فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 27، 1395)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 27، 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود امین املشی*، مهرداد قدس خواه، امیر اسلام بنیاد، حسن پوربابایی، مصطفی جعفری، وحید غلامی صفحات 1-11
  با شناسایی مدل های سوخت و به دنبال آن شناخت رفتار آتش می توان اسباب لازم را در مدیریت مهار و کنترل آتش فراهم کرد. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار آتش در جنگل کاری های کاج تدا در روستای تخسم در استان گیلان بود که به وسیله مدل آتش FlamMap از برنامه Arcfuels ارزیابی شد. مواد سوختنی از خط نمونه Brown و از روش FLM و با استفاده از نمونه هایی که به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند، برآورد شد. فایل سیمای منظر با استفاده از نقشه های شیب، جهت، ارتفاع، مدل سوخت و تاج پوشش ساخته شد. سپس لایه رطوبت سوخت محاسبه شده و لایه های آب وهوا و باد تهیه شده از ایستگاه سینوپتیک شهرستان رشت به مدل آتش معرفی شدند. با انتخاب لکه آتش سوزی، گستره آتش و بعضی دیگر از نقشه های رفتار آتش توسط مدل آتش، شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل FlamMap با بیش برآورد 35/1 هکتار و کم برآورد 54/0 هکتار و با ضریب کاپا 83/0 از اعتبار بالایی در ارزیابی آتش سوزی منطقه مورد پژوهش برخوردار بود.
  کلیدواژگان: رفتار آتش، گیلان، مدل آتش، مدل سوخت
 • محمدرضا بابایی*، سیدعلی اصغر فتحی، ابراهیم گیلاسیان، حسن بریمانی ورندی صفحات 12-21
  در این مطالعه پراکنش و فراوانی مگس های Syrphidae در چهار ایستگاه در منطقه جنگلی ساری کیاسر شامل عالیکلا، هفت خال، علمدارده، پهنه کلا و یک ایستگاه در منطقه دشت ناز (به ترتیب با ارتفاع 1640، 855، 396، 175 و 20 متر از سطح دریا) در استان مازندران بررسی شدند. جمع آوری حشرات در هر ایستگاه با استفاده از تله های مالیز، پنجره ای، ظرفی زردرنگ و ظرفی سفیدرنگ انجام شد. جمع آوری حشرات هر دو هفته یکبار و در فصل های بهار و تابستان انجام شد. از میان گونه های جمع آوری شده گونه های(.Melanostoma mellinum (L و (.Sphaerophoria scripta (L به ترتیب با 54/43 و 39/33 درصد بیشترین فراوانی را در مناطق مورد مطالعه داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که فراوانی گونه ها در مناطق مذکور متفاوت بود. فراوانی گونه (.Melanostoma mellinum (L در ارتفاعات1640 و 855 متر، گونه (.Sphaerophoria scripta (L در ارتفاع 855 متر، گونه (Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann در ارتفاع 20 متر، گونه (Eupeodes corollae (Fabricius در ارتفاع 855 متر و گونه (Merodon avidus (Rossi در ارتفاع 1640 متر بیشتر از سایر گونه ها بودند. نتایج نشان داد که اوج تراکم جمعیت مگس های Syrphidae در منطقه موردمطالعه در خردادماه بود.
  کلیدواژگان: مگس Syrphidae، انبوهی، تغییرات جمعیت، منطقه جنگلی، مازندران
 • محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی* صفحات 22-33
  گیاه پالایی یکی از روش‏های نوین در حذف آلاینده ها به شمار می‏آید. این تحقیق با هدف مقایسه میزان جذب فلزات سنگین کادمیوم و روی توسط دو گونه اکالیپتوسEucalyptus microtheca و Eucalyptus camaldulensis انجام شد. نهال‏های شش‏ماهه و یک‏دست اکالیپتوس برای اعمال تیمار کادمیوم (غلظت‏های 5، 10 و 15 میلی گرم به کیلوگرم) و روی (غلظت‏های 1، 3 و 10 میلی گرم به کیلوگرم ) در نظر گرفته شد. برای انجام آزمایش از 18 نهال از هر گونه استفاده گردید. سپس از برگ، ریشه و ساقه هر نهال در سه تکرار جداگانه نمونه برداری شد. عصاره‏گیری نمونه ها با استفاده از روش هضم اسیدی انجام و غلظت عناصر با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جذب روی بین برگ‏های دو گونه میکروتکا و کامالدولنسیس با میانگین 6/518 و 5/426 و همچنین بین ریشه های آنها با میانگین 2/476 و 2/382 اختلاف معنی‏داری وجود داشت. اما ساقه ها در دو گونه تفاوت معنی‏داری در جذب روی نشان ندادند. همچنین میزان جذب کادمیوم در دو گونه میکروتکا و کامالدولنسیس به ترتیب با میانگین 9/124 و 7/179 در برگ‏ها و 8/435 و 7/399 در ریشه ها تفاوت معنی‏داری را نشان داد. به علاوه اینکه دو گونه اکالیپتوس در سطوح کم در جذب روی و کادمیوم خاک اختلاف چندانی باهم نداشته اما با افزایش غلظت روی (از 1 به 3 میلی مول) و کادمیوم (از 10 به 15 میلی مول)، E. microtheca نسبت بهE. camaldulensis بهتر عمل کرده است. با توجه به استفاده از دو گونه فوق در جنگل کاری ها با هدف گیاه‏پالایی، گونه E. microtheca، کارایی بهتری را در جذب کادمیوم و روی نشان داد.
