فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1395)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدبابک ابراهیمی*، امیرسینا جیرفتی صفحات 1-24
  ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید، ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس، بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6ماهه و 4ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده، ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند، تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد، استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این، مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.
  کلیدواژگان: ریسک، عدم قطعیت، ارزش در معرض ریسک فازی، تئوری اعتبار فازی
 • سعید راسخی*، میلاد شهرازی، زهرا علمی صفحات 25-55
  تاکنون از روش‎های متعددی برای کشف حباب‏های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون‏های‎‎ ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم‏یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره‏های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش‏های متعارف تشخیص حباب‏های قیمتی، این آزمون‏ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب‏ها را فراهم می‎کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون‏ها، رفتار انفجاری و وجود حباب‎های چندگانه در بازار سهام ایران را تایید می‏کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های‏ کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه‏های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می‏دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.
  کلیدواژگان: دوره های حباب، آزمون های ریشه واحد راست دنباله، بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • محسن ابراهیمی*، مجید بابائی آغ اسمعیلی، وحید کفیلی صفحات 57-83
  در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که WTI همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.
  کلیدواژگان: رژیم های قیمتی، مدل مارکف سوئیچینگ، بحران مالی، تفاوتهای قیمتی غیرعادی
 • مسلم انصاری نسب*، عبدالمجید جلایی صفحات 85-109
  طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که اول اینکه چرخه‏های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه‏های رونق نسبت به چرخه‏های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده‏اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه‏های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره‏وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده‏اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره‏وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.
  کلیدواژگان: چرخه های عوامل تولید، ادورا تجاری، فیلتر هودریک، پرسکات، مدل مارکوف سوئیچینگ، آزمون علیت هیسائو
 • نگار وهابی اردکلو، کیومرث شهبازی *، حسن خداویسی صفحات 111-135
  طی دهه گذشته و به ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه های مالی دولت ها و اثرات آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزاینده بدهی های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطه غیر-خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می کنند. در رژیم اول، بدهی های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می باشد. لذا در سطوح بالای بدهی های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه افزایش مالیات های دریافتی از مردم برای تامین مالی این بدهی ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات ها در آینده، باعث می شود مصرف جاری آن ها کاهش یابد.
  کلیدواژگان: تاثیر آستانه ای، بدهی های دولتی، مصرف بخش خصوصی
 • حسین اکبری فرد، رضا اشرف گنجویی، ام البنین جلالی، مجید هاتفی مجومرد* صفحات 137-161
  هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تایید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تاثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تاثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تاثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تاثیر آن کاسته می شود.
  کلیدواژگان: صنعت، ضریب جینی، خود رگرسیونی انتقال ملایم لاجستیک
|
 • Seyed Babak Ebrahimi *, Amirsina Jirefti Pages 1-24
  Value at risk is a new risk measure for measuring risk in financial institute. In this paper, a practical model base on fuzzy credibility theory for measuring value at risk is introduced. For this purpose, return of assets are considered in shape of triangular fuzzy numbers and value at risk is estimated by credibility distribution for triangular fuzzy variables. Then, value at risk for an investment company with different approaches is calculated for analyzing the results of this modeling approach and obtaining the appropriate time window. For this purpose, value at risk is estimated by three methods which are using fuzzy credibility theory with the time windows of 6 months and 4 months for parameters estimation and the traditional method of simple variance-covariance and the results are compared by Bernoulli unconditional coverage test. The result shows that value at risk by fuzzy credibility theory which use the four-month window of time for estimating of parameters provide more accurate specifying. Because return and risk of assets are uncertain variables in real world, using this model can transfer calculations to the uncertain environment and researchers are leaded to correct conclusions. Moreover, introduced model reduce volume of computations dramatically and value at risk is estimated easier than conventional methods such as methods base on GARCH family.
  Keywords: Risk, Uncertainty, Fuzzy value at risk, Fuzzy credibility theory
 • Saeed Rasekhi *, Milad Shahrazi, Zahra Elmi Pages 25-55
  So far, a variety of methods have been used to detect the price bubbles in asset markets. Regarding to criticisms on the common tests to detect the bubbles, in this paper, we have used the Supremum Augmented Dickey-Fuller (SADF) and Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller (GSADF) Right-Tailed unit root tests to find and detect the bubble periods in Tehran stock exchange market from 2002:03 to 2016:01. Unlike the conventional methods to detect the price bubbles, these tests have the ability to exoplor the explosive behavior, detect the presence of multiple bubbles at a time period, and estimat the creation and collapse date of each bubbles. The results of the tests have confirmed the explosive behavior and the presence of multiple bubbles in the Iran stock market. Also, all three indices (the total price index, real total price and price-dividend ratio indices) jointly have showed the bubbles in 2003:06-2003:08, 2009:09-2009:11 and 2011:03-2011:05. Moreover, based on the all indexes, the Tehran stock market had no bubble in 2015.
