فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال پنجم شماره 4 (پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 4 (پاییز 1395)
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/09/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا شمس*، سامان ابراهیمی، عاطفه شموسی، شهرزاد پهلوان صفحات 209-217
  مقدمه
  سرطان پروستات دومین سرطان رایج مردان در امریکا است که موجب بروز آسیب واتلاف هرینه های فراوان می شود. همچنین درتومورهای تهاجمی سرطان پروستات انجام بیشتر درمان ها غیر موثر است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات درمانی و ضریب افزایش دوز جذبی پرتو گاما با کمک نانوذرات نقره در درمان سلول های سرطانی پروستات رده DU145 است.
  مواد و روش ها
  سلول های سرطانی رده DU145 با منشا پروستات انسانی از انستیتو پاستور خریداری شد. پس از دفریز کردن نمونه ها با محیط کشت مناسبDMEM انکوبه شدند و به آنها سرم% 15 FBS، آنتی بیوتیک آمفوتریسین Bباغلظت Mμ 25 نیز اضافه گردید. در طی یک دوره 3 تا 5 روزه سلول ها تیمار شده و به تراکم با تعداد مناسب رسیدند. سپس سلول ها سانتریفیوژ و شمارش شدند. سلول های حاصل در پلیت 96 خانه قرار گرفتند و به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه تیمار با پرتو گاما که خود شامل سه زیر گروه درمانی با دوز های 2 ،6 و 10 گری،گروه سوم شامل تیمار با محلول نانو ذرات نقره با غلظت g/mlμ53 وگروه چهارم شا مل تیمار همزمان با همان دوز درمانی ومحلول نانو ذرات نقره بود. درنهایت سلول هابا رنگ آمیزی سلولی تریپان بلو ونیز با سنجش MTT وبا دستگاه الایزا ریدر بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که استفاده همزمان از پرتو گاما و نانو ذرات نقره موجب کاهش معنی دار تعداد سلول های سرطانی در گروه های تیمار نسبت به سایر گروه های تیمار و گروه کنترل گردید.
  بحث: درتابش پرتو فوتونی گاما به سلول های سرطانی ونانو ذرات انکوبه شده احتمال رخداد فرآیند فوتوالکتریک به عنوان یک فرآیند اصلی جذب انرژی، بسیار بالا است .هنگام برخورد فوتون های گاما با سلول های سرطانی و نانوذرات نقره فوتوالکترون ها، الکترون های اوژه (Auger Electrons) و الکترون های ثانویه تولید می شود که این ذرات ثانویه می توانند به طور بسیار موثری منجر به شکست های رشته DNA ودر نتیجه باعث اسیب و مرگ سلول های سرطانی شوند لذا از این فرایند می توان برای در مان سلول های سرطانی بهره گرفت. به علاوه استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان حساس کننده پرتوی و درمان کننده در پرتودهی سلولهای سرطانی پروستات رده DU145 منجر به افزایش بهره درمانی در انرژی های فوتونی پرتوگاما بادوزهای 6 و10 گری گردید.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، پرتو گاما، نانو ذرات نفره، DU145، کشت سلول
 • سارا جهانگیری*، موسی الرضا تدین فر، علیرضا رحمانی، محمدحسن رخشانی صفحات 218-222
  زمینه و هدف
  نفخ، یکی از عوارض شایع در بیماران سکته مغزی می باشد که سبب هایپوکسی مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه در این بیماران می شود. اکثر داروهای شیمیایی جهت کم کردن نفخ شکم دارای اثرات سوئی هستند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر نفخ شکم بیماران سکته مغزی، انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بر روی 65 نفر از بیماران سکته مغزی انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه کنترل(n=32 ) و مداخله (n=33) نفر، تقسیم و اندازه دورشکم آنان قبل از مطالعه اندازه گیری شد. به بیماران گروه مداخله، علاوه بر درمان روتین، به مدت یک هفته، هر12ساعت، مکمل پروبیوتیک ژری لاکت و به گروه کنترل تنها ملین تجویزی ( MOM = 15cc) توسط پزشک داده شد. در پایان اندازه ی دور شکم تمامی بیماران مجددا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از مدل تحلیل کوواریانس، تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  بعد از یک هفته اندازه گیری اندازه دور شکم در هر دو گروه نشان داد، که اندازه ی دور شکم درگروه مداخله به طور متوسط 6/1سانتی متر نسبت به ابتدای مطالعه کاهش پیدا کرده بود(p=0.028)؛ اما این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل پروبیوتیک سبب کاهش دیستانسیون و اندازه دور شکم در بیماران سکته مغزی مبتلا به نفخ می شود؛ لذا پروبیوتیک ها را می توان به عنوان یک درمان غیر دارویی؛ در درمان این بیماران مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: پرو بیوتیک، نفخ، سکته مغزی، ICU