  کلیدواژگان: آلودگی، فلزات سنگین، گیاه پالایی، Eucalyptus microtheca، Eucalyptus camaldulensis
 • حسن جهانبازی گوجانی*، یعقوب ایران منش، عبدالمحمد محنت کش، فرشاد حقیقیان، روانبخش رئیسیان، مجید فرزان صفحات 34-47
  شناخت کافی از نیاز اکولوژیک گونه های مورد استفاده در جنگلکاری با هدف انطباق هر چه بیشتر آنها با شرایط جدید، نقش مهمی در حفاظت و حمایت از این گونه ها و جنگل کاری ها خواهد داشت. مجتمع فولاد مبارکه، 1500 هکتار جنگل مصنوعی با درختان غیربومی، ازجمله سرو نقره ای ایجاد کرده است. خشکیدگی تدریجی این گونه، باعث بروز مشکلات جدی در پایداری این جنگل شده است. به منظور بررسی علل خشکیدگی درختان سرو نقره ای، مناطق جنگل کاری شده با این گونه در سطح جنگل مورد نظر، شناسایی شد. سپس در هر منطقه جنگل کاری با این گونه، یک پلات 2000 مترمربعی در نظر گرفته شد. در هر پلات، مشخصات کمی درختان شامل قطر برابر سینه و ارتفاع اندازه گیری شد. از پنج درخت سالم و ناسالم به نمونه های برگ جداگانه برای انجام سنجش‏های شیمیایی تهیه شد. حفر پروفیل خاک در هر پلات و برداشت خاک از زیر تاج درختان از سایر اقدامات انجام شده در این پژوهش بود. نتایج نشان داد که محدودیت های رویشگاهی از قبیل وضعیت نامناسب خاک و شوری منابع آب، به عنوان عوامل اصلی در کاهش جذب عناصر کم مصرف و پرمصرف در درختان ناسالم می باشند.
  کلیدواژگان: جنگل کاری، سرو نقره ای، شوری، عناصر غذایی، نیاز رویشگاهی
 • مرتضی خان محمدی، محمد رحیمی*، داود کرتولی نژاد صفحات 48-57
  جنگل بخش مهمی از زیست بوم زمین است؛ یک منبع بزرگ برای مقاصد و مصارف مختلف بشر که با رشد جمعیت در قرن حاضر و با وقوع آتش سوزی های متعدد کمیت و کیفیت آن به مخاطره افتاده است. از این رو، در این پژوهش به منظور کاهش این مخاطرات، شاخص خشکی کچ-بایرام و شاخص خطر آتش سوزی جنگل مک-آرتور و چگونگی تعیین مناطق دارای قابلیت آتش سوزی در جنگل‏های هیرکانی دو استان گلستان و خراسان شمالی بررسی شده‏است. از عامل‏های اقلیمی (بیشینه دما، کمینه رطوبت نسبی، میانگین سرعت باد، میزان بارش و تبخیر روزانه) برای سال های 1384تا1393 در قالب این شاخص‏ها استفاده شد. همچنین با کمک این اطلاعات پهنه بندی شاخص مک-آرتور و شاخص خشکی کچ-بایرام در بازه زمانی مذکور با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گردید؛ نتایج به دست آمده مشخص کرد که ارتباط معنی داری بین شاخص آتش سوزی مک-آرتور و شاخص خشکی کچ-بایرام در مناطق موردمطالعه وجود نداشت؛ در مورد مناطق پرخطر شاخص خشکی کچ-بایرام شاخص خوبی برای تشخیص قابلیت آتش سوزی نبود. درحالی که شاخص آتش سوزی مک-آرتور مناطق پرخطر را به خوبی مشخص کرد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص خشکی کچ-بایرام در مناطق کم باران که در محدوده اقلیمی نیمه خشک و نیمه مرطوب قرار دارند نمی تواند کاربرد دقیقی داشته باشد، از طرفی، در مناطقی که آتش سوزی رخ داده است شاخص آتش سوزی مک-آرتور خطرناک بودن منطقه را نشان می دهد؛ هرچندکه آتش سوزی مزبور، منشا اقلیمی نداشته باشد. بنابراین شاخص آتش سوزی مک-آرتور، با مشخص کردن مناطق دارای قابلیت آتش سوزی در جلوگیری یا کاهش آسیب‏های ناشی از آتش سوزی در جنگل‏های ایران، بسیار تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: آتش سوزی جنگل، شاخص کچ-بایرام، شاخص مک-آرتور، جنگل های هیرکانی
