فهرست مطالب

طب جنوب - سال نوزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1395)
 • سال نوزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زیور صالحی *، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه صفحات 931-939
  زمینه
  کاتاراکت کدورت قابل رویت عدسی چشم و علت اصلی نابینایی قابل برگشت در جهان است. استرس اکسیداتیو به عنوان فاکتور اصلی تشکیل کاتاراکت شناخته می شود. پروتئین HSP70-2 یک چاپرون مولکولی است که برای بقا سلول در شرایط استرس ضروری می باشد. ژن HSP70-2 در ناحیه آنتی ژن لکوسیتی انسانی کلاس ΙΙΙ قرار دارد. این ژن پروتئینی القاپذیر را کد می کند. یکی از شناخته شده ترین پلی مورفیسم های HSP70-2، 1267 A/G می باشد که در ناحیه کد کننده است. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 در بیماران مبتلا به کاتاراکت می باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی مورد- شاهدی شامل 118 بیمار مبتلا به کاتاراکت و 122 فرد سالم به عنوان گروه کنترل بود. DNA ژنومی از لکوسیت های خون محیطی استخراج گردید و تعیین ژنوتیپ به روش PCR-RFLP انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار MedCalc ویرایش 1/12 صورت گرفت.
  یافته ها
  فراوانی الل G به طور قابل توجهی در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (به ترتیب 36/0 و 24/0). ژنوتیپ GG پلی مورفیسم HSP70-2 1267A/G در گروه بیمار فراوانی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشت (به ترتیب 19/21 و 20/8 درصد). احتمال ابتلا به بیماری در افراد دارای ژنوتیپ GG حدود 2/3 برابر نسبت به افراد دارای ژنوتیپ AA بیشتر بود (005/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند احتمالا پلی مورفیسم HSP70-2 1267A/G در افزایش حساسیت ابتلا به کاتاراکت در جمعیت مورد مطالعه نقش دارد. به هر حال جهت تایید نتایج به دست آمده مطالعات چندگانه و تصادفی با گروه های جمعیتی بزرگ تر مورد نیاز است
  کلیدواژگان: کاتاراکت، پلی مورفیسم ژنی، ژن HSP70، 2، استرس اکسیداتیو
 • علی متولی زاده اردکانی *، مهسا شیرانی، احمد هاشمی، زهره بصیری، یزدان رحمتی، نوین نیک بخش، سحر ادریسی، شهلا محمدگنجی صفحات 940-950
  زمینه
  غربالگری ماموگرافی برای تشخیص سرطان پستان در زنان جوان نتایج مثبت و منفی کاذب نشان می دهد و بنابراین برای تشخیص سرطان پستان در مراحل ابتدایی نیاز به یک روش غیرتهاجمی و کم هزینه دیگر نیز هست. تغییرات متیلاسیون DNA یکی از رایج ترین تغییرات مولکولی در سرطان های انسانی و از جمله سرطان پستان است. بنابراین بررسی الگوی متیلاسیون بافت ها می تواند در تشخیص زود هنگام سرطان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شباهت الگوهای متیلاسیون یافت شده در نمونه های توموری و در پلاسما، کاربرد بالقوه شناسایی مولکولی سرطان پستان، بر پایه خون را نشان می دهد. هدف از این بررسی ارزیابی قابلیت متیلاسیون پروموتور برای تشخیص بالینی سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی متیلاسیون پروموتور برای تشخیص بالینی سرطان پستان 21 بافت توموری و 21 بافت نرمال مورد مطالعه قرار گرفتند. وضعیت متیلاسیون 6 ژن (NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2) با استفاده از روش PCR مختص متیلاسیون (MS-PCR) آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ژن NANOG در 7/94 درصد نمونه های توموری و 100 درصد نمونه های سالم، ژن RASSF1A در 5/9 درصد بافت های توموری و صفر درصد بافت های سالم، ژن SFN در 3/14 درصد نمونه های توموری و 8/27 درصد نمونه های سالم، ژن CASP8 در 30 درصد نمونه های توموری و 5/23 درصد نمونه های سالم، ژن WIF1 در 80 درصد نمونه های توموری و 8/27 درصد نمونه های سالم و ژن CTSL2 در 6/28 درصد نمونه های توموری و 5/23 درصد نمونه های سالم متیله بود. آنالیز داده ها توسط آزمون فیشر ارتباط معنی داری بین این نتایج نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دادند که وضعیت متیلاسیون 6 ژن برای افتراق دو گروه سرطانی و نرمال کافی نبوده است. این مطالعه مشکلات متدولوژی (MSPCR) استفاده شده در ارزیابی مارکرهای متیلاسیون برای ارزیابی وضعیت متیلاسیون به عنوان بیومارکرهای تشخیصی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: متیلاسیون DNA، سرطان پستان، MSPCR، ژن های NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL1
