فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مرتضی اکبری، الهام فهام صفحات 1-8
  زمینه
  به دلیل اینکه کسب وکار دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است، توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اخلاق کسب و کار ضروری است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اخلاق کسب وکار در پنج استان کشور در میان بنگاه های بخش کشاورزی اجرا شد.
  روش
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مدیران بنگاه های پنج استان کشور شامل کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد بود که از میان آنها 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون کروسکال والیس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 4/65 درصد از بنگاه ها دارای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی پایین تر از میانگین (33/4) بودند. همچنین، وضعیت اخلاق کسب وکار در میان 52 درصد از بنگاه ها بالاتر از میانگین (32/4) بود. رابطه مثبت و معناداری میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اخلاق کسب وکار با سن مدیر، تعداد کارکنان و سابقه فعالیت مدیر در بنگاه وجود داشت. همچنین، نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار میان میانگین اخلاق کسب وکار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از نظر جنسیت و رشته تحصیلی مدیر، محل استقرار و نوع بنگاه بود.
  نتیجه گیری
  در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، برنامه های اجرایی در خصوص مسئولیت پذیری نسبت به برخورداران اجتماعی و غیراجتماعی از قبیل سازمان های مردم نهاد و محیط زیست در اولویت تدوین قرار دارد. همچنین، در تدوین منشور اخلاق کسب و کار، هنجارهای مربوط به قیمت و توزیع و همچنین، هنجارهای مربوط به تعهد و افشاء اطلاعات محصول نیاز به توجه جدی دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، هنجارهای اخلاقی، اخلاق کسب وکار، بنگاه اقتصادی
 • شعبان بروکی میلان، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، پیمان یارمحمدزاده صفحات 9-20
  زمینه
  سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایه روان شناختی کارکنان از مولفه های مهم سازمانی هستند که بر اخلاق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت آنان اثرگذار هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی سیاست ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیش بینی اخلاق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت کارکنان انجام شد.
  روش
  روش تحقیق با توجه به موضوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کردستان (245= N) بود که 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سیاست ادراک شده سازمانی، سرمایه روانشناختی، اخلاق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت با طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تعدیل کننده با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سیاست ادراک شده سازمانی با اخلاق حرفه ای رابطه منفی (18/0-) و با تمایل به ترک شغل رابطه مثبتی دارد (35/0). سرمایه روانشناختی با اخلاق حرفه ای رابطه مثبت (66/0) و با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی (16/0-) دارد. هم چنین، در پژوهش حاضر نقش تعاملی سیاست و سرمایه روانشناختی در پیش بینی اخلاق حرفه ای و ترک خدمت تائید شد.
  نتیجه گیری
  از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، هنگامی که افراد فعالیت ها و روندهای سازمانی را به شکل سیاسی درک می کنند، سرمایه روانشناختی ممکن است به آن ها در کاهش اثرات مربوط به این سیاست ها که می تواند افزایش تمایل به ترک شغل و کاهش اخلاق حرفه ای باشد، کمک کند.
  کلیدواژگان: سیاست ادراک شده سازمانی، سرمایه روانشناختی، اخلاق حرفه ای
 • احمد عابدی سروستانی صفحات 21-27
  زمینه
  رفتار با حیوانات یکی از موضوعات اخلاق را تشکیل می دهد. یکی از پرسش های مطرح این است که آیا موضع گیری اخلاقی افراد در نگرش آنان نسبت به حیوانات موثر می باشد؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش و با هدف سنجش نگرش دانشجویان نسبت به حیوانات و ارتباط آن با آرمان گرایی در اخلاق انجام شده است.
  روش
  تحقیق حاضر به روش توصیفی-پیمایشی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان در سال 1392 بود که از بین آنها 400 نفر با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند فراوانی، میانگین، ضریب همبستگی و آزمون یو من-ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نگرش دانشجویان نسبت به حیوانات در حد متوسط قابل ارزیابی می باشد. همچنین، نگرش زنان نسبت حیوانات، مساعدتر از نگرش مردان است. بین آرمان گرایی و نگرش نسبت به حیوانات، یک همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. اما بین سن و نگرش نسبت به حیوانات ارتباط معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نگرش دانشجویان نسبت به حیوانات در حد مطلوب نمی باشد. بنابراین و با توجه به تاثیر نگرش ها در رفتار، دغدغه احتمال رفتارهای غیراخلاقی با حیوانات وجود دارد. به دلیل ارتباط مستقیم آرمان گرایی اخلاقی با نگرش نسبت به حیوانات می توان نتیجه گرفت که ارتقاء آرمان گرایی می تواند به بهبود نگرش نسبت به حیوانات بیانجامد. در این راستا گنجاندن محتوای آموزشی مناسب در درس های دانشجویان و استفاده از منابع سنت اسلامی-ایرانی و فرهنگ بومی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق حیوانات، آرمان گرایی
 • وحید جودکی، رسول اجل لوئیان صفحات 29-38
  زمینه
  آنچه امروزه در پروژه‎های عمرانی بیش از پیش مطرح است ضعف مبانی اخلاق مهندسی در‎ تعاملات حرفه‎ای است. این امر ناشی از آن است که؛ در دوره آموزش‎های دانشگاهی، مبحث اخلاق و چالش‎های اخلاقی در جامعه مهندسین، مورد توجه قرار نگرفته است. از این‎رو پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‎های اخلاقی در کارگاه‎های عمرانی صورت گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل تمامی مهندسین شاغل در در دو پروژه بزرگ عمرانی هستند که با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده، 100 نفر انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته، جمع آوری و داده‎ها با کمک آمار توصیفی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته‎اند.
