فهرست مطالب

مدیریت شهری - پیاپی 45 (زمستان 1395)
 • پیاپی 45 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/12
 • تعداد عناوین: 30
|
 • میرنجف موسوی، مهدی مدیری، فاطمه سادات کهکی * صفحات 7-30
  توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. هدف مقاله حاضر تبیین و شناسایی عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است جامعه آماری متخصصین جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 120 پرسشنامه است که بر اساس روش نمونه‎گیری تصادفی پر شده است. روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل ساختاری نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان می دهد شاخص پراکنش متعادل جمعیت در سازمان فضایی (از مولفه عدالت اکولوژیکی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (250) و تاثیرگذاری غیرمستقیم (247) و شاخص دسترسی مناسب و برابر ساکنین سکونتگاه های شهری و روستایی به جاده ها، بیمارستانها، مدارس و... (از مولفه عدالت کالبدی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (241) و غیرمستقیم (239) به عنوان کلیدی ترین عوامل و شاخص های موثر در توسعه متوازن استان خراسان رضوی شناخته شدند. شاخص ارتقاء بخشی فرهنگ بر پایه هویت اصیل اسلامی- ایرانی و نفی پذیرش الگوهای بیگانگان (از مولفه عدالت فرهنگی) با تاثیرپذیری بسیار بالا از دیگر شاخص ها و تاثیر گذاری بسیار پایین بر شاخص های دیگر به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص اسلامی ایرانی شناخته شد. نتایج بیانگر آن است که اکثر شاخص های اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی تاثیرگذار هستند که اگر در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند و اجرا شوند می تواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابری های منطقه ای و ایجاد توسعه متوازنتر تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: شاخص های اسلامی ایرانی، توسعه اسلامی ایرانی، توسعه متوازن، خراسان رضوی، نرم افزار MICMAC
 • محمدرضا صمیمی *، حسین کلانتری خلیل آباد، عارف آقا صفری صفحات 31-56
  همه جوامع، با شدت و ضعف متفاوت به نوعی با نمودهای وندالیسم و پیامدهای منفی این آسیب شهری درگیر هستند. زندگی روزمره هر شهروندی در برخورد با نمودهای رفتاری وندالیستی توام است. با شناخت عوامل موجبه این رفتار ها می توان تا حدی اقدام به پیشگیری و یا کنترل وقوع آن نمود. ممکن است این رفتارها تحت تاثیر مسئله ی اجتماعی موازی دیگری به نام احساس اجحاف و بی عدالتی باشد که در پیوند با مسئله احساس محرومیت است. یعنی احساس محرومیت اقتصادی، اجتماعی و خدماتی. چه بسا این نارضایتی از توزیع خدمات شهرداری با تخریب اموال عمومی از سوی شهروندان- به مثابه اعتراض یا بیان خشمی پنهان- با یکدیگر مرتبط باشند. با توجه به توضیحات فوق این تحقیق در صدد است تا مشخص کند که انواع مختلف از محرومیت اقتصادی، اجتماعی و نیز محرومیت از خدمات شهری به چه میزانی بر گرایش به وندالیسم تاثیرگذار است. در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده می شود: چگونه می توان با طراحی مناسب منظر شهری در منطقه 20 حضور وندال ها و ناهنجاری های اجتماعی را در فضای شهری کنترل کرد؟ میزان ارتباط شاخص های منظر شهری و وندالیسم در محدوده مورد مطالعه چگونه می باشد؟ نظام مدیریت مناظر شهری و نهادها و سازمان های مرتبط با آن چگونه می تواند بر کاهش این رفتارهای تخریبگرانه در محدوده مورد مطالعه تاثیر بگذارد و آن را کاهش دهند؟ در پایان نیز راهکارهایی در جهت الگوی مدیریت شهری در مقابله با وندالیسم شهری مورد اشاره قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، وندالیسم شهری، منطقه 20
 • زینب طالبی *، فرح حبیب، ایرج اعتصام صفحات 57-72
  کاربردی نبودن دانش آموخته شده در محیط دانشگاه عامل اصلی خلا بین حرفه و آموزش در بسیاری از رشته ها است. در رشته شهرسازی با توجه به تلفیق دو حوزه نظر و عمل ضمن آموزش دانشجویان شهرسازی این فرصت فراهم است تا دانشجویان بتوانند دانش آموخته شده در کلاس های نظری را مورد تجریه، تحلیل و ارزیابی قرار داده و آن را بصورت ساخت های ذهنی انسجام دهند و سپس در موقعیتی شبه واقعی در کارگاه های عملی به کار برند. بنابراین می توان ریشه ضعف دانش آموختگان شهرسازی در انتقال دانش به حرفه را در فرایند آموزش آنها جستجو نمود. با توجه به رقابتی شدن محیط های حرفه ای و خواست کارفرمایان برای بکارگیری نیروهای حرفه ای، توانمند سازی دانشجویان در امر انتقال آموخته هایشان ضرورتی جدی دارد. مزیت ها، ضرورت و اهمیت وجود آموزش های عملی در برنامه درسی شهرسازی و همچنین کیفیت های مورد انتظار از کارگاه های عملی شهرسازی ابتدا در آثار نظریه پردازان آموزش شهرسازی و سپس از منظر مدل های یادگیری سازنده گرا مورد مطالعه قرار گرفته است و راهبردهای اصلی در این باره براساس مدل های یادگیری سازنده گرا پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: آموزش شهرسازی، کارگاه عملی، یادگیری سازنده گرا، انتقال دانش
 • حمیدرضا طبی مسرور *، پریا شفیع پوریوردشاهی، میرسالار حبیبی، علی اصغر ملک افضلی صفحات 73-94
  امروزه تحلیل حوزه عمومی بر اساس نسبت میان مقوله های کلیدی سه گانه با شهروندی هابرماسی صورت می گیرد که این نسبت کاوی از طریق رهیافت روشی هرمنوتیک متن محور (ریکور) و انکشاف - افشا (هایدگر) و نظریه انتقادی (هابرماس) صورت گرفته است. موضوع این مقاله، تحلیل و تبیین نظریه شهروندی گفتگویی در فلسفه سیاسی هابرماس و شناسایی مراکز رشد فکری برای بسترسازی جامعه مدنی عقل محور است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیل و روش استدلال منطقی است که از ابزار مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده کرده است تا امکان تبیین نظریه شهروند گفت و گویی و مفهوم کنش ارتباطی در آن را فراهم کند که نقشی اساسی در شناسایی عرصه های عمومی در شهر دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دید هابرماس وظیفه های کنشگران اجتماعی ارتباطی از طریق گفت و گو به صورت درونی و نه متاثر از عوامل بیرونی به شکلی تفاهمی توافقی صورت بندی می شود و در نتیجه کنشگران گفت وگویی، اخلاقا هم متعهد به ایفای این وظایف شهروندی می شوند و هم متضمن به تحقق حق های شهروندی دیگری می گردند.
  کلیدواژگان: حوزه عمومی، کنش عقلانی، کنش ارتباطی، زیست جهان، نظریه شهروند گفتگویی، هابرماس
 • علیرضا لادن مقدم * صفحات 95-118
  ارزیابی پوشش گیاهی امروزه از بنیادی ترین مسائلی است که در شهرها به منظور برنامه ریزی های آتی در خصوص طرح های اجرایی و مدیریت شهری انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش فضای سبز شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهر گرگان می باشد. روش پژوهش در دو مرحله به صورت توصیفی تحلیلی و روش میدانی و مشاهده ایی می باشد، و در ادامه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان شهر گرگان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه معادل 328 نفر تعیین گردید که به منظور افزایش دقت نمونه آماری به 330 نفر افزایش یافت. در ادامه جهت نشان دادن سطح دسترسی و پراکندگی فضاهای سبز شهری و رتبه بندی مولفه های مورد بررسی از مدل TOPSIS استفاده شده و همچنین برای تولید نقشه ها جهت بررسی سطح برخورداری و رابطه بین پوشش گیاهی و کیفیت زندگی شهروندان از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، استفاده شده است. در ادامه نیز جهت سنجش رابطه بین مولفه های اثرگذار بر کیفیت زندگی و پوشش گیاهی از آزمون های آماری SPSS کمک گرفته شده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در بین مولفه های فردی و کیفیت زندگی در بحث دسترسی به پوشش گیاهی رابطه معنی داری وجود دارد که ضرایب آماری خود گویای این مسئله هستند، همچنین مشخص شد که در تمامی نواحی شهری گرگان بجز نواحی یک در تمامی نواحی مناطق سه گانه شهر گرگان دارای سطح برخورداری و مطلوبیت از لحاظ دسترسی به پوشش گیاهی و کیفیت زندگی می باشند، در پایان نیز نقشه نهایی جهت نشان دادن سطح برخورداری و مطلوبیت در سطح شهر گرگان ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، کیفیت زندگی، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، مدل TOPSIS، شهر گرگان
 • ابراهیم حلاجیان * صفحات 119-134
  برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها در سازمان شناسایی و تحلیل شود. در این پژوهش به بررسی موانع استقرار مدیریت دانش در شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور پرداخته شده و سپس اولویت بندی خواهند شد. پس از ارزیابی روش ها و تکنیکهای موجود جهت رسیدن به پاسخ، روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شد. جهت تعیین اولویت عوامل با روش تحلیل سلسله مراتبی، ماتریس های مقایسه ای تشکیل شده و جهت تعیین سازگاری مقایسه ها با استفاده از فرمول نرخ سازگاری، دامنه سازگاری کلیه مقایسه ها، محاسبه شد که نتایج حاصله موید این مطلب بوده که مقایسه های زوجی انجام شده از سازگاری مناسبی برخوردار بوده است. نتایج نهایی حاصل از اولویت بندی موانع اصلی، بیانگر اینست که به ترتیب معیارهای عوامل فرهنگی، عوامل انسانی، عوامل فنی و تکنولوژیکی، عوامل برون سازمانی و عوامل ساختاری از درجه اولویت برخوردار می باشند. و پنج مانع به ترتیب اولویت، عدم طراحی و اجرای فعالیت های فرهنگ سازی در زمینه خلق و تبادل دانش، عدم وجود محیط مبتنی بر اعتماد نسبت به تسهیم دانش، عدم پشتیبانی کافی فرهنگ سازمانی موجود از فعالیتهای خلق و انتقال دانش، عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان از مدیریت دانش و عدم امکان دستیابی سازمان ها به اطلاعات و دانش مورد نیاز در سطح ملی و فراملی می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عوامل فرهنگی، انسانی، فنی و تکنولوژیکی، برون سازمانی، ساختاری
