فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1395)

فصلنامه بهداشت در عرصه
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افشین تکدستان، نعمت الله جعفرزاده، مهرنوش ابطحی، فروغ علی قاسمی* صفحه 1
  زمینه و اهداف
  یکی از بزرگترین مشکلات دنیای امروز، کمبود آب وآلودگی منابع آب محیط زیست به فلزات سنگین است. این مطالعه با هدف بررسی میزان حذف یونهای کادمیوم توسط پودر هسته خرما از محلول آبی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  هسته خرما از کارگاه بسته بندی در شهرستان شادگان، از طریق هماهنگی با مدیریت کارگاه تهیه گردید. این مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی به منظور بررسی حذف کادمیوم از محلول آبی توسط پودر هسته خرما در سیستم جریان ناپیوسته صورت گرفت. در این مطالعه متغیرهای آزمایش شامل pH، جرم جاذب، غلظت اولیه کادمیوم و زمان واکنش، بررسی شد. غلظت یونهای کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. در انجام این طرح و استفاده از منابع، رعا یت موازین اخلاقی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ظرفیت جذب کادمیوم بر روی پودر هسته خرما، به پارامترهای pH، دوز جاذب، غلظت اولیه و زمان تماس واکنش وابسته است. با افزایشpH ، مقدار جاذب و زمان تماس، راندمان زیاد شده، در حالی که با افزایش غلظت اولیه، راندمان کاهش یافت. راندمان بهینه حذف، در pH برابر 6، دوز جاذب 3 گرم در لیتر، غلظت اولیه 15 میلیگرم در لیتر و زمان تماس 15 دقیقه بدست آمد. ایزوترم جذب کادمیوم بوسیله پودر هسته خرما از مدل فرندلیچ تبعیت میکرد. بهترین مدل سینتیک جذب کادمیوم در این مطالعه، مدل شبه درجه دوم نشان داده شد
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که پودر هسته خرما توانایی بالایی برای حذف کادمیوم دارد و میتواند به عنوان یک جاذب ارزان یی مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: کادمیوم، جذب، پودر هسته خرما، ایزوترمهای جذب، سینتیک
 • فرناز اسلامی مهر، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم، فاطمه رخشانی* صفحه 11
  زمینه و اهداف
  مهمترین تغییر و تحول مقطع نوجوانی که از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان نقطه عطف زندگی نوجوان از آن یاد می گردد، بلوغ است. این پژوهش با هدف تعیین رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی‐ مقطعی است. نمونه ها شامل 260 دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خمیر بودند و نمونه گیری به صورت تمام شماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 16، با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. تمام مراحل مطالعه حاضر با در نظر گرفتن موازین اخلاقی و پژوهشی اجرا گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان (0/8) 13/8 سال و نیز سن قاعدگی (0/8) 12/4سال بود. سطح آگاهی در مورد بهداشت دوران بلوغ 65% از دانش آموزان در حد متوسط بود. همچنین اکثر دانش آموزان (81/9درصد) عملکرد متوسطی در این خصوص داشتند. نتایج نشان داد، بین میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان در زمینه بهداشت دوران بلوغ ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/001> = P- value).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد عواملی نظیر فقدان آگاهی صحیح در مورد بهداشت دوران قاعدگی، منجر به ایجاد عملکردهای غلط در این دوران شده باشد. مطالعه حاضر نشان داد، رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ دانش آموزان در سطح متوسط است؛ از این رو، آموزش بلوغ جهت اصلاح رفتارهای بهداشتی دختران در دوران بلوغ، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ، دانش آموزان دختر
 • ولی بریم نژاد*، پریسا عرب زاده کفاش، رویا اشراقی سامانی صفحه 19
  زمینه و اهداف
  چاقی یکی از معضلات اقتصادی برای کشور بوده و شیوع آن سلامت عمومی را به خطر انداخته است. این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بانوان برای کنترل افزایش وزن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در سال 1393 و با مشارکت 450 نفر از بانوان شهر مشهد انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس، از بین مراجعین به پارک ملت شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن به کمک شاخص آلفا کرونباخ (7/0<α) تایید شد. داده ها از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  از میان بانوان مورد مطالعه 86 درصد مایل به پرداخت هزینه جهت کنترل افزایش وزن بودند و میانگین هزینه ماهیانه که بانوان جهت کنترل وزن مایل به پرداخت آن بودند، 82311 تومان برآورد شد. افزایش سطح درآمد ماهیانه خانوار (0.05>p)، افزایش اثرات اجتماعی چاقی ((0.05>p) ، افزایش سطح آگاهی از عوارض چاقی (0.05>p) منجر به افزایش تمایل به پرداخت هزینه جهت کنترل افزایش وزن شده، اما افزایش قیمت پیشنهادی ((0.01>p) تمایل به پرداخت را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر شناخت از عوارض چاقی بر تمایل به پرداخت، لازم است سیاست گذاران بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی مناسب در خصوص اثرات بهداشتی، اجتماعی و حتی اقتصادی معضل چاقی در جامعه، انگیزه تمایل به پرداخت افراد جهت کنترل این معضل را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: چاقی، تمایل به پرداخت هزینه، زنان، مدل لاجیت
