فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فائزه سلطانی *، سید فخرالدین حسینی، منصور عرب صفحات 6-13
  هدف. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران تحت بای پس عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. در مراقبت و درمانبیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر، به جهت این که در شرایط بحرانی قرار می گیرند، توجه به مولفه هایی مانند امیدواری به زندگی، تجربه معنویت و اضطراب مرگ دارای اهمیت زیادی است و لازم است پرستاران به این تجربیات و ارتباط بین آنها توجه داشته باشند.
  روش کار. در این پژوهش توصیفیارتباطی، تعداد 150بیمار تحت جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1394 در یک بازه زمانی 8 ماهه وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، مقیاس امید بزرگسالان و مقیاس تجارب معنوی روزانه بود. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSSنسخه20 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی، آنووا، و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
  یافته ها. تجارب معنوی با اضطراب مرگ (0/004=P) و اضطراب مرگ با امید به زندگی (0/0001≥P) ارتباط آماری معنی دار و معکوس وجود داشت. همچنین، بین تجارب معنوی و امید به زندگی ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت (0/0001≥P). نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که دو متغیر سن و امید به زندگی، 61 درصد تغییرات مربوط به تجارب معنوی را پیش گویی می کنند.
  نتیجه گیری. نتایج این مطالعه اهمیت توجه به تجارب معنوی بیماران را به عنوان متغیر تاثیرگذار بر امید به زندگی و اضطراب مرگ نشان می دهد. بنابراین، برای تقویت تاثیرات مثبت امید به زندگی و کاهش اضطراب مرگ، لازم است در برنامه های مراقبتی پرستاران مواردی همچون حمایت، تسهیل و توجه به تمایلات و نیازهای معنوی بیماران مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: جراحی بای پس عروق کرونر، تجارب معنوی، اضطراب مرگ، امید به زندگی
 • محسن تقدسی، لیلا قنبری افرا *، منیره قنبری افرا، حمیدرضا گیلاسی صفحات 14-21
  هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت جنسی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری انجام شد.
  زمینه. رابطه جنسی یک رابطه چند بعدی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل روانی، فردی و اجتماعی قرار می گیرد. رضایتمندی از رابطه جنسی می تواند سبب استحکام بنیان خانواده گردد.
  روش کار. این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 254 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393 انجام گردید. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت جنسی لارسون جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و رگرسیون خطی تحت نرم افزار SPSSنسخه 13 تحلیل شدند.
  یافته ها. میانگین نمره رضایت جنسی شرکت کنندگان، 101/7 با انحراف معیار 15/3 بود. میانگین نمره رضایت جنسی مردان، 104/53 با انحراف معیار 9/8 و میانگین نمره رضایت جنسی زنان، 98/94 با انحراف معیار 18/9 بود که دارای اختلاف آماری معنی دار بودند (0/004=P). نتایج آزمون آماری رگرسیون خطی نشان داد ارتباط بین رضایت جنسی و جنسیت با در نظر گرفتن سایر متغیرهای مخدوش کننده معنا دار است (0/026=P). سابقه دیابت (0/048=P)، مصرف سیگار (0/001=P)، و فشار خون بالا (0/001=P) از عوامل تاثیرگذار بر این رابطه بودند.
  نتیجه گیری. نمره رضایت جنسی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری در محدوده بالا بود. رضایتمندی در مردان بیش تر از زنان بود. همچنین، سابقه بیماری دیابت، فشار خون بالا و مصرف سیگار بر رضایت جنسی مبتلایان به سندرم حاد کرونری موثر است. پیشنهاد می شود پرستاران نیازهای جنسی زنان مبتلا به سندرم حاد کرونری و افراد با سابقه بیماری زمینه ای را در اولویت های برنامه ریزی های مراقبتی، آموزشی و حمایتی قرار دهند.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، سندرم کرونری حاد، جنس
 • ساقی غفوریان ابدی *، فرهاد کامرانی صفحات 22-29
  هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی مشارکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی با پزشکان در بخش مراقبت ویژه انجام شد.