 • محمد جواد مزارعی، اسماعیل کاوسی * صفحات 135-146
  بررسی ساختار شبکه های ارتباطی سیستم های حمل و نقل عمومی و اصلاح آن همواره می تواند به بهبود خدمات شهری کمک کند. یکی از وسایل نقلیه عمومی پرکاربرد در شهر تهران، خطوط مترو است. در این تحقیق به منظور بررسی شیوه اصلاح شبکه ارتباطی مترو معیارهای افزایش پایداری سرویس ها، افزایش پایداری شبکه ارتباطی با دیگر سازمان ها، ارتقاء سطح امنیتی، افزایش پهنای باند و ارتقاء سرویس پایش و مانیتورینگ در نظر گرفته شده است. با بهره گیری از معیارهای فوق الذکر، دو رویکرد «بهینه سازی با افزایش تجهیزات فعال» و «افزایش تجهیزات غیر فعال» بررسی و باهم مقایسه شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بعد از توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان شرکت مترو، با استفاده از آزمون های آماری، میزان اثر گذاری هر یک از معیارها در دو روش ذکر شده بررسی شده و در نهایت نتایج حاصل و پیشنهادات لازم ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل عمومی، شبکه ارتباطی، متروی تهران
 • همایون قیاسی، اسماعیل صرافی گهر * صفحات 147-170
  امروزه موضوع حس مکان و احساس تعلق به مکان، از محورهای مهم در ارزش بخشی به بافتهای شهری و معماری بناها خاصه ابنیه تاریخی است که ضرورت برانگیزش احساس تعلق، همخوانی رفتار و همگرایی در بافت را برای مرمت مناسب در راستای کمال بخشی و حقیقت دهی به بافت و طراحی شهری را نشان می دهد. بر این اساس در این مقاله به موضوع تبیین مدل نظری ارتقا حس مکان در طراحی شهری و معماری خاصه مرمت بناها و ابنیه تاریخی پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که از ابزار گرداوری داده مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. در پایان نیز به این نکته اشاره شده است که در زمینه اصالت بخشی به بافتهای تاریخی مبتنی بر ارزش های موجود در بافت و ایجاد حس تعلق به مکان که روح مکان را نیز در بر دارد، بهترین درک از حفاظت میراث فرهنگی، درکی «فرهنگی- اجتماعی» است که تنها یک «تمرین تکنیکی» نیست و خیلی از اعمال «اولیه و ثانویه» را در مداخلات فیزیکی را شامل می شود. برای این بررسی ها، مهم است که زمینه های پروژه حفاظت میراث فرهنگی از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و مدیریتی بطور جدی و عمیق بعنوان محصول مصنوع مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حس مکان، ارزش گذاری بافت، حس تعلق به مکان
 • محمود عزیزخانی * صفحات 171-192
  تحقیق حاضر باهدف ارائه مدل بانک سرمایه فکری در سازمان تامین اجتماعی انجام گرفت. روش تحقیق حاضر، از حیث هدف کاربردی و از منظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی (بینابینی) است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی کشور می باشند که تعداد آنها حدودا 500 نفر می باشد. حجم نمونه این تحقیق باتوجه به فرمول نمونه گیری کوکران 217 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت سنجش روایی پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید گردید. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای کل محاسبه شده برابر با 0.881 است و با توجه به اینکه بزرگتر از 7/0 است، می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی پژوهشی لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده گردید. سرمایه فکری در این تحقیق به سه دسته سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری قابل تقسیم است. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی بر بانک سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. سرمایه ساختاری نیز بر بانک سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشته و همچنین سرمایه رابطه ای نیز بر بانک سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، سازمان تامین اجتماعی
 • محمد مهدی نصیری خلیلی *، محمدرضا زند مقدم، سید جمال الدین دریاباری صفحات 193-208
  سرمایه اجتماعی به مثابه مزیت و روح اجتماعی، نقش مهمی در بالندگی و پویایی فضاهای عمومی شهری بر عهده دارد. توجه به محله های شهری و مطالعه ظرفیت های موجود در آنها به منظور احیاء و تقویت کارکردهای مهم عناصر سرمایه اجتماعی، می تواند پشتوانه ای محکم برای توسعه اجتماع محور فراهم نماید. هدف تحقیق پیش رو تحلیل توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در نواحی شهر ساری و سنجش و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار در هویت بخشی فضاهای عمومی محله های شهری آن است. روش بررسی، توصیفی- تحلیلی بوده که داده های آن با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری 383 خانوار از نواحی 20 گانه شهر ساری می باشند. برای ارزش گذاری و رتبه بندی میزان برخورداری نواحی، از مدل های تاپسیس استفاده گردید. برای تدقیق یافته ها جهت خوشه بندی نواحی از مدل تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی با الگوریتم (Ward) استفاده شد. مدل های مورد استفاده از طریق آنتروپی شانون وزن دهی شده و با استفاده از نرم افزار ARCGIS نقشه رتبه بندی نواحی شهر ترسیم شده است. نتایج نشان می دهد که بین نواحی شهر ساری به لحاظ برخورداری از شاخص های سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد. در رتبه بندی سرمایه اجتماعی روش تاپسیس ناحیه 9 به عنوان برخوردارترین و ناحیه 19در پایین ترین سطح برخورداری جای گرفته اند. نواحی 20 گانه شهر ساری نیز در 4 خوشه همگن قرار گرفته اند، که 11 ناحیه در خوشه اول و دوم و 9 ناحیه در خوشه دوم و سوم قرار دارند. همچنین بین شاخص های سرمایه اجتماعی رضایت شهروندی (23.95) دارای بیشترین میزان و شاخص احساس امنیت (51/15)کمترین میزان را در میان نواحی شهر به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توزیع فضایی، تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ساری
 • الهام شریفی *، ناصر قربان نیا، سعید رهایی، مسعود راعی، آیت الله احمد عابدینی صفحات 209-224
  به نظر می رسد در حال حاضر برای رسیدن به تعریف مدرن از مفهوم عدالت شهری و شهروندی زنان نیاز به رویکردهای جدیدی نسبت به برخی مفاهیم عدالت فقهی داریم که در مورد مساله عدالت شهری و شهروندی توجه به چند شاخصه بسیار مهم است؛ شاخصه اعطای حق، عدم تبعیض، تعادل و توازن، اعتدال، رعایت شایستگی ها و استحقاقها. در کنار این شاخص ها توجه به آموزش که وسیله ای برای توانمندسازی توسعه انسانی در ابعاد وسیع عدالت شهری است بسیار مهم است، بدین معنا که کیفیت آموزش و میزان پراکندگی و دسترسی به آموزش های رایگان در سطح کشور برنامه ریزی و اجرا شود و در عین حال سطح آگاهی نیز بالا رود. لذا در این مقاله ضمن بررسی قاعده عدالت فقهی و شاخصه های عدالت اجتماعی، کاربرد و نقش موثر آن در عدالت شهروندی زنان مورد مطالعه قرار می گیرد تا معنا و مفهوم روشن تری از عدالت شهروندی زنان به دست آید. و راهکارهای لازم برای رسیدن به این نوع از عدالت مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عدالت شهری و شهروندی، عدالت اجتماعی، عدالت فقهی
 • شیما کریمی، سید رحمان اقبالی * صفحات 225-238
  به لحاظ تاریخی، همواره توسعه ساختمان های بلند وابسته به پیشرفت های تکنولوژیکی بوده است. یکی از این فن آوری های قابل توجه، استفاده از کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل سیستم های سازه ای پیچیده و توانایی آن جهت تولید مدارک ساخت و ساز است. با این حال، ابزارهای دیجیتال برای کمک در طراحی فرم های نوآورانه ساختمان های بلند قابل مقایسه با این پیشرفت نیست. در این مقاله که مشتمل بر دو بخش می باشد ابتدا در مورد تولید فرم های ساختمان های بلند و فرایند طراحی نوآورانه با استفاده از ابزارهای دیجیتالی بر اساس نگرش طراحی پارامتریک بحث خواهد شد که با استفاده از افزونه Grasshopper این امکان داده شده تا در محیطی گرافیکی، انتخاب اولیه مناسبی توسط معمار برای فرم کلی ساختمان های بلند انجام شود. بدین صورت که متغیرها و تابع هدف مسئله موردنظر تعیین شده و سپس با بهره گیری از روش الگوریتم ژنتیک و محیط برنامه نویسی Grasshopper سعی در نوشتن برنامه ای جهت ایجاد فرم های بهینه از نظر میزان دریافت نور مستقیم خورشید می شود. سپس برای اطمینان از نتایج حاصل شده، فرم های بهینه بدست آمده از پارامترهای مختلف، با استفاده از افزونه Ladybug با یکدیگر مقایسه می شوند. هدف کلی این مقاله ادغام معماری با روش های دیجیتال جهت رسیدن به فرم های بهینه می باشد.
