فهرست مطالب

اندیشه مدیریت راهبردی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1395)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر* صفحات 5-58
  تحول در علوم انسانی یکی از موضوعاتی است که در اسناد بالادستی متعددی مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه زمینه سازی جهت تحقق آن به یکی از جدی ترین فعالیت های مراکز و موسسات مرتبط با این موضوع تبدیل شده است. موضوعی که بی گمان یکی از زمینه ها و ارکان تحقق آن تحول در مجامع علمی است؛ چراکه تا وقتی جامعه علمی- به عنوان برنامه ریزان اصلی تولید علم- متحول نشود، نمی توان امیدی به تحول در علوم انسانی داشت. با پذیرش این مطلب اولین سوال پیش رو، چگونگی ایجاد تحول در یک جامعه علمی خواهد بود. در این مقاله نگارندگان تلاش خواهند کرد تا با بررسی سیره علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم، بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی را تبیین کرده و از این رهگذر برخی اقدامات لازم جهت سیاست گذاری تحول در علوم انسانی را مشخص کنند. بایسته هایی که می توان به گونه ای کلی آن ها را در سه دسته ویژگی های اخلاقی، توانمندی ها و اقدامات (اعم از اقدامات زمینه ساز و اقدامات اصلاحی) طبقه بندی کرد.
  کلیدواژگان: تحول در علوم انسانی، تحول در جامعه علمی، علامه طباطبایی، سیره علمی، سیره عملی
 • مصباح الهدی باقری، سیدمحمدحسین حسینی* صفحات 59-84
  سیره تبلیغی پیامبر اعظم (ص) از ابعاد مختلف با دانش مدیریت، مقایسه پذیر و تحلیل پذیر است. مدیریت تبلیغی ایشان در برابر دگراندیشان و پیروان ادیان الهی دیگر، مبین اصول لازم و اساسی تعامل و ارتباط با اهل کتاب در سراسر جهان در عصر حاضر است؛ تا کسانی که می خواهند مدیریت جامعه را بر عهده گیرند ضمن برخورداری از آن شرایط، از الگوها و اسوه های الهی پیروی نمایند. به علاوه، مفهوم بازار یابی اجتماعی، داعیه ترویج و تبلیغ ایده ها و مفاهیم اجتماعی را دارد که به نظر می رسد مطالعه و بررسی این دو مقوله، دارای نکات و حساسیت های خاصی است. در این پژوهش، تلاش بر این است تا با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، اصول حاکم بر مدیریت تبلیغ و دعوت رسول اکرم (ص) در برابر اهل کتاب، تبیین گردد. در مجموع و پس از بررسی 291 آیه اصلی و فرعی از سیاق های قرآن و ثبت مفاهیم و دسته بندی آنها ذیل مقوله ها، 10 اصل اساسی حاکم بر مدیریت دعوت و تبلیغ حضرت رسول در برابر اهل کتاب به دست آمد. در نهایت و با توجه به ادبیات نظری، اصول ده گانه دعوت پیامبر (ص) با مفهوم بازاریابی اجتماعی مقایسه شد.
