فهرست مطالب

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - سال سی و دوم شماره 5 (آذر و دی 1395)
 • سال سی و دوم شماره 5 (آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی فلاحی، عباس حسنی*، فاطمه سفیدکن صفحات 743-757
  روی یک عنصر ریزمغذی ضروری است که نقش های حیاتی زیادی در گیاهان دارد. در سال های اخیر نانو کودهای روی به دلیل جذب بیشتر آنها توسط گیاه که ناشی از اندازه کوچک و نفوذ بسیار بالای آنها از طریق غشاهای سلولی است مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. به منظور مطالعه اثر کاربرد برگی کودهای مختلف حاوی روی بر عملکرد و ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)، یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه منبع مختلف روی (سولفات روی، کلات روی و نانوکود کلات روی) در چهار مقدار (صفر، 1، 2 و 3 گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد برگی روی تاثیر معنی داری بر صفات مورد اندازه گیری داشته است. به طوری که با کاربرد روی عملکرد پیکر رویشی تر و خشک، محتوای روی و فنول برگ ها و درصد و عملکرد اسانس افزایش یافت و از این نظر کاربرد برگی نانوکود کلات روی موثرتر از دو کود دیگر روی بود. کمترین و بیشترین مقادیر صفات اندازه گیری شده به ترتیب در غلظت های صفر و سه گرم در لیتر مشاهده شد. براساس نتایج تجزیه اسانس به وسیله دستگاه های گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی، 20 ترکیب در اسانس ریحان شناسایی گردید. لینالول و اوژنول اجزاء اصلی اسانس بودند که تحت تاثیر کاربرد روی تغییرات ناچیزی را نشان دادند. در مجموع یافته های این تحقیق نشان داد که تاثیر کاربرد نانوکود کلات روی (به ویژه در مقدار 3 گرم در لیتر) در افزایش عملکرد و مواد موثره گیاه ریحان، موثرتر از کودهای سولفات و کلات روی بود.
  کلیدواژگان: ریحان (Ocimum basilicum L.)، نانوکود، روی، اسانس، فنول
 • مهدی موحدی، ولی الله قاسمی عمران*، سپیده ترابی صفحات 758-769
  این تحقیق به منظور بررسی امکان ریزازدیادی، تعیین بهترین محیط کشت و ترکیب تنظیم کننده های رشد گیاهی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه ای انجام شد. بذرها بعد از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت پایه MS کشت شدند. پس از یک ماه ریزنمونه های برگ و هیپوکوتیل از گیاهچه های رشدیافته در محیط in vitro در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد گیاهی NAA (5/0، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) به تنهایی یا در ترکیب با 5/0 میلی گرم در لیتر BA و تنظیم کننده رشد گیاهی 2،4-D (1/0، 2/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) به تنهایی یا در ترکیب با 5/0 میلی گرم در لیتر BA کشت گردیدند. واکنش ریزنمونه ها تقریبا در بیشتر محیط های کشت مورد استفاده، تولید کالوس بوده است. هیچگونه باززایی مستقیم در ریزنمونه ها مشاهده نشده و تنها در غلظت 1/0 میلی گرم در لیتر 2،4-D به همراه 5/0 میلی گرم BA در ریزنمونه هیپوکوتیل باززایی غیرمستقیم دیده شده است. بیشترین حجم کالوس تولید شده در کل ریزنمونه ها، در غلظت 1/0 میلی گرم در لیتر 2،4-D به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر BA در ریزنمونه برگ بدست آمد. ریشه زایی در کالوس بعضی از ریزنمونه ها در سطوح مختلف تیمارها مشاهده شد. بیشترین وزن تر کالوس تولید شده مربوط به بافت برگ در تیمار 1 میلی گرم در لیتر 2،4-D به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر BA بوده است. ریزنمونه ها به راحتی کالوس زایی و ریشه زایی کرده و نسبت به باززایی واکنش خوبی نشان ندادند.
  کلیدواژگان: شاهدانه (Cannabis sativa L.)، ریزازدیادی، کالوس، ریزنمونه، تنظیم کننده های رشد
 • مراد محمدی، ناصر مجنون حسینی*، محمد دشتکی صفحات 770-783
  به منظور بررسی تاثیر نانو اکسید آهن و سولفات روی بر صفات رنگیزه ای و عناصر مختلف برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل کود آهن (نانو اکسید آهن) و کود روی (سولفات روی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال 1392 اجرا شد. کود آهن در 4 سطح (شامل 0، 25/0، 50/0 و 75/0 گرم بر لیتر آب) و کود روی 3 سطح (شامل 0، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی) در نظر گرفته شدند و به صورت برگ پاشی بکار رفتند. صفات رنگیزه ای مانند غلظت آنتوسیانین، فلاونوئید (در طول موج 270 نانومتر)، غلظت کلروفیل کل و عناصر (کلسیم، منیزیم، آهن، روی و فسفر) در برگ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح کودهای روی و آهن بر صفات فلاونوئید و کلروفیل کل تاثیر معنی داری داشتند، اما بر میزان آنتوسیانین تاثیر معنی داری مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل نانو اکسید آهن و سولفات روی بر تمام صفات مورد بررسی بجز آنتوسیانین در سطح 5% معنی دار بودند. بیشترین میزان آهن (57/1363 میلی گرم بر کیلوگرم) در برگ نعناع وقتی حاصل شد که از تیمار 75/0 گرم در لیتر آهن استفاده شد و کمترین میزان آن (78/1073 میلی گرم بر کیلوگرم) در محلول پاشی با غلظت 25/0 گرم در لیتر آهن بدست آمد. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که اثر کاربرد کود سولفات روی (میزان 25 کیلوگرم در هکتار) و کود نانو آهن (سطح 75/0 گرم در لیتر) سبب افزایش آهن برگ و متعاقب آن افزایش کلروفیل برگ شد که از طریق محلول پاشی می تواند بهینه سازی شود.
