فهرست مطالب

 • پیاپی 144 (دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/01
 • تعداد عناوین: 45
|
 • شهرام علا، ابراهیم صالحی فر، راضیه آوان، سحر قاسمی شانی صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  استرس هایپرگلایسمی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه شایع می باشد که با پیامدهای نامطلوبی نظیر افزایش طول مدت بستری در ICU، افزایش خطر عفونت و مرگ و میر مرتبط است. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع استرس هایپرگلایسمی و رویکرد درمانی مرتبط با آن در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آموزشی امام خمینی (ره) ساری در سال 1392 انجام گرفت. بیمارانی که بیش از 24 ساعت بستری بودند و دچار استرس هایپرگلایسمی شدند، وارد مطالعه گردیدند. گایدلاین های انجمن اندوکراینولوژیست های بالینی آمریکا و انجمن دیابت آمریکا AACE/ADA 2009 به عنوان استاندارد کنترل استرس هایپرگلایسمی استفاده شد.
  یافته ها
  800 پرونده پزشکی بیماران بستری بررسی شد و استرس هایپرگلایسمی از میان 667 بیمار غیر دیابتی،7/5 درصد گزارش گردید. میانگین سنی بیماران 22±59 سال بود. شایع ترین علت بستری بیماران در بخش ICU، مشکلات گوارشی (2/34 درصد) بود. 63 درصد از بیماران مبتلا به استرس هایپرگلایسمی، تغذیه وریدی و 1/42 درصد کورتیکواستروئید دریافت کردند. در 26 نفر از بیماران (4/68 درصد) از روش Sliding Scale Insulin (SSI) و در 12 نفرشان (9/28 درصد) از روش انفوزیون استفاده شد. میزان مرگ و میر در بیماران 7/44 درصد بود.
  استنتاج: در این مطالعه شیوع هایپرگلایسمی درICU در مقایسه با سایر مطالعات مشابه، کم تر بوده است. لذا به نظر می رسد مانیتورینگ سطوح گلوکز خون بیماران (هر 6 ساعت در این مطالعه) از کیفیت خوبی برخوردار بوده است. در این مطالعه اکثر بیماران جهت کنترل هایپرگلایسمی، انسولین را به روش SSI دریافت کردند، در حالی که مطابق گایدلاین AACE/ADA، روش انفوزیون انسولین، ارجح می باشد. لذا جهت کاهش اپیزودهای هایپوگلایسمی و مرگ و میر، توصیه می شود از روش انفوزیون انسولین جهت کنترل هایپرگلایسمی استفاده شود.
  کلیدواژگان: استرس هایپرگلایسمی، مرگ و میر، Sliding Scale Insulin، ICU، AACE، ADA guidelines
 • مانیا بیرانوند، شعبانعلی علیزاده، سعید حاجی هاشمی، اکبر حسن پور صفحات 12-18
  سابقه و هدف
  تشکیل سروما یکی از عوارض شایع پس از لنفادنکتومی اینگوینال است. فنی توئین که دارویی ضد تشنج به شمار می رود، دارای اثرات ضد میکروبی نیز می باشد که می تواند ترمیم زخم را تسریع کرده و درد را کاهش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش داروی فنی توئین در پیشگیری از تشکیل سروما در لنفادنکتومی اینگوینال انجام شده در رت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نژاد ویستار به دو گروه مساوی تقسیم شدند. پس از لنفادنکتومی اینگوینال در گروه مداخله، کرم استریل فنی توئین 1 درصد به همراه نرمال سالین 9/0 درصد و در گروه شاهد تنها از نرمال سالین استفاده گردید. ده روز پس از جراحی، میزان بروز و حجم سروما مشخص گردیده و نمونه بافت برای بررسی های هیستوپاتولوژیک ارسال گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون های مجذور کای و آزمون تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میزان ادم (050/0p=) و احتقان (001/0p=) به طور قابل توجهی در گروه فنی توئین کم تر بود و میزان فیبروز نیز در این گروه به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود (017/0p=). میانگین حجم سرومای آسپیره شده در گروه فنی توئین و گروه شاهد به ترتیب 24/0±73/0 و 27/0±31/1 میلی لیتر بود (014/0p=).
  استنتاج: فنی توئین دارویی است که می تواند میزان ادم و احتقان را در محل زخم کاهش داده و نیز با افزایش فیبروز موجب ترمیم زودتر آن گردد. استفاده موضعی از فنی توئین موجب دسترسی مستقیم دارو به محل هدف و جلوگیری از خطر ایجاد عوارض جانبی سیستمیک می گردد.
  کلیدواژگان: لنفادنکتومی، فنی توئین، رت
 • طیبه محمدی، الهام حویزی، لطف الله خواجه پور، زهرا جلودار صفحات 19-27
  سابقه و هدف
  سیکلوفسفامید دارویی رایج در شیمی درمانی است که باعث کاهش باروری در مردان می شود. عوامل آنتی اکسیدان مختلف برای مقابله با اثرات جانبی داروهای شیمی درمانی استفاده شده اند. نانوذرات اکسید روی به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی معرفی شده اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات محافظتی نانوذرات اکسید روی بر ساختار بافتی بیضه در موش های تیمار شده با سیکلوفسفامید می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 15 سر موش سوری نر بالغ، به سه گروه مساوی تقسیم و به مدت 4 هفته تیمار شدند: 1) کنترل: سرم فیزیولوژی (1/0 سی سی، روزانه)، 2) تیمار 1: سیکلوفسفامید ( mg/kg15، هفته ای یکبار) و 3) تیمار 2: سیکلوفسفامید ( mg/kg15، هفته ای یکبار) و نانوذرات اکسید روی (mg/kg5، روزانه) به صورت داخل صفاقی. 24 ساعت پس از آخرین تجویز، حیوانات آسان کشی شدند و بیضه های راست جدا و تثبیت شدند. مقاطع بافتی 5 میکرومتری بیضه، مطابق پروسه رایج تهیه مقاطع بافتی تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.
  یافته ها
  سیکلوفسفامید قطر و ضخامت بافت پوششی دیواره لوله های سمینی فر، تعداد سلول های اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و اسپرماتوزوئید را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (05/0 p≤)، در حالی که تجویز توام نانوذرات اکسید روی، از این تغییرات جلوگیری کرد (05/0 p≤). نانوذرات اکسید روی از اتساع حفره داخلی لوله های سمینی فر و از هم گسیختگی بافت پوششی ناشی از سیکلوفسفامید نیز جلوگیری کرد.
  استنتاج: نانوذره اکسید روی توانست از تغییرات بافتی بیضه و کاهش تعداد سلول های اسپرماتوژنیک ناشی از تجویز سیکلوفسفامید در موش سوری جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، نانوذرات، اکسید روی، بیضه، بافت شناسی، موش سوری
 • فاطمه عبداللهی، ترانه گران اوریمی، اکرم برزگر، جمشید یزدانی چراتی صفحات 28-38
  سابقه و هدف
  داشتن ارتباط نوجوانان با مادران خود یک راه حل جهت کاهش رفتارهای پرخطر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تمایل، میزان و چگونگی ارتباط بین دختران نوجوان با مادران خود در خصوص بهداشت باروری می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، 655 دانش آموز دختر دبیرستان های استان مازندران به روش خوشه ایتصادفی مورد پرسشگری واقع شدند (95-1394). آگاهی نوجوانان از بهداشت باروری، میزان و چگونگی ارتباط و مشکلات ارتباطی آنان با مادران در این با پرسشنامه های استاندار تطبیق یافته مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین آگاهی دختران از بهداشت باروری 45/1 ± 76/5 از حداکثر نمره 10 بود. میانگین نمره کسب شده در خصوص تمایل دختران به گفتگو با مادران، میزان ارتباط و مشکلات ارتباطی آنان در خصوص بهداشت باروری به ترتیب 17/4 ±58/7، 10/6± 12/34 و 31/4 ± 83/31 بود. هم چنین 5/15 درصد و 7/83 درصد از دختران در خصوص روابط جنسی و مسایل مربوط به بلوغ با مادران خود گفتگو می کردند. حداکثر میزان گفتگو 10-5 دقیقه (3/33 درصد) در شش ماه گذشته (4/35 درصد) بود و حدود یک سوم دانش آموزان از گفتگو کاملا راضی (5/34 درصد) و صحبت کردن با مادر خود در مورد این مسایل را نسبتا آسان می دانستند (3/31 درصد).
  استنتاج: میزان آگاهی دختران و ارتباط آنان با مادران خود در مورد بهداشت باروری ضعیف بود. تقویت ارتباط مناسب بین مادر و دختر نوجوان و رفع موانع ارتباطی آنان باید مورد توجه قرار گیرد. ضروری است با اجرای برنامه های بهداشت باروری، دختران و مادران را به اهمیت داشتن ارتباط در این خصوص حساس نمود.
  کلیدواژگان: بهداشت باروری، نوجوانان، مادران، ارتباط
 • محمد صادق رضایی، معصومه باقری نسامی، آذین حاج علی بیگ، فاطمه آهنگرکانی صفحات 39-49
  سابقه و هدف
  مقاومت چند دارویی در انتروباکتریاسه ها، گزینه های موجود برای درمان عفونت های جدی ناشی از این باکتری ها را محدود کرده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی الگوی مقاومت چندگانه و مقاومت متقاطع انتروباکتریاسه های مسبب عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه در هجده بیمارستان های دولتی استان مازندران طی سال های 1393-1394 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی انجام شد. حساسیت انتروباکتریاسه های جدا شده به آنتی بیوتیک های روتین، با روش MIC و به صورت «براث میکرو دایلوشن» طبق استانداردهای CLSI تعیین شد.
  یافته ها
  35 ایزوله شامل باکتری های کلبسیلا پنومونیه (24 عدد)، اشریشیاکلی (6 عدد) و انتروباکتر (5 عدد) تولیدکننده آنزیم بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند. شیوع مقاومت چندگانه در کلبسبلا پنومونیه، اشریشیاکلی و انتروباکتر به ترتیب 83/95 درصد، 6/66 درصد و 80 درصد بوده است. 57/28 درصد از کل نمونه ها نسبت به هر سه آنتی بیوتیک متعلق به خانواده آمینوگلیکوزیدها و 40 درصد از نمونه ها به آنتی بیوتیک های نسل سوم و چهارم سفالوسپورین ها مقاومت متقاطع داشتند.
  استنتاج: با توجه به شیوع بالای مقاومت چندگانه و ظهور مقاومت متقاطع آنتی بیوتیکی نسبت به خانواده های مختلف آنتی بیوتیک ها در بین انتروباکتریاسه های عامل عفونت های بیمارستانی، لزوم توجه بیش تر به اقدامات موثر مانند اجرای روش های دقیق تر کنترل عفونت، جداسازی بیماران مبتلا به عفونت های با باکتری های مقاوم چندگانه از دیگر بیماران و اجرای دقیق نظارت آنتی بیوتیک در بیمارستان ها ضروری است.
  کلیدواژگان: مقاومت های چندگانه، مقاومت متقاطع، عفونت های بیمارستانی، اشریشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، انتروباکتر، بخش مراقبت ویژه
 • سید نورالدین موسوی نسب، جمشید یزدانی چراتی، بابک باقری، فاطمه سادات بختی، سیده زهرا بختی صفحات 50-56
  سابقه و هدف
  بیماری گرفتگی عروق کرونر از شایع ترین علل مرگ و میر در بیماری های قلبی عروقی در اکثر کشورهای جهان می باشد. لذا شناسایی عوامل خطرساز برای این بیماری جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری است. هدف از این مطالعه، به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در تعیین عوامل موثر در ابتلا به بیماری قلبی عروقی در جامعه افراد بالای 35 سال می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی مقایسه ای، بر روی 477 نفر با سن بالای 35 سال آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب فاطمه زهرا ساری انجام شد. داده ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین پرونده های مربوط به افراد آنژیوگرافی شده در سال 95-1394 انتخاب و بررسی شدند. اطلاعات شامل سن، جنس، محل سکونت، سابقه خانوادگی بیماری های قلبی عروقی (CVD) زودرس، سیگار کشیدن، شاخص توده بدنی (BMI)، پرفشاری خون، قندخون ناشتا (FBS)، کلسترول تام، تری گلیسیرید (TG)، کلسترول HDL و کلسترول LDL جمع آوری گردید. بیماران در دو گروه داشتن یا نداشتن حداقل یک رگ با گرفتگی بالای 50 درصد در نظر گرفته شده و از مدل رگرسیون لجستیک به عنوان روش تحلیلی برای بررسی عوامل خطرزای مرتبط با بیماری عروق کرونر، استفاده شد.
  یافته ها
  افراد مورد مطالعه 477 نفر (158 مرد و 319 زن) با میانگین سن 7/10±45/58 سال بود. 268 نفر (2/56 درصد) حداقل یک رگ با گرفتگی بالای 50 درصد داشتند. در نتایج مربوط به مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره، متغیرهای سن (57/1OR= و 003/0p=)، جنس (38/7OR= و 001/0p<)، قندخون ناشتا (97/1OR= و 009/0p=)، کلسترول HDL (42/2OR= و 018/0p=) و تری گلیسرید (97/1OR= و 012/0p=) با افزایش شدت گرفتگی عروق کرونر ارتباط معنی داری نشان دادند.
  استنتاج: با توجه به نتایج مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره، فاکتورهای جنس، کلسترول HDL، تری گلیسرید، قند خون ناشتا و سن افراد جزو عوامل موثر در بیماری عروق کرونر می باشند.
  کلیدواژگان: رگرسیون لجستیک، بیماری قلبی عروقی، گرفتگی عروق کرونر، عوامل خطر
 • آتنا شیوا، فرهاد ثبوتی صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  موثرترین راه برای رسیدن به یک تشخیص و در نهایت درمان صحیح در آسیب ها و ضایعات دهانی، تهیه بیوپسی و بررسی آسیب شناختی آن است. در این مطالعه، همخوانی تشخیص های بالینی و پاتولوژی در بیماران مراجعه کننده به یک مرکز آسیب شناسی دهان، فک و صورت در ساری بررسی شد تا میزان تطابق موجود شناسایی شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی– تحلیلی و مقطعی بر روی 206 بیمار مراجعه کننده به این مرکز با ضایعات دهانی بیوپسی شده طی سال های 94-1390 انجام شد. مشخصات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، قوام، رنگ ضایعه، روند بیولوژیکی، محل آناتومیک، برجسته یا مسطح بودن، نمای سطحی، داخل یا خارج استخوان بودن ضایعه، تخصص پزشک معالج و تطابق تشخیص کلینیکی با هیستوپاتولوژیک با استفاده از روش آماری کی دو، فیشر و کاپا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تشخیص های بالینی در 1/77 درصد موارد با تشخیص های هیستوپاتولوژیک منطبق بود. تشخیص کلینیکی درست در ضایعات بدخیم (75 درصد) و بیش تر از ضایعات خوش خیم (7/72 درصد) بود. ضایعات مرکزی نسبت به ضایعات محیطی، بیش ترین درصد توافق را با 1/81 درصد داشتند که از بین آن ها نیز کیست رادیکولار با ضریب توافق 92 درصد، بیش ترین تشخیص صحیح را به خود اختصاص داد. بالاترین ضریب توافق در ضایعات محیطی، به ترتیب در ضایعات صاف با 3/68 درصد و ضایعات موجود در لثه با 5/68 درصد بود. بالاترین ضریب توافق (5/86 درصد) در جراحان فک و صورت بود.
  استنتاج: اگرچه درصد بالایی از تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی موید یکدیگر می باشند، اما رقم عدم تطابق نیز قابل توجه بوده و باید با راهکارهای مناسب به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: تشخیص بالینی، بیوپسی، هیستوپاتولوژی
 • بهرام طهماسبی، قاسم عابدی، احسان عابدینی، علی اصغر نادی، محمود موسی زاده، فریده رستمی صفحات 65-75
  سابقه و هدف
  پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش خود می باشد تا رضایت بیماران شان را جلب نمایند، لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر رضایتمندی بیماران از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مازندران در سال 94 اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 1500 بیمار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از بین نمونه ها در شهرهای مختلف استان مازندران انتخاب شدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر اهداف پژوهش با 30 گویه در شش بعد شامل: خدمات، ارائه خدمات، دسترسی خدمات، کارکنان پزشک، کارکنان دستیار و تصویرذهنی هرکدام با 5 گویه انجام شد که روایی آن مورد تایید خبرگان قرارگرفت و پایائی آن با محاسبه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) هر یک از ابعاد پرسشنامه به ترتیب برابر با 84/0، 86/0، 92/0، 79/0، 83/0 ، 85/0 تایید شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که از میان شش عامل، رضایتمندی نسبی بیماران تنها در مورد کارکنان پزشک (001/0 < p) به دست آمد و در بقیه موارد، رضایتمندی حاصل نشد. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که عامل خدمات با ضریب استاندارد و عدد معناداری (48/0، 07/14)، ارائه خدمات (46/0، 68/12)، دسترسی به خدمات (49/0، 28/14)، کارکنان پزشک (58/0، 09/17)، کارکنان دستیار (71/0، 82/20) و تصویر ذهنی (37/0، 39/10)، عواملی تاثیرگذار بر رضایتمندی بیماران هستند.
  استنتاج: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که عوامل و دست اندرکاران نظام مراقبت سلامت به ویژه افراد ارائه دهنده خدمات مراقبت سلامت در حوزه پزشک خانواده، سعی و تلاش بیش تری در ارائه هرچه بهتر خدمات مراقبت سلامت به بیماران نموده تا رضایتمندی آن ها را هرچه بیش تر جلب نمایند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، بیمار، پزشک خانواده
 • محیا صادقی، محمد اسماعیل اکبری، بهرام رشید خانی، مرجان عجمی، یاسمن جمشیدی نایینی، سید حسین داودی صفحات 76-87
  سابقه و هدف
  با وجود بررسی ارتباط سرطان پستان با فاکتورهای رژیمی در مطالعات گذشته، در نظر نگرفتن فنوتیپ سرطان می تواند ارتباط رژیم غذایی و سرطان پستان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط الگوهای غذایی با HER-2 در زنان ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 150 مورد مبتلا به سرطان پستان ductal یا lobular درجا یا تهاجم یافته و بدون سابقه قبلی این بیماری در مرکز کنترل سرطان با 150 شاهد بر اساس سن همسان شدند. پرسش نامه مربوط به داده های فردی، بسامد خوراک و فعالیت بدنی از راه مصاحبه تکمیل گردید و اطلاعات مربوط به فاکتور HER-2از پرونده بیماران کسب گردید. توسط روش تحلیل عاملی، الگوهای غذایی به دست آمد و نسبت شانس ابتلا به سرطان پستان با الگوهای غذایی از راه رگرسیون لجستیک سنجیده شد.