 • سمیرا حاجی غلامی، زیبا ویسی ملک شاهی * صفحات 951-961
  زمینه
  سرطان سینه یکی از علت های مرگ و میر در جهان می باشد. نیمی از افراد با بیماری متاستاتیک مقاومت به تاموکسیفن را گسترش می دهند و تقریبا تمام بیماران سرانجام به تاموکسیفن مقاومت پیدا می کنند. به منظور مقابله با تاثیرات منفی تاموکسیفن، این دارو در ترکیب با ماده ضدسرطان کورکومین که سمیت کمتری نسبت به تاموکسیفن دارد، قرار گرفت. در این تحقیق به منظور بسته بندی تاموکسیفن در کنار کورکومین از نانو حامل پلیمری دی بلاک (دندروزوم) استفاده شد و تاثیر ترکیب حاصل شده (نانو تاموکسیفن+ کورکومین) بر سلول های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن و سلول های فیبروبلاست مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  MTTAssay به منظور بررسی تاثیر ضد تکثیر و سمیت دارو مورد استفاده قرار گرفت. فلوسایتومتری و Annexin-V-FLUOS به ترتیب به منظور بررسی تاثیر ضد تکثیر و القای آپوپتوز استفاده شد.
  یافته ها
  نانو (تاموکسیفن+ کورکومین) در مقایسه با داروی تاموکسیفن تاثیرات سمی کمتری بر سلول های نرمال داشت و باعث افزایش فعالیت آپوپتوزی و کاهش تکثیر در سلول های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن شد. کورکومین و تاموکسیفن با خاصیت سینرژیستی و القای آپوپتوز را در سلول های MCF-7 مقاوم به تاموکسیفن نسبت به تاموکسیفن، نانو تاموکسیفن و نانو کورکومین افزایش دادند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که تغییرات اعمال شده بر تاموکسیفن توسط نانو حامل پلیمری و کورکومین به درمان موثرتر سرطان سینه کمک می کند.
  کلیدواژگان: کورکومین، تاموکسیفن، نانوحامل پلیمری، سرطان سینه
 • علی مرادی، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی * صفحات 962-971
  زمینه
  شیوع بیماری های حساسیتی (آلرژی) در جهان و ایران رو به افزایش است. عوامل حساسیت زا (آلرژن) نقش مهمی در ایجاد این بیماری ها دارند. از آنجا که آلرژن های استنشاقی بخش مهمی از این آلرژن ها را شامل می شوند، در این مطالعه به بررسی فراوانی آلرژن های استنشاقی و ارتباط آنها با بیماری های آلرژی بر اساس واکنش پذیری تست پوستی پریک پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از 22 آلرژن استنشاقی شایع و بر اساس تست آلرژی پریک که بر روی 1100 بیمار آلرژی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد، فراوانی این آلرژن ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  شدت واکنش تست آلرژی پریک و شدت بیماری با آلرژن های استنشاقی به ترتیب با گرده علف هرز شور (1/21 درصد، 001/0P꞊)، علف هرز سلمه تره (14 درصد، 001/0P꞊) و مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس (9 درصد، 001/0P꞊) مرتبط بود. همچنین در این بیماران فراوانی آلرژن های استنشاقی به ترتیب شامل مایت گرد و غبار منزل (69 درصد)، پر پرندگان (8/60 درصد)، گرده علف هرز شور (9/59 درصد) و قارچ ها (6/59 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که آلرژن های استنشاقی خارج منزل نظیر گرده علف هرز شور و علف هرز سلمه تره بیشترین حساسیت زایی را در بیماران مبتلا به آلرژی و آسم در استان بوشهر دارند، در حالی که فراوانی آلرژن های استنشاقی درون منزل نظیر مایت، قارچ و پر پرندگان در این بیماران بیشتر بود.