  کلیدواژگان: آهن برگ، نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، محلول پاشی، صفات رنگیزه ای
 • پروین محمدی، راضیه پوراحمد* صفحات 784-794
  باکتری های گرم منفی مقاوم چند دارویی، عفونت های واقعا غیرقابل درمان را سبب می شوند. پمپ های انتشار به خارج نقش کلیدی در ایجاد مقاومت دارویی در باکتری ها دارند. AcrAB-TolC شناخته شده ترین پمپ انتشار به خارج است که اهمیتی برجسته در ایجاد فنوتیپ مقاوم چند دارویی در باکتری E. coli دارد. مهار این پمپ راهکاری برای مقابله با مقاومت دارویی است. هدف این پژوهش بررسی اثر عصاره گیاه تلخ بیان (Sophora alopecuroides L.) بر مهار پمپ AcrAB-TolC در موتان های E. coli بوده است. عصاره حاوی آلکالوئیدهای تام برای سنجش حداقل غلظت مهاری (MIC) به صورت تنها و ترکیب با سیپروفلوکساسین استفاده شد. موتان های مقاوم با غلظت کمتر از MIC عصاره، در دوره های زمانی مختلف پیش تیمار شده و بعد MIC سیپروفلوکساسین تعیین شد. بیان ژن acrA در موتان های تیمار شده و نشده با عصاره در حضور و عدم حضور سیپروفلوکساسین با تکنیک PCR زمان واقعی سنجش شد. نتایج نشان داد که عصاره به تنهایی اثر ضدباکتریایی دارد و در غلظتی کمتر از MIC، در ترکیب با سیپروفلوکساسین، دارای اثر سینرژیستی است. همچنین در پیش تیمار 36 ساعته موجب کاهش MIC سیپروفلوکساسین شد. نتایج PCR زمان واقعی نشان داد که پیش تیمار با عصاره منجر به کاهش بیان ژن acrA شد. در نتیجه، عصاره گیاه در موتان های E. coli مقاوم چند دارویی، احتمالا همانند یک مهارکننده پمپ عمل می کند. بنابراین جداسازی بهتر آلکالوئیدهای گیاه و بررسی اثرات آنها می تواند راهکاری را برای ساخت داروی جدید فراهم کند.
  کلیدواژگان: داروی گیاهی، مقاومت چند دارویی، پمپ AcrAB، TolC، مهارکننده پمپ انتشار به خارج، گیاه تلخ بیان (Sophora alopecuroides L.)
 • کریم چعب، شعبان رحیمی *، پژواک خاکی صفحات 795-806
  این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. گروه های آزمایشی شامل: گروه اول کنترل منفی (غیرآلوده)، گروه دوم کنترل مثبت (آلوده)، گروه های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب شامل عصاره های گیاهی آویشن، سیر و بومادران (هر یک به میزان 1/0% در طول دوره)، گروه ششم اسید آلی (Selko-pH به میزان 1/0%، در دو هفته اول به صورت 24 ساعت و در ادامه دوره 8-7 ساعت در روز) در آب آشامیدنی و گروه هفتم آنتی بیوتیک (اکسی تتراسایکلین به میزان 100 گرم در تن) بودند. در روز 21 تمام گروه ها بجز کنترل منفی با باکتری کمپیلو باکتر ژژونی چالش (1 میلی لیتر) داده شدند. نتایج در 42 روزگی نشان داد که بالاترین عیار آنتی بادی علیه گلبول های قرمز خون گوسفند مربوط به تیمار اسید آلی بود که نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). البته تیمارها بر روی ترکیب های بیوشیمیایی خون تاثیر معنی داری گذاشتند (P<0.05)، به طوری که تیمار آویشن باعث کاهش کلسترول سرم و تیمار سیر نیز کمترین میزان تری گلیسرید را نشان داد که از لحاظ آماری با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشتند (P<0.05). تیمارها تاثیر معنی داری بر مورفولوژی روده داشتند، به طوری که بالاترین ارتفاع پرز و بیشترین عمق کریپت ها به ترتیب در تیمارهای سیر و آویشن مشاهده شد که از لحاظ آماری با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). همچنین تیمارها بر موضعی شدن باکتری کمپیلو باکتر ژژونی تاثیر معنی داری داشتند (P<0.05)، به طوری که کمترین جمعیت کلونی این باکتری در تیمار آنتی بیوتیک مشاهده شد و تیمار بومادران نیز باکتری را نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری کاهش داد.
  کلیدواژگان: چالش، آویشن، بومادران، سیر، مورفولوژی روده، جوجه گوشتی
 • پرگل رضی پور *، احمد گلچین، مریم داغستانی صفحات 807-823
  کودهای بیولوژیک ازجمله نهاده های طبیعی هستند که می توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی در کشاورزی پایدار بکار برده شوند. به منظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر برخی شاخص های رشد و عملکردگیاه داروییبادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در مزرعه ای در شهریار کرج در سال زراعی 92-91 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سطوح مختلف کود گاوی (صفر، 5، 10، 20 و 40 تن در هکتار) و سطوح کود میکروبی نیتروکسین (بدون تلقیح، تلقیح گیاه، تلقیح گیاه و خاک) بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مصرف کود گاوی سبب افزایش معنی دار کلیه صفات مورد اندازه گیری شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی و برگ در بوته، سطح برگ، عملکرد و درصد اسانس، شاخص کلروفیل برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه شد. بیشترین مقدار کلیه صفات مورد اندازه گیری به استثنای وزن تر و خشک ریشه از سطح مصرف 20 تن در هکتار کود گاوی و کمترین مقدار کلیه آنها از عدم مصرف کود گاوی بدست آمد. همچنین تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین نیز سبب افزایش معنی دار کلیه صفات مذکور شد و بیشترین مقدار آنها از تلقیح خاک و گیاه با این کود بدست آمد.
  کلیدواژگان: کود آلی، کود بیولوژیک، اسانس، شاخص کلروفیل برگ، بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)
 • سیامک ذیشان، رسول اصغری زکریا*، ناصر زارع صفحات 824-832
  سیاه دانه (Nigella sativa L.) گیاهی یک ساله از خانواده آلاله است که دانه آن حاوی پروتئین، آلکالوئیدها، کینون ها، ساپونین و اسانس فرار بوده و علیه برخی از باکتری ها و درمان بسیاری از بیماری ها بکار می رود. در این تحقیق القاء پلی پلوئیدی در گیاه سیاه دانه از طریق تیمار بذر با غلظت های 0، 025/0، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد کلشی سین در مدت زمان 8، 24 و 48 ساعت در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شد. تعیین درصد گیاهان تتراپلوئید از طریق بررسی صفات مورفولوژیکی و مشاهدات کروموزومی انجام شد. تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد که اثر غلظت کلشی سین، مدت زمان تیمار و اثر متقابل آنها بر زنده مانی گیاهان و درصد القاء تتراپلوئیدی معنی دار است. با افزایش غلظت کلشی سین و مدت زمان تیمار، درصد جوانه زنی بذرها و زنده مانی گیاهان حاصل به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. کمترین تعداد گیاهان زنده مانده در غلظت 2/0% کلشی سین با زمان تیمار 24 و 48 ساعت مشاهده شد. بیشترین درصد گیاهان تتراپلوئید القاء شده (9/9%) در غلظت 05/0% کلشی سین با مدت زمان تیمار 48 ساعت بدست آمد که تفاوت معنی داری با غلظت های 1/0% و 2/0% آن با همین زمان تیمار نداشت. البته گیاهان حاصل از تیمار با کلشی سین، ارتفاع بوته، فواصل میانگره، طول و عرض کپسول بیشتری نسبت به گیاهان دیپلوئید داشتند. علاوه بر این، آنها دارای روزنه های بزرگتر با تعداد کمتر در مقایسه با گیاهان دیپلوئید بودند.
