فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 104، آذر و دی 1395)
 • سال پانزدهم شماره 5 (پیاپی 104، آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اردشیر ارضی*، ندا سیستانی کرم پور، همایون گراوند صفحه 497
  زمینه و هدف
  عوارض گوارشی ناشی از کاربرد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی موجب افزایش توجه محققان به گیاهان دارویی با اثر ضد التهاب شده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضد التهاب عصاره هیدروالکلی و آبی گیاه کرفس با آسپیرین بر التهاب ناشی از تزریق فرمالین در پنجه پای موش صحرایی است.

  روش بررسی
  در این مطالعه از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 180-150 گرم استفاده شد. جهت تهیه عصاره هیدروالکلی از اتانول 70% و روش خیساندن استفاده گردید و جهت تهیه عصاره آبی از آب مقطر و روش خیساندن استفاده شد. حیوانات به 11 گروه تقسیم شدند(6=n). گروه کنترل منفی ml/kg 5 نرمال سالین و گروه کنترل مثبت mg/kg300 آسپیرین دریافت نمودند. گروه های تحت آزمایش به ترتیب دوزهای mg/kg600، 400، 200، 100 از عصاره هیدروالکلی و دوزهای mg/kg800، 600، 400، 200،100 از عصاره آبی گیاه کرفس را به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. 30 دقیقه ی بعد همه ی گروه ها 100میکرولیتر فرمالین 5/2% را از طریق زیرجلدی دریافت نمودند.سپس تغییر حجم پای موش ها هر یک ساعت یک بار به مدت 5 ساعت با استفاده از دستگاه plethysmometer سنجش گردید.
  یافته ها
  همه ی گروهای تحت تجویز عصاره های هیدروالکلی در مقایسه با گروه کنترل منفی اختلاف معنی دار نشان دادند (0/05>P). دوز های mg/kg200 و100 از عصاره در تمام طول مطالعه اثر کمتری نسبت به آسپیرین نشان دادند. ولی بین گروه های دریافت کننده دوزهای mg/kg600 و400 با آسپیرین اختلاف معنی دار وجود نداشت. بنابراین دوز mg/kg400 عصاره به عنوان مطلوب ترین دوز انتخاب شد. همه ی گروه های تحت تجویز عصاره های آبی در مقایسه با گروه کنترل منفی اختلاف معنی داری نشان دادند به جز دوز mg/kg 100. دوزهای mg/kg400 و200 در تمام طول مطالعه اثر کمتری نسبت به آسپیرین داشتند. ولی بین گروه های دریافت کننده دوزهای mg/kg800 و600 و آسپیرین اختلاف معنی دار وجود نداشت. بنابراین دوز mg/kg600 عصاره به عنوان مطلوب ترین دوز انتخاب شد.
  نتیجه گیری
  عصاره های هیدروالکلی و آبی موجب کاهش ادم در پنجه ی پا در موش های صحرایی شد که در این رابطه دوز mg/kg400 عصاره ی هیدروالکلی و دوز mg/kg600 عصاره آبی اثری در حد آسپیرین داشتند.
  کلیدواژگان: کرفس، آسپیرین، فرمالین، عصاره ی هیدروالکلی و آبی، التهاب، موش صحرایی
 • معصومه عزیزی*، صدیقه حسین پور دلاور، سهیلا روزبهانی صفحه 507
  زمینه و هدف
  بطور سنتی مقادیر لیپیدهای LDL-c و HDL-c به عنوان شاخصی برای اختلالات قلبی عروقی هستند. در حالیکه مطالعات جدید براین باورند که شاخص هایی مانند آپولیپوپروتئین A-1 و B و نیز نسبت بین این (apo ratio) ملاک بهتری برای تشخیص و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی محسوب می شود. از اینرو در تحقیق حاضر هدف بررسی تغییرات این دو گروه لیپید پس از یک دوره تمرین هوازی زیر بیشینه در زنان دارای اضافه وزن بود.
  روش بررسی
  24 زن سالم دارای اضافه وزن از میان کلیه افراد داوطلب به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تحت 8 هفته تمرین هوازی با شدت (75-60)% ضربان قلب بیشینه، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه قرار گرفتند.نمونه خون ناشتا برای اندازه گیری تغییرات در سطوحLDL-c ، HDL-c، تری گلسیرید و کلسترول تام، آپولیپوپروتئین های A-1 و B قبل و پس از هشت هفته تمرین هوازی جمع آوری شد. ارزیابی داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته و مستقل و نرم افزار Spss نسخه 22 انجام شد که در سطح معناداری 0/05≥ p صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که سطوح تری گلیسیرید، کلسترول تام، آپولیپوپروتئین A-1 و apo ratio بعد از فعالیت هوازی کاهش معنا داری داشت (0/05≥ p). علاوه براین، سطح HDL-c نیز بعد از فعالیت هوازی افزایش معنا داری را نشان داد(0/05≥ p). در مقابل، سطوح LDL-c ، وآپولیپوپروتئین B تغییر معناداری در مقایسه با گروه کنترل نداشت (0/05 ≥ p).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر نشان داده شد که دوره های کوتاه مدت و زیربیشینه تمرین هوازی بر شاخص های خطرساز بیماری های قلبی عروقی اثربخشی مطلوبی دارند.
