فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 57، زمستان 1395)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 57، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله های پژوهشی
 • فاطمه رشیدی میبدی، علیرضا عمرانی، لیلا علی یاری، هیلدا صراف زاده صفحات 349-357
  مقدمه
  امروزه استفاده ی وسیع از درمان های ارتودنسی ثابت، به منظور رفع بی نظمی های دندانی- فکی و ایجاد آزردگی های مخاطی دهان به دنبال این درمان ها، مشهود است. هدف از این مطالعه، ارزیابی فراوانی ضایعات مخاطی دهان ناشی از درمان های ارتودنسی ثابت بود تا تدابیر درمانی لازم جهت کاهش آن حین درمان به کار گرفته شود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ی توصیفی-تحلیلی حاضر، برای 56 بیمار که جهت درمان ارتودنسی ثابت به دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان مراجعه کرده بودند، پرسش نامه ای مبنی بر عدم وجود بیماری سیستمیک و عدم مصرف هر نوع دارو تکمیل گردید، سپس بیماران تحت معاینه ی بالینی جهت ارزیابی مخاط دهان قرار گرفته و هرگونه ضایعه و میزان درد ناشی از آن در سه دوره ی زمانی قبل از درمان، دو و چهار هفته پس از درمان، در پرونده ی بیمار ثبت شد. نتایج، توسط روش آماری Cochran و میزان درد، به روش تحلیل واریانس با مشاهدات تکراری تعیین شد و مورد مقایسه قرار گرفت (0/05 = α).
  یافته ها
  یافته های پژوهش به ترتیب دو و چهار هفته بعد از درمان، این گونه گزارش شد، میزان ضایعات آفتی عودکننده (0/002=p value ، 1=p value)، زخم آلرژیک (0/06 = p value، 0/95 = p value)، لیکنویید (0/92 = p value، 1 = p value)، اگزوفیتیک (فیبروم تحریکی و پیوژنیک گرانولوما، 0/001 > p value، 0/001> p value)، زخم تروماتیک (0/001 > p value، 0/003 = p value)، هرپس داخل دهانی عود کننده (0/25 = p value، 0/92 = p value)، کاندیدیازیس (0/25 = p value، 1 = p value) و درد (0/001 > p value، 0/001 > p value). میزان ضایعات، دو هفته بعد از درمان افزایش یافت که این افزایش در تمامی ضایعات، به جز لیکنویید، هرپس داخل دهانی عود کننده و کاندیدیازیس، معنی دار بود. میزان زخم آلرژیک، اگزوفیتیک، تروماتیک، هرپس داخل دهانی عودکننده و میزان درد در چهار هفته بعد از درمان، نسبت به قبل از درمان، نیز افزایش یافت و این افزایش در ضایعه ی اگزوفیتیک و تروماتیک معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد، که برخی از ضایعات مخاط دهان به دنبال درمان ارتودنسی ثابت، افزایش می یابند. بنابراین ارزیابی مخاط دهان بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت، جهت تشخیص و درمان این گونه ضایعات ضروری است.
  کلیدواژگان: بیماری های دهان، اپلاینس ارتودنسی، درد
 • پروین خادم، مریم شمس نورایی، هاله حشمت، محمد جواد خرازی فرد صفحات 358-367
  مقدمه
  انقباض ناشی از پلیمریزاسیون و به دنبال آن ریزنشت، هنوز از مشکلات مواد کامپوزیتی محسوب می شود. به منظور بر طرف نمودن این مشکل، کامپوزیت رزین های جدیدی توسط کارخانجات مختلف با ادعای درصد انقباض پلیمریزاسیون کمتر ارایه شده اند. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی میزان ریزنشت دو کامپوزیت رزین با انقباض کم Filtek-Silorane و GC-Kalore با دو کامپوزیت رزین کانونشنال Filtek-Z250 و GC-Gradia انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، در یک سوم میانی سطح باکال، 40 دندان مولر سوم حفرات دایره ای شکل به قطر mm 5 و عمق mm 1 تهیه شد و دندان ها به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل کامپوزیت رزین Filtek- Silorane، به همراه باندینگ مربوطه و گروه 2 تا 4 با کامپوزیت رزین های Filtek- Z250، GC-Kalore، GC-Gradia همراه باندینگ Adper single bond plus ترمیم شدند. پس از انجام ترموسایکل و غوطه وری در نیترات نقره، نمونه ها برش داده شده و میزان نفوذ دای به و سیله ی استریو میکروسکوپ ( x10) در لبه ی مینایی و عاج، که به عاج ناحیه ی سمنتوم ختم شده بود، حفراتش بررسی گردید. یافته ها با آزمون آماری Kruskal- Wallis، Wilcoxon و Mann-Whitney و با درنظر گرفتن (0/05 = α)، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در لبه ی مینایی، تفاوت معنی داری میان 4 گروه کامپوزیت رزین مشاهده نشد. در لبه ی عاج ریزنشت در کامپوزیت رزین Filtek- Silorane بطور معنی داری کمتر از کامپوزیت رزین های Filtek-Z250 وGC-Gradia مشاهده شد (0/05 = p value). ریزنشت در کامپوزیت رزین GC-Kalore بطور معنی داری کمتر از کامپوزیت رزین GC-Gradia بود، همچنین در تمامی گروه ها، ریزنشت در لبه ی عاجی، بطور معنی داری بیشتر از لبه ی مینایی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در لبه ی مینایی ریزنشت هر 4 کامپوزیت رزین از لحاظ آماری تفاوتی نداشت. در لبه ی عاجی، بیشترین ریزنشت مربوط به کامپوزیت رزین GC-Gradia و کمترین ریزنشت مربوط به کامپوزیت رزین Filtek-Silorane بود.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، میکرولیکیج، متاکریلات
 • غلامرضا اصفهانی زاده، ظفر مهدوی ایزدی، محمد پویان، آنیتا عیوضلو صفحات 368-373
  مقدمه
  یکی از نگرانی های دندان پزشکان قالب گیری از چند عدد ایمپلنت بطور همزمان به منظور تهیه پروتز بوده است. یکی از روش ها برای قالب گیری با دقت بالا و تطابق بهتر پروتز، استفاده از اسپلینت های دندانی است ولی آنچه مهم است ماده مورد نظر برای تهیه اسپیلنت ها می باشد. در این مطالعه تاثیر دو ماده اسپلینت آکریل دورالی سلف کیور و ImplaFix لایت کیور، در قالب گیری از ایمپلنت های زاویه دار بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی از نوع آزمایشگاهی، مدل اصلی با استفاده از اپوکسی رزین بود. سه ایمپلنت با فاصله 15 میلی متر در محل قرار داده شد و ایمپلنت مرکزی عمود بر سطح کست و ایمپلنت های دیگر با زاویه 15 درجه نسبت به ایمپلنت مرکزی قرار داده شد. کوپینگ های قالب گیری بسته شده و با استفاده از دو ماده ImplaFix و آکریل دورالی به صورت مجزا اسپلینت تهیه شد. بعد از 14 بار قالب گیری از اسپلینت ها تغییرات در قالب های ریخته شده توسط دستگاه CMM (Coordinate Measuring Machine) در سه محور (Z، Y، X) اندازه گیری شد و داده ها با آزمون Mann Whitney مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 =α).