 • سمیه فرهادی کلاه کج، سهراب الوانی نژاد*، ابراهیم ادهمی، پیام فیاض صفحات 58-67
  به منظور ارزیابی اثر دارواش موخور بر میزان عناصر غذایی ماکرو (پتاسیم، سدیم، فسفر) و میکرو (آهن و روی) و نیز خصوصیات مورفولوژیک برگ شامل سطح برگ، سطح ویژه، وزن خشک و وزن مخصوص برگ درخت میزبان، گونه کیکم به عنوان میزبان رایج دارواش موخور در بخشی از جنگل های وزگ حوزه یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب شد. برای انجام این تحقیق هفت اصله درخت کیکم مبتلا به دارواش موخور و در مجاورت هریک، درختی سالم با وضعیت ظاهری تقریبا مشابه به عنوان درخت شاهد انتخاب گردید. نمونه گیری برگ از شاخه های دارواش، شاخه های آلوده و سالم درختان آلوده و همچنین از شاخه های درختان شاهد با رعایت جهت نمونه گیری یکسان به منظور مقایسه میزان عناصر انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عناصر سدیم، پتاسیم، آهن و روی در برگ دارواش موخور بیشتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. اما مقدار فسفر در برگ دارواش موخور کمتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. مقدار سدیم در شاخه های آلوده بیشتر از شاخه های سالم درختان آلوده و شاهد بود. همچنین اختلاف معنی داری میان صفات مورفولوژیک برگ شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و شاخه های درختان شاهد کیکم مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که دارواش موخور باعث اختلال در تعادل برخی عناصر غذایی در درختان میزبان شده، اما تاثیری بر روی صفات مورفولوژیک برگ شامل سطح، سطح ویژه، وزن خشک و وزن مخصوص برگ درختان میزبان نداشت.
  کلیدواژگان: کیکم، دارواش موخور، عناصر غذایی، شاخه آلوده، یاسوج
 • سمیرا فراهانی*، رسول امید، منصور صالحی، محمدرضا عارفی‎پور صفحات 68-72
  شب‎پره شمشاد، (Cydalima perspectalis (Walker، 1859، آفت بومی درختان شمشاد در نواحی نیمه‎گرمسیری آسیای شرقی می‎باشد که سال 2007 به اروپا وارد شده است. سنین مختلف لاروی و پیش‎شفیره های شب‎پره شمشاد از تیر تا اواسط مرداد 1395 از روی گونه شمشاد خزری Buxus hyrcana Pojark. در استان گیلان جمع آوری شد. خسارت آفت در مناطق مورد مطالعه بسیار شدید بود. لاروهای Cydalima perspectalisاز برگ‎ها و پوست شاخه ها تغذیه می‎کنند. سر در لارو سن آخر سیاهرنگ و براق، رنگ بدن سبز با دو نوار طولی ضخیم سیاه و نوارهای باریک سفید در طرفین بدن و در سطح پشتی دارای خالهای سیاه با حاشیه سفید می‎باشد. طول شفیره حدود 2 سانتی‎متر است. شفیره ها در لابه‎لای برگها و شاخه ها تشکیل می‎گردد. حشرات کامل بوسیله مورفولوژی خارجی به راحتی قابل شناسایی می‎باشند. عرض بدن با بال‎های باز در حشرات کامل تقریبا 4 سانتی‎متر و بالها به طور کامل قهوه‎ای رنگ و دارای لکه سفیدرنگ در ناحیه دیسکال بال جلو می‎باشند. این مقاله اولین گزارش از این آفت و خسارت آن روی میزبان B. hyrcana در ایران می‎باشد. انتظار می‎رود این آفت به سرعت در رویشگاه های شمشاد در شمال کشور گسترش یابد بنابراین انجام بررسی های بیشتر در این خصوص ضروری به نظر می‎رسد.