  کلیدواژگان: دعوت، تبلیغ، پیامبر اعظم (ص)، اهل کتاب، بازاریابی اجتماعی، تغییر اجتماعی
 • سید حسین سیدی*، سید محمدرضا سیدی صفحات 85-116
  سالیانه، تعداد زیادی از جوانان ذکور کشور بنا بر قانون خدمت وظیفه عمومی به سربازی اعزام می شوند. سربازان، در ابتدا، دوره ای آموزشی را برای فراگیری مهارت های ضروری نظامی و عقیدتی-سیاسی می گذرانند و سپس، آن را به صورت نظامی یا غیرنظامی ادامه می دهند. یکی از راه های تداوم خدمت سربازی (پس از دوره آموزشی) برای سربازان دارای مدرک دکتری و بعضا کارشناسی ارشد، عضویت هیئت علمی وظیفه در دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی است. قانون تامین هیئت علمی (طرح سربازی)، نقش موثری در استفاده بهینه از سرمایه های علمی کشور داشته است. واضح است که خدمت وظیفه عمومی، دارای پیامدهایی از قبیل اجتماعی، اقتصادی و شغلی برای سربازان است. هدف این تحقیق، بررسی تجربه زیسته اعضای هیئت علمی وظیفه از دوره سربازی برای شناخت دقیق و فهم کامل پیامدهای مذکور است. رویکرد روش شناسی این مطالعه، کیفی (پدیدارشناسی) است و از رویکرد کلایزی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه های عمیق استفاده شده است. یافته های پژوهش در 14 درون مایه اصلی و 16 درون مایه فرعی دسته بندی شده است. درون مایه های اصلی عبارت اند از الف- انتظار طولانی و از دست دادن فرصت ها، ب- تغییر قوانین و برنامه ریزی، ج- حکمرانی تعریف سنتی قدرت در نیروهای نظامی، د- وابستگی مستقیم قوای نظامی به حکومت، ه- ضعف در برنامه ریزی کلان، و- بستر ظهور ناهنجاری های رفتاری، ز- فقدان انعطاف در تعامل، ح- عدم ارتقای مرتبه علمی، ط- ادراک عدم امنیت شغلی و ابهام درباره آینده، ی- ادراک تبعیض، ک- رعایت نشدن شان و جایگاه اجتماعی، ل- ادراک بی اعتمادی، م- مشکلات خروج از کشور و ن- احساس رهاشدگی و آزادی.
  کلیدواژگان: سرباز، سربازی، عضو هیئت علمی وظیفه، پدیدارشناسی
 • سمیه لبافی*، محمد ابویی صفحات 117-150
  سازمان های فرهنگی از جمله سازمان هایی هستند که در محیطی بسیار متغیر و پیچیده فعالیت می کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان ها می باشند. تفکر راهبردی فرایندی است که به واسطه آن مدیر با نگرشی کل گرایانه به بحران ها و فرایند های مدیریتی روزانه، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می کند. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان این مقاله را بر آن داشت تا در این مقاله دست به ارائه پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تئوری داده بنیاد است که در آن تعداد 22 نفر از مدیران فرهنگی شهر اصفهان از طریق روش نمونه گیری هدفمند (نمونه گیری نظری) و به روش گلوله برفی انتخاب شده است. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار کیفی nvivo8 تحلیل گردیده و مدل تحقیق ارائه شده است. در نهایت یافته های این پژوهش به دو دسته موانع (تاکید بر سلسله مراتب سازمانی، تصمیم گیری در لایه های بالایی سازمان، محدودیت در منابع سازمانی، شاخص های مبهم در سنجش عملکرد) و پیشران های (پایش مداوم محیطی، مشورت با نخبگان، درک موثر از رقیبان، شهود محور بودن تصمیمات، نیروی انسانی خلاق و هدف گذاری کلان) عوامل کلیدی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی تقسیم شده است.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، عوامل حیاتی موفقیت، سازمان های فرهنگی، شهر اصفهان
 • علی اقبالیان *، عادل آذر صفحات 151-180
  در این مقاله، طراحی نظام مدیریت فرهنگ اسلامی در سطح کلان مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور، رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM) مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، ابتدا در بخش مواجهه و تبیین شرایط مسئله، اجزاء این نظام در دو دسته کلی اجزاء دارای ارتباط مستقیم با آحاد جامعه و اجزاء پشتیبان شناسایی شده اند. سپس تصویر غنی از وضعیت موجود و مسائل و مشکلات مدیریت فرهنگی جامعه ترسیم شده است. در مرحله تهیه جداول CATWOE و توسعه تعاریف ریشه ای، ضمن مبنا قرار دادن آحاد جامعه به عنوان مخاطبین نظام و شروع فرآیند طراحی نظام از آحاد جامعه (فرآیند پایین به بالا)، کارکرد های نظام جهت ارتقاء فرهنگ اسلامی در آحاد جامعه، در قالب شش کارکرد آموزش، الگوسازی، ایجاد فضای فرهنگی سالم، حمایت و تکریم، موعظه و ایجاد فضای ارتباط با خدای متعال و اولیاء الهی شناسایی و دسته بندی شده است. همچنین ضمن تبیین انواع رابطه بین اجزاء، فرآیند لازم جهت تعیین رابطه میان کلیه اجزاء بر اساس کارکرد ها، پیشنهاد شده است. در نهایت در گام طراحی مدل مفهومی، فرآیند طراحی و پیاده سازی کارکرد های نظام مدیریت فرهنگ اسلامی ارائه شده است. جهت اعتبارسنجی و تدقیق نتایج تحقیق، از روش پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان حوزه فرهنگ اسلامی و حوزه مدیریت فرهنگی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، فرآیند تعیین اقدامات هر یک از اجزاء نظام برای ارتقاء فرهنگ اسلامی جامعه و همچنین چگونگی مدیریت کلان این نظام را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: فرهنگ اسلامی، طراحی نظام، نظام مدیریت فرهنگ، روش شناسی سیستم های نرم (SSM)، مدل نرم
