فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال پنجم شماره 1 (1395)
 • سال پنجم شماره 1 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن باقری* صفحات 1-11
  هدف این تحقیق، بررسی اثر استفاده از دانه جو در جیره اواخر دوران آبستنی و اوایل دوران شیردهی میش های شکم اول زایش لری بختیاری بر عملکرد تولیدی آن ها بود. تعداد 32 راس میش آبستن شکم اول زایش به طور تصادفی به دو گروه مساوی شاهد (جیره معمول در دامداری) و تیمار مکمل (جیره معمول در دامداری بعلاوه ی 400 گرم دانه جو به ازای هر راس میش در روز، در 7 تا 13 روز پایانی دوره آبستنی و 10 روز ابتدایی دوران شیردهی) تقسیم شدند. وزن تولد بره ها اندازه گیری شد. همچنین جنس و نوع تولد بره ها و مرگ و میر آن ها ثبت شد. هر میش در هنگام زایمان جهت تعیین وجود سخت زایی مورد مشاهده مستقیم قرار گرفت. وزن 10 روزگی، یک ماهگی و 4 ماهگی (شیرگیری) بره ها اندازه گیری شد. افزایش وزن روزانه از تولد تا 10 روزگی، از تولد تا یک ماهگی و از تولد تا شیرگیری مورد محاسبه قرار گرفت. از نظر وزن تولد بره ها بین تیمارها تفاوت معنی دار وجود نداشت. در هیچ یک از میش های دو تیمار، سخت زایی مشاهده نشد. میانگین افزایش وزن روزانه بره ها از تولد تا 10 روزگی (01/0>P) و از تولد تا یک ماهگی (05/0> P) در بره های تیمار مکمل بالاتر از بره های تیمار شاهد بود. بین دو تیمار از نظر میانگین افزایش وزن روزانه بره ها از تولد تا شیرگیری تفاوت معنی دار وجود نداشت اما بره های دوقلو در تیمار مکمل برتر از بره های دوقلو در گروه شاهد بودند (05/0>P). هر چند که وزن شیرگیری بره ها در تیمار مکمل بالاتر از تیمار شاهد بود اما اختلاف بین آنها معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: گوسفند، دانه جو، عملکرد، آبستنی، شیرگیری
 • معصومه شایسته*، محمدتقی بیگی نصیری، آذر راشدی ده صحرایی صفحات 13-24
  در این مطالعه، اجزای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد، در گوسفندان زندی، برآورد شدند. داده های مورد استفاده در این پژوهش، مربوط به صفات وزن های تولد (7684 رکورد)، شیرگیری (6131 رکورد)، شش ماهگی (3414 رکورد)، نه ماهگی (2698 رکورد) و یکسالگی (1680 رکورد) بودند که طی سال های 1370 تا 1390، توسط ایستگاه نخجیر جمع آوری شدند. اجزای (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی، به دلیل دقت بالای روش آماری بیزی مبتنی بر روش نمونه گیری گیبس، با این روش برآورد شدند. عوامل محیطی سال تولد، جنسیت بره، نوع تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی دار بودند و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. سن دام هنگام وزن کشی به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. مدل مناسب بر اساس کمترین مقدار واریانس خطا، برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یکسالگی به ترتیب، 5، 5، 2، 1 و 1 انتخاب شد. وراثت پذیری مستقیم صفات مذکور (بر اساس نتایج حاصل از مدل مناسب انتخاب شده) به ترتیب برابر 01/0 ±15/0، 003/0 ±26/0، 002/0 ±21/0، 003/0 ±26/0 و 001/0±26/0 محاسبه گردید. وراثت پذیری مادری برای صفات اوزان تولد و شیرگیری به ترتیب برابر 01/0±11/0 و 001/0±06/0 برآورد شد. با بالا رفتن سن بره و کاهش وابستگی به مادر، تنزل سهم اثرات مادری نسبت به اثرات ژنتیکی مستقیم مورد انتظار می باشد؛ لذا با افزایش سن به علت کاهش وابستگی بره به مادر، از اهمیت این اثر کاسته شد. وراثت پذیری پایین تا متوسط به دست آمده برای صفات مورد بررسی نشان می دهد که نتیجه انتخاب برای این صفات، سبب بهبود ژنتیکی کم تا حد متوسط می گردد.