  کلیدواژگان: نیم رخ لیپیدی، آپولیپوپروتئینB، آپولیپوپروتئینA، 1، تمرین هوازی، اضافه وزن
 • عبدالامیر سیاری*، مجید کاشف، حمید رجبی، محمدحسن عادل صفحه 517
  زمینه و هدف
  انجام فعالیت های ورزشی در قالب بازتوانی قلبی می تواند منجر به بهبود عملکرد قلبی و تنظیم هورمون های درگیر در هموستاز فشار خون شود. براین اساس هدف از این مطالعه مقایسه پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر مقادیر پلاسمایی برخی از آنژیم های دستگاه رنین - آنژیوتانسین در بیماران قلبی - عروقی پس از عمل CABG بوده است.
  روش بررسی
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، تعداد 40 بیمار مرد پس از عمل CABG به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل(10 نفر)، تمرینات هوازی تداومی(10 نفر)، تمرینات هوازی تناوبی مقاومتی(10 نفر) و تمرینات هوازی تداومی - مقاومتی(10 نفر) تقسیم شدند. مقادیر پلاسمایی Ang I، Ang II و ACE-2 در قبل و بعد از پروتکل های بازتوانی قلبی با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس دو سویه استفاده شد(0/05>P).
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که پس از مداخلات بازتوانی مقادیر Ang II کاهش معنادار و Ang I افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل یافته اند(0/05>P). اما تفاوت معناداری بین گروه های تمرینی در مقادیر Ang I & II یافت نشد(0/05
  نتیجه گیری
  برنامه های بازتوانی قلبی با مصرف داروهای مهارکننده AT1R راه مهم برای بهبود در عملکرد قلبی عروقی و کاهش فشار خون است.
  کلیدواژگان: آنژیوتانسین، 1، آنژیوتانسین، 2، عمل بای پس عروق کرونر قلب، آنزیم نوع دوم مبدل آنژیوتانسین، بازتوانی قلبی
 • مهدی قادریان*، علیرضا احمدی، مونا صدقیان صفحه 531
  زمینه و هدف
  باز بودن مجرای شریانی (Patent Ductus Arteriosus)یا PDA یکی از بیماری های مادرزادی قلبی است که حدود 10%-8% از بیماری های قلبی مادرزادی را تشکیل می دهد. باز بودن این مجرا بعداز تولد می تواند در مواردی باعث نارسایی قلبی و یا اندارتریت گردد. به همین علت بستن این مجرا با روش های جراحی یا اینترونشن توصیه می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی استفاده از روش های اینترونشن در بستن PDA در مرکز شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
  روش بررسی
  39 بیمار که 18 نفر پسر و 21 نفر دختر بود و PDA در آنها توسط اکوکاردیوگرافی تشخیص داده شده بود در این مطالعه بررسی شدند.
  یافته ها
  متوسط وزن بیماران 43/6±82/10 کیلوگرم بود. متوسط سن بیماران 11/8±14/3 ماه بود. در 15 بیمار کویل و در 24 بیمار امپلاتزر جهت بستن PDA استفاده شد. 10 نفر از این بیماران کویل Cook و 5 نفر کویل Pfm استفاده شد. میانگین اندازه PDA در تنگترین قسمت متصل به شریان پولمونر 1/7±3/2 میلیمتر بود. میانگین زمان آنژیوگرافی 12/2±45/3 دقیقه و زمان فلوروسکوپی 6/3±8/5 دقیقه بود. فشار سیستول و دیاستول شریان ریوی بترتیب 4/8±3/34 و 6/2±14/2 میلیمترجیوه بود. در بیماران ما عوارض حاد مانند مرگ، خونریزی شدید، پارگی عروق یا آریتمی دیده نشد. عوارض دیرس مانند بروز تنگی در آئورت و یا پولمونر، جابجایی وسیله، شکستگی و یا تغییر شکل وسیله و یا وجود نشت دیده نشد.
  نتیجه گیری
  در تجربه ما در این مرکز بی خطر بودن استفاده از روش های اینترونشن جهت بستن PDA نشان داده شد.
  کلیدواژگان: مجرای شریانی باز، اینترونشن، بیماری های مادرزادی قلبی
 • حلیمه وحدت پور*، دکتر سعید شاکریان، دکتر علی اکبر علی زاده، دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی صفحه 541
  زمینه و هدف
  پرداختن به برخی از فعالیت ها همانند تمرینات برونگرا که تاثیر مناسبی در کاهش وزن دارند می توانند سبب افزایش شاخص های التهابی و آنزیم ها آسیب عضلانی در خون شوند. مکمل زنجبیل باعث کاهش التهاب و درد می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل زنجبیل بر سطوح سرمی، پروتئین واکنشگر- Cبا حساسیت بالا (hs-CRP ) و کراتین کیناز (CK) ناشی از تمرین برونگرا انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 22 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن دانشگاه شهید چمران اهواز به طور تصادفی به دو گروه مکمل (12n=، دامنه سنی 46/0±75/25؛ BMI 43/0±32/27) و دارونما (10n=، دامنه سنی70/0±90/25؛ BMI، 69/0±26/11) تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه 2 گرم پودر زنجبیل را، به مدت دو هفته قبل از غذا مصرف می کردند. پروتکل تمرینی شامل دو جلسه فعالیت برونگرا وامانده ساز، (شیب منفی بر روی تردمیل، یک جلسه قبل و یک جلسه بعد از دو هفته مکمل یاری) با سرعت اولیه 4 کیلومتر در ساعت و شیب اولیه منفی2 درصد اجرا شد. هر 3 دقیقه، 2 درصد به شیب و 1 درصد به سرعت اضافه شد. از روش آماری تی وابسته و تحلیل کواریانس با عامل بین گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین برونگرا باعث افزایش سطوح hs-CRP وCK بعد از فعالیت می شود(0/05 ≥P). همچنین مصرف دو هفته مکمل زنجبیل تاثیر معناداری بر سطوح hs-CRP و CK نداشت (05/0≤ P).
