فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی-پژوهشی
 • مریم بزرگ امیرکلایی، سید علی اصغر فتحی، علی گلی زاده، سید اسمعیل مهدویان صفحات 1-12
  بالشک مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.: Coccidae) یکی از جدی ترین آفات مرکبات در شمال ایران می باشد. بسیاری از دشمنان طبیعی می توانند در کنترل بیولوژیک این آفت در طبیعت موثر باشند. در این تحقیق، تنوع گونه ای و فراوانی دشمنان طبیعی بالشک مرکبات روی پنج گیاه میزبان شامل پرتقال خونی (Citrus sinensis cv. Moro)، پرتقال محلی (Citrus sinensis cv. Siavaraz)، نارنج (Citrus aurantium cv. Narenj)، نارنگی کلمانتین (Citrus clementina cv. Cadoux) و کامکوات (Fortunella margarita cv. Nagami) در باغ های مرکبات منطقه تنکابن طی سال های 1390 و 1391 مطالعه شد. بر اساس نتایج، 13 گونه دشمن طبیعی با فراوانی‏ های متفاوت روی گیاهان مختلف میزبان آلوده به بالشک مرکبات جمع آوری شدند. در هر دو سال، کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) نسبت به دیگر دشمنان طبیعی روی گیاهان میزبان فراوانی بیش‏تری داشت. شاخص‏ های تنوع و یکنواختی شانون جامعه ی دشمنان طبیعی روی میزبان‏های مختلف، اختلاف معنی داری نداشتند. مقدار شاخص های شباهت جکارد، سورنسون و موریسیتا-هورن برای جامعه ی دشمنان طبیعی در هر دو سال روی همه گیاهان میزبان مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط بود. بر اساس شاخص موریستا-هورن، بیشترین شباهت گونه ای دشمنان طبیعی بین نارنگی کلمانتین، پرتقال خونی و نارنج و کمترین شباهت گونه ای بین پرتقال محلی و کامکوات مشاهده شد. این نتایج می تواند به تصمیم گیری آگاهانه در مدیریت تلفیقی P. aurantii به خصوص در باغات مرکبات با چندین گونه گیاه میزبان کمک کند.
  کلیدواژگان: بالشک مرکبات، دشمنان طبیعی، تنوع گونه ای، شاخص شباهت، مرکبات
 • مرتضی گرزین، فزشید قادری فر، سید اسماعیل رضوی، ابراهیم زینلی صفحات 13-25
  به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم بر سلامت بذر و شیوع قارچ های بذرزی سویا در گرگان، یک آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 1390 انجام شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در پنج سطح (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر)، و عامل فرعی شامل رقم در سه سطح (ویلیامز، سحر و کتول) بود. برای ارزیابی سلامت بذر، شناسایی قارچ های بذرزی و تعیین میزان آلودگی در توده های بذری، تعداد 50 بذر از هر توده بر روی محیط کشت سیب زمینی - دکستروز آگار کشت داده شدند. تاریخ کاشت اثر معنی داری بر سلامت بذر در رقم ویلیامز نداشت اما در دو رقم دیگر سلامت بذر با تاخیر در کاشت به صورت خطی کاهش یافت. سلامت بذر در هر سه رقم بیشترین همبستگی (منفی) را با درصد آلودگی بذرها به Alternaria sp. و Fusarium sp. داشت. همچنین همبستگی منفی معنی داری بین سلامت بذر و درصد آلودگی بذرها به Cercospora sp. در رقم کتول وجود داشت. بیمارگر Phomopsis sp. بیشتر در کشت های زودهنگام (هر سه رقم) و یا دیر هنگام (رقم کتول) مشاهده شد. از طرف دیگر دو قارچ Sphaeropsis sp. و Nigrospora sp. نیز که برای اولین بار در بذرهای سویا مشاهده شدند، در بذرهای حاصل از کشت های زود هنگام در رقم ویلیامز وجود داشتند. بنابراین انتخاب تاریخ کاشت مناسب با توجه به گروه رسیدگی رقم، می تواند باعث بهبود سلامت بذر شود.
