فهرست مطالب

جغرافیای طبیعی - پیاپی 31 (بهار 1395)
 • پیاپی 31 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی یمانی، شهناز علیزاده صفحات 1-18
  شبکه های زهکشی به اشکال مختلف نسبت به وقوع تغییرات در بستر جریان عکس العمل نشان می دهند . منطقه مورد مطالعه در استان البرز و در بالادست مهرشهر کرج واقع شده است. به دلیل قرار گیری حوضه مورد مطالعه بر روی گسل های لرزه خیز و همچنین وجود شهرهای بزرگ و پرجمعیت در این ناحیه، مطالعه وضعیت فعالیت های تکتونیکی در این منطقه را ضروری می کند. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از شاخص های AF، SL، S، BR، P، T، Smf و Hi ، نوزمین ساخت و اثر آن بر دره ها و مسیر رودخانه ها بررسی شود. تکنیک کار به روش تحلیلی – مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل، نرم افزارهای WMS و Arc GIS به کار گرفته شدند. برای بررسی دقیق تر، حوضه مورد مطالعه به چهار زیر حوضه رجایی شهر، کمال شهر، الهیه و چهاردانگه تقسیم شده است. نتایج پژوهش حاکی از فعال بودن تکتونیک در بخش های مختلف حوضه می باشد و همچنین در زیر حوضه غربی منطقه (زیر حوضه چهادانگه) که از نظر پنج شاخص ژئومورفیک دارای فعالیت کم تکتونیکی بوده است نشان از تعادل نسبی و گذر از مرحله بلوغ فرسایشی در این قسمت از حوضه می باشد.
  کلیدواژگان: نئوتکتونیک، شاخص های ژئومورفیک، حوضه کرج
 • محمود خسروی، عباس مفیدی، رویا پورکریم برابادی صفحات 19-37
  در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین بادهای شرق خراسان و باد صد و بیست روزه سیستان از داده های داده های ایستگاه های سینوپتیک (خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در طی دوره آماری2011-2000 استفاده گردید.برای تحلیل های همدیدی از نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 850 هکتوپاسکال، جهت باد و تاوایی نسبی، برای 14 روز از شدیدترین بادهای ایستگاه مبنا(زابل) استفاده شده است.
  نتایج نشان داد جهت بادها در منطقه خراسان، شمالی و تا رسیدن به منطقه ی سیستان تغییر جهت داده و شمال غربی می شود. این تغییر جهت تحت تاثیر عوامل توپوگرافی منطقه می باشد. نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل معرف این هستند که هسته پرفشار واقع بر روی دریای خزر و کم فشار پاکستان عامل اصلی به وجودآمدن بادهای صد و بیست روزه می باشند و تقویت کم فشار باعث تشدید بادها می شود. نتایج داده های ایستگاهی نشان می دهد که جهت بادها در منطقه مورد مطالعه با هم تفاوت دارند این تفاوت نیز در داده های جو بالا نیز مشاهده می شود. در محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که به صورت همزمان ایستگاه های قاین و تربت جام و با یک روز تاخیر ایستگاه کاشمر با ایستگاه زابل ارتباط دارند و با دو روز تاخیر هیچگونه ارتباطی بین ایستگاه ها مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: تحلیل همدیدی، شرق ایران، بادهای 120 روزه، ناحیه سیستان
 • مرضیه موغلی، امیرهوشنگ خادم دقیق، حسن حسینی امینی صفحات 39-54
  کلید تحرک و پویایی در هر بحرانی، مربوط به سامانه جمع آوری و چگونگی مدیریت آن است. از این رو سازمان های موفق و مقتدر تلاش می کنند تا تمرکز اقدام خود را در جمع آوری اطلاعات، دسته بندی به موقع و تجزیه و تحلیل و نحوه بکارگیری آن قرار دهند که این مهم با تحقق موارد ذیل مشهود خواهد گردید:بهره گیری از امکانات پیشرفته فنآوری در راستای ایجاد بستر متناسب برای اتخاذ راهبردهای تخصصی با توجه به تدابیر مرتبط؛ افزایش سرعت پردازش، دسته بندی، ذخیره و بازیابی اطلاعات و ایجاد پویایی و تحرک در تصمیم گیری ها خصوصا در زمان بحران؛ کاهش هزینه ها، نیروی انسانی و جلوگیری از موازی کاری با کاهش تعدد فراوان سازمان های جمع آوری و اقدام کننده؛ جلوگیری از سنتی ماندن روش های جمع آوری و پردازش اطلاعات و کاهش زمان تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی به موقع خصوصا در زمان بحران با رویکرد و هدف جلوگیری از انباشته شدن اطلاعات.