  یافته‎ها: نتایج به دست آمده نشان می‎دهند که؛ 44% گروه نمونه، کارگاه‎های عمرانی را فاقد گفتمان اخلاقی می‎دانند و 87% رابطه و نفوذ را عامل موثر در استخدام می‎دانند. 79% گروه نمونه از مفاد آیین‎نامه‎های اخلاق مهندسی آگاهی ندارند و 78% از افراد آموزش ناکافی را علت این مسئله می‎دانند. در نهایت 53% گروه نمونه، بی اخلاقی در کارگاه‎ها را با بی اخلاقی در جامعه مرتبط می‎دانند.
  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل می‎توان گفت: سطوح پایین آگاهی از آیین‎نامه‎های اخلاق مهندسی از آموزش ناکافی در سطوح دانشگاهی ریشه می‎گیرد. چالش‎های اخلاقی در کارگاه‎ها منجر به کاهش رضایت شغلی کارکنان و ایجاد تجارب نامطلوب برای افراد جویای کار می‎گردد که می‎تواند پایبندی آنها به اصول اخلاقی را در سطح اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار دهد
  کلیدواژگان: اخلاق مهندسی، پروژه‎های عمرانی، آیین‎نامه‎های اخلاقی، رضایت شغلی
 • حسن قلاوندی، زکریا احمدیان صفحات 39-48
  زمینه
  با توجه به اینکه انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در دانشگاه هاست و اخلاق کاری که در محیط فعالیت آن ها وجود دارد، بقا و رشد این موسسات را به دنبال خواهد داشت، باید رهبری این موسسات آموزش عالی به گونه ای باشدکه بتواند فضای سالم در سازمان ایجاد کند تا کارکنان با روابط سالم و انسانی در جوی مشارکت آمیز فعالیت کنند لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مولفه های رهبری امنیت مدار با اخلاق کاری در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه است که در مجموع 494 نفر بودند و از این تعداد، 183 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری امنیت مدار و اخلاق کاری بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(رگرسیون چندگانه) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این است که؛ بین رهبری امنیت مدار با ابعاد علاقه به کار، روابط سالم و تعاون در محل کار رابطه وجود دارد. رابطه معناداری بین رهبری امنیت مدار و بعد جدیت در کار مشاهده نگردید. همچنین یافته ها نشان داد که مولفه های آرامش و قابلیت اطمینان، فراهم آوردن فرصت ریسک و ذهنیت مثبت پیش بینی کننده های خوبی برای ابعاد اخلاق کاری هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ با توجه به رهبری امنیت مدار می توان شاهد افزایش اخلاق کاری در میان کارکنان دانشگاه بود.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، رهبری امنیت مدار، رهبری
 • سید اسماعیل هاشمی، زینب مرضایی، کیومرث بشلیده، عبدالزهرا نعامی صفحات 49-58
  زمینه
  یکی از عوامل اصلی شکل دهی روابط درون سازمانی، جو اخلاقی است. جو اخلاقی شامل الگوهایی است که رفتار کارکنان را هدایت می کند و خصوصیات اخلاقی هر سازمان را نشان می دهد. پژوهش حاضر با طراحی و آزمون مدلی از رابطه جو اخلاقی با رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید در محیط کار با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی در استان خوزستان که 842 نفر بوده و از میان آن ها 210 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های جو اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی و رفتار ضد تولید پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدل فرضی روابط بین متغیرها با داده ها برازش دارد. ضرایب مسیر نشان داد که جو اخلاقی سازمان هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید در محیط کار تاثیر می گذارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که جو اخلاقی ابتدا باعث تقویت تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی می شود و سپس موجبات تقویت رفتار شهروندی سازمانی و تضعیف رفتار ضد تولید را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتار ضد تولید، تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی
 • امیر فاضل، امین رضا کمالیان، سید علیقلی روشن صفحات 59-68
  زمینه
  امروزه توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد اخلاق مداری و بکارگیری رهبری اخلاقی بسیار مورد استقبال محیط های آموزشی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر نخست تعیین و تحلیل وضعیت رهبری اخلاقی از منظر دانشجویان و توانمندی آنها، و سپس تعیین رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی دانشجویان می باشد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان می باشند، که براساس جدول مورگان تعداد 375 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن) و روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق مبتنی بر تایید رابطه مثبت و معنادار رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان است. همچنین از نظر دانشجویان ابعاد رهبری اخلاقی و توانمند سازی در سطح مطلوبی قرار دارند. در بین ابعاد رهبری اخلاقی، مولفه صداقت بیشترین ارتباط و تسهیم قدرت کمترین ارتباط را با توانمند سازی دانشجویان دارا هستند.