  یافته ها
  این مطالعه بر روی 14 نمونه شامل 7 نمونه آکریل دورالی و 7 نمونه Impla انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان تغییرات در آکریل دورالی در هر 3 محور X و Y و Z بیشتر بوده است. بر اساس آزمون Mann Whitney این اختلاف در محورY از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/9 p value <) اما در محورهای X و Z از لحاظ آماری معنی دار بود (در محور X: 0/05 p value <) (در محور Z: 0/07 p value <).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه کاربرد ماده اسپلینت Impla نسبت به آکریل دورالی به علت تغییرات کمتر و سهولت در اجرا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، دقت اندازه گیری ابعادی، مواد اسپلینت
 • پرنیان علوی نژاد، بهرخ چاروسایی، نسترن فرهادی صفحات 374-381
  مقدمه
  آگاهی از آناتومی و شکل کانال ریشه دندان در درمان اندودنتیک مهم است. با استفاده از توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، بررسی کانال ریشه دندان در سطوح مختلف فضایی امکان پذیر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اشکال مختلف کانال ریشه پره مولرهای فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی و گذشته نگر حاضر، تصاویر توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی 61 بیمار شامل 150 دندان پره مولر فک پایین (75 پره مولر اول و 75 دندان پره مولر دوم) انتخاب شد. مقاطع اگزیال با ضخامت و فاصله مقطع 1 میلی متر بازسازی شد. یک اندودنتیست و یک رادیولوژیست شکل کانال ریشه دندان را در تصاویر بررسی کردند. طبقه بندی شکل کانال ریشه Weine شامل چهار گروه استفاده شد. داده ها جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، شیوع انواع شکل کانال ریشه دندان های پره مولر فک پایین تعیین شد.
  یافته ها
  از 75 پره مولر اول فک پایین مورد مطالعه، 72 دندان (96%) نوع I، 2 دندان (2/665%) نوع II، 1 دندان (1/335%) نوع III بودند. در بین 75 پره مولر دوم فک پایین 73 دندان (97/33%) نوع I، 2 دندان (2/66%) نوع II بودند. نوع III و IV در پره مولرهای دوم فک پایین مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر نوع I طبقه بندی Weine شایع ترین شکل کانال ریشه در پره مولرهای اول و دوم فک پایین بود. علاوه بر این نوع IV نادرترین نوع کانال ریشه در پره مولرهای فک پایین بود.
  کلیدواژگان: فک پایین، دندان، توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی
 • محمد آذریان، علی نصری، محمد اظهری صفحات 382-389
  مقدمه
  استفاده روزافزون از ایمپلنت های دندانی و تحول عظیمی که در زندگی بیماران ایجاد کرده باعث شده تا مطالعات زیادی بر روی آن صورت بگیرد. در این مطالعه میزان استرس های ایجاد شده در مجموعه ی ایمپلنت– فک در اثر اعمال نیروی 100 نیوتن و تحت زوایای مختلف بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تحلیلی از یک مدل سه بعدی شامل استخوان فک پایین به علاوه ایمپلنت استفاده شد. ایمپلنت انتخاب شده از نوع narrow neck و استرس در اطراف آن در سه نقطه A (گردن ایمپلنت)، B (میانه ایمپلنت) و C (اپکس ایمپلنت) بررسی شد. اعمال بار با زوایای 0 تا 30 درجه و با روند افزایشی 5 درجه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماریFriedman ، آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد (0/05 = α).
  یافته ها
  با افزایش زاویه ی اعمال بار از 0 تا 30 درجه استرس ایجاد شده در اطراف ایمپلنت افزایش یافت. در همه زوایا استرس در ناحیه ی گردن ایمپلنت بیشتر از ناحیه ی میانی و در ناحیه ی میانی بیشتر از ناحیه اپکس ایمپلنت گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با افزایش زاویه ی نیرو بیشترین استرس در ناحیه گردن ایمپلنت یعنی نزدیک تر به محل اعمال نیرو و دورتر از مرکز مقاومت، و کمترین استرس در ناحیه ی اپیکال مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، تحلیل استرس، روش اجزای محدود
 • فروز کشانی، نفیسه شاملو، سید محمد رضوی، زهره جعفری اشکاوندی، آرزو خلق آموز صفحات 390-398
  مقدمه
  با توجه به خصوصیات بالینی و بافت شناسی منحصر به فرد آملوبلاستوما، مطالعات مختلفی انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی برخی از مهم ترین خصوصیات بافت شناسی آملوبلاستوما در مراکز مهم دانشگاهی کشور و مقایسه با مطالعات مشابه در یک دوره زمانی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی 256 پرونده ی بیماران مبتلا به آملوبلاستوما طی سال های 76-92 از بخش آسیب شناسی دهان دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی بررسی شدند. اطلاعات بیمار (جنس و سن بیماران، محل تومور (فک پایین یا فک بالا) (جلو یا پشت)، نوع تشخیص کلینیکی و رادیوگرافیکی آملوبلاستوما (یونی سیستیک یا مولتی سیستیک)، نوع زیرگروه هیستولوژی (فولیکولار، پلکسی فرم، مورال، لومینال، اینترالومینال)، سمت درگیر در فک و عود مجدد) استخراج گردیده، داده ها با نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی کای دو برای تعیین روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/01 p value <).