  بنابراین دغدغه اصلی این پژوهش شناخت سامانه های تصمیم یار و نقش آنها در مدیریت بحران هاست که به صورت موردی تحت نرم افزار ونسیم به بررسی بحران آب تهران پرداخته شده و نتایج حاکی از آن است که می بایست مدیریتی مناسب در حوزه عرضه و تقاضای آب شرب، پایش و کنترل هدررفت های واقعی و ظاهری و رعایت الگوی مصرف صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، سامانه های تصمیم یار، آب شهری، ژئوپلیتیک وآمایش سرزمین، نرم افزار ونسیم
 • زهرا سربازی، محمدرضا ثروتی، مهران مقصودی، فاطمه سبک خیز صفحات 55-76
  مطالعه تکتونیک فعال از نظر ارزیابی خطر زمین لرزه در نقاط مختلف اهمیت دارد، مخصوصا در نواحی ای که میزان فعالیت تکتونیکی در هولوسن و پلئیستوسن نسبتا زیاد بوده است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه فعالیت‏های تکتونیکی حوضه های حبله رود، جاجرود و حاجی عرب از طریق تحلیل‏های مورفومتری می‏باشد. شاخص‏های مورد استفاده در این پژوهش، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن Vf سینوزیته جبهه کوهستان S، شیب طولی رودخانه sl، شاخص نسبت شکل حوضه زهکشی Bs،شاخص تقارن توپوگرافی معکوس حوضه T، شاخص تقارن حوضه ی زهکشی یا شاخص قرینگی حوضه Afمی‏باشند. نتایج حاصل از این ارزیابی بصورت شاخص نسبی فعالیت های تکتونیکی (Iat) ارائه گردیده است. این شاخص‏ها فعالیت زمین ساختی یک منطقه را در چهار طبقه فعالیت کم، متوسط، زیاد و بسار زیاد نشان می‏دهد. برای برآورد تکتونیک فعال از نقشه های توپوگرافی (1:250000 و 1:50000) و نقشه های زمین‏شناسی (1:20000 و 1:25000) و DEM ده متر مناطق مورد مطالعه استفاده شده.برای تشکیل حوضه ها بر روی منطقه مورد مطالعه از نرم افزار Arc Gis بر پایه داده های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی استفاده شده است. پدیده هایی مانند پرتگاه های گسلی، مخروط افکنه های چند نسلی، دره های خطی، از جمله شواهد مورفوتکتونیکی هستند که به وفور در حوضه های با فعالیت زیاد و متوسط تکتونیکی در سه حوضه مورد مطالعه مشاهده می‏شود. نتایج مطالعه نشان می‏دهد که در حوضه های مورد مطالعه حوضه جاجرود نسبت به دو حوضه دیگر بیشتر تحت تاثیر فعالیت‏های تکتونیکی قرار گرفته است و این به دلیل تاثیر گسل پیشوا و شهرری بر روی این حوضه می‏باشد.