  زمینه. با توجه به مسئولیت ها و گستردگی حیطه علمی پرستاری و لزوم تصمیم گیری های صحیح و حساس در خدمات پرستاری لازم است پرستاران قادر به قضاوت در موقعیت های خطیر بالینی و تصمیم گیری برای حفظ حیات در موقعیت های پیچیده باشند، بنابراین، مشارکت پرستاران بخش های مراقبت ویژه در تصمیم گیری، به علت حساس بودن این بخش ها لازمه این عملکرد است.
  روش کار. دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، نمونه پژوهش، پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز بهداشتی درمانی آموزشی شهر رشت بودند. تعداد 110 پرستار با استفاده به روش سرشماری در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری بالینی(PDAQ)به روش مصاحبه، گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی و کروس کالوالیس) تحلیل شدند.
  یافته ها. بیشتر پرستاران شرکت کننده در تحقیق، مشارکت بالایی درتصمیم گیری بالینی داشتند. متغیرهای تاهل، علاقه جهت ادامه فعالیت در بخش مراقبت ویژه، داشتن پست مدیریتی، سابقه کار بالا و داشتن سابقه کار در بخش مراقبت ویژه از جمله موارد مرتبط با مشارکت بیشتر پرستاران در تصمیم گیری بالینی بودند.
  نتیجه گیری. سابقه کار بالا در بخش مراقبت ویژه از جمله موثرترین عوامل بر مشارکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی می باشد. بنابراین، انتظار می رود مدیران پرستاری از پرسنل بخش های مراقبت ویژه برای بخش های غیر ویژه جهت جابجایی استفاده نکنند.
  کلیدواژگان: مشارکت، تصمیم گیری بالینی، پرستار، بخش مراقبت ویژه
 • معصومه ذاکری مقدم، حسین بهادری فر *، زهرا عباسی، حمید حقانی صفحه 30
  هدف. هدف این مطالعه بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر معیارهای تهویه ای بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بود.
  زمینه. عوارض تهویه مکانیکی بیمار بسیار زیاد و قابل توجه می باشد. از جمله عواملی که در جداسازی بیمار از ونتیلاتور مورد توجه قرار می گیرند معیارهای تهویه ای هستند. موسیقی درمانی ممکن است بتواند با کاهش استرس و اضطراب باعث بهبود معیارهای تهویه ای و جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی شود.
  روش کار. در این کارآزمایی بالینی کنترل شده، 70 بیمار بستری در بخ شهای مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه 35 نفره قرار گرفتند. در گروه آزمون، 30 دقیقه موسیقی آرامش بخش برای بیماران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در یک روز پخش شد. در گروه کنترل نیز به همین شکل در دو نوبت، و هر بار 30 دقیقه برای بیماران، بدون پخش موسیقی، هدفون گذاشته شد. در هر دو گروه، معیارهای تهویه ای، تعداد تنفس، ماکزیمم فشار راه هوایی و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ثبت شد. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSSنسخه 18 با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو، و بونفرونی انجام شد.
  یافته ها. مقایسه روند تغییرات از دقیقه صفر تا 30 نشان داد که موسیقی درمانی باعث کاهش معنی دار میانگین تعداد تنفس در دقیقه می شود (0/001=P)، به این صورت که با گذشت زمان از شروع مداخله، میانگین تعداد تنفس با شیب زیاد کاهش پیدا کرد، در حالی که در گروه کنترل، میانگین تعداد تنفس با گذشت زمان کمی افزایش داشت. در گروه مداخله، فشار راه هوایی در دقیقه 30 (میانگین 17/30 با انحراف معیار 3/65) نسبت به لحظه صفر (میانگین 19/68 با انحراف معیار 3/64) از نظر آماری کاهش معنا دار داشت (0/001=P)، ولی در گروه کنترل فشار راه هوایی در دقیقه 30 نسبت به لحظه صفر کمی افزایش داشت. بین درصد اشباع اکسیژن شریانی گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی دار آماری یافت نشد (0/051=P).
  نتیجه گیری
  استفاده از موسیقی درمانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه می تواند باعث کاهش تعداد تنفس در دقیقه و کاهش فشار راه هوایی شود و در نتیجه می تواند به کاهش کار تنفسی و جداسازی سریع تر بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی کمک کند.