  کلیدواژگان: اتوپلی پلوئیدی، کلشی سین، سیاه دانه (Nigella sativa L.)، القاء پلی پلوئیدی
 • محمد علی دری *، غلامرضا ناصری صفحات 833-843
  به منظور تعیین اثر تراکم بوته بر عملکرد و موسیلاژ دانه گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)، آزمایشی در دو شرایط دیم، در دو ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه (کم باران) و چالکی گرگان (پرباران) انجام شد. این مطالعه در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا و به صورت تجزیه مرکب در مکان، تجزیه واریانس شد. کرت های آزمایشی با تراکم های 100، 200 و 400 بوته در مترمربع و با فاصله بین ردیف 20 سانتی متر کاشته شدند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر تراکم بوته بر طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، درصد موسیلاژ و شاخص برداشت معنی دار نبود، در حالی که تعداد سنبله، عملکرد دانه و موسیلاژ در سطح 1% معنی دار شدند. تحت تاثیر مکان نیز تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد دانه و موسیلاژ در هکتار در سطح 1% و شاخص برداشت در سطح 5% معنی دار شدند. اثر متقابل تراکم بوته و مکان بر عملکرد دانه و موسیلاژ در هکتار در سطح 1% معنی دار شد و سایر صفات اختلاف معنی داری نداشتند. عملکرد دانه و عملکرد موسیلاژ با افزایش تراکم از 100 بوته به 400 بوته در مترمربع در چالکی گرگان به ترتیب 3/2 و 9/2 برابر و در مراوه تپه به ترتیب 94/1 و 86/1 برابر افزایش یافتند. نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد دانه و موسیلاژ در هکتار در چالکی گرگان به ترتیب 71/1 و 69/1 برابر آن در مراوه تپه می باشد. براساس نتایج، همه صفات اندازه گیری شده در تراکم 400 بوته در مترمربع در چالکی گرگان، نسبت به تراکم های دیگر، در هر دو مکان برتری داشتند.
  کلیدواژگان: گلستان، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)، باران، سنبله
 • حسن رامشینی*، نیره کوثری، اعظم السادات مقدسی صفحات 844-856
  تجمعات آمیلوئیدی از ویژگی های تعداد زیادی از بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی ازجمله آلزایمر است. بنابراین مهار این تجمعات یک راهکار جذاب برای درمان این بیماری است. به طوری که با وجود تحقیقات گسترده ای که انجام شده است، یک روش درمانی موثر که به طور مستقیم باعث مهار این تجمعات گردد تاکنون کشف نشده است. یکی از روش های درمانی مهم برای جلوگیری از بروز این بیماری ها استفاده از گیاهان دارویی (غنی از ترکیب های آروماتیک) می باشد. در این مطالعه فعالیت مهاری عصاره برگ گیاه مرزه (Satureia hortensis L.) روی روند فیبریلاسیون لیزوزیم سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفته است. لیزوزیم با غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر در بافر گلایسین 50 میلی مولار با 5/2pH= تهیه و در دمای 57 درجه به طوری که مدام هم زده می شود تبدیل به فیبر شد. برای اثبات تشکیل فیبرها از تکنیک های مختلفی ازجمله سنجش تیوفلاوین T، فلورسانس خارجی و عکس میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و با نرم افزار SPSS.16 انجام گردید.در غیاب عصاره مرزهبعد از 48 ساعت انکوباسیون فیبرهای بالغ آمیلوئیدی ظاهر شد. در حضور عصاره در دامنه غلظت 1-25/0 میلی گرم بر میلی لیتر تشکیل فیبرهای آمیلوئیدی مهار شد. اثر مهاری وابسته به غلظت بود و بهترین غلظت موثر 1 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد. عصاره روی تمام مراحل تشکیل فیبر شامل فازهای تاخیر، رشد و تعادل تاثیر می گذارد. مطالعه سمیت سلولی به روش MTT در حضور عصاره در مقایسه با عدم حضور آن نشان داد که سمیت آنها به طور معنی داری (05/0>P) کاهش می یابد. با توجه به نقش مهاری عصاره روی سمیت سلولی و اثر آن روی تمامی مراحل مختلف تشکیل فیبر می توان از آن در آینده به عنوان یک مهارکننده احتمالی برای درمان این نوع از بیماری ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تجمعات آمیلوئیدی، عصاره مرزه (Satureia hortensis L.)، لیزوزیم سفیده تخم مرغ، سمیت سلولی
 • فاطمه قبادی، مجید قربانی جاوید *، علی سروش زاده صفحات 857-867
  به منظور ارزیابی میزان عملکرد گل و کلاله و همچنین صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر تاریخ های کشت و اندازه بنه، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران واقع در منطقه پاکدشت در دشت خشک ورامین در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارهای تاریخ کشت، 20 خرداد، 16 شهریور، 5 مهر و 20 مهر و دو وزن بنه مادری، 14-10 گرم و 9-5 گرم، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان عملکرد گل و کلاله در بنه های بزرگ کشت شده در تاریخ 20 خرداد حدود 50% بیشتر از سایر تاریخ های کشت و بعد از این تاریخ، عملکرد در تاریخ کاشت 5 مهر حدود 25% بیش از سایر تاریخ ها بود. اما این اختلاف نسبت به تاریخ کشت 16 شهریور معنی دار نبود. در تاریخ کشت 20 مهرماه نسبت به سایر تاریخ های کشت کمترین عملکرد گل و کلاله حاصل شد، به طوری که این صفات در بنه های سنگین نسبت به بنه های سبک در تمام تاریخ های کشت بیشتر بود. در تاریخ کشت 20 خرداد طول گل و تعداد جوانه سبز شده بیشتر از بقیه بود. همچنین تاریخ های کشت 20 خرداد و 16 شهریور دارای بیشترین وزن خشک کل برگ، بیشترین طول برگ ها در جوانه اصلی و فرعی بودند که در تولید بنه های دختری در سال بعد می تواند موثر باشد. نتایج نشان داد که تمام صفات رویشی در بنه های درشت بیشتر از ریز بود. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که کشت بنه درشت 14-10 گرمی در تاریخ20 خرداد می تواند باعث بهبود عملکرد و صفات رویشی زعفران در دشت ورامین گردد.