  کلیدواژگان: گوسفند زندی، روش بیزی، صفات رشد، فراسنجه های ژنتیکی
 • عثمان عزیزی*، ثریا محمدی صفحات 25-34
  تحقیق حاضر، به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و برخی از فراسنجه های تخمیری 5 گونه اصلی گیاه مرتعی استان کردستان شامل کما ساورزی (فلورا هوسکنچتی[1])، دو گونه گون علوفه ای استراگالوس آنگوستی فلوروس[2] و استراگالوس کورویروستریس[3]، چمن پیاز دار (پوا بولبوسا واروی پارا[4]) و گل راعی (هایپریکوم اسکابروم[5]) در سه مرحله ی فنولوژی رویشی، گلدهی و بذردهی در منطقه سارال کردستان با استفاده از روش تولید گاز انجام شد. برای این منظور از سه راس گوسفند فیستولا گذاری شده استفاده شد. میزان تولید گاز نمونه ها در ساعات 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی مورد آنالیز قرار گرفتند. میزان پروتئین خام در هر سه مرحله رویشی، زایشی و گلدهی (به ترتیب 5/232، 6/182 و 8/130 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک) در استراگالوس کورویروستریس به طور معنی داری بیشتر از سایر گونه های گیاهی بود (05/0> P). همچنین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی در هر سه مرحله ی فنولوژیکی در استراگالوس آنگوستی فلوروس و استراگالوس کورویروستریس نسبت به سایر گونه ها کمترین و در چمن پیازی بیشترین بود (05/0> P). حجم تولید گاز (به جز چمن)، انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلی ( به جز گل راعی) در استراگالوس آنگوستی فلوروس کما در هر سه مرحله ی فنولوژیکی بیشتر از سایر گونه های گیاهی بود (05/0> P). نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که استراگالوس آنگوستی فلوروس دارای بالاترین ارزش تغذیه ای بود. با تغییر مرحله ی فنولوژیکی از رویشی به گلدهی و از گلدهی به بذردهی، از ارزش تغذیه ای علوفه های مرتعی مورد مطالعه کاسته شد.
  کلیدواژگان: گونه های گیاهان مرتعی، ترکیبات شیمیایی، تولید گاز
 • مریم قلی زاده *، هدایت الله روشنفکر، جمال فیاضی صفحات 35-48
  در سال های اخیر دانش در عرصه های مختلف علوم زیستی پیشرفت قابل توجه ای داشته و سبب کشف مسیرهای بیولوژیک مهم در ارتباط با بیماری های انسان و نیز صفات اقتصادی مهم در دام شده است. سازوکار در یک سلول شامل واکنش های بسیاری است که با هم مرتبط می باشند. فرآورده هر واکنش به عنوان واکنش دهنده واکنش بعدی مورد استفاده قرار می گیرد و به این ترتیب، یک شبکه متابولیکی شکل می گیرد. همین واقعیت در مورد روابط شبکه های تنظیمی بین ژن ها و فرآورده های آن ها وجود دارد. آنالیز شبکه های متابولیک و شبیه سازی آن، از موضوعات مورد بحث در زیست شناسی سامانه است که موجب درک روابط پیچیده مولکولی سلول می شود. زیست شناسی سامانه به مفهوم شناسایی سازوکارهای اجزاء عملیاتی سلول یا یک موجود کامل و درک مسیرهای رشد و توسعه آن ها می باشد. شناخت این ساز وکارها با استفاده از داده های عددی و تحلیل برهمکنش عناصر دخیل در این سامانه ها امکان پذیر بوده که سبب پیش بینی خصوصیات و عملکرد اجزا در مسیرهای بیولوژیک می شود. از موضوعات اساسی در این دانش، مطالعه مسیرهای بیوشیمیایی و استفاده از اطلاعات مختلف ژنومی در شناسایی مسیرهای ناشناخته و تکمیل آن ها می باشد. به طور کلی، هدف زیست شناسی سامانه، مدل سازی فرآیندهای زیستی و درک فرآیندهای درون سلولی در پاسخ به تغییرات محیط است. با استفاده از این علم به جای آزمایش و بررسی خصوصیات بخش های جدا شده یک سلول، ساختار و دینامیک کل سلول و در نهایت کل موجود بررسی می شود.