  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، تهویه مکانیکی، معیارهای تهویه ای، بخش مراقبت ویژه
 • فاطمه جهانشاهی، نوشین عباسی ابیانه *، ابراهیم ابراهیمی ابیانه صفحات 38-45
  هدف. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی مبتلایان به نارسایی قلبی انجام شد.
  زمینه. نارسایی قلبی یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با کاهش کیفیت زندگی همراه است. با توجه به نقش مثبت آموزش در ارتقای کیفیت زندگی، یافتن یک روش آموزشی مناسب در بهبود کیفیت زندگی این بیماران حائز اهمیت است.
  روش کار. در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی، 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی به صورت در دسترس و بر اساس معیارهای ورود، در سال 1395 انتخاب شدند. چهار جلسه آموزشی توسط افراد همتا برای گروه همتا در طول یک ماه اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها نسخه فارسی پرسشنامه فرانس و پاورس بود که برای سنجش کیفیت زندگی مبتلایان به نارسایی قلبی، قبل و یک ماه بعد از مداخله، تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها.میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی، قبل از مداخله، 134/5 با انحراف معیار 2/4 و یک ماه بعد از مداخله، 163/2 با انحراف معیار 8/7 بود و آزمون تی زوجی نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بین میانگین نمره کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله بود (0/0001˂P). این یافته نشان داد آموزش همتا بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی تاثیر دارد و باعث بهبود آن شده است.
  نتیجه گیری. آموزش همتا باعث بهبود و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان به نارسایی قلبی می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود پرستاران از این روش آموزشی برای بیماران دچار نارسایی قلبی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: نارسایی قلب، کیفیت زندگی، آموزش همتا
 • محمد نجفلو، سید طیب مرادیان *، محمد سعید غیاثی، حسین محمودی، سلمان برسته صفحات 46-53
  هدف. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران متعاقب جراحی عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. جراحی بای پس عروق کرونر یکی از مهم ترین و متداول ترین مداخلاتی است که می تواند باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش مرگ در بسیاری از بیماران قلبی گردد. به نظر می رسد خروج زودهنگام این بیماران از تخت موجب کاهش عوارض پس از جراحی شود. نگرانی های عمده پرسنل درمانی درباره تاثیر و خطرات همودینامیک ناشی از این اقدام می تواند از علل توجه ناکافی به تحرک زودتر این بیماران باشد.
  روش کار. تحقیق حاضر یک کارآزمایی بالینی با تعداد 100 بیمار کاندید بای پس عروق کرونر می باشد. بیماران به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. خروج از تخت در گروه کنترل طبق روال بیمارستان در روز سوم بعد از عمل انجام گرفت و گروه آزمون در روزهای اول، دوم و سوم بعد از جراحی از تخت خارج شدند. سایر برنامه های درمانی دو گروه یکسان بود. شاخص های همودینامیک بیماران اندازه گیری و بین دوگروه مقایسه شدند. داده ها در نرم افزار SPSSنسخه 18 با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. بین دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی و سابقه بیماری های زمینه ای تفاوت معناداری وجود نداشت. در گروه آزمون، فشارخون سیستولی و دیاستولی در روزهای دوم و سوم پس از عمل بالاتر بود. مقایسه درناژ کل روز سوم قبل از خروج درن ها (میانگین درناژ گروه آزمون، 495 میلی لیتر با انحراف معیار 241 و میانگین درناژ گروه کنترل، 556 میلی لیتر با انحراف معیار 285) (0/27=P) و بروز آریتمی (در گروه آزمون، 22 نفر و در گروه کنترل، 23 نفر) (0/67=P) نشان دهنده عدم جود اختلاف معنی دار آماری بین گروه ها بود. هیچ کدام از بیماران حین خروج از تخت عارضه ای نشان ندادند.