  کلیدواژگان: اندازه بنه، تاریخ کشت، زعفران (Crocus sativus L.)، صفات رویشی، عملکرد
 • نگین کارگر، فروغ مرتضایی نژاد* صفحات 868-879
  در این پژوهش اثر سطوح مختلف کود شیمیایی و ورمی کمپوست بر شاخص های عملکرد و نیز مقدار ماده موثره کاهنده قند خون (تریگونلین) در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) برای مصارف خانگی و دارویی بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و پنج تکرار در مقایسه با گروه شاهد، به صورت گلدانی و در فضای آزاد اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی NPK در سه سطح 5، 10 و 15 گرم و کود ورمی کمپوست به نسبت حجمی 10، 20 و 30 درصد و گلدان های شاهد از خاک باغچه بدون هیچ تیماری بودند. شاخص های ارتفاع گیاه، تعداد برگ، طول برگ، وزن خشک و وزن تر اندام هوایی و مقدار تریگونلین برگ مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش سطوح ورمی کمپوست و کود شیمیایی تاثیر افزایشی در مورد صفات رویشی و ماده تریگونلین دارند. نتایج نشان داد که غلظت تریگونلین در تیمار ورمی کمپوست 30% (8/2698 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک)، وزن خشک اندام هوایی در تیمار 15 گرم کود شیمیایی (46/5 گرم)، وزن تر اندام هوایی در تیمار 15 گرم کود شیمیایی (85/196 گرم) و ورمی کمپوست 30% (65/193 گرم) و طول برگ در تیمار 15 گرم کود شیمیایی (55/1 سانتی متر) و ورمی کمپوست 30% (52/1 سانتی متر) بیشتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی تیمار 15 گرم کود شیمیایی و 30% حجمی ورمی کمپوست بهترین تیمارها از نظر افزایش غلظت تریگونلین و فاکتورهای رشد رویشی بودند. از این رو با توجه به مضرات کودهای شیمیایی و با رویکرد کشاورزی پایدار استفاده از ورمی کمپوست در کشت متابولیک گیاه شنبلیله توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کشت ارگانیک، آلکالوئیدهای نیتروژن دار، عملکرد رویشی، کود شیمیایی نیتروژنه
 • شراره شیعتی*، جلیل خارا، عبدالله حسن زاده قورت تپه صفحات 880-899
  در بین انواع مختلف میکوریز، میکوریز آربوسکولار، رایج ترین نوع همزیستی مسالمت آمیز بین میکروارگانیسم های خاکزی و گیاهان می باشد که اهمیت اکولوژیک و اقتصادی فراوانی دارد. پرتو UV به دلیل افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن به عنوان یک عامل ایجادکننده تنش های اکسایشی شناخته شده است. موضوع این تحقیق بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش بود. گیاهان کتان در دو گروه میکوریزی و غیرمیکوریزی در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با دمای محیطی 18 تا 29 درجه سانتی گراد کشت داده شدند. گیاهان میکوریزی با مایه تلقیح حاصل از کشت Glomus etunicatum و Glomus versiforme آغشته شدند. 21 روز بعد از کشت، یک سری از گلدان ها به عنوان شاهد انتخاب شده و بقیه به مدت 14 روز و هر روز به مدت 1 ساعت تحت تنش UV-B (با طول موج 312 نانومتر) قرار گرفتند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی شامل سه تیمار میکوریزی (دارای G. etunicatum، G. versiforme و بدون میکوریزا)، دو تیمار UV (با UV و بدون UV) و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که میزان رنگیزه های فتوسنتزی، میزان قند محلول و میزان پروتئین محلول در گیاهان تحت تیمار UV-B نسبت به شاهد کاهش یافت و این کاهش در نمونه های میکوریزی کمتر از نمونه های غیرمیکوریزی بود. از سوی دیگر، فعالیت آنزیم های پاداکسایشی تحت تاثیر تابش فرابنفش افزایش یافت؛ به نحوی که این افزایش در گیاهان میکوریزی بیشتر از نمونه های غیرمیکوریزی بود. همچنین آنالیز داده ها نشان داد که میزان مالون دی آلدئید در گیاهان تحت تابش UV-B نسبت به شاهد افزایش یافت. این افزایش در نمونه های میکوریزی کمتر از نمونه های غیرمیکوریزی بود. بنابراین با بررسی مطالب فوق نتیجه گیری شد که پرتو UV-B اثرات زیان باری بر روی رقم شاهین دژ دارد و همزیستی میکوریزی با دو گونه قارچی فوق می تواند از برخی جهات این تنش را تا حدودی تخفیف دهد. همچنین مشاهده شد که تاثیر مثبت همزیستی در حضور گونه Glomus versiforme بهتر از گونه Glomus etunicatum می باشد.