 • عباس درجانی، زین العابدین مهدی زاده، نرگس علیزاده، حجت افتخاری، رعنا رفیعی، کاوه قرایی نژاد، سیده ساره شفایی تنکابنی، زهرا محتشم امیری* صفحات 223-228
  مقدمه
  پسوریازیس یک بیماری التهابی شایع پوست است که در ان هم سیستم ایمنی ذاتی وهم سیستم ایمنی اکتسابی درگیر می شوند.از طرفی ویتامین د ، تعدیل کننده سیستم ایمنی می باشد که در پاره ای از بیماری های خودایمنی ارتباط ان دیده شده است. بنابراین رابطه سطح ویتامین د خون یا بیماری پسوریازیس موردبحث است که در این مطالعه هدف بررسی این ارتباط بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی مقایسه ای بوده که30 بیمارمبتلا به پسوریازیس ولگاریس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت به روش نمونه گیری مستمر Sequential وارد مطالعه شدند. برای گروه کنترل 30 نفراز افراد مراجعه کننده به درمانگاه پوست یا پرسنل بیمارستان با همسان سازی جنس، سن ورنگ پوست انتخاب شدند.شرط ورود کلیه افرادی بودندکه مکمل کلسیم یا درمان ویتامین د دریافت نکرده ، همچنین دارای بیماری زمینه ای مرتبط با کمبود ویتامین دنبودند. افراد از نظراطلاعات دموگرافیک وزمینه ای مورد پرسش واقع شده و سپس از کلیه افراد شرکت کننده یک نمونه خون وریدی گرفته ودر یک آزمایشگاه مرجع از نظر سطح ویتامین د، هورمون پاراتورمون، کلسیم وفسفرمورد آزمون قرار گرفت . جهت آنالیز و بررسی داده ها ازامار توصیفی و آزمون های آماری chi square استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین ویتامین د در گروه بیماران برابر ng/ mL 6/12± 8/25 و در گروه کنترل ng/ mL 9/8 ± 7/23 بود. از مجموع افراد تحت بررسی 24 نفر(40%) دچار کمبود ویتامین د، 20نفر (3/33%) دارای میزان ناکافی ویتامین دوفقط 7/26% دارای سطح ویتامین د قابل قبول بودنداما اختلافی از نظر این کمبود بین دوگروه دیده نشد بطوریکه این میزان در گروه بیمار 11نفر( 7/36 درصد )و در گروه کنترل نیز 13 نفر( 3/43 درصد) بود(05/0 < p). از نظر سایر فاکتورهای بیوشیمیائی خون نیز بین دوگروه اختلاف معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان دهنده بالابودن میزان کمبود ویتامین د هم در بیماران پسوریازیس وهم در افراد سالم بوده است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسوریازیس، ویتامین د، سیستم ایمنی
 • فاطمه خاکی خطیبی *، ندا محمودی صفحات 229-235
  مقدمه
  بیماری عروق کرونر [((CAD Coronary artery disease] در اثر آترواسکلروزیس به وجود می آید. مطالعات نشان می دهند فاکتورهای متعددی در ارتباط تنگاتنگ با ایجاد و پیشرفت CAD وجود دارند که شامل پراکسیداسیون لیپیدها، التهاب و هموستاز می باشند. مطالعه حاضر، بررسی سطوح سرمی LDL اکسیده ( OX-LDL ) و مالون دی آلدئید (MDA) در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و ارتباط این دو فاکتور با وسعت بیماری CAD انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای 180 نفر، 160 نفر گروه بیمار و 20 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بیماران بر اساس نتایج آنژیوگرافی به چهار دسته شامل40 نفر با آنژیوگرافی طبیعی و بدون گرفتگی رگ (NVD)، 40 نفر با گرفتگی یک رگ (1VD)، 40 نفر با گرفتگی دو رگ (2VD) و 40 نفر با گرفتگی سه رگ (3VD) تقسیم شدند. سطوح سرمی LDL اکسیده با روش الایزا (ELISA) و غلظت MDA با روش اسپکتروفتومتریک و بر اساس واکنش تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شده و داده ها با آزمونهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون t و تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شدند.