  یافته ها
  متوسط سن بیماران (14 ± 31) سال و (51/4%) زن بودند. فراوانی آملوبلاستومای یونی سیستیک بیشتر (52/7%) بود. در قزوین و شیراز فراوانی آملوبلاستومای یونی سیستیک بالاتر بود. فراوانی زیرگروه مورال بیشتر از سایر زیر گروه های هیستولوژی بود. در تمامی شهرهای مورد مطالعه، آملوبلاستوما در فک پایین بیشترین فراوانی را داشت (58/2% سمت راست). به علاوه بیشترین درگیری در تنه فک پایین مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اگرچه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه داخلی و خارجی در مواردی همخوانی دارد ولی به نظر می رسد که تفاوت هایی نیز در جنبه های بالینی و هیستولوژیک وجود دارد که توجه به آن برای محققین و کلینیسین ها می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: آملوبلاستوما، هیستولوژی، زیرگروه، فراوانی
 • روشنک غفاری، علیرضا عمرانی، رسول سلطانی، مازیار مخترع صفحات 399-407
  مقدمه
  آسیمتری های غیر پاتولوژیک، عموما در اثر اختلاف سایز سمت راست و چپ صورت ایجاد می شود. هدف از این مطالعه، تعیین آسیمتری نرمال صورت در افراد کلاس II و III، جهت شفاف سازی برتری جانبی صورت و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن در افراد بالای 18 سال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تصاویر دیجیتال فوتوگرافی از نمای فرونتال از بیماران کلاس II و III مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده ی دندان پزشکی خوراسگان اصفهان شامل 66 نفر (مرد) (43 نفر کلاس II و 23 نفر کلاس III) تهیه شد. از بیماران در مورد راست یا چپ دست بودن و سمت فانکشن غالب جویدنشان سوال گردید. در فوتوگرافی ها، خط میدلاین صورت و نقطه ی منتون بر روی چانه رسم گردید و فاصله ی دو نیمه ی سمت راست و چپ صورت تا خط وسط و همچنین فاصله ی نقطه منتون تا خط وسط صورت در فتوشاپ اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل گردید (0/05 = α).
  یافته ها
  51/2 درصد از افراد کلاس II و 47/8 درصد از افراد کلاس III نیمه ی راست صورت (0/85 = p value) و در 48/8 درصد افراد کلاس II، و 52/2 درصد از افراد کلاس III، نیمه ی چپ صورتشان (0/79 = p value) پهن تر بود، بنابراین بین کلاس دندانی با پهنای صورت، اختلاف آماری معنی داری دیده نشد. همچنین 62/1 درصد از کل افراد مورد مطالعه، انحراف چانه به سمت چپ را نشان دادند (0/001 > p value). 58/2 درصد از افراد راست دست، عرض نیمه ی راست صورتشان و 90/9 درصد از افراد چپ دست، عرض نیمه ی چپ صورتشان بزرگتر بود (0/003 = p value) و رابطه ی معنی داری بین فانکشن غالب جویدن با برتری جانبی صورت مشاهده نشد (0/56 = p value).
  نتیجه گیری
  مال اکلوژن کلاس II و III بر روی برتری جانبی صورت عرض نیمه صورت تاثیری ندارد، اما چپ دست یا راست دست بودن بر برتری جانبی صورت تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن صورت، مال اکلوژن کلاس II، مال اکلوژن کلاس III
 • فائزه اسلامی پور، احسان یزدچی صفحات 408-417
  مقدمه
  از آنجا که حرفه ی دندان پزشکی به خودی خود شغلی پر استرس است، زمینه ی بروز فرسودگی شغلی در دندان پزشکان وجود دارد. لذا در این مطالعه به بررسی شیوع و شدت فرسودگی شغلی در بین دندان پزشکان شهر اصفهان در سال 1392 پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در 300 نفر از دندان پزشکان شاغل در شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی استاندارد فرسودگی شغلی Maslach بود که به زبان فارسی روایی و پایایی گردیده است. سوالات پرسش نامه شامل سه حیطه ی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی می باشد. آنالیزهای آماری توصیفی جهت داده های توصیفی و آزمون
 • کبری حسین پور، سید ابراهیم جباری فر، حمید کشاورز، زهرا کرمی صفحات 418-427
  مقدمه
  ایران با توجه به قابلیت های فراوان در بخش درمانی، مانند هزینه ی پایین و نیروی انسانی متخصص در پی برنامه ریزی های اساسی در صنعت گردشگری می باشد. با توجه به ضرورت شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توانمندی دندان پزشکان بر توسعه ی گردشگری دندان پزشکی اصفهان از دیدگاه دندان پزشکان متخصص تهیه و تدوین شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و با پرسش نامه ای شامل مشخصات دموگرافیک دندان پزشکان متخصص و گردشگران خارجی مراجعه کننده جهت دریافت خدمات دندان پزشکی، وضعیت کمیت و کیفیت خدمات قابل ارایه، توانمندی نیروی انسانی جهت ارایه ی خدمات، انجام شد. مقیاس اندازه گیری، پرسش نامه طیف لیکرت با نمره های 15 بود. پس از مطالعه ی پیش آزمون و تایید روایی و پایایی پرسش نامه، بین 30 نفر از متخصصین دندان پزشک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند (62 نفر) ارایه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 19 و آنالیز های آمار توصیفی، آزمون t-test، Kruskal-Wallis، ضریب همبستگی Spearman و Pearson و تحلیل عاملی با سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین متغیرها برای توانمندی نیروی انسانی (0/338 ± 4/09) و کیفیت خدمات دندان پزشکی (0/501 ± 3/34) بدست آمد. آزمون تحلیل عاملی نیز نشان داد که توانمندی نیروی انسانی با واریانس 39/778 مهم ترین و اثربخش ترین عامل است.
  نتیجه گیری
  توانمندی نیروی انسانی، ارزان بودن هزینه های خدمات دندان پزشکی، کیفیت بالای خدمات و استفاده از تجهیزات مناسب، از عوامل مهم و موثر بر توسعه ی گردشگری دندان پزشکی می باشد. ثبت آمار گردشگران، استفاده از بسته ی تبلیغاتی در فرودگاه ها و هتل ها، راه اندازی سایت های اینترنتی برای دندان پزشکان و تعیین بازار های هدف گردشگری دندان پزشکی، می تواند راهکار مناسبی جهت توسعه ی این صنعت باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، دندان پزشکی
 • الهام شادمهر، پردیس دوستی، احسان حکمتیان، سیدمحسن هاشمی نیا صفحات 428-436
  مقدمه
  فورامن منتال، یک شاخص آناتومیکی برجسته و مهم فک پایین می باشد. عصب منتال ممکن است طی راهکارهای مختلف شامل جراحی پری اپیکال، کشیدن دندان نهفته و خروج کیست و تومور و جراحی های اندودنتیک، آسیب دیده و سبب پاراستزی و آناستزی شود. هدف از مطالعه ی حاضر، ارزیابی محل قرارگیری فورامن به کمک تصاویر مقطع نگاری رایانه ای با پرتوی مخروطی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع مشاهده ای و توصیفی- مقطعی (Cross sectional) می باشد. تصاویر مقطع نگاری رایانه ای از بایگانی مرکز تصویربرداری دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان، شامل 100 بیمار (50 مرد و زن) در مقاطع کراس سکشنال و تانژنشیال به منظور بررسی محل قرارگیری فورامن منتال و اندازه گیری فاصله ی آن از دندان های پرمولر اول و دوم و ریشه ی مزیالی مولر اول و بردر تحتانی مندیبل بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 21 و آزمون های t-test و Chi-Square آنالیز گردید (0/05 = α).