  کلیدواژگان: زیست شناسی سامانه ها، مدل سازی، اصلاح نژاد
 • امید نظری، احمدرضا یزدانی، حامد کشفی* صفحات 49-58
  این تحقیق به منظور بررسی اثر عوامل و برخی راهبردهای مهم مدیریت تغذیه ای موثر بر پیشگیری از لنگش بر روی این ناهنجاری متابولیک و سایر شاخص های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی انجام شد. بدین منظور، پرسشنامه ای در بین 75 گله صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان توزیع گردید که در آن به بررسی وضعیت گله های گاو شیری این منطقه از نظر اجرای این راهبردهای تغذیه ای و شاخص های تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی مهم پرداخته شد. راهبردهای مدیریتی- تغذیه ای مورد نظر عبارت بودند از: رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره، استفاده یا عدم استفاده از فیدر، استفاده از سدیم بی کربنات به عنوان یک ترکیب بافری، استفاده از بیوتین به عنوان یک ویتامین موثر بر پیشگیری از لنگش، استفاده از مکمل های معدنی و ویتامینی در دوره انتقال، استفاده ازجیره های کاملا مخلوط جهت پیشگیری از لنگش بود که اثر آن ها بر روی متغیرهای وابسته یا پاسخ که شامل میانگین تولید، درصد چربی شیر، درصد تلفات، میانگین روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی موفق، میانگین باروری، نرخ وقوع لنگش و هزینه های درمان آن، درصد حذف و درصد کاهش تولید شیر بودند از طریق روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد اثر این راهبردهای مدیریتی بر روی برخی شاخص های تولیدی و تولید مثلی از نظر آماری معنی دار بود. ضرایب همبستگی نشان داد که بین راهبردهای مدیریتی ذکر شده و شاخص های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: لنگش، راهبردهای تغذیه ای، شاخص های تولیدی
 • علی نوبخت* صفحات 59-67
  آزمایشی، به منظور تعییناثرات سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار انجام شد. این آزمایش با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (W36) از سن 65 تا 74 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) اجرا گردید. مقادیر انرژی قابل متابولیسم 2800، 2900 (شاهد)، 3000 و 3100 کیلوکالری بر کیلوگرم جیره در گروه های آزمایشی 1 تا 4 بود. جیره حاوی 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بیشترین وزن تخم مرغ، بالاترین درصد تولید و تولید توده ای، بهترین ضریب تبدیل غذایی، کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی، بالاترین رنگ زرده، بیشترین درصد سفیده و زرده، بالاترین واحد هاو و بیشترین ضخامت پوسته را داشت. استفاده از سطوح انرژی بالا علاوه بر افزایش هزینه خوراک سبب کاهش خوراک مصرفی، تولید تخم مرغ واحد هاو و ضخامت پوسته شد. در استفاده از انرژی قابل متابولیسم پایین، افزایش خوراک مصرفی بدون اینکه عملکرد تولید تخم مرغ را بهبود بخشد، موجب افزایش هزینه تولید شده شد و شاخص رنگ زرده، درصد پوسته و واحد هاو را کاهش داد. استفاده از سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم جیره اثرات معنی داری بر فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های ایمنی خون مرغ ها نداشت (05/0P<). به طور کلی در مرغ های تخم گذار مسن استفاده از جیره های با 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم نسبت به سایر سطوح انرژی موجب بهبود عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ می گردد.
  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، صفات کیفی تخم مرغ، عملکرد، مرغ های تخم گذار
|
 • M. Bagheri * Pages 1-11
  The aim of this study was to investigate effects of feeding barley grain during late gestation and early lactation on productive performance of maiden Lori-Bakhtiari ewes. Thirty-two maiden ewes were randomly assigned to equal two treatments as the control (fed custom ration) and the supplemented (fed custom ration plus 400 grams/day/head barley grain during 7-13 days before to 10 days after parturition). The lamb's birth weight was measured. Lambs sex, type of birth and mortality were recorded. Each ewe was individually observed for determine lambing difficulties. Lambs were weighed at 10 days, one month and four months (weaning) of age. The average daily gain between birth to 10 days, birth to one month and birth to weaning age were calculated. No significant difference was found for lamb's birth weight among treatments. Lambing difficulties was not observed in ewes of two treatments. The average daily gain from birth to 10 days (P
  Keywords: Sheep, Barley grain, Performance, Pregnancy, Weaning
 • M. Shayesteh*, M. Taghi Beige Nasiri, A. Rashedi Pages 13-24
  In this study, (co) variance components, genetic and phenotyping parameters for body weight traits at different ages of Zandi sheep breed were estimated. Birth weight, weaning weight, 6-month weight, 9-month weight and yearling weight were studied. The data were collected during 1991-2011 by Nakhjir breeding station in Tehran. (Co) variance components were estimated by Bayesian statistical method based on Gibbs sampling technique. Environmental factors of birth year, sex of lamb, birth type and mother's age were significant on all traits. Appropriate fitted models (based on lowest residual variance) for birth weight, weaning weight, 6-month weight, 9-month weight and yearling weight were found to be models 5, 5, 2, 1 and 1, respectively. Direct heritability was found to be 0.15±0.01, 0.26±0.003, 0.21±0.002, 0.25±0.003 and 0.26±0.001 for the traits, respectively. Maternal heritability of birth weight and weaning weight were 0.11±0.01 and 0.06 ±0.001, respectively. The results revealed that growth traits are more influenced by mother’s genetic factors in the early of age. With increasing the age of lamb and decreasing dependency to the mother, the significance of maternal effect reduced. Low to moderate heritability of the traits indicate that selection for these traits will result in a low to moderate genetic improvement.