  یافته ها
  سطوح سرمی LDL اکسیده و مالون دی آلدئید در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد ، دارای افزایش معنی دار بود (05/0> p). سطح سرمی LDL اکسیده در گروه 2VD در مقایسه با گروه NVD و گروه شاهد و همچنین گروه 3VD بطور معنی داری از گروه 1VD بالاتر بود (05/0> p). سطح سرمی مالون دی آلدئید در گروه 2VD نسبت به گروه NVD و همچنین در گروه 3VD بطور معنی داری از گروه 1VD بالاتر بود (05/0> p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها اندازه گیری سطوح سرمی LDL اکسیده و مالون دی آلدئید می توانند مارکرهای مناسبی در ارزیابی CAD باشند. بطوریکه سطح سرمی این پارامتر ها در مبتلایان به بیماری عروق کرونر افزایش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشته و با وسعت بیماری نیز در ارتباط می باشند.
  کلیدواژگان: LDL اکسیده، مالون دی آلدئید، بیماری عروق کرونر
 • افشین روشن، حسن نایب زاده، محمد زیبایی *، حمیدرضا شکرانی، محمد جواد طراحی صفحات 236-241
  زمینه و هدف
  درمان بیماری هیداتیدوز در انسان، عمدتا جراحی به همراه استفاده از داروهای ترکیبی می باشد. در طول جراحی احتمال نشت مایع کیست هیداتیک که محتوی پروتواسکولکس های زنده بوده به بافت های مجاور و در نتیجه آن عود مجدد بیماری وجود دارد، از این رو یافتن یک پروتواسکولکس کش جدید با تاثیر بیشتر و عوارض کمتر را از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افدرا ماژور گیاهی است که در مناطق مختلف ایران رویده و از دیرباز جهت درمان برخی بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته و اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی آن به اثبات رسیده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات ضدپروتواسکولکسی رقت های مختلف عصاره آبی ساقه گیاه افدرا ماژور در زمان های مختلف در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد روش ها
  در این مطالعه کبد های آلوده به کیست هیداتید از کشتارگاه جمع آوری شد. درصد زنده بودن پروتواسکولکس ها توسط رنگ آمیزی حیاتی ائوزین 1/0 درصد بررسی شد. فعالیت پروتواسکولکس کشی عصاره آبی در رقت های 1/0 ، 01/0 و 001/0 میلی گرم در میلی لیتر در زمان های به ترتیب 10 ، 20 ، 30 و 60 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. سرم فیزیولوژی و آب نمک اشباع به عنوان کنترل منفی و مثبت مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین درصد کشندگی پروتواسکولکس مربوط به رقت 1/0 به میزان 58/13درصد (001/0P=) و همچنین کمترین میزان تاثیر کشندگی پروتواسکولکس مربوط به رقت 001/0 (47/2 درصد) مشاهده شد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  اثر پروتواسکولکس کشی عصاره آبی گیاه افدرا ماژور چشمگیر نبوده است. بنابراین این ماده نمی تواند به عنوان یک پروتواسکولکس کش قوی و مناسب در هنگام جراحی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس، کیست هیداتیک، افدرا ماژور
 • داوود مقدم نیا *، مختار مختاری، سعید خاتم ساز صفحات 242-248
  زمینه و هدف
  تیواستامید ترکیب شیمیایی می باشد که یک سم کبدی می باشدکه باعث ایجاد نکروز سنتری لوبولار می گردد. در مطالعه حاضر اثر حفاظتی عصاره آبی ریشه شیرین بیان بر تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر موردبررسی قرارگرفت.
