فهرست مطالب

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی - پیاپی 66 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 66 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید لشگری، رضا محمدی گل صفحات 1-14
  در سالیان اخیر روش هایی مختلف برای سنجش آسیب‏های مکانیکی پوسته تخم‏مرغ در خطوط درجه‏بندی کیفی بررسی شده است. یکی از این روش‏ها استفاده از پاسخ آکوستیک آن است. با استفاده از این روش، انواع آسیب دیدگی های پوسته صدفی تخم‏مرغ‏ که از عیوب ظاهری محسوب می‏شود، با تجزیه و تحلیل پاسخ آکوستیکی آنها به ضربه مکانیکی، قابل تشخیص خواهد بود. در این تحقیق، تاثیر متغیرهای مرتبط با سامانه آکوستیکی از قبیل جنس گوی ضربه زن، زاویه برخورد ضربه‏زن و موقعیت میکروفن نسبت به محل ضربه بر پاسخ آکوستیکی پوسته تخم‏مرغ در تشخیص انواع شکستگی پوسته بررسی شده است. بر این اساس، اثر متغیرها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و با سه تکرار روی هر نمونه مطالعه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که سطوح مختلف جنس گوی، زاویه ضربه‏زن، موقعیت میکروفن و شکستگی پوسته بر سه دامنه و فرکانس اول اختلاف معنی‏داری در سطح احتمال 1 درصد دارد. همچنین، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از گوی پلاستیکی، زاویه 45 درجه ضربه‏زن و موقعیت 180 درجه میکروفن در طراحی سامانه آکوستیک برای تشخیص شکستگی پوسته تخم‏مرغ مناسب تر است.
  کلیدواژگان: آکوستیک، پوسته، تخم مرغ، شکستگی
 • حمیدرضا گازر، محمدرضا علیزاده، محمد یونسی الموتی صفحات 15-28
  در این مقاله، عملکرد و انرژی مصرفی سه نوع کارخانه شالیکوبی سنتی (پوست کن و سفیدکن تیغه ای)، نیمه مدرن (پوست کن غلتک لاستیکی و سفید کن تیغه ای) و مدرن (پوست کن غلتک لاستیکی و سفیدکن سایشی) در استان مازندران بررسی و پارامترهای راندمان تبدیل، درجه پوست کنی، درصد شکستگی برنج قهوه ای و برنج سفید، درجه سفیدی و برخی شاخص های کیفی برنج پس از پخت مانند ژلاتینه شدن، نسبت افزایش طول دانه و آمیلوز آن تحقیق شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سامانه های سنتی، نیمه مدرن و مدرن، میانگین راندمان کلی تبدیل برنج اختلاف معنی داری وجود ندارد. محدوده تغییرات راندمان تبدیل در سامانه های مورد بررسی بین 45/62 تا 63/58 درصد است. در سامانه های تبدیل بررسی شده، عملکرد دستگاه پوست کن اختلاف معنی داری دارد. کاربرد پوست کن غلتک لاستیکی میزان شکستگی دانه برنج را پایین می آورد و افزودن پادیه به فرایند پوست کنی در سیستم های تبدیل جدید موجب افزایش پوست کنی به بیش از96 درصد می شود. از نظر سفیدی برنج، عملکرد سفیدکن های سایشی به طور معنی داری بهتر از عملکرد سفیدکن های تیغه ای است. هیچ سامانه تبدیل در افزایش یا کاهش درصد آمیلوز برنج سفید تاثیر معنی داری ندارد. بیشترین درصد افزایش طول دانه برنج بعد از پخت مربوط به برنج تبدیل شده با سامانه سنتی است. شاخص ژلاتینه شدن در برنج سفید در محدوده 3/97 تا 3/99 متغیر است. برای خشک کردن یک تن شلتوک به طور متوسط حدود 683/8 مگاژول انرژی حرارتی صرف می شود. همچنین برای تبدیل یک تن شلتوک به برنج سفید نیز به حدود 158/4 مگاژول انرژی الکتریکی نیاز است.