 • علی رمضانخانی، آمنه پوراسماعیلی*، سکینه رخشنده رو، سهیلا خداکریم صفحه 28
  زمینه و اهداف
  پر فشاری خون یکی از بیماری های مزمن شایع و یک عامل خطر عمده برای بیماری های قلبی- عروقی و سکته مغزی است. با توجه به افزایش شیوع فشار خون بالا و عوارض خطرناک آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا در مادران دانش آموزان مدارس اسلامشهر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تجربی(Experimental) است، به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای، 112 نفر از مادران دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه انتخاب و به دو گروه (هر گروه 56 نفر) تقسیم شدند. روش آموزش سخنرانی و به شکل پرسش و پاسخ در پایان سخنرانی بود. نمونه های مورد بررسی طی سه مرحله از طریق پیش آزمون، آزمون بلافاصله بعد از آموزش و پس آزمون 2 ماه بعد، با پرسشنامه مورد ارزشیابی قرار گرفتند. تمام مراحل این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و پژوهشی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قبل از مداخله از نظر میانگین نمرات آگاهی و نگرش، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. اما دو گروه از نظر میانگین نمره رفتار با هم اختلاف اندکی داشتند. پس از آموزش، میانگین نمرات تمام متغیرهای فوق در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (P-value<0.001 ).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش و ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه موثر است و از طریق افزایش سطح آگاهی و نگرش، می توان رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: پر فشاری خون، آگاهی، نگرش، رفتار، سخنرانی
 • علیرضا حیدری*، محمد جواد کبیر، ناهید جعفری، اشرفی بابازاده گشتی، محمدرضا هنرور، منصوره لطفی صفحه 35
  زمینه و اهداف
  فرسودگی شغلی واکنش کارکنان در برابر تنش های مزمن می باشد و تاثیرات مخرب جسمی و روحی و پیامدهای سازمانی نامطلوبی را برای شاغلین به همراه دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، از بین 1275 بهورز شاغل در استان گلستان، 1141 نفر در مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه شرایط فیزیکی و امکانات محل کار و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ بود. از تمام شرکت کنندگان رضایت شفاهی کسب گردید و پاسخهای آنان محرمانه باقی ماند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون Chi-Square در سطح معنی داری 0/05آنالیز شد.
  یافته ها
  17/5% بهورزان شرایط فیزیکی محیط کار و 24/8% امکانات خانه بهداشت را ضعیف می دانستند. حیطه خستگی عاطفی با وضعیت محیط فیزیکی و وضعیت امکانات خانه بهداشت از نظر آماری ارتباط معنی داری داشت (0/005>p). حیطه های مسخ شخصیت و کاهش عملکرد فردی با وضعیت محیط فیزیکی و امکانات خانه بهداشت از نظر آماری ارتباط معنی داری نداشت (0/005
  نتیجه گیری
  با توجه به شرایط فیزیکی و امکانات نسبتا نامطلوب خانه های بهداشت، به منظور بهبود و رفع خستگی عاطفی بهورزان بهبود شرایط فیزیکی و وضعیت امکانات خانه های بهداشت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، محیط فیزیکی، امکانات محل کار، بهورز، استان گلستان
 • سید علیرضا موسوی، مجید فرجی* صفحه 43
  زمینه و اهداف
  فرایند تولید کود از پسماند توسط کرم ها مسیری است که دارای جنبه های مثبت زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نوع بستر در درصدهای مختلف بر کیفیت کود از زایدات جامد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با انتخاب سه نوع بستر شامل ضایعات آشپزخانه، شاخ و برگ پوسیده درختان و فضولات حیوانی در 20 تیمار طراحی گردید. در انتهای دوره زمانی مناسب پارامترهای TKN، P، TC، pH، EC، Na، K، رطوبت، خاکستر، مواد آلی، نسبت C/N، خصوصیات فیزیکی و ظاهری کمپوست آزمایش شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در تمامی 20 تیمار کیفیت کود تولیدی در محدوده استاندارد می باشد. با توجه به بالا بودن ترکیبات نیتروژنه در مواد اولیه تیمارهای M، N، O، Q، R وU، نسبت نیتروژن در کود حاصل از آن ها بالاتر از بقیه تیمارها بود. بررسی تولید کرم در نمونه ها نشان داد که تیمارهای U (90% شاخ و برگ و 10% فضولات حیوانی) و Q (90% شاخ و برگ و 10% مواد غذایی) با 266 و253 عدد کرم بیشترین تعداد تولید کرم را در بین تیمارها داشته اند.