  نتیجه گیری. بیماران گروه آزمون افزایش مختصری در فشار خون سیستولی و دیاستولی داشتند، اما این افزایش از نظر بالینی ناچیز بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خروج زودهنگام بیماران از تخت پس از بای پس عروق کرونر یک مداخله ایمن و قابل اجرا است و باعث تغییرات حاد همودینامیک و خونریزی نمی شود.
  کلیدواژگان: خروج زودهنگام، وضعیت همودینامیک، جراحی بای پس عروق کرونر
 • محمدرضا حیدری *، سمیه ولی پور دهکردی صفحات 54-65
  هدف. این مقاله به منظور بررسی اثرات زالودرمانی بر اختلالات انعقادی و بیماری های قلبی عروقی و نقش پرستار در مراقبت از بیماران تحت این درمان انجام شد.
  زمینه. زالودرمانی یکی از روش های درمانی مرسوم در طب سنتی در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد که امروزه به آن توجه زیادی شده است. استفاده از این روش درمانی به طور قابل توجهی رو به افزایش است، اما تلاش قابل توجهی برای توضیح علت تاثیر این روش درمانی و مکانیسم های عمل آن صورت نگرفته است.
  روش کار. در این مقاله مروری با مراجعه به پایگاه داده ها و موتورهای جستجو نظیر Google Scholarو PubMedو SID، کلمات کلیدی زالودرمانی (leech therapy/ medicinal leech)، مکانیسم اثر (mechanism of action)، بیماری قلبی عروقی (cardiovascular disease)، هموستاز (homeostasis)، و ضدانعقاد (anticoagulant)به صورت منفرد یا ترکیبی به هر دو زبان انگلیسی و فارسی در متون سال های 1989 تا 2016 میلادی جستجو شدند. علاوه بر این، از کتب فارسی در دسترس نیز استفاده شد. در نهایت، از متونی که مرتبط با هدف مطالعه بودند بهره گرفته شد.
  یافته ها. زالودرمانی دارای ریشه بسیار قدیمی در طب سنتی ایران است که علاوه بر استفاده در اختلالات مختلف،در درمان پرفشاری خون، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد استفاده شده است و دارای اثرات ضدانعقادی است. مقالات و متون بر نقش پرستاران در امر مراقبت از بیماران تحت درمان تاکید دارند.
  نتیجه گیری. به نظر می رسد زالودرمانی صرف نظر از عوارضی که در برخی از منابع ذکر شده است می تواند به عنوان یکی از روش های طب مکمل در امر درمان و پژوهش های مرتبط با اختلالات قلبی عروقی و انعقادی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زالودرمانی، پرستاری، بیماری قلبی عروقی، ضدانعقاد
 • سمیه اخوان، پیام عباسی* صفحات 66-71
  هدف. این مطالعه با هدف مرور پژوهش های انجام شده درباره مزایا و معایب دو رویه آنژیوگرافی عروق کرونر از طریق شریان رادیال و فمورال انجام شد. همچنین، با توجه به جدیدتر بودن رویه رادیال و عدم کافی بودن تجربیات در این زمینه، به مراقبت های لازم جهت کم کردن عوارض احتمالی پرداخته می شود.
  زمینه. بیماری های قلبی عروقی در دهه های گذشته سیری صعودی را طی کرده است. برای تشخیص بیماری عروق کرونر روش های تشخیصی متفاوتی وجود دارد، اما آنژیوگرافی عروق کرونر همچنان به عنوان بهترین روش تشخیصی و معیار تصمیم گیری درمانی در این بیماران مطرح است. آنژیوگرافی عروق کرونر با دو رویکرد رادیال و فمورال انجام پذیر است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد.
  روش کار. در این مطالعه مروری، اطلاعات مورد نیاز با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و منابع داده ای، همچون Googlescholar، PubMed، Magiran، AHA Journalو Elsevierبا استفاده از کلیدواژه های فارسی ”آنژیوگرافی عروق کرونر“، ”رویه رادیال“، ”رویه فمورال“، ”آنژیوگرافی عروق کرونر و عوارض“، و ”رویه رادیال و مراقبت های پرستاری“ و معادل انگلیسی آن ها به دست آمدند. در مجموع، 25 مقاله برای تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها. تاریخچه آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال، مقایسه مزایا و معایب دو رویه رادیال و فمورال، مراقبت های پرستاری در رویه آنژیوگرافی رادیال و مقایسه رضایت بیماران در دو رویه آنژیوگرافی رادیال و فمورال از یافته های این مطالعه مروری بودند.
