گفتنی است تا بدانیم قبل از کمنیوس و پستالوزی، مانی این مطلب را به خوبی درک کرده بود و از طریق کتاب نقاشی شده خود «ارژنگ»، کتابی که مانی به سادگی نام «تصویر» بر آن نهاد، بی آن که واژه ای نوشته شود همه آئینش را به تصویر کشیده بود تا پیروانش آموزش ببینند. تا جایی که وقتی شاپور به او می گوید «تو گفتی دستهایت مطیع هستند.» مانی جواب می دهد «ذهنم طراحی و دستم از آن پیروی می کند.»[5]
  این جمله مانی از یک واقعیت علمی برخوردار است و آن این که ذهن فرمانده اندام های اجرایی هستند و نقاشی به عنوان یک رسانه آموزشی می تواند ذهن را تحت تاثیر خود قرار داده و یادگیری را تسهیل بخشد. شاید مجله ما نیز اولین مجله ی تکنولوژی آموزشی باشد تا بر مینای مقالات علمی- پژوهشی راه های رسیدن به یادگیری را تسهیل نماید.
 • مقاله پژوهشی
 • اسماعیل زارعی زوارکی* صفحات 3-30
  هدف این پژوهش، بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود. به منظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق روش بردی جمع آوری شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و درنهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش کمی به روش دلفی و با استفاده از پنل تخصصی به نظرسنجی از صاحب نظران درباره برنامه درسی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشگاه هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی علوم تربیتی می باشند. همچنین کلیه اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 8 دانشگاه از میان دانشگاه های معتبر امریکا و کانادا می باشد که در سطح جهانی مجری برگزاری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و همچنین تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هستند و همچنین 26 نفر از اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از تحلیل برنامه های درسی موجود کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی ایران و همچنین برنامه های درسی دانشگاه های مجری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و رشته تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، جداول اولیه دروس تهیه گردید. جداول مذکور در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با مسئولیت مجری پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت و 4 درس به عنوان دروس پایه و 9 درس به عنوان دروس گرایشی انتخاب گردید. سپس سرفصل هر یک از دروس مذکور توسط 2 نفر از اساتید و متخصصین مربوطه تهیه گردید. این سرفصل ها در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی در جلسات متعددی ارائه گردید. پیشنهادهای اصلاحی توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی به مدت 6 ماه اعمال گردید و سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازبینی و یکسان سازی قرار گرفت و مجددا برنامه نهایی در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسید؛ بنابراین 13 عنوان درسی درزمینه ی تکنولوژی آموزشی به عنوان دروس پایه و گرایشی در برنامه جدید رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی با هدف تجمیع گرایش های علوم تربیتی، نهایی و به تصویب رسید.
  کلیدواژگان: بازنگری، برنامه درسی، علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی
 • مرجان مرشدی، سیاوش طالع پسند*، علی محمد رضایی صفحات 32-46
  این مطالعه تاثیر یادگیری از طریق تلفن همراه با نقش تعدیل کننده اندازه صفحه نمایش بر یادآوری لغت های انگلیسی را بررسی می کند. برای این منظور از یک طرح شبه آزمایشی چند گروهی و به صورت پیش آزمون - پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (8 تا 14 سال) بودند که در سطح یک و دو مقدماتی کانون زبان آموزش وپرورش ناحیه 4 شهر مشهد شرکت کردند. تعداد 112 نفر از دانش آموزان این پایگاه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تحت شرایط تلفن همراه (صفحه نمایش کوچک) و تحت شرایط رایانه (صفحه نمایش بزرگ) تقسیم شدند. سپس در هر یک از شرایط افراد به طور تصادفی به چهار گروه گمارده شدند. همه شرکت کنندگان در یک آزمون یادآوری لغت پیش و پس از کاربندی شرکت کردند. یافته ها نشان داد بین گروه ها در یادآوری لغت تفاوت معنی داری وجود دارد. عملکرد گروه ارائه متن/ تصویر از گروه کنترل، و گروه متن در یادآوری لغت به طور معناداری بیشتر بود ولی با عملکرد گروه تصویر تفاوت معناداری نداشت. شرکت کنندگانی که توضیحات را با صفحه نمایش بزرگ دریافت می کردند در آزمون یادآوری لغات عملکرد بالاتری نشان دادند. اثر تعامل صفحه نمایش و نوع ارائه در یادآوری لغت معنادار نبود. در آموزش چندرسانه ای با ارائه مواد آموزشی از هر دو خرده سیستم کلامی و غیرکلامی، عملکرد یادگیرنده افزایش می یابد. اندازه کوچک صفحه نمایش هنگام ارائه مواد آموزشی ممکن است به بروز مشکلاتی در توجه و ادراک منجر شود.