  یافته ها
  در 59/6 درصد از موارد، فورامن منتال بین پرمولر اول و دوم و به دنبال آن در 38/4 درصد موارد، بین پرمولر دوم و ریشه ی مزیالی مولر اول قرار گرفته است. میانگین فاصله ی فورامن منتال از ریشه ی دندان های پرمولر اول و دوم و مولر اول به ترتیب 7/85، 6/27 و 7/99 میلی متر و میانگین فاصله ی آن از بردر تحتانی مندیبل 11/35 میلی متر بود.
  نتیجه گیری
  فورامن منتال، در نژاد ایرانی در اکثر موارد بین پرمولر اول و دوم و در درجه ی بعد بین پرمولر دوم و ریشه ی مزیال مولر اول قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فورامن منتال، عصب منتال، مقطع نگاری رایانه ای
 • شیرین امینی، نگین حسینی، شیرین زهرا فرهاد، فرید محمدی صفحات 437-444
  مقدمه
  سیگار کشیدن، یکی از مهم ترین عوامل محیطی در ایجاد پیگمانتاسیون لثه می باشد. اکثر مطالعات، ثاثیر سیگار کشیدن فعال و دود سیگار محیطی را بر پیگمانتاسیون لثه گزارش نموده اند. هدف این مطالعه، مقایسه ی ایجاد پیگمانتاسیون لثه بین کودکان در معرض دود سیگار محیطی و کودکانی که در معرض نیستند، می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مورد- شاهدی، 76 کودک و نوجوان 9-16 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکان بر اساس این که تحت تاثیر دود سیگار محیطی قرار گرفته بودند یا نه، به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در هر گروه ایندکس پیگمانتاسیون لثه با استفاده از معاینه ی کلینیکی تعیین شد و در پرسش نامه ثبت گردید و میزان آنزیم کوتینین بزاق با تست ELISA اندازه گیری شد و نتایج بدست آمده توسط آزمون های Mann-Whitney، t مستقل، همبستگی Pearson و Spearman، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).
  یافته ها
  میانگین آنزیم کوتینین و ایندکس پیگمانتاسیون در کودکانی که تحت تاثیر دود سیگار محیطی بودند، به طور معنی داری بیشتر از کودکانی بود که تحت تاثیر دود سیگار محیطی نبودند (0/001 > p value). همچنین در گروه مورد، تعداد سیگار مصرفی توسط والدین در سال با میزان کوتینین و ایندکس پیگمانتاسیون ارتباط معنی داری داشت که به ترتیب (0/01 > p value) و (0/001 > p value) بدست آمد. و در گروه مورد، بین مقدارکوتینین و شدت پیگمانتاسیون رابطه ی معنی دار وجود داشت (0/005 = p value).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که افزایش پیگمانتاسیون لثه و آنزیم کوتینین در کودکان با استنشاق دود سیگار محیطی مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: دود سیگار محیطی، سیگار کشیدن غیر فعال، ایندکس پیگمانتاسیون لثه، آنزیم کوتینین
 • مقاله مروری
 • فائزه خزیمه، زهرا گلستان نژاد، هژیر یوسف شاهی، محسن دوست محمدی، سعید سیفی، شاهین گوانجی صفحات 445-456
  مقدمه
  مهم ترین استفاده از فناوری دی ان ای نوترکیب (Recombinant DNA) جهت تولید دارو های خاص، از جمله پروتئین نو ترکیب GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor) (فاکتور رشد گرانولوسیتی- مونوسیتی انسانی یا مولگراموستیم) است، که دارای کاربرد زیادی جهت کاهش عوارض جانبی ناشی از شیمی درمانی و افزایش سطح سیستم ایمنی بدن می باشد. درمان آبسه ی دندان در افراد تحت شیمی درمانی، از مهم ترین کاربردهای این دارو در دندان پزشکی است. همچنین GM-CSF از داروهای کلیدی جهت درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی ناحیه ی دهان می باشد. در این مقاله، کاربردهای داروی نوترکیب مولگراموستیم در درمان بیماری های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  شرح مقاله: در این مقاله ی مروری با جستجو در منابع و مقالات موجود در پایگاه علمی ISI Web of Science و PubMed به کمک موتور جستجوگر Google Scholar مقالات مرتبط بین سال های 1973 تا سال 2014 میلادی جمع آوری گردید و در مدت زمان 8 ماه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. از مقالات با موضوع اثرات درمانی پروتئین نوترکیب GM-CSF در درمان بیماری ها جهت نوشتن این پژوهش استفاده شد.
  نتیجه گیری
  توانایی فاکتور محرک رشد گرانولوسیتی- مونوسیتی انسانی (GM-CSF)، جهت تحریک تولید گرانولوسیت و ماکروفاژ در شرایط کلینیکی (in vivo) نشان می دهد، تجویز GM-CSF می تواند از نظر بالینی باعث افزایش تعداد نوتروفیل ها و بالا بردن سطح سیستم ایمنی پس از آسیب هایی که توسط بیماری هایی مانند سندرم میلودیسپلاستیک و یا آسیب های ناشی از داروهایی که در طی شیمی درمانی به کار می روند، گردد. همچنین با توجه به کاربرد درمانی وسیع GM-CSF در بالا بردن سیستم ایمنی، می توان این دارو را به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در درمان آبسه ی دندان در افراد تحت شیمی درمانی معرفی نمود.
  کلیدواژگان: دارویی، مروری، فاکتور محرک رشد گرانولوسیتی - مونوسیتی انسانی
 • فرانک جلالیان، نرگس نقش صفحات 457-468
  مقدمه
  از آن جایی که درمان با ایمپلنت های دندانی به عنوان جزیی از درمان های اصلی دندان پزشکی درآمده است، لازم است دندان پزشکان با نحوه ی اجرای روش های سیستماتیک و درمان های حمایتی بافت های اطراف ایمپلنت آشنایی داشته باشند. مطالعه ی مروری حاضر با هدف بررسی و ارایه ی راه های درمانی و روش های مراقبت بعد از جایگذاری ایمپلنت انجام شده است.