  کلیدواژگان: بهینه یابی، هندسه متقارن، ساختمان های بلند، الگوریتم ژنتیک، نور مستقیم تابشی
 • احمد استقلال، مهیار اردشیری *، ایرج اعتصام صفحات 239-264
  امروزه شناخت فضاهای شهری و طراحی مناسب آن راهی به سوی برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان است. در این میان توجه به اصل انعطاف پذیری به عنوان یکی از عوامل خلق فضای شهری با کیفیت، فضا را قادر می سازد تا گزینه های متعددی را به شهروندان ارائه نماید. حال در این پژوهش که از نظر ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد، تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم انعطاف پذیری و راه های تحقق آن در فضای شهری پرداخته شود، همچنین الگویی به منظور دستیابی به انعطاف پذیری در فضای شهری ارائه گردد. گفتنی است حصول به این فضا با دارا بودن شاخص های انعطاف پذیری، نخست نیازمند پیش شرط هایی است که شامل نفوذپذیری، تنوع، و خوانایی خواهد بود. در این راستا نخست به گردآوری داده های کیفی با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای پرداخته می شود و با بازنگری ادبیات موضوع مهمترین مولفه های دخیل در طراحی فضای شهری انعطاف پذیرشناسایی و سپس در قالب روش دلفی با استفاده از ابزار پرسشنامه ای و مبتنی بر روش گلوله برفی مولفه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از نقش موثرتر 17 شاخص در شکل گیری فضای شهری انعطاف پذیرمی باشد که با توجه به جدول رتبه بندی، شاخص های سازگاری عملکردها، تغییرپذیری، داشتن حق انتخاب های افزون تر و نیز توجه به روابط انسانی و دسترسی ها از اهمیت بالاتری برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، فضای شهری، مدل دلفی، شاخص
 • سیدمحسن حسینی فر *، اسدالله دیوسالار، اسماعیل علی اکبری، سهراب عسگری صفحات 265-276
  هدف پژوهش حاضر بررسی تحقق پذیری طرح های توسعه شهری بر سازمان فضایی شهر ساحلی بابلسر می باشد، لذا از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی از طریق تحلیل گزارش های کمیسیون ماده 5 و 100 در یک دوره 11 ساله (1384 تا 1394) و همچنین بررسی های میدانی، مصاحبه صورت پذیرفته است. یافته های حاصل بیانگر آن است که از مجموع مساحت 1652 هکتاری شهر ساحلی بابلسر در حدود 60 هکتار از طریق افزایش تراکم های غیر مجاز، تغییرکاربری ها و تفکیک، دستخوش تغییرات اساسی گردیده که با اصول طرح های شهر مغایرت فراوان دارد. نتایج پژوهش ضمن تایید فرضیه ارائه شده، بیانگر آن است که هر سه عنصر اصلی (بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی) به عنوان گردانندگان سازمان فضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تغییرات به وجود آمده در شهر بابلسر تاثیرگذار بوده است، همچنین با توجه وابستگی مدیریت شهری بابلسر به درآمدهای حاصله از افزایش تراکم ها، این روند از سال 1385 تا 1393 ادامه داشته است اما در سال 1394 کاهش داشته و به سمت تفکیک اراضی گرایش یافته است همچنین این افزایش تراکم ها در تمامی محله های 16 گانه شهر بابلسر یکسان نبوده و بیشترین آن در محله نخست وزیری بوده است.
  کلیدواژگان: فضای شهری، سازمان فضایی، ساختارهای شهری، طرحهای توسعه شهری، بابلسر
 • سید عبدالله سجادی جاغرق *، فیرز دیندار فرکوش، راهله جمالی صفحات 277-290
  محقق در پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل فرهنگی- اجتماعی اثرگذار بر نحوه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام را در بین کاربران 18 تا 30 ساله شهر ورامین بسنجد. از این رو براساس نظریات مطرح در حوزه شبکه اجتماعی (نظری ساخت یابی گیدنز، نظریه مک لوهان، نظریه حوزه عمومی هابرماس، اینترنت و شبکه اجتماعی به عنوان حوزه عمومی، نظریه استفاده و رضامندی، نظریه کمیابی اینگلهارت، نظریه اجتماع مجازی هوارد رینگولد و نظریه دینداری گلاک و استارک) و پژوهش های انجام شده، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نحوه استفاده شناسایی شدند. این عوامل شامل قومیت، مذهب، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری و تحصیلات است. پس از تدوین مدل نظری نمونه ای با 385 عضو به روش نمونه گیری هدفمند در شهر ورامین انتخاب شد. پس از انجام آزمون های آماری مربوطه و سنجش تاثیر 5 متغیر یاد شده بر نحوه استفاده کاربران از شبکه تلگرام، مشخص شد که بین متغیرهای قومیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری و تحصیلات فرد با نحوه استفاده از شبکه تلگرام رابطه معنی داری وجود دارد و بین مذهب و نحوه استفاده رابطه معنادار نیست.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، تلگرام، دینداری، مذهب، قومیت، پایگاه اقتصادی، اجتماعی، ورامین، کاربران
 • الناز بهزادپور *، سمیرا دهقان نیری، ناصر حاج محمدی صفحات 291-304
  زلزله یکی از مهمترین پدیده های طبیعی است که در ایران با توجه به قرارگیری بر روی گسل ها با آن مواجهیم. برنامه ریزی به منظور آمادگی در برابر عواقب ناشی از وقوع زلزله در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار می گیرد. جهت کنترل بحران و کاهش خسارات، مدیریت بحران صورت میگیرد. مدیریت بحران یکی از رویکردهای مدیریت پایدار شهری است. در زمان وقوع بحران و به وجود آمدن شرایط بحرانی تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا در این مقاله با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی، آسیب پذیری کالبدی شهر زنجان در برابر زلزله جهت اعمال فرایند مدیریت بحران پیش از وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. زنجان یکی از استان های شمال غربی ایران بوده که بر اساس نقشه های زمین شناسی جزء مناطق زلزله خیز کشور محسوب می شود، اجزاء سیستم بکارگرفته شده در این پژوهش شامل پایگاه داده (سیستم اطلاعات جغرافیایی)، مدل تحلیلی فضایی (مدل آسیب پذیری کالبدی) و مدل تصمیم گیری (ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیکی) می باشد. متغیرهای موثر در آسیب پذیری کالبدی در این پژوهش شامل آسیب پذیری ناشی از دسترسی به فضای باز، تراکم ساختمانی، متوسط مساحت قطعات و دانه بندی، مصالح ساختمانی، قدمت ساختمانی و ساختار کالبدی و کاربری اراضی می باشند که در نهایت هر یک از متغیرها بر اساس ضریب اهمیتشان در محیط GIS روی هم گذاری شده و نقشه نهایی آسیب پذیری تولید شده است که نتایج حاصله بیانگر این امر می باشد که با احتساب آسیب پذیری قابل توجه و زیاد در حدود بیش از 55 درصد از مساحت شهر از آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بر خوردار می باشند که بیشترین میزان آسیب پذیری مربوط به بافت های میانی شهر شامل مناطق 1و 2 و قسمتی از مناطق 3 و 5 شهر زنجان می باشد. در نهایت با توجه به اینکه هدف نهایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی، تصمیم سازی می باشد از ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیکی، جهت اولویت بندی راهبردها برای اجرا شدن در مناطق با آسیب پذیری بالا استفاده شده است.
  کلیدواژگان: زلزله، مدیریت بحران، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی
 • بررسی رابطه بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی استان خراسان جنوبی
  زهره احمدی* صفحات 305-320

  در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب به عنوان یکی از جنبه های پارادایم جدید مطرح است و تاکیدی ویژه بر نقش مدیران دولتی در فراهم نمودن و ارائه خدمات با کیفیت بالا به ارباب رجوع و گروه های مختلف و جلب رضایت آن ها دارد. با توجه به اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع و ضرورت پیاده شدن ویژگی های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی تعیین شد. این پژوهش از نظر روش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی (310 نفر) و ارباب رجوع آن ها به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شدند. به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 172 کارشناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفی، 384 ارباب رجوع، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ارباب رجوع (18 سوال) و پرسش نامه استاندارد حکمرانی خوب (35 سوال) بود. اطلاعات گردآوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و فریدمن) از طریق نرم افزار آماری spss20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در کل بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی داری وجود نداشت. در بررسی خرده مقیاس های حکمرانی خوب، تنها بین بعد شفاف سازی با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی دار معکوس مشاهده شد. در مابقی خرده مقیاس های حکمرانی خوب (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی و پاسخگویی) با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: رضایت مندی ارباب رجوع، حکمرانی خوب، دستگاه های دولتی
 • لیلا ایلخانی، مجید ولی شریعت پناهی، محمد آقازاده، الهام مقدم نیا * صفحات 321-338
  گردشگری به عنوان یک صنعت در آمدزا و از همه مهمتر وسیله ای ارتباطی بین ملتها و اقوام مختلف در جهان و آشنایی با مردم دنیا با همدیگر مورد توجه همه کشورها بوده است. صنعت گردشگری استراتژی اقتصادی و فرهنگی دوران مدرن و پسامدرن محسوب می شود و تاثیرات زیادی را در حیطه های فرهنگی و اجتماعی جامعه برجای می گذارد و هر جامعه بنا بر موقعیت خودش می تواند بر گردشگران تاثیر بگذارد و یا از آن متاثر بشود. در سالهای اخیر شهر قم بدلیل موقعیت ویژه اش در مرکز ایران و نیز رشد گردشگری ناشی از وجود بارگاه مطهر حضرت معصومه(ع) و مسجد مقدس جمکران، سالیانه 18-20میلیون گردشگر را از نقاط مختلف کشور و دنیا به خود جلب کرده است و تحقیق حاضر، تاثیرات گردشگری بر فرهنگ و اجتماع شهر قم را مورد توجه قرار داده که بصورت پرسشنامه ای و تصادفی بین 200 نفر از گروه های مختلف فرهنگی توزیع و بعد از گردآوری اطلاعات، بر اساس سامانه spss تجزیه وتحلیل شده است و مشخص شده که فرهنگ شهر قم تحت تاثیر روابط، ارتباطات، نوع پوشش، روحیه مهمانوازی، بهداشت و غیره گردشگران قرار گرفته است و رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری مذهبی، تحولات فرهنگی، اجتماعی، شهر قم
 • علیرضا غفاری، محمد منصور فلامکی * صفحات 339-350
  آنچه را تا به امروز به عنوان نشانه شناسی معماری می شناسیم، زیرشاخه ای از نشانه شناسی هنر و در سایه آن، فاقد نمودی مستقل است. باتوجه به مفاهیم نظری معماری و همسویی با اندیشه های زبان شناختی و نشانه شناسی، نیاز به تشریح وتبیین نشانه شناسی معماری مشهوداست. در این مقاله ارتباط میان معماری و نشانه شناسی مورد تحلیل قرار می گیرد. هر متن اجتماعی (مانند معماری) حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان ها و روابط درون متنی به مخاطب منتقل می شوند. این نشانه ها توسط خالق کد گذاری شده و خواننده (مخاطب) بر پایه قراردادهای اجتماعی، برداشت های ذهنی و زاویه نگاه خود به رمزگشایی و معنا سازی برای متن (معماری) تلاش می کند. نشانه شناسی به دو دیدگاه ساختارگرا و پساساختارگرا می پردازد. نشانه شناسان ساختارگرا رابطه متن و معنا را مستقیم دانسته و در مقابل نشانه شناسان پسا ساختارگرا، رابطه متن و معنارا غیر مستقیم دانسته و به جستجوی مفهوم ضمنی و روابط بینا متنی می پردازند. در این مقاله پس از بررسی نظریات نشانه شناسان، خوانش معماری (متن) از دو دیدگاه ذکر شده مورد قیاس قرار گرفته است. تمرکز اصلی تحقیق بر بازنمود معنای معماری، که از لایه های متعدد معنا تشکیل شده است، می باشد. معانی در لایه های طرح شناورند وبه صورت استعاری، کنایی، بازتابی و غیره ناکرانمند هستند. خوانش نشانه شناختی معماری، به دنبال باز تولید طرح بر اساس ارتباط بین لایه ها و بر اساس برداشت مخاطب می باشد.