  کلیدواژگان: بیماری های آلرژی، آسم، آلرژن های استنشاقی، تست پوستی پریک
 • طاهره اسدی، محمدکاظم غیبی، افشین شیرکانی، علی موحد، شقایق خدامی، احمد عاشوری نژاد، شکرالله فرخی* صفحات 972-981
  زمینه
  آسم و بیماری های حساسیتی به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح می باشند. شیوع این بیماری ها در جهان و ایران رو به افزایش است. بر همین اساس این مطالعه به بررسی شیوع این بیماری ها در شهرستان جم از توابع استان بوشهر پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بیماری های حساسیتی و آسم (ISAAC) فاز 1 و 3 که به بررسی فراوانی و عوامل خطر این بیماری ها می پردازد و بر روی 516 دانش آموز 7-6 سال و 569 دانش آموز 14-13 سال مدارس این شهرستان در سال 1393 انجام شد.
  یافته ها
  در شیوع اگزمای حساسیتی، حساسیت بینی و آسم در دانش آموزان 7-6 سال به ترتیب 8/13، 20 و 9/3 درصد بود، در حالی که فراوانی این بیماری ها در دانش آموزان 14-13 سال به ترتیب 5/19، 2/19 و 7/6 درصد بود. در این مطالعه بین میزان ابتلا به آسم و همراهی آن با بیماری حساسیتی اگزما و آلرژی بینی در هر گروه ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0P<). همچنین بین وجود عوامل خطر نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل و فراوانی این بیماری ها ارتباط معنی داری یافت شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  فراوانی بیماری های حساسیتی و آسم در شهرستان جم از توابع استان بوشهر بالا است و این افزایش با عوامل خطر نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل مرتبط است.
  کلیدواژگان: شیوع، آسم، اگزمای حساسیتی، حساسیت بینی، ISAAC
 • محمد مهدی سلطان دلال *، شیرین نظام آبادی، محمد کاظم شریفی یزدی، جلال مردانه، مهرناز طاهری پور صفحات 982-988
  زمینه
  تغییر شیوه تغذیه نوزادان در سال های اخیر و روند رو به رشد استفاده از شیر خشک در آنها باعث اهمیت بیشتر توجه به کیفیت شیر خشک های مصرفی و ارزیابی سلامت در آنها شده است. این محصول با پاتوژن های باکتریایی زیادی از جمله باسیلوس سرئوس آلوده می شود که وجود این باکتری در شیر خشک به علت گروه سنی مصرف کننده و بیماری زایی این باکتری در شیر خشک حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش یررسی فراوانی آلودگی شیر خشک های مصرفی نوزادان در بخش NICU به باسیلوس سرئوس بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، طی هشت ماه در سال 93-1392، تعداد 125 نمونه شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها استفاده می شد، از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مورد ارزیابی قرار گرفت. جداسازی و شناسایی باسیلوس سرئوس بر اساس پروتکل استاندارد FDA (FDA Method) بر روی محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس (MYP Agar) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی،84 نمونه (2/67 درصد) از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مثبت بودند. همچنین 18 نمونه (4/14 درصد) دارای آلودگی با بیش از یک گونه باسیلوس بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فرایند پاستوریزه کردن روی اسپورهای باسیلوس سرئوس موثر نمی باشد، اسپور این باکتری می تواند در شیر خشک باقی مانده و برای نوزادان مصرف کننده ایجاد مسمومیت غذایی کند. بدین منظور پیشنهاد می گردد توجه بیشتری به کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و وارداتی شیر خشک انجام شود.