  کلیدواژگان: تکتونیک فعال، تحلیل های مورفومتری، حوضه های جاجرود، حبله رود و حاجی عرب، شاخص های ژئومورفیک
 • رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، پروین روشن نکو صفحات 77-87
  عوامل مختلفی مانند مورفومتری حوضه، بارش، نوع خاک و پوشش​گیاهی در پتانسیل سیل​خیزی حوضه آبریز نقش دارند. پارامترهای مورفومتری حوضه واکنش هیدرولوژیک ان را کنترل می کنند. درک واکنش حوضه به بارش سنگین براساس شاخص های ژئومورفیک می تواند برای مطالعهی خطر سیل در حوضه های بدون ایستگاه اندازه گیری مهم باشد. منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز گلندرود است که در البرز شمالی، استان مازندران و جنوب شهر رویان قرار دارد. در این تحقیق حوضه گلندرود به 12 زیرحوضه تقسیم شد. دوازده پارامتر شامل مساحت حوضه، تراکم زهکشی، ضریب فشردگی، نسبت گردی، نسبت تلاقی، نسبت مساحت، نسبت طول، شیب دامنه های حوضه، میانگین شیب رود، زمان تمرکز، میانگین بارش سالانه و شماره منحنی (CN) انتخاب شدند. برای کمی کردن پتانسیل وقوع سیل این پارامترها با تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایدهآل(تاپسیس) استفاده گردید. تکنیک تاپسیس یکی از روش های چند شاخصه تصمیم گیری است که به صورت گزینه هایی که از نظر شباهت از ایده آل منفی دورترین حالت و به ایده آل مثبت نزدیکترین حالت را دارد، تعریف می شود. وزن هرپارامتر براساس روش آنتروپی شانون تعیین گردید. نتایج تحلیل تاپسیس نشان می دهد که زیرحوضه های 12، 10 و 3 با ضریب نزدیکی 548/0، 486/0 و 462/0 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست آورده اند.
  کلیدواژگان: حوضه گلندرود، مازندران، تاپسیس، سیل، GIS
 • نجمه شفیعی، حسین نگارش، محمدصادق درانی نژاد صفحات 89-104
  هیدروژئومورفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه اشکال ناهمواری های ناشی از عمل آب می پردازد منطقه مورد مطالعه شامل آبخوان دشت نورآباد در محدوده حوضه آبریز دشت نورآباد از زیرحوضه های آبریز هندیجان جراحی در شمال غرب استان فارس می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناخت و تبیین عوامل ژئومورفولوژی دشت و ارتباط آن ها با منابع آب زیرزمینی و نیز تهیه نقشه های کاربردی در راستای شناخت و مدیریت محیط در این آبخوان، تدوین شده است. در این پژوهش روش میدانی و تحلیل آماری است. از روش درون یابی جهت بررسی ژئومورفولوژی منطقه و ارتباط آن با آبهای زیرزمینی دشت و ترسیم نقشه ها از روش همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین اشکال ژئومورفولوژی با پارامتر های منابع آب استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مخروطه افکنه ها ، دشت سیلابی، گسل ها و مسیل ها از عوامل موثردر بر منابع آب زیرزمینی دشت به شمار می آیند. همچنین کیفیت منابع آبی دشت نشان می دهد هدایت الکتریکی در بخش های جنوبی و مرکزی آبخوان دشت بیشتر است به دلیل وجود سازندهای گچی و مارنی که در بخش های جنوبی وجود دارد. و اسیدیته آب در کل منطقه حدود7 وخنثی می باشد.