  یافته ها
  دو الگوی غذایی غالب شناسایی گردید. با تعدیل اثر مخدوشگرها، افرادی که نمره بالاتری از الگوی غذایی ناسالم (شامل مایونز، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه، ترشی جات، گوشت قرمز یا فرآوری شده، سیب زمینی، شیرینی جات و دسرها) یا سالم (شامل مصرف میوه ها و آب میوه ها، سبزیجات، لبنیات کم چرب، چاشنی ها، مغزها، ماهی، تخم مرغ، حبوبات و مصرف کم چربی های جامد) داشتند، نسبت به افراد دارای نمره پایین تر، به ترتیب از شانس بیش تر
  (3/7- 31/2: CI 95 درصد، 12/4: OR) و کم تری (95/0- 30/0: CI 95 درصد، 17/0: OR) برای ابتلا به سرطان پستان برخوردار بودند. الگوی غذایی سالم با کاهش در خطر سرطان پستان HER-2 مثبت همراه بود (25/0- 04/0: CI 95 درصد، 11/0: OR).
  استنتاج: الگوی غذایی سالم علاوه بر کاهش خطر کلی سرطان پستان، با تومورهای HER-2 مثبت که حاکی از پیش آگهی بد این بیماری است، ارتباط معکوس داشت.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، الگوی غذایی، تحلیل عاملی، HER، 2، فعالیت بدنی
 • محمد خلج، امنه باریکانی، مهران ابراهیمی صفحات 88-97
  سابقه و هدف
  کور رنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است که مردان را بیش تر گرفتار می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع کوررنگی در بین افراد مبتلا به تنبلی چشم درسنین بین 10 تا 30 سال بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از سال 1392تا 1394 به مدت 2 سال روی چشم 2846نفر ازمراجعین به کلینیک چشم بیمارستان بوعلی قزوین که سن آنان بین 10 تا 30 سال بود، انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه و معاینات چشمی از جمله معاینات اپتومتریک شامل گرفتن حدت بینایی ، تعیین نوع عیوب انکساری ، نمره عینک و ریفراکشن بود. برای کلیه بیماران تست کوررنگی گرفته شد. یافته ها با کمک نرم افزار SPSS19 با در نظر گرفتن سطح معنی داری کم تر از 05/0 و با به کار گیری تست های کای دو و تی تست آنالیز شدند.
  یافته ها
  از تعداد 2846 نمونه مورد مطالعه، 54/36 درصد مرد بودند. از کل جمعیت مورد مطالعه تعداد 24/9 درصد دچار تنبلی چشم بودند. شیوع کور رنگی در بین کل مراجعین بدون در نظر گرفتن جنسیت 98/0 درصد نسبت به کل جمعیت مورد مطالعه بود. حدود 5/53 در صد از افراد کوررنگ دچار تنبلی چشم بودند. حدود 263 نفر(24/9 درصد) دچار تنبلی چشم بودند که از بین آن ها 15 نفر کوررنگی داشتند واز نظر آماری معنی دار بود (001/0< p).
  استنتاج: شیوع کوررنگی در دو گروه تنبلی چشم و سالم متفاوت است.
  کلیدواژگان: تنبلی چشم، کوررنگی، عیوب انکساری
 • محمدعلی گذشتی، پوران دابویی، سیاوش مرادی صفحات 98-107
  سابقه و هدف
  از شعر درمانی گروهی تاکنون جهت کاهش مسائل روانشناختی در بیماری های مختلف استفاده شده است. به نظر می رسد سرطان از مهم ترین بیماری های هدف برای شعر درمانی باشد. این مطالعه با هدف تاثیر شعر درمانی گروهی بر امید و کیفیت زندگی و مشکلات روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 60 زن مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی در دو گروه مداخله (20 نفر) و مقایسه (40 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه مداخله هشت جلسه شعردرمانی بصورت هفتگی برگزار شد. برای هر دو گروه پرسشنامه های امید به زندگی میلر، کیفیت زندگی EORTC-QLQ-C30 و DASS21 قبل از مداخله تکمیل شد. سپس این پرسشنامه ها بار دیگر یک هفته و دو ماه پس از اتمام 8 جلسه شعر درمانی برای گروه مداخله تکمیل گردید. پس از امتیاز دهی دستی پرسشنامه ها بررسی توصیفی و تحلیلی داده ها انجام شد.
  یافته ها
  نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان داد شعر درمانی کیفیت زندگی مبتلایان را یک هفته و دو ماه (در هر دو مورد تغییر نمره از 54 تا 67) پس از مداخله بهبود می بخشد (به ترتیب 03/0=p و 05/0=p). هم چنین امید به زندگی در مبتلایان (تغییر نمره از 186 تا 197) نیز در این مدت افزایش یافته بود (به ترتیب 02/0=p و 06/0=p. علاوه بر این از شکایات بیماران (08/0=p) و استرس های آن ها (09/0=p) نیز تا حدی کاسته شده بود.
  استنتاج: این مطالعه نشان می دهد شعر درمانی گروهی به عنوان نوعی مداخله پیشگیرانه و یا تسکینی می تواند کیفیت زندگی و امید به زندگی را در زنان مبتلا به سرطان پستان در کوتاه مدت و میان مدت بهبود بخشد و از جنبه های روانشناختی ابتلا به سرطان به ویژه اضطراب بیرونی و نیز علایم و شکایات جسمی آن تا حدی بکاهد.
  کلیدواژگان: شعر درمانی، سرطان، کیفیت زندگی، امید، اضطراب
 • محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی صفحات 108-118
  سابقه و هدف
  عقرب ها به دلیل داشتن نیش زهرآگین و ویژگی های مورفولوژیکی خاص، همواره مورد توجه انسان بوده اند. ترس و اضطراب ناشی از این جانوران و عقرب زدگی از مهم ترین مسائل بهداشتی و پزشکی کشورها به خصوص ایران محسوب می شود. لذا این مطالعه به منظور شناسایی فون عقرب های شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی در سال 1394 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی، 21 منطقه از شهرستان درمیان شامل مناطق دشت، کوهستان، مسکونی، غیرمسکونی، شهری و روستایی به مدت 12 ماه در سال 1394 به صورت ماهیانه مورد نمونه برداری قرار گرفت. جمع آوری عقرب ها به روش جستجوی فعال به مدت 2 ساعت در روز، 2 ساعت در شب و روش تله گذاری انجام گرفت و با استفاده از کلید شناسایی دهقانی و فرزان پی و به کمک خصوصیات مورفومتری مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه از تعداد 685 نمونه جمع آوری شده، تعداد 5 گونه عقرب شامل مزوبوتوس اپئوس، آندرکتونوس کراسیکودا، ارتوکیروس اسکروبیکولزوس، کمبسوبوتوس ماتهیزنی و مزوبوتوس کوکازیکوس از خانواده بوتیده مورد شناسایی قرار گرفتند که گونه مزوبوتوس اپئوس با تعداد 373 مورد (5/54 درصد) بیش ترین فراوانی و گونه آندرکتونوس کراسیکودا با تعداد 22 مورد (2/3 درصد) کم ترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
  استنتاج: باتوجه به مشاهده گونه آندرکتونوس کراسیکودا (عقرب سیاه) در شهرستان درمیان، که یکی از گونه های خطرناک ایران می باشد، پیشنهاد می گردد ضمن تشدید برنامه مراقبت از عقرب زدگی در سطح شهرستان، توصیه به تجویز سرم ضد عقرب توسط پزشکان در کلیه موارد عقرب زده با در نظر گرفتن رنگ عقرب و نوع منطقه محل سکونت فرد مصدوم مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عقرب، گونه، بوتیده، درمیان، خراسان جنوبی
 • ابوالفضل ایرانی خواه، جواد شاپوری شاپوری، اکرم حیدری، محمد آقاعلی، هانیه حاجیان صفحات 119-126
  سابقه و هدف
  بیماری کبدچرب غیرالکلی یکی از شایع ترین علل بیماری های مزمن کبدی بوده و یک مشکل عمده بهداشت عمومی در سراسر جهان است. در سال های اخیر شیوع کبد چرب غیرالکلی در کودکان و نوجوانان افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سیلی مارین بر کبد چرب غیرالکلی در کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شده، 40 کودک مبتلا به کبدچرب غیرالکلی به دو دوره درمانی تقسیم شدند. بیماران در دوره درمانی A سه ماه اول، کپسول سیلی مارین را با دوز mg 140 سه بار در روز دریافت کردند و پس از یک ماه دوره پاکسازی، سه ماه پلاسبو دریافت کرد. بیماران در دوره درمانی B، ابتدا پلاسبو و بعد سیلی مارین دریافت نمودند. آنزیم های کبدی، LDL، HDL و تری گلیسرید بیماران در ابتدای مطالعه و بعد از مرحله اول و دوم اندازه گیری شدند. در پایان 3 ماه، بیماران مجددا تحت سونوگرافی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 36 پسر و 4 دختر وارد مطالعه شدند. پس از مصرف سیلی مارین تغییر آماری معنی داری در میانگین AST و ALT، HDL، LDL و TG و وزن بیماران در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (05/0استنتاج: نتایج این مطالعه مانند مطالعات پیشین بر روی بالغین توانست اثرات سودمندی از مصرف سیلی مارین در کاهش درجه کبد چرب را در کودکان مبتلا به کبد چرب غیرالکی نشان دهد. مطالعات گسترده تر و با طول مدت درمان بیش تر جهت حصول نتایج جامع و کامل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کبدچرب غیرالکلی، سیلی مارین، کودکان، مطالعه متقاطع، کارآزمایی بالینی
 • محمدرضا مسعودی نژاد، محمد رفیعی، محمدعلی اسماعیلی، محسن محسنی، اسماء علی یاری صفحات 127-135
  سابقه و هدف
  دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از جدی ترین بحران های بهداشت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود. حضور انواع آلودگی ها از جمله آلودگی های میکروبی ثانویه و اندوتوکسین ها می تواند افت کیفیت منابع آبی را در پی داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان بروز و تغییرات فصلی اندوتوکسین ها در یک تصفیه خانه متداول آب آشامیدنی در شهر تهران است.
  مواد و روش ها
  مجموعا تعداد 36 نمونه بصورت ماهانه از آب خام و آب تصفیه شده هر واحد تصفیه خانه آب تهران پارس در طی تابستان و پاییز 1394 جمع آوری گردید. غلظت اندوتوکسین با استفاده از روش نقطه پایانی کرموژنیک آزمون لیمولوس آمبوسیت لایست Endpoint Chromogenic Limulus Amebocyte Lysate (LAL) تعیین شد. هم چنین سنجش کدورت، شمارش باکتری های هتروترف(HPC)، کلرباقیمانده و pH برای کمک به آنالیز نتایج انجام گردید.
  یافته ها
  متوسط فعالیت اندوتوکسین کل در ورودی تصفیه خانه در فصل تابستان 5/54-44 و در پاییز Eu/ml 5/54-62/17بود. راندمان کاهش غلظت اندوتوکسین در طی فرآیند تصفیه آب در تصفیه خانه 34 درصد به دست آمد. بیش ترین غلظلت اندوتوکسین در فصل تابستان بود. بیشترین کاهش اندوتوکسین در طی فرآیندهای انعقاد، زلال سازی و فیلتراسیون شنی (16/38 درصد) رخ داد، در حالی که فرآیند کلرزنی باعث افزایش 6/5 تا 7/6 درصدی در غلظت اندوتوکسین کل گردید.
  استنتاج: فرآیندهای تصفیه آب مرتبط با حذف مواد ذره ای در تصفیه خانه آب، حذف موثرتر اندوتوکسین کل را نشان دادند. با این حال، آلودگی اندوتوکسین در آب آشامیدنی تصفیه شده هم چنان وجود دارد.
  کلیدواژگان: اندوتوکسین، تصفیه خانه آب، آزمون LAL، سیانو باکترها و باکتری های گرم منفی
 • ملیحه کشوری، دارویش حمیدی علمداری، سلمان سلطانی، آتنا آقایی، محسن ابراهیمی، مسعود یوسفی صفحات 136-143
  سابقه و هدف
  ریفلاکس ادراری یکی از شایع ترین بیماری های اورولوژیک است که پزشکان با آن مواجه هستند. در سال های گذشته در صورت نیاز به اقدام مداخله ای در ریفلاکس، کاشت مجدد حالب به مثانه تنها اقدام ممکن بود. اخیرا تزریق اندوسکوپیک مواد (Bulking Agent) مختلفی به عنوان درمان مطرح شده اند. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر و عوارض احتمالی تزریق سوسپانسیون سلول های هسته دار خون محیطی و پلاکت ها در درمان ریفلاکس ادراری بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال های 91تا94 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهدانجام شده است، 17 بیمار بالغ به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام VCUGاولیه تحت تزریق اندوسکوپیک قرار گرفتند. سپس بیماران سه ماه بعد با کنترل علائم بالینی، کشت ادرار و انجام VCUG مورد بررسی قرار گرفتند. در صورت باقی ماندن ریفلاکس تزریق مجدد سه ماه بعد برای بیماران انجام شد.
  یافته ها
  دراین مطالعه 17 بیمار شرکت داشتند که شامل 13 خانم و 4 آقا بودند. میانگین سنی بیماران 9/4 ± 8/22 سال بود. در بررسی کوتاه مدت (سه ماهه) بعد از تزریق، میزان پاسخ دهی 89 درصد درمان ریفلاکس ادراری در بین کل واحدهای کلیوی مشاهده شد که بعد از تزریق دوم که در 2 بیمار انجام شد، این میزان موفقیت به 94 درصد افزایش یافت. هم چنین هیچ گونه عارضه ماژور اورولوژیکی نیز مشاهده نگردید.
  استنتاج: در این مطالعه مداخله ای نتایج کوتاه مدت حاکی از موثر بودن تزریق اندوسکوپیک مخلوط سوسپانسیون سلول های هسته دار خونی و پلاکت هادر کنترل ریفلاکس ادراری بالغین می باشد.
  کلیدواژگان: ریفلاکس ادراری، پلاکت های خونی، درمان بر پایه سلول و بافت، تزریقات، نتایج درمان
 • اصغر محمدی، سید رضا حسینی فرد، اباذر روستازاده، محمد نجفی، عبدالله امیرفرهنگی صفحات 144-151
  سابقه و هدف
  استنوزیس عروق کرونری یک فرآیند پیشرونده است که با کلسیفیکاسیون عروق همراه می شود. اگر چه هنوز نقش ماتریکس Gla پروتئین (MGP) کاملا مشخص نیست، اما بیان آن در ماکروفاژهای ساب اندوتلیال و سلول های ماهیچه ای صاف عروق (VSMCs) نقش این پروتئین را در کلسیفیکاسیون عروقی پیشنهاد می کند. پلی مورفیسم rs1800799 یکی از پلی مورفیسم های قرار گرفته در عناصر فاکتورهای نسخه یرداری موجود در پروموتور ژن MGP بوده که ممکن است با تغییر میزان بیان MGP، منجر به تغییر در میزان کلسیفیکاسیون عروق شود. لذا در این مطالعه به بررسی غلظت سرمی و پلی مورفیسم rs1800799 پروموتور ژن MGP در بیماران با تنگی عروق کرونر شهر تهران پرداختیم.
  مواد و روش ها
  163 نفر از افراد آنژیوگرافی شده به دو دسته بیمار (100 نفر) و کنترل (63 نفر) تقسیم کرده و پس از نمونه گیری، پروفایل لیپیدی با تست های روتین آزمایشگاهی، غلظت سرمی MGP
  یافته ها
  در این مطالعه رابطه معنی داری بین سطح سرمی LDL، کلسترول تام و تری گلیسرید در دو گروه بیمار و کنترل مشاهده شد (05/0< P). هم چنین رابطه معنی داری بین سطح سرمی HDL، BMI، سابقه بیماری های کلیوی و فشار خون سیستولی و دیاستولی در دو گروه بیمار و کنترل مشاهده نگردید (05/0> P). توزیع آللی و ژنوتیپی بین دو گروه بیمار و کنترل معنی دار نبود (05/0> P). هم چنین سطوح سرمی MGP بین ژنوتیپ ها معنی دار نبود (1/0> P).
  استنتاج: در این جامعه آماری، توزیع ژنوتیپی پلی مورفیسم rs1800799 و سطح سرمی MGP ارتباط معنی داری با بیماری های عروق کرونری نداشت. هم چنین سطح سرمی MGP نقش مهمی در پیشرفت استنوزیس عروق کرونری ندارد.
  کلیدواژگان: استنوزیس، MGP، پلی مورفیسم rs1800799
 • جذب آتنولول از محلول های آبی توسط نانو لوله های کربنی چند دیواره
  بهاره دهدشتی، محمدمهدی امین، حمیدرضا پورزمانی، محمدحسن احرامپوش، مهدی مختاری صفحات 152-170
  سابقه و هدف
  حذف آلاینده های نوظهور از آب و فاضلاب یکی از نگرانی های مهم محیط زیست است. در این مطالعه از روش تاگوچی به عنوان یکی از روش ‏های مطرح طراحی آزمایش به منظور بررسی میزان حذف آتنولول از محلول ‏های آبی توسط نانو‏لوله های کربنی چند ‏دیواره استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، برای تعیین عوامل تاثیرگذار در جذب آتنولول از سیستم ناپیوسته و تحت شرایط محیطی مختلف از جمله تغییرات pH، زمان تماس، مقدار دوز نانو‏لوله کربنی چند‏دیواره و غلظت اولیه آتنولول در محلول و اثرگذاری آن بر راندمان حذف آتنولول بر اساس طرح تاگوچی در چهار سطح با طرح ماتریکس 16L_ استفاده شده است. خصوصیات جاذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، تصویر‏برداری میکروسکوپ الکترونی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشخصه‏یابی شدند و در نهایت مدل‏های ایزوترمی جذب بررسی گردید و آنالیز و تفسیر داده ها با استفاده از نرم‏افزار Design Expert 6 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که مقادیر بهینه pH، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه آتنولول برای جذب موثر آن بر روی نانو‏لوله های کربنی چند‏دیواره به ترتیب برابر 7، 20 دقیقه، 5/0 گرم بر لیتر و 10 میلی‏گرم بر لیتر شد. در این شرایط راندمان حذف، 8/94 درصد به دست آمد. ظرفیت جذب نیز در شرایط بهینه برابر 76/16 میلی‏گرم بر گرم گردید. هم‏چنین داده های به دست آمده با مدل‏های جذب مانند مدل‏های لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که داده ها با مدل فروندلیچ برازش بهتری را نشان داد (93/0R2=).
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که نانو‏لوله های کربنی چنددیواره به عنوان یک جاذب موثر از پتانسیل بالایی برای حذف آتنولول از آب و فاضلاب برخوردار می‏باشد.