  کلیدواژگان: شیر خشک، باسیلوس سرئوس، نوزادان، محیط MYP
 • حکیمه واحدپرست، عیسی محمدی *، فضل الله احمدی صفحات 989-1004
  زمینه
  پیروی از رژیم های درمانی مراقبتی، جهت دستیابی به ارتقاء سلامت، بهبود کیفیت زندگی و مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه بسیار حیاتی است. با این حال بار بیماری های مزمن به علت عدم پیروی در سطح جهان همچنان رو به رشد است. شناخت چالش های درک شده، می تواند موجب تسهیل برنامه ریزی برای افزایش پیروی گردد. این مطالعه با هدف تبیین چالش های درک شده بیماران مزمن در عدم پیروی از رژیم های تجویزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا گرانهیم و لاندمن (Graneheim & Lundman) در سال 1394 انجام شد. 34 مشارکت کننده مبتلا به بیماری های مزمن شایع، به صورت هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار عمیق جمع آوری و همزمان با جمع آوری داده ها، تحلیل آنها به صورت مقایسه ای با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی قراردادی انجام گرفت.
  یافته ها
  داده ها منجر به استخراج چهار درون مایه اصلی، شامل نقص در امکان پذیری رعایت توصیه ها به دنبال از خودگذشتگی برای خانواده، ناکامی در مواجهه با تعارض کار و توصیه ها، شکست در تداوم و ناتوانی در انطباق خود با توصیه ها، بار منفی و سنگین هزینه های رژیم های تجویزی و حصار القایی و محدودکننده باورها گردید. این درونمایه ها بیانگر ماهیت چالش ها در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی (فرهنگی و اقتصادی) بیماران مزمن در پیروی از رژیم های مراقبتی درمانی بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که چالش های درک شده از تنوع و پیچیدگی خاصی برخوردار است، اگرچه بعضا درونی و فردی هستند، اما برخی از آنها بیرونی و خارج از اراده و کنترل شخص است. لذا لازم است سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت با توجه به ماهیت، تنوع و پیچیدگی این موانع درک و شناخته شده برای تسهیل در روند پیروی بیماران از رژیم های مراقبتی درمانی برنامه ریزی و مداخله نمایند.
  کلیدواژگان: پیروی، بیماری های مزمن، موانع درک شده، رژیم مراقبتی درمانی، مطالعه کیفی
 • فاطمه اقبالیان * صفحات 1005-1010
  سیستیک هیگروما که منشا ‍ء آن از جوانه های لنفاتیک است، ترکیبی از کیست های متعدد با ماهیت خوش خیم می باشد. میزان بروز این بیماری یک در شصت هزار تولد زنده تخمین زده می شود. 75 درصد موارد در گردن و20 درصد زیر بغل دیده می شود. ناهنجاری های کروموزومی در 60 درصد موارد وجود دارد. سیستیک هیگروما معمولا ساختمان های عصبی عروقی مجاور راهم در برمی گیرد. وخیم ترین عارضه آن انسداد راه های هوائی است، عفونت و خونریزی در درجات بعدی قرار دارند. درمان انتخابی آن برداشت کامل توسط جراحی می باشد. بیمار مورد نظر نوزاد پسر 3 روزه ای با وزن 3 کیلوگرم بود که به علت توده بزرگ بدون حدود مشخص در دو طرف گردن و دیسترس تنفسی شدید در بخش نوزادان بیمارستان بعثت بستری شد. بیمار به صورت اور ژانس تحت عمل جراحی قرار گرفت و کیست برداشته شد. پس از عمل نوزاد به مدت 4 روز تحت ونتیلاتور قرار داشت. به دلیل عود کیست، بیمار به بخش جراحی ارجاع، و باقیمانده سیستیک هیگروما در 6 هفتگی جراحی و خارج شد.