 • امین غزالی*، محمد بختیار نصر آبادی، حسینعلی بختیار نصر آبادی صفحات 181-214
  زمینه و هدف
  وجود بازار های سازمان یافته جهت دادوستد قانونمند و استاندارد کالا های کشاورزی، می تواند نقش به سزایی در توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محوری‎ترین مولفه‎ های توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که در سال های اخیر به عنوان مهم ترین دلایل اثرگذار بر عدم موفقیت رینگ کشاورزی (در مقایسه با رینگ پتروشیمی و فلزات) بورس کالای ایران مطرح بوده است. رتبه بندی و ارائه راهکار هایی جهت رفع موانع موجود نیز به عنوان اهداف دیگر در این پژوهش مطرح است.
  روش‎ ها: این مطالعه کاربردی توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. از میان حدود 250 نفر کارشناس حوزه معاملات بورس کالا، تعداد 145 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‎ای طراحی شده و پس از تایید روایی و پایایی، میان افراد نمونه پژوهش توزیع گردید. از نرم افزار های آماری لیزرل و spss جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها: تمامی عوامل معرفی شده در مدل پژوهش به عنوان عوامل اثرگذار بر عدم رونق معاملات در رینگ کشاورزی بورس کالا، مورد تایید قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که ناکامی معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا را می‎توان به سه گروه عمده عوامل کلان دولتی، عوامل مربوط به بورس کالا و عوامل ساختاری بخش کشاورزی مرتبط دانست، هر گروه شامل چندین مولفه مجزاست. رونق معاملات در رینگ کشاورزی نیازمند ارائه راهکار ها و اجرای سیاست هایی جهت رفع هر یک از عوامل زیرگروه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بورس کالا، رینگ کشاورزی، مزایای بورس کالا، عدم رونق رینگ کشاورزی
 • کامبیز حیدرزاده، امیرعباس کایینی* صفحات 215-246
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر مستقیم ملی گرایی و انزجار بر روی عوامل پذیرش محصول خارجی کشور کره جنوبی در میان دو کشور اسلامی ایران و ترکیه است. جامعه آماری افراد بالای 18 سال می باشند که نمونه ایران از 255 نفر و نمونه ترکیه 225 نفر از طریق اینترنت تشکیل شده است. پرسشنامه از دو زبان محلی به صورت جداگانه استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل به صورت مدل سازی معادلات ساختاری است که ابتدا از تحلیل عاملی تاییدی و سپس از تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف کنندگان ایرانی در پذیرش محصول خارجی علاوه بر اینکه به تصویر ذهنی از کشور کره جنوبی به عنوان خاستگاه اهمیت می دهند، مسئله ملی گرایی را نیز مدنظر قرار می دهند. به همین دلیل شرکت های تولید کننده بایستی برای قبولاندن محصول خارجی به مصرف کنندگان ایرانی، آن را در کشور میزبان تولید کنند و به مسائل ملی گرایی آن ها توجه کنند؛ درحالی که برند محصول همچنان نشان دهنده تصویر از کشور کره جنوبی باشد. همچنین تمایل مصرف کننده به ملی گرایی یک تنفر کلی نسبت به سایر کشور ها را مشخص می کند که بیانگر میهن پرستی و احساس قوی درون گروهی است. این مدل می تواند تاثیر ملی گرایی و انزجار را در هر مرحله از رفتار مصرف کننده مورد ارزیابی قرار دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی محصول خارجی، نگرش به محصول خارجی، قصد خرید محصول خارجی، تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، انزجار مصرف کننده، ملی گرایی مصرف کننده
|
 • H. Danaeifard, H. Sozanchi, M. Javanaliazar * Pages 5-58
  The transformation of social sciences and humanities has been one of the issues considered in various general documents. Consequently, laying the groundwork for the realization of this goal is one of the most serious activities of relevant centers and institutions. This, however, requires first and foremost effecting changes in the scientific community itself, because as long as the academic community , who have a key role in advancing science , do not improve, there will be no hope to bring a change in social sciences and humanities. By accepting this, the first question, therefore, is how to transform the scientific community.