  نتیجه گیری
  مصرف روزانه مکمل زنجبیل می تواند التهاب و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت بدنی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تمرین برونگرا، وامانده ساز، زنجبیل، کراتین کیناز، اضافه وزن، hs، CRP
 • ناهید چگنی، حجت الله شهبازیان*، رضا مسکنی، سید مجتبی حسینی قهفرخی، فرزانه میرخاقانی، سودابه رجااسکندری، سیده خدیجه حسینی صفحه 551
  زمینه و هدف
  شبیه سازی با تکنیک مونت کارلو یک ارزیابی عملی ویژگی های پرتو فوتونی کلینیکی است. دقت نتایج شبیه سازی به اعتبار سنجی محاسبات مدل شبیه سازی استفاده شده متکی است. در این مطالعه اعتبار شبیه سازی با کد BEAMnrc برای انرژی 6MV بررسی شد.
  روش بررسی
  کلاهک درمانی شتاب دهنده واریان 2100C/D برای انرژی 6MV با استفاده از کد BAMnrc شبیه سازی شد. چشمه الکترونی تک انرژی با انرژی های ، 5.9، 6 MeV 5.7، و استوانه ای به شعاع 1، 2، 3mm و برای میدان های 4×4، 10×10 و 30×30cm2 مورد بررسی قرار گرفت. شمارش در صفحات فازی زیر پنجره خروجی و بالای فانتوم آب انجام شد. سپس با استفاده از کد BEAMdp آنالیز ذرات و کد DOSXYZ منحنی های درصد دز عمقی و پروفایل در عمق 10cm محاسبه شد. در این مطالعه اندازه گیری ها توسط اتاقک یون 0.13CC داخل فانتوم آب به ابعاد 50×50×50cm3 انجام شد. نتایج شبیه سازی و دوزیمتری با استفاده از گاما ایندکس با معیار 2%/2mm مقایسه شدند.
  یافته ها
  با افزایش انرژی چشمه الکترونی درصد دوز عمقی در ناحیه انبوهش دز کاهش یافته و به نتایج دوزیمتری نزدیکتر شد. با افزایش قطر چشمه واگرایی فوتون-های تولید شده کاهش یافته و لبه های پروفایل افت شدیدی را نسبت به نتایج دوزیمتری نشان داد.
  نتیجه گیری
  در نهایت بهترین تطابق (با گاما ایندکس2%/2mm ) بین نتایج شبیه سازی و اندازه گیری برای میدانهای 4×4،10×10 ، 40×40 cm2 و شعاع 0.2cm در فاصله چشمه از سطح 100cm بدست آمد.
  کلیدواژگان: رادیوتراپی، اعتبار سنجی، پرتوهای فوتونی مگاولتاژی، شبیه سازی Beamnrc، شتابدهنده خطی
 • ایرج نظری*، سید سیف الله بلادی موسوی، حسین مینایی ترک، عادل منصوری صفحه 563
  زمینه و هدف
  ایجاد یک راه دستیابی عروقی مطمئن، مهمترین عامل برای انجام همودیالیز موثراست. فیستول شریانی وریدی، شیوه ای ایده آل برای دستیابی عروقی طولانی مدت می باشد. در این مطالعه پیامدهای تعبیه زودهنگام فیستول با تعبیه دیرهنگام آن مقایسه می شود.
  روش بررسی
  این یک مطالعه مداخله ای مقایسه ای است که برروی 168بیمار، از بین بیماران مرحله پایانی بیماری کلیه ارجاع شده از طرف نفرولوژیست به درمانگاه جراحی عروق بیمارستان گلستان اهواز جهت فیستول گذاری در سال 1394، دردو گروه 84 نفری، بیماران دیالیز نشده و بیماران تحت دیالیز با کاتترورید مرکزی انجام شده است. اطلاعات جامعی شامل داده های دموگرافیک، و اطلاعات مربوط به بیماری و عمل جراحی جمع آوری گردید.
  یافته ها
  متوسط مدت پیگیری ( 2 ± 16) هفته بود. میزان بروز عوارض در گروه دیرهنگام بیشتر بود(42 (50%) vs 22(26.1%) ، p< 0.01 ) ، بویژه عوارضی مانند عدم بلوغ و ترومبوز درگروه دیرهنگام شیوع بیشتری داشتند . به ترتیب (34.5 % & 21.4 %) و .( 8.3 % & 6%) p< 0.01 . غالب موارد فوت در سالمندان و مبتلایان به بیماری های زمینه ای همراه بود.
  نتیجه گیری
  ایجاد دسترسی عروقی زود هنگام، احتمالا بجز در سالمندان مبتلا به بیماریهای عمده، همراه با افزایش موفقیت در استفاده از فیستول و اصلاح موفق عوارض آن بدون نیاز به تعبیه کاتتر می باشد و موجب بهبود کیفیت زندگی در بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی می شود.