  کلیدواژگان: خوانش معماری، نشانه شناسی معماری، متن، نشانه شناختی ساختارگرا، نشانه شناختی پساساختارگرا
 • حسنعلی فرجی سبکبار، بهزاد نادی، محمد رضایی نریمیسا * صفحات 351-368
  هدف کلی پژوهش تبیین عوامل موثر بر آسیب پذیری منطقه 6 شهر تهران و پهنه بندی آسیب پذیری در مواجهه با بحران طبیعی سیل است. با توجه به هدف تحقیق ابتدا معیارهای موثر بر میزان آسیب پذیری شهرها از طریق مطالعه تحقیقات پیشین، روش های کتابخانه ای و روش دلفی، مصاحبه از کارشناسان شناسایی خواهد شد. و سپس متناسب با نوع معیار، داده های مورد نظر از طریق عملیات رقومی سازی و پیمایش با فرمت مناسب وارد محیطGIS می شوند. برای شناسایی روابط میان معیارها و تهیه ساختار از تکنیک DEMATEL استفاده می شود. تهیه ساختار از طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بدست خواهد آمد؛ از آنجا که میزان اهمیت معیارها برابر نمی باشد از روش ANP برای بدست آوردن وزن معیارها استفاده خواهد شد. در این پژوهش از نرم افزار MATLAB برای محاسبات مربوط به ساختار معیارها (تکنیک دیماتل) و از نرم افزارSuper decision برای محاسبه وزن معیارها استفاده می شود. برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی آسیب پذیری شهر تهران از مدلی مبتنی بر مرتب سازی گزینه ها بر اساس پروفایل استفاده می شود که این مدل برخی از محدودیت های روش های سابق را برطرف کرده است. این مدل از طریق طراحی و الحاق یک افزونه (extention) با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون به نرم افزار ArcGis عملیاتی خواهد شد. در پایان مناطق مختلف منطقه شش شهر تهران از نظر میزان آسیب پذیری در مقابل بحران طبیعی سیل پهنه بندی خواهد شد. نتایج نشان داد که بخش های با آسیب پذیری بالا در مناطق با تراکم جمعیتی و کالبدی شهری قرار دارند که جنوب شرق منطقه را در بر گرفته است. دسترسی به فضاهای بی کالبد شهری پس از وقوع سیل در میزان آسیب پذیری بسیار حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، پهنه بندی، سیل، تکنیک دیماتل، منطقه 6 شهر تهران
 • پونه عبدالکریم زاده*، عفت سادات افضل طوسی صفحات 369-388
  ساسانیان خود را جانشینان برحق هخامنشیان می دانستند. فرهنگ و تمدن و هنر در این دوره از تاریخ ایران به اوج خود می رسد. تاریخ نگاران ایرانی و غیر ایرانی بر این باورند که با سرنگونی دولت ساسانی، ایران هرگز روی تمدن و پیشرفت به خود ندیده است. نظریه گفتمان قدرت و دانش میشل فوکو به تحلیل و واسازی این باورها می پردازد. تحلیل گفتمان اهداف پشت این باورها را نشان می دهد. از نظر فوکو قدرت گزینه هایی را به عنوان دانش انتخاب می کند. این دانش هم مولد و هم سرکوبگراست. شکلهایی از مبارزه با این قدرت- دانش وجود دارد. این پژوهش به کمک روش اسنادی و کتابخانه ای با تحلیل نظریه ی گفتمان قدرت- دانش میشل فوکو در عصر ساسانی می پردازد. هدف این پژوهش نشان دادن تفاوت دو دید گاه متفاوت مولد و مبارز برای تاریخنگاران ایرانی و غیر ایرانی است. بسیاری ازتاریخ نگاران ایرانی، اطلاعات خود را مدیون باستان شناسان و شرق شناسان غربی می دانند. از این رو این تاریخنگاران اغلب باستان گرا هستند. تحلیل گفتمان دانش و قدرت جایگاه متفاوت و متضاد این دو گروه را برما آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: ایران، ساسانی، دانش، قدرت، فوکو، تاریخ
 • مهران اصلانیان، باقر کرد *، سعید خزایی صحنه، نورمحمد یعقوبی، سیدعلیقلی روشن صفحات 389-416
  کشف روابط بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و آینده پژوهی، فرصت های محتملی را برای اثربخشی دوچندان هر دو حوزه فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه در سازمان های دولتی با استفاده از روش فراترکیب و آنتروپی شانون انجام شده است. ازین رو 314 مقاله حوزه برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و آینده پژوهی، ارزیابی و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. بر اساس یافته ها، شش مرحله و هفده گام برای برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه در سازمان های دولتی شامل بررسی پیش نیازها و ضرورت ها، آماده سازی آینده پژوهانه، معناسازی آینده، توسعه و طراحی آینده پژوهانه، اقدام آینده پژوهانه و ارزیابی آینده پژوهانه ارایه شد. همچنین مشخص شد که ایجاد درک صحیح، توجیه، تبیین و تشریح اهداف برای مدیریت ارشد، مدیران عملیاتی و کاربران به منظور جلب حمایت آنها دارای بیشترین ضریب اهمیت در میان 110 کد شناسایی شده می باشد. با مشخص شدن هریک از مراحل و گام ها و همچنین کدهای مربوطه و به تبع آن مدل برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه در سازمان های دولتی، نقشه روش شناختی این مدل نیز مطرح گردید و دامنه ای از روش ها برای هر گام عنوان گردید تا بتواند پاسخگوی عدم اطمینان و شرایط متغیر محیطی امروزه ی سازمان ها باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی، آینده پژوهی، سازمان دولتی، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • سپیده علاقه مند *، سعید صالحی مرزیجرانی، فرهنگ مظفر صفحات 417-434
  معماری امری متاثر از اقلیم است و بهره گیری از راهکارهای اقلیمی، به فراهم شدن شرایط آسایش در فضا کمک می کند. با ایجاد شرایط آسایش در مدارس به عنوان یکی از فضاهای آموزشی، می توان بهره وری آن ها را ارتقاء بخشید. یکی از مسئله های مدارس، عدم وجود شرایط آسایش در آن ها می باشد. بدین معنا که توجه به راهکار های اقلیمی در طراحی مدارس مورد غفلت بوده است. هدف از این پژوهش شناسایی راهکار های اقلیمی معماری بومی موثر بر شرایط آسایش اقلیمی با تمرکز بر مدارس شهر اراک و تعیین میزان تاثیر گذاری هریک می باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و با تکنیک دلفی انجام شده است. بدین منظور ابتدا پرسشنامه باز پاسخ میان صاحب نظران توزیع و پاسخ ها بررسی و لیست اولیه راهکارها استخراج گردید. در مرحله بعد، تاثیر گذاری راهکارها بوسیله پرسشنامه بسته پاسخ بررسی و داده ها بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل شدند. در نهایت، متخصصان با در نظر گیری نتایج آماری، لیست نهایی راهکار های اقلیمی را بیان کردند. نتایج نشان داد، راهکارهای اقلیمی، به ترتیب اهمیت شامل: جهت گیری، جای گیری، جزئیات و معماری ساختمان می شوند. از میان عوامل مربوطه، جهت گیری ساختمان با توجه به زاویه تابش آفتاب، بهره گیری از انرژی خورشید در ساعات آفتابی فصل سرما و جهت گیری ساختمان با توجه به جهت وزش باد در زمستان، دارای بیشترین تاثیر هستند.
  کلیدواژگان: راهکارهای اقلیمی معماری بومی، شرایط آسایش اقلیمی، مدارس شهر اراک
 • نگار طول گیلانی *، فاطمه اکبری، ناصر صنوبر صفحات 435-448
  وجود صنایع دستی در مناطق روستایی می تواند زمینه ساز جذب گردشگر به آن مناطق گردد و از این طریق علاوه بر رونق خود، موجب رشد صنعت گردشگری شود. در این میان، حضور گسترده صنایع دستی در مناطق روستایی، مستلزم این است که فعالیت های بازاریابی آن به نحوی طراحی شود که بتوانند به نحو مطلوب به نیاز گردشگران پاسخ بگوید. با توجه به این امر، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی سلیقه و ترجیح خرید گردشگران در حوزه آمیخته های بازاریابی صنایع دستی است. به منظور انجام این مطالعه، گلیم گیلان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نمونه ای مشتمل بر 120 گردشگر که به بازارچه های صنایع دستی مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در زمینه طراحی محصول، گردشگران تمایل بیشتری به خرید طرح های خلوت و سنتی مزین به نقشمایه های انتزاعی دارند و انتخاب طیف رنگی مورد علاقه آن ها بستگی به فضا دارد. علاوه براین، خرید از فروشگاه های دائمی و آشنایی از طریق نمایشگاه های صنایع دستی شیوه های توزیعی و ترفیعی ای است که به میزان بیشتری مورد پسند آن هاست. در زمینه قیمت گذاری نیز، در صورت ارائه محصول با کیفیت و با طراحی و بسته بندی مطلوب حاضر به پرداخت هزینه بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: سلیقه و ترجیح خرید، گردشگران داخلی، آمیخته بازاریابی، صنایع دستی، گلیم گیلان
 • الهام لشکری *، مجتبی رفیعیان، علیرضا عندلیب صفحات 449-464
  عرصه های همگانی شهری به عنوان فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای کنش و تعاملات شهروندی و فعالیت های شهری هستند و لذا بسیاری از عملکردهای جامعه شهری در آن ها بروز می یابد. از این رو سلامت اجتماعی شهروندان وابسته به کیفیت و کارایی عرصه همگانی شهری می باشد. عرصه همگانی با کیفیت و مورد پذیرش مردم، جایی است که کاربران آن را ترجیح می دهند، انتخاب می کنند و استفاده از آن تداوم دارد. چنانچه قابلیت های عرصه همگانی درک نشود و یا متناسب با نیازها و تمایلات مردم و کاربران آن نباشد، افراد ترجیح می دهند حضور خود را در عرصه همگانی به حداقل برسانند یا دست به تغییر و انتخاب بزنند. ادراک قابلیت ها و کیفیت های عرصه همگانی فرآیند هدفمند دریافت اطلاعات ارسال شده از محیط ساخته شده توسط افراد جامعه است و بنابراین تابعی از شرایط و متغیرهای محیطی و نیز ویژگی های فرد ادراک کننده می باشد. هدف این مقاله توجه به کیفیت عرصه های همگانی شهر مشهد و درک قابلیت های آن ها در تسهیل مراودات اجتماعی می باشد. بنابراین، با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسانه تعامل بین انسان و محیط در درک قابلیت عرصه های همگانی و با استفاده از تئوری زمینه ای به بررسی رفتار کاربران عرصه های همگانی کلانشهر مشهد پرداخته است. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد در درک کیفیت عرصه های همگانی رابطه ای قوی و معنی دار بین تمایلات متاثر از ویژگی های فردی و اجتماعی کاربران و ادراک معانی محیط ساخته شده وجود دارد. همچنین مشخص شده است متغیرهای سن، جنس، میزان آشنایی و علت مراجعه کاربران در میزان درک کیفیت عرصه های همگانی موثر هستند.