  کلیدواژگان: هیدروژئومورفولوژی ژئومورفولوژی، منابع آب زیرزمینی، آبخوان نورآباد ممسنی، GIS
 • مسعود صفایی پور، علی شجاعیان، نسرین آتش افروز صفحات 105-118
  زمین لغزش یکی از پدیده های طبیعی است که در تحول و فرسایش اشکال زمین مشارکت دارد. این پدیده زمانیکه جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند به حادثه خطرناکی تبدیل شود. که موجب خسارات جانی و مالی وازجمله تخریب منابع طبیعی، تخریب مناطق مسکونی، از بین رفتن مزارع و زمینهای کشاورزی و جاده ها، تخریب پل ها، خطوط راه آهن، بسته شدن تونل ها، شکسته شدن سدها و تخریب دکل های برق و مواردی از این قبیل می شود. در این پژوهش به پهنه بندی خطر زمین لغزش روستای دره گز قلندران با استفاده از مدل AHPدر سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته شده است. شیب، جهت شیب، ارتفاع، کاربری زمین، توپوگرافی ، میزان بارش به عنوان پارامترهای اصلی و موثر در پهنه بندی زمین لغزش حوضه مورد نظر انتخاب شده اند. پس از تهیه لایه داده ها با استفاده از پارامترهای فوق برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش از مدل وزن دهی و تحلیل رابطه ی AHP در نرم از ARC GISاستفاده شد. نتایج بدست آمده از مدل وزن دهی AHP، وتطبیق آن با لغزش های روی داده در حوضه مورد نظر بیانگر آن است که پارامترحساسیت سازندها به فرسایش با بیشترین وزن (219/0) و کاربری اراضی (173/0)و کم ترین ارتفاع (052/0) کم ترین وزن بدست آوردند و سایر شاخص ها به ترتیب شامل ، بارش، ارتفاع می باشد و کمترین وزن متعلق به لایه آبراه ها می باشد. پس از هم پوشانی لایه ها نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در 4گروه بسیار زیاد،زیاد، متوسط،کم، خیلی کم تهیه شد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، زمین لغزش، مدل AHP، GIS، روستا دره گز قلندران
 • ناصر شفیعی ثابت، بهزاد دوستی، معصومه قربانی صفحات 119-134
  تعیین نقاط حادثه خیز و مستعد از نظر مخاطرات محیطی، برنامه ریزان را قادر می سازد در کوتاه ترین زمان به بهترین شکل تصمیم گیری کنند. این تحقیق برای ارزیابی و رتبه بندی سکونتگاه های روستایی شهرستان دلفان از نظر حساسیت به پدیده خشکسالی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه کوپراس انجام شد. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، 21 شاخص آسیب پذیری در سه بعد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی بررسی شد. گردآوری اطلاعات برای شاخص های مورد نظر در 24 روستای نمونه تصادفی از طریق دهیاران صورت گرفت. پس از وزن دهی به شاخص ها به روش آنتروپی شانون، روستاها با استفاده از مدل کوپراس رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد با توجه به متنوع بودن شاخص های آسیب پذیری، مدل کوپراس در رتبه بندی سکونتگاه ها در مقابل خشکسالی قابلیت دارد. مطابق محاسبات، روستاهای گلام بهری وکفراج بیشترین آسیب پذیری و روستاهای ظفرآباد و گرمه خانی کم ترین آسیب پذیری را از پدیده خشکسالی دارند.
  کلیدواژگان: مدل تصمیم گیری چندشاخصه، آسیب پذیری، مخاطرات طبیعی، خشکسالی، دلفان
|
 • Mojtaba Yamani, Shahnaz Alizadeh Pages 1-18
  Drainages has been reacting to changes in stream bed to different forms. Case study area has located in Alborz state and in upper of the Mehrshahr of karaj. Since basin has located on the bound shake faults and as big and high population cities is in this area, so study of tectonic Activities position is essential in this area. In this paper has tried Neotectonic and its effects on the valleys and rivers direction to survey by using of Af, SL,S,BR,P,T,Smf and Hi parameters. Research method is being analytical – comparisonal. For analysis has used WMS and Arc GIS softwares. For more careful survey of Neotectonic activities in area, case study basin has dispensed to four sub basin, such as Rajayishahr, Kamalshahr, Elahiyeh and Chahardangeh. The research result shown that tectonic has been activing in different parts of basin, and since western sub basin of area (chahardangeh sub basin) has weakly activity of tectonic in five geomorphic parameters , so this part of basin has relative equilibrium and to run from stage of erosion puberty.