  کلیدواژگان: فیستول شریانی وریدی، همودیالیز، دستیابی عروقی
 • پریسا عموری، محمد امیر احمدی، سید اسماعیل خوشنام * صفحه 573
  زمینه و هدف
  فشارخون بیماری سیستمیک می باشد که عوامل مختلفی بر بروز آن تاثیرگذارند. این طرح با هدف تعیین ارتباط فشارخون با قد و وزن در کودکان طراحی شد.
  روش بررسی
  این طرح یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تحلیلی گذشته نگر بوده که جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز می باشد. سپس، تعداد 5811 دانش آموز بصورت تصادفی نمونه گیری شد، سپس وزن، قد، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنها اندازه گیری و با روش آماری پیرسون و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل دانش آموزان 5811 نفر بوده که شامل 2904 نفر مذکر و 2907 نفر مونث بودند. کمترین میزان فشارخون سیستولی mmHg 5/57 و بیشترین میزان mmHg 125 با میانگین mmHg 97/8±41/101 و کمترین میزان فشارخون دیاستولی mmHg 5/44 و بیشترین mmHg 85 با میانگین mmHg 6.55±62.51 بدست آمد. همچنین، همبستگی میان فشار خون سیستولی و دیاستولی با قد و وزن معنی دار بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فشار خون در کودکان، بخصوص فشار دیاستولی، تحت تاثیر چندین فاکتور می باشد که مهمترین آنها شامل سن، قد و وزن هستند.
  کلیدواژگان: فشار خون، قد، وزن
 • مریم اسماعیلی*، سیده راضیه طبائیان، زهرا رضایی* صفحه 581
  زمینه و هدف
  این پژوهش به بررسی تاثیرآموزش گروهی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت، بر سرزندگی، لذت و سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر اصفهان در سال 1393 پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. ابزارهای مورد استفاده مقیاس سرزندگی دسی و ریان، مقیاس لذت اسنیت همیلتون و سازگاری بل بودند. برای اجرای گروه آزمایش تحت مداخله آموزش گروهی سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت که بر اساس نظریه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکرواکر در 6 بعد جسمانی و روانی تدوین گردیده بود به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله را دریافت نکردند.
  یافته ها
  نتایج پس آزمون با روش تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که اجرای مداخله آموزشی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در مقایسه با گروه کنترل منجر به افزایش معنادار سرزندگی، لذت و سازگاری اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شد(0/001 >p).
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت موجب افزایش سرزندگی، لذت و سازگاری اجتماعی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2بود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، سرزندگی، لذت، سازگاری اجتماعی، دیابت نوع 2
 • علیرضا براری*، سعید شیرعلی، احمد عبدی، آسیه عباسی دلویی صفحه 591
  زمینه و هدف
  دیابت باعث افزایش استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف می-گردد و منجر به افزایش سطح اکسیداسیون DNA، پروتئین ها و لیپیدها می گردد. پاراکسوناز-1 یک آنزیم استراز است که همراه با HDL-C حمل می گردد. این آنزیم از پراکسیداسیون LDL-C جلوگیری می کند و بنابراین در کاهش خطر آترواسکلروز موثر است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای و کارآزمایی بالینی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان یائسه دیابتی شهرستان بابل در دامنه سنی بین 50 تا 60 سال بودند که با هماهنگی انجمن دیابت انتخاب شدند. نمونه آماری شامل 33 نفر بود که به صورت تصادفی به چهار گروه 7 الی 9 نفری تقسیم شدند. گروه ها شامل : کنترل، آب انار، تمرین و تمرین - آب انار بود. برنامه گروه های تمرین به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 65-45 دقیقه در روز اجرا گردید. آزمودنی های به میزان ml 150 آب انار در هر روز مصرف کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt وابسته و تحلیل واریانس تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش معنی داری در میزان پاراکسوناز-1 وHDL و همچنین کاهش معنی داری در مقادیر TG ، TC و LDL قبل و بعد از دوره تجربی در گروه های آزمودنی ایجاد گردید.
  نتیجه گیری
  فعالیت آنزیم پاراکسوناز و نیمرخ چربی پلاسمایی می تواند تحت تاثیر عوامل تغذیه ای و شیوه زندگی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آب انار، تمرینات هوازی، پاراکسوناز، 1، دیابت نوع 2
 • معصومه حیدری*، نفیسه کارشناس، احسان خواجویی راوری صفحه 600
  زمینه و هدف
  از آنجا که اکثر بیماران دارای کمردرد مایلند تا برای درمان خود به روش های غیرتهاجمی روی آورند، هدف از این تحقیق مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردردهای مزمن بود.
