فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق کیفری - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • مجتبی جعفری صفحات 7-32
  اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجه قرار گرفته اند بی تردید مقوله نسبتا جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش هایی در جهت رفع آن چالش ها به عمل آمد، وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه نشان می دهد که چالش های مذکور به درستی مرتفع نشده اند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجه به این چالش ها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرراتی را وضع کرده است. بنابراین، سوال این است که چرا با وجود چالش های مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعا او تحت تاثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقوله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البته شکی نیست که پیش بینی این مسئله نمی تواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعه ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل مواد قانونی در چارچوب اصول حقوقی است.
  کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، عدالت، منافع اجتماعی، مجرمیت عاریه ای، مسئولیت کیفری
 • محدثه جلالی، سید مهدی سیدزاده ثانی صفحات 33-57
  پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای موثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مولفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مساله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، اصول طراحی محیطی، ارزیابی، مسکن مهر، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی، سید محمد جواد ساداتی صفحات 59-78
  افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: فلسفه ی کیفر، پیامدگرایی، ارعاب، بازدارندگی مجازات ها
 • محمد حبیبی مجنده، سیامک کریمی صفحات 79-104
  دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است.
  کلیدواژگان: دادگاه های کیفری بین المللی، نقد دموکراتیک، عدالت کیفری، تعامل با جمعیت آسیب دیده، استراتژی یاری رسان
 • سکینه خانعلی پور، حسین آقابابایی، اسماعیل انصاری صفحات 105-129
  در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش موثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: جرم شناسی گونه های حیوانی، آسیب اجتماعی شناسی، گونه های حیوانی، جرم شناسی انتقادی، حقوق حیوانات
 • هادی رستمی صفحات 131-155
  توجیه کیفر در فلسفه اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سنت بر پایه تقدم حق بر خیر، ایده استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حسن و قبح اعمال به فایده مرتب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابه یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.
  کلیدواژگان: وظیفه گرایی، غایت گرایی، فایده گرایی، اخلاق هنجاری، مکافات گرایی
 • شهید شاطری پور اصفهانی، علی نجفی توانا صفحات 157-176
  پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس‏ هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگاری با محیط اجتماعی و هم بستگی و پیوند با ارزش‏های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت‏ بحران‏زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وی پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی، جامعه پذیری، بحران هویت، فرهنگ پذیری، وفاق اجتماعی
 • مرتضی طبیبی، مهرداد اطهری صفحات 177-200
  قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولا جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
  کلیدواژگان: جرم ناقص، شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال، قاعده سد ذرایع، مقدمه حرام، تجری
 • زهرا عابدی نژاد مهرآبادی، محمد فرجیها صفحات 201-222
  اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعی گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.
  کلیدواژگان: پلیس اجتماع محور، تکثر فرهنگی، اقلیت، نظام عدالت کیفری، پلیس ایران
 • فاطمه کریمی، الیاس نیکوی، لیلا نیکخواه فشکچه، زهرا آسوده نالکیاشهری، مریم بابایی خوبده صفحات 223-243
  هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. 379 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه ی باورهای غیر منطقی جونز، منبع مهارگری نوویکی-استریکلند و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، آزمون هم خطی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و منبع مهارگری بیرونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p<0/01) و بین منبع مهارگری درونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه منفی معنا دار وجود دارد (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای غیرمنطقی و منابع مهارگری می توانند 12 درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی نمایند. نتایج تحیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای روانشناختی باورهای غیر منطقی و منبع مهارگری در گرایش مثبت به بزهکاری دارد، که آموزش صحیح مولفه های سلامت روان و اجرایی آزمون های غربالگری و پایش سلامت روانی دانش آموزان، باید بیشتر مورد توجه مسئولین سلامت روان در مدارس قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش به بزهکاری، منبع مهارگری درونی، منبع مهارگری بیرونی، باورهای غیرمنطقی، دانش آموزان
 • سید علیرضا میرکمالی، انسیه حسینی صفحات 245-272
  مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: حقوق اطفال بزهکار، دادگاه اطفال و نوجوانان، قانون آئین دادرسی کیفری 1392، نظام دادرسی اطفال
 • مهدی هوشیار صفحات 273-298
  یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم موثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب موثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تاثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات موثر باشد.