  This paper attempts to examine the scientific and practical conduct of late Allameh Tabatabai , a major Islamic scholar, in modifying the Qom Seminary and explain the necessities of change in the scientific community and thereby suggest some measures for policy making in the specified area. These necessities can be classified in three categories: moral qualities, competencies, and activities (preparative and corrective measures).
  Keywords: the transformation of the social Sciences, humanities, the transformation in the scientific community, Allameh Tabatabai, scientific conduct, practical conduct
 • M. Bagheri, Smh Hoseiini * Pages 59-84
  Preaching and Dawah methods of Prophet Mohammad (PBUH) are compared and analyzed with the various aspects of management science. His strategies toward dissidents and adherents of other religions express the essential principles of interaction and communication with People of the Scripture around the world in this age, and those who want to govern the society should follow and comply with this divine example.
  In addition, the concept of social marketing, which is one of the latest philosophies of marketing in management science, claims to enhance and promote the ideas and concepts of social development. This makes studying and comparing these two concepts i.e. the managerial method of Prophet Mohammad (PBUH) for preaching and Dawah and the concept of social marketing have particular importance.
  This study adopts an objective research approach in the attempt to demonstrate the Quranic principles governing the managerial method of preaching of Prophet Mohammad (PBUH) in relation to the People of the Scripture. After studying 291main and secondary verses of the Quran and classifying the concepts under multiple categories, 10 principles for preaching and Dawah of Prophet Mohammad (PBUH) were obtained.
  Finally, with respect to the theoretical literature, these10 principles for preaching and Dawah have been compared with the concept of social marketing.
  Keywords: Dawah, preaching, Prophet Mohammad (PBUH), people of the scripture, social harketing, social change
 • Sh Seyedi *, Smr Seyedi Pages 85-116
  Compulsory military service in the Islamic Republic of Iran has its impact on a good portion of Iranian young males', including the married ones, life. Regardless of the military service advantages and disadvantages, married soldiers have their special problems. Due to the increase in the rate of young student's marriage and family formation, the stability of marriage by removing its barriers is important. The purpose of this study is a deep study of married soldier's lived experience. Therefore, a phenomenological approach has been adopted. During the study, eight semi-structured interviews were conducted with married men. The information and data were analyzed through Giorgi approach and findings were categorized under 12 themes and 12 sub-themes. The main themes of married soldiers lived experience are: economic problems, employment problems, life disorder, stress, academic improvement problems, feeling of abandonment after the service, favoritism, barriers to long-term planning and social opportunities, neglect of social status, lack of understanding married soldier's problems, and systematic problems of occupation and marriage.