  روش بررسی
  این تحقیق، نیمه تجربی و کاربردی بر روی 45 زن مبتلا به کمردرد مزمن داوطلب شرکت در کلاس های یوگا وحرکت درمانی درشهرستان نجف آباد و با معیارهای ورود به تحقیق بود. آزمودنی ها بطور تصادفی ساده به 3 گروه مساوی حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا و کنترل طبقه بندی شدند. شدت درد بیماران بصورت پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از شاخص VAS اندازه گیری شد. پروتکل حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا (طی 36 جلسه (به مدت 12 هفته و در هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه ای روی آزمودنی های دو گروه تجربی اجرا شد. در این مدت، گروه کنترل هیچگونه درمانی انجام نمی داد. برای انجام محاسبات داده های خام از نرم افزارSPSS نسخه ی 16 و جهت تفسیرداده ها و معنادار بودن فرضیه های تحقیق، از روش آزمون Tوابسته استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین بین گروهها از روش ONE WAY-ANOVAو آزمون LSD استفاده شد.
  یافته ها
  هر دو برنامه منتخب حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر میزان کاهش کمردردهای مزمن، بطور معناداری تاثیر داشت(0/05>P). اما با توجه به آزمون تعقیبی LSD بین تاثیر آنها بر کاهش کمردردهای مزمن، تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05
  نتیجه گیری
  هر دو روش حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا می توانند جهت کاهش کمردردهای مزمن موثر باشند.
  کلیدواژگان: حرکت درمانی، تمرینات منتخب یوگا، کمردرد مزمن
 • عبدالرحیم داوری*، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فروغ زمانی صفحه 607
  زمینه و هدف
  زندگی امروزی مصرف رو به افزایش نوشیدنی های گازداررا سبب شده است. سختی سنجی ویکرز یکی از روش ها برای مشخص کردن ریزسختی مینای دندان، به شمار می رود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان تاثیر برخی از نوشیدنی های گازدار رایج در ایران، بر ریز سختی مینای دندان های کشیده شده انسان در درمانگاه های سطح شهر یزد می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،60 دندان قدامی و خلفی انسانی جمع آوری وآماده سازی سطوح نمونه ها، برای سختی سنجی ویکرز انجام گرفت و بلوک های مینایی به طور تصادفی به 6 گروه ده تائی تقسیم شدند:1- دلسترلیمویی 2- میرنداپرتقالی3– پپسی 4 - دوغ گازدار 5- اسپرایت 6-سرم فیزیولوژی(گروه کنترل).نمونه ها در هر گروه برای 6 ساعت درهر روز و بمدت یک هفته نگهداری شدند.سپس در سه مرحله(ابتدا و پس از 1 روز وپس از 7 روز )مورد آنالیز ریزسختی با دستگاه سختی سنجی ویکرزMH1 ( Iran- Sari) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 17SPSS و آزمون های آماری T-test ٬ ANOVA و Tukey HSD و Repeated measure مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر حسب آزمونTukey HSD در زمان اولیه گروه ها با هم اختلاف معنی-داری نداشتند. پس از یک روز اختلاف 5 گروه اول تنها با گروه کنترل معنی دار بود (P <0.05). بر حسب آزمون ANOVA وp-value های ارائه شده سختی در زمان های پس از یک روز و پس از یک هفته بین گروه های به طور معنی داری کاهش یافتند(P <0/05). پس از یک هفته گروه اول- دلستر با گروه سوم-پپسی و گروه ششم-کنترل اختلاف معنی دار بود. گروه دوم- میرندا با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت. اختلاف گروه سوم- پپسی با گروه اول-دلستر و گروه چهارم-دوغ گازدار و گروه ششم-کنترل معنی دار بود. (سختی نمونه های گروه سوم – پپسی پس از یک هفته به طور معنی داری از گروه اول- دلستر و گروه چهارم – دوغ گاز دار کمتر بود ) گروه چهارم-دوغ گازدار با گروه سوم-پپسی و گروه ششم کنترل اختلاف معنی دار بود. گروه پنجم- اسپراایت با گروه ششم-کنترل اختلاف معنی دار بود. گروه ششم-کنترل با بقیه گروه ها اختلاف معنی داری داشت( <0/05P) . بر حسب آزمون ST زمان به طور کلی با Repeated measure معنی دار بود و اثر متقابل زمان و گروه ها با (P <0.001) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نوشیدنی های گازدار رایج در ایران بصورت قابل توجهی موجب کاهش معنی دار سختی مینای دندان در زمان های روز اول و پس از یک هفته می شوند.0/001> p-value.و گسترش مصرف آنها باید با پتانسیل ایمن تری صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: نوشیدنی گازدار، ریز سختی مینا، ویکرز، اروژن
|
 • Ardeshir Arzi *, Neda Sistani Karampour, Homayoun Geravand Page 497
  Background And Objective
  Gastrointestinal complications caused by using nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) motivated researchers to pay more attention to herbal medicines with anti-inflammatory effect. The aim of this study was to compare the anti-inflammatory effect of hydroalcoholic and aqueous extract of Apium graveolens with aspirin in treatment of formalin-induced inflammation in rat hind paw.
  Subjects and
  Methods
  Male Wistar rats (weighting 150-180 g) were used in this study. To prepare hydroalcoholic extract, ethanol (70%) and maceration method were used and to prepare aqueous extract distilled water and maceration method were used. Animals were divided into 11 groups (6 in each). Negative control group received 5ml/kg normal saline and positive control group received 300 mg/kg aspirin. The test groups received various increasing doses of the hydroalcoholic extract (100, 200, 400, 600 mg/kg) or 100, 200, 400, 600, 800 mg/kg of aqueous extract of Apium graveolens via intraperitoneal route. Thirty minutes later all groups received 100 µl formalin 2.5% subcutaneously at the hind paw. Then, changes in the volume of rat paw were measured hourly for 5 hrs using plethysmometer.