  شرح مقاله: مروری بر مقالات در بانک های اطلاعاتی Science Direct، Google Scholar و PubMed در سال های 1970 تا 2014، انجام شد. پس از مطالعه، خلاصه 120 مقاله بدست آمده، تعداد 80 مقاله که امکان دسترسی به متن کامل آنها وجود داشت، انتخاب شدند. با توجه به توصیه ی آکادمی پریودنتولوژی آمریکا، بیماران باید از نظر شرایط بافت های اطراف ایمپلنت، شرایط پروتز ساپورت کننده، کنترل پلاک، بررسی اکلوژن و وضعیت بهداشت دهان، مورد بررسی دوره ای منظم قرار گیرند. ارزیابی تاریخچه ی پزشکی و دندان پزشکی، بافت نرم، پلاک ایندکس، عمق کلینیکی پروب، خون ریزی در هنگام پروب کردن، حضور بافت کراتینیزه، لقی، اکلوژن و ارتفاع استخوان در دوره ی نگهداری، پیشنهاد می شود. در پری ایمپلنتیت، ضایعه ی موکوزال اغلب همراه با ترشح چرک، افزایش عمق پروب، خون ریزی در حین پروب و از دست رفتن استخوان مارژینال همراه است. از جمله درمان های پیشنهادی شامل رعایت بهداشت مناسب دهان، جرم گیری (جرم و پلاک بالا و زیر لثه)، اجاست اکلوژن، ری لاین پروتز و جراحی می باشد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله ی مروری ارزیابی استاندارد بر پایه ی شواهد علمی و پروتکل مداخلات دوره ی مراقبت از ایمپلنت های دندانی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که درمان های ایمپلنت، جزیی از پروتکل درمانی دندان پزشکی شده اند، مشخص شدن بیماران در ریسک بالا برای پری ایمپلنتیت و انجام پروتکل مراقبت مناسب، حائز اهمیت است. بررسی وجود ضایعات موکوزیت به دلیل احتمال پیشرفت آن به سمت پری ایمپلنتیت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایمپلنت های دندانی، شاخص پلاک دندانی، رادیوگرافی
 • گزارش مورد
 • اکبر رضایی، مهدی سزاوار، حسین شیران، علی فاتح صفحات 469-473
  مقدمه
  کیست برانشیال کلفت، یک توده ی مواج با رشد آهسته می باشد که در دهه ی دوم و سوم زندگی ظاهر می شود. محل شایع آن در قسمت لترال گردن و قدام عضله ی استرنو کلیدوماستویید می باشد، اما می تواند در اطراف پاروتید و زاویه ی مندیبل و نزدیک گوش خارجی نیز دیده شود. این مورد، به علت بروز ناشایع این کیست در این محل و شباهت بالینی با عفونت های ادنتوژنیک و احتمال بروز تشخیص ناصحیح ،حایز اهمیت است.
  گزارش مورد: این مطالعه به گزارش یک مورد از کیست برانشیال کلفت می پردازد که اشتباها در زمان تورم به عنوان آبسه ی ادنتوژنیک تشخیص داده شد و از طرف دندان پزشک عمومی، 3 ماه تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفته است. در معاینه ی بالینی این مرد 22 ساله، تورمی به اندازه ی 55 سانتی متر در ناحیه ی لترال گردن و ساب مندیبل سمت راست مشاهده شد، که در لمس، بدون درد و دارای قوام نرم و متموج بود. در بررسی رادیولوژی پانورامیک بیمار، دندان مولر اول سمت راست، دچار پوسیدگی وسیع و دندان مولر سوم سمت راست، دارای ضایعه ی رادیولوسنت در انتهای ریشه بود. پس از تهیه ی سی تی اسکن اسپیرال از ضایعه، محدوده ی ضایعه مشخص شد و بیمار تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل جراحی اکسیژنال، بیوپسی انجام گرفت. نتیجه ی آزمایش پاتولوژی حاکی از برانشیال کلفت کیست بود.
  نتیجه گیری
  تشخیص کیست های برانشیال کلفت، عمدتا بر اساس تاریخچه ی پزشکی و تظاهرات کلینیکی می باشد. سی تی اسکن نه تنها برای بررسی وسعت ضایعه مفید است، بلکه برای ارزیابی ارتباط آن با ساختارهای مجاور نیز کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: کیست برانشیال کلفت، آبسه، کیست ادنتوپنیک، بیوپسی
|
 • Fatemeh Rashidi Meybodi, Alireza Omrani, Leila Aliyari, Hilda Sarrafzadeh Pages 349-357
  Introduction
  Currently the vast use of fixed orthodontic treatment in order to resolve dentoalveolar irregularities has led to oral mucosal lesions. The aim of this study was to evaluate the prevalence of oral mucosal lesions due to fixed orthodontic treatments in order to adopt proper strategies to decrease these lesions during orthodontic treatment.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 56 patients referring for fixed orthodontic treatment to the Faculty of Dentistry, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, completed a questionnaire in relation to the absence of systemic diseases and any drug consumption. The patients were examined to assess the oral mucosa and any lesion and pain caused by lesions before treatment and two and four weeks after treatment were recorded in each patient's record. Data were analyzed with the Cochrane statistical methods; pain was determined and analyzed with repeated measures ANOVA (α = 0.05).
  Results
  The results showed that two and four weeks after treatment, the frequencies of different lesions were as follows, respectively: recurrent aphthous lesions (p value = 0.002, p value = 1), allergic ulcers (p value = 0.06, p value = 0.95), lichenoid reactions (p value = 0.92, p­ value = 1), exophitic lesions (irritation fibroma and pyogenic granuloma, p value
  Conclusion
  Based on the results of this study, it appears some oral mucosal lesions increase following fixed orthodontic treatment. Thus, it is necessary to evaluate the oral mucosa of patients undergoing fixed orthodontic treatment for diagnosis and treatment of these lesions.
  Keywords: Oral diseases, Orthodontic appliances, Pain
 • Parvin Khadem, Maryam Shams Nooraie, Haleh Heshmat, Mohammad J. Kharrazi Fard Pages 358-367
  Introduction
  Polymerization shrinkage and the resultant microleakage are still the problems with composite resin restorations. To overcome these problems, new low-shrinkage composite resins have been introduced by different manufacturers. The aim of this study was to compare microleakage in two low-shrinkage composite resin, Filtek-Silorane and GC-Kalore with two conventional composite resins, Filtek-Z250 and GC-Gradia.