  کلیدواژگان: آلاینده نوظهور، فرایند جذب، آتنولول، نانو لوله کربنی چند دیواره
 • فاطمه رمضانی نوروزانی، درنا اوجی نژاد، علی قربانی رنجبری صفحات 171-179
  سابقه و هدف
  نیتریت ماده مورد استفاده در صنعت، جهت نگهداری مواد غذایی به خصوص سوسیس و کالباس می باشد. با توجه به مصرف زیاد غذاهای فسفیت در جامعه و بالا بودن نیتریت در آن ها و هم چنین وجود این ماده مضر در آب، خاک و اکوسیستم، سلامتی بسیاری از انسان ها را به خطر می اندازد. در این پژوهش اثرات نیتریت سدیم بر آنزیم های کبدی و ساختار بافتی کبد در موش صحرایی دیابتی شده، مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه 10 تایی شامل گروه کنترل،گروه های تجربی دریافت کننده 175 و mg/kg/day 350 نیتریت سدیم، گروه کنترل دیابتی (دیابتی شده با استرپتوزوتوسین) و گروه دیابتی دریافت کننده 175 و mg/kg/day 350 نیتریت سدیم به مدت 60 روز، تقسیم شدند. پس از بیهوشی و خونگیری، سرم برای بررسی فاکتورهای ALT، AST وALP و بافت کبد جهت بررسی تغییرات بافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون های آماری Anova Test شامل (Tukey، Sheffe، Duncan) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0≥ p معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، گروه دریافت کننده دوز 175 و 350 میلی گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم و گروه های دیابتی، افزایش معنی داری را در آنزیم های ALT، AST و ALP نشان دادند (05/0> p). بیش ترین میزان ALT، AST و ALP در گروه دیابتی دریافت کننده 350 میلی گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم به ترتیب برابر با 8/3±239، 5/3±286 و 6/3±162 مشخص گردید.
  استنتاج: بر اساس نتایج حاصل، نیتریت سدیم می تواند بر بافت کبد به خصوص در موش دیابتی اثرات مخرب را القا کند.
  کلیدواژگان: نیتریت سدیم، آنزیم های کبدی، استرپتوزوتوسین، موش صحرایی
 • محمدرضا امیراسماعیلی، زهره عنبری، علیرضا محمدی، سعید امینی صفحات 180-191
  سابقه و هدف
  به منظور ارتقای کارایی، اثربخشی و افزایش کیفیت خدمات مراکز بهداشتی درمانی کشور لازم است به نحو موثری به کسب، مدیریت و بهره وری از دانش و اطلاعات این سازمان ها پرداخت. در این مقاله میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه، شاخص های رهبری، منابع انسانی، فن آوری، فرهنگ، ساختار و فرایندهای مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش بررسی شدند. سئوالات پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت و از خیلی زیاد(5) تا خیلی کم(1) امتیازبندی گردیدند. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مسئول مراکز بهداشت کشور می باشد که از بین آن ها مراکز بهداشت واقع در 15 مرکز استان انتخاب گردیدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS. 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات با میانگین (06/1±24/3)، فرایندهای سازمانی با میانگین (04/1±21/3)، منابع انسانی با میانگین (93/0±21/3 )، ساختار سازمانی با میانگین (84/0±19/3) و رهبری سازمانی با میانگین (05/1±16/3) دارای وضعیت مناسب برای استقرار مدیریت دانش بودند و شاخص فرهنگ سازمانی با میانگین (99/0±91/2) از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.
  استنتاج: سیاستگذاران نظام سلامت لازم است نسبت به برنامه ریزی در جهت ارتقای آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش اقدام کنند. باتوجه به این که شاخص فرهنگ بدترین وضعیت را در این خصوص دارد ترویج خلاقیت و تفکر انتقادی، همکاری کارکنان با تجربه و تازه وارد، نهادینه شدن فرهنگ دانش بین کارکنان، حمایت از نوآوری در دانش و شیوه های آموزشی و ارزشیابی و ارتقای افراد با توجه به میزان مشارکت آن ها از اهمیت بیش تری برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استقرار، مرکز بهداشت
 • لیلا سبزمکان، محمود قاسمی، محمد اصغری جعفر آبادی صفحات 192-202
  سابقه و هدف
  با توجه به روند رو به افزایش مصرف دخانیات، پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیندهای تئوری انگیزش محافظت در پیش بینی مصرف دخانیات در دانش آموزان دبیرستانی پسر در شهرستان نوشهر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 440 نفر از نوجوانان پسر دبیرستانی شهر نوشهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و 55 سوال بر اساس سازه های تئوری انگیزش محافظت بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که فرآیندهای ارزیابی کنار آمدن و ارزیابی تهدید با یکدیگر 9/22 درصد از قصد عدم مصرف دخانیات (انگیزش محافظت) را پیش بینی می کردند که نقش فرآیند ارزیابی کنار آمدن (40/0=β) بیش از ارزیابی تهدید (19/0- =β) می باشد. میزان پیش بینی رفتار مصرف دخانیات توسط این دو فرآیند، 6/25 درصد بود که باز هم نقش پیش گویی کنندگی ارزیابی کنار آمدن (33/0- =β) نسبت به ارزیابی تهدید (31/0=β) بیش تر بود.
  استنتاج: پژوهش حاضر نشان می دهد که فرآیند میانجی شناختی ارزیابی کنار آمدن در پیش بینی قصد عدم مصرف (انگیزش محافظت) و رفتار مصرف دخانیات موفق تر بوده است، لذا بالا بردن خودکارآمدی و کارآمدی پاسخ و کاستن از هزینه های درک شده عدم مصرف دخانیات در دانش آموزان با هدف کاهش مصرف دخانیات می تواند به عنوان یک اصل در آموزش مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کنار آمدن، ارزیابی تهدید، قصد عدم مصرف دخانیات، رفتار مصرف دخانیات
 • مریم سیدمجیدی، فرهاد دباغ ستاری، رقیه فاعلی قادیکلایی، همت قلی نیا صفحات 203-210
  سابقه و هدف
  پریودنتیت و ژنژیویت، بیماری های التهابی بافت های حمایت کننده دندان می باشند. ماست سل ها سلول های التهابی هستند که می توانند در تخریب بافت همبند در بیماری پریودنتال نقش داشته باشند. در این مطالعه به بررسی تعداد ماست سل ها در بافت لثه ای در بیماری های پریودنتال و مقایسه آن با حالت سلامت می پردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه موردی –شاهدی، بر روی 60 نمونه بافتی به دست آمده از 15 بیمار دارای پریودنتیت پیشرفته، 15 بیمار دارای پریودنتیت متوسط، 15 بیمار دارای ژنژیویت و 15 نمونه از لثه سالم (گروه کنترل) انجام شد. بیوپسی های به دست آمده طی جراحی فلپ یا افزایش طول تاج، با تولوئیدین بلو و هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند.
  یافته ها
  تعداد ماست سل ها در چهار گروه تفاوت معنی داری داشته است (001/0p<). تفاوت معنی داری از نظر تعداد ماست سل ها در حالت سلامت در مقایسه با پریودنتیت متوسط و پیشرفته و ژنژیویت مشاهده شد (001/0 p<)، ولی تعداد ماست سل ها در پریودنتیت متوسط و پیشرفته در مقایسه باژنژیویت (05/0استنتاج: به نظر می رسد که ماست سل ها در پاتوژنز بیماری های پریودنتال نقش داشته باشند، لیکن مطالعات بیش تر در این زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماست سل ها، بیماری پریودنتال، پریودنتیت، ژنژیویت
 • فریبا ظفری، مرتضی صادقی، احسان مقانلو، مهرداد بختیاری صفحات 211-218
  سابقه و هدف
  استفاده از داربست های سه بعدی با قابلیت شبیه سازی محیط سه بعدی داخل بدن، چشم انداز جدیدی در تمایز هدفدار و استفاده درمانی از سلول های بنیادی گشوده است. در این مطالعه ما به بررسی میزان سازگاری و بقاء سلول های بنیادی CD93 با داربست زیست تخریب پلی کاپرولاکتون- ژلاتین پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتون ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی سنتز شد و ساختار مولکولی داربست توسط میکروسکوپ الکترونی ((SEM بررسی شد. سطح داربست توسط اشعه UV استریل سازی شد و سلول های بنیادی خونساز CD93 که قبلا جداسازی شده بودند، به دو گروه کشت در محیط معمولی (plate) و کشت بر روی داربست (Scaffold+Cell) تقسیم شدند. بقاء و رشد سلول ها از طریق assay MTT و میکروسکوپ الکترونی در روزهای 7، 14 و 28 بعد از کشت بررسی شد.
  یافته ها
  بررسی میکروسکوپ الکترونی در روز هفتم نشانگر چسبندگی مناسب سلول های CD93 به فیبرهای داربست و ترشح ماتریکس خارج سلولی بود. در بررسی میزان بقاء سلول ها در روزهای 7، 14 و 28 پس از کشت، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت، ولی در گروه Scaffold+Cell در روزهای 7 و 14 و 28 تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0< p).
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان می دهد داربست سلولی نانوفیبر PCL دارای سازگاری بالائی با سلول های بنیادی CD93 است و مجاورت با این داربست باعث افزایش بقاء و رشد سلول ها می شود. استفاده از این داربست می تواند در افزایش کارائی درمان در مطالعات بعدی در زمینه درمان آسیب های بافتی و زخم ها توسط سلول های بنیادیCD93 موثر باشد.
  کلیدواژگان: داربست نانوفیبر، پلی کاپرولاکتین، سلول های بنیادی CD93، رشد و تکثیر
 • سیروس کبودی، الیاس سلیمی، حسین کاوسی، علی ابراهیمی، حسین اشتریان، نادر رجبی گیلان، مریم شیرزادی صفحات 218-229
  سابقه و هدف
  رشد روز افزون اعمال زیبایی خصوصا بوتاکس در چند سال اخیر و تحقیقات اندک در خصوص عوامل پیش بینی کننده این نوع از عمل زیبایی، لزوم توجه بیش تر در این خصوص را ضروری ساخته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تصویر بدنی، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی در پیش بینی عضویت گروهی با توجه به انجام عمل زیبایی بوتاکس انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضریک بررسی علی مقایسه ای است که در سال1393 روی دوگروه متقاضی بوتاکس (330 نفر) وغیر متقاضی بوتاکس (310 نفر) از بین مراجعه کنندگان به مطب های پوست و زیبایی سطح شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های شدت ایمان مذهبی سانتا کلارا (1997)، حمایت اجتماعی درک شده زیمت (1988) و طرحواره ظاهری بدن کش (1990) جمع آوری شدند و با روش تحلیل ممیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دو گروه از لحاظ متغیرهای پیش بین با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند(05/0>p). از بین متغیرهای پیش بین طرحواره ظاهر بدن با ضریب ساختاری 67/0، حمایت درک شده از طرف افراد مهم با ضریب ساختاری 43/0، حمایت درک شده از طرف خانواده با ضریب ساختاری 34/0- به ترتیب بیش ترین نقش را در پیش بینی انجام عمل زیبایی بوتاکس داشتند.
  استنتاج: طرحواره ظاهر بدن، حمایت درک شده از طرف افراد مهم و حمایت درک شده از طرف خانواده در پیش بینی انجام عمل زیبایی نقش دارند.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، حمایت اجتماعی ادراک شده، اعتقادات مذهبی، بوتاکس
 • محبوبه معصوم بیگی، مهران محسنی، حسین اکبری، اکبر علی اصغرزاده صفحات 230-239
  سابقه و هدف
  حفاظت بیمار در مقابل خطرات پرتوهای یونیزان مورد استفاده برای مقاصد تشخیصی پزشکی مستلزم داشتن دانش کافی و آگاهی از مقدار، منابع و خطرات پرتوها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی پرتوکاران، کارورزان پزشکی، دستیاران و دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مقدار دز دریافتی در روش های مختلف تصویربرداری بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی-مقطعی بود. جامعه پژوهش 163 نفر از دستیاران، کارورزان پزشکی و دانشجویان سال آخر کارشناسی رادیولوژی و پرتوکاران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 بود. یک پرسش نامه محقق ساخته تهیه و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. میانگین درصد پاسخ صحیح به سوالات در گروه های شرکت کننده با استفاده از نرم افزار 16 SPSS تعیین گردید. میانگین 75درصد به بالا به صورت آگاهی خیلی خوب، 50 تا 75 درصد آگاهی خوب، 25تا50 درصد آگاهی متوسط و کم تر از 25 درصد آگاهی ضعیف در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  به طور کلی آگاهی نسبت به دز دریافتی در گروه پرتوکاران (45/2±9/57 درصد) و دانشجویان رادیولوژی (65/2±4/52 درصد) خوب درحالی که در کارورزان پزشکی (65/1±35/35 درصد) و دستیاران (6±35/41 درصد) متوسط بود.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که آگاهی پرتوکاران و دانشجویان رادیولوژی نسبت به مقدار دز دریافتی در روش های مختلف تصویربرداری خوب است درحالی که درکارورزان پزشکی و دستیاران تجدید نظر در سرفصل های درسی با تاکید بیش تر در مباحث حفاظت پرتویی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، دز دریافتی، رادیولوژی، پرتوکاران
 • جواد ملک زاده، عالیه پسندیده، محمدرضا احصایی، سید رضا مظلوم، محمد ابویی، محبوبه یزدانی صفحات 240-249
  سابقه و هدف
  این مطالعه به مقایسه اثر تهویه با مد رهاسازی فشار راه هوایی و تهویه متناوب اجباری هماهنگ شده بر فشار داخل جمجمه و همودینامیک مغزی در بیماران دچار ضربات تروماتیک مغزی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 40 بیمار دچار آسیب های تروماتیک مغزی در بخش مراقبت ویژه جراحی اعصاب بیمارستان شهید کامیاب مشهد انجام شد. بیماران پس از احراز معیارهای ورود، به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 20 نفره، آزمون (APRV) و کنترل (SIMV) تقسیم شدند. متغیرهای ICP، CPP، MAP، ضربان قلب و فشار نبض در هر دو گروه قبل و بعد از تهویه اندازه گیری شد. سپس تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل و توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین ICP در هر دو گروه بدون تغییر باقی ماند (421/0P=). در گروه APRV متغیرهای CPP، MAP، ریت قلبی و فشار نبض نسبت به قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است (05/0> P).
  استنتاج: نتایج نشان داد مد تنفسی APRV یک مد ایمن و مفید در بیماران ترومای مغزی می باشد که بدون نگرانی از افزایش فشار داخل جمجمه و اختلال همودینامیک، می توان از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آسیب های تروماتیک مغزی، فشار داخل جمجمه، تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی، فشار خون رسانی مغزی
 • شمسی دارابی، محمدتقی محمدی، علی نوروززاده صفحات 250-264
  سابقه و هدف
  تولید گسترده رادیکال های آزاد بعد از ایسکمی مغز بویژه در اوایل خونرسانی مجدد سبب تشدید ضایعه و ادم مغزی می گردد. از آنجایی که ماهیت روبشی مشتقات محلول در آب فولرن به اثبات رسیده است، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات نانوذرات فولرنول بر ضایعه و ادم مغزی بویژه آسیب های اکسیداتیو طی خونرسانی مجدد در مدل تجربی سکته بود.
  مواد و روش ها
  آزمایش توسط سه گروه از موش های صحرایی انجام شد (24=N): شاهد، کنترل ایسکمی، ایسکمی درمان. ایسکمی مغز از طریق انسداد شریان میانی مغز (Middle Cerebral Artery Occlusion :MCAO) به مدت 90 دقیقه و به دنبال آن 24 ساعت خونرسانی مجدد انجام گردید. موش های صحرایی فولرنول 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی بلافاصله بعد از پایان MCAO دریافت کردند. شاخص اختلالات عصبی ،حجم ضایعه مغز ، ادم مغزی و مقدار مالون دی آلدئید (MDA Malondialdehyde) مغز 24 ساعت پس از پایان MCAO بررسی شدند.
  یافته ها
  القاء MCAO سبب ایجاد اختلالات عصبی (20/0±20/3) و ضایعه مغزی (mm359±527) در گروه کنترل ایسکمی به همراه ادم مغزی (%53/0±83/3) گردید. همچنین مقدار MDA در مغز ایسکمی (μg/mg protein11/0±30/5) در مقایسه با مغز غیرایسکمی افزایش یافت (μg/mg protein34/0±74/0). دریافت فولرنول در موش های ایسکمی درمان، اختلالات عصبی (22/0±01/2)، ضایعه (mm333±106) و ادم مغزی (%74/0±70/1) را به طور معنی داری کاهش داد. هم چنین، فولرنول مقدار MDA گروه ایسکمی درمان (μg/mg protein16/0±78/0) در مقایسه با گروه کنترل ایسکمی را کاهش داد.
  استنتاج: یافته های ما نشان می دهد نانوذرات فولرنول، به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، به طور موثری آسیب های مغزی ناشی از خون رسانی مجدد و ادم مغز را احتمالا از طریق ماهیت روبشی رادیکال های آزاد کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سکته ایسکمی، فولرنول، استرس اکسیداتیو، ضایعه مغزی، ادم مغزی
 • علی آذری، مهدی سالاری، محمد هادی دهقانی، محمود علی محمدی، حمیدرضا غفاری، کیومرث شرفی، نبی شریعتی فر، منصور بازیار صفحات 265-281
  سابقه و هدف
  2 و 4 دی کلروفنل یکی از ترکیبات مهم ارگانوکلره است. مقاومت بالا در مقابل تجزیه، ایجاد طعم و بو در آب، سمیت بالا و سرطان زا بودن از نگرانی های مهم این آلاینده به شمار می آیند. به همین منظور، مطالعه حاضر به منظور بررسی جذب 2 و 4 دی کلروفنل روی اکسید گرافن مغناطیسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  رفتار جذب 2 و 4 دی کلروفنل به وسیله مجموعه از ازمایشات بسته به عنوان تابعی از pH(3-11)، زمان تماس (0-120 دقیقه)، غلظت آلاینده (10تا125 میلی گرم بر لیتر) در 3 دوز مختلف جاذب (1/0 تا 1 گرم در لیتر) مطالعه شد. در نهایت مدل های سینتیکی شبه درجه 1، شبه درجه 2، ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ و ترمودینامیک جذب در شرایط بهینه شده مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در حالت بهینه شده متغیرهای مورد مطالعه، (pH برابر با 5، زمان تماس معادل 15 دقیقه، غلظت آلاینده برابر با 10 میلی گرم در لیتر و دوز جاذب معادل 75/0 گرم در لیتر) حداکثر ظرفیت جذب و راندمان حذف2 و 4 دی کلروفنل برابر 74/84 میلی گرم بر گرم و 100 درصد شد. نتایج نشان داد مدل های ایزوترمی لانگمویر (9987/0= R2) و سینتیکی شبه درجه دوم (9992/0= R2) بهترین مدل در توصیف داده های جذب می باشد. پارامترهای ترمودینامیکی آشکار ساخت که فرایند جذب گرماگیر (7/57 تا 15/119=ΔH°) و خودبه خودی (15/1-تا 44/9- =ΔG°) بود.
  استنتاج: MGO NPs به دلیل توسعه قابلیت هایی مانند جداسازی آسان و سریع از نمونه و پتانسیل بالا در حذف آلاینده مورد مطالعه می تواند به عنوان جاذبی مناسب برای حذف 2 و 4 دی کلروفنل از آب و فاضلاب معرفی شود.