  نتیجه گیری
  نوع مواد اولیه بستر اهمیت ویژه ای در کیفیت کود تولیدی دارد. هر گونه تغییر در این ترکیبات به دلیل تغییر در حضور یا عدم حضور ماکرو و میکرونوترینت ها می تواند فرایند تولید کود با کیفیت و همچنین تولید کرم را تحت تاثیر قرار دهد. لذا بهینه سازی درصد ترکیبات بستر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در استفاده بهینه از سرمایه ها و کاهش زمان تولید ورمی کمپوست موثر می باشد.
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، آیزینیا فوتیدا، ضایعات آشپزخانه، فضولات حیوانی
|
 • Afshin Takdastan, Nematollah Jaafarzadeh, Mehrnoosh Abtahi, Foruogh Alighasemi* Page 1
  Background And Aims
  One of the most important issues of today’s world is water scarcity and water supply pollution with heavy metals. This study aimed to investigate the removal of cadmium ions by date stone meal from aqueous solution.
  Materials And Methods
  Date stone meal was prepared of date packaging workshop in Shadegan city, with the permission of the head of the workshop. This was an experimental study in laboratory by batch system. In this study was investigated test variables effects including pH, adsorbent dose, initial concentration of cadmium and reaction time on removal efficiency. The concentration of cadmium ions was measured using atomic absorption. In carrying out this study, and the use of resources, ethical issues was conducted.
  Results
  The results showed that the adsorption capacity of cadmium on date stone meal dependent on the parameters of pH, adsorbent dose, initial concentration and contact time. Adsorption capacity increased by increasing of pH, adsorbent dose and contact time, while it decreased with increasing initial concentration. The optimum efficiency was obtained in the pH 6, adsorbent dosage of 3 g/L, the initial concentration of 15 mgCd/L, and 15 min contact time. The result showed that cadmium adsorption isotherm by date stone meal is followed the Freundlich model. The best model of cadmium adsorption kinetics in this study, was shown pseudo-second-order kinetic model.
  Conclusion
  In this study, it was found that date stone meal, have a high ability to adsorb cadmium and can be used as a low-cost adsorbent.
  Keywords: Cadmium, Adsorption, Date stone meal, Isotherms, Kinetics
 • Farnaz Eslamimehr, Ali Ramezankhani, Soheila Khodakarim, Fatemeh Rakhshani* Page 11
  Background And Aims
  Puberty in the most important evaluation during adolescence. This evolutionary change is referred to as a turning point of an adolescence. The present study was aimed to determine puberty heath behaviour and its affecting factor among girl students of khamir city at their first year of high-school in 2015 -2016.
  Materials And Methods
  During this cross sectional study, totally 260 secondary school students were sampled in Khamir city. The sampling was done in full. The data were collected through questionnaires and statistical analysis was performed using SPSS 16 software through independent t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean and standard deviation of respondent’s age were 13.8 and 0.8 years, respectively. The first menstrual period (menarche) happened around an average (±standard deviation) age of 12.42 (±0.8). About 65% of students were moderately aware about puberty health . Also, the majority of students )81.9%) produced a moderate performance in their adulthood. The results further showed a statistically significant relationship between knowledge and behavior of students with regard to adolescent health )P>0/001).
  Conclusion
  It seems that students’ performance in the first menstrual period was influenced by factors such as lack of proper awareness about menstrual hygiene. This study revealed that adolescent health behaviour of students was at the intermediate level. Thus the implementation of health education programs is suggested to modify the health behaviour of girls during puberty.
  Keywords: Knowledge, pubertal health behavior, female students
 • Vali Borim Nejad*, Seyedeh Parisa Arabzadeh Kafash, Roya Eshraghi Samani Page 19
  Background And Aims
  Obesity represents an economical setback for the country, and its outbreak threatens the public health. The present study aimed at studying factors affecting women’s willingness to pay (WTP) for controlling weight gain and treating obesity.
  Materials And Methods
  A researcher-designed questionnaire survey consisting 450 women was carried out on Mashhad residents in 2014 (Iran). The participants were selected by a convenience sampling method out of people coming to Mellat Park in Mashhad. The questionnaire credibility and reliability were confirmed by a panel of experts, and its reliability was estimated to be >0.7 by Cronbach’s alpha, confirming that the employed measuring tool has had enough credability. Data were collected by face-toface interview and were analyzed by Logit regression model using SPSS (ver. 19) Software Package.