  کلیدواژگان: میکوریز آربوسکولار، گلوموس، میزان مالون دی آلدئید، میزان قند محلول
 • دیاکو رسولی *، براتعلی فاخری صفحات 900-914
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب های اسانس دو گونه O. basilicum L. و O. americanum L.، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، با 3 تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. تیمارهای خشکی شامل 100 (بدون تنش خشکی)، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی بر دو گونه ریحان در نظر گرفته شدند. صفات اندازه گیری شده شامل وزن تر و خشک شاخ و برگ، اسانس، عملکرد اسانس، هیدرات کربن، پرولین، نیتروژن، پروتئین، فسفر و پتاسیم بودند. نتایج نشان داد که در هر دو گونه ریحان مورد مطالعه با افزایش سطوح تنش خشکی از شاهد به 40% ظرفیت زراعی بر درصد اسانس، هیدرات کربن و پرولین (28، 46 و 50 درصد) افزوده و از میزان وزن تر و خشک شاخ و برگ، عملکرد اسانس، نیتروژن، پروتئین، فسفر و پتاسیم (58، 7/58، 44، 19، 16، 39 و 23 درصد) کاسته شد. در گونه O. americanum تحت تنش خشکی، وزن تر و خشک شاخ و برگ، هیدرات کربن، پرولین، نیتروژن، پروتئین و فسفر افزایش معنی داری نشان داد، در حالیکه در گونه O. basilicum فقط درصد اسانس افزایش معنی داری داشت. در این پژوهش مشخص شد که بیشتر مولفه های رشد در تنش ملایم (80% ظرفیت زراعی) بیشترین عملکرد را داشتند. از طرفی درصد اسانس در تنش بالا با افزایش معنی داری مواجه گردید، به طوری که در گونه O. basilicum بیشترین میزان اسانس در تنش60% ظرفیت زراعی حاصل شد. نتایج کلی حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب بود که در تنش متوسط، عملکرد رویشی گیاه و در تنش نسبتا شدید، درصد اسانس افزایش یافت.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، اسانس، پرولین، Ocimum basilicum L، Ocimum americanum L
 • روح الله قلندری، فرنگیس قاسمی*، حسین کارگر جهرمی، نبی الله غلام زاده صفحات 915-923
  سیاه دانه (Nigella sativa L.) گیاهی دارویست که از گذشته های دور در درمان پاره ای از بیماری ها ازجمله ناتوانی جنسی کاربرد داشته است. از این رو، این تحقیق با هدف مطالعه اثر سیاه دانه بر ساختار بافتی تخمدان انجام شد. در این تحقیق، 35 سر موش سفید بزرگ ماده (ویستار) با وزن 300-250 گرم تهیه و به 5 گروه مساوی شامل کنترل (بدون تیمار)، شاهد (دریافت کننده محلول آب و الکل) و سه گروه تیمار تقسیم شدند. عصاره سیاه دانه به ترتیب در دوز‎های حداقل، متوسط و حداکثر (mg/kg/b.wt400، 200، 100) تهیه و طی 3 هفته روزانه به موش‎های گروه تیمار تزریق درون صفاقی شد. در پایان دوره تیمار، تخمدان موش ها را جدا و پس از آبگیری، شفاف سازی و جایگزینی با پارافین، مقاطع بافتی 5 میکرونی تهیه گردید. انواع فولیکول ها شمارش و تغییرات بافتی با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. داده‏های حاصل با (17)SPSS و آزمون ANOVA تحلیل و گروه های مورد بررسی با آزمون t (P<0.05) با هم مقایسه شدند. نتایج حاصلکاهش معنی‎داری را در تعداد فولیکول بدوی و فولیکول اولیه در تمامی گروه‎های تیمار نسبت به گروه کنترل نشان داد. تعداد فولیکول ثانویه و وزن تخمدان ها نیز در تیمار با دوز مصرفی حداکثر در مقایسه با کنترل کاهش معنی‎داری داشتند. با استناد به یافته های این تحقیق، عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر بافت تخمدان تا حدودی اثر تخریبی وابسته به دوز داشته و از مصرف آن در دوره بارداری باید اجتناب شود.
  کلیدواژگان: سیاه دانه (Nigella sativa L.)، بافت تخمدان، فولیکول ها، موش
 • محمداقبال قبادی *، ساناز فتاحی صفحات 924-935
  گیاهان برای دستیابی به رشد و عملکرد مناسب در شرایط تنش رطوبتی (دیم تا نیمه آبی) نیاز به تراکم کشت مطلوب دارند. به منظور بررسی تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر خصوصیات رشد، عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طراحی شد. کرت های اصلی شامل زمان آبیاری (بدون آبیاری (دیم)، آبیاری در مرحله ساقه رفتن، آبیاری در مراحل ساقه رفتن + گلدهی و آبیاری در مراحل ساقه رفتن + گلدهی + پرشدن دانه) و کرت های فرعی شامل تراکم بوته (10، 30، 50 و 70 بوته در مترمربع) بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر زمان آبیاری و تراکم بر عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه معنی دار شد. بیشترین عملکرد زیست توده (در دو بار آبیاری در مراحل ساقه رفتن + گلدهی و تراکم 50 بوته در مترمربع) و عملکرد دانه (در سه بار آبیاری در مراحل ساقه رفتن + گلدهی + پرشدن دانه با تراکم 30 بوته در مترمربع) به ترتیب با 9/542 و 2/246 گرم در مترمربع بدست آمد. بیشترین تاثیر زمان آبیاری بر تعداد دانه در چتر (45% افزایش نسبت به شرایط دیم) و بیشترین تاثیر تراکم بوته بر تعداد چتر در بوته (7/44% کاهش 10 بوته نسبت به 70 بوته در مترمربع) بدست آمد. در این آزمایش درصد روغن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که گیاه گشنیز در شرایط دیم دارای عملکرد مناسبی بوده و با افزایش هر دور آبیاری حدود 16% بر عملکرد دانه اضافه شده است.
  کلیدواژگان: گشنیز (Coriandrum sativum L.)، رژیم آبیاری، خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد دانه
|
 • A. Fallahi, A. Hassani *, F. Sefidkon Pages 743-757
  Zinc is an essential micronutrient element and has a number of vital roles in plants. In the recent years, zinc nano-fertilizers have received considerable attention due to their increased uptake by plants as they are small in size and have high rate of penetration through plant cell membrane. To study the effect of foliar application of different zinc fertilizers on yield and phytochemical characteristics of basil (Ocimum basilicum L.), a pot experiment was conducted using a factorial based on a randomized complete block design with four replications during 2014 at the experimental greenhouse of the Horticultural Sciences Department of Urmia University. The treatments were three different zinc sources (zinc sulphate, zinc chelate and nano-zinc chelate) in four concentrations (0, 1, 2 and 3g/l). The results showed that foliar application of zinc had significant effect on evaluated parameters. Fresh and dry herb yield, zinc and phenol content of leaves, essential oil content, and yield increased with zinc application and in this regard, foliar application of nano-zinc chelate was more effective than two other zinc fertilizers. The lowest and the highest evaluated parameters were observed at concentrations of 0 and 3g/l, respectively. The results of essential oil analysis by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) showed that 20 components were identified in the basil essential oil. Linalool and eugenol were the main components of essential oil and they showed little variation under zinc application. Overall, the findings of this study showed that the effect of nano-zinc chelate application (especially at a concentration of 3g/l) was more effective than zinc sulphate and zinc chelate in increasing herb yield and active substances of basil.
  Keywords: Basil (Ocimum basilicum L.), nano, fertilizer, zinc, essential oil, phenol
 • M. Movahedi, V. Ghasemiomran *, S. Torabi Pages 758-769
  The present study was carried out to investigate the possibility of micro-propagation and to determine the optimal medium composition and combination of Cannabis sativa L. growth regulators under in vitro conditions. Seeds were surface-sterilized and then cultured on MS basal medium. One month later, leaf and hypocotyl explants, obtained from the seedlings grown at in vitro condition, were used in MS culture medium containing NAA hormone (0.5, 1, 2 and 3 mg/l) either alone or in combination with 0.5mg/l BA; and 2,4-D (0.1, 0.2, 0.5 and 1 mg/l) alone or in combination with 0.5mg/l BA. Callus formation was the response of explants in most media. Direct shoot regeneration from explants was not observed but shoot induction from callus was seen only in 0.1 mg/L 2,4-D 0.5 mg/L BA. The highest volume of induced callus was formed on MS medium 0.1 mg/L 2,4-D 0.5 mg/L BA using leaf as explant. Root induction from some explants was observed in different treatments. The highest fresh weight of calli belonged to the leaf explant cultured on MS medium containing 1 mg/L 2,4-D 0.5 mg/L BA. Callus induction and rooting occurred easily and the explants did not respond well to regeneration.