  کلیدواژگان: ادراک محیط، کیفیت محیط، عرصه های همگانی شهر مشهد، تعامل انسان و محیط، تئوری زمینه ای
 • حمید جنانی *، پویا افخمی صفحات 465-474
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش رضایت مندی مشتریان در مدیریتاستخر های شهر تبریز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان زناستخرهای شهر تبریز 11760 نفر بود و نمونه آماری تحقیق بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 380 به صورت تصادفی- خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی، در بین نمونه تحقیق، توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماگزیمم) و آزمون فریدمن و دو جمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که عناصر رضایتمندی (خدمت، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان، دارایی های فیزیکی و فرآیند) بر رضایت مندی مشتریان زناستخرهای شهر تبریز، تاثیر مثبت معناداری دارند.
  کلیدواژگان: عوامل آمیخته بازاریابی، رضایت، مشتری، استخر شنا
 • آمنه بختیاری *، بهاره نصیری صفحات 475-488
  بی تردید پدیده جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات، مرزهای ملی را در نفوذ فناوری ها به جوامع مختلف در نوردیده و امروزه تمامی جوامع با ارتباطات وسیع و گسترده در معرض رویارویی با شبکه هایی قرار گرفته اند که به همراه خود سبک و منش جدیدی را در روابط اجتماعی و فردی خانواده هابه ارمغان آورده اند. به عبارتی استفاده فراگیر از این شبکه ها به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات توانسته کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در این نهاد باشند. روش انجام پژوهش به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش توصیفی است و اسناد و مدارک موجود و مرتبط در این حوزه جمع آوری و به شیوه کیفی تحلیل می گردند. اهم حوزه های پژوهشی در این مقاله عبارتند از: 1- وجوه فردی: به لحاظ وقت، هزینه، استهلاک انرژی افراد، هویت مجازی، امکان برقراری ارتباط به طور مداوم، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و سایر نرم (واتس آپ، وایبر، وی چت و غیره)، مزاحمتها، بلوغ زودرس در نوجوانان و تاثیرگذاری برشخصیت آنان، سکس مجازی، خودکفایی در پرکردن اوقات فراغت، فردگرایی، تزلزل ارزش ها، وسواس فکری و ذهنی، کاهش پیشرفت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس؛ 2- وجوه خانوادگی: کاهش امکان گفتمان در خانواده، کنترل و نظارت به شکل افراط و تفریط در خانواده، کاهش تعاملات و مناسبات اجتماعی در خانواده، گسست خانواده، مصرف گرایی، تزلزل ارزش های خانواده و تغییر در ساختار خانواده، گسست بین نسلی، بحران هویت در خانواده، تزلزل ارزشها؛ 3- وجوه اجتماعی: در اختیار داشتن محیط چند رسانه ای (مولتی مدیا) و همگرایی رسانه ای، تنوع و تکثر تکنولوژی های نوین ارتباطی، دسترسی سریع، انطباق با دوران پست مدرن، تاخر فرهنگی، پیامدهای امنیتی و اجتماعی، شکل گیری سبک های جدید زندگی، عمومی شدن فضای خصوصی شهروندان، کاهش تعاملات میان فردی به صورت حضوری، تزلزل ارزش ها و غیره؛ بنابراین به منظور جوگیری از غافلگیری در برخورد با مخاطرات شبکه های اجتماعی لازم است ضمن شناسایی شبکه های جدید اثرگذار و روند رشد و توسعه آن ها، اثرات ملموس و غیر ملموس آن بر خانواده هاارزیابی شودو در نهایت به ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهرهگیری مناسب از شبکه های اجتماعی در میان خانواده های ایرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانهای شهروندان و توجه به کسب مهارت های لازم جهت زندگی در شهر الکترونیک و غیره پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، سبک زندگی، مخاطرات و آسیبها
 • محمد مهدی مقدسی، شاهین حیدری *، آزاده شاهچراغی، خسرو دانشجو صفحات 489-504
  گلخانه های خورشیدی از دیدگاه انرژی، از جمله راه حل های ساختمانی غیرفعال هستند که بوسیله استفاده از تابش خورشید، انرژی خورشیدی را برای ایجاد گرمایش در فضاهای جانبی جذب می کنند. در این پژوهش با استفاده از پنج متغیر جهت گیری، زاویه شیب و ابعاد، مصالح نورگذر، انتقال حرارت و حفظ انرژی و با استفاده از داده های اقلیمی محدوده مورد مطالعه که در بازه زمانی (2005-2015) از ایستگاه سینوپتیک هواشناسی فرودگاه کرمانشاه گردآوری شده است. مدل بهینه گلخانه خورشیدی در اقلیم مورد نظر با کمک نرم افزارهای شبیه سازی و ارزیابی انرژی بررسی و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش در طول ماه های گرم سال (شش ماه اول) جهت هایی که زاویه بیشتری نسبت به جنوب دارند انرژی بیشتری را دریافت می کنند؛ اما این موضوع در ماه های سرد سال (شش ماه دوم) تقریبا حالت عکس به خود می گیرد، به گونه ای که زوایای نزدیک تر به جنوب انرژی بیشتری را دریافت می کنند که با توجه به هدف از طراحی گلخانه که همانا کمک به کاهش بار گرمایشی در طول فصول سرد سال می باشد، این گونه جهت گیری برای ما مناسب تر خواهد بود که با توجه با آن می توان دریافت که مناسب ترین جهت گیری به منظور دریافت حداکثر انرژی خورشید در شش ماه دوم سال چرخش 10 درجه ای از سمت جنوب به سمت غرب می باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصله می توان دریافت که بیشترین بازده در دریافت انرژی خورشید در شش ماه دوم سال در محدوده مورد مطالعه علاوه بر زاویه آزیموت 10 درجه به سمت غرب مربوط به زاویه شیب 50 درجه نسبت به سطح افق گلخانه می باشد از این منظر بهینه ترین طول گلخانه خورشیدی 6 متر و بهینه ترین فرمول محاسبه عمق (عرض) آن از رابطه COS(50)=W/h قابل محاسبه است. همچنین به منظور بهبود عملکرد گرمایشی در گلخانه می توان از پنجره های با شیشه دو جداره و نیز پنجره هایی با شیشه های کم گسیل همراه با عایق کاری متحرک درونی استفاده کرد، که باعث کاهش ضریب انتقال حرارت در پنجره شده و درنتیجه سبب کاهش اتلاف انرژی در گلخانه می شود.
  کلیدواژگان: فضای خورشیدی، معماری غیرفعال، گلخانه خورشیدی، حفظ انرژی
 • محمدرضا پارسایی *، رضا جاویدان، حسن نیکخو صفحات 505-516
  گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره شهرها گامی موثر در جهت توسعه پایدار مدیریت شهری محسوب می شود. شهرداری الکترونیکی، سازمانی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت و کنترل، بهتر و سریع تر زیرمجموعه های خود استفاده می کند. به این منظور، یکی از مهمترین زیرساخت های لازم، زیرساخت شبکه ای و مخابراتی پایدار و سریع می باشد. اکثر مطالعات انجام شده در این حوزه کیفیت سرویس مسیر ارتباطی را برای ایجاد یک شهرداری الکترونیکی باکیفیت در نظر نگرفته اند. در این مقاله مسئله ی برقراری کیفیت سرویس در شهرداری الکترونیک به صورت یک مسئله ی برنامه ریزی خطی مدل شده است و سپس برای حل این مسئله از الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل استفاده شده است. روش ارائه شده یک ارتباط پایدار با کیفیت سرویس قابل پیش بینی برای ارائه خدمات شهری در شهرداری الکترونیکی را ارائه می دهد. نتایج حاصل از پیاده سازی این روش نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش پایه به میزان 38 درصد در تاخیر انتها به انتها و 56 درصد در میزان گم شدن بسته ها در شبکه ارتباطی، بهبود داشته است و برای تضمین کیفیت سرویس ارتباط شعبه ها با مرکز کنترل، بسیار موثر بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت سرویس، شهرداری الکترونیک، شبکه های مبتنی بر نرم افزار
 • شراره سوداگر *، فرشاد مفاخر صفحات 517-532
  در میان انواع فضاهای معماری، هیچ فضایی مانند مراکز درمانی در محل تلاقی دو مقوله علم پزشکی و هنر قرار نمی گیرد و در بین فضاهای معماری، طراحی هیچ فضایی مانند مراکز درمانی از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد. زیرا چنین فضاهای درمانی از جمله فضاهایی است که بر حالات روحی افراد تاثیر می گذارد و طراحی ضعیف این محیط ها، می تواند سبب تشدید اختلالات رفتاری و اضطراب در آنها گردد. امروزه در طراحی بیمارستان، عملکردگرایی بخش عمده ای از تفکر طراحی را به خود اختصاص می دهد، به نحوی که توجه به کیفیات محیطی و تاثیرات چشمگیر آن بر روند درمان بیماران، و کاهش اضطراب در آن ها نقش کمتری را ایفا می کند. لذا هدف از انجام این پژوهش، تغییر دیدگاه طراحان در طراحی و بررسی و ارائه ی راهکارهایی در رابطه با طراحی فضای سبز در مراکز درمانی می باشد، تا بتواند در ارتقاء کیفیت محیطی بیمارستان موثر واقع بوده و در نتیجه باعث تسریع در روند بهبود بیماران و کاهش اضطراب در آن ها شود. در این راستا این پژوهش بصورت مرور جامع و با جستجو در سایت های سازمانی و پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی معتبر داخلی و خارجی به منظور شناسایی الگوهای بیمارستان سبز انجام شده است تا با معرفی این رویکرد جدید در طراحی مراکز درمانی، شناخت سازمان های بین المللی مرتبط با معماری سبز بیمارستانی و پروسه دریافت عنوان معماری سبز از این سازمان ها می باشد زیرا به صرف رعایت اولیه اصول معماری سبز، نمی توان یک بیمارستان و یا هر بنایی دیگری را معماری سبز نامید. به نظر میرسد در کشور ما نیز یک طرح جامع عملی برای بهبود نقاط ضعف در دستیابی به معیارهای بیمارستان سبز الزم میباشد و توجه ناکافی به راهبردهای حفظ محیط زیست، عدم وجود آموزش کافی در زمینه محیط زیست میتواند از مهمترین موانع در دستیابی به معیار های بیمارستان سبز باشد. لذا آموزش مستمر به کلیه کارکنان و تالش برای دریافت مجوز رسمی بیمارستان سبز و دریافت گواهینامه از موسسات معتبر بین المللی و یا از استانداردهای در حال تدوین ملی توصیه میشود.