  کلیدواژگان: نوزاد، سیستیک هیگروما، جراحی، بیماری
 • حسین دارابی، زهرا بهزادی، طلیعه زاهدی، محمدرضا پوربهی، صمد اکبرزاده، افشین استوار، مجید اسدی، محمدجواد حائری نژاد، زهرا سنجیده، ایرج نبی پور * صفحات 1011-1021
  زمینه
  شواهد ضد و نقیضی پیرامون نقش آدیپونکتین در بیماری های قلبی - عروقی وجود دارد و نقش ویسفاتین نیز در پاتوژنز بیماری های عروق کرونر مطرح شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 378 زن یائسه از 13 خوشه بندر بوشهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. شیوع ایسکمی قلبی براساس سیستم کدگذاری مینوسوتا با بکارگیری نوار قلب در حالت استراحت با 12 لید انجام گرفت. سطوح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین توسط روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 159 نفر (41/8درصد) دچار بیماری ایسکمی قلبی بودند. تفاوتی میان زنان با بیماری ایسکمی قلبی با زنان یائسه طبیعی، در سطح سرمی آدیپونکتین، یافت نشد؛ اما زنان دچار بیماری ایسکمی قلبی غیر دیابتی در مقایسه با زنان یائسه غیر دیابتی دارای سطح بالاتری از ویسفاتین بودند (میانگین هندسی 1/84± 3/05 نانوگرم در میلی لیتر در مقایسه با 1/90±2/52 نانوگرم در میلی لیتر؛ 0/023=P). در آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه، سطوح بالاتر ویسفاتین، با شیوع بالاتر بیماری ایسکمی قلبی در زنان یائسه غیر دیابتی، پس از تعدیل سن، عوامل خطرساز قلبی - عروقی و hs-CRP، همبستگی معنی داری از خود نشان دادند (0/027=P و 9/68-1/14:CI و 3/26=OR).
  نتیجه گیری
  آدیپونکتین در زنان یائسه، با بیماری ایسکمی قلبی همبستگی ندارد ولی سطح سرمی ویسفاتین به صورت مستقل از عوامل خطر ساز قلبی – عروقی، با بیماری ایسکمی قلبی در زنان یائسه غیر دیابتی، همبستگی دارد.
  کلیدواژگان: یائسگی، آدیپونکتین، ویسفاتین، بیماری ایسکمی قلب، آدیپوسیتوکین ها
|
 • Zivar Salehi *, Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah Pages 931-939
  Background
  Cataract is a visible opacity of the eye lens and it is the main reason of reversible blindness in the world. Oxidative stress is known as a major factor in cataract formation HSP70-2 protein is a molecular chaperone which is essential for cell survival in stress conditions. HSP70-2 gene is located in the human leukocyte antigen class ΙΙΙ region. This gene encodes an inducible protein. One of the common polymorphism of HSP70-2 is 1267A/G which is located in coding region. The aim of this study was to analysis of 1267A/G polymorphism of hsp70-2 gene in cataract patients.
  Material and
  Methods
  This case-control study included 118 cataract patients and 122 healthy people as a control groups. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes and genotyping determination was performed by the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Statistical analysis was performed by using the MedCalc software (Version 12.1).
  Results
  The frequency of G allele was significantly higher in patients than the controls, (0.36 and 0.24, respectively). A higher frequency of the GG genotype of the HSP70-2 1267A/G polymorphism was found in the patients compared with controls (21.19% and 8.20%, respectively). The patients carrying the GG genotype were 3.2-fold at a higher risk of cataract compared with AA genotype (P=0.005).
  Conclusion
  The finding of this study suggested that the HSP70-2 1267A/G may affect the susceptibility to cataract in the studied population. Anyway the randomized multicenter studies with greater sample size still need to confirmed our results.