  Materials and Methods
  In this experimental study, round cavities 5 mm in diameter and 1 mm in depth, were prepared on the middle of the buccal surfaces of 40 human third molars and divided into 4 groups (n=10). In group 1, the cavities were filled with Filtek-silorane composite resin and the relevant adhesive. In groups 2, 3 and 4, the cavities were filled with Filtek-Z250, GC-Kalore and GC-Gradia composite resins, using Adper Single Bond Plus bonding agent. After thermocycling and immersion in AgNO3, the samples were sectioned to evaluate dye penetration under a stereomicroscope (×10) at enamel margins and at cervical dentin contacting cementum. Data were statistically analysed with Kruskal-Wallis, Wilcoxon and Mann-Whitney tests (α = 0.05).
  Results
  There were not significant differences at enamel margins between the 4 groups. However, at cervical margins, microleakage in Filtek-Silorane composite resin was significantly lower than Z250 and Gradia composite resins (p value = 0.05). Microleakage with Kalore was significantly less than that with Gradia composite resin. In all the 4 groups, microleakage at cervical margins was significantly higher than that at occlusal margins.
  Conclusion
  There were no significant differences in microleakage at occlusal margins between all the composite resins. The highest and lowest microleakage at dentin margins was related to GC-Gradia and Filtek-Silorane silorane, respectively.
  Keywords: Composite resins, Methacrylate, Microleakage
 • Gholamreza Esfahanizade, Zafar Mahdavi Izady, Mohammad Pouyan, Anita Eyvazlou Pages 368-373
  Introduction
  One of the concerns of dentists is to take an impression of a number of implants simultaneously in order to fabricate a prosthetic appliance. One of the methods for taking high-precision impressions and achieving a good fit for dentures is to use dental splinting, but what is important is the choice of the material for the preparation of splints. What is important is stability in splint sizes to better match the prosthesis. In this study, the effects of using self-cured Duralay acrylic resin and light-cured ImplaFix acrylic resin as two splint materials for angular implant impressions were evaluated.
  Materials and Methods
  In this experimental laboratory study, the main model used was made of epoxy resin. Three fixtures were placed 15 mm apart. The central implant was placed at a right angle and the two lateral implants were placed at 15° angle relative to the central implant. Impression copings were placed and splints were prepared with ImplaFix or Duralay acrylic resins. After 14 impression taking procedures, the dimensional changes in the casts were determined with a CMM machine in three axes (z, y, x). Mann-Whitney test was used for data analysis (α=0.05).
  Results
  Evaluations were carried out on 14 samples, including 7 Duralay acrylic resin and 7 ImplaFix samples. This study showed that change in Duralay acrylic resin in the three axes (x, y and z) were more than those in implaFix. The difference in y axis was not statistically significant but the changes in x and z axes were statistically significant based on results of Mann-Whitney test (p value
  Conclusion
  The use of ImplaFix is recommended due to lower dimensional changes and ease of use compared to Duralay acrylic resin.
  Keywords: Dental implants, Dimensional measurement accuracy, Splint materials
 • Parnian Alavinejad, Behrokh Charoosaei, Nastaran Farhadi Pages 374-381
  Introduction
  Awareness of root canal anatomy and morphology of the teeth is important in endodontic treatment. It is possible to evaluate root canal anatomy in three spatial planes with the use of cone-beam computed tomography. The aim of this study was to evaluate the prevalence of different configurations of root canal anatomy of mandibular premolar teeth using cone-beam computed tomography.
  Materials and Methods
  In this retrospective descriptive study, CBCT images of 61 patients, including 150 mandibular premolars (75 first premolars and 75 second premolars) were selected. Axial sections with 1-mm slice thickness and distance were reconstructed. One endodontist and one radiologist evaluated the root canal morphology of the teeth on the images. Weine classification of root canal configuration, consisting of four groups was used. Data were collected and the frequency of different configurations of root canal morphology of mandibular premolar teeth was determined using descriptive statistics.
  Results
  Of 75 mandibular first premolars, 72 teeth (96%) were type I, 2 teeth (2.665%) were type II and 1 tooth (1.335%) was type III. Of 75 mandibular second premolars, 73 teeth (97.33%) were type I, 2 teeth (2.665%) were type II. Type III and IV were not seen in mandibular seconds premolars.
  Conclusion
  Based on the results of the present study, type I of Weine classification was the most frequent root canal morphology in mandibular first and second premolars. In addition, type IV was the least frequent root canal morphology of mandibular premolars.
  Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Mandible, Tooth
 • Mohammad Azarian, Ali Nasri, Mohammad Azhari Pages 382-389
  Introduction
  Ever-increasing use of dental implants and the changes they have brought about in patients’ lives have prompted many studies on dental implants. The aim of this study was to investigate the effect of a 100-mpascal force at different load angles on stress distribution in implant‒jaw assembly, using finite element analysis.
  Materials and Methods
  In this experimental analytical study, a three dimensional model consisting of the mandible and a narrow-neck ITI implant was used. Peri-implant stress was evaluated at three points of A (implant neck), B (the middle of the implant) and C (implant apex). The load was applied from 0° to 30° on the implant with a 5° increase rate of the angle. Analysis of data was carried out with one-way ANOVA and Friedman test (α = 0.05).
  Results
  Increasing the angle of load from 0W to 30° increased the stress around the implant. At all the angles the amount of stress in the implant neck was higher than the middle area, which in turn was higher than the apical area.
  Conclusion
  An increase in the load angle resulted in the highest amount of stress in the implant neck, i.e. the closest area to the force application site and away from the center of resistance, with the least stress in the apical area.
  Keywords: Dental Implants, Stress Analysis, Finite Element Analysis
 • Forooz Keshani, Nafiseh Shamloo, Seyed Mohammad Razavi, Zohre Jafari Ashkavandi, Arezoo Kholghamuz Pages 390-398
  Introduction
  Given the prevalence and unique clinical features of ameloblastoma, several studies have been conducted on it. The aim of this study was to evaluate some of the clinical and histological characteristics of ameloblastoma in important academic centers in Iran and make comparisons with similar studies in a long period of time.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 256 files of patients with ameloblastoma, referring to the oral pathogy departments of Qazvin, Isfahan, Shiraz and Shahid Beheshti Faculties of Dentistry, were evaluated. Patient information, including gender, age, tumor location (mandible, maxilla, anterior or posterior region), the clinical and radiographic diagnosis (unicystic, multicystic), histological subtype (follicular, plexiform, mural, luminal, intraluminal), the affected jaw and recurrence, were extracted. Data were analyzed with SPSS 21 and descriptive and analytical statictics, including means and standard deviations and chi-squared test, to determine the relationships between the variables (α=0.01).