  کلیدواژگان: آموزش چندرسانه ای، تلفن همراه، صفحه نمایش، یادآوری
 • رحیم مرادی*، ثریا خزایی، راضیه کریمی، الهه ولایتی صفحات 47-66
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی پایه ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی می باشد. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه ی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه ی ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 94-1393 در مراکز استثنایی شهر خرم آباد تحصیل می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. پیش آزمون یادگیری در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از چندرسانه ای که بر اساس الگوی گانیه تهیه شده بود آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دیدند. از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. پژوهشگر آزمون یادداری را دو هفته بعد از اتمام دوره بر روی دانش آموزان اجرا کرد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و کنترل در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند شده است.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، الگوی گانیه، چندرسانه ای آموزشی، دانش آموزان کم توان ذهنی
 • زهرا کیارسی *، سمیه کیارسی، آزاده کیارسی صفحات 67-80
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 77 دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، نمونه موردنظر در قالب سه گروه آزمایش (25 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن، 26 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و 26 نفر نیز در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا) به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه آزمایش هرکدام به مدت 12 جلسه آموزش خاص خود را دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. داده های حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی، با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن در سطح (0/05=P) نسبت به روش های مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا، موثرتر بوده است.
  کلیدواژگان: تکنیک انیمیشن، تصاویر الکترونیکی پویا و ایستا، پیشرفت تحصیلی
 • محمود نجفی *، حمیدرضا مقامی، جواد حسینی، نصرت جعفری صفحات 81-106
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور نمونه ای شامل 600 نفر دانش آموز، 300 نفر معلم، 200 نفر مدیر از مدارس استان سمنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های وضعیت استفاده از فناوری های نوین آموزشی، زیرساخت ها، موانع استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی روی آن ها اجرا گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان برخورداری و استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی در دانش آموزان استان سمنان در حد متوسط می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهم ترین مانع استفاده از فناوری های نوین آموزشی از دیدگاه معلمان و مدیران مانع اقتصادی است. پس ازآن مهم ترین موانع به ترتیب عبارت بودند از موانع راهبردی، آموزشی، فنی، حقوقی و فرهنگی. همچنین بین استفاده از فناوری های نوین آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. درمجموع نتایج حاکی از وضعیت مطلوب و متوسط استفاده از فناوری های نوین آموزشی ازنظر دانش آموزان و نیاز به برنامه ریزی در جهت حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع آموزشی بود.
  کلیدواژگان: تکنولوژی های نوین آموزشی، فناوری، پیشرفت تحصیلی
 • یاسمن علیزاده*، محمد جوادی پور صفحات 107-121
  پژوهش حاضر به منظور نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و بررسی تاثیر آن بر کیفیت تدریس در آموزش عالی انجام شده است. گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی است و از جهت هدف، از نوع تحقیق توسعه ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های کیش، البرز و تبریز دانشگاه تهران می باشند. از بین کل جامعه هدف تعداد 120 دانشجو به تفکیک جنسیت و دانشگاه به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای گرداوری اطلاعات از فهرست ارزشیابی پایان ترم استادان و نیز نیمرخ سواد اطلاعاتی آیزنبرگ و برکویتز استفاده شده است. پندپذیر و چشمه سهرابی ، میزان پایایی (اعتبار) پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرده و میزان ضریب آلفای 0/93 گزارش نمودند و همچنین روایی آن نیز توسط آن ها تایید شده است. از آزمون های آماری تحلیل واریانس و نیز همبستگی نیز برای تجزیه وتحلیل داده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد همه خرده مقیاس های نیمرخ سواد اطلاعاتی باکیفیت تدریس همبستگی مثبت و تقریبا کامل دارد و همه متغیرها در سطح آلفای 0/001 معنی دار شدند. با توجه به نتایج به دست آمده معلوم شد که در همه رشته های تحصیلی دانشگاه، استادانی که دارای سواد اطلاعاتی بالایی بودند، از دیدگاه دانشجویان دارای کیفیت تدریس بالایی نیز بودند به عبارتی در امر تدریس و انتقال مفاهیم درسی به دانشجویان بهتر عمل کردند.