  Keywords: Cataract, gene polymorphism, HSP70, 2 gene, oxidative stress
 • Ali Motevalizadeh Ardekani *, Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zohre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammadganji Pages 940-950
  Background
  Mammographic screening to diagnose the breast cancer showe false-negative and false-positive results in young women and therefore a non-invasive and low cost method is needed, to diagnose the breast cancer in the early stages. DNA methylation changes are the most common molecular changes in human cancers and including breast cancer. Therefore, The pattern of tissues methylation can be used in the early diagnosis of cancer. Also similar methylation patterns found in tumors and in plasma shows potential application of molecular detection of breast cancer, based on blood. The aim of this study was to assess the promoter methylation for the clinical diagnosis of breast cancer.
  Material and
  Methods
  To examine the promoter methylation 21 tumor tissues and 21 normal tissues have been studied for clinical diagnosis of breast cancer. 6 gene methylation status (NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1 and CTSL2) was analyzed by methylation specific PCR (MS-PCR).
  Results
  The results show that NANOG gene was methylated in 94.7% of tumor specimen and 100% of normal specimen, RASSF1A gene was methylated in 9.5% of tumor specimen and 0% of normal specimen, SFN gene was methylated in 14.3% of tumor specimen and 27.8% of normal specimen, CASP8 gene was methylated in 30% of tumor specimen and 23.5% of normal specimen, WIF1 gene was methylated in 80% of tumor specimen and 27.8% of normal specimen, CTSL2 gene was methylated in 28.6% of tumor specimen and 23.5 % of normal specimen were methylated. Data analysis did not show a significant relationship between these results. (P >0.05).
  Conclusion
  The results of this study demonstrate that 6 gene methylation status was not enough to differentiate between the cancer and normal groups. This study demonstrates the methodological problems (MS PCR) which was used to assess the methylation markers to evaluate the methylation status as diagnostic biomarkers.
  Keywords: DNA methylation, breast cancer, MS, PCR, NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1, CTSL2 genes
 • Samira Hajigholami, Ziba Vaise Malekshahi * Pages 951-961
  Background
  Breast cancer is one of the causes of mortality in the world. Half of patients with metastatic extend resistance to Tamoxifen and almost all patients eventually become resistant to tamoxifen. Inorder to counteract with the negative effects of tamoxifen, this drug have been placed in combination with the curcumin. Anti-cancer substance which is less toxic than Tamoxifen. In this study, Diblock (Dendrosome) Nano polymer was used in order to tamoxifen packaging along with curcumin. Anti-cancer efficacy of the obtained compound (Diblock, Tamoxifen and Curcumin) was evaluated in Tamoxifen-resistant (TR) MCF-7 cells and Fibroblast cells.
  Material and
  Methods
  MTT Assay was used to evaluate anti-proliferation effect and drug toxicity.Flow cytometry and Annexin-V-FLUOS were used inorder to assay anti-proliferation effect and induction of apoptosis, respectively.
  Results
  Nano-compound has less toxicity effects on normal cells compared with Tamoxifen and increased apoptosis activity and decreased proliferation in MCF-7 cells which are resistant to tamoxifen. Curcumin and Tamoxifen have more apoptotic potential than Tamoxifen alone, Nano-Tamoxifen or Nano-Curcumin.
  Conclusion
  Results of this study showed that changes in Tamoxifen by curcumin polymeric nanocarrier help to more effective treatment of breast cancer.
  Keywords: Curcumin, Tamoxifen, Polymer Nano, carrier, Breast Cancer
 • Ali Moradi, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi * Pages 962-971
  Background
  The prevalence of allergic diseases is growing in the world and Iran. Allergens play an important role in creating these diseases. Since inhalation allergens are an important part of these allergens the aim of this study was to assess the prevalence of aeroallergens and their association with allergic diseases based on skin prick test (SPT).
  Material and
  Methods
  In this study, the frequency of these allergens were examined by using 22 aeroallergens and based on Skin Prick Test in 1100 patients with allergic diseases who referred to Shohadaye- Khalije- Fars university hospital.