  کلیدواژگان: شب پره شمشاد، Cydalima perspectalis، جدید، شمال ایران
 • نعیم عظیمی، پریسا لطف الهی*، داود شیردل، علیرضا خلیل آریا صفحات 73-76
  طی مطالعه ی فونستیک کنه های اریباتید (Acari: Oribatida) خاک پای درختان ممرز،(Carpinus betulus L. (Betulaceae روستای گرمناب در جنگل های ارسباران، شمال شرق استان آذربایجان شرقی، ایران، در اواسط مرداد 1392، (گونه ی Pantelozetes (P.) paolii (Oudemans، 1913 از خانواده یOribellidae Kunst، 1971 جمع آوری و شناسایی گردید که این اولین گزارش از کنه های این خانواده برای فون کنه های ایران می باشد. در این گونه پرودورسوم دارای کوستولای باریک، بلند، ناپیوسته و کمی همگرا است که موهای لاملایی در انتهای خطوط کوستولایی واقع شده اند، سنسیلوس شانه وش یک طرفه با پنج تا شش انشعاب نسبتا بلند و پاها تک ناخنه می باشند. به علاوه در این مطالعه، کلیدی برای شناسایی تمامی گونه های توصیف شده از زیرجنس Pantelozetes (Pantelozetes) Grandjean، 1953 در دنیا شاملP. (P.) unitjumenienesis Ermilov، Salavatulin & Tolstikov، 2015، P. (P.) bayartogtokhi Ermilov، Salavatulin & Tolstikov، 2015، P. (P.) berlesei Fujikawa، 1979 ، P. (P.) tianchanicus Rakhimbajeva، 1995، P. (P.) paolii (Oudemans، 1913) و P. (P.) serratus Wang & Cui، 1996 ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، گزارش جدید، فون، ایران
|
 • M. Amin Amlashi *, M. Ghodskha, A. Islam Bonyad, H. Porbabaei, M. Jafari, V. Gholami Pages 1-11
  Identification of the fuel models and subsequent recognition of the fire behavior can provide necessary tools for fire management and control. This study set out to identify the fire behavior in the loblolly pine plantations at Takhsam village in Gilan province that was evaluated by FlamMap model from ArcFuels program in the ArcGIS. Fuel materials were estimated by line sampling of Brown and the fuel load method (FLM), chosen by systematic random sampling. Landscape file (LCP) was made by maps of slope, aspect, elevation, fuel model and canopy. Then fuel moisture layer was calculated and weather as well as wind layers from Rasht synoptic station were introduced in the fire model. With selection of fire spot, fire spreading and some of the fire behavior maps were simulated by the fire model. The results showed that FlamMapmodel with overestimated and underestimated areas of 1.35 and 0.54 ha, respectively, and kappa coefficient of 0.83 has high validity in evaluation of wildfire in this state.
  Keywords: Fire behavior, Fire model, Fuel model, Gilan Province
 • M.R. Babaei *, A.A. Fathi, E. Gilasian, H. Barimani Varandi Pages 12-21
  This study was carried out to evaluate distribution and abundance of Syrphid flies population in Sari-Kiasar forest Region. Data collection was done in five stations including Alikola (1640 metres above sea level, m.a.s.l.), Haftkhal (855 m.a.s.l.), Alamdardeh (396 m.a.s.l.), Pahnekola (175 m.a.s.l.) and one station in Dasht-e-naz region (20 m.a.s.l.). The samples of syrphid flies were collected by set of Malaise trap, window trap, yellow pan trap and white pan trap in each station. The data collection was done every two weeks during spring and summer. Seven species were identified in the study site. The most abundant species was Melanostomamellinum (L.) followed by Sphaerophoriascripta (L.) which was 43.54% and 33.39%, respectively. Results showed that altitudinal gradient affected the species abundance. For example M. mellinum was the most abundant in habitat with altitude 1640m and 855m, S. scripta was the most abundant species in habitat with altitude of 855m, Sphaerophoriarueppellii (Wiedemann) was the most abundant in habitat with altitude 20m, Eupeodescorollae (Fabricius) was the most abundant species in habitat with altitude of 855m and Merodonavidus (Rossi) was the most abundant species in habitat with altitude of 1640m. Also results showed that peak of maximum abundance in studied sites occurred in May.