  کلیدواژگان: نیمرخ سواد اطلاعاتی، کیفیت تدریس، استادان، آموزش عالی
 • معرفی کتاب
 • صفحات 123-125
  رسانه ها و محیط های آموزشی- یادگیری
  نویسنده: محمدحسن امیرتیموری
  انتشارات سمت و دانشگاه فرهنگیان
  سال انتشار: 1394
  شاید بهتر باشد که امروز به جای استفاده از واژه «رسانه های آموزشی»، که بیشتر بر تدریس و فعال بودن معلم یا فرستنده پیام تاکید دارد، از اصطلاح «رسانه های آموزشی-یادگیری»، استفاده کنیم، که بیانگر توجه بیشتر بر یادگیری و فعال بودن یادگیرنده است.
  در انطباق با تغییرات مطرح شده، در این کتاب که ویرایش جدیدی از کتابی است که برای اولین بار در سال 1377، با عنوان «رسانه های آموزشی» به چاپ رسید، برخی از رسانه های آموزشی قدیمی، یک سویه و کمتر مورداستفاده حذف شده و یا به طور مختصر و به عنوان تاریخچه ای از رسانه ها معرفی شده اند و در مقابل، بر رسانه های آموزشی یادگیری جدید و تعاملی تر، به خصوص رسانه های الکترونیکی و دیجیتال متکی بر وب تاکید بیشتری شده است.
  این کتاب می تواند به عنوان مددکار تدریس معلمان و استادان و منبع اصلی درس «طراحی و تولید مواد و رسانه های آموزشی» (و یا عناوین مشابه) در گرایش های مختلف رشته علوم تربیتی، ازجمله تکنولوژی آموزشی، و برای دستیابی به هدف نهایی «فراهم سازی زمینه شکل گیری شناخت، توانایی و علاقه در مخاطبان در زمینه طراحی، تولید، انتخاب و کاربرد رسانه های آموزشی- یادگیری» استفاده شود.

  مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی : بستری برای آموزش و یادگیری
  گردآورندگان: غلامرضا ذکیانی، اسماعیل زارعی زوارکی، احسان طوفانی نژاد، رها عابدی
  انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
  سال انتشار: 1394
  همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی : بستری برای آموزش و یادگیری اردیبهشت ماه سال 1394 در دانشگاه علامه طباطبائی توسط گروه تکنولوژی آموزشی برگزار گردید. از مجموع مقالاتی که برای همایش فرستاده شدند تعدادی مورد پذیرش قرار گرفتند. مقالات برتر در فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری شماره 3 به چاپ رسیدند و برخی از مقالات هم برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات انتخاب شدند. مقالاتی را که در این مجموعه خواهید خواند عبارت اند از: تحلیل کیفی نقاشی های دانشجویان از شبکه های اجتماعی: حواس پرت کن آرامش بخش و جدایی انداز، تاثیر شبکه های ارتباطی مجازی بر سبک زندگی جوانان، نظریه یادگیری ارتباط گرایی و دلالت های آن در طراحی و پیاده سازی سامانه دوره های برخط آزاد انبوه، بررسی تاثیر استفاده از شبکه در کلاس بر میزان یادگیری لغات زبان انگلیسی و رضایت دانشجویان، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وبلاگ بر ابراز وجود و حمایت اجتماعی، تجارب زیسته دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه شبکه های اجتماعی موبایل بنیان، شبکه های اجتماعی مجازی و آموزش پنهان، تاملی بر نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرایند آموزش و یادگیری با تاکید بر فرصت ها و چالش ها ی آن، استفاده از ابزارهای شناختی برای تسهیل یادگیری مشارکتی ، فناوری وب2 و نقش آن در بهبود آموزش و یادگیری در آموزش عالی، تجربه یادگیری سایبورگ در شبکه های اجتماعی مجازی، الگوی استفاده از شبکه اجتماعی مجازی به عنوان غنی ساز در آموزش و یادگیری، شبکه های اجتماعی مجازی و آموزش پنهان به کودکان و نوجوانان از طریق بازی های رایانه ای برخط، بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در فرآیند یادگیری دانشجویان، کاربرد شبکه های اجتماعی در آموزش ویژه، طراحی شبکه های اجتماعی مجازی جهت تضعیف رفتارهای ضد اجتماع موجود در محیط برخط، شبکه های اجتماعی، چیستی و چرایی آن برای آموزش، فناوری نوین در فرآیند یادگیری مبتنی بر وب، بررسی مزایا و معایب شبکه های اجتماعی در آموزش زبان های خارجی، رویکردهای نوین تحلیل نیاز یادگیرندگان در بستر شبکه های اجتماعی و واکاوی شبکه های اجتماعی مجازی بر مبنای ساختن گرایی در آموزش: فرصت ها و چالش ها.