  Results
  The reaction severity of SPT and the severity of disease associated with inhaled allergens with Russian thistle (21.1%, P꞊0.001), Chenopodium album pollen (14%, P꞊0.001) and Dermatophagoid Pteronyssinus (9%, P꞊0.001) respectively. Also, in these patients, the frequency of inhalation allergens were House Dust Mite (HDM) (69%), feather (60.8%), Russian this tle (59.9%) pollen and Alternaria mold (59.6%) respectively.
  Conclusion
  This study indicated that outdoors inhaled allergens such as Russian thistle and Chenopodium album pollen have the most allergenicity in patients with allergic and asthma in Bushehr province, Meanwhile, the prevalence of indoor aeroallergens such as HDM, feather and mold were high in these patients.
  Keywords: Allergic Diseases, Asthma, Inhaler Aeroallergens, Skin Prick Test
 • Tahere Assadi, Mohammadkazem Gheybi, Afshin Shirkani, Ali Movahed, Shaghaeagh Khoddami, Ahmad Ashourinejad, Shokroola Farrokhi * Pages 972-981
  Background
  Asthma and allergic diseases are raised as a major health problem in the world. The prevalence of these diseases is on the rise specifically in the world and Iran. Accordingly, the aim of this study was to assess the prevalence of these diseases in Jam City, from environs of Bushehr Province.
  Material and
  Methods
  this study was performed on 516 schoolchildren aged 6-7 years and 569 schoolchildren aged 13-14 years in schools of this city based on a standard questionnaire of allergic conditions and asthma (ISAAC) phase 1 and 3, which mention to the prevalence and risk factors for these diseases in 2014.
  Results
  in prevalence of atopic eczema, allergic rhinitis and asthma among 6-7year old schoolchildren were 13.8 %, 20% and 3.9%, respectively, While, the prevalence of these diseases among 13-14 year old schoolchildren were 19.5%, 19.2% and 6.7%, respectively. There were a significant association in each group, between affliction rate to asthmaand its association with rhinitis and eczema (P
  Conclusion
  the prevalence of asthma and allergic diseases was high in Jam city and this increase is associated to risk factors such as exposure to cigarette smoke, pet care and use of gas as a fuel at home.
  Keywords: Prevalence, Asthma, atopic eczema, allergic rhinitis, ISAAC
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal *, Shirin Nezamabadi, Mohammadkazem Sharifi Yazdi, Jalal Mardaneh, Mehrnaz Taheripoor Pages 982-988
  Background
  In recent years, changing the infant feeding methods and the growing trend of use powdered infant formula (PIF) has raised concern about quality and health assessment among them. These products are contaminated with various pathogenic bacteria such as Bacillus cereus which the presence of this bacteria in PIF is important because of consumer age group and virulence of this bacteria in PIF. The aim of this study was to determine the frequency of Bacillus cereus in powdered milk infant formula consuming in neonatal intensive care unit (NICU) in Tehran hospitals in 2013-14.
  Material and
  Methods
  In this cross-sectional study, 125 samples of powdered infant formula milk which were used in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) were surveyed during 8 month in 2014. Isolation and identification of microorganisms (including Bacillus cereus) were carried out according to FDA standard protocol (FDA method) on B. cereus selective agar (MYP Agar).
  Results
  The results of present study showed that of 125 samples from of consumable powdered infant formula milk, 84 (67.2%) samples were contaminated with B.cereus and also 18 (14.4%) samples were contaminated by more than one B.cereus species.
  Conclusion
  As regards pasteurization process is not effective on the spore of B.cereus., The spores of these bacteria can remain in PIF and can cause food poisoning in infants. For this purpose, more attention to quality control of production units and imported powder milk is recommended in Iranian infant foods.
  Keywords: Powdered infant formula milk, Bacillus cereus, Neonatal, MYP media
 • Hakemeh Vahedparast, Esae Mohammadi *, Fazllolah Ahmadi Pages 989-1004
  Background
  Adherence from treatment-care regimens is very essential to achieve health promotion and improve quality of life as well as affordable healthcare. Nevertheless, broaden of chronic diseases is still growing in the world because of lack of adherence. Understanding the perceived challenges can facilitate planning to increase adherence. This study aimed to explain the perceived challenges in non-adherence from the prescribed regimen among patients with chronic diseases.