  کلیدواژگان: سلامت بذر، قارچ های بذرزی، تاریخ کاشت، سویا
 • آرام پاشا، نادعلی باقری، نادعلی باباییان جلودار، قربانعلی نعمت زاده صفحات 27-36
  بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc) تهدید جدی برای تولید برنج می باشد. تعداد هشت ژنوتیپ برنج به همراه دو رقم نعمت (شاهد مقاوم) و بی نام (شاهد حساس) برای مقاومت به بیماری بلاست در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش تحت شرایط مزرعه و گلخانه انجام گرفت. نتایج آزمایش مزرعه ای بر اساس صفات تیپ آلودگی، شدت بلاست خوشه، پیشرفت بیماری بلاست برگی و خوشه نشان داد که ژنوتیپ های B40، بی نام و IRBLZT-T از نظر بیماری بلاست حساس هستند و سه ژنوتیپ برنج (IRBLKP-K60، IRBLZ5-CA و نعمت) سطح بالاتری از مقاومت به بلاست برگی و خوشه را دارا بودند. هم چنین ژنوتیپ های FLAGMAN و GAMMA که بیشترین آلودگی خوشه را داشتند به طور معنی داری بلاست برگی کمتری را نشان دادند. گروه بندی ژنوتیپ های برنج مورد مطالعه بر اساس صفات گلخانه ای (تیپ آلودگی و تعداد لکه اسپورزا) از طریق تجزیه خوشه ایبا استفاده از الگوریتم UPGMA و مقیاس تشابه همبستگی، ژنوتیپ ها را به دو گروه تقسیم بندی نمود. گروه اول شامل ژنوتیپ های FLAGMAN، نعمت، IR1552، IRBLTA2-RE، IRBLKP-K60 و GAMMA بوده که این ژنوتیپ ها از نظر تیپ آلودگی بین صفر تا 2 قرار گرفته و واکنش مقاومت را نشان دادند. این ژنوتیپ ها را می توان به عنوان والد بخشنده برای اصلاح ارقام با مقاومت پایدار مورد استفاده قرار داد. گروه دوم شامل ژنوتیپ های IRBLZT-T،IRBLZ5-CA، بی نام و B40 بوده که این ژنوتیپ ها از لحاظ تیپ آلودگی در گروه حساس قرار داشته و تولید لکه های اسپورزا نمودند.
  کلیدواژگان: بلاست برنج، مقاومت، ارزیابی گلخانه ای و مزرعه ای، تجزیه خوشه ای
 • جبرائیل رزمجو، مهدی داوری، عسگر عباداللهی صفحات 37-50
  به دلیل اثرات منفی سموم حشره کش متداول، جستجوی ترکیبات حشره کش سازگار با محیط ضروری می باشد. در تحقیق حاضر، فعالیت حشره کشی اسانس های اکالیپتوس گونه های Eucalyptus microtheca Muell. و E. spathulata Hook. و قارچ حشره کش Lecanicillium muscarium (Zare & Grams) روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glov. (Aphididae) ارزیابی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج و تجزیه ی شیمیایی آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف سنج جرمی انجام شد. ترکیب های 8،1-سینئول (77/33%) و آلفا-پینن (14/11%) در اسانس E. microtheca و 8،1-سینئول (63/42%) و اکتان (90/19%) در اسانس E. spathulata به عنوان اجزای اصلی شناسایی شدند. شته ی جالیز حساسیت بالایی به اسانس های مورد مطالعه نشان داد و مقادیر غلظت کشنده ی 50 درصد برای گونه های E. spathulata و E. microtheca به ترتیب 366/12 و 952/15 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. غلظت کشنده ی 50 درصد یک روزه قارچ 109×203/5 اسپور در میلی لیتر برآورد شد. با افزایش زمان، مقدار غلظت کشنده ی 50 درصد کاهش یافته و بعد از 5 روز به 102×583/8 اسپور در میلی لیتر رسید. اثرات سینرژیستی اسانس ها در غلظت های زیرکشنده دیده شد اما با افزایش غلظت اسانس ها این اثر به صورت آنتاگونیستی دیده شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسانس های E. microtheca و E. spathulata و قارچ حشره کش L. muscarium می توانند به عنوان جایگزین هایی بی خطر برای سموم شیمیایی در مدیریت شته ی جالیز معرفی شوند.
