فهرست مطالب

اخلاق - سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • 346 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفحه 7
 • محبوبه موسایی پور* صفحه 9
  موضوعات مهمی چون ارتباط های صحیح همسران در زندگی مشترک و در ابعاد گوناگون، از جمله بعد رفتاری، از ضرورت های فرهنگی هر جامعه برای پاسداشت خانواده است که هر دو حوزه علم و دین به آن توجه کرده اند. همچنین، مبانی و شاخصه های معینی در هر دو حوزه برای این موضوع وجود دارد. هدف پژوهش تبیینی حاضر، بررسی مبانی اخلاقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن است. در این نوشتار به روش تحلیلی استنتاجی حسن معاشرت یا به تعبیر قرآن، معاشرت به معروف، به عنوان مبنای اخلاقی و محوری در حوزه رفتار همسران با یکدیگر مطرح شد. این مبنا تمامی رفتارهای اخلاقی همسران در قبال یکدیگر را دربرمیگیرد. همچنین، در این مقاله تمامی رفتارهای همسران، زیرمجموعه تکریم و تغافل و تقابل قرار گرفتند که هریک به نوبه خود، اصلی اخلاقی در حوزه رفتار قلمداد می شوند.
  کلیدواژگان: مبنا، اخلاق، رفتار، همسران، قرآن
 • فرشته صفاری* صفحه 43
  در سیره تربیتی امام هشتم، علی بن موسی الرضا اشاره هایی لطیف و متفکرانه درباره مولفه‏های اخلاقی انسان کامل می‏توان یافت که نشان‏دهنده ژرف‏نگری و ثبات اندیشه‏های الهی امام است و جامعه اسلامی باید همچنان نسبت به فراگیری آن عطشناک و آزمند باشد. بنابراین، این روایت های پربار یکی از منابع غنی در پرورش نسل اسلامی است. در شعرهای ابی‏العتاهیه، شاعر عهد عباسی، نیز شعرهایی با محتوای اخلاقی می‏بینیم که علاوه بر بازتاب موقعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تداعی‏گر معانی آیات قرآن کریم و انعکاس دهنده اندیشه‏های ناب و کلام ائمه معصومهستند. هدف این پژوهش تطبیقی که با روش تحلیلی توصیفی انجام شد، بررسی رویکرد‏های اخلاقی انسان کامل در پرتو سخنان گوهربار رضوی و اشعار شاعر زهد و حکمت، ابی‏العتاهیه بود.
  کلیدواژگان: تطبیق، ارزش های اخلاقی، سیره رضوی، اشعار، ابی العتاهیه
 • هاشم قربانی*، فاطمه جوادی، نقی عیوضی صفحه 71
  موضوع تغییرپذیری اخلاق از موضوعات بنیادین دانش اخلاق است. امکان تغییر اخلاق انسان پیامدهای مهمی، مانند سخن گفتن از اخلاقیسازی فرد و جامعه، زندگی سعادتمحور و مباحث تربیتی دارد. ازاینرو، اخلاقپژوهان به این موضوع در کنار مباحث تربیتی و اخلاقی توجه کرده اند. در این جستار، بحث تغییرپذیری اخلاق از دیدگاه راغب اصفهانی بررسی شده است. راغب معتقد است، الگوی اخلاقمندی انسان هم بر طبیعت انسان مبتنی است و هم بر آموزش. رفتار اخلاقی در نتیجه آموزش، جزء سرشت ثانوی (عادت) انسان می شود. اخلاق مبتنی بر طبیعت یا به واسطه فیض الهی حاصل میشود یا به واسطه عوامل طبیعی دیگر. واژه فیض الهی جهت گیری خاصی را به لحاظ پرهیز از انحصارنگری در اندیشه راغب نمایان میسازد. درصورتی که اخلاق، حاصل از فیض الهی و عوامل طبیعی باشد، خلقیات انسان تغییر نخواهند کرد؛ اما در حالت دوم، ازآنجایی که خلقیات انسان ریشه در عادت دارند و براساس تعلیم وتربیت حاصل می شوند، تغییرپذیر و اصلاح شدنیاند. راغب ازاین نظر، همسو با جهت گیری ارسطو، جالینوس، رواقیان و ابنمسکویه است. راغب عوامل دیگری را نیز در تحلیل نظر خود بیان میکند. فرایند پردازشهای راغب از این موضوع، به همراه نقد دلیل های او در این جستار آمده است.