  Keywords: Neotectonic, Geomorphic parameters, Karaj basin
 • Mahmood Khosravi, Abbas Mofidi, Roya Poorkarimbrabadi Pages 19-37
  The main goal of this study is to investigate theinteractionbetween East Khorasan winds regimesand Sistan120 Days winds. The climatic data of Synoptic stations used in the present study was obtained fromkhorasan razavi, khorasan jonobi and sistan and baluchestan meteorological organizations. The statistical period is from 2000 to 2011. To do synoptic analyses, the maps of sea level pressure, geopotential height of 850 Hectopascal level, wind direction and the relativevorticity were used. The sample extract form the daily wind velocity data base of Zabol station and include the fourteen days with the highest velocitywinds.
  The results shows that the wind direction in the Khorasan Razavi province is from north. while, the direction changes toward Northwest as it arrives to Sistan plain. This change in the direction of wind is due tothe topographyand geographical location of thearea. The geopotential height maps shown that the main reasons for the winds of 120 days are thecore ofthe highpressureonthe Caspian Sea and the core of the low pressure in Pakistan. Moreover, strengthening the low pressure intensifies the winds
  Keywords: Synoptic analysis, Sistan plain, East of Iran, 120 days winds
 • Marzieh Mogholi, Amirhooshang Khadem Daghigh, Hasan Hoseini Amini Pages 39-54
  At the future, certainly one of important problem in geopolitics aboutTerritorial planning Of country is water geography. Water waste has two parts: an actual part and a false part.The actual part includes waste of water from joints, transmission lines, and supply lines.The false part includes calculating process and unfair usage.
  For optimum management of water resources, and to decrease water waste, using of decision support systems &softwarecan considerable help in studying and recognition of supply & demand of drinking water about decrease appearance losses for control and management of water crisis.
  Problem in this research, knowledge about decision support systems & designation of crisis management that etude “Vensim” software for Tehran water crisis that resulted of analysis chart, define without accommodating plan, after 2020, accidence calamitous & critical water crisis.
  Finally, it should be mentioned that to have a proper management of drinking water in Tehran city, the monitoring of water waste and its control, also having a consumption criteria accepted and followed by the people are really necessary.
  Keywords: crisis management, decision support systems, “Vensim” software, actual, false waste of water
 • Zahrah Sarbazi, Mohammadreza Servati, Mehran Maghsoodi, Fateme Sabokkhiz Pages 55-76
  The study of active tectonic is significant due to assessment of the risk of earthquake in different areas, especially those where relatively high tectonic activity was observed in Holocene and Pleistocene. The objective of present study is to compare the tectonic activity levels in banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab rivers through morphometric analyses. The ratios determined in the present study include the proportion of valley floor width to its height, mountain front-side sinuosity, and longitudinal slope of river, drainage basin asymmetry, and ratio of drainage basin shape, ratio of inverse topographic symmetry of the basin, ratio of drainage basin symmetry, and symmetry ratio of the basin all of which represent the tectonic activity of a region in four categories of low, medium, high and very high. For active tectonic estimation, topographic maps (1: 250,000 and 1: 50,000) along with geological maps (1: 20,000 and 1: 25,000) along with 10m DEM of the studied regions were used. For generation of basins on the studied region, ArcGIS Software was used to deal with a database of digital elevation model. Certain phenomena such as fault scarp, multi-generational alluvial fans, and linear valleys are among morphologic evidence that are abundantly found in basins with high and medium tectonic activity. The results suggest that among the examined basins, the Jajrood basin is more influenced by tectonic activities and this is due to the influence of Jajrood Fault on this basin.
  Keywords: Active tectonic, Jajroud, Hablehroud, Hagy arab basin, Geomorphic hndices
 • Reza Esmaili, Eesa Jokar Sarhangi, Parvin Roshan Neko Pages 77-87
  Various factors such as morphometric of the basin, rainfall, soil type and vegetation have an important role in the potential of flooding. Flood hazard mapping is very important for catchment Management. Catchment morphometric parameters control its hydrologic response. Understanding a basin’s response to high rainfall based on geomorphological indices can be valuable when studying flood hazard in ungauged catchments. The study area, Galandrud catchment is located in the northeastern Alborz, Mazandaran province and south of Royan city. In this research, Galandrud catchment divided to 12 sub- catchment. Twelve criteria were chosen; including catchment area, drainage density, compactness coefficient, circularity ratio, confluence ratio, area ratio, length ratio, basin slope, river gradient, concentration time, mean annual precipitation and curve number. To quantify potential of flood these parameters are integrated with a technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). The TOPSIS technique is one of the multi criteria decision making method, which, it is defined as the alternative that is simultaneously farthest from the negative ideal and closest to the ideal alternative. The weight for each indicator is determined based on Shannon’s entropy. The results of the TOPSIS analyses indicated that sub-catchments 12, 10 and 3 with closeness coefficient 0.548, 0.486 and 0.462 have ranking 1, 2 and 3 respectively.