  کلیدواژگان: 2 و 4 دی کلروفنل، اکسید گرافن مغناطیسی، فاضلاب، جذب
 • سید مسعود رضایی جو، بیژن هاشمی، سید ربیع مهدوی صفحات 282-289
  سابقه و هدف
  دزیمتری in-vivo در پرتودرمانی برای اطمینان از صحت دز تحویلی به تومور استفاده می شود. هدف ما اندازه گیری دز بیمار، بدون نیاز به در نظرگرفتن ناحیه بیلدآپ، در پرتودرمانی بیماران با فوتون های MV15 و محاسبه درصد خطا بین دز اندازه گیری شده با فیلم با دز محاسباتی یک سیستم طراحی درمان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 30 بیمار دارای تومور مغزی تحت پرتودرمانی با فوتون های MV15 شتاب دهنده خطی زیمنس انجام شد. برای اندازه گیری دز ورودی، روش جدیدی بدون نیاز به کلاهک بیلدآپ توسعه یافت و به کمک آن ضرایب تبدیل در یک فانتوم آب جامد در میدان های بدون وج و وج دار 30 درجه به ابعاد 5×5، 10×10 و cm215×15 و همچنین SSD های 80، 90 و cm100 برآورد شد. ضرایب تبدیل نسبت دزهای اندازه گیری شده با فیلم گاف کرومیک در سطح فانتوم به دزهای اتاقک یونیزاسیون را در شرایط مختلف فراهم کردند.
  یافته ها
  برای 4 بیمار، خطایی بیش از 5 درصد در دز ورودی مشاهده شد. میانگین و انحراف معیار اختلاف بین دز اندازه گیری شده با دز محاسبه شده در جمجمه بیماران به ترتیب 23/2- و 36/3 درصد بود. ضرایب تبدیل با افزایش اندازه میدان و کاهشSSD افزایش می یافت. درتمامی حالات پرتودهی، مقدار ضرایب برای میدان های وج دار بیش تر از بدون وج بود.
  استنتاج: روش دزیمتری جدیدی که برای برآورد دز ورودی توسعه یافت نیازی به استفاده از کلاهک بیلدآپ روش های معمول دزیمتری ندارد، نه تنها موجب آشفتگی در دز رسیده به حجم درمانی نمی شود، برآورد صحیحی از دز ورودی در شرایط بالینی را نیز فراهم می کند.
  کلیدواژگان: دزیمتری in-vivo، فیلم گاف کرومیک 3 EBT، کلاهک بیلدآپ، دز ورودی، ضریب تبدیل
 • اسفندیار حیدریان، سید اسدالله امینی، اکرم عباسی ولدانی، کیهان قطره سامانی صفحات 290-300
  سابقه و هدف
  IL-6 به واسطه پروتئین های سیگنالی مسیرهای pSTAT3، pERK1/2 و pAKT باعث پیشرفت سرطان پروستات می گردد. کوئرستین یک آنتی اکسیدان گیاهی با خواص ضد سرطانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر کوئرستین بر بیان ژن IL-6، پروتئین های سیگنالی فوق الذکر در رده سلول های سرطانی PC3 پروستات می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سلول های PC3 با غلظت های مختلف 0، 10، 50 و 100 میکرومولار از کوئرستین تیمار شدند. سپس غلظت IL-6 در محیط های کشت اندازه گیری شد. هم چنین Total RNA و پروتئین های سیگنالی فوق الذکر از سلول های PC3 استخراج و به ترتیب مورد استفاده برای بیان ژن IL-6 به وسیله Real time RT PCR و Western blot قرار گرفتند.
  یافته ها
  IC50 کوئرستین برای سلول های سرطانی PC3 معادل 100 میکرومولار بود. افزایش غلظت کوئرستین در محیط کشت سلول ها منجر به افزایش بیان ژن و سنتز پروتئین IL-6 گردید. سنتز پروتئین IL-6 در غلظت های 50 و 100 میکرومولار کوئرستین به ترتیب به میزان 36/13 و 86/36 درصد نسبت به کنترل افزایش یافت (05/0>p). هم چنین، کوئرستین در غلظت بالاتر از IC50 باعث کاهش پروتئین های pSTAT3، pERK1/2 و pAKT مسیرهای سیگنالی داخل سلولی شد.
  استنتاج: اثرات کوئرستین بر روی سلول های PC3 احتمالا می تواند ناشی از کاهش پروتئین های pSTAT3، pERK1/2، pAKT، القاء استرس اکسیداتیو و تشکیل گونه های فعال اکسیژن باشد. بنابراین، کوئرستین می تواند به عنوان یک ماده درمانی سودمند در درمان سرطان پروستات مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین-6، رده سلولی PC3، سرطان پروستات، کوئرستین، pSTAT3، pERK1، 2، pAKT
 • احمد جنیدی جعفری، روشنک رضایی کلانتری، عماد دهقانی فرد، امیرحسین محوی، محمدعلی فرامرزی، ابراهیم محمدی کلهری صفحات 301-311
  سابقه و هدف
  2و4-دی نیتروفنل به عنوان یکی از آلاینده های دارای تقدم از لحاظ زیست محیطی مطرح بوده که در صنایع مختلف دارویی، شیمیایی، تولید سموم و غیره مصرف می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تجزیه زیستی 2و4-دی نیتروفنل با استفاده از آنزیم لکاز تثبیت شدهروی بستر سیلیکای متخلخل بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آنزیم موردنظربه روش اتصال مستقیم شیمیایی روی بستر سیلیکای متخلخل تثبیت گردید. دما (40 تا 60 درجه سانتی گراد)، زمان ماند (2 تا 12ساعت)، غلظت مدیاتور (mM1-3)، pH (4 تا 6) و غلظت اولیه آلاینده (ppm 10-30) در نظر گرفته شد. از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جهت سنجش میزان تجزیه آلاینده استفاده گردید.
  یافته ها
  بیش ترین حذف آلاینده 2و4-دی نیتروفنل به میزان 91درصد و در شرایط دمای 50 درجه، غلظت آلاینده ppm10، مدیاتور mM 1، 5=pH و زمان ماند12ساعت به دست آمد. آزمون ANOVA نشان داد که موثرترین متغیر در فرآیند حذف، زمان ماند و کم تاثیرترین متغیر، pH بود.
  استنتاج: آلاینده 2و4-دی نیتروفنل به طور موثری توسط آنزیم لکاز حذف گردید. قابلیت بازیابی و افزایش مقاومت آنزیم در شرایط محیطی با فرآیند تثبیت افزایش یافت. از آنزیم تثبیت شده روی سیلیکای متخلخل می توان در حذف طیف گسترده ای از آلاینده های آلی فنلی موجود در آب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لکاز، تجزیه زیستی، سیلیکای متخلخل با منافذ نانو، 2و4-دی نیتروفنل، محلول های آبی
 • الهام شفیعی، اسماعیل فخاریان، عبدالله امیدی، حسین اکبری، علی دل پیشه صفحات 314-323
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین نقایص شناختی در بیماران تروماتیک مغزی که زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، اختلال در حافظه کاری دیداری فضایی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ضربه به سر برکارکرد حافظه بینائی بیماران ترومای مغزی خفیف بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت آینده نگر روی 60 بیمار تروماتیک مغزی و 60 نفر فرد سالم انجام شد. پس از گذشت 6 ماه پی گیری، افراد جهت ارزیابی آزمون حافظه بینائی بنتون و دادن پاسخ به دو پرسش نامه جمعیت شناختی و عصبی شناختی به مرکز تحقیقات تروما واقع در دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمودند. در این مطالعه از فرم c آزمون بنتون و از شیوه های اجرای A و D استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده خطای نوع اول برابر 05/0 در نظر گرفته شد و به منظور دستیابی به نتایجاز آزمون های مقایسه میانگین و کای اسکور هم چنین از روش آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه در نمره صحیح آزمون بنتون در اجرای A و D تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p). نمرات صحیح آزمون مذکور نشان می دهد که بین محل ضربه و سطح نمره صحیح حافظه بینائی بیماران تروماتیک مغزی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد(003/0= p).
  استنتاج: تایید نارسایی در کنش اجرایی دیداری– فضایی بیماران تروماتیک مغزی خفیف همگام با اکثر نتایج قبلی در این حوزه تاییدکننده نظریه ها و تبیین های مهم در مورد ضعف بیماران ترومای مغزی است.
  کلیدواژگان: آسیب تروماتیک مغزی، حافظه کاری دیداری، فضایی، آزمون نگهداشت دیداری بنتون
 • محبوبه حاتمی، قهرمان محمودی، قاسم عابدی صفحات 324-328
  سابقه و هدف
  امروزه عوارض و صدمات جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی، تاثیر شگرف و انکارناپذیری بر نحوه زندگی و سلامت انسان ها به جای می گذارد. این پژوهش با هدف تعیین میزان توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران با رویکرد سازمان جهانی بهداشت در سال 1394 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که جامعه آماری در این پژوهش، صاحب نظران سه بیمارستان آموزشی درمانی رازی، تامین اجتماعی ولیعصر و خصوصی شفا می باشد که جمعا 45 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست سازمان جهانی بهداشت بود که با استفاده از تاکسونومی عددی و به کمک نرم افزار اکسل مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های مربوط به پنج سوال از شاخص های چک لیست شامل اطلاعات کلی، شناخت مخاطرات و سطح ایمنی عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای نشان داد که سطح ایمنی کلی در بیمارستان شفا (84/57 درصد) بیش از دو بیمارستان دیگر بوده است. با توجه به نتایج پژوهش به دست آمده، بر اساس درجه بندی وضعیت توسعه یافتگی، به جز بیمارستان ولیعصر (75/0< fi < 5/0) که در حال توسعه بود، دو بیمارستان شفا و رازی(75/0> fi) عقب مانده می باشند.
  استنتاج: نتایج پژوهش، نیاز و ضرورت وجود یک سیستم مدیریتی استاندارد در زمینه بحران را نشان می دهد و باید به شاخص های کلی، سطوح ایمنی و مخاطرات بیمارستانی توجه جدی شود.
  کلیدواژگان: توانمندی، بیمارستان، مدیریت بحران، ایمنی، مخاطره
 • وحید مخبری، ولی الله حبیبی، مریم نباتی، بابک باقری، علیرضا خلیلیان، مژده دبیریان، صمد گلشنی، علی اصغر فرسویان، رزیتا جلالیان، غزال مخبری صفحات 329-335
  سابقه و هدف
  دایسکشن آئورت تیپ A یک وضعیت تهدید کننده حیات و نیازمند به مداخلات جراحی اورژانسی می باشد. عوامل متعددی در ایجاد یا عوارض ناشی از درمان جراحی آن شناسایی شده است. هدف از این مطالعه بررسی ریسک فاکتورها و نتایج جراحی دایسکشن آئورت تیپA در بیماران بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی روی بیماران مبتلا به دایسکشن آئورت تیپ A که در فاصله سال های 1389 تا 1394 در بیمارستان فاطمه زهرای شهر ساری مورد جراحی قرار گرفتند انجام شد و در دو مرحله اجرا گردید. در مرحله اول چک لیستی دو قسمتی (شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات بالینی و اطلاعات حاصل از تصویربرداری ها و اطلاعات حین عمل جراحی) بر اساس اطلاعات موجود در پرونده 25 بیمار تحت جراحی تکمیل گردید. در مرحله دوم از آنالیز آزمایشگاهی و یافته های اکوکاردیوگرافی بعد از عمل جهت 7 بیمار استفاده شد.
  یافته ها
  مرحله اول مطالعه نشان داد هیچ کدام از بیماران تحت جراحی دایسکشن آئورت سابقه دیابت، چربی خون و سندرم مارفان نداشتند و فراوانی سایر ریسک فاکتورها ( نظیر فشار خون، سابقه مصرف سیگار، بیماری های انسدادی مزمن، نارسایی کلیه، سابقه جراحی قلبی، درگیری در ناحیه قوس آئورت، دریچه آئورت دولتی ، کاردیاک تامپوناد قلبی) متفاوت بوده است. نتایج مرحله دوم نشان داد که تعداد فوت شدگان بعد از ترخیص 3 نفر بوده است و با توجه به محدودیت حجم نمونه ها میزان موربیدیتی در مرحله دوم قابل قضاوت نبوده است.
  استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد جنس و فانکشن CLASS به عنوان ریسک فاکتورهای مورتالیتی جراحی دایسکشن آئورت می باشند.
  کلیدواژگان: دایسکشن آئورت تیپ A، مورتالیتی، موربیدیتی، جراحی
 • راحله زعفریان، قاسم عابدی، قهرمان محمودی صفحات 336-340
  سابقه و هدف
  شاخص های مختلفی برای تعیین سطح توسعه یافتگی یک کشور یا منطقه وجود دارد. در این میان، شاخص های عدالت در سلامت از مهم ترین شاخص های هر کشوری به شمار می آیند. لذا هدف از انجام این مطالعه، سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های منتخب استان مازندران با رویکرد عدالت در سلامت در سال 93 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بود که جامعه آماری را شهرستان های منتخب استان (بابلسر، ساری، تنکابن، آمل، نوشهر) تشکیل دادند. به منظور گردآوری شاخص های عدالت در سلامت از بانک داده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های مذکور استفاده گردید. در این مطالعه از تکنیک تاکسونومی جهت رتبه بندی شهرستانها استفاده شده است.
  یافته ها
  درجه توسعه یافتگی در شاخص های مرگ و میر و تولد در شهرستان نوشهر (57/0) و در شهرستان ساری (86/0) ، شاخص های بیماری ها و حوادث در شهرستان آمل (50/0) و در شهرستان تنکابن(88/0)، شاخص های سلامت محیط و کار در شهرستان ساری (69/0) و در شهرستان بابلسر(89/0)، شاخص های سلامت خانواده و آموزش در شهرستان ساری (26/0) در شهرستان آمل(82/0) و در نهایت شاخص های رفاه اجتماعی از (82/0) در شهرستان ساری تا (96/0) در شهرستان تنکابن متغیر بوده است.
  استنتاج: با توجه به نتایج از 5 شهرستان مورد بررسی، هیچ کدام از شهرستان های منتخب به لحاظ شاخص های مرگ و میر و تولد، سلامت محیط وکار و رفاه اجتماعی و بهزیستی در سطح نسبتا مطلوبی قرار ندارد.لذا اهتمام ویژه جهت تامین و جبران خدمات و امکانات اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: عدالت در سلامت، درجه توسعه یافتگی، تاکسونومی عددی، استان مازندران
 • سمیرا اکراسرایان، فرشته رستمی، جمشید یزدانی چراتی، فاطمه عبدالهی صفحات 341-345
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری، این مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار شهرستان ساری نسبت به گیاهان دارویی را در دوران بارداری بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 307 مادر تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساری در سال 1393 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی و سه حیطه آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نسبت به استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری بود. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و آزمون های تی و کای دو تحلیل شد.
  یافته ها
  بیش ترین شناخت نمونه ها از گیاهان دارویی مربوط به نعناع (7/96 درصد)، بهار نارنج (6/89 درصد) و دارچین (7/85 درصد) بود. شایع ترین دلیل استفاده از گیاهان، بی خطر بودن و عوارض کم تر روش ها (5/80 درصد) بود. حدود نیمی از نمونه ها (48 درصد) حداقل از یک گیاه در دوران بارداری استفاده کرده که شایع ترین آنان نعناع (31 درصد)، بهار نارنج (5/28 درصد) و خاک شیر (22 درصد) بود. اکثر نمونه ها در طول دوران بارداری و به توصیه مادر خود (8/37 درصد) از گیاهان دارویی استفاده نموده اند. نگرش اکثر زنان (7/95 درصد) نسبت به مصرف گیاهان دارویی مثبت بود.
  استنتاج: با توجه به افزایش کاربرد گیاهان دارویی و نگرش مثبت مادران نسبت به مصرف آن در دوران بارداری و هم چنین به دلیل تاثیرات ناشناخته آن، برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی مادران و کارکنان بهداشتی از مزایا و معایب گیاهان دارویی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، بارداری، نگرش، آگاهی، کاربرد
 • سید محسن حسینی دقیق، حمیدرضا باغانی، سید محمودرضا آقامیری، سید ربیع مهدوی صفحات 346-351
  سابقه و هدف
  محاسبات دوز در سیستم های طراحی درمان براکی تراپی HDR نای عمدتا بر مبنای پروتوکل TG-43 انجام می گیرد که در این پروتوکل، تمام مواد از جمله هوای درون نای، معادل آب در نظر گرفته می شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هوا در محاسبات دوز براکی تراپی HDR نای در سیستم طراحی درمان Flexiplan می باشد.
  مواد و روش ها
  برای ارزیابی اثرات ناشی از ناهمگنی هوا از یک فانتوم استوانه ای پلکسی گلاس معادل گردن استفاده گردید. برای اندازه گیری دوز فیلم EDR2 به کار گرفته شد. طراحی درمان و پرتودهی نیز به ترتیب توسط نرم افزار Flexiplan و سیستم براکی تراپی Flexitron انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که معادل آب در نظر گرفته شدن هوای داخل نای می تواند دوز جذب شده را به اندازه 12 درصد افزایش دهد که منجر به اضافه دوزگیری بیمار می گردد.
  استنتاج: با توجه به نتایج می توان گفت که اختلاف معنی داری میان نتایج دوزیمتری در دو حالت مورد مطالعه وجود دارد. بنابراین معادل آب در نظر گرفته شدن هوا اثر قابل توجهی در محاسبات دوز براکی تراپی HDR نای و صحت طرح درمان انجام شده دارد.
  کلیدواژگان: براکی تراپی HDR نای، ناهمگنی هوا، نرم افزار طراحی درمان Flexiplan، فیلم EDR2 مقدمه
 • محمد امین الماسی، علیرضا بابازاده بدوستانی صفحات 352-356
  سابقه و هدف
  در انسان، SRY (ناحیه تعیین جنسیت کروموزوم Y) ژن اصلی برای تعیین جنسیت است که در نرهای نرمال XY و ماده های نادر XX مشاهده می شود و در ماده های نرمال XX و بعضی از ماده های نادر XY وجود ندارد. چندین روش وجود دارند که می توانند یک ژنوتیپ نر را به وسیله تکثیر ژن SRY شناسایی کنند. هدف از این پژوهش شناسایی ژن SRY به منظور تعیین جنسیت جنین در انسان در خلال دوره حاملگی با استفاده از آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (LAMP) بود.
  مواد و روش ها
  در کل 18 نمونه خونی از زنان حامله در 8 هفته اول دوره حاملگی جمع آوری و DNA پلاسما استخراج شد. آزمون LAMP با استفاده از DNA به دست آمده به منظور تشخیص ژن SRY انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون LAMP نشان داد واکنش مثبت تنها برای نمونه های حاوی کروموزوم XY بسیار اختصاصی بود در حالی که هیچ تکثیری در نمونه های حاوی کروموزوم XX مشخص نشد. در نهایت ثابت شد که از بین نمونه های جمع آوری شده، 9 جنین نر (50 درصد) و 9 جنین ماده (50 درصد) بودند. تمامی ترکیبات تشخیص مشاهده ای استفاده شده در آزمون رنگ سنجی توانستند به طور موفقیت آمیزی تفاوت بین واکنش های مثبت و منفی را مشخص نمایند.
  استنتاج: آزمون LAMP به کارگرفته شده در این پژوهش یک ابزار ارزشمند برای تشخیص ژن SRY به منظور تعیین جنسیت جنین است.