  کلیدواژگان: انرژی، برنج، خشک کردن، شالیکوبی
 • هوشنگ افضلی گروه، محمدعل رستمی صفحات 29-42
  ساخت دستگاه نخ ریسی برقی برای پرورش دهندگان بز کرکی رائینی در مناطق روستایی و عشایری می تواند تولید منسوجات ساخته شده از کرک را رونق بخشد. در این پژوهش، یک دستگاه نخ ریسی مناسب برای مناطق عشایری ساخته و ارزیابی شد. ماشین ساخته شده از پنج واحد اصلی شامل: واحد تغذیه کرک، واحد ریسنده، واحد جمع کننده نخ، واحد انتقال نیرو و شاسی تشکیل شده است. برای ارزیابی عملکرد ماشین، اثر فاکتورهای سرعت دوران واحد ریسنده در سه سطح (900-600-300 دور در دقیقه)، سرعت دوران واحد جمع کننده نخ در سه سطح (75 درصد ترمز، 50 درصد ترمز و 25 درصد ترمز) و طول بازوهای دوک در دو سطح (100 و 200 میلی متر) به عنوان متغیرهای آزمون بر صفات قطر نخ، درصد پارگی نخ و ظرفیت واقعی دستگاه بررسی شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که کاهش سرعت واحد جمع کننده باعث افزایش درصد پارگی نخ کرکی می شود و بنابراین تیمار طول بازو 200 میلی متر، مهار 25 درصد از سرعت جمع کننده نخ و سرعت واحد ریسنده 600 دور در دقیقه، با میانگین قطر نخ 0/14 میلی متر دارای کمترین درصد پارگی نخ به میزان 21 درصد و ظرفیت واقعی 9/6 کیلوگرم در ساعت به عنوان مناسب ترین تیمار عملکردی دستگاه نخ ریسی ساخته شده در این پژوهش تعیین شد.
  کلیدواژگان: عشایر، کرک، ماشین نخریسی برقی، نخ کرک
 • محمد شریفی، عرفان خسروانی مقدم، پیام حاتمی صفحات 43-56
  یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت تولید، انتخاب بهترین گزینه برای انجام دادن هر یک از فعالیت های تولید است به نحوی که هزینه و زمان تولید دارای کمترین مقدار و کیفیت دارای بالاترین مقدار ممکن باشد. با توجه به تعداد زیاد فعالیت ها و گزینه های انتخابی برای هر فعالیت، معمولا این انتخاب جواب منحصر به فرد ندارد و می توان با استفاده از تابع مطلوبیت و اختصاص دادن وزن هایی به زمان، هزینه و کیفیت، بهترین جواب را از بین جواب های به دست آمده انتخاب کرد. به دلیل اینکه تصمیم گیری برای آینده همیشه بر اساس احتمال است، در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از ریاضیات منطق فازی برای هزینه، زمان و کیفیت فرایند تولید شیر، بازه ای به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شود و برای مدیریت ریسک، آلفا کاتی نیز در این بازه تعریف شود. پس از آن با به کارگیری و مقایسه دو الگوریتم ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک، از بین روش های مختلف انجام دادن هر فعالیت در فرایند تولید شیر، تحت تاثیر آلفا کات های مختلف، بهترین روش برای هر فعالیت مشخص گردد. طبق نتایج به دست آمده، الگوریتم ازدحام ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری در حل این مسئله از خود نشان داده است که در شرایط عدم قطعیت (0=α) مقدار زمان، هزینه و کیفیت به ترتیب 2180 روز و 118228/86 میلیون ریال و 46 درصد در الگوریتم ژنتیک و 2180 روز و 118224/20 میلیون ریال و 41 درصد در الگوریتم ازدحام ذرات محاسبه شده است. همچنین نشان داده شده است که با تنظیم مقدار آلفا با توجه به شرایط کاری می توان میزان ریسک موجود در فرایند تولید را مدیریت کرد و با انجام دادن فعالیت های فرایند، طبق شیوه ای که برای هر فعالیت طی اجرای الگوریتم تعیین می شود، به کمترین زمان و هزینه و بالاترین کیفیت ممکن دست پیدا کرد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، تولید شیر، منطق فازی