  Keywords: Cannabis sativa L, micropropagation, callus, explant, PGRs
 • M. Mohammadi, N. Majnoun Hosseini *, M. Dashtaki Pages 770-783
  This research was aimed to evaluate the impact of nano-ferric oxide and zinc sulfate on leaf pigments and elements of peppermint (Mentha piperita L.) in field conditions. The study was conducted in a factorial experiment based on RCBD with three replicates at the research farm of University of Tehran (Karaj-Iran) in 2013. Nano-ferric oxide at four levels (including 0, 0.25, 0.5, & 0.75 g.L-1) and zinc sulfate at three levels (, 25 & 50 kg.ha-1) were used. The pigment traits such as anthocyanin, flavonoid (at 270 nm wavelength), total leaf chlorophyll, and elements (Ca, Mg, Fe, Zn & P) were examined. The results showed that nano-ferric oxideand zinc sulfate had significant effect on leaf flavonoid and total leaf chlorophyll; however, the study fertilizers had no significant effect on leaf anthocyanin. Similarly, the interaction effects of nano-ferric oxideand zinc sulfate were significant on all peppermint traits (P
  Keywords: Leaf iron content, peppermint (Mentha piperita L.), foliar application, leaf pigments
 • P. Mohammadi, R. Pourahmad* Pages 784-794
  Gram-negative multi-drug resistant bacteria cause untreatable infections. Efflux pumps have a key role in generation of multi-drug resistant bacteria. The inhibition of this pump is a strategy against drug resistance. The aim of this research was to study the effect of Sophorea alopecuroides L. extract on inhibition of AcrAB-TolC pump in E. coli mutants. The extract containing total alkaloids, was used to measure minimum inhibitory concentration (MIC) of extract alone and in combination with ciprofloxacin. Resistant mutants were pretreated with a concentration lower than MIC for different time periods and then MIC was measured for ciprofloxacin. The expression of acrA in mutants treated or untreated with the extract in present and absent of ciprofloxacin was assayed. Results showed that the extract had antibacterial activity by itself and in a concentration lower than MIC in combination with ciprofloxacin had synergistic effect. Meanwhile, a 36-hour pretreatment caused decrease in MIC of ciprofloxacin. Results of real time PCR showed that treatment with extract led to decrease in acrA expression. In conclusion, the extract of Sophorea alopecuroides in E. coli multi drug resistant mutants possibly acts as a pump inhibitor. Therefore, better isolation of plant alkaloids and study their effects could provide a strategy for the synthesis of new drug.
  Keywords: Herbal drug, multi, drug resistance, AcrAB, TolC pump, efflux pump inhibitor, Sophora alopecuroides L
 • K. Chaab, Sh. Rahimi *, P. Khaki Pages 795-806
  This study was conducted to compare three herbal extracts (thyme, yarrow and garlic), antibiotic, and organic acids to reduce Campylobacter jejuni colonization in digestive tract of broiler chickens. A total of 336 one-day old male broilers (Cobb 500) were randomly allocated to 7 treatments, 4 replicates with 12 birds in each replicate with a completely randomized design. The experimental groups included negative control (basal diet without challenge), the positive control (basal diet with challenge), organic acids (1 mL per liter in drinking water for first 14 days of age, then 8 hours each day until end of the experiment), antibiotic (oxytetracycline 100 ppm in feed), yarrow extract (1 mL per liter in drinking water), thyme extract (1 mL per liter in drinking water), and garlic extract (1 mL per liter in drinking water) throughout the experiment. Except for the negative control group, all chickens were orally challenged with (109cfu/mL) C. jejuni suspension on day 21. The negative control group was inoculated with 1 mL of saline solution. Feed intake, weight gain, and feed conversion ratio were measured weekly. At end of the experiment (day 42), the blood samples were taken from the wing vein to determine serum biochemical parameters. The effect of treatments on the morphology of the small intestine, lymphatic organs weight, and colonization of C. jejuni were measured. The results of statistical analysis showed that treatments had significant effect (P>0.05) on Campylobacter jejuni colonization,so that, the highest and lowest levels of the bacterial colony were observed in positive control and antibiotic treatment. The negative control and yarrow treatments had a significant difference (P0.05). According to the results of this experiment, the use of above mentioned treatments had positive effects on decreasing serum cholesterol and triglyceride, as well as reducing the colonization of Campylobacter jejuni in digestive tract of broiler chickens.
  Keywords: challenge, thyme, yarrow, garlic, organicacids, antibiotics, broiler chickens
 • P. Razipour *, A. Golchin, M. Daghestani Pages 807-823
  Biological fertilizers can be used as alternative for or supplementary to mineral fertilizers in sustainable agriculture. To assess the effects of organic and biological fertilizers on growth and morphological characteristics of Melissa officinalis L., a factorial experiment with 15 treatments was performed in Shahriar, Karaj, Iran, during 2012-2013 in a randomized complete block design and three replications. The factors examined were different levels of cow manure (0, 5, 10, 20 and 40 ton/ha) and inoculation with nitroxin (without inoculation, plant inoculation and soil and plant inoculation). The results showed that application of cow manure significantly increased plant height, number of leaves and lateral branches per plant, fresh and dry weights of shoots and roots, leaf surface area, leaf chlorophyll index and essential oil yield and concentration. The highest values of traits measured, except root fresh and dry weights, were obtained from the application of 20 ton/ha of cow manure and the lowest were observed in control. Our results clearly showed that inoculation with nitroxin could significantly increase the value of traits measured for Lemon balm compared to control, and inoculation of plant soil was the superior treatment.
  Keywords: Biological fertilizers, chlorophyll index, essential oil, lemon balm (Melissa officinalis L.)