  Keywords: Galandrud catchment, Mazandaran, Topsis, flood, GIS
 • Najme Shafie, Hosein Negaresh, Mohammadsadegh Derani Nezhad Pages 89-104
  Hydro geomorphology is a branch of physical geography (Physiography) that studies about roughness forms caused by water. The study area includes NURABAD plain’s aquifer within its catchment area under catchments of HANDIJAN JARAHI which are located in FARS province. The study aimed to determine the geomorphology factors of the plain and their relation to ground water resources and also providing useful maps in order to identify and manage the environment of the aquifer. The method of this research is statistical analysis. Interpolation method is used to study the geomorphology of the area and its relation to ground water resources of the plain and mapping them, and Spearman correlation is used to investigate the relationship between geomorphology forms with the parameters of water resources. The results showed that alluvial fans, flood plains, faults and path are effective factors of groundwater resources. The quality of water resources shows that the electrical conductivity in the southern and central parts (due to the formation of gypsum and marl aquifer) is more than other parts. And the acidity of the water is 7 which is neutral.
  Keywords: Geomorphology, Underground Water Sources, Aquifer, NoorabadMamasani Plain
 • Masoud Safaeepoor, Ali Shojaeean, Nasrin Atashafrooz Pages 105-118
  Landslides and erosion of natural phenomena in the evolution of land forms involved. When the human population is affected by this phenomenon can be dangerous incident. Causing loss of life and destruction Vazjmlh financial resources, the destruction of residential areas, destruction of farms and farmland and roads, destroying bridges, railways, closing the tunnels, dams break and damage the electrical tower and so on be. In this study, the landslide hazard zonation never valley village Qalandar using AHP model in GIS are discussed. Slope, aspect, elevation, land use, topography, rainfall as the main parameters affecting the landslide area were selected. After preparing the data layer using the above parameters for mapping landslide risk weighting model and the ARC GIS software was used to analyze the relationship of AHP. The results of weighting model AHP, and implement it with the slip occurred in the catchment area shows that Paramtrhsasyt erosion formations with the greatest weight (219/0) and land use (173/0) and the lowest height (052 / 0), the lowest weight gain and other indicators respectively, rainfall, altitude, and minimum weight of the layer's waterways. After overlay zoning landslide hazard map into 4 groups: very high, high, medium, low, very little was produced.
  Keywords: classification, landslide, the AHP, GIS, never valley village Qalandar
 • Naser Shafiei Sabet, Behzad Doosti, Masomeh Ghorbani Pages 119-134
  Identifying the accident-prone areas and vulnerable to environmental hazards will enable planners to make the best decisions in the shortest possible time. Accordingly, this research was carried out to assess and rank the rural settlements of Delfan County in terms of vulnerability to drought phenomenon using Kupros multi-criteria decision- making model. In this descriptive - analytical research, 21 vulnerability indices in physical, economic and social dimensions was studied. Data collection was done by rural administrators in 24 rural settlements, selected randomly. After weighing the indices using Shannon’s entropy method, the villages were ranked by Kupros model. Results showed that, considering the diversity of vulnerability indices, Kupros model might have a great capability in ranking of settlements in terms of vulnerability to drought phenomenon. Golam Bahri and Kafraj had the most vulnerability, and Zafar Abad and Garmeh Khani had the least vulnerability to drought phenomenon.
  Keywords: Multi, criteria decision, making model, Vulnerability, Environmental hazards, Drought, Delfan County