  Keywords: Zandi sheep, Gibbs sampling, Growth traits, Genetic parameters
 • O. Azizi *, S. Mohammadi Pages 25-34
  The current study was carried out to determine chemical composition and some fermentation parameters of five rangeland plants species in Saral rangelands of Kurdistan province including Ferula haussknechtii, Astragalus curvirostris Boiss, Astragalus angustiflorus, Poa bulbosa var vivipara and Hypericum scabrum at three phonology stages(before flowering, flowering and seed yielding) using gas test technique. Gas production was recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h of incubation. The experiment was conducted in completely randomized design. Results of this study showed that crude protein content of Astragalus angustiflorus at three phenology stages were the highest (P
  Keywords: Range species, Chemical composition, Gas production
 • M. Gholizadeh*, H.A. Roshanfekr, J. Fayazi Pages 35-48
  In recent years, considerable progress in knowledge at different fields of life sciences has been occurred and resulted in discovery of important biological pathways associated with human diseases as well as important economic traits in animals. In a reaction mechanism involving many cells that are linked together. Product in each reaction can be used in the next reaction as a reactant and thus metabolic network can be formed. There are same fact about relationships between genes in regulatory networks and the products. Analysis and simulation of metabolic networks is one of the topics discussed in system biology that causes understanding molecular complex relationships in cell. The concept of systems biology is to identify mechanism of cell components or complete being and understanding growth and development paths. The discovery of this mechanism is possible using numerical data and analyzing the interaction of elements involved in the system that makes predicting the characteristics and performance of the components in biological pathways. The basic topics of this knowledge, the study of biochemical pathways and the use of different genomic information in identifying unknown paths and complete it. General purpose systems biology is modeling of biological processes and understanding the processes within cells in respond to changes in the environment. Use this knowledge to the test and characterization of isolated parts of a cell, the cell structure and dynamics of the total available will be checked.
  Keywords: Systems biology, Modeling, Animal breeding
 • O. Nazari, A.R. Yazdani, H. Kashfi* Pages 49-58
  This study was carried out to evaluate the effects of some important effective nutritional management strategies on laminitis prevention and some production, reproduction and economical indexes. For this purpose, a questionnaire were distributed among 75 commercial dairy herd of Gorgan district to investigate dairy herd’s circumstances from view point of implementation of these nutritional strategies and important production, reproduction and economic indexes. Considered nutritional management strategies were: proper ratio of forage to concentrate, use and non-use of feeder, use of sodium bicarbonate as a buffer compound, use of biotin as effective vitamin to lameness prevention, use of mineral and vitamin additive in transition period, use of total mix ration to acidosis prevention, that assayed their effects on dependent or response variable that included average milk production, milk fat percent, losses percent, average days in milk, number of insemination per success fertility, average fertility, laminitis incidence rate and treatment costs, culling percent and milk decrease percent by applying a multivariate linear regression. The results indicated that effects of these management strategies on some production and reproduction factors were statistically significant. Correlation coefficients showed that there are significant association between mentioned management strategies and production, reproduction and economical indexes.
  Keywords: Laminitis, Nutritional strategies, Production indexes
 • A. Nobakht* Pages 59-67
  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of diet metabolizable energy on performance, egg traits and blood parameters of aged laying hens. In this experiment 192 Hy-line (W36) laying hens were used from 65-74 weeks of age in 4 treatments, 4 replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. The amounts of ME were 2800, 2900 (control group), 3000 and 3100 kcal/kg in 1-4 experimental groups. The highest egg weight, egg percentage, egg mass, the best feed conversion, the lowest feed cost for production each kilogram of egg, the highest egg color index, albumin and yolk, Haugh unit and egg shell thickness were observed in diet contained 2900 kcal/kg ME. High level of energy in diets, reduce the amount of feed intake and egg production, Haugh unit and shell thickness. In using low ME in diet, as the amount of feed intake without egg production improve increased, the production cost increased, whereas the egg color index, eggshell percentage and Haugh unit reduced. Using different levels of diet metabolizable energy did not have any significant effects on blood biochemical parameters and immune cells of laying hens (P
  Keywords: Egg quality traits, Metabolizable energy, Laying hens, Performance