  کلیدواژگان: معماري پايدار، بيمارستان سبز، بام سبز، بهينه سازي انرژي
|
 • F. Kahaki * Pages 7-30
  Basic attention to ecological, economical, physical, social, and cultural justice in programming and its adjustment in the Islamic justice framework leads to building a fair society and the advancement and the balanced development in all aspects, areas, groups and different geographical regions of the country. The present study aims to explain and to identify the Iranian Islamic influential factors and indicators in the balanced development of Khorasan Razavi province. The type of the research is practical and developmental and its method of investigation is descriptive- analytic and survey. The statistical population involves geographical, economical and social experts. The sample size includes 120 questionnaires that are gathered based on random sampling technique. Methods of data collection are library based and field based (questionnaire). To analyze the data, structural analysis method and MICMAC software were used. Balanced distribution of population indicator in the spatial organization (ecological justice component) with the direct impact rate of (250) and indirect impact rate of (247) and appropriate and equal access indicator of the residents of urban and rural settlements to roads, hospitals, schools and ... (physical justice component) with the direct impact rate of (241) and indirect impact rate of (239) are considered as effective key factors and indicators in balanced development of Khorasan Razavi province. As can be inferred from the results cultural promotion indicator based on genuine Islamic-Iranian identity and avoiding the acceptance of foreign patterns (cultural justice component) with very high influence from other indicators and very low impact on other indicators was known as the richest Iranian Islamic indicator. The results indicate that most of the Iranian Islamic indicators are influential in the balanced development of the Khorasan Razavi province and if they are considered and implemented in the plans, they can influence resources allocation with the aim of eliminating regional inequalities and creating a more balanced development.
  Keywords: Iranian Islamic Indicators, Iranian Islamic development, balanced development, Khorasan Razavi, MICMAC software
 • Mr Samimi *, Dr H. Kalantari Pages 31-56
  All societies with different extents in some way involved with aspects of urban vandalism and negative consequences of this damage. Daily life of every citizen in dealing with behavioral manifestations associated Vandalistic. To understand the causes of these behaviors can be partially affirmative action to prevent or control of it. It may be another parallel social behavior under the effects of abuse and injustice felt that sense of deprivation is linked to the issue. In this article is to answer the following questions: How well-designed urban landscape and social ills in the region 20 Vandal presence in urban space control? The relationship between the urban landscape and vandalism in the area under study is how? Urban landscape management system and its related institutions and organizations how they can reduce these behaviors affect in the study area and to reduce it? In the end, a strategy for urban management model in the fight against urban vandalism is mentioned.
  Keywords: urban management, urban vandalism, Region 20
 • Z. Talebi * Pages 57-72
  The gap between profession and education in many courses of study is due the fact that the learned knowledge in the universities is not practical. Considering the collation of theory and practice in teaching the students, the urban planning has provided the opportunity for the students to evaluate and analyze their acquired knowledge in the theoretical classes and organize them as mental constructs and then apply them in practical studios, as semi-real situations. Therefore, the main shortcoming of urban planning students in their professions is the knowledge transfer in the process of education. Empowering the students regarding transferring their knowledge is highly essential because the profession environments have been very competitive and the employers aim to employ professional work force. The benefits, necessity, and the importance of having practical education in urban planning curricula and the expected qualities from urban planning practical studios were examined first by urban planning teaching theoreticians and then were studied through constructivism learning models and finally the main strategies were proposed from constructivism learning models.
  Keywords: Urban Planning Education, Studio, Constructivism Learning Model, Transfer of Knowledge
 • Hr Tebimasroor * Pages 73-94
  The public sphere is based on the analysis of the relationship between the three key categories of citizenship Habermasian the done through text-based approach to hermeneutics way (Ricoeur) and Development - disclosed (Heidegger) and critical (Habermas) has been made. This article elaborates on the political philosophy of Habermas's theory of citizenship interview. The research method is descriptive - analytical and logical reasoning. Which is the tool library studies and documents; The ability to explain the theory of communicative action concept of citizen dialogue and provide it in. A central role in identifying public areas in the city. The findings indicate that, Habermas social action task for internal communication through dialogue and not by factors external to the formal understanding of the agreement. As a result, actors, dialogue, both morally obliged to fulfill the duties of citizens are. And ensure the realizations of the right of other citizens are.
  Keywords: public domain, rational action, communicative action, biology world, the theory of citizen dialogue, Habermas
 • Dr Ar Ladanmoghadam* Pages 95-118
  Evaluate vegetation is the most fundamental problems in cities for future planning and urban management is done on project implementation. The aim of this study was to analyze the role of urban green space to improve the quality of life of the citizens of the city of Gorgan. Methodology in two phase’s field observation method is descriptive-analytic. And went on to collect the data required by the questionnaire have been used. The study population is all citizens of Gorgan Cochrane sampling using a sample size of 328 were determined. To enhance the accuracy of the sample rose to 330 people. Furthermore in order to indicate the level of access and distribution of urban green spaces and ranking of the factors studied TOPSIS model was used. As well as to generate maps to assess the level and quality of life of citizens of the relationship between vegetation and geographic information systems (GIS), is used. Continue to assess the relationship between effective factors on quality of life and vegetation help of SPSS statistical test was taken. The results indicate that the individual elements in the access to and quality of life there is significant relationship vegetation. It was found that in all urban areas with a level of enjoyment and desirability of Gorgan in terms of access to and quality of life are vegetation. At the end of the map to show the level of enjoyment and utility of the city of Gorgan is drawn.
  Keywords: vegetation, quality of life, geographic information system GIS, model, TOPSIS, Gorgan
 • Dr E. Halajiyan* Pages 119-134
  Successful implementation of knowledge management in an organization requires that various organizational factors, certain features of coherence and coordination are necessary. And there are gaps and inconsistencies between these factors hinder the successful implementation of knowledge management, will be. Thus, for successful implementation of knowledge management, organization as a whole needs to be looked at and considered all these factors and their status in the organization are identified and analyzed. This paper explores the barriers to knowledge management, Airports Holding Country in country, paid, and then will be prioritized. After evaluation techniques available to achieve a response, Analytic Hierarchy Process as the most suitable method was selected. To determine the priority of hierarchical analysis, comparison matrix formed and compared to determine their compatibility using the formula rate adaptation, adjustment range, all comparisons were calculated. The results confirmed that the pair comparison is carried out, the adjustment was appropriate. The final results of the main obstacles to prioritize proves that in order to measure cultural factors, human factors, technical factors, external factors and structural factors are the degree of priority. Five obstacles in order of preference, lack of planning and implementing activities in the field of culture and exchange of knowledge, lack of confidence based on knowledge sharing environment, lack of adequate support for the activities of the organizational culture creation and transfer of knowledge, lack of senior management support knowledge management and lack of access to information and knowledge, organizations are required by the national and international level.
  Keywords: knowledge management, cultural factors, human factors, technical factors, external factors, structural factors
 • Dr E. Kawosi* Pages 135-146
  The structure of communication network systems for public transport and fixing it can always help to improve municipal services. One of the most widely used means of public transport in the city of Tehran subway lines. In this study, to verify the correct way subway network, standards of service and increased stability Networking with other organizations promoting stability and security and increased bandwidth and upgrade monitoring and control service is intended. Using the above criteria, two approaches “by increasing the active equipment optimization” and “increase passive products” have been examined and compared. A questionnaire was used to collect data. After distributing questionnaires among experts subways, using statistical analysis, the effect of each of the criteria listed in the two methods have been investigated and finally the results and recommendations are provided.
  Keywords: public transport, communication network, Metro Tehran
 • E. Sarafi * Pages 147-170
  texture of the cities is a meaning and a special meaning which does change and social and cultural representations of its inhabitants. On the other hand, textures and buildings of ancient architecture in historic cities seen what they are but what they experience. In other words originality tissue and restoration are received in the sense that transcends architectural appearance and texture of dimensions Conscious and unconscious behavior is hidden dimensions and involves humans. The analytical method and the method of logical reasoning to the authenticity of the tissue cities will be discussed. And the associated restoration of architectural monuments and values of tissue especially like to emphasize the conceptual values. The need for urban restoration period, the sense of place and belonging to a place of meaningful aspects of historical context and its impact on the authenticity of valuation to weave through restoration and approaches are discussed. And Operational and strategic solutions in this field are discussed, which can provide authenticity tissues during restoration interventions.
  Keywords: urban restoration, authenticity, tissue identity, sense of place, intervention approaches in urban restoration, sense of belonging
 • M. Azizkhani * Pages 171-192
  The present study aimed to provide the intellectual capital of the bank was carried out in Social Security. Research methodology, in terms of practical purpose and from the perspective of descriptive survey method (interstitial) is. The population in this study, all senior managers in social security organizations, which number about 500 people; The sample size of 217 was calculated according to the formula Cochran. The measurement instrument was a questionnaire to assess the validity and content validity by experts calculate the validity and relevance of the questions and the components were confirmed. The Cronbach's alpha coefficient was used to assess reliability. The result of the study showed that alpha coefficient of reliability is calculated equal to 0.881. And considering that it is larger than 0.7, it can be concluded that the questionnaire of management reliability is necessary. To analyze the data descriptive statistics of frequency, percentage, cumulative percentage, mean and standard deviation and inferential statistics, independent t-test, ANOVA and structural equation modeling was used. In this research, intellectual capital into three categories: human capital, structural capital (organizational) and customer capital is divided. The results showed that human capital and intellectual capital bank employees a significant and positive impact. Structural capital is also positive and significant impact on the Bank's employees, intellectual capital and relational capital is the intellectual capital of the bank staff is positive and significant impact.
  Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, social security organizations
 • Mm Nasirikhalili * Pages 193-208
  Social capital as a social merit has an important role in mobility and growth of urban places by considering urban di strict and study of existing capacities in order to reinforce and revive of important applications of social capital elements. We can provide a point support for social-base development. In this study we analyses space distribution of social capital in urban districts of sari and evaluate impressive indices in identify of public places of sari. Study method is descriptive action analytical which its data are collected by questionnaire. Statistical population consists of 383 families from 20 districts of Sari. TOPSIS models were used for ranking and valuation of district enjoyment amount (score) Hierarchical – cluster end analysis model with ward algorithm were used for scrutiny of findings. Used models were weigh teal by Shannon entropy and map of urban districts ranking was drawn by ARC GIS software. Results show that there is a difference among sari districts in terms of social capital in dices enjoyment. TOPSIS method show that district 9 has the most and district 11 has the least one located in homophonous clusters that 11 districts are in first, second and third, cluster and 9 districts are in second and third cluster. Also among social capital indices, citizen satisfaction (23.95) has the most and feeling of security index (51/15) has the least amount in urban districts.
  Keywords: social capital, space distribution, TOPSIS, cluster analysis, sari
 • E. Sharifi * Pages 209-224
  It seems at the moment to achieve the modern definition of the concept of civil justice and citizenship; women need new approaches to have some legal conceptions of justice. On the issue of civil justice and citizenship is very important due to several factors: characteristics of rights, non-discrimination, balance, moderation, respect for competencies and entitlements. In addition to these measures focus on education as a means to empower civil justice is very important human development on a massive scale. This means that the quality of education and the distribution of and access to free education in the country is planned and implemented. And yet awareness is also high. Therefore, this article discusses the rule of law, justice and social justice criteria, application and its role in civil justice are women. Has a clearer sense of justice for women to obtain citizenship; and the necessary solutions to achieve this kind of justice to be considered.
  Keywords: civil justice, citizenship, social justice, justice jurisprudence
 • Dr R. Eghbali * Pages 225-238
  Historically, has always been dependent on technological advances is the development of high-rise buildings; One of the remarkable technologies, use of computers for analysis of complex structural systems and its ability to produce construction documents. However, digital tools to help in the design of innovative forms of tall buildings comparable to the achievements. In this paper consists of two parts. First produced in the form of high-rise buildings and innovative design process using digital tools based on parametric design approach will be discussed. That purpose is to determine the variable and function. And then taking advantage of genetic algorithm and programming environment Grasshopper trying to write a program to create optimal form in terms of direct solar light. To confirm the results, the optimum forms of various parameters are compared with each other using extensions Ladybug. The purpose of this article is merged with digital architecture to achieve optimal forms.
  Keywords: optimization, geometry, symmetry, tall buildings, genetic algorithms, direct light emission
 • Dr M. Ardeshiri * Pages 239-264
  Today knowledge of urban spaces and suitable urban design of them is a way to meet the diverse needs of citizens. In the meantime, consideration of the principle of flexibility as one of the factors creating quality urban space enables space to provide the numerous options to citizens. However, in this study, which has an exploratory nature, attempted to explain the concept of flexibility and ways of its realization in the urban space, and also a model is presented in order to achieve flexibility in the urban space. The attainment of this space, with the flexibility indices first need preconditions, which include permeability, diversity, and readability. For this purpose, first qualitative data was collected using library studies and a review of the literature, the most important elements involved in the flexible design of urban space were identified; then by Delphi method, and by means of a questionnaire, and based on the snowball method, components were measured. The results indicate the more effective roles of 17 indices in the formation of flexible urban space. According to the ranking table, indices of compatibility of performances, flexibility, and more choice and greater attention to human relationships and access were more important.
  Keywords: flexibility, urban space, Delphi model, index
 • M. Hoseiini Far * Pages 265-276
  This study examines the implementation of urban development projects on the spatial organization of the coastal city of Babolsar. Therefore, in terms of analytical and descriptive research method in terms of purpose is applied. To collect data from studies library-documents through the analysis of Article 5 of Commission reports and 100 in an 11-year period (1384 to 1394) as well as field surveys, interviews have taken place. The findings indicate that the total area of 1652 hectares Babolsar, a coastal city about 60 hectares through unauthorized density, land use changes and separation, has undergone major changes. City plans conflict with the principles of the people. The results confirm the hypothesis presented, showed that the three main elements (public sector, private sector and the public sector) as operator of the space agency directly and indirectly influenced the changes in Babolsar. Given the dependence of Babolsar city management revenue increased density, this trend has continued from 1385 to 1393; But in 1394 declined and is oriented towards the resolution of land. The increased density in the neighborhood of 16 Babolsar not the same and most of the neighborhood was the prime minister.
  Keywords: urban, spatial organization, urban infrastructure, urban development plans, Babolsar
 • Dr A. Saajadi * Pages 277-290
  Researcher at the research efforts that cultural-social factors influencing the use of social network users aged 18 to 30 Varamin telegram to the measure; The theoretical basis of social network sites (Giddens, McLuhan's theory, theory of public sphere, the Internet and social networks as public domain, uses and gratifications theory, theory of scarcity, a virtual social theory and the theory of Howard Glock and Stark's religiosity) and research, social and cultural factors affecting usage were identified. These factors include ethnicity, religion, socioeconomic status, religion and education. After developing a theoretical model of a sample of 385 members in the town of Varamin was purposive sampling. It was found that among the variables of ethnicity, socioeconomic status, religion and education a person with the use of cable networks there is a significant relationship; And no significant relationship between religion and usage.
  Keywords: social networks, cable, religious, religion, ethnicity, socio, economic status Varamin users
 • E. Behzadpuor * Pages 291-304
  Earthquake is one of the most important natural phenomena which we face it in Iran considering our situation with regard to faults. Planning for readiness to confront Consequences of earthquake is in work instruction of urban planners.to control crisis and decrease damages, crisis management are executed. Crisis management is one of the approaches of sustainable urban management.in crisis management and critical sustainable, decision making is very important. Therefore in this article with using of spatial decision support system (SDSS) vulnerability of Zanjan city to earthquake for executing crisis management before earthquake has being studied. Zanjan is one of the northern province of Iran which regard to geology maps, is one of the earthquake regions in our country. Components of using system in this project include: data base, (geographical information system), spatial analysis model (vulnerability model) and decision making quantities strategic planning matrix (Q.S.P.M). Effective variables in physical pathology in this study include: vulnerability of availability of open space, buildings density, the average components area and grading, buildings materials, buildings antiquity, physical structure and land using. At the end each of these variables based on their importance factors in GIS will be overlapping and final pathology map will be provided. Results shows regard to pathology over than 55 percent of Zangan s area is highly vulnerable to earthquake and the highest vulnerability relates to mineral fabrics that include district 1 and 2 and part of district 3 and 5 of zanjan. Eventually with regard to final goal of (SDSS) which is decision making, we use quantities strategic planning matrix (Q.S.P.M) to prioritize strategies for executing in highly vulnerable regions to earthquake.
  Keywords: Earthquake, Crisis management, Spatial Decision Support System
 • The relationship between good governance and client satisfaction with the state of South Khorasan province
  Pages 305-320

  In public administration, principles of good governance as one of the aspects of the new paradigm are the special emphasis on the role of government in providing and delivering high quality services to the client and the various groups and satisfy them. Given the importance of client satisfaction and the implementation of the characteristics of good governance in government agencies, the aim of this study was to investigate the relationship between good governance and state agencies to determine the client's satisfaction. These research methods, descriptive and correlational; Managers and experts from government agencies (310) and their client were considered as population. Multi-stage cluster sampling, 172 experts and managers and to random sampling, 384 clients, formed the sample. For data collection, the researcher client questionnaire (18 questions) and good governance standard questionnaire (35 items); the information gathered by descriptive and inferential statistics (correlation coefficient and Friedman) were analyzed by statistical software spss20. The results showed that in total there was a significant correlation between good governance and client satisfaction. In evaluating the measures of good governance, transparency only between the client satisfactions a significant inverse relation was observed. In the rest of the subscales of good governance (result-oriented roles effectiveness, enhance the value, capacity building and accountability) There was no significant relationship with client satisfaction.

  Keywords: client satisfaction, good governance, government agencies
 • E. Moghadamniya * Pages 321-338
  Tourism as a profitable and the most important of all as a means of international communication among different nations and races in the world and also people familiarization with each other has always been noted by all countries. Tourism is considered as economic and cultural strategy in postmodern and civility time and leaves a great impression on society cultural and social environment and depends on the situation, in return each society and can affect or be affected by tourism. In the recent years and being located in center of Iran and tourism growth due to holding holy shrine of here excellency Masoomeh (peace be upon her and her family) and also Jamkaran Mosque, Qum city has attracted 18 -20 million tourists from Iran and all over the world. The presented research has noted tourism impression on Qum people‘s culture and society. This research has been conducted based on questionnaires whish were randomly distributed among different cultural groups and the data gained from questionnaires were analyzed using SPSS software. After analyzing the data it was determined that Qum has been affected by tourists’ relationship, outfit and communications and there is a meaningful relationship between these tourists’ features and Qum’s people’s hospitality morale and city hygiene.
  Keywords: Tourist, Religious Tourism, Cultural, Social Development, Qom city
 • Dr Mm Falamaki * Pages 339-350
  What we know today as architectural semiotics sub-field of semiotics and art in its shadow, no independent representation. Based on the theoretical concepts of architecture and alignment with the ideology of linguistic and semiotic need to explain the evident architectural semiotics explains. In this paper we analyzed the relationship between architecture and semiotics. Each social context (such as architecture), which carries a set of messages and relationships within the text by codes transmitted to the audience. These symptoms are encoded by the creator and reader (audience) on the basis of the social contract, subjective perception and point of view to decode the meaning of the text (Architecture) tries. Structuralist and post-structuralist semiotics provides two views. Signs to direct structural relationship between text and meaning are known. In contrast, post-structuralist semioticians, indirect relationship between text and knowledge and to explore the implication of their relations; in this paper, theories of semiotics, reading Architecture (text) from two perspectives about the analogy has been mentioned. The main focus of research on the meaning of architectural representation, which is composed of multiple layers of meaning, is. Meaning layers of float design and metaphorically, ironically, reflections and so on are intimate. Semiotic reading of architecture, to reproduce plan is based on the relationship between film and audience perceptions are based.