  Materials And Methods
  This qualitative study was done in 2015 by using the conventional content analysis approach. Thirty four participants with the most common chronic diseases were recruited purposively and they were entered in the study. Data was collected through semi-structured interviews and simultaneously with data collection; a comparative analysis was conducted by using the conventional qualitative content analysis method.
  Results
  Four main themes extracted from the data included: flaw in the possibility of observing the recommended regimensafter devotion for family; frustration in facing the conflict between work and recommended regimens; inability in self-adaption with the recommended regimens; broaden cost of prescribed regimens; and limiting and inductive enclosure of beliefs. These themes indicate the nature of challenges in personal, family, and social dimensions of patients with chronic diseases in terms of adherence with treatment regimen.
  Conclusion
  The findings show that the perceived challenges has special complexity and diversity. Although they are sometimes internal and personal, some others are external and beyound the will and control of individuals. Therefore, it is necessary that health system policy-makers and planners intervene and plan according to the nature, diversity, and complexity of these perceived barriers in order to facilitate in the adherence of patients process from the treatment care regimens.
  Keywords: Adherence, Chronic diseases, Perceived Barriers, Treatment regimens, Qualitative Study
 • Fatemeh Eghbalian* Pages 1005-1010
  Cystic hygroma which originating from buds lymphatic are a combination of multiple cysts, with benign nature. The incidence of this disease is estimated to be 1 in sixty thousands of live births. 75% of cases occur in the neck and 20 percent is seen in axillary area. There are chromosomal abnormalities in 60% of cases. Cystic hygroma usually covers adjacent neurovascular structures Airway obstruction is the most critical complication, infection and bleeding are on the next level. Complete surgical removal is the selective treatment. The case was a 3-day-old male neonate weighing 4 kg admitted in NICU ward of Beasat hospital due to massive bilateral swelling of the neck and severe respiratory distress. The patient was operated on an emergency basis and cyst was removed. After surgery, the infant was mechanically ventilated for 4 days. There was recurrence following complete resection, the remaining part of the Cystic hygroma was excised at the age of 6 weeks.
  Keywords: Neonate, Cystic hygroma, Surgery, Disease
 • Hossein Darabi, Zahra Behzadi, Taliaeh Zahedi, Mohammadreza Pourbehi, Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Majid Assadi, Mohammad Javad Haerinejad, Zahra Sanjideh, Iraj Nabipour* Pages 1011-1021
  Background
  There is a controversial evidence about adiponectin role in cardiovascular diseases and visfatin role has been suggested in pathogenesis of coronary artery disease.
  Material and Methods
  A total of 378 postmenopausal women were randomly selected from 13 clusters in Bushehr Port. The prevalence of ischemic heart disease was assessed by using the Minnesota Code with a 12-lead resting electrocardiogram (EKG). Serum adiponectin and visfatin levels were measured by using enzyme-linked immunosorbent assay
  Results
  A total of 159 patients (41.8 percent) were suffering from ischemic heart disease. There was no significant difference between women with ischemic heart disease and healthy postmenopausal women in adiponectin serum level. However, diabetic women with ischemic heart disease, compared with healthy postmenopausal women had a higher level of visfatin (Geometric Mean: 3.05±1.84 ng/ml versus 2.52±1.90 ng/ml, respectively; p=0.023). Multiple logistic regression analysis indicated that higher serum levels of visfatin were significantly associated with a higher prevalence of ischemic heart disease after adjusting for potential confounders, including classical cardiovascular risk factors and circulating hs-CRP levels [odds ratio=3.26, confidence interval (1.14-9.68), p=0.027].
  Conclusion
  Adiponectin was not correlated with ischemic heart disease among postmenopausal women. But visfatin serum level correlated with ischemic heart disease in postmenopausal non-diabetic women independently from cardiovascular risk factors.
  Keywords: Menopause, Adiponectin, Visfatin, Ischemic Heart Disease, Adipocytokines