  نتیجه گیری
  نتیجه نهایی تحقیق آن است که رهبری اخلاقی و ابعاد آن با توانمند سازی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری دارند
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، توانمند سازی، منابع انسانی
 • سیروس قنبری، مژگان درخشان، خلیل زندی، حامد سیف پناهی صفحات 69-76
  زمینه
  به دنبال بسیاری از رسوایی های اخلاقی در سازمان ها و به تبع آن، از دست رفتن اعتماد عمومی به سازمان ها، دانش سازمانی مثبت گرا توجه خود را به مفاهیمی همچون فضیلت، شخصیت اخلاقی و سازمان فضیلت مدار معطوف نموده است. با این رویکرد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه فضیلت سازمانی بود.
  روش
  روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ستادی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بودند و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 118 نفر از کارکنان، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه فضیلت سازمانی بود که جهت بررسی ساختار عاملی آن ، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی همسانی درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه فضیلت سازمانی مشتمل بر پنج بعد خوش بینی، اعتماد، شفقت، صداقت و بخشش، مورد تایید یود. همسانی درونی ابعاد پرسشنامه نیز در دامنه 709/0 تا 830/0 قرار داشت که قابل قبول بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، نسخه پنج عاملی پرسشنامه فضیلت سازمانی، از اعتبار و قابلیت اعتماد خوبی برخوردار است و می تواند در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، اخلاق مداری، ساختار عاملی، همسانی درونی
 • تابنده صالحی صفحات 77-86
  زمینه
  استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران، به عنوان تامین کنندگان سرمایه و مهم ترین گروه استفاده کننده از اطلاعات حسابداری و گزارش های مالی، به اطلاعات مالی قابل اتکا نیاز دارند و با توجه با اینکه نقش حسابرس، ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است، پژوهش حاضر به ارزیابی رابطه بین اخلاق حرفه ای حسابرس و کیفیت حسابرسی می پردازد.
  روش
  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. از میان جامعه312 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده است که در آن تعداد سوالات برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی 12 سوال و برای اندازه گیری اخلاق حرفه ای حسابرس 37 سوال بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تعهد حسابرس به یکپارچگی و صداقت، استقلال حسابرس و بی طرفی حرفه ای او، تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای در حرفه حسابرسی، تعهد حسابرس به رازداری و عملکرد حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه رعایت اخلاق حرفه ای بر کیفیت حسابرسی اثر دارد بنابراین لازم است سازمان های حاکم بر حرفه حسابرسی توجه بیشتری در مورد جنبه های اخلاقی حسابرسی داشته باشند
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، حرفه حسابرسی، کیفیت حسابرسی
 • امین نیک پور، علیرضا منظری توکلی، مسعود پور کیانی، سنجر سلاجقه، علیرضا عرب پور صفحات 87-96
  زمینه
  مطالعات نشان داده است که در مبارزه با فساد اداری، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی با فساد اداری و ارائه الگو در این زمینه است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی و فساد اداری هستند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های Z، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و رتبه بندی فریدمن) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که الگوی پیشنهادی معنادار می باشد و بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی یعنی وجدان کاری، اخلاق کاری و خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی با فساد اداری رابطه منفی معناداری وجود دارد و از بین این معیارها، وجدان کاری بیشترین رابطه منفی را با فساد اداری داشته است و اخلاق کاری و خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در رده های بعدی قرار دارند. یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که وضعیت پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و از بین معیارهای اخلاقی، وجدان کاری بالاترین رتبه را در جامعه مورد مطالعه داشته است و مولفه های خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق کاری در رده های بعدی قرار دارند.
  نتیجه گیری
  بین پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی و فساد اداری رابطه منفی معناداری وجود دارد و وضعیت پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. بنابراین سازمان های بخش دولتی باید با تقویت معیارهای اخلاقی در کارکنانشان، مانع از بروز فساد اداری شوند.