  کلیدواژگان: آزمون رنگ سنجی، آزمون LAMP، تعیین جنسیت، ژن SRY
 • نفیسه سیدزاده اقدم، مینا چیذری، کتایون وکیلیان، مهدی رنجبران صفحات 357-361
  سابقه و هدف
  اصطلاح احقاق جنسی به عنوان یک احساس روانی- اجتماعی نسبت به تفسیر شخصی فرد در مورد چگونگی ابراز وجود احساساتش در روابط زناشویی تعریف شده است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده احقاق جنسی در زنان شهر تهران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی از بین زنان متاهل شهر تهران، 200 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل شاخص احقاق جنسی هالبرت و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و با کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره احقاق جنسی 60/14±16/56 به دست آمد. متغیرهای سن فرد، سن همسر، مدت زمان ازدواج و تاریخ آخرین زایمان با احقاق جنسی ارتباط معکوس و معنی داری داشتند. در مدل چند متغیره، وضعیت زندگی زناشویی، میزان علاقه به همسر و مدت زمان ازدواج پیش گویی های معنی دار احقاق جنسی بودند.
  استنتاج: میزان احقاق جنسی در زنان این مطالعه پائین بود. به نظر می رسد وضعیت زندگی زناشویی، میزان علاقه به همسر و مدت زمان ازدواج نقش مهمی را در پیشگویی احقاق جنسی زنان بازی می کند. پیشنهاد می شود در کلاس های آموزشی پیش از ازدواج، مهارت های ارتباط با همسر جهت ارتقای رضایت و شادکامی زناشویی و افزایش احقاق جنسی به زوجین آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: احقاق جنسی، ابراز وجود، رضایت جنسی
 • حشمت شاهی، سمیه رییسی، رسول بحرینی صفحات 362-366
  سابقه و هدف
  کم خونی فقرآهن و عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در جهان از شایع ترین بیماری ها هستند. این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین کم خونی فقر آهن و آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری CagA+ در کودکان کم تر از 5 سال انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی مورد شاهدی که در سال 1393 در بیمارستان های هاجر و کاشانی شهرکرد انجام شد، میزان شیوع مثبت شدن سرولوژیک آلودگی به هلیکوباکترپیلوری CagA+ در 59 کودکی که مبتلا به کم خونی فقر آهن بودند، در مقایسه با 69 کودک غیر آنمیک همسن و همجنس با نرم افزار SPSS بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سن افراد در گروه مورد، 3±42 ماه و در گروه کنترل، 2±40 ماه بود. در گروه شاهد 30 پسر و 29 دختر و در گروه مورد 30 پسر و 39 دختر شرکت داشتند. در مجموع حدود 50 درصد کودکان با کم خونی فقرآهن و 8 درصد کودکان غیر آنمیک دارای IgG علیه فاکتور ویرولانس CagA هلیکوباکتر پیلوری بودند و ارتباط معنی دار بین این دوگروه مشاهده شد (01/0 p<).
  استنتاج: آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری ممکن است باعث تشدید آنمی فقرآهن شود و وجود فاکتور ویرولانس CagA می تواند در شدت این نوع کم خونی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، فاکتورهای ویرولانس، کم خونی فقر آهن، کودکان
 • حسن قربان تبار عمرانی، فرزانه رضازاده، نورالله صادق زاده صفحات 367-372
  سابقه و هدف
  بیان بالایی از گیرنده های GRP برای بومبزین در چندین بافت بدخیم به ویژه سرطان پروستات گزارش شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی رادیوشیمیایی و پایداری مشتقی از بومبزین نشاندارشده با 99mTc است که می تواند برای تشخیص سرطان پروستات مورد استفاده قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در سال 95 در دانشکده داروسازی ساری انجام شد، مشتق بومبزین در محلول کولیگاند تریسین/EDDA با افزودن کلراید قلع محلول در HCl و قراردهی در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه، نشان دار شد. خلوص رادیوشیمیایی با استفاده از روش های TLC و HPLC و پایداری در نرمال سالین، سرم انسانی و میزان اتصال به پروتئین، بررسی گردید.
  یافته ها
  خلوص رادیوشیمیایی بیش از 98 درصد و میزان پایداری در سالین در ساعات 1، 4 و 24 به ترتیب 5/97، 96 و 5/95 درصد محاسبه شد. میزان پایداری در سرم انسانی پس از 1 ساعت بیش تر از 98 درصد و پس از 4 ساعت بیش تر از 92 درصد به دست آمد. میزان اکتیویته متصل به پروتئین در ساعات 1، 4 و24 به ترتیب 5/12، 14 و16 درصد محاسبه گردید.
  استنتاج: مشتق جدید بومبزین به آسانی به روش تبادلی با تکنسیوم- m99 نشاندارسازی شد که در نتیجه، بعضی مشخصات نوید بخش برای ردیابی سرطان پروستات را دارد.
  کلیدواژگان: بومبزین، سرطان پروستات، تکنسیوم، m99، گیرنده GRP
 • شبنم اسفرم، عبدالستار پقه، مهدی فخار، فاطمه چراغعلی، مجید درخشانی نیا، محمد صادق رضایی صفحات 373-381
  لیشمانیازیس احشایی یا کالاآزار، یک بیماری عفونی و انگلی است که توسط کمپلکس لیشمانیا دونووانی ایجاد می شود. شواهد نشان می دهد که لیشمانیوز احشایی در بعضی از مناطق استان مازندران و گلستان وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی موارد گزارش شده بیماری و شناسایی عامل ایجاد کننده آن در این دو استان انجام گرفت. در مطالعه حاضر، 7 کودک (با میانگین سنی 5/1 سال) مبتلا به کالاآزار بستری شده در بخش کودکان بیمارستان های بوعلی شهرستان ساری و طالقانی شهرستان گرگان در سال های 1392-1395 مورد بررسی قرار گرفتند. فراوان ترین یافته های بالینی و آزمایشگاهی به ترتیب شامل تب طولانی مدت، هپاتواسپلنومگالی، کم خونی، ترومبوسیتوپنی و هایپرگاماگلوبولینمی بود. نمونه گیری از خون محیطی و مغز استخوان بیماران انجام گرفت. روش های rK39 و DAT به عنوان روش سرولوژی جهت تشخیص بیماری استفاده شدند و از اسلایدهای میکروسکوپی، جهت انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) اختصاصی گونه استفاده گردید. تمامی بیماران از نظر سرولوژی با استفاده از آزمون های سرولوژی مثبت شدند. هم چنین در بررسی میکروسکوپی اسمیرهای مغز استخوان تمام بیماران، آماستیگوت های انگل (اجسام لیشمن) مشاهده شد. با انجام روش PCR، گونه انگل در تمامی بیماران لیشمانیا اینفانتوم بود. با توجه به این که لیشمانیا اینفانتوم عامل اصلی لیشمانیوز احشایی در بیماران دو استان مازندران و گلستان می باشد، افزایش آگاهی پزشکان به ویژه متخصصین کودکان با بیماری در این مناطق و نهایتا اقدامات کنترلی در کاهش موارد بیماری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوزاحشایی، لیشمانیا اینفانتوم، مغز استخوان، واکنش زنجیره ای پلیمراز، سرولوژی
 • مریم مبینی، فاطمه نیک صولت، رویا قاسمیان، علی شریف پور، سارا ولی پور صفحات 382-388
  عفونت سل یک نگرانی عمده در بیماران مبتلا به روماتیسم و تحت درمان با داروهای سرکوب کننده ایمنی می باشد. بیمار خانم 67 ساله مبتلا به آرتریت روماتوئید سروپوزیتیو بود که در بررسی های غربالگری اولیه برای سل منفی بود و از 22 ماه قبل تحت درمان با اینفلکسیماب قرار گرفته بود. بیمار در طی دریافت داروهای سرکوب کننده ایمنی، دچار علایم سرشتی و تنفسی و تشدید علایم مفصلی گردید. با توجه به یافته های بالینی و بررسی های پاراکلینیک شامل تصویر برداری، بررسی مایع پلورال و اندازه گیری interferon γ release assay (IGRA) تشخیص سل گذاشته شد و درمان ضد سل برای بیمار شروع شد و دوز استروئید بیمار افزایش یافت. علایم سرشتی، تنفسی و مفصلی بیمار بهبود قابل توجهی پیدا کرد. علاوه بر غربالگری اولیه، در نظر داشتن بیماری سل در بیماران تحت درمان با داروهای بیولوژیک در هر زمانی از درمان باید مورد توجه و پایش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عفونت سل، اینفلکسیماب، آرتریت روماتوئید
 • لیلا پورعلی، عطیه وطنچی، بیتا عباسی، آناهیتا حمیدی صفحات 389-393
  یکی از علل تب مقاوم دوره نفاس، ترومبوفلبیت سپتیک لگنی می باشد که در صورت ترومبوز در عروق تخمدانی، می تواند عوارض مهمی داشته باشد. بیمار ما یک خانم 30 ساله مولتی پار بود که بعد از زایمان حاملگی دوقلویی به علت تب و درد شکمی مقاوم، تحت سونوگرافی داپلر و سی تی اسکن قرار گرفت و ترومبوز عروق تخمدانی راست مطرح شد. برای وی آنتی بیوتیک و آنتی کواگولان تجویز شد که علایم بیمار بهبود پیدا کرد. شک بالینی و تشخیص سریع ترومبوز ورید تخمدانی در بیماران تبدار دوران نفاس می تواند به نجات جان بیماران کمک کند.
  کلیدواژگان: ورید تخمدانی، ترومبوز، دوره نفاس، حاملگی، دوقلویی
 • پریسا زارع، مجید سعیدی، جعفر اکبری، کتایون مرتضی سمنانی صفحات 394-410
  فرآورده های دارویی دهان و دندان، محصولات بهداشتی هستند که سال هاست به طور وسیع دربین مردم مورد استفاده قرار گرفته است.خمیردندان ها و دهان شویه ها مهم ترین محصولاتی هستند که با مقاصد درمان و زیبایی در دهان استفاده می شوند و بیش ترین تقاضای خرید در بین محصولات دندان پزشکی به آن ها مربوط می شود. این محصولات دارای انواع شیمیایی و گیاهی می باشند. گیاهان قسمت اعظم طبیعت اطراف آدمی را تشکیل می دهند. بنابراین به عنوان اولین انتخاب برای حل مشکلات زندگی از آن ها کمک گرفته شده استاما پیشرفت سریع علم شیمی و کمبود منابع طبیعی باعث شد که ترکیبات شیمیایی جدید جایگزین محصولات گیاهی شود. ولی با توجه به این که محصولات شیمیایی دارای عوارض جانبی بیش تری نسبت به محصولات گیاهی هستند لذا استفاده از نوع گیاهی نسبت به نوع شیمیایی بیش تر مورد توجه قرار دارد و دانشمندان امروزه باز به آن روی آورده اند. در فرآورده های دهان و دندان عصاره گیاهانی که موثر بر التهاب، خونریزی و پلاک هستند بیش تر مورد علاقه دندان پزشکان می باشند. این مقاله یکی از پرمصرف ترین فرآورده های گیاهی دهان و دندان را معرفی می کند.
  کلیدواژگان: گیاهی، دهان، دندان، فرآورده دندانی، دهان شویه
 • مهدی رسولی، رزاق محمودی، مسعود کاظمی نیا صفحات 411-423
  سابقه و هدف
  اسانس های گیاهی ترکیبات فرار حاصل از گیاهان هستند. اسانس های گیاهی با داشتن اجزا فنلی و آنتی اکسیدانی از خاصیت ضد میکروبی قوی برخوردار می باشند. پروبیوتیک ها میکروب های زنده مکمل غذایی هستند که با بهتر کردن بالانس میکروبی روده، اثرات مفیدی روی میزبان می گذارند و دارای اثرات ضدمیکروبی شناخته شده ای هستند، به این صورت که با باکتری های پاتوژن رقابت کنند و باعث مهار رشد آن ها می شوند. پروبیوتیک ها رفتارهای متفاوتی را نسبت به اسانس ها نشان می دهند. بعضی از اسانس ها باعث افزایش رشد پروبیوتیک و بعضی دیگر باعث کاهش رشد و حتی مهار پروبیوتیک ها می شوند. از آن جا که استفاده همزمان اسانس های گیاهی و پروبیوتیک ها در مواد غذایی روش جدیدی برای جلوگیری از رشد باکتری های پاتوژن به حساب می آید، هدف از این مطالعه، بررسی تحقیقات انجام شده در کشورمان در مورد تاثیر اسانس گیاهان دارویی بر عملکرد میکروارگانیسم های پروبیوتیک است.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مربوط به این تحقیق حاصل جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی نظیر Google Scholar ، Science Direct، Elsevier، PubMed، Magiran و SID از سال 2006 تا سال 2016 (دهه اخیر) و با استفاده از کلیدواژه های گیاهان دارویی، اسانس ها، پروبیوتیک و مهار رشد، medicinal plants، Essential oils ، probiotic و growth inhibition می باشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان داد که ترکیبات موجود در اسانس های گیاهی عملکردهای متفاوتی بر باکتری های پروبیوتیک دارا می باشند به این صورت که در بعضی موارد تقویت کننده و در مواردی مهارکننده رشد می باشند.
  استنتاج: اسانس حاصل از پونه، برگ زیتون، مالت، دارچین، سیر، شوید، سویا نعناع فلفلی و زیره سبز دارای اثرات مثبتی روی رشد باکتری های پروبیوتیک هستند، در حالی که اسانس گیاهان کرفس کوهی، آویشن شیرازی، کلپوره و استفاده همزمان اسانس کاکوتی کوهی و نعناع فلفلی دارای اثرات منفی روی رشد پروبیوتیک ها هستند.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، پروبیوتیک، مهار رشد
|
 • Shahram Ala, Ebrahim Salehifar, Razieh Avan, Sahar Ghasemishani Pages 1-11
  Background and
  Purpose
  Stress-induced hyperglycemia (SIH) is common in patients in intensive care units (ICUs). It is associated with adverse consequences such as increased length of stay in ICU, increased risk of infections, and high mortality. This study examined the prevalence of SIH and its therapeutic approach in an intensive care unit.
  Materials And Methods
  A retrospective descriptive-analytical study was performed using the medical records of patients in ICU in Imam Khomeini Hospital, Sari, Iran, 2013. All patients stayed more than 24 hours and experienced stress hyperglycemia were included in the study. The guidelines of American Association of Clinical Endocrinologists/American Diabetes Association (AACE/ADA), 2009 were used as standards for management of the SIH.
  Results
  Eight hundred medical records were evaluated. The mean age of patients was 59 ± 22 years. The rate of SIH was 5.7% in 667 non-diabetic patients. The most common cause for ICU admission was gastrointestinal disorders (34.2%). Among the patients with SIH, 63% had parenteral nutrition and 42.1% received corticosteroids. Sliding Scale Insulin (SSI) and infusion method were used in 26 (68.4%) and 12 patients (28.9%), respectively. The mortality rate was 44.7%.
  Conclusion
  Compared with other studies, lower prevalence of hyperglycemia in ICU was seen in current study, so, blood glucose monitoring (every 6 h) was associated with better outcomes. In this study, most of the patients received SSI, but according to the AACE/ADA guidelines, insulin infusion method is preferred for management of hyperglycemia. In order to reduce the episodes of hypoglycemia and mortality, insulin infusion method is recommended for controlling hyperglycemia.
  Keywords: stress hyperglycemia, mortality, sliding scale insulin, ICU, AACE, ADA guidelines
 • Mania Beiranvand, Shaaban, Ali Alizadeh, Saeid Haji Hashemi, Akbar Hasan Pour Pages 12-18
  Background and
  Purpose
  Seroma formation is a common complication after inguinal surgery and lymphadenectomy. Phenytoin as an antiepileptic medication has also antimicrobial effects that can accelerate wound healing and reduce pain. The aim of this study was to evaluate the role of phenytoin in prevention of seroma formation following inguinal lymphadenectomy.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 Wistar rats were divided into two groups. After inguinal lymphadenectomy the intervention group received topical phenytoin 1% and sterile normal saline 0.9%, while the control group received only normal saline. Ten days after surgery, the incidence and volume of seroma were determined and tissue samples were sent for histopathological examination. Data analysis was done in SPSS V.20 using Chi-square and Independent T-test.
  Results
  The results showed that edema (P=0.050) and congestion (P=0.001) were considerably lower in phenytoin group while fibrosis was significantly higher in this group (P=0.017). The mean volume of aspirated seroma in intervention group and controls was 0.73±0.24 and 1.31±0.27 ml, respectively (P=0.014).
  Conclusion
  Phenytoin can reduce edema and congestion in wound region and also leads to faster healing by increasing fibrosis. The topical application of phenytoin causes direct access of the medication to the target site and prevents the risk of systemic side effects.
  Keywords: lymphadenectomy, phenytoin, rats
 • Tayebeh Mohammadi, Elham Hoveizi, Lotfollah Khajehpour, Zahra Jelodar Pages 19-27
  Background and
  Purpose
  Cyclophosphamide (Cyclo) is a common chemotherapy medicine that reduces male fertility. Various antioxidant agents have been used to reduce the side effects of chemotherapy medicines. Zinc oxide nano particles (nZno) have been introduced as a potent antioxidant. This study aimed at investigating the protective effects of nZno on testis tissue structure in Cyclo treated mice.
  Materials And Methods
  We conducted an experimental study in which 15 adult male mice were divided into three groups (n=5 per group) and treated for 4 weeks as: 1) control: normal saline (0.1 cc daily), 2) treatment I: Cyclo (15 mg/kg, once a week) and 3) treatment II: Cylo (15 mg/kg kg, once a week) nZno (5mg/kg, daily) intraperitoneally. Twenty four hr after the last administration of drugs, the animals were euthanized and right testes were isolated and fixed. Five-micrometer testicular tissue sections were prepared according to routine histotechnique process and were studied by light microscope.
  Results
  Compared with the control group, cyclophosphamide reduced the diameter and septal epithelium thickness of the seminiferous tubuli, primary spermatocyte, spermatid, and spermatozoid (P≤0.05) while co administration of nZno with cyclophosphamide prevented these changes (P≤0.05). nZno also prevented the luminal extension and epithelial disorganization of seminiferous tubuli induced by cyclophosphamide.
  Conclusion
  nZno could prevent testicular tissue changes and reduction of spermatogenic cell counts induced by cyclophosphamide.
  Keywords: cyclophosphamide, zinc oxide, nanoparticles, testis, histology, mice
 • Fatemeh Abdollahi, Taraneh Geran Ouremi, Akram Barzegar, Jamshid Yazdani Charati Pages 28-38
  Background and
  Purpose
  Adolescent-mothers communication about reproductive health is one of the strategies that could decrease youth risky behaviors. This study aimed to find out the desire for communication, its level and content between adolescents and their mothers on reproductive health.
  Materials And Methods
  In a descriptive study, 655 high school girls in Mazandaran, Iran were selected via stratified sampling (2015-16). The level of communication between adolescents and their mothers or any problem on this, the desire to talk to mothers and their active interaction about reproductive health was examined by adapted standard questionnaires.