  Results
  All hydroalcoholic extract treated groups showed significant difference (p
  Conclusion
  The hydroalcoholic extract (400 mg/kg) and aqueous extract (600 mg/kg) of Apium graveolens were as effective as 300 mg/kg aspirin in alleviating edema in rat hind paw.
  Keywords: Apium graveolens, Aspirin, Formalin, inflammation, rat
 • Masoumeh Azizi *, Sedigheh Hoseinpoor Delavar, Soheila Rooz Bahani Page 507
  Background And Objective
  Traditionally, LDL-C, HDL-C and lipid ratios are risk factors of cardiovascular (CV) disorders. Nevertheless, there is evidence that indicates apoB, apoA-I, and especially the apo-ratio, are better than conventional lipids to predict CV risk and during lipid-lowering treatment. Thereby, the aim of this study was to compare the changes of LDL-C, HDL-C, TG, apoB and apo A-1 concentration, Apo-ratio, as well as cholesterol, and BMI follow aerobic exercise training in overweight women.
  Subjects and
  Methods
  Twenty-four healthy but overweight women participated in the study. Subjects were divided into two groups control (C) and experimental (E) groups, (n=12 in each). Aerobic exercises were conducted for 8 weeks/3 sessions/week with 60-75% heart rate max. Blood samples before and after exercise were collected before starting the protocol and after the last session of the exercise training. For data analysis t-student test was used to compare mean differences between groups.
  Results
  Based on our results, TG, TC, and apoA1, and apo reatio significantly decreased and HDL levels increased markedly following aerobic protocol. In contract, LDL and apo-B did not change significantly in compare with the control group.
  Conclusion
  Such results suggest that changes in the levels of lipid profiles are in relationship with apoA-1, apo-B, and aporatio.
  Keywords: Cardiovascular risk factors, ApoA, 1, ApoB, Aerobic exercise, Overweight
 • Amir Sayari *, Majid Kashef, Hamid Rajabi, Mohammad Hassan Adel Page 517
  Background And Objective
  Exercise training based on cardiac rehabilitation can lead to improvement of cardiac function and regulatory hormones involved in blood pressure homeostasis. The aim of this study was to compare the effects of different protocols of cardiac rehabilitation on plasma levels of rennin-angiotensin enzyme system in cardiovascular patients after CABG operation.
  Subjects and
  Methods
  In present semi-experimental research forty patients after CABG operation were selected targetly, and divided randomly in four groups: control (n=10), aerobic-continuous (n=10), aerobic interval–resistant (n=10), and aerobic continuous–resistant (n=10). Plasma levels of angiotensin I, angiotensin II, and ACE-2 were measured by ELIZA method before and after cardiac rehabilitation protocols. Two way ANOVA used for statistical analysis (P
  Results
  Following implementation of cardiac rehabilitation protocols, a significant decrease in angiotensin II and a significant increase in angiotensin I were found in comparison with control group (P0.05). After cardiac rehabilitation periods there were no significant differences between ACE-2 levels among control and intervention groups (P>0.05).
  Conclusion
  Cardiac rehabilitation programs with consumption of AT1R Inhibitors drugs such as: Losartan, are important way for improvement in cardiovascular function and blood pressure reduction.
  Keywords: Ang I, Ang II, CABG, ACE, 2, Cardiac Rehabilitation
 • Mehdi Ghadeiyan*, Alireza Ahmadi, Mona Sedghian Page 531
  Background And Objective
  Patent ductus artriosus (PDA) accounts for 8-10% of congenital heart diseases. Patency of this ductus after birth can induce heart failure or endartritis. For these reasons closing of this duct is suggested by surgical or interventional approaches. The purpose of this study was to evaluate the rate of success of closing PDA by interventional approach in Shahid Chamran hospital in Isfahan University of Medical Science.
  Subjects and
  Methods
  Thirty nine patients (18 male and 21 female) and their PDA was diagnosed by echocardiography were the subjects of this study.
  Results
  Mean weight of patients was 10.82±6.43 Kg. Mean age of patients was 14.3±11.8 months. In 15 patients coil and in 24 patients Amplatzer used for closing of PDA. In 10 patients Cook coil and in 5 patients Pfm coil were used. Mean size of PDA in narrowest size at the pulmonary artery was 3.2±1.7 mm. The mean time of angiography was 45.3±12.2 min and for fluoroscopy was 8.5±6.3 min. No acute complications such as death, severe bleeding, vessels rupture or arrhythmia were encountered. In addition, no late complications such as stenosis in aorta or pulmonary arteries, migration of devices, fracture or deformity of devices or residual shunt were found.
  Conclusion
  Our experience in this center showed that interventional approaches for closing of PDA are safe.
  Keywords: Patent ductus arteriosus, Intervention, Congenital heart disease
 • Halime Vahdatpoor *, Said Shakeryan, Aliakbar Alizade, Reza Fatemi Tabatabai Page 541
  Background And Objectives
  Performing body activities such as eccentric exercises have positive effect on weight loss but canalso lead to increasing muscle injury and increase in inflammatory indices and enzymes in the blood. Ginger supplement reduce inflammation and pain. The aim of this study was to investigate the effect of short-term consumption of ginger supplementation on serum levels, high-sensitivity C-reactive protein (HSCRP) and creatine kinase (CK) resulting from eccentric exercise.