  کلیدواژگان: وجدان کاری، اخلاق کاری، خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، فساد اداری
 • علیرضا عقیقی صفحات 97-107
  زمینه
  امروزه در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان‎ها، پرداختن به اخلاق و ارزش‎های اخلاقی یکی از الزامات است. هدف از پژوهش حاضر، علاوه بر تعیین رابطه بین مولفه‎های هوش اخلاقی، رهبری ‎اخلاقی و اخلاق‎کار در سازمان، تعیین نقش این مولفه‎ها در میزان سلامت سازمانی ‎است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت شهر همدان به تعداد 230 نفر بوده که تعداد 150 نفر با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی، رهبری اخلاقی، اخلاق کار و سلامت سازمانی بود. الگوی ارائه شده با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی در فرآیند شکل‎گیری سلامت سازمانی بوده و تمامی روابط مستقیم میان متغیرهای مدل، معنادار بوده‎اند. همچنین، نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند که؛ هوش اخلاقی 40 درصد اخلاق کار در سازمان، رهبری اخلاقی 57 درصد اخلاق‎کار در سازمان، هوش اخلاقی 89 درصد سلامت سازمانی، رهبری اخلاقی 75 درصد سلامت سازمانی و اخلاق‎کار در سازمان 63 درصد واریانس سلامت سازمانی را پیش‎بینی می‎کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته‏های پژوهش، با توجه به نتایج این مطالعه می توان به برنامه ریزی سازمان در جهت افزایش میزان سلامت سازمانی با استفاده از شاخص های اخلاقی موثر بر ایجاد فضای اخلاقی کمک کرد؛ تا با توجه به اصول مهم اخلاقی در سطح فردی و سازمانی زمینه بروز سلامت در سازمان مهیا گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، سلامت سازمانی، رهبری اخلاقی، هوش اخلاقی
 • حسین اعتمادی، سحر سپاسی، محمدرضا بسحاق صفحات 107-115
  زمینه
  در پژوهش حاضر نخست اثر اخلاق کسب وکار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها را در کسب مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در شرایطی که افول اخلاقی در جامعه حاکم است جهت و شدت اثر رعایت اخلاق کسب وکار و مسئولیت اجتماعی در بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  تحقیق حاضر، کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مالی شرکت های فعال در فعالیت های تولیدی و غیرتولیدی در سال 1393 بوده که 50 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد سی پتی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی دارند نسبت به سایر رقبا مزیت رقابتی بیشتری کسب می کنند. اما سازمان هایی که اصول اخلاقی کسب وکار را رعایت می کنند نسبت به سایر رقبا هیچ مزیت رقابتی کسب نمی کنند. رعایت مسئولیت اجتماعی باعث کسب مشروعیت توسط جامعه می شود. اما سازمان هایی که اصول اخلاقی کسب وکار را رعایت می کنند هیچ مشروعیتی توسط جامعه کسب نمی کنند.در جامعه ای با افول اخلاقی، سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی بالایی دارند، دارای مزیت رقابتی و مشروعیت بالای اجتماعی می باشند. و سازمان هایی که اخلاق در کسب وکار را رعایت می کنند، هم مزیت رقابتی و هم مشروعیت اجتماعی کسب می کنند.
  نتیجه گیری
  در شرایط افول اخلاقی توجه عموم جامعه به رعایت اصول اخلاقی توسط سازمان ها بیشتر می شود. ارزش های درون سازمانی مانند رعایت اصول اخلاق کسب وکار که در شرایطی که اخلاق بر جامعه حاکم است کمتر مورد توجه عموم مردم است، در شرایط افول اخلاقی از فاکتورهای اساسی در بهبود عملکرد سازمان ها (مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی) محسوب می شود
  کلیدواژگان: اصول اخلاقی کسب وکار، مسئولیت اجتماعی، افول اخلاقی
 • طوفان جعفری، طهمورث حسنقلی پور، حسین علایی صفحات 116-124
  زمینه
  رهبری اخلاقی امروزه یکی از مباحث محوری کسب و کار تلقی می گردد و محققین تاثیر آن را در محیط های سازمانی مورد توجه قرارداده اند اما در محیط های پروژه محور که دارای اقتضائات خاص خود است تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته است. با توجه به اهمیت پروژه ها در اقتصاد کشور و همچنین نبود پیشینه نظری در این حوزه، این تحقیق رهبری اخلاقی را در بستر دفاع مقدس به عنوان یک تجربه تاریخی و محیط پروژه محور بررسی کرده و امکان بهره مندی از دستاورد های آن در شرایط امروز را کنکاش می کند.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی به روش نظریه برخواسته از داده ها صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش منابع اسنادی و تصویری مربوط به سال دوم جنگ است که به روش کد گزاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده و پس از شناسایی مقوله های مرتبط، نظریه زمینه ای تدوین گردید. از طریق مصاحبه با 5 تن از فرماندهان دفاع مقدس هم اعتبار نظریه مورد تائید قرارگرفت.