  کلیدواژگان: اقلیت ها، حقوق دفاعی، دفاع فرهنگی، برابری در مقابل قانون، حقوق کیفری
|
 • Mojtaba Jafari Pages 7-32
  If criminal liability is based on conditions that are considered for penalties against human sentent, certainly the relatively new category of criminal liability of legal persons will be faced with challenges because the legal persons have not a soul to be devil and not a body to be prisoner. In this situation, this new category needs to be justified. Over the years that the concept entered into the realm of iranian criminal law, despite the efforts being made to meet these challenges, existence of conflicting views in this area shows that the challenges are not resolved correctly. In these circumstances, the Iranian legislature, regardless of the challenges, has clearly defended the criminal liability of legal persons and has made some provisions in this area. So, the question is exactly that why, despite the challenges, Iranian legislator has accepted the criminal liability of legal persons? He certainly has embraced this strategy under the influence of various foundations. Whatever, theses foundations are so important that the legislator is convinced concerning the issue of criminal liability of legal persons. Of course, no doubt that this issue can not be predicted without taking into account certain essential principles and rules of this field. Hence, in this article, while discussing the foundations of the Iranian legislator, we have tried to study also the strategic principles governing the criminal liability of legal persons. Our methodology in this research is based on analysis of legal provisions within the framework of legal principles.
  Keywords: Legal entities, Justice, Social benefits, Borrowed culpability, Criminal responsibility
 • Mohadese Jalali, Seyed Mahdi Seyedzadeh Sani Pages 33-57
  Crime prevention through environmental design (CPTED) is a multi-disciplinary approach to deterring criminal behavior through environmental design. Mehr project, designed in 2007, aimed to cover a part of house shortage in Iran. The present study offers a scientific approach to the assessment of this project in Bojnourd from the perspective of CPTED principles. For this purpose 10 CEPTED principles were selected. These principles were weighted using Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Using a questionnaire and observing method for gathering data, it was concluded that this project is not doing well according to CEPTED principles. A specific sale was made for measuring this compliment: zero was the minimum and 10 was the maximum compliment with CEPTED principles. The result of the assessment was different from one principle to another, but the final score through statistical weighting was 3.93. It means that authorities should do something to improve safety standards in this project.
  Keywords: Crime prevention, Environmental design principles, Evaluating, Mehr housing, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Abdoreza Javan Jafari, Zahra Farhadi, Seyed Mohammad Javad Sadatei Pages 59-78
  Public opinion is always in need of justification beyond the mere natural propensity to punishment. Consequentialists consider punishment as a "necessary evil" that its legitimacy lies in the consequences resulting from its implementation and not in the idea of inherent virtue in this phenomenon. Utilitarianisms have recognized several types of deterrence according to which the suffering resulting from the imposition of penalty would deter persistent and potential criminals from committing crime. However, despite the significant advantages of this theory, relying merely on the deterrent function of punishment, one cannot be sure that, he achieved a proper justification for the legitimacy of punishment. This article tries to assess the function of deterrence theory through various criteria such as the accepted principles of the criminal justice system, economic and social conditions of crime, and different types of offenders.