 • صادق افضلی نیا، علیرضا ضیایی، سید ابراهیم دهقانیان، سید منصور علوی منش صفحات 57-70
  در این تحقیق اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و آبیاری بر خصوصیات خاک، بهره وری مصرف آب و عملکرد گندم در قالب طرح کرت های خرد شده با نه تیمار و سه تکرار بررسی شده است. این تحقیق از سال 1389 تا 1391 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بختاجرد در شهرستان داراب فارس اجرا شد. روش های آبیاری شامل آبیاری قطره ای نواری، آبیاری سطحی و آبیاری بارانی به عنوان عامل اصلی و سه روش خاک ورزی: مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. جرم مخصوص ظاهری خاک، نفوذپذیری خاک، میزان آب مصرفی، عملکرد گندم و بهره وری مصرف آب آبیاری تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش های خاک ورزی و آبیاری اثر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری خاک دارند به طوری که در آبیاری نواری قطره ای، در مقایسه با دیگر روش های آبیاری، جرم مخصوص ظاهری خاک بیشتر نشان داده شده است. همچنین، جرم مخصوص ظاهری خاک در روش های خاک ورزی حفاظتی، نسبت به خاک ورزی مرسوم، به طور متوسط 2/4 درصد بیشتر است. عملکرد گندم در روش های آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی بیشتر است. در روش های آبیاری نواری قطره ای و بارانی، در مقایسه با روش آبیاری سطحی، به ترتیب 59 و 40 درصد صرفه جویی در مصرف آب نشان داده شده است. بیشترین مقدار بهره وری مصرف آب مربوط به آبیاری نواری قطره ای و کمترین آن مربوط به آبیاری سطحی است.
  کلیدواژگان: جرم مخصوص ظاهری خاک، روش های خاک ورزی، عملکرد محصول، نفوذپذیری خاک
 • علی رشادصدقی صفحات 71-86
  در این تحقیق، با اجرای عملیات برداشت مکانیزه سیب زمینی با یک دستگاه سیب زمینی کن مجهز به زنجیر نقاله بدون تکاننده، در شرایط مختلف رطوبت خاک، سرعت پیشروی تراکتور و عمق کار تیغه، اثر هر یک از عوامل مذکور و اثر متقابل آنها بر میزان افت کمی و آسیب دیدگی های مکانیکی به محصول بررسی و شرایط بهینه برای کاهش میزان آسیب های وارد شده به غده های سیب زمینی تعیین گردید. طرح آزمایشی مورداستفاده از نوع کرت های نواری خرد شده با سه فاکتور در قالب بلوک های کامل تصادفی و سه تکرار بود. میزان آسیب های مکانیکی واردشده به غده های سیب زمینی در برداشت به روش مکانیزه با برداشت به روش سنتی (دستی) با آزمون t مورد مقایسه آماری قرار گرفت. با افزایش سرعت پیشروی به ویژه در خاک مرطوب، احتمالا به دلیل افزایش حجم خاک انتقال یافته با نقاله ماشین، بر میزان غده های سیب زمینی دفن شده پس از برداشت افزوده شد. در رطوبت پایین خاک، افزایش سرعت پیشروی تا 3 کیلومتر در ساعت، باعث کاهش میزان آسیب دیدگی پوست غده ها شد. شرایط بهینه برای برداشت مکانیزه سیب زمینی با حداقل افت کمی و آسیب های مکانیکی وارد شده به محصول، رطوبت خاک 15-10 درصد بر پایه وزن خشک (60-40 درصد ظرفیت مزرعه ای خاک) و سرعت پیشروی 3-2 کیلومتر در ساعت تعیین گردید. در روش برداشت سنتی، آسیب ها از نوع بریدگی غده هاست و در روش برداشت مکانیزه آسیب دیدگی پوست غده ها درصد بیشتری دارد. در حالت کلی، شدت آسیب های خارجی وارد شده به غده های سیب زمینی در روش سنتی نسبت به روش مکانیزه به طور معنی داری بیشتر است.