  Keywords: Lived Experience, Faculty Members, Military Service, Phenomenology
 • S. Labafi *, M. Ayubi Pages 117-150
  This article is part of a qualitative research with grounded theory method in which 22 of Isfahan cultural executives were selected through targeted sampling. The data was collected by semi-structured interviews and analyzed by qualitative nvivo8 software followed by research model presentation. The findings of this study are divided in two groups: 1) Barriers (emphasis on organizational hierarchy, the upper layers of decisions, limitations of resources and ambiguous indicators of measuring performance), 2) Propulsion systems (continuous environmental monitoring, consultation with experts, an effective understanding of the competitors, intuition-based decisions, creative staffing and targeted investment).
  Keywords: Critical Success Factors, Strategic Thinking, Cultural Organizations, Isfahan
 • A. Eghbaliyan*, A. Azar Pages 151-180
  This paper aims to design a general management system for the Islamic culture, using Soft Systems Methodology. At the first stage of methodology, i.e. exploring the problem, the components of the system are introduced and categorized in two types: Sections that have direct relation with people and those which have protective role. Afterwards, a rich picture indicating the existing condition and defects of managing the culture of society is displayed. In the stage of CATWOE table provision and developing root definitions, common people are defined as the addressees of the system and by starting the system design from people’s point of view (bottom-up process), the system functions that raise the Islamic culture of people are grouped into six types: education, setting patterns, creating healthy cultural environment, support and reverence, preaching, and creating an environment of relating with God and saints. Meanwhile, after specifying the types of relationships between system components, the process required for determining relationships between all components based on system functions are suggested. Ultimately, in the conceptual modeling stage of SSM methodology, the process of designing and implementing system functions are introduced. To validate and increase the precision of the findings, questionnaire method and interview with specialists and experts that have practical experiments in this field have been used. The research findings explain the process of determining actions that must be performed by each government sections for promoting Islamic culture in the society and suggest the manner of general management of the Islamic culture system.
  Keywords: Islamic Culture, religious culture, system design, culture management system, soft system methodology (SSM), soft model
 • Amin Ghazali *, Mb Nasrabadi Pages 181-214
  Background
  The presence of organized markets for trading agricultural commodities can play an important role in developing the agricultural sector as one of the most pivotal components of the economic development of the country. The aim of this study is to identify factors affecting lack of boom in the agricultural ring (compared with petrochemical and metals rings) in Iran's Mercantile Exchange. Ratings and offering strategies to overcome obstacles as well as other objectives are addressed in this study.
  Methods
  This study is an applied descriptive and correlation type, structural equation model-based. From approximately 250 experts in the field of commodity exchange trading, 145 people were selected randomly. To collect information, a questionnaire was designed and after checking the validity and reliability, it was distributed among the sample population. In this study, SPSS and LISREL software where used for data analysis.
  Results
  All elements introduced in the model as the factors affecting lack of boom in the agricultural trading in Iran's Mercantile Exchange were confirmed.
  Conclusion
  The results indicate that the factors affecting lack of boom in the agricultural ring can be divided into three main groups: the government macro factors, the factors related to the commodity exchange and structural factors of the agricultural sector. Each group contains several separate components. The boom in the agricultural ring in Iran's Mercantile Exchange needs developing solutions and implementing policies to address each of these factors.
  Keywords: Commodity Exchange, Agricultural Ring, the Benefits of Commodity Exchange, Lack of Boom in the Agricultural Ring
 • K. Heydarzade, Amir Abbas Kaeeni * Pages 215-246
  This study aims to examine the direct effect of ethnocentrism and animosity toward accepting South Korean products in Iran and Turkey. The statistical population were above 18 years of age. The data were collected from residents of Iran and Turkey. A total of 773 usable questionnaires were returned. Two questionnaires were provided in two national languages of both countries. To analyze data, structural equation models including confirmatory factor analysis and path analysis were used. The results showed that besides their mental image of South Korea as the country of origin, Iranian consumers also involve their ethnocentric biases when they purchase Korean products. Thus, for encouraging consumers to buy them, producers should manufacture the products in the host country to gratify consumer's ethnocentricity, while at the same time they keep the original product brand.
  Keywords: Animosity, Attitudes Toward Foreign Products, Ethnocentrism, Country, of, Origin Image, Purchase Intention, Product Evaluation