  Keywords: Philosophy of punishment, Punishment, Consequentialism, Deterrence, Deterrent of Punishments
 • Mohammad Habibi Mojande, Siamak Karimi Pages 79-104
  In parallel with development of international criminal courts in recent years, they have been reviewed and criticized too. Part of these criticisms and reviews is formulated under the title of “democratic realization of criminal justice”. Based on these criticisms, to enhance effectiveness of international criminal courts and their ability to achieve justice more, on one hand the method of establishing international criminal courts must become democratic, and on the other hand the quality of the court's behavior and interaction with victim populations must change in a way that leads to participation of them in investigation process. By studying these criticisms, this article concludes that although practically there hasn’t been considerable support for democratic establishment of the International criminal court, the need of victims’ participation in investigation process has been realized gradually and it is obvious in regulations of international criminal court. This process, to some extent, has helped the democratization of these institutions
  Keywords: International criminal Courts, Democratic critic, Criminal justice, Engagement with affected population, Outreach strategy
 • Sakineh Khanalipoor Vajargah, Hossein Aghababaei, Esmaeil Ansari Pages 105-129
  In recent years, looking at animals and their rights have been changed. Moral and philosophical views about animals had changed and NGO's activities in development of animal's rights have an important role in internal and external dimensions. Now, some criminologists study animal rights and causes of their victimization from a critical dimension as one branch of the critical criminology. So, a new field about the study of animal specie's victimization as a result of human actions has been posed as nonspecies criminology. It is a scientific study of animal's rights, institutions deal with this issue and their weaknesses and shortcomings. In addition, a new critical branch as zemiology studies various aspects of animal specie's victimization as a result of air pollution, noise pollution, light pollution, genetic transformation experiments, etc. Thus, according to new developments, animal species need new kinds of support to minimize their vulnerability. This study, on one hand, introduces this criminology, studies offenders and damages in this field and traces various criminal models based on the motives of offenders and the results of their actions, and on the other hand, it considers changes in animal's criminal law derives from nonspecies criminology whether domestic or international level
  Keywords: Nonspecies Criminology, Zemiology, Species, Critical Criminology, Animal's Rights
 • Hadi Rostami Pages 131-155
  Punishment justification in contemporary ethics philosophy is under supremacy and influence of two old courses in normative ethics construction, i.e. deotologism and teleologism. Teleologism regards action itself and arbitrates concerning validity and invalidity of actions out of their possible consequences and does not regard deontology in normative issuing of orders. Punishment justification in this respect is based on priority right to good, idea of deserve, backward-looking and retribution element .In contrast, deotologism is based on result and prescribes obligatory actions with regard to human behavior consequences and its utility. Deontologism in the utilitarian interpretation, by reducing good and evil of actions with pleasure and suffrage in punishment justification regards the future. The present article is seeking to regard utilitarianism as a subsidiary aim for criminal justice system by adopting a prescribed approach in punishment justification and priority to ethics. This approach regards justice as the main aim of criminal law and views prevention, reformation and treatment as the secondary aim.
  Keywords: Teleologism, Deontologism, Utilitarianism, Normative ethics, Retributivism
 • Shahid Shateripur, Ali Najafi Tavana Pages 157-176
  The social prevention of crime is based on sociability and association of individual with society and integration in social relation networks. This sociability happen in the context of cultural-values system and unity of individual with cultural elements. Individual Identity which is formed as self-analysis, cognition of environmental events and association of individual and society is the important element of the sociability. The sensation of identity in each society depends on process of compatibly with social environment and correlation with the social values which by its impairment identity crisis would appear. Crisis identity disables the individual from sociability and consensus. This article studyes the consequences of crisis identity on the identity processes and sources and adverts the effects of the cultural crisis identity on social prevention of crime
  Keywords: Social prevention of crime, Cultural crisis identity, Sociability, Social relation networks, Social consensus
 • Morteza Tabibi, Mehrdad Athari Pages 177-200