  کلیدواژگان: آسیب های مکانیکی، برداشت مکانیزه سیب زمینی، سرعت پیشروی، رطوبت خاک، عمق کار
 • الیاس دهقان، محمد جواد شیخ داوودی، حسن ذکی دیزجی، عبدالعلی گیلانی صفحات 87-100
  هزینه کارگری و مصرف بالای آب در کشت نشایی برنج در ایران ، باعث گرایش روزافزون کشاورزان به کشت مستقیم بذر برنج به روش خشکه کاری شده است. مصرف زیاد بذر و نبود ماشین کارنده مخصوص از مشکلات خشکه کاری برنج است. هم اکنون برای خشکه کاری برنج از خطی کاری های مرسوم با مصرف بیش از 90 کیلوگرم در هکتار شلتوک استفاده می شود، در حالی که در خشکه کاری، کشت تک بذر با الگوی20×20 سانتی متر می تواند مصرف بذر را به 5 کیلوگرم در هکتار کاهش دهد. این پژوهش، به منظور ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی صفحه بذر برای کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری با ردیف کار پنوماتیک اجرا شد. عوامل طراحی عبارت اند از شش نوع صفحه بذر و سه قطر سلول بذر. صفحات بذر شامل، صفحه مرسوم بدون شیار، سه نوع صفحه با شیار ذوزنقه ای با زاویه دیواره 30، 45 و 60 درجه و دو نوع صفحه با شیار نیم دایره با دهانه 2 و 3 میلی متر و سه قطر سلول بذر 1/2، 1/3 و 1/5 میلی متر که در سه سطح مکش 40، 50 و 60 میلی بار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار از نظر شاخص های نکاشت، بیش کاشت (چند بذری)، دقت تغذیه و تعداد بذر در سلول ارزیابی شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزایش نیروی مکش و قطر سلول بذر، شاخص نکاشت کاهش و شاخص بیش کاشت و تعداد بذر در هر سلول افزایش می یابد. صفحات جدید شیاردار نسبت به صفحه بذر مرسوم بدون شیار دارای دقت تغذیه بالاتر و شاخص نکاشت کمتری است. شیاردار کردن صفحه باعث پوشش بیشتر دهانه سلول و موجب کاهش درصد نکاشت و بیش کاشت بذر در کپه شد. بازتر شدن دهانه شیارهای ذوزنقه ای و نیم دایره باعث کاهش شاخص نکاشت و با شدت بیشتری باعث افزایش شاخص بیش کاشت و تعداد بذر در سلول شده است. به طور کلی، نتایج ارزیابی آزمایشگاهی نشان می دهد که برای کشت مستقیم بذر خشک برنج (خشکه کاری) با ردیف کار پنوماتیک، صفحات شیاردار ذوزنقه ای با زاویه دیواره 45 و60 درجه با قطر سلول 1/2 و فشار مکش50 میلی بار از دیگر تیمارها برترند.