|
 • Dariush Noroozi Pages 1-2
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki * Pages 3-30
  This study attempted to revise the curriculum for Bachelor of Educational Sciences, Educational Technology minor. To this end, a qualitative-quantitative method was employed. In the qualitative section, data were collected through Bereday's method. Accordingly, the required information about the Bachelor of Educational Sciences was gathered from credible sources. Then, they were classified and interpreted so as to identify the similarities and differences. In the quantitative section, administered through the Delphi method, a specialized panel of experts was asked to give their opinion on the curriculum. The population included all universities globally holding courses on Bachelor of Educational Sciences. Furthermore, the population covered all professors and experts in the field of Educational Sciences and educational technology at Allameh Tabatabai University. The sample consisted of eight prestigious universities in the US and Canada globally offering Educational Sciences at the Bachelor’s levels, and Educational Technology at the Master’s and Doctorate levels. Moreover, a total of 26 professors and experts in the field of Educational Sciences and Educational Technology were purposively selected from Allameh Tabatabai University. The primary course tables were prepared after analyzing the curricula for Educational Sciences, Educational Technology minor at the Bachelor's level, and Educational Technology at Master’s and Doctorate levels in Iran as well as the curricula adopted by other universities offering Educational Sciences at Bachelor’s level and Educational Technology at Master’s and Doctorate levels. The tables were reviewed by a specialized committee for courses in Educational Technology at Allameh Tabatabai University supervised by the leading author. At this stage, 4 basis courses and 9 specialized courses were selected. Then, the syllabus of each course was prepared by two experts. The syllabi were then discussed at several sessions by a specialized committee for the revision of Educational Technology courses at Allameh Tabatabai University and an expert panel on the development and promotion of humanities associated with the Supreme Council of the Cultural Revolution. The corrective recommendations by the specialized committee responsible for reviewing the courses in Educational Technology were applied for 6 months. The syllabi of all courses were revised and matched according to the guidelines from the Iranian Ministry of Science, Research and Technology. The final curriculum was once again discussed and approved by the specialized committee for reviewing Educational Technology at Allameh Tabatabai University as well as by the expert panel on the development and promotion of humanities. Therefore, a total of 13 basic and specialized courses in the field of Educational Technology were finalized in the new curriculum of the Educational Sciences field aiming to integrate several branches of Educational Sciences.
  Keywords: Revision, Curriculum, Educational sciences, Educational technology
 • Marjan Morshedi, Siyavash Talepasand*, Ali Mohammad Rezaee Pages 32-46
  This paper examined the effect of mobile learning (M-learning) on English vocabulary recall with the screen size serving as the moderating role. In this regard, a multi-group quasi-experimental scheme was adopted as pretest-posttest. The population consisted of all students (8 to 14 years old) participating at elementary levels I and II at Language Institute of Mashhad Department of Education, District 4. A total of 112 students were selected from the Institute and were then randomly divided into two groups using mobile devices (small screen) and computers (large screen). Then, the subjects in each group were randomly divided into four subgroups. All subjects participated in a vocabulary recall quiz before and after the treatment. The findings suggested a significant difference between the groups in terms of vocabulary recall. The textual/visual and textual presentation groups significantly outperformed the control group, whereas no significant difference was seen in the visual group. The participants receiving the instructions on a large screen performed better in the vocabulary recall quiz, while the effects of screen interaction and presentation type on vocabulary recall were insignificant. The learner’s performance is enhanced in multimedia education by providing educational materials both in verbal and non-verbal channels. Providing educational materials through small screens may lead to attention and perception difficulties.