  کلیدواژگان: اسانس ها، Lecanicillium muscarium، شته کش، اثر سینرژیستی، GC، MS
 • محمدعلی کریمخواه، مهدی نصراصفهانی، گیتی علیزاده مقدم صفحات 51-64
  یکی از بیماری های مهم و همه گیر مناطق سیب زمینی کاری اغلب نقاط جهان و بالاخص ایران، در حال حاضر بیماری لکه موجی و یا بلایت زودرس(EB) می باشد که در اثر قارچ جنسAlternaria شامل دو گونه ی A. solani و A. alternata ایجاد شده و هر ساله خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای کاهش مصرف سموم،جهت دستیابی به ارقام مقاوم و یا متحمل و نیز چگونگی مکانیزم واکنش این ارقام، خصوصیات میکرو- مرفولوژیکی برگ، 24 رقم از ارقام تجاری رایج کشت در کشور، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های تعیین و تشخیص سطوح مقاومت این ارقام و بررسی های خصوصیات آناتومیکی برگ آنها توانست رابطه مستقیمی را بین ارقام مقاوم، دیامونت، راموس، ساتینا و سوناته و ضخامت بیشتر کوتیکول، موم و لایه کلانشیم در پوست خارجی برگ، تعداد و اندازه زیاد کرک در سطح برگ و تعداد کمتر روزنه های هوایی در سطح برگ را نسبت به ارقام حساس به بیماری لکه موجی نشان دهد. در ارقام حساس و نیمه حساس، میلوا، کوزیما، پرمیر، سانته، آتلانتیک، آریندا، شپدی، مارکیز وآگریا رابطه برعکس بود. به طوری که، صفات مورد بررسی در ارقام حساس به مراتب کمتر از ارقام مقاوم اندازه گیری شد. این مطالعات افق جدیدی را در تشخیص و دستیابی به ارقام مقاوم باز خواهد گشود.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، لکه موجی، آناتومی برگ و مقاومت
 • آرش زیبایی صفحات 65-77
  دانه های گندم حاوی 13-8 درصد چربی در ژرم پلاست خود هستند که در سطح مولکول های نشاسته قرار گرفته و سبب افزایش کیفیت آرد حاصل می شوند. حشرات برای استفاده از منابع غذایی به آنزیم های گوارشی وابسته هستند. علیرغم اینکه چربی ها بخش قابل توجهی از مولکول های غذا را تشکیل می دهند، اما پژوهش های کمی در مورد آنزیم های تجزیه کننده آنها انجام شده است. در این پژوهش، آنزیم لیپاز گوارشی از معده سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps که آفت اصلی گندم در ایران است خالص سازی و تعیین ویژگی شد. فرآیند خالص سازی، آنزیمی با وزن مولکولی 4/25 کیلودالتون، بازیابی 58/19 درصد، نسبت خالص سازی 70/69 و فعالیت ویژه 37/2 میکرومول بر میلی گرم پروتئین را نشان داد. آزمایش های اسیدیته و دمای بهینه بیشترین فعالیت آنزیمی را در اسیدیته 6 و دمای 25 درجه سلسیوس نشان دادند. انکوباسیون آنزیم در این مقادیر نشانگر ثبات آنزیمی به مدت 3-1 ساعت بود. غلظت های مختلف EDTA و PMSF برای مشخص کردن ویژگی مکان فعالیت آنزیم استفاده شدند. غلظت های مختلف EDTA تاثیری بر فعالیت آنزیمی نداشت اما PMSF به طور معنی داری آن را کاهش داد. تجزیه و تحلیل کینتیک، بازدارندگی مخلوط PMSF را روی لیپاز خالص شده سن گندم نشان داد. مطالعه لیپازهای حشرات به دلیل نقش هیدرولیزکنندگی آنها علیه بازدارنده-های پروتئازی استفاده شده در گیاهان تراریخته اهمیت دارد و می تواند راهگشای مدیریت پایدار آفات از طریق گیاهان تراریخته شود.