  کلیدواژگان: برنج، خشکه کاری، ردیف کار پنوماتیک، صفحه بذر شیاردار، مکانیزاسیون
 • رقیه پورباقر، محمد هاشم رحمتی، محمدرضا علیزاده، عباس رضایی اصل، ابراهیم اسماعیل زاده صفحات 101-114
  تعیین روش مناسب خشک کردن شلتوک یکی از عوامل موثر برکاهش ضایعات تبدیل است. در این تحقیق، اثر دمای هوا در سه سطح 40، 50 و 60 درجه سلسیوس (معادل شدت تابش های 0/031، 0/042 و 0/053 وات بر سانتی متر مکعب) و رطوبت نهایی شلتوک در سه سطح 8 تا 9، 9 تا 10 و 10 تا 11 درصد (بر مبنای خشک) بر مدت زمان خشک کردن و خصوصیات تبدیل رقم دمسیاه در خشک کن بسترسیال با دو منبع حرارتی (تابش مادون قرمز و جریان هوای گرم) بررسی شد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر دما و روش خشک کردن روی مقدار شکستگی و ترک خوردگی دانه و مدت زمان خشک شدن در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. با افزایش دمای هوای خشک کن از 40 به 60 درجه سلسیوس، ترک خوردگی (از 5 به 14درصد) و شکستگی شلتوک (از 26 به 39 درصد) افزایش و مدت زمان خشک شدن از 964 دقیقه به 242 دقیقهکاهش می یابد. در هر سطح از دما و رطوبت مورد آزمایش، درصد ترک خوردگی و شکستگی دانه ها در خشک کن بسترسیال مادون قرمز کمتر است تا در خشک کن هوای گرم. میزان ترک خوردگی و شکستگی شلتوک در رطوبت 8 تا 9 درصد و دمای40 درجه سلسیوس در خشک کن مادون قرمز کمترین مقدار (به ترتیب 5/67 و 26/9 درصد) و در رطوبت 8 تا 9 درصد در دمای 60 درجه سلسیوس در خشک کن جریان هوای گرم بیشترین مقدار (به ترتیب 14 و 39/5 درصد) است.
  کلیدواژگان: تابش مادون قرمز، خشک کن بسترسیال، خصوصیات تبدیل، رطوبت شلتوک
|
 • Majid Lashgari, Reza Mohammadigol Pages 1-14
  Eggshell crack detection in grading lines is very important. In recent years, various methods have been studied for this purpose. One of the conventional methods used in the eggshell crack detection is acoustic response. With this method, types of cracks which are apparent defects by analyzing the acoustic response to mechanical impact will be recognizable. In this research, the effects of factors related to acoustic system such as ball material, impact angle and microphone position on acoustic response in detection of cracks types were investigated. Accordingly, factorial experiments in a completely randomized design with three replications were performed. The results showed that levels of ball material, impact angle and microphone position and cracks types had significant effects (P
  Keywords: Acoustic, shell, egg, Crack
 • Hamidreza Gazor, Mohammadreza Alizadeh, Mohammad Younesi Pages 15-28
  In this research, operational process and energy consumption of paddy milling factories in three categories: conventional system (Engelberg Machine for hulling and whitening), semi modern system (Rubber roll dehusker and Engelberg whitener), modern system (Rubber roll husker and abrasive whitener) were investigated in Mazandaran province of Iran. Besides, milling efficiency, Degree of hulling, breakage percent of brown rice and white rice, degree of whitening, and quality factors gelatinization index, percentage of elongation and amylose of cooked rice were studied. Analysis of results indicated that no significant difference exist in degree of milling among conventional, semi modern and modern systems. The changes in the milling efficiency ranged between 62.45 to 63.58 percents. The milling systems had significant difference in hulling operation. Using rubber roll de husker decreased grain breakage and adding gravity separator to dehulling process increased dehulling to 96 percent. Engelberg de husker and whitener had significant effect on brown rice breakage and whitening than Rubber roll dehusker respectively. Results showed yhat, modern rice milling system had less harmful effects on rice than other systems. Rice milling systems did not have significant effect on amylose and gelatinization index of white rice. The parameters and gelatinization index varied in treatments from 21 to 22 percent and 3.97 to 3.99 respectively. Using of conventional milling system has more effect on cooked rice elongation percent than other systems. Results showed that, drying and milling of paddy consume 683.8 and 158.4 MJ thermal and electrical energy per ton respectively.