  Keywords: Syrphid fly, Abundance, Population fluctuations, Forest region, Mazandaran
 • M. Dehghan, A. Moshki, M. Mollashahi * Pages 22-33
  Nowadays, phytoremediation is considered as a new technique to remove a variety of contaminants from the environment. The present study was conducted to evaluate and compare the uptake rate of heavy metals such as cadmium and zinc by two species of eucalypt including Eucalyptus microtheca and E. camaldulensis. For this purpose, the uniform 6-months seedlings of Eucalyptus were selected from the nursery of Golestan agricultural and natural resources research and education center. Eighteen seedlings of each E. microtheca and E. camaldulensis species were subjected to the heavy metals treatment, three concentrations for each elements of Cd (5, 10, 15 ppm) and Zn (1, 3, 10ppm).In total108 samples were taken from leaf, root and stem of each seedling in three replicates. Dry acid digestion method was used for samples extraction. The concentrations of heavy metals in the samples were measured using ICP-OES. The results revealed that Zn content significantly differs between leaves and roots of two species with an average of 518.6, 426.5for leaves and 476.2, 382.2 for roots in E. microtheca and E. camaldulensis, respectively. In contrast, there was no significant difference between stems of two species in terms of Zn content. Furthermore, Cd content in leaves and roots of two species showed significant differences with an average of 124.9, 179.7 for leaves and 435.8, 399.7(unit?) for roots, respectively. Under low concentration of heavy metals in the soil, no significant difference was observed between two species. However, increasing heavy metal concentration in soil (Zn from 1 to 3 mM and Cd from 10 to 15 mM) demonstrated higher efficiency in E. microthecarather than E. camaldulensis. These findings suggest that in general, in the wide use of two mentioned eucalyptus species in forestation projects for phytoremediation, the E. microthecawould have higher efficiency than E. camaldulensis in terms of Cd and Zn absorption.
  Keywords: Eucalyptus microtheca, Eucalyptus camaldulensis, Heavy Metals, pollution, Phytoremediation
 • H. Jahanbazy Goujani *, Y. Iranmanesh, A. Mehnatkesh, F. Haghighian, R. Raesian, M. Farzan Pages 34-47
  Appropriate knowledge of the species ecological requirements will have an important role in the conservation and protection of the reforestation. Mobarakeh steel company created 1,500 hectares of artificial forest by non native tree species. Cupressus arizonica is one of this species. Tree species decline causing serious problems in this area. Plantation areas of this species were identified toinvestigate the causes of cypress dieback. A plot of 2000 m2 was considered in each area that planted by this species. In addition, quality and quantity characters of all trees in each plot such asdiameter, height and crown diameter and trees health were measured. The leaf samples offive healthy and unhealthy trees were collected separately for analytical measurements. The soil sampling and profiling was performed from the areas under healthy and unhealthy tree canopy in each plot. The results of this investigation showed that there are many limiting factors such as poor soil and water salinity as the main factors in reducing the absorption of micro and macro nutrients in unhealthy trees.
  Keywords: plantation, Cupressus arizonica, Nutrient elements, Site need
 • M. Khanmohammadi, M. Rahimi *, D. Kartoolinezhad Pages 48-57
  Forest is an important part of earth ecosystem; a great source for various usages and purposes of human, that its quantity and quality has been exposed on risk by recent population growth and wildfires. Hence in this study in order to manage this risk, Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices were employed to determine potential areas of wildfire occurrence in North-East Hyrcanyan forests of Iran. The Mc-Arthur index has developed for assessing the wildfires for Australian forests and identifies the start and spread, fire intensity and capability of its control. Keetch-Byram drought index as a way to determine the potential of fires in forests is used in many countries. Therefore, the operating climate (maximum temperature, minimum relative humidity, mean wind speed, daily rainfall and evaporation) for the years 1384-1393 in the fall with the highest incidence of forest fires in East Hyrcanian was used. With the help of this information, zoning of the Mc-Arthur index and Keetch-Byram drought index during the mentioned time was performed using geographic information system (GIS). The results of the mapping indicated that there is not a definite and significant relationship between fire indices Mac-Arthur and there drought index Keetch-Byramin the studied areas. In high-risk areas, Keetch-Byram drought index is not a good indicator of fire potential, while Mc-Arthur fire risk index determined the high-risk areas very well. Climate is not the source of fire occurred. So Mc-Arthur fire index identifying the potential areas of fire could be remarkably considered in forest fire prevention or damage reduction in Iran.