  Results
  The mean age of the patients was 31±14 years and 51.4% were female. The prevalence of unicystic ameloblastoma was higher (52.7%). In Qazvin, Shiraz the prevalence of unicystic ameloblastoma was higher. The frequency of mural subtype was higher than other subtypes. In the all the cities studied, ameloblastoma in the mandible was more prevalent, with 58.2% on the right side. Furthermore, the body of the mandible was the most affected area.
  Conclusion
  Although the results of this study are consistent with studies in Iran and abroad in some cases, it seems there are differences in the clinical and histological aspects. Attention to these differences can be helpful for researchers and clinicians.
  Keywords: Ameloblastoma, Frequency, Histology, Subtype
 • Roshanak Ghafari, Alirezs Omrani, Rasoul Soltani, Maziar Mokhtare Pages 399-407
  Introduction
  Non-pathological facial asymmetries are usually due to differences in sizes of the right and left sides. This study investigated normal facial asymmetry in individuals with Cl II and III malocclusion to clarify facial laterality and its relationship with the right-handedness or left-handedness.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytical study, frontal-view digital photographs were taken of 66 subjects (43 Cl II and 23 Cl III) referring to the Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Khorasgan University. The patients were questioned about the main chewing function side and their right- or left-handedness. On the photographs, the facial midline and menton point on the chin were drawn; the distance between the midline and the left and right sides were measured on the photographs using Photoshop software program. In addition, the distance between the menton point and the midline was measured. Data were analyzed with independent t-test (α = 0.05).
  Results
  In 51.2% of Cl II and 47.8% of Cl III subjects the right side of the face (p value = 0.85) was wider than the left side and in 48.8% of Cl II and 52.2% of Cl III subjects the left side of the face (p value = 0.79) was wider than the right side, with no significant relationship between dental occlusion and face width. In addition, 62.1% subjects exhibited deviation of the chin to the left side (p value
  Conclusion
  Cl II and Cl III malocclusion exhibited no effect on face laterality and the facial half width; however, right-handedness and left-handedness affected face laterality.
  Keywords: Cl II malocclusion, Cl II malocclusion, Facial asymmetry
 • Faezeh Eslamipour, Ehsan Yazdchi Pages 408-417
  Introduction
  Dentists are prone to occupational burnout due to the nature of their stressful profession. The aim of this study was to determine the level of occupational burnout among dentists in Isfahan in 2013.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 300 dentists working in Isfahan were recruited by simple random sampling. The Persian version of Maslach Burnout Questionnaire was used for data collection; the validity and reliability of the questionnaire have been confirmed. The questions of the questionnaire are in three sections of emotional exhaustion (9 items), depersonalization (5 items), and a sense of personal accomplishment failure (8 questions). Data were analyzed with descriptive statistics, chi-squared test, t-test and ANOVA, using SPSS 18 (α=0.05).
  Results
  The mean scores of frequency and severity of burnout among dentists were 36.6±20.3 (range: 0‒132) and 75.5±16.2 (range: 0‒154), respectively. In subdomains the mean scores of emotional exhaustion, depersonalization and personal feeling of accomplishment failure among dentists were 20.1±12.2 (range: 0‒63), 3.7±4.2 (range: 0‒35) and 14.7±9.1 (range: 0‒54), respectively. The frequencies and intensity of emotional exhaustion and depersonalization were higher in males (p value
  Conclusion
  Based on the results, occupational burnout among dentists in Isfahan was low in frequency and intensity. Females, the married and subjects with more experience exhibited less occupational burnout. Further studies are suggested for detecting effective factors and the extent of their effects.
  Keywords: Dentist, Iran, Occupational burnout, Personal satisfaction, Prevalence
 • Kobra Hosseinpour, Seyed Ebrahim Jabarifar, Hamid Keshavarz, Zahra Karami Pages 418-427
  Introduction
  Given the great advantages in Iran, including low cost and specialist human resources in the health sector, Iran is planning fundamental programs in the tourism industry. With respect to the identification of capabilities and potentials in different parts of the country, this study was undertaken to determine the impact of clinical capabilities of dentists on Isfahan dental tourism development from the perspective of dental specialists.
  Materials and Methods
  The descriptive and analytical study was carried out using a questionnaire which included demographic characteristics, foreign tourist's characteristics to receive dental services, quality and quantity of services that can be offered and the capabilities of the dental human resources. Likert’s 5-score scale was used for determining scores. After studying a pre-test with 30 dental specialists and confirming the reliability and validity of the questionnaire, it was randomly handed in to 62 dentistry experts in Isfahan. Data was analyzed with SPSS 19, using descriptive statistical methods, t-test, Kruskal-Wallis, Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients and factor analysis (α=0.05).
  Results
  Variable means for human resource capabilities and dental service quality were 4.09±.338 and 3.34±.501, respectively. Factor analysis showed that human resource capabilities are the most important and most effective variable with a variance of 39.778.
  Conclusion
  Capabilities of human resources, affordable costs of dental services, high quality of services and use of proper equipment are important factors influencing dental tourism development. Recording tourists’ data, use of publicity packages at airports and hotels, establishing websites for dentists and finally determining target markets of dental tourism are suitable strategies to develop dental tourism industry.
  Keywords: Dentistry, Medical tourism, Tourism
 • Elham Shadmehr, Pardis Doosti, Ehsan Hekmatian, Seyed Mohsen Hasheminia Pages 428-436
  Introduction
  The mental foramen is a prominent anatomical landmark of the mandible. The mental nerve might be damaged in several procedures, such as periapical surgeries, extraction of impacted teeth, enucleation of cysts and tumors and endodontic surgeries, leading to paresthesia and anesthesia. The aim of the present study was to determine the position of the mental foramen using cone-beam computed tomography (CBCT) images.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive/observational study, 100 CBCT images (belonging to 50 males and 50 females) in cross-sectional and tangential views were selected from the archives of the Department of Radiology, Isfahan Faculty of Dentistry, in order to determine the location of the mental foramen and determine its distance from the root apices of the first and second premolars and mesial root of first molar, and also from the lower boarder of the mandible. Data was analyzed with SPSS, using t-test and chi-squared test (α=0.05).