  Keywords: drying, Energy, Milling, Paddy, Rice
 • Houshang Afzali Gorouh, Mohammah, Ali Rostami Pages 29-42
  The development of electric spinning machine to use in rural and nomadic areas can promote the manufacture of textiles. In this research a cashmere and wool electric spinning machine was fabricated and assessed. For the construction of machine, first the plan was drawn with SolidWorks software and then the parts of machine were fabricated based on developed maps. Machine had 5 parts namely entrance, spinning, spindle, transmission and chassis units. For evaluation of machine performance, the effects of three factors such as rotate speed of spinning unit at three levels (300, 600 and 900 rpm), rotate speed for cashmere spindle unit (25, 50 and 75% of break for collector unit) and the arm's length of spindle at two levels of (100 and 200 mm) based on cashmere yarn breaking percentage, yarn diameter and machine capacity were evaluated. Machine was evaluated based on a completely randomized block factorial design with three replications. The results showed that the effect of rotate speed of spindle and spinning unit on changes of cashmere yarn breaking percent and diameter and speed of spinning unit on capacity were significant at the one percent probability level, but length of spindle had no significant effect. The result also showed that the interaction effect of spinning and spindle unit speed on cashmere yarn breaking and diameter were significant at the level of one percent, while, the interaction of them had no significant effect on studied treatments. Finally, It was concluded that reduction of yarn spindle speed can increase yarn breaking percentage. Thus, treatment L1N1V2 (with specification of arm's length of 200 mm, spindle speed of 25 percent of break for collector unit, and spinning unit of 600 rpm) had the mean yarn diameter of 0.14 mm, least yarn breaking percent (21%) and 9.6 kg per hour capacity, Hence, this treatment was the most suitable as compared to other treatments.
  Keywords: Cashmere, Cashmere Yarn, Electric Nomads, Spinning Machine
 • Mohammad Sharifi, Erfan Khosravani, Moghadam, Payam Hatami Pages 43-56
  One of the most important issues in the management of milk production is to select the best option for each production activity, so that the time and cost of production is minimal and quality is the maximum. Considering the large number of activities and options for each activity usually, approaches for obtaining a unique solution is difficult. In this regard, assigning weights to time, cost and quality can lead us to the best answer from the answers obtained. Because decision making for future is based on probability, in the present study an attempt is made to solve the cost and time and quality of milk production process, using fuzzy logic numbers for estimating risk management by defining (α) cut for intervals. Then by applying and comparing two algorithms NSGA-II and MOPSO for each activity in the milk production process under affect of different (α) cut, the best way for performing each activity was determined. Results shows that, MOPSO approach was had a more suitable effect than the NSGA-II approach for solving the problem under conditions of uncertainty (α =0) for amount of time and cost, and quality which was calculated for 2180 days atthe cost of 118228.86 Rialsand 46% in genetic algorithm and 2180 days and118224.20 Rialsand 41% in the particle Swarm algorithm respectively. Also by adjusting (α) rate to work conditions, the risk existed in the production process can be managed while performing the process activities, according the procedure that is determined for each activity during the algorithm performance, the least time and cost and highest quality as much as possible can be achieved.
  Keywords: Fuzzy logic, Milk production, MOPSO, NSGA-II, Optimization
 • Sadegh Afzalinia, Alireza Ziaee, Seyed Ebrahim Dehghanian, Seyed Mansour Alavimanesh Pages 57-70
  In this study, effect of conservation tillage and irrigation methods on soil properties, water productivity, and wheat yield was evaluated by using split plot experimental design with nine treatments and three replications. Main plots were irrigation methods including surface irrigation (gated pipe), tape irrigation, and sprinkle irrigation. Tillage methods including zero tillage (direct drilling), reduced tillage, and conventional tillage (control treatment) were considered as sub plots. Soil bulk density, infiltration rate, water consumption, wheat yield, and water productivity were measured in different tillage and irrigation treatments. Results showed that both tillage and irrigation methods had significant effect on soil bulk density in such a way that drip irrigation had the maximum soil bulk density compared to the other irrigation methods. Meanwhile, conservation tillage methods increased soil bulk density compared to the conventional tillage for 2.4%. Wheat yield was higher in pressurized irrigation methods compared to the surface irrigation. The maximum water consumption was related to the surface irrigation, and drip irrigation had the minimum water consumption. Drip and sprinkle irrigation saved water for 59 and 40%, respectively compared to the surface irrigation. The highest water productivity was obtained from drip irrigation and surface irrigation had the lowest water productivity.