  Keywords: Forest fires, Drought index, Keetch-Byram index
 • S. Farhadi Kolahkaj, S. Alvaninejad *, E. Adhami, P. Fayyaz Pages 58-67
  In order to assess the effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on macro (Potassium, Sodium, Phosphor) and micro (Iron and Zinc) nutrients and leaf morphological traits including leaf area, especial area, dry weight and special weight of leaves, the Acer monspessulanum species as the prevalent host of mistletoe in some parts of Vezg forests of Yasouj in Kohgilooyeh and Boyerahmad province was selected. For this purpose, seven trees infected to mistletoe, and a healthy tree near each with similar situation were selected. The leaf sampling was prepared to compare the amount of elements, from mistletoe branches, infected and healthy branches of infected trees and also perfectly healthy trees with similar sampling direction. Results showed higher amount one, Na, K, Fe and Zn nutrients in mistletoe leaves as compared with healthy and infected leaves of infected trees and healthy trees. However content of P in mistletoe leaves was less in healthy and infected leaves of infected trees and healthy trees. The Na content in infected branches of infected trees was higher in healthy branches of infected and healthy trees. The findings revealed that there were not significant differences between morphological traits of healthy and infected leaves of infected trees and healthy trees. The second major finding was that L. europaeus species disturbed the nutrients balance in the host, but could not affect the leaf morphological traits including leaf area, leaf area index, leaf dry weight, and leaf specific weight of the host trees.
  Keywords: Acer monspessulanum, Loranthus europaeus, Nutrients elements, Infected branch, Yasouj
 • S. Farahani *, R. Omid, M. Salehi, M.R. Arefipour Pages 68-72
  The box tree moth, Cydalimaper spectalis (Walker, 1859), is a native pest of Buxus trees in the subtropical regions of East Asia that has been recently introduced in Europe in 2007. Different instar larvae and pre-pupae of box tree moth were collected in July-August 2016 on Buxus hyrcana Pojark.in the Forest of Gilan province. The damage caused on box trees at the locality of research was found to be serious. Cydalima perspectalis larvae feed on leaves and bark of shoots. The late instar larvae have ashiny black head and they are light green with two longitudinal black thick stripes and white dots in between at the lateral part ofthe body; they also have black dots outlinedin white on the dorsal side of the body. The length of pupae is about 2.0 cm and conceal between the leave and shoots. The adult is easily recognizable based on external morphology. Adult wingspan is about 4.0 cm and the wings are completely brown with white discoidal spot on the forewings. This is the first record of this pest and its damages in Iran on B. hyrcana. It can be expected that the pest will rapidly spread to other parts of Iran, indicting a need for further studies.
  Keywords: Box tree moth, Cydalimaperspectalis, new, northern Iran
 • N. Azimi, P. Lotfollahi *, D. Shirdel, A. Khalil Aria Pages 73-76
  During the faunistic survey of oribatid mites (Acari: Oribatida) in the soil of European hornbeam trees, Carpinusbetulus L. (Betulaceae) in Garmnab village of Arasbaran forests in northeast of East Azarbaijan province (Iran), in mid-August 2013, the species Pantelozet espaolii (Oudemans, 1913) of the family Oribellidae Kunst 1971 was collected and identified as the first report of family Oribellidae for Iran mite fauna. In this species prodorsum has long narrow, slightly convergent costulae that lamellar setae inserted at the end of them, sensillus pectinate unilaterally with 5-6 distinct barbs and legs are monodactylous. Additionally, a key for all known species of subgenus Pantelozetes (Pantelozetes) Grandjean, 1953 in the world including P. (P.) unitjumenienesis Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015, P. (P.) bayartogtokhi Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015, P. (P.) berlesei Fujikawa, 1979 , P. (P.) tianchanicus Rakhimbajeva, 1995, P. (P.) paolii (Oudemans, 1913) and P. (P.) serratus Wang & Cui, 1996 is presented.
  Keywords: East Azarbaijan, Fauna, First report, Iran