  یافته ها
  رهبری اخلاقی یکی از ارکان منش فرماندهان دفاع مقدس بوده است که باعث افزایش انگیزه و توان رزمندگان و و کسب دستاورد های بزرگ با امکانات کم می شده است. در تحقیق پیشگامی فرماندهان به عنوان مقوله محوری و ساختار سلسله مراتبی شایسته سالار و غلبه آرمان معنوی به عنوان شرایط زمینه ای موثر شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  علی رغم تغییر شرایط جامعه از دوران دفاع مقدس تا کنون، بکارگیری رهبری اخلاقی می تواند اثرات قابل توجهی بر افزایش انگیزه کارکنان و متعاقب آن افزایش بهره وری در سازمان های پروژه محور داشته باشند هر چند تامین برخی شرایط زمینه ای آن فقط در حوزه اختیارات مدیران سازمانی نبوده و نیازمند اصلاح کلی در فضای کسب و کار است.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، محیط های پروژه محور، مدیریت پروژه
 • الهه خدامرادی، زهره حاجیها صفحات 125-130
  زمینه
  توجه به فرهنگ اخلاقی و وجود ساختار سازمانی از موارد قابل توجه در یک محیط حرفه ای می باشد، از این روی، هدف تحقیق حاضر بررسی آثار فرهنگ اخلاقی در عملکرد حسابرسان (فشار بودجه زمانی حسابرسی، کیفیت حسابرسی و کمتر از واقع گزارش کردن زمان حسابرسی) است.
  روش
  تحقیق حاضرکاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری عبارتند از: حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی (بخش دولتی) و موسسات حسابرسی (بخش خصوصی). از میان جامعه نمونه ای به حجم 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد گرداوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  شواهد نشان می دهد که بین وجود فرهنگ اخلاقی با بهبود کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین وجود فرهنگ اخلاقی با فشار زمانی حسابرسی و کمتر از واقع گزارش کردن زمان حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .
  نتیجه گیری
  وجود چارچوب و فرهنگ اخلاقی موجب کاهش آثار فشار زمانی و به دنبال آن باعث کاهش کمتر گزارش کردن زمان حسابرسی شده و در پی آن کیفیت حسابرسی افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: فرهنگ اخلاقی، کیفیت حسابرسی، فشار بودجه زمانی، زمان حسابرسی
|
 • Dr M. Akbari, Dr E. Faham Pages 1-8
  Background
  Business has social, economical, and environmental consequences and it is necessary to attend the corporative social responsibility and business ethics. This study aimed to analyze the corporative social responsibility and the business ethics in the five provinces among agricultural enterprises.
  Method
  This research is the descriptive-correlation research. Population of study includes all corporation managers of provinces like; Kermanshah, Fars, Zanjan, Markazi, and Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad. Among all, 150 samples were selected by simple random sampling. The data were gathered by the questionnaire. The data were analyzed by using the correlation coefficient, independent t test and Kruskal Wallis test.
  Results
  The results indicated that corporate social responsibility among 65.4 percent of firms were the lower than average (4.33). Also, the state of business ethics among the 52 percent of firms was the higher than average (4.32). There was the significant positive relationship between corporative social responsibility and business ethics with the age, number of staff and the work experience of firm's manager. The results showed that there was the significant difference between the average of business ethics and corporative social responsibility in terms of gender of manager, field of study of manager, location and type of business.
  Conclusion
  In corporative social responsibility, it is a priority to developing the action plans related to social and nonsocial stakeholders. Also, there is an important need for attention to price and distribution norms and obligation and disclosure norms in the business ethics.
  Keywords: Corporative Social Responsibility, Ethical Norms, Business Ethics, Enterprise
 • Sh Borokim Dr A. Ghasemzade, Dr P. Yarmohamadzade Pages 9-20
  Background
  Considering perceived organizational politics and psychological capital and their effects is among the most fundamental research topics in organizational areas. Therefore, the present paper has attempted to investigate the interactive role of perceived organizational policies and Psychological capital in predicting professional ethics and turnover intention in the Kurdistan University’s staff.
  Method
  Research method of study is descriptive - correlation. The statistical population of this study included all male and female employees of Kurdistan University (N=245) in educational year of 2014-2015. Sample of study comprising 180 employees in Kurdistan University were selected by using simple random sampling. The data were collected through standard questionnaires like; perceived organizational politics, psychological capital, ethics and turnover intention. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and moderated multiple regression was used by SPSS.
  Results
  Results indicated that perceived policy negatively associated with professional ethics (-.18) and positive relation with turnover intention (.35). Psychological capital has positive relationship with professional ethics (.66) and negatively associated with turnover intention (-.16). Also, interactive role of perceived organizational policies and Psychological capital in predicting professional ethics and turnover intention was confirmed.
  Conclusion
  The results of this study hold out that negative relationship between the perceived policy and professional ethics reduced with moderating role of psychological capital and a positive relationship between the perceived policy and turnover intention reduced with moderating role of psychological capital.