 • S. Zishan, R. Asghari Zakaria *, N. Zare Pages 824-832
  Nigella Sativa L. is an annual plant from Ranunculacea family. Its seeds contain protein, alkaloids, kinons, saponin, and volatile essential oil used as antibacterial agent and treatment of some diseases. This study was aimed to investigate the polyploidy induction in Nigella sativa via seed treatment at colchicine concentrations of 0, 0.025%, 0.05%, 0.1%, and 0.2% for 8, 24 and 48 hours. The study was conducted in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The percentage of tetraploid plants was determined through the morphological and chromosomal studies. Results of analysis of variance showed that effects of colchicine level, treatment duration, and the interaction between them were significant on the survival of plants and percentage of tetraploidy induction. The seed germination and viability of plants significantly decreased with increasing of colchicine concentration and treatment duration. The lowest number of survived plants was observed at a concentration of 2.0% colchicine and a treatment time of 24 and 48 hours. The highest percentage of induced tetraploid plants (9.9%) was obtained at a concentration of 0.05% colchicine with a treatment time of 48 hours, showing no significant difference with concentrations of 1 and 2 % at the same treatment time. The plants treated with colchicine showed higher plant height, internodes length, capsule width and length compared to that of control plants. Furthermore, they had larger stomata with lower number as compared with diploid plants.
  Keywords: Autopolyploidy, colchicine, Nigella sativa L, polyploidy induction
 • Mohammad Ali Dorri *, Gh. Naseri Pages 833-843
  The effect of plant density on the seed yield and mucilage of Plantago ovata Forsk. was studied using a randomized complete block design under dry farming conditions at two stations: a) Maraveh-Tapeh , 240 km northeast of Gorgan, with a long-term average rainfall of 330 mm (low rainfall) and b) Chalaky station, 8 Km west of Gorgan with a long-term average rainfall of 550 mm (rainfed). The experimental plots were planted at densities of 100, 200 and 400 plants m-² with a distance of 20 cm between rows.Data were analyzed using a combined analysis. No significant differences were found for the effects of density on traits including seed number per spike, spike length, harvest index, 1000-seed weight and mucilage percentage, while there were significant differences for the spike number m-1, seed yield, and mucilage yield at 1% probability level. According to the results, the location effect was significant on spike number m-1, seed and mucilage yield (1% probability level), and harvest index (5% probability level). The interactions between plant density and location on spike number per square meter and seed and mucilage yield per hectare were significant at 1% probability level, while no significant differences were found for the other traits. The seed and mucilage yield increased with increasing plant density, so that the seed and mucilage yield at a density of 400 plants m-1 in the Chalaki station were 2.3 and 2.9 times and in the Maraveh-Tapeh station were 1.94 and 1.86 times more compared to 100 plants m-1, respectively. Seed and mucilage yield in Chalaky station were 1.71 and 1.69 times more compared to Maraveh-Tapeh station, respectively. Our results clearly showed superiority for all traits measured at a density of 400 plants m-1 in the Chalaky station as compared with other densities in both locations.
  Keywords: Golestan, Plantago ovate Forsk, rainfall, spike
 • H. Ramshini *, N. Kovsari, A. Moghaddasi Pages 844-856
  Amyloid aggregate plaques are the hallmarks of many neurodegenerative disorders including Alzheimer’s disease. Thus, reducing amyloid deposits is an attractive approach to improve the therapeutic arsenal for the diseases. Despite of intensive research carried out, there is no therapeutic agent directed towards inhibition of aggregation formation. One important approach in the development of therapeutics is the use of herbal extracts, which are rich in aromatic small molecules. This study aimed to explore the inhibitory activity of Satureia hortensis extract against the fibril formation of hen egg-white lysozyme. In this experimental study, amyloid fibrillation was formed in hen egg-white lysozyme under acidic conditions at high temperature. Lysozyme (2 mg/mL) was dissolved in glycine buffer 50 mM, pH=2.5 and incubated at 57°C for the specified durations, while being gently stirred. Various techniques including thioflavin T, ANS fluorescence assay, and atomic force microscopy were used to confirm fibrillation. Data were analyzed through SPSS 16 using descriptive statistics as well as independent t-test.In the absence of Satureia hortensis, mature amyloid aggregates became evident after 48 hours of incubation but upon incubation with various extract concentrations (ranging from 0.25 to 1 mg/ml), formation of amyloid fibrils and oligomers was inhibited. The inhibition was dose-dependent and the best concentration was 1 mg/ml. Our results showed that, the extract was effective in all of amyloid formation processes including lag, polymerization, and equilibrium phases. Also, cytotoxicity of oligomers in the presence of the extract significantly (P
  Keywords: Amyloid aggregation, Satureia hortensis extract, hen egg, white lysozyme, cytotoxicity
 • F. Ghobadi, M. Ghorbani Javid *, A. Sorooshzadeh Pages 857-867
  This research was aimed to evaluate the flower and stigma yield as well as growth traits of saffron (Crocus sativus L.) under effect of planting dates and corm size. The experiment was factorial in a complete randomized design with three replicates, conducted at the research farm of College of Aburaihan, University of Tehran during 2013-2014. The treatments consisted of four planting dates (June 10th, September 7th and 27th, and October 12th) and two corm weights (5-9 g and 10-14 g). Our results showed that the flower and stigma yield of large corms, planted on June 10th, was 50% higher as compared with other planting dates, and on September 27th, the yield was 25% higher. However, this difference was not significant in comparison with September 7th. The lowest flower and stigma yield was recorded for the planting date of October 12th in comparison with other planting dates, and these traits were higher in large corms as compared with small ones in all planting dates. The flower length and number of buds on June 10th were higher than that of others. In addition, the highest leaf dry weight and length in primary and secondary buds were recorded for the planting dates of June 10th and September 6th, which could be effective in production of daughter corms in the next year. The results showed that all growth characteristics in large corms were higher than that of small ones. Overall, these results indicate that the planting of 10-14-gram large corms on June 10th can improve the yield and growth characteristics of saffron in Varamin plain.
  Keywords: Corm size, growth characteristics, planting date, saffron (Crocus sativus L.), yield
 • N. Kargar, Forough Mortezaienezhad* Pages 868-879
  This research was aimed to study the effects of different levels of fertilizer and vermicompost on performance indicators and the amount of hypoglycemic active ingredient (trigonelline) in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) for domestic and pharmaceutical uses. The experiment was conducted in a completely randomized design with two treatments and five replicates in comparison with the control group. The treatments consisted of three levels of NPK fertilizer (5, 10 and 15 grams) and vermicompost (10, 20 and 30% by volume), and the control pots containing garden soil with no treatments. The plant height, leaf number, leaf length, dry weight, fresh weight, and the amount of trigonelline were measured and evaluated. Our results showed that high levels of vermicompost and fertilizer increased the growth characteristics and the amount of trigonelline. According to the results, the highest concentration of trigonelline, shoot dry weight, shoot fresh weight, and leaf length were recorded for the treatments of 30% vermicompost; 15 g fertilizer; 15g fertilizer and 30% vermicompost; and 15 g fertilizer and 30% vermicompost, respectively. In general, 15g chemical fertilizer and 30 % by volume of vermicompost were the best treatments to increase the concentration of trigonelline and growth factors. Thus, to avoid the hazards of chemical fertilizers, the use of vermicompost is recommended for the cultivation of Fenugreek.