  Results
  The mean score for adolescent’s knowledge on reproductive health was 5.76±1.45 out of 10. The mean scores for level of communication between adolescents and their mothers, any problems in the communication and the desire to talk to mothers were 34.12± 6.10, 31.83± 4.31, and 7.58± 4.17, respectively. The main topics of talks were puberty (83.7%) and sexual relationship (15.5%). The maximum duration of talks was 5-10 minutes (33%) in the preceding six months (35.4%). About one third of the girls were satisfied with the talks to their mothers (34.5%) and felt comfortable in having a discussion with them about reproductive health (31.3%).
  Conclusion
  Most adolescents did not communicate with mothers about reproductive health and their knowledge on it was weak. The adolescent-mothers communication and solving any barrier on this should be addressed. Nevertheless, implementation of programs on reproductive health sensitize both adolescents and mothers on the importance of having communication about it.
  Keywords: reproductive health, adolescent, mothers, communication
 • Mohammad Sadegh Rezai, Masoumeh Bagheri, Nesami, Azin Hajalibeig, Fatemeh Ahangarkani Pages 39-49
  Background and
  Purpose
  Multiple drug resistance in Enterobacteriaceae has restricted the available options for treatment of infections caused by these bacteria. The aim of this study was to investigate the pattern of multidrug resistance and cross-resistance in Enterobacteriaceae causing nosocomial infections in intensive care units during 2014-2015 in eighteen governmental hospitals in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional descriptive study was performed in which antibiotic susceptibility test to routinely antibiotics was determined by MIC method and "broth micro-dilution” was done according to CLSI.
  Results
  A total of 35 strains including Klebsiella pneumoniae (24), Escherichia coli (6), and Enterobacter spp (5) were extended-spectrum β-lactamases producer. The prevalence of multidrug resistance in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Enterobacter spp were 95.83%, 66.6%, and 80%, respectively. Among the isolates 28.57% exhebited cross-resistance to aminoglycoside antibiotics and 40% were found with cross-resistance to third- and fourth-generation cephalosporins.
  Conclusion
  Regarding the high prevalence of multidrug resistance and the emergence of cross-resistance to different categories of antibiotics among Enterobacteriaceae causing nosocomial infection, more effective measures should be taken including implementation of infection control programs, isolation of patients infected by multidrug resistance bacteria, and antibiotic stewardship in hospitals.
  Keywords: multiple drug resistance, cross, resistance, nosocomial infections, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Enterobacter spp, intensive care units
 • Seyed Nouraddin Mousavinasab, Jamshid Yazdani Cherat, Babak Bagheri, Fatemeh, Sadat Bakhti, Seyedeh Zahra Bakhti Pages 50-56
  Background and
  Purpose
  Coronary artery disease (CAD) is the most common cause of death in many countries. Therefore, identification of risk factors for CAD is essential to carry out preventive measures. The aim of this study was using logistic regression model to determine the risk factors for cardiovascular disease in a population aged above 35 years.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out using the records of 477 patients over 35 years of age who had angiogram in Fatima_Zahra Heart Hospital in sari during 2015 to 2016. The information extracted included the age, gender, location, family history of premature CVD, smoking, body mass index (BMI), blood pressure, fasting blood sugar (FBS), total cholesterol, triglycerides (TG), HDL cholesterol, and LDL cholesterol. The patients were divided into two groups of with or without at least one vessel with stenosis above 50%. Logistic regression model was used to study the risk factors associated with CAD.
  Results
  The patients included 158 male and 319 female, mean age 58.45± 10.7 years. There were 268 (56.2%) cases who had at least one vessel with stenosis above 50%. The multivariate logistic regression model showed age (OR=1.57, P=0.003), gender (OR=7.38, P
  Conclusion
  The multivariate logistic regression model showed some factors such as gender, HDL cholesterol, triglycerides, fasting blood glucose and age as the main risk factors for developing CAD.
  Keywords: logistic regression, cardiovascular disease, coronary artery disease, risk factors
 • Atena Shiva, Farhad Sobouti Pages 57-64
  Background and
  Purpose
  The most effective way to achieve a correct diagnosis of oral lesions is appropriate biopsy and pathological examination. This study evaluated the concordance between clinical and histopathological diagnoses in patients with oral lesions.
  Materials And Methods
  A cross-sectional descriptive-analytic study was performed in 206 patients who had biopsies in a center for oral and maxillofacial pathology in Sari, Iran during 2011-2015. Demographic characteristics including age and gender were recorded. Also, consistency and color of the lesion, the biological process, anatomical location, exophytic or flat lesion, surface shape, peripheral or central, specialty of physicians and clinical diagnosis, and consistency with the histopathologic diagnosis were studied and analyzed by Chi-square and Fisher, Kappa test.
  Results
  Clinical diagnosis was consistent with histopathologic diagnosis in 77.1% of the cases. Correct clinical diagnosis in malignant lesions (75%) was more than that in benign lesions (72.7%). Compared with peripheral lesions, the diagnosis of central lesions was more in agreement with histopathologic diagnosis (81.1%), amongst which radicular cysts were diagnosed correctly in most of the cases (coefficient agreement: 92%). The most correct clinical diagnosis was in the smooth lesions (68.3%) and gum lesions (68.5%). The highest coefficient agreement with pathology results was observed in maxillofacial surgeons (86.5%).
  Conclusion
  A high rate of clinical diagnosis and pathology reports corroborated each other, nevertheless, significant rate of mismatch still exist which should decrease by suitable approaches.
  Keywords: clinical diagnosis, histhopathological finding, biopsy
 • Bahram Tahmasbi, Ghasem Abedi, Ehsan Abedini, Aliasghar Nadi, Mahmood Moosazadeh, Farideh Rostami Pages 65-75
  Background and
  Purpose
  The family physician is obliged to deliver qualified and comprehensive services according to the people`s need for provision, protection and improvement of their physical, mental, and social health. This study aimed at investigating patients’ satisfaction from urban family physician program in Mazandaran province, Iran, 2015.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 1500 patients were sampled through multi-level random method from several cities in Mazandaran province. Data was collected by a researcher-made questionnaire consisting of 6 dimensions and 30 items including services, services delivery, services accessibility, physicians, assistants and picture of services (5 items in each dimension). Its validity was confirmed by experts and its reliability was verified by internal consistency calculated for each dimension; 0.84, 0.86, 0.92, 0.79, 0.83, and 0.85, respectively.
  Results
  We found that patients were only relatively satisfied with physicians (P
  Conclusion
  According to this study, authorities in health care sector must work on increasing patients’ satisfaction with the urban family physician program to deliver better health care services.
  Keywords: satisfaction, patient, family physician
 • Mahya Sadeghi, Mohammad Esmaeil Akbari, Bahram Rashidkhani, Marjan Ajami, Yasaman Jamshidi, Naeini, Sayed Hossein Davoodi Pages 76-87
  Background and
  Purpose
  Despite studying the relationship between breast cancer and dietary factors in previous studies, ignoring the cancer phenotype can affect the association between diet and breast cancer. The aim of this study was to determine the association between dietary patterns and HER2 among Iranian women.
  Materials And Methods
  In a case-control study, 150 new cases with ductal or lobular in situ or invasive breast cancer and without a previous history of the disease were selected. Also, 150 age-matched controls were included in the study. Data including demographic characteristics, food frequency, and physical activity were recorded using relevant questionnaires. Also, the information regarding HER-2 factor was obtained from patients records. Factor analysis was used to identify major dietary patterns. The association between these patterns and breast cancer was examined by logistic regression analysis.
  Results
  Two major dietary patterns were identified. After adjusting for potential confounders, participants who had higher scores for unhealthy dietary patterns (mayonnaise, French fries, soft drinks, pickles, red or processed meat, potatoes, sweets and desserts) and healthy dietary patterns (fruits and fruit juices, vegetables, low-fat dairy products, spices, nuts, fish, egg, legumes and low intake of hydrogenated fats) were more (OR: 4.12, 95%CI: 2.31-7.3) and less (OR: 0.17, 95% CI: 0.30-0.95) prone to develop breast cancer, respectively. A healthy dietary pattern reduced the risk of HER-2 positive breast cancer (OR: 0.11, 95% CI: 0.04-0.25).
  Conclusion
  Healthy dietary pattern reduced the overall risk of breast cancer and was inversely associated with HER-2 positive tumors, indicating a poor prognosis of the disease.
  Keywords: breast neoplasm, dietary pattern, factor analysis, physical activity
 • Mohammad Khalaj, Ameneh Barikani, Mehran Ebrahimi Pages 88-97
  Background and
  Purpose
  Color vision deficiency is an X-linked recessive inherited disease that affects men more than women. The aim of this study was to determine the prevalence of color vision deficiency among patients with amblyopia aged 10 to 30 years old.
  Materials And Methods
  A cross-sectional population-based study was performed in 2846 participants, aged 10 to 30 years in 2013-15 attending the eye clinic in Boali Hospital, Qazvin, Iran. All participants completed a questionnaire and were examined by an optometrist and an ophthalmologist. The examinations included visual acuity (VA), refraction errors, and color vision test. Data was analyzed in SPSS ver.19 applying Chi-square and t tests.
  Results
  The participants were 36.54% male. The prevalence of amblyopia was 9.24%. Of the total participants, the prevalence of color vision deficiency was 0.98%. Among this population 53.57% were seen in amblyopic patients. Among individuals with amblyopia (n= 263) 15 were found with color vision deficits. There was a significant difference in prevalence of color vision deficiency between amblyopic and non-amblyopic individuals (P
  Conclusion
  There was significant difference in prevalence of color vision deficiency among patients with amblyopia and non-amblyopic participants.
  Keywords: amblyopia, color vision deficit, refractive errors
 • Mohammad Ali Gozashti, Pouran Daboui, Siavash Moradi Pages 98-107
  Background and
  Purpose
  Group poetry therapy has been implemented to overcome psychological problems associated with different diseases. Cancer seems to be one of the main targets for group poetry therapy. The aim of this study was to explore the effectiveness of group poetry therapy on the hope, quality of life, and some psychological problems in patients with breast cancer.
  Materials And Methods
  A sample of 60 participants were randomly divided into intervention (n=20) or control (n=40) groups. Eight sessions of weekly poetry therapy was carried out for the intervention group. Miller’s Hope Scale, EORTC-QLQ-C30, and DASS21 questionnaires were administered before initiation of therapy. Then, the intervention group completed the questionnaires at one week and two months after the intervention. IBM SPSS V. 21 was applied for data analysis.
  Results
  In this research, poetry therapy improved patient’s hope after one week and eight weeks of intervention (the score in both cases increased from 54 to 67, P= 0.03 and P= 0.05, respectively). Also, the scores for quality of life showed an increase from 186 to 197 after the intervention (P= 0.02 and P= 0.06 respectively). Moreover, physical complaints and stress decreased to some extent after the last session of therapy (P= 0.08 and P= 0.09, respectively).
  Conclusion
  This study showed that group poetry therapy as a preventive or palliative intervention could improve patient’s hope and quality of life and also reduce physical complaints and stress in short-term and medium-term.
  Keywords: poetry therapy, cancer, quality of life, hope, stress
 • Mohammad Yousef Mogaddam, Rouhullah Dehghani, Ahmad Ali Enayati, Mahmoud Fazeli, Dinan, Babak Vazirianzadeh, Jamshid Yazdani, Cherati, Farzad Motevalli Haghi Pages 108-118
  Background and
  Purpose
  Venomous bite and specific morphological features of scorpions are the most important reasons for paying attention to scorpions. Anxiety and stress caused by scorpions and their stings are amongst the important health issues in many countries especially in Iran. This study was conducted on scorpions’ fauna in Darmian County, South Khorasan province, Iran.
  Materials And Methods
  In this study, 21 districts in Darmian were sampled including plains, mountains, residential, non-residential, rural and urban areas. Sampling effort was conducted monthly in 2015-16. Scorpions were collected by actively searching in day and night using pitfall trap. The specimens were identified by appropriate identification keys.
  Results
  Totally 685 specimens were collected. Five species including Mesobuthus eupeus, M. caucasicus Androctonus crassicauda, Orthochirus scrobiculosus, and Compsobuthus matthiesseni were identified from Butidae family. The most frequent species was M. eupeus (n= 373, 54.5%), while A. crassicauda (n= 22, 3.2%) was recognized as the least frequency species.
  Conclusion
  Androctonus crassicauda (black scorpion) was found as the most dangerous species in Iran, so, alongside care programs for scorpionism in Darmian, prescription of anti-scorpion serum in cases stung by scorpion should be done by considering the coloring of scorpion and residential area of injured person.
  Keywords: scorpion, funa, Darmian, Southern Khorasan, Buthidae
 • Abolfazl Iranikhah, Javad Shapouri, Akram Heidari, Mohammad Aghaali, Hanieh Hajian Pages 119-126
  Background and
  Purpose
  Nonalcoholic fatty liver disease is one of the most common causes of chronic liver disease and is a major public health problem worldwide. In recent years, the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease has increased in children and adolescents. This study aimed to investigate the effect of silymarin on children with nonalcoholic fatty liver disease.
  Materials And Methods
  In this randomized crossover clinical trial, 40 children with nonalcoholic fatty liver disease were divided into two period treatment groups. Patients in group A received 140 mg silymarin capsules, three times a day in the first three months, and after one-month washout period they received placebo for three months. Group B received placebo at first and then silymarin. Liver enzymes, LDL, HDL and triglyceride levels were measured at baseline and after the first and second stages. At the end of three months, the patients underwent ultrasonography.
  Results
  The study included 36 boys and 4 girls. After treatment with silymarin no significant changes were seen in weight, AST, ALT, HDL, LDL and TG levels of patients compared with those of the control group (P>0.05). However, fatty liver grade decreased significantly after treatment with silymarin (P=0.02).
  Conclusion
  As previous studies on adults, our results showed beneficial effects of silymarin on reducing fatty liver grade in children with nonalcoholic fatty liver disease. Larger studies with longer treatment periods are recommended in order to achieve comprehensive results.
  Keywords: non, alcoholic fatty liver, silymarin, child, cross, over studies, clinical trial
 • Mohamadreza Massoudinejad, Mohammad Rafiee, Mohammad Ali Esmaeili, Mohsen Mohseni, Asma Aliyari Pages 127-135
  Background and
  Purpose
  Access to safe drinking water is of the utmost importance in public health around the world. Presence of contaminants, such as secondary bacterial growth and endotoxins could reduce the quality of water resources. This study aimed at investigating the occurrence, seasonal variation, and removal of endotoxins in a conventional water treatment plant (WTP) in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  A total of 36 samples was collected on a monthly basis from raw water and treated water in each uint of Tehran-pars drinking WTP during summer and fall (2015). Endotoxin concentrations were assessed using the Endpoint Chromogenic Limulus Amebocyte Lysate (LAL) detection method. Furthermore, turbidity, heterotrophic plate count (HPC) and pH measurements were done to assist in the analysis of data.
  Results
  The mean values for the total endotoxin activities in summer and fall in the raw water were 44-54.5 and 17.62-54.5 Eu/ml, respectively. The results demonstrated a 34% decrease in endotoxin activity following the full-scale treatment process at the WTP. The highest concentration of endotoxin was detected in summer. Coagulation, clarification and sand filtration resulted in the highest endotoxin removal (38.16 %), while chlorination contributed to the concentration of total endotoxins by 5.6-6.7%.
  Conclusion
  Water treatment processes aiming at the removal of particulate matter in the WTP revealed the most effective removal rates of total endotoxins. However, endotoxin contamination exists in the drinking water treated.
  Keywords: endotoxin, water treatment plant, LAL test, cyanobacteria, gram negative bacteria
 • Malihe Keshvari, Dariush Hamidi Alamdari, Salman Soltani, Atena Aghaee, Mohsen Ebrahimi, Masoud Yousefi Pages 136-143
  Background and
  Purpose
  Vesico-ureteral reflux (VUR) is one of the most common diseases encountered by urologists. Ureteral re-implant has been the only method of surgery for VUR correction. In recent years endoscopic injection of several agents (bulking agents) has been proposed as a treatment. The aim of this study was to evaluate the therapeutic efficacy of endoscopic subureteric injection of total blood nucleated cells and platelet.
  Materials And Methods
  A clinical trial was done in 17 patients with VUR aging 18-35 years old in Mashhad Imam Reza Hospital, Iran, 2012-2015. The participants were randomly selected and placed under endoscopic injection following voiding cystourethrography (VCUG). Three months later the patients were evaluated using clinical findings, urine culture and VCUG. If the VUR persisted, the second injection was performed three months after the first one.
  Results
  There were 17 patients including 13 females and 4 males, mean age 22.8 ± 4.9 years. The procedure achieved success in 89% of renal units after the first injection and 94% after the second one. We observed no major complications.
  Conclusion
  Our pilot interventional clinical trial showed that endoscopic injection of total blood nucleated cells and platelets is an effective method for treatment of VUR in adult patients.
  Keywords: Vesico, Ureteral Reflux, blood platelets, cell, tissue, based therapy, injections, treatment outcome
 • Asghar Mohammadi, Seyyed Reza Hosseini, Fard, Abazar Roustazadeh, Mohammad Naiafi, Abdollah Amirfarhangi Pages 144-151
  Background and
  Purpose
  Coronary artery stenosis is a progressive process associated with artery calcification. Although the role of matrix Gla protein (MGP) is not completely clear but its expression in vascular smooth muscle cells (VSMCs) and sub-endothelial macrophages suggests a role in vascular calcification. The rs1800799 is one of the polymorphisms oriented within transcription factor elements in the promoter region of the MGP gene that may modify MGP expression patterns resulting in artery calcification. In this study, we examined the serum level and rs1800799 polymorphism of MGP gene promoter in patients with stenosis of coronary artery in Tehran.
  Materials And Methods
  One hundred sixty three individuals undergoing coronary angiography were divided into two groups: patients (n=100) and controls (n=63). The lipid profile, serum MGP concentration and rs1800799 genotypes were measured by routine laboratory, ELIZA, and RFLP-PCR assays, respectively.
  Results
  In this study, we observed positive relationships between the two groups in LDL, total cholesterol, and TG levels (P 0.05). Also, genotype and allele distributions did not differ significantly between the cases and controls (P> 0.05). Furthermore, the serum levels of MGP were not significantly different between genotypes (P> 0.1).
  Conclusion
  In this study, the rs1800799 genotype distribution and serum MGP value were not significantly associated with coronary heart disease. Moreover, the serum MGP level showed no major role in the progression of coronary artery stenosis.
  Keywords: stenosis, MGP, rs 1800799 polymorphism
 • Atenolol Absorption by Multi-wall Carbon Nanotubes from Aqueous Solutions
  Bahare Dehdashti, Mohammad Mehdi Amin, Hamidreza Pourzamani, Mohammad Hassan Ehrampoush, Mehdi Mokhtari Pages 152-170
  Background and
  Purpose
  Removal of emerging pollutants from water and wastewater is a great concern in environmental issues. In this study the Taguchi method as one of the major methods for experimental designs was used to assess the removal of atenolol from aqueous solution by multi-wall carbon nanotubes.