  کلیدواژگان: Eurygaster integriceps، لیپاز گوارشی، خالص سازی، بازدارنده
 • شبنم پری چهره، رضا نادعلی، محمد بابایی صفحات 79-91
  زنبورعسل اروپاییL. Apis mellifera تنها گونه ای است که در تمامی نقاط جهان به جز مناطق قطبی یافت می شود. کشور ایران به دلایل متعددی از جمله شرایط اکولوژیکی و توپوگرافی، قدمت طولانی زنبور داری، داشتن اقلیمی چهار فصل و وسعت، دارای نژاد مستقل زنبور عسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda می باشد. تحقیق حاضر طی سالهای 1391-1392 با جمع آوری 900 زنبور کارگر جوان از 30 کلنی مربوط به 23 شهرستان از استان های خراسان شمالی، گلستان، تهران، زنجان و آذربایجان غربی صورت گرفت که در آن 16 خصوصیت ظاهری هر زنبور با استفاد از روش بین المللی Ruttner (1988) انجام گرفت. در بررسی های آماری تک متغیره با انجام آزمون دانکن، تک تک خصوصیات به صورت مستقل از یکدیگر ارزیابی شدند که نتایج نشان داد طول خرطوم و طول پای عقبی زنبورها از موثرترین خصوصیت متمایز کننده بین گروه ها می باشد. ننتایج آنالیزهای آماری تک متغیره و چند متغیره روی زنبورهای مناطق مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان یکدستی در زنبورهای منطقه خراسان شمالی با 64% و کمترین آن مربوط به زنبورهای مناطق آذربایجان غربی با 36% بود. همچنین همبستگی معنی دار و منفی بین خصوصیات ظاهری طول قد و تعداد قلاب های بال سمت چپ و راست وجود داشت.
  کلیدواژگان: زنبور عسل ایرانی، خصوصیات ظاهری، خصوصیات متمایز کننده
|
 • M. Bozorg Amirkalaee*, S. A. A. Fathi, A. Golizadeh, S. E. Mahdavian Pages 1-12
  The orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii (Cockerel) (Hemiptera: Coccidae), is one of the most serious pest of citrus in the north of Iran. Many natural enemies can be effective in biological control of this pest in citrus orchards. In this research, the species diversity and relative abundance of natural enemies of P. aurantii were investigated on five host plants including blood orange (Citrus sinensis cv. Moro), sweet orange (Citrus sinensis cv. Siavaraz), sour orange (Citrus aurantium cv. Narenj), clementine mandarin (Citrus clementina cv. Cadoux) and kumquat (Fortunella margarita cv. Nagami) in the citrus orchards of Tonekabon region during 2011 and 2012. Based on the results obtained, 13 species of natural enemies with different abundance were collected from different host plants infested with orange pulvinaria scale. In both years, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) had the higher abundance than other natural enemies on all surveyed host plants. No significant differences were found in the Shannon diversity or similarity indices of natural enemies community among different host plants tested. In both years, the values of Jaccard, Sorensen and Morisita-Horn similarity indices for community of natural enemies were more than moderate level on all host plants. Based on Morisita-Horn index, the species similarity for natural enemies was highest on blood orange, sour orange and clementine mandarin, and lowest on sweet orange and kumquat. These results can help to informed decision making in integrated management of P. aurantii in citrus orchards, especially those with several host plant species.