  Keywords: Multimedia education, Mobile phones, Screen, Recall
 • Rahim Moradi *, Soraya Khazaee, Razie Karimi, Elahe Velayati Pages 47-66
  This paper attempted to evaluate the impact of educational multimedia based on Gagné’s Instructional Systems Design (ISD) on learning and retention of Natural Sciences among sixth grade students with intellectual disability. The methodology involved a quasi-experimental procedure, pretest-posttest and a control group. The population included all sixth grade female students with intellectual disability studying at special education centers of Khorramabad, Iran, during the academic year 2014-2015. Using convenient sampling, 30 students were selected and then randomly divided into two groups. The instrument used in this study was a researcher-made learning and retention quiz. The learning pre-test was administered by the researcher for both experimental and control groups. Then, the experimental group was trained through eight sessions using multimedia devices based on Gagné’s model, while the control group received the conventional treatment. Post-test was administered on both groups. The researcher administered the retention quiz on students two weeks after the completion of course. Statistical methods were employed at descriptive and inferential levels to analyze the statistical data. The findings suggested a significant difference between the experimental and control groups in terms of learning and retention rate. In fact, the experimental group achieved better learning and retention.
  Keywords: Instructional design, Gagné's model, Educational multimedia, Students with intellectual disability
 • Zahra Kiyarsi * Pages 67-80
  This study investigated the effect of teaching through animation techniques, dynamic and static images on the academic progress of students in Sciences. This was a quasi-experimental, applied research. The sample consisted of 77 female fifth grade students studying in Dezful, Iran, during the academic year 2014-2015. Using the multi-stage cluster sampling method, the subjects were randomly assigned to three experimental groups (25 subjects in the animation learning group, 26 students in the dynamic image learning group and 26 students in the static image learning). All three experimental groups received related education for 12 sessions. The data collection instrument was a researcher-made educational achievement test. Data from the achievement test was analyzed through one-way analysis of variance and post-hoc Bonferroni test. The results of data analysis indicated that teaching method based on animation technique (P=0.05) was more effective than methods based on dynamic and static images.
  Keywords: Animation technique, Dynamic, static electronic images, Educational achievement
 • Mahmood Najafi *, Hamid Reza Maghami, Javad Hosseini, Nosrat Jafari Pages 81-106
  The main objective of this study was to evaluate the adoption of modern educational technologies and associated obstacles in schools of Semnan Province, Iran, while providing appropriate solutions. It was a descriptive-correlational research. To this end, a sample of 600 students, 300 teachers, 200 principals from schools of Semnan were selected through stratified random sampling. Questionnaires on the adoption of modern educational technologies, infrastructure and obstacles to the adoption of modern educational technologies were administered. Data were analyzed through descriptive measures and Chi-square test. The results demonstrated that modern educational technologies are adopted moderately for students in Semnan. The results also indicated that the main obstacle to the adoption of modern educational technologies was economic as viewed by teachers and principals. The next important obstacles were of strategic, educational, technical, legal and cultural nature. Furthermore, there was a significantly positive correlation between the adoption of modern educational technologies and academic achievement among students. Generally, the results pointed to a moderate and desirable adoption of modern educational technologies from the perspective of students and to the vital need for planning in order to resolve economic and educational obstacles.
  Keywords: Modern educational technologies, Technology, Academic achievement
 • Yasaman Alizadeh*, Mohammad Javadipoor Pages 107-121
  This paper attempted to examine the effect of instructor's information literacy profile on the quality of teaching in the higher education system.The research was a descriptive, casual comparative study in terms of data collection. Moreover, it could be considered a developmental research in terms of objective. The population consisted of all students in Master’s and doctoral programs at Kish, Alborz, and Tabriz Campuses affiliated to University of Tehran. Of the total target population, 120 students were selected through convenient sampling based on gender and university. For data collection, a list of final-semester evaluation and information literacy profile from Eisenberg and Berkowitz (1992) were employed. Pandpazir and Cheshmeh Sohrabi (2010) calculated the reliability of the questionnaire using Cronbach’s alpha at 0.93. They also reported and verified the validity of the questionnaire. The data analysis involved variance and correlation tests. The findings suggested that all subscales of information literacy profile were in a positive correlation with the quality of teaching and all variables turned out to be significant at an alpha of 0.001. According to the results, it was found that in all academic disciplines, instructors with a high information literacy were viewed proficient by students. In fact, they tended to perform better in teaching and conveying the educational materials to students.
  Keywords: Information literacy profile, Quality of teaching, Instructors, Higher education