  نتیجه گیری. در صورتی که آمادگی ها و مراقبت های قبل، حین و بعد از آنژیوگرافی به درستی صورت پذیرد و همچنین، کارکنان و پزشکان دوره های لازم را بگذرانند، با توجه به اینکه آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال عوارض کمتر و آسایش بیشتری را برای بیماران ایجاد می کند، می تواند جایگزین مناسبی برای آنژیوگرافی از طریق شریان فمورال باشد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی از طریق شریان فمورال، آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال، عوارض، توجهات پرستاری
|
 • Faezeh Soltani *, Seyed Fakhraldin Hosseini, Mansoor Arab Pages 6-13
  Aim. This study aimed to determine the relationship of spiritual experiences with the life expectancy and death anxiety in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).
  Background. The patients undergoing CABG experience a critical situation that requires taking into account such factors as life expectancy, spiritual experience, and death anxiety. During taking care of these patients, nurses must consider these experiences and their relationship.
  Method. In this descriptive-analytic study, 150 patients undergoing coronary artery bypass surgery in hospitals located in Kerman city, Iran, were recruited within an 8 months period in 2015. Data were collected using a questionnaire including demographic data, Templer Death Anxiety Scale, Adult Hope Scale and the Scale of Daily Spiritual Experiences (DSES). Data were analyzed in SPSS version 20 using Pearson correlation test, Independent T-test, ANOVA and multiple linear regression.
  Findings. There was a statistically significant negative correlation of daily spiritual experiences with death anxiety (p=0.004) and death anxiety with life expectancy (p≤0.0001). There was also a statistically significant positive correlation between spiritual experiences and life expectancy (p≤0.0001). Multiple linear regression analysis showed that age and life expectancy predicted 61 percent of changes related to spiritual experiences.
  Conclusion. The findings suggest that paying attention to spiritual experiences of patients may increase life expectancy and reduce the death anxiety. It is suggested to include supporting, facilitating and attending to the spiritual needs of patients in nursing care plans for these patients.
  Keywords: Coronary artery bypass surgery, Daily spiritual experiences, Life expectancy, Death anxiety
 • Mohsen Taghadosi, Leila Ghanbari, Afra *, Monireh Ghanbari, Afra, Hamidreza Gilasi Pages 14-21
  Aim. The aim of this study was to investigate the sexual satisfaction in patients with acute coronary syndrome.
  Background. Sexual relationship is a multidimensional phenomenon which is affected by many psychological, individual and social factors. Satisfaction of sexual relationship leads to the strength of the family.
  Method. In this descriptive-analytical cross-sectional study, 254 patients with acute coronary syndrome admitted to the coronary angiography ward in Shahid Beheshti hospital in Kashan, Iran, were recruited by convenience sampling in 2014. Data collection was done using the demographic and clinical data questionnaire and Larson's sexual satisfaction questionnaire. Data were analyzed in SPSS version 13 using descriptive and inferential statistics.
  Findings. The mean score of sexual satisfaction was 101.7±15.3. The mean score of sexual satisfaction for men and women were 104.53±9.8, and 98.94±18.9, respectively (P=0.04). The results of linear regression showed that the relationship between sexual satisfaction and gender by taking other confounding variables was statistically significant (P=0.026). A history of diabetes (p=0.048), smoking (p=0.001) and hypertension (p=0.001) were affecting this relationship.
  Conclusion. The level of sexual satisfaction in patients with acute coronary syndrome was high. The satisfaction in men were more than women. Also, a history of diabetes, hypertension and smoking in patients with acute coronary syndrome affected sexual satisfaction. Nurses should consider sexual needs of female patients with acute coronary syndrome, and also, that of acute coronary syndrome patient with a history of diabetes, hypertension and smoking.
  Keywords: Sexual satisfaction, Acute coronary syndrome, gender
 • Saghi Ghafourian, Abadi *, Farhad Kamrani Pages 22-29
  Aim. The present study aimed to examine Critical care nurses’ participation in clinical decision making with physicians.