  Keywords: Bubble Periods, Right, Tailed Unit Root Tests, Tehran Stock Exchange Market
 • Mohsen Ebrahimi *, Majid Babaei Agh Esmaili, Vahid Kafili Pages 57-83
  This study has been investigated price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) based on weekly data over the period 2003/1/3-2007/5/25 (before financial crisis) and 2009/3/6-2012/12/14(after financial crisis) by using marko regime switching model whit dynamic autoregressive coefficient. The results show that the model MSMAH(3)-AR(2) is the optimal model for description price regimes of Brent and WTI index before and after the financial crisis. Also the recent financial crisis causes a change in dominate price regime of Berent while WTI tends to stay in the its previous regime. This may lead to the abnormal price spreads between them after the financial crisis. in our opinions, the reasons for this are attributed to their difference fundamentals drivers and closely related whit the recent dynamics in crude oil markets
  Keywords: Price regimes, Markov switching model, Financial crisis, Abnomal price spreads
 • Moslem Ansarinasab*, Abdolmajid Jalaii Pages 85-109
  Proponents of real business cycles emphasize the roles played by employment and technological cycles in creation of these business cycles. This study attempts to examine the effects of these cycles on creation of business periods in Iran during 1959 – 2014 period. To this end, first target cycles were extracted via Hodrick–Prescott filter and then these cycles were analyzed by employing Markov switching multifractal model.The results revealed that business cycles in Iran were asymmetric in the studied period and booming cycles were stronger and longer compared to recession cycles. They also revealed that capital accumulation, employment and productivity cycles were dependent, leading and concurrent variables, all three favoring the business cycles.Hsiao's Granger causality test also showed that capital accumulation cycles and business cycles had mutual causality. However, business cycles had unilateral causal relationships with two other variables. Therefore, generally speaking, the research findings indicate the significance of supply side variables in production changes and highlight the importance of these three variables in managing business cycles.
  Keywords: Cycles of production Factors, real business cycles, Hodrick–Prescott filter, Markov switching model, Hsiao's Granger causality test
 • Negar Vahabi Ordakloo, Kiyumars Shahbazi * Pages 111-135
  Over the last decade, especially after the recent global financial crisis, the governments financial plans and their effects on macroeconomic variables, has been the central issue of debate among economists. Private consumption is also among the variables that are in close relationship with government programs. Because of the importance of private consumption on the one hand and the problem of chronic budget deficit and growing public debt in the developing countries on the other hand, this paper investigates nonlinear effects of government debt on private consumption in OPEC countries for the period of 2000 to 2012, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. To this end, Debt-to- GDP ratio is used as transition variable. The results showed a strong nonlinear relationship between the variables studied and suggest a two-regime model with a threshold parameter of 7 percent and the slope parameter of 8669/1. In the first regime, government debts have a positive impact on private consumption but crossing the threshold value, in the second regime, have a negative impact. Therefore, in high levels of government debt because the probability of the government's ability to repay debt and the resulting increase in tax from people to finance this debt, is high, Thus, households expect higher taxes in the future, and the current consumption can be reduced.
  Keywords: Threshold Effect, Government Debt, Private Consumption
 • Majid Hatefi *, Hoseiin Akbarifard, Reza Ashraf, O. Jalali Pages 137-161
  The main reason of this study is investigation in effect of the number of large industrial segments on Gini coefficient from 1974 to 2012. To this end, linear and nonlinear models are estimated. The results show that nonlinear model has more explanatory power than linear model. We defined three threshold include up, middle and down threshold, with regard to acceptance of nonlinear model. The results also show that variation in the number of industrial segment of last period has the most effect on current Gini coefficient in low threshold and is reduced with moving toward up threshold. The results also show that variation in the number of industrial segment of last period has the most effect on current Gini coefficient in low threshold and is reduced with moving toward up threshold.
  Keywords: Industrial, Gini Coefficient, Logistic Smooth Transition Auto regressive