  Keywords: Perceived Organizational Politics, Psychological Capital, Professional Ethics
 • Dr A. Abedi Pages 21-27
  Background
  Ethical treatment towards animals is an issue in ethics. One question is whether ethical ideology can affect the individual’s attitude towards animals. The present study was conducted to answer this question with the aim of measuring students’ attitude towards animal and its relationship with ethical ideology.
  Method
  This research was conducted using descriptive-survey research. The study population was consisted of students of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan University of Medical Sciences, Golestan University and Gorgan Islamic Azad University. Based on stratified random sampling, 400 students were selected as sample group. Researcher made questionnaire was used to collect data. Obtained data was analyzed by SPSS software. Statistics such as frequency, mean, correlation coefficient and mann-whitney test were used for data analysis.
  Results
  Students’ attitude towards animals was rated in moderate. Women's attitude towards animals was more favorable than the men. There was a significant positive correlation between idealism and attitude towards animals. No significant correlation was found between age and attitude towards animals.
  Conclusion
  Students’ attitude towards animals is not enough favorable. Therefore, there are concerns about unethical treatment of animals because attitude is influential factor on behavior. Because of the direct relationship between ethical idealism and attitude towards animals, it can be concluded that the promotion of idealism can lead to a better attitude towards animals. In this regard, the inclusion of appropriate educational content in lessons for students and use of resources of Islamic-Iranian tradition and local culture are recommended.
  Keywords: Ethics, Animal Rights, Idealism
 • V. Jodaki, Dr R. Ajallooeiyan Pages 29-38
  Background
  What is more and more attended in civil projects is weak engineering ethics in the professional interactions. It is due to the inattention to ethical challenges in engineering societies. The present study aims to investigate the ethical challenges in civil workshops.
  Method
  This study is a descriptive survey. Population of study consisted of all engineers that working in two major construction projects. By using simple random sampling method, 100 subjects were selected. Data were collected by research made questionnaire and analyzed by descriptive statistics.
  Results
  The results show that 44% of the subjects believe that moral discourse is not in civil workshops and 87% believe that the relationship and influence are factors in hiring. 79% of respondents are not aware of the provisions of the Code of Ethics of Engineering and 78% of them believe that the cause of this problem is inadequate education. Finally, 53% believe immorality in workshops related to the immorality in society.
  Conclusion
  According to the results, it can be said that low levels of awareness of engineering Code of ethics stems from inadequate education at university level. Ethical challenges in the workplace lead to lower job satisfaction and bad experiences for jobseekers. It can adhere to ethical principles of social influence.
  Keywords: Engineering Ethics, Civil Projects, Code of Ethics, Job Satisfaction
 • Dr H. Qalavandi, Z. Ahmadiyan Pages 39-48
  Background
  Human being is the fundamental cause of movement and development in universities and work ethics in their work environment may leads to the survival and growth of these institutions. The leadership of higher education institutions has to provide employees with a healthy. This study aims to investigate the relationship between the secure-based leadership and work ethics among staff of Urmia University.
  Method
  The study was descriptive-correlation. Population of study includes all employees of Urmia University (N=494). Among all, 183 were selected by stratified random sampling method. Data were collected by two questionnaires; “Secure-Based Leadership comb 2010" and "work ethic Gregory in 1990" was used. Data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multiple regressions).
  Results
  Multiple regression analysis revealed that there is a relationship between secure leadership and job satisfaction, healthy relationships and corporation in work. There was no relationship between secure leadership and seriousness in work. Results also showed that calm and dependability, Positive mindset and risk opportunity are good anticipants of work ethics.
  Conclusion
  The results suggest that due to increased security leadership, work ethics can increase among university staff.
  Keywords: Work Ethics, Secure, Base Leadership, Leadership
 • Dr E. Hashemi, Z. Marzaei, Dr K. Beshlide, Dr A. Taaamoli Pages 49-58
  Background
  One of the main factors for making internal organization is the ethics climate which include pattern that guide employees behavior and show the moral characteristic of each organization. This study aims to investigate the relationship between organizational ethics climate and organizational outcomes that is mediated by organizational commitment and job engagement.
  Method
  this study is a descriptive-correlation research. Population of study includes all employees of an industrial company in Khuzestan province (N=842). Among all population, 210 subjects were selected randomly. Research tools include the ethical climate scale, organizational commitment scale, job engagement scale, Organizational Citizenship Behavior scale, Counterproductive work behavior scale. Data were analyzed by Pearson coefficient and structural equation.
  Results
  Results showed that ethical climate had a positive direct effect on organizational commitment, job engagement and organizational citizenship behavior, and a negative direct effect on counterproductive behavior.
  Conclusion
  Findings also indicated that organizational commitment and job engagement mediated the relations between ethical climate with organizational citizenship behaviors and counterproductive work behaviors.