  مواد و روش ها
  35 سر موش صحرایی نر به 5 گروه 7تایی تقسیم شدند. گروه کنترل: حیوانات این گروه تحت تاثیرهیچگونه استرسی ازجمله تزریق دهانی قرارنگرفتند. گروه شاهد: حیوانات این گروه150mg/kg تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی درپایان دوره 3ماهه آزمایش دریافت کردند. گروه تجربی1: حیوانات این گرو ه 100mg/kg عصاره آبی ریشه شیرین بیان روزانه بصورت دهانی طی 3ماه و150mg/kg تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی درپایان دوره 3ماهه آزمایش دریافت کردند. گروه تجربی2: حیوانات این گروه 200mg/kgعصاره آبی ریشه شیرین بیان روزانه بصورت دهانی طی 3ماه و150mg/kg تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی درپایان دوره 3ماهه آزمایش دریافت کردند. گروه تجربی3: حیوانات این گروه300mg/kg عصاره آبی ریشه شیرین بیان روزانه بصورت دهانی طی 3ماه و 150mg/kg تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی درپایان دوره 3ماهه آزمایش دریافت کردند. 48ساعت پس از آخرین تزریق حیوانات بوسیله اتر بی هوش شدند واز همه آنها خونگیری به عمل آمدو برای اندازه گیری سطوح سرمی آلبومین،بیلی روبین و پروتئین توتال تست شدند. داده ها بر اساس برنامهSPSS18و آزمون آماری (Tukey-HSD)تجزیه وتحلیل گردید. نتایج بصورت میانگین وانحراف معیار ارایه گردید و مقادیر p<0. 05معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  . میانگین وزن بدن در تمام گروه های تجربی دریافت کننده عصاره آبی شیرین بیان وتیواستامید نسبت به گروه دریافت کننده تیواستامید تغییر معنی داری نشان نداد . میانگین غلظت بیلی روبین درتمام گروه های تجربی دریافت کننده عصاره آبی شیرین بیان وتیواستامید نسبت به گروه دریافت کننده تیواستامید تغییر معنی دارنشان نداد. میانگین غلظت آلبومین سرم درتمام گروه های تجربی دریافت کننده عصاره آبی شیرین بیان وتیواستامید نسبت به گروه دریافت کننده تیواستامیدکاهش معنی داری نشان داد. میانگین غلظت پروتئین توتال در تمام گروه های تجربی دریافت کننده عصاره آبی شیرین بیان وتیواستامید نسبت به گروه دریافت کننده تیواستامید تغییر معنی داری نشان نداد ( p<0. 05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه اثر حفاظتی عصاره آبی ریشه شیرین بیان بر تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر نشان داد.
  کلیدواژگان: ریشه شیرین بیان، تیواستامید، فاکتورهای بیوشیمیایی، موش صحرایی نر
 • زهره سهرابی، مرجان صفری نژادفرد، مصطفی قربانی، توران بهرامی باباحیدری، لیلی صالحی * صفحات 249-258
  زمینه و هدف
  شبکه های اجتماعی نقش مهمی را در برنامه های آموزشی ایفا می کنند این مطالعه با هدف اعتبارسنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق شبکه های اجتماعی انجام گرفت.
  مواد ورو ش ها: این مطالعه روان سنجی مشتمل بر119 نمونه از دانشکده های پزشکی سراسر کشور بود. ابزار اولیه 8 سئوالی با مقیاس لیکرت از مطالعات قبلی اقتباس شد. روند اعتبار سنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص انجام گرفت. روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. پایایی درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون بازآزمون پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرارگرفت.
  یافته ها
  در مقیاس اولیه 8 سئوالی بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص محتوی بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0 حفظ شد.
  براساس تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 8 سئوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، سه عامل ارتباطات در یادگیری، یادگیری بازتابی، یادگیری تعاملی استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش بینی 69.416% از تغییرات کل مقیاس بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش از طریق شبکه های اجتماعی است. این نتایج می تواند جهت سنجش نگرش دانشجویان در این زمینه در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، روان سنجی، شبکه های اجتماعی
 • مونس اسدی شوکی، لیلی صالحی * صفحات 259-266
  زمینه و هدف
  فعالیت فیزیکی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر سلامت انسان است. سالمندان در بسیاری از بیماری ها و اختلالات جزء گروه های آسیب پذیر هستند، به کمک فعالیتفیزیکی می توان از بسیاری از این بیماری ها پیشگیری نمود. هدف از این مطالعه تعیین سطحفعالیتفیزیکیسالمندانشهرکرج وارتباطآنبابعضیازعواملزمینهای بوده است.