  Background. Regarding to the extent of the responsibilities and scope of nursing science and the need for making accurate and sensitive decisions, nurses should be able to judge on clinical solemn occasions and make decisions to save the patient’s life in complex situations.
  Method. In this cross-sectional study, 110 critical care nurses working in intensive care units of health care centers in Rasht, Iran, were recruited using census sampling method. The data were collected using the questionnaire “participation in clinical decision making” (PDAQ) and demographic form. Data were analyzed in SPSS using descriptive and inferential statistics.
  Findings. The results showed that the majority of critical care nurses were being participated in clinical decisionmaking.
  Conclusion. Work experience, marital status, desire to continue work in intensive care unit, and managerial role contributed to greater participation of critical care nurses in clinical decision making with physicians.
  Keywords: Participation, Clinical decision making, Critical care nurses
 • Masoumeh Zakeri-Moghadam, Hosein Bahadori Far *, Zahra Abbasi, Hamid Haghani Page 30
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of music therapy on ventilation criteria in mechanically ventilated patients in the intensive care unit.
  Background. Complications made by mechanical ventilation are so much and considerable. Improvement of ventilation criteria is one of the factors that facilitatesweaning from mechanical ventilation.
  Method. This randomized controlled trial was conducted in intensive care units of a teaching hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences¡ Tehran¡ Iran. Seventy patients were recruited based on inclusion criteria and randomly allocated to experimental (n=35) and control (n=35) groups. For experimental group¡ relaxing music therapy was played with headphone for 30 minutes¡ once in the morning and once in the afternoon for one day. For control group¡ headphone was used without music for 30 minutes¡ once in the morning and once in the afternoon for one day. In both groups¡ ventilation criteria of respiratory rate¡ peak airway pressure and arterial saturation of oxygen (SaO2) were recorded in four intervals. Data analysis was performed in SPSS version 18 using statistical test.
  Findings. Comparing of trends of ventilation criteria in experimental group showed that music therapy significantly reduced the mean respiratory rate (p= 0.0001)¡ while in the control group¡ the mean respiratory rate slightly increased with time. In experimental group¡ the mean airway pressure reduced significantly within 30 minutes (17.30±3.65) compared with the time zero (19.68±3.64) (p=0.001). In the control group¡ the mean airway pressure increased slightly. The amount of spo2 did not differ significantly between experimental and control group (P=0.051).
  Conclusion. Implementing music therapy in mechanically ventilated patients admitted to intensive care unit can reduce respiratory rate and maximum airway pressure. These could reduce the work of breathing and facilitate weaning the patient from ventilators.
  Keywords: Music therapy, Mechanical ventilation, Ventilation criteria, Intensive care unit
 • Fatemeh Jahanshahi, Noshin Abbasi, Abyaneh *, Ebrahim Ebrahimi, Abyaneh Pages 38-45
  Aim. This study was conducted with the aim of determining the effect of peer education on quality of life in people with heart failure.
  Background. Heart failure is one of the most common chronic diseases and is associated with decreased quality of the patient's life. Considering the positive role of education in improving the quality of life, it is important to find a suitable learning method to improve the quality of life of these patients.
  Method. In this quasi-experimental study, 60 heart failure patients were selected using convenience sampling method during 2016. Four peer to peer training sessions were conducted during one month. A Persian translation of the Ferrans and Powers’ quality of life questionnaire was used for evaluating the quality of life of the patients, before and one month after the intervention. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.
  Findings. The mean score of the quality of life in heart failure patients was 134.5±2.4 before the intervention and 163.2±8.7, one month after intervention. Paired t-test showed that peer education had a statistically significant effect on quality of life in people with heart failure patients (P≤00001).
  Conclusion. Peer education can improve and enhance the quality of life of heart failure patients.