  Subjects and
  Methods
  In this quasi-experimental study, 22 overweight female student from Shahid Chamran University were randomly divided into two groups supplement (n=12, the age range 25.75 ± 0.46, BMI 27.32 ± 0.43) and placebo (n=10, the age range 25.90 ± 0.70, BMI 26.11 ±0.69). Supplement group consumed or before food 2 g of supplement ginger powder daily for two weeks. The exercise protocol performed including two exhaustive eccentric exercise (negative slope on a treadmill, one session before one session after two weeks of supplementation) with an initial speed of 4 mph and an initial gradient was 2%. The t-test and analysis of variance were used by analysis.
  Results
  The results showed that eccentric exercise increased levels of HSCRP and CK after the exercise activities (P
  Conclusion
  The daily consumption of ginger supplements can reduce inflammation and muscle damage caused by exercise.
  Keywords: Eccentric exercise, Exhaustive, Creatine kinase, Ginger, Overweight, HSCRP
 • Nahid Chegini, Seyede Khadijeh Hosseini, Hojatollah Shahbazian *, Reza Maskani, Seyed Mojtaba Hosseini Ghahfarokhi, Farzaneh Mirkhaghani, Soodabeh Raja Page 551
  Background And Objective
  Simulation using Monte Carlo technique is a practical method for assessment of the characteristics of the clinical photon beam from the treatment head. The accuracy of the simulation results is based on the validation of the Monte Carlo models used in the calculation. This study validated the simulation with BEAMnrc code for 6MV energy.
  Subjects and
  Methods
  The accelerators of Varian Clinic 2100C/D for photon beam 6MV were simulated using the BEAMnrc code system. A cylindrical mono energetic with 5.7, 5.9, 6MV energies and 1, 2, 3mm radius were applied. Two phase space files were scored below the exit window and above the phantom then analyzed the beam characteristics using BEAMdp and calculated the percentage depth dose and profile at 10cm using DOSXYZ code. In this work, measurements were performed using 0.13cc ion chamber inside a water phantom with dimension 50×50×50cm3. At the end of simulation, the results of the measured data were compared using gamma index with criteria 2%/2mm.
  Result
  By increasing the electron energy, percentage depth dose in buildup region was reduced and became closer to measurements. With increasing the diameter of the electron source, the photons were diverged and the edges of the profiles showed a sharp drop compared to the dose measurements.
  Conclusion
  Finally good agreement (gamma index within2%/2mm) between the measurements and simulations was achieved for field sizes of 4×4 ,10×10 and 30×30cm2 with radial of incident electrons 0.2cm at source surface distances of 100cm.
  Keywords: Radiotherapy, validation, mega, voltage photon beams, BEAMnrc simulation, Linear Accelerator
 • Iraj Nazari *, Seyed Seyfollah Beladi Musavi, Hosein Minaei Tork, Adel Mansouri Page 563
  Background And Objective
  Creating a reliable vascular access (VA) is the most important determinant for effective hemodialysis (HD). The ideal long-term VA is arterio-venous (AV) fistula. This study was undertaken to compare and determine the impact of timing of the AV fistula creation on its outcomes.
  Subjects and
  Methods
  In this interventional-comparative study a total of 168 ESRD patients referred by nephrologist for VA creation, to the vascular surgery clinic of Ahvaz Golestan Hospital from 1 Nov. to 31 May 2015-2016 were included in two 84-memberd groups. The late group in whom HD has been already started by double-lumen (DL) catheter and the early group in whom HD has not been started yet. they were followed prospectively and a complete data about their HD and VA were gathered.
  Results
  The mean duration of follow up was 16 ± 2 weeks. The incidence of complications was higher in late group (42 (50%) vs 22 (26.1%), P
  Conclusion
  Early placement of VA before HD start, except perhaps in elderly with multiple comorbidities, is reasonable and is associated with higher success rates. In addition, complications can be remedied without the need for catheter thus improving the survival of the VA and quality of life in ESRD patients.
  Keywords: Vascular access, hemodialysis, arterio, venous fistula
 • Parisa Amuri, Mohamad Amirahmadi, Seyed Esmaeil Khoshnam* Page 573
  Background And Objective
  Hypertension (HTN) is a systemic disease that different agents affect its incidence. This study is designed to determine HTN correlation with the height and weight of children.
  Subjects and
  Methods
  This is a prospective analytic-descriptive epidemiological study in which the studied population were Ahvaz’s students aged 7-11 years old. Five thousand eight hundred eleven students (2904 male and 2907 female) were sampled by randomized systematic method. The weight, height, systolic and diastolic blood pressure were statistically analyzed with pearson and regular regression.
  Results
  The minimum of systolic blood pressure was 57.5 mmHg, maximum was 125 mmHg. The mean blood pressure was 101.41±8.97 mmHg. The minimum of diastolic blood pressure was 44.5 mmHg, maximum was 85 mmHg and mean was 62.51±6.55 mmHg. Also, the correlation between systolic and diastolic blood pressure with height and weight was significant.
  Conclusion
  This study showed that several factors affecting blood pressure in children, particularly diastolic blood pressure, which most important of them including age, height and weight.