  روش کار
  این مطالعه به شکل مقطعی، در 6 ماهه نخست سال 1393 و در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج انجام شد. جمعیت مورد مطالعه 286 نفر از افراد بالای 60 سال مراجعه کننده به این مراکز بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کوتاه فعالیت فیزیکی (IPAQ) استفاده گردید. آنالیزداده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد 5/6 ± 37/67 سال بود. بیشتر آنها (4/52 درصد) سالمندان زن و اکثرا (2/54 درصد) در خانواده های 6-4 نفره قرار داشتند. در خصوص سطح فعالیت فیزیکی5/50 درصد در سطح پایین، 1/43 درصد متوسط و 4/6 درصد هم در سطح بالاقرار داشتند. بین جنسیت و شغل با سطح فعالیت فیزیکی افراد رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه به نظر می رسد برای تشویق و رفع موانع انجام فعالیت فیزیکی در سالمندان، باید برنامه های اساسی در سطح کلان مدیریتی انجام شود. بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات و مداخلات بیشتری در خصوص موانع انجام فعالیت جسمانی در جمعیت سالمندان شهر کرج انجام شود.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، ورزش، رفتار بهداشتی، سالمند
|
 • A.R. Shams *, S. Ebrahimi, A. Shamusi, Sh. Pahlevan Pages 209-217
  Background
  Prostate cancer is the second most common cancer in America which causing great harm and waste cost. Furthermore almost more prostate cancer treatments are ineffective. Purpose of this study was to evaluate the effects of therapy and the rate of increase of the absorbed dose of gamma radiation with silver nano particles in treatment of prostate cancer.
  Materials And Methods
  DU145 cell line originating from Human prostate cancer was purchased from Pasteur Institute. After thawing of defreezed samples, cells were incubated with DMEM medium and 15% FBS Confluency FBS serum was added. For preventing contamination amphotericin B in 25 μM/ml was added. Cells were incubated over a period of 3 to 5 days to reach a good Confluency Then cells divided into 4 groups . Tentatively assigned to the control group, the second experimental group treated with gamma irradiation at a doses of 2, 6 and 10 Gy, the third group treated with 53 μg/ml ã g/mlµ 53 silver nano particles. The fourth group includes simultaneous treatment with gamma doses and silver nano particle.Çä˜æÈå æ Cell groups studied by staining with trypan blue as well as by MTT assay (ELISA) reader.
  Results
  The results showed the use of gamma rays and silver nano particles caused a significant reduction in the number of cancer cells in the treated groups compared to the other treatment groups and a control group. Using of silver nano particles as a radio sensitizer and radiation therapy in prostate cancer cell lines DU145 resulted in the increase of the gamma-ray photon energies of 6 and 10 Gy.
  Discussion
  The gamma photon radiation to the tumor cells were incubated nano particle probability Photoelectric process as a process when handling the extremely high energy gamma photons hitting the silver nano particles to cancer cells, photoelectron and Auger electrons (Auger Electrons ) and secondary electrons produced by secondary particles can be. It will not be very effective, leading to failures in the field of DNA damage and cell death.
  Keywords: Prostate cancer, Gamma, ray, Nano Silver, DU145, Cell Culture
 • S. Jahangiri*, M. Tadayonfar, A. R. Rahmani, M.H. Rakhshani Pages 218-222
  Background
  Bloating, is a common complication in patients with stroke; that increased intracranial pressure due to cerebral hypoxia in these patients. Most drugs have adverse effects to relieve flatulence.So this study aimed to investigate the effect of synbiotic supplement on stroke patients; was performed.
  Methods
  The study, on 65 stroke patients; was done. They were randomly divided into two groups: control (n = 32) and intervention (n = 33) and the size of their abdominal circumference were measured before the study. The intervention group, in addition to routine treatment, for a week, every 12 hours, recived fermented prbiotic supplement Zhari Takhmir and the control group was given only a laxative( MOM = 15cc) prescribed by a doctor. In the end, abdominal circumference in all patients were evaluated again. Data using analysis of covariance model, were analyzed .
  Results
  After a week, abdominal circumference measurements in two groups showed that; in the intervention group on average waist size of 6.1 inches had reduced compared to baseline( p=0.028). But the changes were not significant in the control group.
  Conclusion
  The study showed that a probiotic supplementation reduces abdominal circumference and distention in patients with stroke; Therefore, probiotics can be used as a non-drug therapy in the treatment of these patients.