  Keywords: pulvinaria scale, natural enemy, Species diversity index, Species similarity index, citrus
 • Morteza Gorzin, Farshid Ghaderi Far, Seyed Esmaeil Razavi, Ebrahim Zeinali Pages 13-25
  In order to investigate the effect of planting date and maturity group of cultivars on seed health and incidence of seed borne fungi of soybean in Gorgan, a field experiment conducted with split plot arrangement in a randomized complete block design in three replications during 2011. The main plots included 5 planting dates (April 20, May 13, June 3, June 29 and July 22), and the sub plots included 3 crop cultivars (Williams, Sahar and Katool). For assessment of seed health, identification of seed borne fungi, and determination of seed infection rate in seed masses, 50 seeds from any seed mass planted on potato-dextrose agar (PDA) medium. Planting date had no significant effect on Williams seed health, but seed health linearly decreased by delays in planting of other cultivars (Sahar and katool). Seed health negatively correlated with seed infection by Alternaria sp. and Fusarium sp. in all cultivars. Also, a significant negative correlation were observed between seed health and seed infection by Cercospora sp. in katool cultivar. Phomopsis sp. were observed in early (all cultivars) or late planting dates (katool cultivar). Again, The other two fungies including Sphaeropsis sp. and Nigrospora sp. that observed for the first time in soybean seeds, were derived from early planting date in seeds of Williams cultivar. Thus, the delay in planting and using late maturity group cultivars, reduces the soybean seed health due to synchronization of seed filling period with the high air relative humidity and rainfall during this period.
  Keywords: seed health, seed borne fungies, planting date, soybean
 • Aram Pasha, Nadali Bagheri, Nadali Babaeian, Jelodar, Ghorbanali Nematzadeh Pages 27-36
  Rice blast, caused by Pyricularia grisea Sacc, has been a continuous threat to rice production. Eight rice genotypes along with two checks (Nemat as resistance check and Binam as susceptible check) were evaluated for resistance to blast in 2011. The experiments were conducted under field and greenhouse inoculated conditions. The results of field experiments based on lesion type, panicle blast severity and AUDPC data for leaf and panicle blast showed that B40, Binam and IRBLZT-T genotypes are sensitive and three rice genotypes (IRBLKP-K60, IRBLZ5-CA and Nemat) possess a higher level of resistance to leaf and panicle blast. Also, FLAGMAN and GAMMA genotypes with the highest panicle infection showed significantly lower leaf blast. Grouping of rice genotypes based on greenhouse traits (lesion type and Number of sporulating lesion) by cluster analysis with Ward's method and Euclidean distance criteria classified genotypes to two groups. The first group including FLAGMAN, Nemat, IR1552, IRBLTA2-RE, IRBLKP-K60 and GAMMA genotypes had lesion type between 0.0 to 2.0, and showed resistance reaction. These genotypes could be utilized as donor parents for breeding durable blast resistant varieties. The second group including IRBLZT-T, IRBLZ5-CA, Binam and B40 genotypes had lesion type more than 2.0, showed sensitive reaction and also generated sporulating lesion.
  Keywords: Rice blast, Resistance, Field, greenhouse assay, Cluster analysis
 • Jabraeil Razmjou, Mahdi Davari, Asgar Ebadollahi Pages 37-50
  The search for environmentally friendly insecticidal substances is necessary because of the negative effects of conventional chemical insecticides. In the present study, the insecticidal activities of the essential oils of Eucalyptus microtheca and E. spathulata and the entomopathogenic fungus, Lecanicillium muscarium (Zare & Grams), were assessed against cotton aphid, Aphis gossypii Glov. (Aphididae). The essential oils extracted by Clevenger apparatus and their chemical analysis made by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 1,8-cineole (33.77%) and α-pinene (11.14%) in the E. microtheca and 1,8-cineole (42.63%) and ectan (19.90%) in the E. spathulata essential oils were found as main components. A. gossypii was very susceptible to the tested essential oils and the LC50 values were 12.366 and 15.952 μl/l for E. spathulata and E. microtheca essential oils, respectively. The 1 day-LC50 value with L. muscarium was 5.203×109 spore/ml. By increasing the time, the LC50 value was decreased and reached to 8.583×102 spore/ml after 5 days. A synergistic effect between the sub-lethal concentrations of essential oils with L. muscarium has been achieved but by increasing of concentrations, this effects has changed to antagonistic one. According to the results of the present study, the essential oils of E. microtheca and E. spathulata and L. muscarium fungus can be introduced as safe alternatives to the chemical insecticides in the management of A. gossypii.