  Keywords: Ethical Climate, Organizational Citizenship Behaviors, Counterproductive Behaviors, Organizational Commitment, Job Engagement
 • A. Fazel, Dr Ar Kamaliyan, Dr A. Rooshan Pages 59-68
  Background
  Nowadays, human resource empowerment with ethical approaches and applying the ethical leadership has been considered more by educational environment. Therefore, the first aim of this study is identifying and analyzing of ethical leadership status from students viewpoint and their empowerment, and then identifying the relationships between ethical leadership and student’s empowerment.
  Method
  This study is a descriptive – correlation research. Population of study includes all students of University of Shahid Bahonar of Kerman that according to Morgan table and based on stratified random sampling method, 375 students were selected. The instruments included two questionnaires. Data analyzing were conducted in descriptive and inferential statistics by SPSS and PLS software.
  Results
  The results confirmed a significant and positive relationship between ethical leadership with student empowerment. Also, from viewpoint of students, ethical leadership and empowerment dimensions are desirable. Among the variables of ethical leadership, integrity has most relationship, and power sharing has least relationship with student’s empowerment.
  Conclusion
  Final result of this study is that ethical leadership and its dimensions has a significant and positive relationship with students empowerment.
  Keywords: Ethical Leadership, Empowerment, Human Resources
 • Dr S. Ghanbari, Dr M. Derakhshan, Kh Zandi, H. Seyfpanah Pages 69-76
  Background
  Paralleling the many scandals of organizations and consequently damaged public trust to them, positive organizational scholarship focused on the notions such as virtue, moral character, and virtuous organization. With this approach, the purpose of this study was to examine the factorial structure and internal consistency of organizational virtuousness questionnaire.
  Method
  Research method was descriptive-correlation. Statistical population was Roads and Urban Development General Directorate staff of Kerman and 118 subjects were selected using random sampling. To investigate the factorial structure of organizational virtuousness questionnaire, confirmatory factor analysis was used and to determine its internal consistency, Cronbach's alpha coefficient was used.
  Results
  The results showed that the factorial structure of organizational virtuousness questionnaire consists of five dimensions of optimism, trust, compassion, integrity and forgiveness, was confirmed. The internal consistency of the questionnaire components being in the range of .709 to .830 that was acceptable.
  Conclusion
  According to the findings, validity and reliability of five-factor version of Organizational Virtuousness Questionnaire, is good and can be used in future research.
  Keywords: Organizational Virtuousness, Ethics, Factorial Structure, Internal Consistency
 • T. Salehi Pages 77-86
  Background
  Users especially investors, as suppliers of capital and the most important groups of accounting data and financial report, need reliable financial information. In regard to the role of auditors, The present study evaluates the relationship between auditor professional ethics and audit quality.
  Method
  The research method is descriptive-correlation . The population of study consists of auditors of the Iranian Society of CPAs. Among all subjects 312 participants were selected by simple random sampling. The instrument was the researcher made questionnaire. The questionare includes 12 questions for audit quality 12 and 37 questions for auditor professional ethics. Data were analyzed by multivariate regression.
  Results
  The results showed that the auditor's straightening to integrity and honesty, independence and impartiality of the auditor, auditor commitment to professional behavior, auditor commitment to confidentiality and auditor's professional performance affects on audit quality .
  Conclusion
  according to the effect of professional ethics on audit quality, it is necessary that organizations pay more attentions to ethical codes of audit.
  Keywords: Professional Ethics, Audit Profession, Audit Quality
 • A. Nikpuor, Dr Ar Tavakoli, Dr M. Puorkiyani, Dr S. Salajeghe, Dr Ar Arabpuor Pages 87-96
  Background
  Studies have indicated that in the fight against administrative corruption, there is need to a collection of deep and genuine ethical values. The aim of present research is to determine relationship between employees’s adhering to ethical virtues with administrative corruption and designing a model.
  Method
  This study is a descriptive-correlation research. Study population consisted of employees in state agencies of Iran and 3021 subjects were selected as sample by using sampling two-stage cluster. Data gathering tool was questionnaires of employee’s adhere to ethical virtues and administrative corruption. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical (Z test, stepwise multiple regression and ranking test of Friedman).
  Results
  The results indicated that the suggested model is significant and there is a negative relationship between employee’s adhere to ethical virtues as work conscience, work morality, self-discipline and social responsibility with administrative corruption, and of among the virtues, work conscience has had the most negative relationship with administrative corruption and work morality and self-discipline and social responsibility are in next ranks. Also another finding of the research indicated that status of employee’s adhere to ethical virtues is not in good condition and of among the ethical virtues, work conscience has had the highest rank in study population and dimensions of self-discipline and social responsibility and work morality have been in next ranks.