  Keywords: Probiotics, Bloating, Stroke, ICU
 • A. Darjani, Z. Mehdi, Zadeh, N. Alizadeh, H. Eftekhari, R. Rafeiei, K. Gharaei, Nezhad, S.S. Shafaei Tonekaboni, Z. Mohtasham Amiri * Pages 223-228
  Introduction
  Psoriasis is a common inflammatory skin disorder with humeral and cellular immune system involvement. On the other hands¡ Vitamin D has important immunomodulatory effects and its relations with many autoimmune diseases were shown. The relation between Serum Vit D Level and Psoriasis disease remained controversial issue that this study was done to show this relationship.
  Methods and Materials: In this comparative cross sectional study¡ 30 psoriatic patients who attended to Razi dermatology clinic in Rasht¡ by sequential sampling underwent study as case group. 30 healthy people from hospital at the same age¡ gender and skin-colored also were selected as control group. Inclusion criteria were patients and people without Ca or Vit D supplements usage or underground diseases in relation to hypovitaminosis D. Demographical data were gathered by interviewing and then blood samples from all participants were sent for analysis of serum Ca¡ P¡ Vit D and parathormone level. Data analysis was done by SPSS ver. 18 using T-test and Chi 2 test.
  Result
  Mean and SD serum level of Vit D in case and control groups were 25.8± 12.6 ng/ mL and 23.7± 8.9 ng/ mL¡ respectively (ρ>0.05). Out of all¡ 24 participants (40%) suffered from Vit D Deficiency and 20 people (33.3%) from Vit D insufficiency ¡ only 26.7% study subjects had acceptable serum Vit D level. There were not any significant difference between Vit D deficiency rates and other measured biochemical indices in two groups (36.7% vs. 43.3%).
  Conclusion
  This study showed high level of Vit D deficiency in both psoriatic and normal people that must be notice.
  Keywords: Psoriasis, Vit D, Immune System
 • F. Khaki Khatibi *, N. Mahmoodi Pages 229-235
  Background
  Atherosclerosis is the main reason of Coronary Artery Disease (CAD). The studies show that several factors are interconnected with the development and progression of CAD including lipid peroxidation, inflammation and homeostasis. The aim of this study was to evaluate the serum level of Oxidized LDL (OX-LDL) and Malondialdehyde (MDA) and their association with the extent of Coronary Artery Disease.
  Methods
  In this cross-sectional study serum OX-LDL and MDA levels were determined in 160 patients with Coronary Artery Disease comprised of 40 subjects with no vessel disease, 40 subjects with single vessel disease, 40 subjects with double vessel disease, and 40 subjects with triple vessel disease matched control healthy 20 subjects. Serum levels of OX-LDL determined used to (ELISA) procedure. Serum level of MDA was measured by photometric method based on reaction with Thiobarbituric Acid (TBA).
  Data were analyzed using Spearman correlation coefficients, Student's t test or ANOVA.
  Result
  Oxidized LDL and Malondialdehyde serum levels in patient groups were significantly higher than control groups (p
  Conclusion
  Elevated serum levels of OX-LDL and MDA indicate potential role in atherogenesis leading to CAD. There for our findings suggest that determination of serum OX-LDL and MDA levels can be useful as diagnostic and monitoring markers in patients with CAD and its extent.
  Keywords: Oxidized LDL, Malondialdehyde, Coronary Artery Disease
 • A. Roshan, H. Nayebzadeh, M. Zibaei*, H.R. Shokrani, M.J. Tarahi Pages 236-241
  Background
  Treatment of hydatidosis in humans, mainly surgery with the use of drugs is combined. During surgery, the risk of fluid leakage hydatid cyst that was content to adjacent tissues, resulting in recurrence of the disease. Ephedra is a plant that grows in various regions of Iran and used to treat as antibacterial and antifungal in certain diseases. The aim of this study was to in vitro evaluate the effects of different concentrations of aqueous extract of Ephedra major at different times.
  Materials And Methods
  Infected liver to hydatid cysts were collected from slaughterhouses. Protoscoleces viability was assessed by staining Eosin 1.0 percent. Protoscoleces activities of aqueous extract 1/0, 01/0, 001/0 mg/ml at 10, 20, 30 and 60 minutes were analyzed. Saline and saturated brine were used as positive and negative controls.
  Results
  The highest percentage of household protoscoleces dilution of 0.1 (13.58%) was observed (P= 0.001). Protoscoleces lowest scolicidal effect rate was found in the dilution 0.001 (2.47%)
  Conclusions
  The effect of aqueous extract of Ephedra major plumbing protoscoleces not significant. Therefore, it cannot be used as a cache protoscoleces strong and appropriate.