  Keywords: Blood Pressure, Height, Weight
 • Zahra Rezaei *, Maryam Esmaeili, Seyedeh Razieh Tabaian Page 581
  Background And Objective
  This study aims to evaluate the effectiveness of health promoting lifestyle group training on vitality, pleasure and social adjustment among women with type-2 diabetes in Esfahan city in 2014.
  Subjects and
  Methods
  This was a quasi-experimental study with pretest experimental and control groups. . Deci and Ryan Vitality Scale, Hamilton Pleasure Scale Asnyt and compatibility Bell were used in this work. For the implementation on the experimental group, lifestyle intervention group training health promotion On lifestyle and Walker 6-health promotion theory in physical and mental health 8 sessions 90 min as were the control group received no intervention. The test and multivariate analysis of covariance revealed that educational intervention promote the healthy lifestyle.
  Results
  Results showed implementation of significant increase in vitality, pleasure and social adjustment in women with type 2 diabetes (p
  Conclusions
  This study emphasizes the role of health promoting lifestyle in improving and control of type II diabetes and increases vitality, pleasure and social adjustment in these patients.
  Keywords: health promoting lifestyle, vitality, pleasure, social adjustment, type 2 diabetes
 • Alireza Barari *, Saeid Shirali, Ahmad Abdi, Asieh Abasi Daloee Page 591
  Background And Objective
  Diabetes increases oxidative stress in different tissues and leads to increased levels of oxidation of DNA, proteins and lipids. Paraoxonase is an esterase enzyme that is carried along with HDL-C. This enzyme prevents of the peroxidation of LDL-C and therefore effective in reducing the risk of atherosclerosis.
  Subjects and
  Methods
  In this clinical trial study the subjects of this research included diabetic postmenopausal women in the city of Babol with the age range between 50 and 60 years old. Who were selected with coordination of Diabetes Association. The statistical sample included 33 subjects who were randomly divided into four groups (n=7 to 9). These groups were randomely divided into: control, pomegranate juice, exercise and exercise-pomegranate juice. Program of aerobic training groups was for six weeks, three times in a week and for 45-65 minutes/day and in four afternoon was carried out. Subjects consume 150 ml of pomegranate juice daily at eight oclock every morning.. For the analysis data from the Dependent t-test and analysis of variance one way ANOVA was used.
  Results
  There was a highly significant increase in the paraoxonase-1 (P
  Conclusion
  activity of paraoxonase enzyme and Plasma lipid profile can be influenced by dietary factors and lifestyle.
  Keywords: Pomegranate juice, Aerobic training, Paraoxonase, 1, Diabetes Type II
 • Masoome Heidari *, Nafiseh Karshenas, Ehsan Khajoei Ravari Page 600
  Background And Objective
  Because most patients with back pain wish to treat themselves by noninvasive techniques, the purpose of this study was to compare the effectiveness the exercise therapy and selected yoga exercises on chronic low back pain.
  Subjects and
  Methods
  In this semi-empirical and applied study, 45 female patients of Najafabad city with inclusion criteria and diagnosis of chronic low back pain were selected for entry into the study. The subjects were randomly divided into three equal groups: control, exercise therapy and selected yoga exercises. Pain intensity as the pre-test and post-test were measured using the visual analogue scale (VAS). Exercise and yoga treatment protocol during 3 months (3 sessions/week for 12 weeks and 60 min duration) was performed on the test groups. Duirng this period, the control group did not perform any treatment. Data were analyzed by SPSS software 16 and presented with t -test, one way ANOVA and LSD.
  Results
  Both selected programs of exercise therapy and selected yoga exercises had meaningful effects on reducing low back pain (P0.05).
  Conclusion
  Both exercise therapy and selected yoga exercises treatments can be effective for reducing chronic low back pain.
  Keywords: Exercise therapy, Selected yoga exercises, Chronic low back pain
 • Abdolrahim Davari *, Alireza Danesh Kazemi, Farnaz Farahat, Foroogh Zamani Page 607
  Background And Objective
  Outspreaded of modern life style causes increasing consumption of carbonated beverages. Vickers hardness measurement is one of the most practical methods to determine the microhardness of the teeth enamel. The aim of this study was to determine the effect of some of the common carbonated beverages in Iran on the microhardness of the human extracted teeth enamel in Yazd dental clinics.
  Subjects and
  Methods
  In this experimental in-vitro study, 60 anterior and posterior human teeth were collected and surface preparation of the samples for measuring Vickers hardness was done and enamel blocks were divided into 6 groups:1-Limon Delester, 2-Orange Miranda, 3-Pepsi, 4- Carbonated Doogh, 5-Sprite and 6-physiologic serum (control group). Samples were kept in each group 6 hours per day for one week. This study was microhardness analyzed in 3 stages (Initial, after one day and at the end 7 day). Microhardness was measured with MH1 (Iran-Sari) Vickers hardness measurement. Finally data were analyzed with SPSS17,T-tests,ANOVA,TukeyHSDand Repeated measure statistical tests.
  Results
  Tukey HSD test showed at the beginning groups did repeated measure not have a significant difference and after one day the first studied five groups had a significant difference with the control group. ANOVA test and p-values showed that microhardness after one day and at the end 7 day in studied groups, significantly decreased. (P-value
  Conclusion
  This study showed that common carbonated beverages in Iran have significantly decrease the enamel hardness after one day and at the end 7 day P
  Keywords: Carbonated beverages, enamel microhardness, Vickers, Erosion