  Keywords: reading, architecture, architectural semiotics, text, semiotic, structuralist, post-structuralist semiotics
 • M. Rezaei * Pages 351-368
  The overall goal of research is to explain the factors influencing vulnerability zoning district 6 of Tehran and vulnerability in the face of natural disaster flooding. According to the study, the criteria for the vulnerability of cities through previous studies, library studies and Delphi method, interviews of experts will be identified. And then fits the criteria, through the digitization process navigation data to the appropriate format to be imported into GIS. To identify relationships between the standards and the structure of the techniques used DEMATEL. The structure can be obtained through questionnaires completed by experts. Because of the importance of parity is not the way to gain weight ANP criteria will be used. In this study, the MATLAB software for the calculation of the benchmark (DEMATEL techniques) and the application of the criteria used to calculate the weight Super decision. For spatial modeling and vulnerability mapping in Tehran from model-based sorting option is based on profiles that it has removed some restrictions on former methods. This model through the design and incorporation of an extension (extension) using the Python programming language to ArcGis software will be operational. At the end of the six different areas of Tehran in terms of vulnerability to natural disaster will flood zoning. The results showed that a sector with high vulnerability in areas with population density and urban fabric, with an area in the South East is on. Without access to areas after flooding in the vulnerable urban fabric is very important.
  Keywords: vulnerability, zoning, flood, DEMATEL techniques, District 6, Tehran
 • P. Abdolkarimzade* Pages 369-388
  The aim of this study is to empirically investigate the impact of Business-Information Technology Alignment on small and medium enterprise and to revision the BIA prior by using data from production cooperatives. In this research, the population is all of the cooperatives section. By using Delphi method and commends of the experts’ fourteen parameters were recognized. Then, a sample size of 140 active firms was determined. In order to assessing business/IT alignment usedenhanced strategic alignment maturity Luftman model as basic model. The main findings showed that the six IT-business alignment criteria has a significant effect on production cooperatives. Also, we found that the production cooperatives are the second level of maturity, the level of commitment. This level indicate that the strategic role of IT in cooperatives has not been established. But has begun identifying potential opportunities for alignment;Finally, provided long-term and short-term strategies to improve the alignment of production cooperatives.
  Keywords: Business-Information Technology Alignment, Strategic Alignment, Small, Medium Co-Production, Information Technology Management
 • Dr B. Kord * Pages 389-416
  Explore the relationships between human resources strategic planning and future potential opportunities for increased efficiency provides both areas. This study aims to provide a model for future human resource strategy planning grant in government agencies and meta-synthesis method using the Shannon entropy is done. Thus the scope of Article 314 futures human resources and strategic planning, assessment and content analysis to extract dimensions and their respective codes and the priority of each Shannon entropy was determined using quantitative methods. Based on the findings of six and seventeen step-by-step fellowship for future strategic planning of human resources in government agencies was presented. It was also found that the correct understanding, explaining, explicating the goals to top management, operations managers and users in order to enlist their support among the 110 most important factor code is detected. By identification of each of the stages and steps as well as the relevant codes and consequently the future strategic human resource planning models fellowship in government agencies, map methodological model was introduced. And a range of methods for each step was found to meet today's changing environment of uncertainty and organizations.
  Keywords: strategic planning, human resources, futures, government agencies, meta, synthesis, Shannon entropy
 • S. Alaghmand* Pages 417-434
  The architecture is influenced by climate and using climatic solutions ýcan help provide comfort conditions of space. Efficiency could be promoted by creating comfort conditions in schools as one of the educational spaces. One of the problems of schools is lack of comfort conditions in them. This means that pay attention to climatic solutions in the design of schools have been neglected. The aim of this study is to identify effective native architectural climatic solutions on climatic comfort conditions with focus on schools in Arak and determine the effectiveness of them. The research has been done by survey method and Delphi technique. For this purpose, first, open-ended questionnaire was distributed among specialists and experts, then responses were checked and the initial list of climatic solutions was extracted. In the next step, the effectiveness of solutions was studied, and then data was analyzed by SPSS software. Finally, specialists stated their final comments, considering to statistical results. The results showed that climatic solutions include: building orientation, building placement, details and building architectural. Among factors, building orientation due to the angel of sunshine to get maximum of solar energy, use of solar energy in sunny times in the winter and building orientation due to the wind flow in the winter, have the most impact.
  Keywords: Native Architectural Climatic Solutions, Climatic Comfort Conditions, Arak's Schools
 • N. Tol Gilani *, F. Akbari, N. Senobar Pages 435-448
  There crafts in rural areas can attract tourists to the region and pave the way to prosper addition, the growth of the tourism industry. In the meantime, the widespread presence of crafts in rural areas requires that its marketing activities designed so that they can respond appropriately to the needs of tourists. Due to this, the aim of this study was to investigate the tastes and preferences of tourists in the area of marketing conglomerates crafts. To conduct this study, Gilan products were selected as a case study sample consisted of 120 tourists who visit the handicraft markets had been studied. The results show that in the field of product design, tourists are more willing to buy private plans and traditional decorated with abstract motifs, and choose their favorite color range depends on the space. In addition, the purchase of permanent shops and family via handicraft exhibitions and promotion practices those are friendly to a greater extent. In terms of pricing as well as providing a quality product with good design and packaging are willing to pay more.
  Keywords: taste, preferences, domestic tourists, Marketing Mix, crafts, Gilan products
 • E. Lashkari * Pages 449-464
  Urban public realms are as the spaces for presence of people and places for citizen's interaction and urban activities; so occurs many urban functions in them. Therefore, citizen's health depends on the quality and efficiency of urban public realms. A good urban public realm, where users prefer and use it persists. People prefer to reduce their presence in the public realms or change them, if they dont compatible with the needs of users or they dont understand quality of them. Understanding the quality of public realm is a purposeful process in which environmental data is received by the people. So it is dependent on environmental conditions and characteristics of individual perception. The aim of this article is to study quality of urban public realms and facilitate social relations in them. So, it has relied on the phenomenological approach of human and environment interaction in understanding urban public realms quality and utilized to Grounded theory to study the behavioral pattern of Mashhad metropolitan public realms. Spearman correlation test results show that there is a significant correlation between user desires and perceived environment meaning. People's desires and expectations of urban public realms and Discover the meaning of environment are created on the basis of individual and social characteristics. As well, the perceived quality is affected by age, gender and level of individual awareness of the environment and also the purpose of visiting public realms.
  Keywords: Environmental Perception, Environmental Quality, Urban Public Realms in Mashhad, Human, Environment Interaction, Grounded Theory
 • H. Janani *, P. Afkhami Pages 465-474
  The aim of this study was to investigate the role of customer satisfaction in the managed pool of Tabriz. The research method was descriptive and was performed as a field. The study consisted of all female clients were 11760 Tabriz pools and sample according to the sample volume determination 380 were selected for random cluster sampling. The data collection tool was questionnaire the validity and reliability of the sample, were collected and distributed. For data analysis, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum) and Friedman and binomial test was used. The results showed that elements of satisfaction (service, price, place, promotion, people, physical assets and processes) on female customer satisfaction pools northwestern city of Tabriz, was positive and significant.
  Keywords: marketing mix, satisfaction, customer, swimming pool
 • A. Bakhtiyari *, B. Nasirii Pages 475-488
  Undoubtedly, globalization and development of information technology, technology penetration into various communities across national boundaries, borders today and Today, all societies, with extensive communications networks are to deal with Who, along with individual style and character of the new social relations and family have brought. In other words, widespread use of these networks as an inevitable need in the age of communication has different functions Br family structure (relations between spouses, family member's relationship with each other) to haven increasing or decreasing the rate of security in their organization. The research was descriptive study is to answer questions and related documents in this area and are analyzed using qualitative methods. Therefore, in order to avoid surprises in dealing with new risks of social networks is necessary to identify the network and affect their growth and development, tangible and intangible effects on the family Finally, the proposed revisions suitable for social networks among Iranian families citizens by promoting literacy and attention to acquire the necessary skills to live in electronics.
  Keywords: social networks, lifestyle, risks, vulnerabilities
 • Dr Sh Heydari * Pages 489-504
  Solar greenhouse from the perspective of energy, including the construction ways disabled by using solar radiation,absorb the solar energy to heating side space in this study using five variable orientation, the angle slope and aspect, light conductor materials, heat transfer and energy conservation and using climate data within the study period (2005-2015) of synoptic meteorological station of Kermanshah airport has been collecting to help optimize solar greenhouse the software simulation and evaluation of energy is analyzed. Based on the results of this study during the warmer months of the year (first six months) the direction which has the greater angle from the south have more energy in this respect the most efficient solar greenhouses during the most optimal formula for calculating depth of 6 meters (width) of the relationship COS (50) = W / h is calculated.We can also improve the performance of windows heating greenhouses with double glazing and low-emission windows with shading with internal movable insulation, which reduces heat transfer coefficient and thus in window reduce energy waste placed in the greenhouse.
  Keywords: solar space, architecture, passive solar greenhouses, energy conservation
 • Mr Parsaeii * Pages 505-516
  The extent and complexity of urban problems and the growth and development of cities, the management of the city has become a difficult task. In the past two decades, the term ICT as a new phenomenon and powerful, has found their niche. And the use of ICT in administration, especially in managing cities, urban management is an effective step towards sustainable development. So that can improve management practices and urban life and it's much easier. Commerce, organization and management of ICT for better and faster your referrals use. One of the most important infrastructures for the commerce, infrastructure and telecommunications network that is used to control the different branches requires fast and stable connection. Therefore, investigating and resolving this issue is essential and in this article we have tried to solve these problems. In this article, contact the service quality issue as a problem of linear programming model. And then to solve the problem of bee colony meta-heuristic algorithm is used. And finally the result of the proposed method is expressed. Simulation results show that the proposed method for communication service quality assurance branch with the control center, has been effective. And can not be used.
  Keywords: quality of service, commerce, network, based software
 • Sh Sodagar*, Dr F. Mafakher Pages 517-532
  Among the variety of architectural spaces, no space, such as health centers at the confluence of the two issues are not medical science and the arts. And in between architecture, design no space is not as important medical centers. Such therapeutic areas, including areas that affect people's moods. And poor design of the environment can cause behavioral disorders and anxiety in them. Today, in hospital design, functionalism account for the bulk of the design thinking. So that attention to environmental qualification dramatic impact on the treatment of patients, and reduce their anxiety plays a lesser role. The purpose of this change design perspective in the design and strategies in the treatment centers is the design of green space; To be effective in improving the quality of hospital environment And thus accelerating healing and reducing anxiety in the lead. These studies is a comprehensive review and search the corporate sites and reputable domestic and foreign electronic databases was conducted in order to identify patterns Green Hospital. It seems that in our country a comprehensive plan of action to improve weaknesses in achieving the standards required hospital is green. And inadequate attention to environmental protection strategies, lack of adequate training in the field of environmental green hospital of the main obstacles to achieving the benchmarks.
  Keywords: sustainable architecture, green hospitals, green roofs, energy-efficiency