  Keywords: Essential oils, Lecanicillium muscarium, aphidicide, synergistic effect, GC, MS
 • Mohammad Ali Karimkhah, Mehdi Nasr Esfahani, Giti Alizadeh Moghaddam Pages 51-64
  One of the most important and epidemic diseases of potato in many parts of the world, especially in Iran is early blight (EB), which includes two species of fungi Alternaria genus A. solani and A. alternata causing considerable damages every year, imposing significant loses to this product. Given the importance of reducing the use of pesticides, achievement of cultivars resistant and or tolerant ones and also, knowing their reaction mechanisms, morphological characteristics of the 24 commercial cultivars leaves, commonly grown in the country, were studied in vitro and greenhouse. The trails for determining resistance scales and anatomical characteristics of the leaves, indicated that, there is a direct relations between resistant cultivars, Diamanté, Ramos, Satina and Senate with the more thickness of their cuticle, wax and epidermal layers in the outer skin layer of the leaves, also higher number and height of the corks and stomata of the leaf, compering to susceptible ones to early blight disease. Whereas, the relations for the susceptible and moderately susceptible cultivars, Mileva, Cosima, Premier, Santé, Atlantic, Arinda, Shepody, Marquis and Agria were reversed. So, the traits were far less in susceptible cultivars as were measured. These studies open new horizons in the diagnosis and access to resistant varieties in the coming future.
  Keywords: Potatoes, early blight, leaf anatomy, Resistance
 • Arash Zibaee Pages 65-77
  Wheat grains contain 8-13% of lipid in their germplast which places on molecular surface of starch increasing flour quality. Insects depend on digestive enzymes to utilize food resources. There are few studies on digestive lipases of insects with significant contribution of lipids in food molecules. In this study, a digestive lipase of Eurygaster integriceps, which is the major pest of wheat in Iran, was purified and characterized. Purification process revealed an enzyme with molecular weight of 25.4 kDa, recovery of 19.58, purification fold of 69.70 and specific activity of 2.37 micromol/min/mg protein. Optimal pH and temperature experiments showed the highest enzymatic activity at 6 and 25 ºC, respectively. Enzyme incubation in these values revealed enzymatic stability for 1-3 hours. Different concentrations of EDTA had no effects on the enzymatic activity but PMSF significantly decreased it. Analysis of the enzymatic kinetic parameters showed mixed inhibition of PMSF on the purified lipase of the Sunn pest. Study on insect lipases is important due to their role in hydrolysis of proteinaceous inhibitors in transgenic plants so it may open a sustainable pest management via transgenic plants.
  Keywords: Eurygaster integriceps, Digestive lipase, Purification, Inhibitor
 • Shabnam Parichehreh Dizji, Reza Nadali, Mohammad Babayi Pages 79-91
  Apis mellifera L. is the only species of bees found and seen every where in the world except poles. Fortunately, Iran has got an independent race Apis mellifera meda Skorikov, 1927 because of ecological situations, topographic, long history of beekeeping, having four seasons and its vastness. This research project was executed by collecting 900 young worker bees out of 30 colonies from the provinces comprises of North Khorasan, Golestan, Tehran, Zanjan and West Azarbayjan. Then, 16 morphological characteristics of each bee were measured up to 14400 data obtained. In ANOVA statistical surveys Duncan test was applied in which, each characteristics was evaluated and analyzed independently. However, length of hind leg and tongue had the highest diversity as the most distinctive morphological characteristics throughout the Iranian honey bee. Discriminant analysis showed that the five groups of project classified into two independent groups: The first group included the North west Azarbayjan , Zanjan and Tehran 2. North Khorasan and Golestan. The analysis demonstrated the highest uniformity of individual bees was found in North Khorasan bees (64%) and lowest uniformity in West Azarbayjan bees (%36). There was significant negative correlation between third and fourth dorsal abdominal segments, right and left hamuli number.
  Keywords: Apis mellifera meda, morphological characteristics, distinctive characteristics