  Materials And Methods
  In an experimental study in a batch system to investigate the factors affecting atenolol absorption (pH, contact time, absorbent dose, and initial concentration of atenolol) Taguchi design was used in four levels with L-16 matrix. The properties of the absorbent were determined using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Transmission Electron Microscopy (TEM). The absorption isotherm models were analyzed by Design Expert 6.
  Results
  The optimum conditions for pH, contact time, MWCNT dose and initial concentration of atenolol to affect the absorption on multi-walled carbon nanotubes were 7, 20 minutes, (0.5 gr/l), and (10 mg/l), respectively. The removal efficiency and absorption capacity in optimum condition were 94.8% and 16.76 mg g-1, respectively. The data was evaluated by absorption models such as Langmuir, Freundlich and Dubinin Radeshkevich. The equilibrium data was well fitted with Freundlich model (R2=0.93).
  Conclusion
  This study showed that multi-walled carbon nanotubes as an effective absorbent have a high potential to remove atenolol from water and wastewater.
  Keywords: emerging pollutant, absorption process, atenolol, multi, walled carbon nanotubes
 • Fatemeh Ramezani Noroozani, Dorna Ojinejad, Ali Ghorbani Ranjbary Pages 171-179
  Background and
  Purpose
  Nitrite is used for preserving food, especially in processed meat products. Processed foods containing nitrite are highly used in many countries. This harmful substances in water, soil and ecosystem endanger the health of people. In this study, we examined the effect of sodium nitrite on liver enzymes and histological structure of the liver in streptozotocin-induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this study, 60 adult male Wistar rats were divided into six groups (n= 10 per group): a control group, experimental groups receiving 175 and 350 mg/kg/day sodium nitrite, a diabetic control group, and diabetic groups receiving 175 and 350 mg/kg/day sodium nitrite for 60 days. Diabetes was induced in rats by intraperitoneal administration of streptozotocin (65 mg/kg). Blood samples were collected after anesthesia and the serum AST, ALP, and ALT were measured. Also, liver tissues were removed to investigate the histological changes. Statistical analysis was done by one way variation and student’s ANOVA Test. P values less than 0.05 were considered significant.
  Results
  The AST, ALP, and ALT levels significantly increased in diabetic groups and the group receiving 175 and 350 mg/kg sodium nitrite (P
  Conclusion
  The results showed that sodium nitrite can induce adverse effects on the liver, especially on the liver in diabetic rats.
  Keywords: sodium nitrite, liver enzymes, streptozotocin, rats
 • Mohammad Reza Amiresmaili, Zohre Anbari, Alireza Mohammadi, Saeed Amini Pages 180-191
  Background and
  Purpose
  In order to improve the efficiency, effectiveness and quality of health care services, it is necessary to manage their organizational knowledge and information. In this paper, the readiness of Iran’s health centers for establishing knowledge management was studied.
  Materials And Methods
  We conducted a descriptive study in which the status of some indicators for the establishment of knowledge management was studied. The indicators included the leadership, human resources, technology, culture, structure and processes of Iran’s health care centers. A questionnaire was administered that consisted of items scored according to Likert scale from very high (5) to very low (1). The research population included the managers and administrators in health centers who were selected from 15 provinces. Data analysis was done in SPSS V.16.
  Results
  The indicators of information technology 3.24±1.06, organizational processes 3.21±1.04, human resources 3.21±0.93, organizational structure 3.19±0.84, and organizational leadership 3.16±1.05 were in appropriate state for establishing knowledge management. But the organizational culture 2.91±0.99 was found to have inappropriate condition.
  Conclusion
  Health policy makers are needed to plan for enhancing health care centers readiness for establishing knowledge management. The poor state of health centers in organizational culture calls for appropriate planning to improve its sub-indicators such as creativity and critical thinking, collaboration between experienced staff and newcomers, institutionalization of knowledge among the staff, supporting innovation in knowledge and teaching methods, and performance evaluation based on the individuals’ contribution in the organization.
  Keywords: knowledge management, establishment, health center
 • Leila Sabz Makan, Mahmoud Ghasemi, Mohammad Asghari Jafar Abadi Pages 192-202
  Background and
  Purpose
  Tobacco use has an increasing trend. This study aimed at comparing the processes of motivation theory in the prediction of tobacco use in male high school students in Noshahr, Iran.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried out in 440 high school students in Noshahr. The subjects were chosen through stratified random sampling. Data was collected using a questionnaire consisting of demographic questions and 55 items based on the constructs of protection motivation theory. The reliability and validity of the questionnaire was confirmed. Data analysis was done in SPSS applying Pearson correlation coefficient and linear regression tests.
  Results
  The processes of coping appraisal (β=0.40) and threat appraisal (β=-0.19) could together predict 22.9% of the will for not using tobacco. The prediction rate of tobacco use behavior by these two processes was 25.6% in which the role of coping appraisal (β=-0.33) was more predominant than that of the threat appraisal (β=0.31).
  Conclusion
  The present study showed that the cognitive intervening process of coping appraisal is more successful in the prediction of the protection motivation and tobacco use behavior. So, enhancing self-efficacy and efficiency of response and reducing the perceived costs for not using tobacco among the students could be used as a principle that aims at reducing tobacco use.
  Keywords: coping appraisal, threat appraisal, protection motivation, tobacco use behavior
 • Maryam Seyyed Majidi, Farhad Dabbagh Sattari, Roghaieh Faeli Ghadikolaei, Hemmat Gholinia Pages 203-210
  Background and
  Purpose
  Periodontitis and gingivitis are inflammatory diseases in supporting tissues of tooth. Mast cells are inflammatory cells that can participate in destruction of connective tissue in periodontal diseases. In this study we evaluated mast cells count in gingival tissues in individuals with periodontal diseases and compared that with those in healthy people.
  Materials And Methods
  This case-control study was done in 60 samples obtained from patients with advanced periodontitis (n=15), moderate periodontitis (n=15), gingivitis (n=15), and healthy tissue samples (n=15, control group). Biopsy specimens obtained during flap and crown lengthening surgery were stained with toluidine blue and hematoxylin eosin.
  Results
  Mast cells count were significantly different between four groups (P0.05). Also, mast cells count did not reveal any significant difference between advanced periodontitis and moderate periodontitis (P>0.05). Moreover, we found no significant relationship between mast cells count and degree of microscopic inflammation (P=0.09)
  Conclusion
  Mast cells are believed to play a role in pathogenesis of periodontal diseases, but further studies are suggested to clarify this role.
  Keywords: mast cells, periodontal disease, periodontitis, gingivitis
 • Fariba Zafari, Morteza Sadeghi, Ehsan Moghanloo, Mehrdad Bakhtiyari Pages 211-218
  Background and
  Purpose
  Application of three-dimensional scaffolds with the ability to simulate a three-dimensional in vivo environment has opened new perspective on targeted differentiation and therapeutic use of stem cells. In this study we examined the compatibility of CD93 stem cells with biodegradable pcl- gelatin scaffold.
  Materials And Methods
  In this experimental study, three-dimensional scaffolds made of PCL -gelatin using electrospining synthesis and its molecular structure was tested by SEM electron microscopy. The scaffold surface was disinfected by UV ray. The hematopoietic CD93stem cells of those isolated previously were divided into two groups including normal cultured (plate) and culture on scaffolds (scaffold cell). The survival and growth of the cells were measured through MTT assay and electron microscopy at 7, 14, and 28 days after culturing.
  Results
  Electron microscopic analysis on the seventh day showed appropriate adhesion of CD93 cells on scaffold fibers and secretion of extracellular matrix. Survival rate of the cells at 7, 14, and 28 days after culturing were not significantly different between the two groups. But at the same days significant differences were observed in the Scaffold Cell group (P
  Conclusion
  This study suggests that PCL nanofiber scaffolds has high compatibility with CD93 stem cells and proximity to this scaffold lead to increased survival and growth of the cells. Further studies on the treatment of tissue damage and scarring by CD93 stem cells using this scaffold can be effective in increasing treatment efficiency.
  Keywords: nano-fiber scaffold, polycaprolactone, CD93 stem cells, growth, reproduction
 • Siros Kabodi, Elias Salimi, Hossain Kavoussi, Ali Ebrahimi, Hossain Ashtaria, Nader Rajabi Gilan, Maryam Shirzadi Pages 218-229
  Background and
  Purpose
  The increasing growth of cosmetic surgeries, especially Botox has raised the need for further attention to this cosmetic treatment. The current study investigated the role of body image, social support and religious beliefs in predicting Botox cosmetic surgery in Kermanshah.
  Materials And Methods
  This causal-comparative study was performed in two groups of Botox applicants (n=330) and those who were interested in having Botox cosmetic surgery (n=310) attending skin care and beauty clinics. They were selected by convenient sampling in Kermanshah, Iran, 2014. Data was collected using three questionnaires: the Santa Clara Strength of Religious Faith (1997), the Zimet's Perceived Social Support (1998) and the Appearance Schemas Inventory developed by Cash (1990). Data analysis was done in SPSS V.19 applying discriminate analysis.
  Results
  Significant difference was found between the two groups in predictive variables (P
  Conclusion
  According to this study, the body schema of body appearance, social support by significant others, and perceived support by family play significant roles in predicting cosmetic surgeries.
  Keywords: body image, perceived social support, religious belief, Botox
 • Mahboubeh Masoumbeigi, Mehran Mohseni, Hossein Akbari, Akbar Ali Asgharzadeh Pages 230-239
  Background and
  Purpose
  Knowledge on the risks of radiation during diagnostic imaging is necessary to protect patients against the hazards of ionizing radiation. The aim of this study was to investigate the level of knowledge of interns, radiology residents, radiology students, and staff about radiation doses received by patients in radiological examinations.
  Materials And Methods
  During a cross-sectional study, 163 individuals (interns, radiology residents, students, and staff in Kashan University of Medical Sciences) were asked to identify the average dose of radiation received by patients. A researcher-made questionnaire was administered. Average of correct answers in the groups was analyzed using the SPSS 16 software. The scores above 75%, 75-50%, 50-25%, and below 25% were considered as very good, good, moderate, and poor levels of knowledge, respectively.
  Results
  The mean scores for the level of knowledge about the dose received by patients were 57.9±2.45% and 52.4±2.65% in the staff and radiology students, while it was 35.35±-1.65% and 41.35±6% in interns and residents, respectively.
  Conclusion
  In this study most of the radiology staff and students had good levels of knowledge about the radiation dose received by patients during diagnostic radiological methods. Therefore, revising curricula with more emphasis on radiation protection is recommended for medical interns and residents.
  Keywords: knowledge, radiation, received dose, radiology staff
 • Javad Malekadeh, Aliyeh Pasandideh, Mohammadreza Ehsaee, Seyyed Reza Mazlum, Mohammad Abouee, Mahbube Yazdani Pages 240-249
  Background and
  Purpose
  This study aimed at comparing the influences of airway pressure release ventilation (APRV) and Synchronized Intermittent Mechanical Ventilation (SIMV) on cerebral hemodynamic and intracranial pressure in patients with traumatic brain injuries.
  Materials And Methods
  A clinical trial was carried out in 40 patients with traumatic brain injuries in the intensive care unit in Kamyab neurosurgery Hospital, Mashhad, Iran. The patients meeting the study inclusion criteria were randomly assigned into two groups; intervention (APRV, n= 20) and control (SIMV, n= 20). The ICP, CPP, MAP, pulse pressure and heart rate in both groups were measured before and after conditioning. Analysis of data was done using independent t-test in SPSS V.22.
  Results
  The mean ICP remained unchanged in both groups (P= 0.421). After the intervention, the CPP, MAP, heart rate, and pulse pressure in APRV group were not significantly different compared with those in the two groups before the intervention (P> 0.05).
  Conclusion
  The results showed APRV as a safe mode that can be beneficial in patients with traumatic brain injury without concerns for increased intracranial pressure and hemodynamic disorders.
  Keywords: traumatic brain injury, intracranial pressure, airway pressure release ventilation, cerebral perfusion pressure
 • Shamsi Darabi, Mohammad Taghi Mohammadi, Ali Noroozzadeh Pages 250-264
  Background and
  Purpose
  Overproduction of free radicals after brain ischemia exacerbates brain infarction and edema specifically during early reperfusion. The scavenging property of water-soluble fullerene derivatives is proven, so, the aim of this study was to evaluate the effects of fullerenol nanoparticles on brain infarction and edema, especially oxidative damages during reperfusion in an experimental model of stroke.
  Materials And Methods
  The experiment was performed by three groups of rats (n=24): sham, control ischemia, and ischemic treatment. Brain ischemia was induced by 90 min middle cerebral artery occlusion (MCAO) followed by 24 hours reperfusion. The rats received fullerenol (10 mg/kg IP) immediately after termination of MCAO. Neurological deficit score (NDS), infarct volume, brain edema, and brain content of malondialdehyde (MDA) were assessed 24 hours after termination of MCAO.
  Results
  MCAO induced neurological dysfunction (3.20±0.20), brain infarction (527±59 mm3), and brain edema (3.83±0.53%) in control ischemic group. The content of MDA increased in ischemic brain (5.30±0.11µg/mg protein) compared with that in non-ischemic brain (0.74±0.34µg/mg protein). Administration of fullerenol in ischemic treated rats significantly reduced neurological dysfunction (2.01±0.22), brain infarction (106±33 mm3) and brain edema (1.70±0.74%). Also, fullerenol decreased the MDA content of ischemic treatment group (0.78±0.16µg/mg protein) compared with that of the control ischemic group.
  Conclusion
  Our findings indicate that fullerenol nanoparticles, as a potent antioxidant, effectively reduce reperfusion-induced brain injury and brain edema possibly through scavenging property of free radicals.
  Keywords: ischemic stroke, fullerenol, oxidative stress, brain infarction, brain edema
 • Ali Azari, Mehdi Salari, Mohammad Hadi Dehghani, Mahmoud Alimohammadi, Hamidreza Ghaffari, Kiomars Sharafi, Nabi Shariatifar, Mansur Baziar Pages 265-281
  Background and
  Purpose
  2,4 dichlorophenol is one of the most important components of organochlorine. High resistance against degradation, creating odor and taste in water, high toxicity and being carcinogen have made this pollutant a great concern. Current study batch was done to investigate the adsorption of 2,4 dichlorophenol onto Magnetic Graphene Oxide Particles (MGO NPs).
  Materials And Methods
  The adsorption behavior of 2,4-dichlorophenol was studied in a series of batch experiments as a function of pH (3-11), contact time (0-120 min), and pollutant concentration (10-125 mg/L) at three different adsorbent dosages (0.1-1 g/L). Finally, pseudo-first-order, pseudo-second-order kinetic, Langmuir and Freundlich isotherm models and adsorption thermodynamic were studied in optimized conditions.
  Results
  The results revealed in optimized conditions (pH=5, contact time=15 min, pollutant concentration= 10mg/l and adsorbent dose=0.75 g/l) maximum adsorption capacity and removal efficiency of 2,4-dichlorophenol were 84.74 mg/g and 100%, respectively. Langmuir isotherm (R2=0.9987) and pseudo-second-order (R2=0.9992) models were proved to be the best in describing the adsorption data. The thermodynamic parameters showed that the adsorption process was endothermic (ΔG= 57.7 to 119.15) and spontaneous (ΔG= -1.15 to -9.44).
  Conclusion
  MGO NPs have extended capabilities such as easy and rapid separation from sample and high potential in removing 2,4 dichlorophenol, so, it can be introduced as an appropriate adsorbent for removal of this pollutant from water and wastewater.
  Keywords: 2, 4 dichlorophenol, magnetic graphene oxide, wastewater, adsorption
 • Seyed Masoud Rezaeijo, Bijan Hashemi, Seied Rabi Mahdavi Pages 282-289
  Background and
  Purpose
  In-vivo dosimetry is used to ensure accurate delivery of dose to tumors during radiotherapy. This study aimed at measuring the entrance doses without the build-up cap for patients undergoing 15MV radiotherapy and determining the percentage errors between doses measured by films and those calculated with a treatment planning system (TPS).
  Materials And Methods
  The study was performed on 30 patients with brain tumor undergoing radiotherapy by 15MV photons of a Siemens linac. A novel method was developed for in-vivo dosimetry, without the need to use build-up caps and was used to estimate conversion coeficients in a solid water phantom for various irradiation conditions with and without a 30º wedge for 5×5, 10×10, and 15×15cm2 field sizes and 80, 90 and 100cm SSDs. The conversion coeficients provided ratios of surface doses measured by gafchromic films to those of an ioniztion chamber for various conditions.
  Results
  For 4 patients, more than 5% error was noted in in-vivo doses. The mean and standard deviation of errors between the doses measured and those calculated with TPS for the patients’ skulls were -2.23% and 3.36%, respectively. The conversion coefficients increased by increase in field size and decrease of SSD. The conversion coefficients for all irradiation conditions were greater for the fields with the wedge than those without it.
  Conclusion
  The novel dosimetry method developed for measuring the entrance dose without any need to use build-up caps usual in conventional dosimetry methods, not only makes no disruption in the dose reached to patient’s treatment volume, but also provides an accurate estimation of entrance dose in clinical situations.
  Keywords: in, vivo dosimetry, EBT3 gafchromic film, build, up cap, entrance dose, conversion coefficient
 • Esfandiar Heidarian, Sayed Asadollah Amini, Akram Abbasi, Veldani, Keihan Ghatreh, Samani Pages 290-300
  Background and
  Purpose
  Interleukin-6 (IL-6) causes the progression of prostate cancer through pSTAT3, pERK1/2, and pAKT cell signaling proteins. Quercetin, an herbal antioxidant, has anti-tumor effect. The aim of this study was to evaluate the effects of quercetin on IL-6 gene expression, and the above cellular signaling proteins in PC3 prostate cancer cells.
  Materials And Methods
  In this experimental study, PC3 cells were treated with different concentrations of quercetin at 0, 10, 50, and 100 μM. Then, IL-6 concentration was determined in cell culture media. Also, total RNA and the cellular signaling proteins aforementioned were extracted from PC3 and used for determining IL-6 gene expression by quantitative real-time RT-PCR and western blot analysis, respectively.
  Results
  The quercetin IC50 for PC3 prostate cancer cells was 100 μM. Elevation of quercetin concentration in cell culture media increased the IL-6 gene expression and protein synthesis. At 50 and 100 μM of quercetin, IL-6 protein synthesis increased significantly (P
  Conclusion
  The effects of quercetin on PC3 cells could have resulted from reduction of pSTAT3, pERK1/2, pAKT, induction of the oxidative stress and generation of reactive oxygen species. Therefore, quercetin can be considered as a useful therapeutic agent in treatment of prostate cancer.
  Keywords: interleukin-6, cell line PC3, prostate cancer, quercetin, pSTAT3, pERK1, 2, pAKT
 • Asghar Jonidi Jafari, Roshanak Rezaei Kalantary, Emad Dehghanifard, Amir Hossein Mahvi, Mohammd Ali Faramarzi, Ebrahim Mohammadi Kalhori Pages 301-311
  Background and
  Purpose
  2, 4-dinitrophenol (2,4-DNP) is categorized as one of the priority pollutants that is used in pharmaceutical and chemical industries, pesticides, etc. In this study we aimed at investigating the biodegradation of 2,4-DNP by immobilized laccase on nano-porous silica beads.