  Keywords: Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, Ephedra major
 • D. Moghadamnia*, M. Mokhtari, S. Khatamsaz Pages 242-248
  Background
  Thioacetamide is a liver toxin that causes centrilobular necrosis. In this study, the protective effect of aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root against liver-related biochemical factors changes induced by thioacetamide in male rats was investigated.
  Materials And Methods
  35 male rats were divided into 5 groups of 7 : control group; sham group: receiving a single dose of 150mg/kg thioacetamide intraperitoneally; experimental groups 1 and 2 and 3: they received the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root at the doses of 100,200,300mg/kg daily orally during 3 months respectively and then a single dose of thioacetamide at 150 mg/kg as intraperitoneal injection . The serum levels of albumin, bilirubin and total protein were measured.
  Results
  The mean of body weight in all experimental groups receiving aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root and thioacetamide did not show significant changes compared to the group receiving thioacetamide. The mean levels of serum bilirubin in all experimental groups receiving aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root and thioacetamide did not show significant changes compared to the group receiving thioacetamide. The mean of serum albumin concentration in all experimental groups receiving aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root and thioacetamide decreased significantly compared to the group receiving thioacetamide. The mean of serum total protein concentration in experimental groups receiving aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root and thioacetamide did not show significant changes compared to the group receiving thioacetamide( p
  Conclusion
  The results of this study showed that the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root had protective effects against liver-related biochemical factors changes induced by thioacetamide in male rats.
  Keywords: Glycyrrhiza Glabra Root, Thioacetamide, Biochemical Factors, Male Rats
 • Z. Sohrabi, M. Safarinezhad Fard, M. Qorbani, T. Bahrami Baba Heydari, L. Salehi * Pages 249-258
  Background and
  Purpose
  Social media has important role in educational programs. This study aimed to psychometric of the attitudes towards social media learning scale.
  Methods
  This psychometric study included 119 participants from medical schools around Iran. The initial instrument was adopted from previous studies and had eight questions based on the Likert scale. The instrument verification procedure included examining the impact factor, the content validity index (CVI) and the content validity ratio (CVR) based on the judgment of 10 experts. Its internal validity was examined by an exploratory factor analysis. The internal reliability of the scale was determined by the Cronbach’s Alpha coefficient and the external consistency was assessed by using the test-retest method.
  Results
  In the initial scale, all of the 8 items were kept with an impact item index of over 1/5, the CVR over 0.62, and CVI of over 0.7. Based on exploratory factor analysis, all of the 8 items were maintained in the scale. Considering a minimum eigenvalue of 1 for each factor, the following three factors: communications in learning, reflective learning, and interactive learning were extracted. This instrument was capable of predicting 69.416% of the changes of the whole scale.
  Conclusion
  The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of the instrument for measuring attitudes toward learning via social media. The results of study can assess students’ attitudes in this regard in universities and other educational institutes.
  Keywords: Validity, Reliability, Psychometric, Social Media
 • M. Asadi Shavaki, L. Salehi * Pages 259-266
  Backgrounds and
  Objective
  Physical activity is one of the important and effective factors associated with the human health. The elderly are among the most vulnerable groups in many diseases and disorders that exercise can prevent of many of these diseases. The aims of this study is to determine the level of physical activity among elderly of Karaj city and its relationship with some the demographic factors.
  Materials And Method
  This cross-sectional study was conducted in the first half of 2014 and in health centers of Karaj city, Iran. The study population were people older than 60 years (n=286) who referred to these centers. A short physical activity questionnaire (IPAQ) was used to collect data. Data were analyzed by SPSS and the descriptive and analytical tests.
  Results
  The age mean of elderly was 67/37 ± 6/5 years. The majority of them (52/4%) were woman & (54/2 %) were in families with 4-6 members. About physical activity level in participant finding show that 50/5% were in low level, 43/1% intermediate and 6/4% were in high level. A significant relationship was between gender & job in elderly with level of physical activity (P
  Conclusion
  According to the results it seems that for encourage and remove the barriers of doing physical activity in elderly, basic plans must be done at the macro level of management. So it is suggested that more researches and interventions about barriers of doing physical activity be done in elderly of Karaj city.
  Keywords: Physical activity, Exercise, Health Behavior, Elderly