  Results
  Among participated women, about 86% were willing to pay for controlling weight gain. Mean monthly payment by women to control weight gain was estimated to be 823,110 IRR (Iranian Rials). The variables positively affected WTP included household monthly income (P
  Conclusion
  Participants having higher monthly income were more willing to pay for controlling weight gain. Awareness of the effects of obesity on health had positive influence on WTP. Social impacts of obesity, also, increased women’s WTP for controlling weight gain. Therefore, it is necessary for health policy-makers to design appropriate plans for training the health, social and even economical impacts of obesity in the society in order to motivate people to pay for its control.
  Keywords: Obesity, Willingness to pay, Women, Logit model
 • Ali Ramezankhani, Ameneh Pooresmaeili *, Sakineh Rakhshandehrou, Soheila Khodakarim Page 28
  Background And Aims
  Hypertension is one of the most common chronic diseases and a major risk factor for cardiovascular diseases )CVDs( and stroke. Due to the increasing prevalence of hypertension and its serious complications, this study aimed to determine the effect of educational intervention on preventive behavior of hypertension in school students’ mothers in Eslamshahr, Iran.
  Materials And Methods
  In the present experimental study, a total of 112 mothers of elementary school girls and boys were selected through a two-stage cluster sampling and were divided into two groups )n=56 per group(. The lecture method of education was employed in the form of question and answer at the end of the lecture. A questionnaire survey was performed to evaluate subjects at three stages consisting of a pretest, a post-test immediately after education, and a post-test two months later. All stages of this research were conducted ethically.
  Results
  The results showed that there were no statistically significant differences between test and control groups in terms of the mean knowledge and attitude score, before the intervention. Concerning the mean practice score, however, a little difference was observed. After education, by contrast, scores for all above mentioned variables were significantly increased in intervention group (P-value
  Conclusions
  The results revealed that the educational program on knowledge, attitudes and behavior to promote effective preventive behavior and to increase the knowledge and attitudes can promote the preventive behavior of hypertension.
  Keywords: Hypertension, Knowledge, Attitude, Behavior, Lecture
 • Alireza Heidari *, Mohammad Javad Kabir, Nahid Jafari, Ashrafi Babazadeh Gashti, Mohammad Reza Honarvar, Mansoureh Lotfi Page 35
  Background And Aims
  Job burnout is the reaction of workers to chronic stress, with disastrous physical, psychological and adverse organizational consequences for employees. The aim of this study was to determine the relationship between the dimensions of job burnout and workplace physical environment and facilities among health workers in Golestan province.
  Materials And Methods
  In the present cross-sectional study, 1141 respondents out of totally 1275 health workers in Golestan province participated in the survey. The sampling method was census. Data collection was done through a questionnaire dealing with physical environment and facilities of workplace as well as Maslach burnout inventory. Verbal consent was obtained from all participants and their responses were kept confidentially. Data were analyzed using SPSS and Chi-Square test at a significance level of 0.05
  Results
  The results of the present survey indicate that the physical condition of the workplace was assessed as weak by 17.4% of participants. Similarly, 24.8% of respondents assessed health house facilities as weak. There were significant relationships between emotional exhaustion and physical condition as well as workplace facilities (p0.005).
  Conclusion
  Regarding the relatively poor workplace physical conditions and facilities, it is recommended to improve these conditions in order to decrease health workers emotional exhaustion.
  Keywords: Job burnout, Physical environment, Facilities, Health house, Health worker, Golestan province
 • Seyyed Alireza Mousavi, Majid Faraji * Page 43
  Background And Aims
  The production of fertilizer from waste by the use of worms (vermicomposting), covers all positive environmental, health and economic aspects. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of different media on the quality of produced compost from solid waste.
  Materials And Methods
  Three different media including kitchen waste, rotting foliage of trees and animal waste were designated in the present study through 20 treatments. TKN, P, TC, pH, EC, Na, K, and moisture, ash, organic matter contents as well as C/N ratio and physical properties of produced compost were analyzed at the end of composting process.
  Results
  The results showed that the quality of produced compost was in conformity with current standards in all 20 studied treatments. With regard to the high contents of nitrogen in raw material in some treatments such as M, N, O, Q, R, and U, the corresponding ratio of N in achieved compost was higher than other treatments. A survey of worm growth in studied samples revealed that U (leaf 90% and food waste 10%) and Q (leaf 90% and food waste 10%) treatments superbly overcame other treatments with 266 and 253 worms, respectively.
  Conclusion
  Our study found that the type of raw material has a paramount importance on the compost quality, so that any change in the composition can affect the compost production process and the reproduction of worms mainly through the changes in the presence or absence of macro and micronutrients. Thus, optimization of media components, is of particular importance affecting the efficient use of capital investments and reducing the time duration of vermicomposting.
  Keywords: Vermicompost, Eisenia fetida, Kitchen waste, Animal waste