  Keywords: Organic farming, nitrogen alkaloids, growth performance, nitrogen fertilizer
 • S. Shiati *, J. Khara, A. Hassanzade Ghort Tapeh Pages 880-899
  Among the different types of mycorrhizas, arbuscular mycorrhiza is the most common peaceful type of symbiosis between the land microorganisms and plants with a great economic and ecological importance. On the other hand, UV irradiation is known to cause oxidative damage to plants by triggering an increased level of production of reactive oxygen species (ROS). The objective of the present investigation was to study the effects of mycorrhiza on physiological traits of flax (Linum usitatissimum L.) under UV stress. The flax plants were grown in two mycorrhizal (M) and non-mycorrhizsal (NM) groups with a diurnal regime of 16 hour light and 8 hour dark at 18-29°C. Mycorrhizal plants were colonized by inoculum obtained from Glomus versiforme and Glomus etunicatum culture. They were divided after 21 days of growth. One set of pots served as the control, and the other set was treated with UV radiation (312nm) for 1 hour each day for 14 days. The study was conducted in a completely randomized design including three mycorrhizal treatments (with G. etunicatum, G.versiforme and without mycorrhiza), and two UV treatments (with UV and non-UV) in three replications. Results showed that chlorophyll a and chlorophyll b content was significantly reduced in treated plants in comparison with the control. This decrease was less obvious in mycorrhizal plants as compared with non-mycorrhizsal samples; however, antioxidant enzymes activity increased when plants were irradiated with UV light. This increase was more dramatic in mycorrhizal plants samples than non-mycorrhizsal ones. In addition, results showed that malondialdehyde content was increased when plants were irradiated with UV light. This increase was more dramatic in non-mycorrhizsal samples than mycorrhizsal ones. According to the obtained results, it is concluded that UV-B stress has serious effects on Shahin-dezh cultivar and mycorrhizal symbiosis with the two fungi species can somewhat reduce this stress. Furthermore, colonization with Glomus versiforme resulted in better ameliorative effects on plants in comparison with Glomus etunicatum.
  Keywords: Arbuscular Mycorrhiza, Glomus, malondialdehyde content, soluble sugars content
 • D. Rasouli *, B. Fakheri Pages 900-914
  In order to evaluate the effects of drought stress on quantity and quality of yield, physiological characteristics, and essential oil of Ocimum basilicum L. and Ocimum americanum L., a factorial experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications in greenhouse condition. Drought stress treatments consisted of control (without drought stress), 80, 60, and 40% of field capacity on two species of Ocimum. The traits measured were fresh and dry weights, essential oil, essential oil performance, carbohydrates, proline, nitrogen, protein, phosphorus and potassium contents. The results indicated that with increasing levels of drought stress from control to 40 percent of field capacity, the content of essential oil, carbohydrates, and proline were increased (28, 46, and 50%) in both species. However, the content of fresh and dry weight, essential performance, nitrogen, protein, phosphorus and potassium were reduced (57, 57.8, 44, 19, 16, 39 and 23%). In O. americanum, the content of fresh and dry weight, carbohydrate, proline, nitrogen, phosphorus, and protein were significantly increased under drought stress; while in O. basilicum, only essential oil content showed higher values significantly. It was observed that the majority of growth factors had the highest performance under low stress (80% of field capacity). Essential oil content, on the other hand, increased significantly under high stress condition, so that in O. basilicum, the highest essential oil content was obtained at 60 percent of field capacity. Our findings indicated that the plant performance and essential oil content were increased under average and moderately severe stress conditions, respectively.
  Keywords: Drought stress, essential oil, proline, Ocimum basilicum L, Ocimum americanum L
 • R. Ghalandari, F. Ghassemi *, H. Kargar Jahromi, N. Gholamzadeh Pages 915-923
  Black seeds (Nigella Sativa L.) is a medicinal plant that has long been used in the treatment of many diseases as sexual dysfunction. The present study was conducted to investigate effects of this plant on ovarian tissue structure. In this research, 35 adult female Wister rats weighing 250-300 g were divided into five equal groups as follow: control group (without treatment), a sham solution of water and alcohol, and 3 treatment groups. The hydroalcoholic extract of black seeds was prepared in low, middle and high doses (100, 200 and 400 mg/kg/b.wt), respectively, and they were injected intraperitoneally in three treatment groups daily for three weeks. At the end of treatment period, the ovaries were dissected, and tissue sections (5μm) were prepared after dehydration, clearing and paraffin embedding. Follicular types were counted and histological changes were studied by light microscope. Data were analyzed by SPSS (17), and the study groups were compared by t-test (P
  Keywords: Black seeds (Nigella Sativa L.), ovarian tissue, follicles, rat
 • M.E. Ghobadi *, S. Fatahi Pages 924-935
  To achieve the appropriate growth rate and yield in water stress condition, an optimal plant density is of great importance. In order to evaluate the effect of irrigation regimes and plant density on growth characteristics, yield, and oil content of coriander (Coriandrum sativum L.), an experiment was conducted at the research farm of the Agriculture and Natural Resources Campus, Kermanshah, Iran, during 2012-2013. The study was performed in a split plot arrangement based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The main plots were irrigation regimes (1- no irrigation (rainfed), 2- one time irrigation at stem elongation stage, 3- two times irrigation at stem elongation flowering stages and 4- three times irrigation at stem elongation flowering seed formation stages), and the sub-plots were plant density (10, 30, 50 and 70 plants.m-2). The results of analysis of variance showed that the effect of irrigation regimes and plant density were significant for biomass, grain yield, number of grains per umbel, and 1000-grain weight. The highest biomass yield was obtained for two times irrigation at stem elongation flowering stages with 50 plants.m-2. Three times irrigation at stem elongation flowering seed formation stages with 30 plants.m-2 led to the highest grain yield. The irrigation regimes had the highest effect on the number of seeds per umbel (45% increase compared to rainfed conditions); however, plant density had the highest effect on the number of umbels per plant (44.7% decreases at a density of 10 compared to 70 plants.m-2). In this experiment, the oil content was not affected by treatments. Generally, this study showed that coriander had appropriate performance at rainfed condition, and the grain yield increased to 16% with increasing of irrigation interval.
  Keywords: Coriander (Coriandrum sativum L.), irrigation regimes, morphology characteristics, grain yield