  The new version of Islamic Penal Code (IPC) (1392-2013), unlike its old version (1370-1991) which considered inchoate offences as non-punishable, followed the ideas of some law practitioners and listed some sub-categories of inchoate offences; i.e., attenuated crime, impossible offence, and incomplete offence as punishable. The non-punishable view towards inchoate offences in the 1370 (1991) version of IPC was in line with the ideas of those jurisprudents who did not consider preliminary attempts to prohibited actions and aggression as crime. However, in developing the 1392 (2013) version of IPC, the ideas of those jurisprudents who did believe in preliminary attempts to prohibited actions and aggression as crime were taken into account. Therefore, inchoate offences were categorised as punishable, so were preliminary attempts to prohibited actions and - according to some jurisprudents - incomplete offences. Nevertheless, the fact is that law makers could follow the standards of logic and categorise any unlawful behaviour as crime, even though such behaviours were not religiously recognised as unlawful. Inchoate offences are obviously of no exception in such a categorization
  Keywords: Inchoate offences, Attenuated crime, Incomplete offence, Impossible offence, Rule of blocking the means, Preliminary Attempts to a Prohibited Action, Aggression
 • Zahra Abedinezhad, Mohammad Farajiha Pages 201-222
  Community orientation required to being flexible toward all kind of people. If police does not pay attention to minorities’ needs and concerns, they will be isolated from the society and do not participate in social activities. As the community based police that seeks to improve its relationship with the society’s members to achieve the goal of facilitating crime control and realizing order, it cannot attract the minorities trust. In addition to recognizing right of being different and respect to multiculturalism in the society, police needs to decrease the security approach to minorities. The police also prevent strict acts to minorities to enjoy the potential social support of them in solving crime problems. Also, limitation of police employment the majority causes that they could not understand needs and concerns of minorities. During training process of police they should learn aspects of discrimination and injustice towards minorities group. They need to review their attitudes about minorities.
  Keywords: Community policing, Multiculturalism, Minorities, Criminal justice system, Police of Iran
 • Fatemeh Karimi, Elyas Nikoy, Lela Nikkhah, Zahra Asode, Maryam Babaei Pages 223-243
  The aim of this study was to investigate the relationship between irrational beliefs, Controlling source, and attitude to delinquency among high school students. The method of this study is correlation type. The participants in this study were 379 students chosen through cluster multiple sampling.The utilized instruments for data collection were Jones irrational beliefs questionnaire, Nowicki – Strickland Controlling source questionnaire, and Fazli attitude toward delinquency behavior questionnaire. The findings of the study showed that, there is a meaningful and positive relationship between irrational beliefs and external controlling source with positive attitude to delinquency (p
  Keywords: Attitude to delinquency, Internal controlling source, External controlling source, Irrational beliefs, Students
 • Ali Reza Kamali, Ensie Hoseini Pages 245-272
  There are several principles of human rights and Criminology that prescribe specific procedures for dealing with juvenile delinquents. Since many years ago, there has been this approach in Iran. The Criminal Procedure Act 1392 contains significant changes about these issues. It has introduced new Institutions and provided considerable new rights, such as special juvenile courts, special juvenile police and children prosecution. This article discusses these new agencies in the stage of pre-trial and trial in two divided chapters and considers the positive and negative points in these new provisions with a critical view. In other words the main purpose is evaluation of legislation related to juvenile criminal procedure.
  Keywords: Criminal Procedure Act 1392
 • Mahdi Hooshyar Pages 273-298
  In the process of criminal procedure, cultural defenses run among cultural minorities to preserve traditions and historical customs as well as internal unity.These methods are regarded as normal and acceptable in the relationships within the group, but they may be unacceptable to majority value judgment , Because they are not necessarily compatible with the majority ideological, cultural and social norms of the majority. Meanwhile, how majorities put up with or oppose minorities in a matter of importance in terms of acceptance or rejection of different cultures is significant.
  This paper, as a Case study,tries to investigate the matter why cultural defenses are rejected merely due to their opposition to the majorities culture and religious norms,even though they are effective and perevent ethnic conflicts.
  As a result , in the U.S. criminal justice system, despite the legislature's silence about the cultural defense, the criminal courts have considered in sentencing and cultural defense in some cases causing changes sentence reductions or mitigating.
  In Iranian criminal justice system, legislator has rejected cultural differences of minority groups, and Criminal courts have adopted an absolute inacceptance approach to cultural defense.
  Keywords: Minorities, Defense rights, Cultural defense, equal before the Law, Criminal Law