  Keywords: Heart failure, Quality of life, Peer education
 • Mohammad Najaflu, Seyed Tayab Moradian*, Mohammad Saeid Ghiasi, Hosein Mahmoudi, Salman Barasteh Pages 46-53
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
  Background. CABG is one of the most common surgeries that can increase quality of life and reduce mortality in most cases. It seems that early mobilization of patients from bed may reduce complications after surgery. The most important concern regarding early mobilization is the possible effect on hemodynamic parameters based on which this important intervention is neglected.
  Method. In a clinical trial with 100 patients who were candidate for CABG. The patients were randomly assigned to experimental and control group. The experimental group were mobilized from bed in the first, second and third day after surgery. The control group received the hospital routine treatments and mobilization was done in the third day after the operation. The effect of early mobilization on hemodynamic parameters were compare between the groups. Other treatment programs were the same for both group. Data were analyzed in SPSS version 18 and using independent t-test, Chi-square and ANOVA statistical testes.
  Findings. There was no statistically significant difference between groups regarding demographic variables and underlying diseases. In the experimental group, blood pressure was higher in the second and third days compared with that control group. Chest tube drainage on the third day were 495±241 ml for experimental group and 556±285 ml for the control group, and no statistically significant difference was found between the groups in terms of chest tube drainage. None of the patients showed any complication during the mobilization.
  Conclusion. The experimental group experienced a minimal increase in blood pressure, but it was not clinically significant. The results of this study indicate that early mobilization from bed in patients undergoing coronary artery bypass graft is a safe and applicable intervention, and don’t increase bleeding and acute hemodynamic changes.
  Keywords: Early mobilization, Hemodynamic status, Coronary artery bypass surgery
 • Mohammadreza Heidari *, Somaye Valipoor, Dehkordi Pages 54-65
  Aim. This article reviews the effects of Hirudo Medicinalis in coagulopathies and cardiovascular diseases.
  Background. Hirudo Medicinalis is one of the conventional treatment methods in folk medicine in many countries of the world and is today paid more attention to. The use of this therapy is increasing considerably but no much effort has been done to explain about the effectiveness and mechanisms of action.
  Method. In this review, databases and search engines such as PubMed, Google Scholar and SID were searched out for literature published between 1989 and 2016, using the English keywords "Hirudo medicinalis/Leech therapy, mechanism of action, cardiovascular disease, homeostasis, and anticoagulant, and their Persian equivalents, individually or in combination. In addition, Persian available books available were used.
  Findings. Hirudo Medicinalis is used in the treatment of arterial hypertension, angina and myocardial infarction and has anticoagulant effects. The literature emphasizes on the role of nurses in the care of patients under this treatment.
  Conclusion. According to studies, it seems that Hirudo Medicinalis can be used as a complementary medicine technique in the treatment and research of cardiovascular and coagulation disorders Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
  Keywords: Hirudo Medicinalis, Nursing, Cardiovascular disease, Anticoagulant
 • Somayeh Akhavan, Payam Abbasi * Pages 66-71
  Aim. The aim of this study was to review studies about advantages and disadvantages of transradial and transfemoral coronary angiography. Transradial coronary angiography procedure is newer than transfemoral approach and inadequate knowledge and experience in this area needs to be considered for minimizing possible complications.
  Background. An increasing trend of cardiovascular diseases is of great importance. Although any different methods have been suggested for diagnosing coronary artery diseases, but coronary angiography remains as the best diagnostic and therapeutic method. Transradial and transfemoral coronary angiography as two approaches for diagnosing coronary artery diaseses have their own advantages and disadvantages.
  Method. In this review study, various databases such as Google Scholar, PubMed, AHA journal and Elsevier were searched out by Persian and English forms of the keywords “Transradial coronary angiography”, “Transfemoral coronary angiography”, “Nursing care in coronary angiography” and “complications of coronary angiography”.
  Findings. The findings are presented as follows: Comparison of the advantages and disadvantages of both radial and femoral approach, nursing care in radial angiography procedures and comparing patients’ satisfaction of experiencing radial or femoral angiography.
  Conclusion. If the preparation and care before, during and after coronary angiography is properly settled and there is trained staff and physicians, it is suggested to use transradial approach for coronary angiography because of its fewer side effects and greater convenience the patients have with.
  Keywords: Transradial coronary angiography, Transfemoral coronary angiography, complications, Nursing considerations