  Conclusion
  There is a negative relationship between employee’s adhering to ethical virtues with administrative corruption, and status of employee’s adhering to ethical virtues is not in good condition. Therefore, state agencies need to strengthen the ethical virtues in employees to prevent administrative corruption.
  Keywords: Work Conscience, Work Morality, Self, Discipline, Social Responsibility, Administrative Corruption
 • Dr Ar Aghighi Pages 97-107
  Background
  Ethics has long been a human concern. Besides determining the relation between moral intelligence and moral leadership, and work ethic of the organization, the present study, has addressed explaining the role of these components on the organizational health.
  Method
  The method of this study was a descriptive-correlation. The research population included the staff of organization of the industry, mine and business of Hamadan (N=230). Based on simple random sampling method, the sample size was determined to be 150 people. Four standard questionnaires of moral intelligence, moral leadership, work ethic, and organizational health were used for gathering the research data. Data were analyzed by modeling structural equations.
  Results
  The results show that the used model is an appropriate theoretical model in the process of formation of organizational health, and all direct relationships between variables in the model are significant. Also, the results of modeling of structural equations showed that, moral intelligence explains 40 percent of the work ethic, moral leadership accounts for 57 percent of the work ethic; moral intelligence clarifies 89 percent of organizational health; moral leadership explains 75 percent of organizational health; and work ethic explains 63 percent of the variance in organizational health.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, ethical indices improve organizational health by ethical factors. Therefore, according to the ethical principles may lead to organizational health.
  Keywords: Work Ethic, Organizational Health, Ethical Leadership, Moral Intelligence
 • Dr H. Etemadi, Dr S. Siyasi, Mr Beshagh Pages 107-115
  Background
  In this study, the first effect of business ethics and corporate social responsibility in the social legitimacy of business and competitive advantage is studied. Then, the moral Degradation in society's direction and impact of business ethics and social responsibility in improving the organization's performance is evaluated.
  Method
  the present study is descriptive-correlation. Population of study includes all financial managers who are active in the manufacturing and non-manufacturing companies in 2014. Among all, 50 companies were selected by simple random sampling. The research tool was C. Petty. Data were analyzed by multivariate regression.
  Results
  Organizations with social responsibility have more advantages in compare with other organizations. But the organizations that comply with the principles of ethical business in compare with other competitors do not gain any competitive advantage. CSR's legitimacy is respected by the community. But the organizations that respect to business ethics does not have any legitimacy by society. In a society with moral degradation, organizations that have a high social responsibility, has a competitive advantage and legitimacy of the community.
  Conclusion
  With moral degradation, the society pays more attention to ethical codes by organizations. Internal values of organizations like business ethics has been respected in normal conditions, but with moral degradation will be the essential factor for improving the performance of organizations.
  Keywords: Business Ethics, Social Responsibility, Moral Degradation
 • T. Jafari, Dr T. Hasangholipuor, Dr H. Alaei Pages 116-124
  Background
  Ethical leadership is one the main important issues in business and researchers follow its impacts in organization but not in temporary organizations with their own requirements. Based on importance of projects in Iran`s economy and poor history, in this research holy defense as project oriented environment and a historical experience and it`s capability to be used in today`s conditions is scrutinized.
  Method
  This is a qualitative research based on grounded theory method. Populations of study are some documents related to the second year of holy defense that coded in tree levels including open, axial and selective coding and then related categories. For examining the credibility of the theory we interview five of holy defense commanders and based on their opinions we correct some errors in the theory.
  Results
  The research show that ethical leadership was a key factor in young commander`s transaction with their followers which leads to high motive and performance. Leading role of commanders is the main category and meritorious structure and spiritual vision are the most important contextual conditions.
  Conclusion
  Despite fundamental changes in the conditions of Iranian society from holy defense, the research show that ethical leadership can cause high motivation and productivity in today`s project oriented organizations. Meritorious structure is in the hands of managers but spiritual vision needs great effort from both managers of organization and also politicians and law makers to correct the business environment of Iranian society.
  Keywords: Ethical Leadership, Project Oriented Organizations, Project Management
 • E. Khodamoradi, Dr Z. Hajiha Pages 125-130
  Background
  Ethical culture and organizational structure are necessary items in any professional environment, therefore, in this research we sought to evaluate the effect of ethical culture in the organization.
  Method
  This study is a descriptive-correlation research. Population of study includes all formal auditors in private and governmental institutes. Among all Auditors, 150 people were selected from the auditors of Audit Organization and private firms to respond the questionnaires. Data analyzed by Pearson correlation test and structural equations.
  Results
  The findings indicate that there is a positive and significant relation between ethical culture and audit report quality; and there is a significant relationship between ethical culture and underreporting of time.
  Conclusion
  Existence of an ethical culture and framework decrease the effects of under reporting of time and will increase audit quality.
  Keywords: Ethical Culture, Audit Quality (AQ), Time Budget Pressure (TBP), Under Reporting of Time (URT)