  Materials And Methods
  An experimental study was conducted in which the enzyme was chemically cross-linked on the nano-porous silica beads. Temperature (40-60 ˚C), contact time (2-12 h), mediator concentration (1-3 mM), pH (4-6) and initial pollutant concentration (10-30 ppm) were considered. The high performance liquid chromatography was applied to measure the degradation of the pollutant.
  Results
  The maximum removal of 2,4-DNP (91%) was achieved at T=50˚C, 2,4-DNP concentration of 10 ppm, mediator concentration of 1 mM, pH=5 and 12h contact time. ANOVA analysis showed that contact time and pH had the most and lowest effect on the process efficiency, respectively.
  Conclusion
  2,4-DNP was effectively degraded by laccase. The reusability and resistibility of the enzyme improved through immobilization. The immobilized laccase on nano-porous silica beads could be applied to remove a wide range of phenolic pollutants.
  Keywords: laccase, biodegradation, nano, porous silica, 2, 4, DNP, aqueous solution
 • Elham Shafiei, Esmaeil Fakharian, Abdollah Omidi, Hossein Akbari, Ali Delpisheh Pages 314-323
  Background and
  Purpose
  Cognitive problems after traumatic brain injury may affect all aspects of life in injured people. One of these problems is visuospatial working memory deficit which was investigated in this study on patients with mild head injury.
  Materials And Methods
  We conducted a cohort study in 60 patients with mild traumatic brain injury (MTBI) and 60 healthy cases in Trauma Research Center (TRC) affiliated with Kashan University of Medical Sciences, Iran. The subjects were followed for 6 months after which Benton Visual Retention Test (BVRT) (form C, administration methods A and D) was used for their assessment. T test, Chi-square test and repeated One-way ANOVA were used for the analysis of data. P≤0.05 was considered significant.
  Results
  The two groups were significantly different in their correct scores in administrations A and D of Benton test (P≤ 0.05). The results indicated a correlation between the sites of injury and number of correct scores in visual memories of MTBI patients (P=0.003).
  Conclusion
  Impaired spatial visual memory in MTBI patients in concordance with other findings in this field are in favor of significant functional problems in this group which mandates a more prolonged systematic approach and better follow up plans to overcome many hidden difficulties these people experience.
  Keywords: traumatic brain injury, visual, spatial working memory, Benton Visual Retention Test
 • Mahboobeh Hatami, Ghahraman Mahmodi, Ghasem Abedi Pages 324-328
  Background and
  Purpose
  Nowadays, human and financial losses caused by natural and non-natural disasters have a great impact on human health. This research was conducted to determine the ability of selected hospitals in crisis management according to the World Health Organization.
  Materials And Methods
  A descriptive study was done in which the authorities (n=45) in three selected hospitals (Razi, ValieAsr, and Shafa) in Mazandaran province, Iran were participated in 2015. Data was collected by world Health Organization check-list and was analyzed using numerical taxonomy in Excel software.
  Results
  The check-list included five scales: general information, identification of the risks and the level of functional safety, structural safety, and non-structural safety. Compared with two public hospitals (Razi and ValieAsr) the overall safety level in private hospital (Shafa) was higher (57.84%). Considering the ranking and developmental status, except Vali-Asr hospital (0.5 0.75).
  Conclusion
  This study showed the need for a standard management system in crisis management and serious attention to general indices, risks and safety levels in hospitals.
  Keywords: ability, hospitals, crisis management, safety, risks
 • Vahid Mokhberi, Valiolla Habibi, Maryam Nabati, Babak Bagheri, Alireza Khalilian, Mozhdeh Dabirian, Samad Golshani, Ali Asghar Farsavian, Rozita Jalalian, Gazal Mokhberi Pages 329-335
  Background and
  Purpose
  Type A acute aortic dissection is a serious life-threatening condition that requires emergency surgery. Development of complications and operative management may be affected by various factors. The aim of this study was to evaluate the risk factors and outcomes after surgical treatment of acute type A dissection.
  Materials And Methods
  A Cross-sectional descriptive study was done in two phases during March 2010 and June 2015, in Fatemeh Zahra Hospital, Sari, Iran. The research population included the patients who had surgery for treatment of type A acute aortic dissection. In phase I a checklist was completed (using the patients records, n=25) that consisted of demographic, clinical and imaging data, and the information that was recorded during the operation. In next phase, laboratory analysis and postoperative echocardiography were conducted for seven patients.
  Results
  Phase I showed that none of the patients had Marfan syndrome, history of hyperlipidemia and diabetes. Frequency of other risk factors (history of hypertension, history of smoking, chronic pulmonary disease, renal failure, cardiac surgery, aortic arch involvement, bicuspid aortic valve, and cardiac tamponade) were found to be different in patients. In phase II, we observed death in three cases after being discharged from the hospital and prediction of morbidity rate was not possible due to low number of samples.
  Conclusion
  In this study, Gender and functional class were found as the risk factors in patients who had syrgery for acute aortic dissection.
  Keywords: type A aortic dissection, mortality, morbidity, surgery
 • Rahelah Zafarian, Ghasem Abedi, Ghahraman Mahmoudi Pages 336-340
  Background and
  Purposes
  Several indices are involved in determining the levels of development in a country or a region. Among them, the most important is believed to be the health equity. The purpose of this study was to assess the level of health equity in selected cities in Mazandaran province, Iran, 2014.
  Materials And Methods
  A descriptive-analytic research was carried out in five cities in Mazandaran province including Babolsar, Sari, Tonekabon, Amol, and Noshahr. Relevant information was obtained from the management and planning organization database and health networks in these cities. Taxonomy was used for ranking the cities.
  Results
  The level of development in different indices ranged as follows: mortality and birth: 0.57 in Noshahr to 0.86 in Sari, disease and accidents: 0.50 in Amol to 0.88 in Tonekanon, environmental health and work: 0.69 in Sari to 0.89 in Babolsar, family health and education: 0.26 in Sari to 0.82 in Amol, and social welfare: 0.82 in Sari to 0.96 in Tonekabon.
  Conclusion
  In this study none of the cities studied had an appropriate level in mortality and birth, and health and social welfare indices. Therefore, efforts should be made to facilitate services that could enhance these developing indices.
  Keywords: health equity, development level, numerical taxonomy, Mazandaran
 • Samira Ekrasarian, Fereshteh Rostami, Jamshid Yazdani Charati, Fatemeh Abdollahi Pages 341-345
  Background and
  Purpose
  The use of medicinal plants are suggested during pregnancy. In this study we aimed at assessing the knowledge, attitude, and practice of pregnant women on using medicinal plants during pregnancy in Sari, Iran.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, 307 postpartum women referring to health centers were recruited in 2014. Data was collected using a validated questionnaire consisting of socio-demographic information and some items about the knowledge, attitude and practice on the use of medicinal plants during pregnancy. The data was analyzed using descriptive analysis, Chi-square and t-test.
  Results
  The most familiar medicinal plants were mint (96.7%), sour orange blossom (89.6%), and cinnamon (85.7%). The most common reasons for using such plants during pregnancy were that they were believed to be safe and having no complications (80.5%). Almost half of women (48%) used at least one of these plants throughout their pregnancy of which mint (31%), sour orange blossom (28.5%) and sisymbrium sophia (22%) were the most common. Use of medicinal plants was advised to majority of the women by their mothers (37.8%). The majority of women (95.7%) had positive attitude towards using medicinal plants in pregnancy.
  Conclusion
  Use of medicinal plants during pregnancy is increasing and expectant mothers are positive about such uses. On the other hand, there is a lack of information about using medicinal plants in this time, therefore, raising the awareness of women and health care providers on advantages and disadvantages of medicinal plants during pregnancy is recommended.
  Keywords: medicinal plant, attitude, knowledge, practice, pregnancy
 • Seyed Mohsen Hosseini Daghigh, Hamid Reza Baghani, Seyed Mahmoud Reza Aghamiri, Seyed Rabi Mahdavi Pages 346-351
  Background and
  Purpose
  Dose calculations in trachea HDR brachytherapy treatment planning systems are greatly based on TG-43 protocol in which, all materials including air inside trachea are treated the same as water. The aim of this study was to survey the effect of air on dose calculations of Flexiplan treatment planning system in trachea HDR brachytherapy.
  Materials And Methods
  To evaluate the effect of air inhomogeneity, a neck-equivalent plexiglass cylindrical phantom was used. Dose measurement was carried out by EDR2 film. Treatment planning and irradiation were performed using Flexiplan software and Flexitron brachytherapy system, respectively.
  Results
  The results showed that considering the air inside trachea as water increases the absorbed dose by 12% which can lead to increment of patient dose.
  Conclusion
  A significant difference was seen between dosimetry results in the two conditions. Therefore, taking the air similar to water has a considerable effect on dose calculations of trachea HDR brachytherapy and accuracy of treatment plan performed.
  Keywords: trachea HDR brachytherapy, air inhomogeneity, Flexiplan treatment planning software, EDR2 film
 • Mohammad Amin Almasi, Alireza Babazadeh, Bedostani Pages 352-356
  Background and
  Purpose
  In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the SRY gene for fetal sex determination in human during pregnancy using loop mediated isothermal amplification (LAMP) method.
  Materials And Methods
  A total of 18 blood samples were collected from pregnant women at 8 weeks of pregnancy and plasma DNA was extracted. For detection of SRY gene LAMP assay was performed using the DNA.
  Results
  LAMP results revealed the positive reaction was highly specific only to samples containing XY chromosomes; while no amplification was found in samples containing XX chromosomes. Finally, it was proved that from samples collected 9 were male embryos (50%) and 9 were female embryos (50%). All visual components used in colorimetric assay could successfully make a clear distinction between positive and negative reactions.
  Conclusion
  The LAMP assay is a valuable tool for detection of SRY gene for fetal sex determination.
  Keywords: colorimetric assay, LAMP assay, sex determination, SRY gene
 • Nafiseh Seyed Zadeh Aghdam, Mina Chizari, Katayon Vakilian, Mehdi Ranjbaran Pages 357-361
  Background and
  Purpose
  Sexual self-disclosure as a psychosocial sense is defined as individual’s interpretation on how to express feelings in marital relationships. This study aimed at determining the predictors of female sexual self-disclosure in Tehran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 200 married women in Tehran were selected by convenience sampling. Hurlbert Index of Sexual Desire and a demographic questionnaire were administered. Data was analyzed in SPSS V.20 applying descriptive and inferential statistics including Pearson, Spearman, ANOVA, and linear regression.
  Results
  The average score for sexual self-disclosure was 56.16±14.60. Some variables including the participant’s age, age of husband, duration of marriage, and time of last delivery were found to have significant inverse correlation with sexual self-disclosure. In multivariate model, marital life, the interest level in spouse, and duration of marriage were significant predictors of sexual self-disclosure.
  Conclusion
  Sexual self-disclosure was found to be low in this study. It is believed that marital life, duration of marriage, and interest level in spouse play important roles in women's sexual self-disclosure. Communication skills are suggested to be taught in premarital classes to enhance sexual self-disclosure, satisfaction and happiness in marriage.
  Keywords: sexual self, disclosure, self, assertive, female, sexual satisfaction
 • Heshmat Shahi, Somayeh Reiisi, Rasoul Bahreiny Pages 362-366
  Background and
  Purpose
  Iron anemia deficiency and helicobacter pylori infection are common diseases throughout the world. The aim of this study was to evaluate the association between iron deficiency anemia (IDA) and H. pylori CagA infection among children under 5 years of age.
  Materials And Methods
  An analytical-descriptive study was performed in Hajar and Kashani hospitals in Shahrekord, Iran, 2014. We investigated the seropositive prevalence of H. pylori CagA infection in 59 children with IDA and compared the results with that of 69 sex- and age-matched non-anemic children using SPSS V.20.
  Results
  The mean age of participants in case and control groups was 42±3 and 40±2 months, respectively. The controls and cases included 30 boys and 29 girls and 30 boys and 39 girls, respectively. In anemic children 50% were found to be positive for IgG anti-CagA while in non-anemic group 8% were detected. The results showed significant relationship between the two groups (P
  Conclusion
  Helicobacter pylori infection may induce iron deficiency anemia and CagA virulence factor may play a role in the severity of anemia.
  Keywords: Helicobacter pylori, virulence factor, iron deficiency anemia, children
 • Hassan Ghorbantabar Omrani, Farzaneh Rezazadeh, Nourollah Sadeghzadeh Pages 367-372
  Background and
  Purpose
  Over-expression of GRP receptors for Bombesin has been reported to be found in malignant tissues, especially in prostate cancer. Here, we aimed at radiochemical and stability evaluation of a new bombesin derivative labeled with 99mTc via HYNIC as a chelating agent and Tricine/EDDA as coligands that might be used for diagnosis of prostate cancer.
  Materials And Methods
  In this experimental study (performed in 2016), the prepared bombesin was added to aqueous solution of Tricine/EDDA, then we added SnCl2, which was dissolved in HCl-containing solution. Finally the prepared bombesin was treated in 95 °C for 10 minutes. We investigated raiochemical purity using TLC and HPLC methods. Also, its stability in normal saline and human serum and percentage of protein-binding were studied.
  Results
  Radiochemical purity was more than 98%. Stability in normal salin was 97.5, 96, and 95.5% after 1, 4, and 24 hours, respectively. Stability in human serum after 1 hour was more than 98% and after 4 hours was more than 92%. Percentage of protein-binding was 12.5, 14, and 16%, after 1, 4, and 24 hours, respectively.
  Conclusion
  This new bombesin derivative was easily labeled with 99mTc using exchange labeling and has some promising characteristics for prostate cancer detection.
  Keywords: bombesin, prostate cancer, 99mTc, gastrin releasing peptide
 • Shabnam Asfaram, Abdolsattar Pagheh, Mahdi Fakhar, Fatemeh Gheraghali, Majid Derakhshani Niya, Mohammad Sadegh Rezai Pages 373-381
  Visceral leishmaniasis (VL) or kala-azar is a parasitic disease caused by Leishmania donovani complex. Evidence suggests that visceral leishmaniasis is prevalent in some areas of Mazandaran and Golestan provinces. This study aimed to investigate the cases and also determining the causative agents of VL in these provinces. In this study, seven VL patients (mean age 1.5 years) admitted to the pediatric departments in Sari Booali Sina and Gorgan Taleghani hospitals, 2013–2016, were examined. The most common clinical and laboratory findings included prolonged fever, hepatosplenomegaly, anemia, pancytopenia, and hypergammaglobulinemia. Blood and bone marrow (B.M) samples were taken. Direct agglutination test (DAT) and rapid rK39 strip test were used as serologic tests and B.M microscopic slides were checked by species-specific PCR to identify the parasite species. All patients had positive rK39 and DAT tests. Examination of bone marrow smears demonstrated amastigotes of Leishmania (Leishman bodies) in the samples. The species of Leishmania in all B.M smears was Leishmania infantum. According to the identification of L. infantum as the major agent of VL in Mazandaran and Golestan provinces, increasing physician awareness (especially pediatric specialists) of the disease and conducting control programs in these areas are recommended.
  Keywords: Visceral leishmaniasis, Leishmania infantum, polymerase chain reaction, bone marrow, serology
 • Maryam Mobini, Fatemeh Niksolat, Roya Ghasemian, Ali Sharifpour, Sara Valipour Pages 382-388
  Tuberculosis is a major concern in patients with rheumatologic disorders under immunosuppressive therapy. In this paper a 67-year old woman is presented with seropositive rheumatoid arthritis and negative screening for latent tuberculosis. She was treated with infliximab since 22 months ago. She developed constitutional and respiratory manifestations and flare of articular symptoms during treatment by immunosuppressive agents. Tuberculosis clinical presentation and investigation tests including imaging, pleural effusion analysis and interferon γ release assay (IGRA) estimation and anti-tuberculosis treatment was initiated and dose of prednisolone was increased. Afterwards, constitutional respiratory and articular signs improved significantly. Beside of initial screening, attention to tuberculosis in patients being treated with biologic drugs should be done at any time.
  Keywords: tuberculosis, infliximab, rheumatoid arthritis
 • Leila Poorali, Atieh Vatanchi, Bita Abbasi, Anahita Hamidi Pages 389-393
  Septic pelvic thrombophlebitis is one of the causes of resistant postpartum fever which can lead to ovarian vein thrombosis and significant complications. We report a case of a 30-year-old multigravida woman pregnant with twins presented with fever and abdominal pain after uncomplicated vaginal delivery. She was diagnosed with right ovarian vein thrombosis by Doppler ultrasonography and computed tomography. The patient received antibiotics and anticoagulant therapy. Clinical suspicion and rapid diagnosis of ovarian vein thrombosis during postpartum period in the setting of fever can save patients lives.
  Keywords: ovarian vein, thrombosis, puerperium, pregnancy, twin
 • Parisa Zare, Majid Saeedi, Jafar Akbari, Katayoun Morteza, Semnani Pages 394-410
  Oral hygiene products have been used widely among people since many years ago. Toothpaste and mouthwashes are the main products that are used for health and beauty and the demand for such dental products is high. These products include both chemical and herbal products. Plants form a large part of the surrounding nature, so they are the first choice for health problems. Nevertheless, due to the fast development of chemistry and lack of natural resources herbal products are replaced by chemical compounds. Compared with herbal products, chemical compounds are associated with more side effects, so using herbal drugs are more favorable and researchers are more interested to such products. In oral hygiene drugs the plant extracts affecting inflammation and bleeding are of significant interest to dental professionals. This article introduces one of the most common herbal drugs used as oral care product.
  Keywords: herbal, mouth, teeth, dentifrice, mouth, rinse
 • Mehdi Rasouli, Razzagh Mahmoudi, Masoud Kazeminia Pages 411-423
  Background and
  Purpose
  Essential oils are volatile components of plants. Some essential oils with phenolic compounds have a strong antimicrobial properties. Probiotics are live microbial food supplements which beneficially affect host by improving its intestinal microbial balance, and they are well recognized as antimicrobial agents that compete with pathogenic bacteria and inhibit their growth. Various types of probiotic bacteria have different sensitivities to essential oils. Some essential oils increase the growth of probiotics and some others decrease the growth or inhibit that. Simultaneous use of herbal essential oils and probiotics is a new approach in preventing growth of pathogenic bacteria in food, therefore, this study aimed at evaluating researches conducted in Iran about the effect of medicinal plant essential oils on the performance of probiotic microorganisms.
  Materials And Methods
  A literature search was conducted in electronic databases including Pubmed, Science Direct, Elsevier, SID, Magiran, and Google Scholar and articles published from 2006 until 2016 (the last decade) were selected. The search keywords included medicinal plants, probiotics, and growth inhibition.
  Results
  The studies showed that compounds found in essential oils have different functions on probiotic bacteria. In other words, in some cases they acted as amplifiers and in some they showed inhibitory effects.
  Conclusion
  Essential oils of oregano, olive leaf, malt, cinnamon, garlic, dill, cumin, soy, and peppermint have positive effects on the growth of probiotic bacteria, while Kelussia, thyme, Teucrium polium and simultaneous use of oregano and Ziziphora have negative effect on probiotic growth.
  Keywords: medicinal plants, probiotic, growth inhibition