  Results
  In 59.6% of the cases the mental foramen was located between the first and second premolars, and in 38.4% of the cases it was located between the second premolar and the mesial root of the first molar. The mean distances between the mental foramen and root apices of the first and second premolars and the first molar were 7.85, 6.27 7.99 mm, respectively, with a mean distance of 11.35 mm from the inferior border of the mandible.
  Conclusion
  The most common position for the mental foramen in this Iranian sample was between the first and second premolars, followed by between the second premolar and the first molar.
  Keywords: Cone-beam commputed tomography, Mental foramen, Mental nerve
 • Shirin Amini, Negin Hosseini, Shirin Zahra Farhad, Farid Mohammadi Pages 437-444
  Introduction
  Smoking is one of the most important environmental factors in the initiation of gingival pigmentation. Most studies have reported the effect of active smoking and environmental tobacco smoke (ETS) on gingival pigmentation. The aim of this study was to compare the gingival pigmentation in children exposed to environmental tobacco smoke with children who are not at risk.
  Materials and Methods
  In this case-control stud, 76 children aged 9-16 years were studied. The subjects were divided that into two equal groups based on being affected by environmental smoke or not. In both groups, gingival pigmentation index (GPI) was determined by clinical examination and in recorded in a questionnaire; salivary levels of cotinine enzyme were determined using ELISA. Data were analyzed with Mann–Whitney test, independent t-test, and Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients (α=0.05).
  Results
  The means of salivary cotinine enzyme levels and gingival pigmentation index (GPI) were significantly higher in children affected by environmental tobacco smoke compared to those who were not (p value
  Conclusion
  The results suggested a relationship between an increase in gingival pigmentation and salivary cotinine levels in children exposed to environmental tobacco smoke.
  Keywords: Cotinine enzyme, Environmental tobacco smoke, Gingival pigmentation index, Passive smoking
 • Faezeh Khozeimeh, Zahra Golestannejad, Hazhir Yousefshahi, Mohsen Doostmohamadi, Saeedeh Sifi, Shahin Gavanji Pages 445-456
  Introduction
  Synthesis of new drugs, including GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), is one of the most important use of recombinant DNA technology. GM-CSF is a Molgramostim drug that is widely used in order to reduce the side effects of chemotherapy and enhance the immune system. Treatment of dental abscesses in patients undergoing chemotherapy is one of the most common uses of this drug in dentistry. In addition, GM-CSF has a key role in the treatment of mucositis in patients undergoing chemotherapy and radiotherapy of the oral area. In this review, the different uses of the recombinant molgramostim drugs in treating different diseases were evaluated.
  Article Explanation: In the current review paper, relevant articles were collected from ISI Web of Science and PubMed databases by using Google Scholar search engine from 1973 to 2014. The articles were analyzed for 8 months. Articles related to the effect of recombinant GM-CSF on treating disease were included in the current paper.
  Conclusion
  The potency of GM-CSF in inducing the production of granulocytes and macrophages in vivo shows that it can clinically increase neutrophil counts and enhance the immune system subsequent to injuries inflicted by conditions such as myelodysplastic syndrome or injuries due to chemotherapeutic agents. In addition, considering the widespread therapeutic use of GM-CSF to boost the immune system, it can be introduced as an important agent for the treatment of dental abscesses in chemotherapy patients.
  Keywords: GM, CSF (granulocyte, macrophage colony, stimulating factor), Review, Therapeutic
 • Faranak Jalalian, Narges Naghsh Pages 457-468
  Introduction
  As implant treatment becomes part of the mainstream dental therapy, dental practitioners should become familiar with protocols for individualized, systematic and continuous supportive care of peri-implant tissues. The present review was undertaken to evaluate and prepare guidelines for therapeutic and care techniques after implant placement.
  Search strategy: All the relevant articles indexed in Pubmed, Google Scholar and Science Direct databases from 1970 to 2014 were searched. After studying 120 article abstracts, 80 articles whose full texts were accessible were selected. Based on the 2003 recommendations of American Academy of Periodontology, patients should be evaluated at regular intervals to monitor their peri-implant status and the condition of the implant-supported prostheses, for plaque control, for evaluation of occlusion and for oral hygiene. Assessment of patients’ medical and dental histories, soft tissues, plaque index, clinical probing depth, bleeding on probing, presence of keratinized tissue, mobility, occlusion and bone level are recommended during the maintenance period. In cases of peri-implantitis, the mucosal lesion is often associated with suppuration, deepening of the clinical probing depth, bleeding on probing and loss of supporting marginal bone. Care and treatment suggested include proper oral hygiene, removal of supra- and sub-gingival plaque and calculus, occlusal adjustment, relining of prostheses and surgery.
  Results
  This review outlined a standardized, evidence-based assessment and intervention protocol to assist practitioners in the maintenance care of dental implants. Now that implant therapy has become a part of the mainstream dental treatment, it is important to identify patients at risk for peri-implantitis and to reinstate an appropriate mainten­ance protocol. It is suggested that the presence of implant mucositis lesions be determined due to the possibility of progression of this condition to peri-implantitis.
  Keywords: Dental implants, Dental plaque index, Radiography
 • Akbar Rezaei, Mehdi Sezavar, Husain Shiran, Ali Fateh Pages 469-473
  Introduction
  Branchial cleft cyst is a slow-growing fluctuant mass that most commonly appears during the second and third decades of life. The most common site of this cyst is the lateral aspect of the neck and anterior to the sternocleidomastoid muscle, but it can also be found around the parotid gland, angle of the mandible and near the external ear. The cyst presented in this case report is important because of its uncommon site and its clinical presentation similar to an odontogenic abscesses, possibly leading to clinical misdiagnosis.
  Case Report: This report presents a case of a branchial cleft cyst which was misdiagnosed primarily as an odontogenic cyst or abscess and was treated with antibiotics for three months by a general dentist. In clinical examination there was a 5×5-cm fluctuant swelling with soft consistency in the lateral aspect of the neck and right side of submandibular area. The cyst was not tender to palpation. The panoramic view showed extensive caries of the right first molar tooth and a radiolucent lesion in the apical area of the right third molar. Following determination of the extension of this lesion by spiral CT scan, excisional biopsy was carried out under general anesthesia. Pathology report revealed branchial cleft cyst.
  Conclusion
  The diagnosis of branchial cleft cysts mainly depends on history and clinical manifestations. CT scan is not only useful for the evaluation of the lesion but also it is useful to evaluate its relationship with adjacent structures.
  Keywords: Abscess, Biopsy, Branchial cleft cyst, Odontogenic cyst