  Keywords: Irrigation methods, Tillage methods, Water productivity, Wheat yield
 • Ali Reshadsedghi Pages 71-86
  The effects of soil moisture content, forward speed and operation depth during harvesting by a potato digger (without conveyor shaker) on tubers quantitative and qualitative damages were studied and the optimum conditions were determined for treatments. The experiments were arranged as a strip split plot test based on complete block design with three factors and three replications. Mechanical damage rates of potatoes due to mechanized and traditional (manual) harvesting methods were compared by t-test. Buried tubers rate (quantitative loss) was increased with increasing of forward speed especially in wet soil probably due to the excessive soil transferred to the conveyor. Peeled tubers rate was reduced by increasing forward speed to 3 km/h in soils with low moisture content. The optimum conditions for mechanized potato harvesting with minimal quantitative loss and damage rate to product quality obtained at soil moisture of 10-15% db (40-60% Field Capacity) and 2-3 km/h forward speed. The cutting damage of tubers in traditional harvesting method was more than mechanized one, while the peeling damage rate was less. Generally, external damage rate of tubers in traditional method was significantly more than that obtained from mechanized method.
  Keywords: Forward speed, Mechanical damages, Mechanized harvesting of potato, Operation depth, Soil moisture content
 • Elyas Dehghan, Mohammad, Javad Sheikhdavoodi, Hassan Zaki, Dizaji, Abdolali Gilani Pages 87-100
  High water consumption and the cost of labor in rice transplanting method is the reason for growing tendency of farmers to Dry-bed seeding of rice in Iran. High consumption of seed and inadequate specialized machines are the problems in rice dry-bed seeding. At present rice dry-bed seeding is done with traditional drill seeder with more than of 90 kg/ha seed consumption. While planting one seed in hole with a 20×20cm planting pattern in dry-bed seeding can reduce seed consumption to 5 kg/ha. This research was conducted for fabrication and laboratory evaluation a special seed plate for rice dry-bed direct seeding with pneumatic planter. Design parameters of Seed plate were included six plate shapes and three seed hole diameters. Seed plate shapes included traditional plate without groove and five groove shapes on plate, including three trapezoidal grooves with wall angle of 30, 45 and 60 degrees and two semicircle grooves with the aperture opening 2 and 3mm and three seed hole diameters 1.2, 1.3 and 1.5mm at the three levels of vacuum pressure 40, 50 and 60 milibar compared in a completely randomized design in a factorial experiment with three replications. Indices were, seed number per hole, miss index, over index and precision of feeding index. The results showed that creating the groove on the seed plate resulted higher seed cell covering and reduced miss and over index. New grooved plates had higher precision of feeding and lower miss index than conventional seed plate. By increasing the vacuum pressure and the diameter of the seed hole, miss index decreased and over index and seed number per hole increased. By increasing the angle of the walls of the trapezoid grooves and aperture of the semicircle grooves miss index reduced and over index and seed number per hole increased. In general, the results of laboratory evaluation Showed that for direct seeding of rice in dry-bed condition with pneumatic planter, using the seed plate with trapezoidal groove wall angle of 45 degrees and a diameter of hole 1.2 mm and vacuum pressure 50 mbar were better than others.
  Keywords: Mechanization, Pneumatic planter, Grooved seed plate, Dry, bed seeding, Rice
 • R. Pourbagher, Mohammad, Hashem Rahmati, Mohammad, Reza Alizadeh, Abbas Rezaei Asl, Ebrahim Esmail Zadeh Pages 101-114
  Determination of the proper drying methods of rough rice is one of the effective factors on reducing the grain losses. In this study effect of air temperature in three levels (40, 50 and 60 °c) equivalent radiations intensity (0.031, 0.042 and 0.053 w.cm-3) and paddy final moisture in three levels (8-9, 9-10 and 10-11% d.b.) on the drying time and rice milling characterization of Domsiah variety were examined in the fluidized bed dryer with two thermal sources; infrared radiation and warm air stream. The experiments were conducted in factorial layout based on completely randomized design with three replications. The results indicated that the effects of air temperature and drying method on the broken grains, cracked grains and drying time was significant (P
  Keywords: Fluidized bed dryer, Infrared radiation, Milling characteristic, Moisture of paddy