  کلیدواژگان: تغییرپذیری، اخلاق، راغب اصفهانی
 • محسن گلپرور*، محمدحسین جمشیدیان صفحه 99
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه اجرا شد. روش پژوهش همبستگی، جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، واحد خوراسگان و نجف آباد و گروه نمونه 374 نفر بود. این افراد ازطریق نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شدند. نمونه گیری به این صورت بود که در مرحله اول از هر گروه آموزشی دو کلاس انتخاب و سپس در هر دو دانشگاه با رعایت نسبت پسران و دختران دانشجو، نمونه نهایی به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزارهای پژوهش مقیاس مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی (کالین، 2006) پرسش نامه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران (ساتون و داگلاس، 2005)، پرسش نامه باور به دنیای ناعادلانه (دالبرت و همکاران، 2001) و پرسش نامه باور به دنیای عادلانهٔ عمومی (دالبرت، 2001) بود. داده ها ازطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابعادی از مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باور به دنیای عادلانه (p<0/01) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط با باور به دنیای عادلانه می توان مسئولیت پذیری مبتنی بر تعهد و پیمان و مسئولیت پذیری اخلاقی اجتماعی کلی را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اخلاقی اجتماعی، باوربه دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه، دانشجویان
 • مجتبی حاج خزیمه* صفحه 131
  ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش های اخلاقی جست وجو کرد. دراین بین، توجه به اخلاق حرفه ای و پیامدهای آن از اساسی ترین موضوع های پژوهشی در حوزه های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اخلاق حرفه ای و مولفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را تمامی معلمان در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران تشکیل می دهند که 7هزار و 848 نفرند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 366 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چندمرحله ای و طبقهای است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای و برای تعیین روایی پرسش نامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اخلاق حرفه ای «94/0» ارزیابی شد. یافته ها نشان داد:1. وضعیت اخلاق حرفه ای و تمامی مولفه های آن، به غیراز مولفه عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد، در تمامی ابعاد بیش از میانگین فرضی پژوهش است؛
  2. معلمان زن و مرد میزان اخلاق حرفه ای یکسانی دارند و وضعیت اخلاق حرفه ای معلمان براساس رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سن و سابقه خدمت با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد؛ اما براساس منطقه تفاوت معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، معلمان مدارس ابتدایی پسرانه، ارزیابی
 • سیروس اسدیان*، محسن ربیعی، ابوالفضل قاسم زاده صفحه 165
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهٔ اخلاق حرفه ای و اعتماد سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی معلمان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان دوره متوسطه اول در مدارس دولتی در سال تحصیلی 1392 تا 1393در نواحی پنج گانه آموزش وپرورش تبریز، به تعداد 2100 نفر بودند. نمونه مدنظر براساس جدول مورگان 322 نفر بودند که این افراد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و نسبتی انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های اخلاق حرفه ای، اعتماد سازمانی سیدجوادین (1388) و پرسش نامهٔ توانمندسازی روان شناختی اسپریترز (1995) استفاده شد. ضرایب پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق حرفه ای (93/0=α) و اعتماد سازمانی (88/0=α) و توانمندسازی روان شناختی (87/0=α) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار22 SPSS استفاده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و مولفه های آن با توانمندسازی روان شناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی روان شناختی معلمان نیز رابطه مثبت و معناداری دیده شد. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون حاکی از تایید رابطه خطی برای پیش بینی توانمندسازی روان شناختی براساس اخلاق حرفه ای و اعتماد سازمانی بود. در پایان، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین معلمان زن و مرد ازلحاظ متغیرهای مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت، وفاداری، برتری جویی و رقابت، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و اعتماد سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد. درحالی که میان آن ها ازنظر رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعتماد سازمانی، توانمندسازی روان شناختی
 • اکبر صالحی*، سیدنبی الله قاسم تبار صفحه 191
  هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه دین داری با کیفیت زندگی و کارکرد آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل هستند که از میان 168 دانش آموز، 87 دختر و 81 پسر، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسش نامهٔ کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (SF-36) و پرسش نامهٔ دین داری گلاک و استارک (1965) است.
  برای سنجش کارکرد آموزشی دانش آموزان معدل پایان ترم آن ها نیز درنظر گرفته شد. نتیجه های آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان دین داری و کیفیت زندگی و کارکرد آموزشی دانش آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های پژوهش دربردارنده نکته های کاربردی مفیدی برای سیاست گزاران عرصه آموزش وپرورش است.
  کلیدواژگان: مذهب، دین داری، کیفیت زندگی، عملکرد آموزشی
 • بتول زارعی*، نیما جعفری نویمی پور صفحه 219
  امروزه، شبکه های اجتماعی در سراسر جهان افزایش یافته و آثار گوناگونی بر زندگی کاربران خود گذارده است. رشد و محبوبیت شبکه های اجتماعی برخط، دنیای جدیدی از همکاری و ارتباط ایجاد کرده است. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان برای ارتباط و همکاری و گسترش دانش به هم متصل شده و شبکه ایجاد کرده اند. امروزه، شبکه های اجتماعی به بخشی جدانشدنی از زندگی افراد و سازمان ها تبدیل شده اند؛ به طوری که زندگی واقعی افراد، تحت تاثیر آن ها قرار می گیرد. در این مقاله باتوجه به امتیازهای شبکه های اجتماعی، تاثیر این شبکه ها بر ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی مطالعه شده است. سبک زندگی در مطالعات فرهنگی، به مجموعه رفتارها و مدل ها و الگوهای کنش های هر فرد گفته می شود. نتیجه های به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که باتوجه به فراوانی استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی، می توان از ظرفیت این شبکه ها برای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی استفاده کرد. همچنین، با طراحی وب سایت ها و وبلاگ ها و ایجاد شبکه های فرهنگی می توان در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی گام برداشت.
  کلیدواژگان: اینترنت، سبک زندگی ایرانی اسلامی، شبکه های اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • محمود امیدی*، سیف الله فضل الهی قمشی صفحه 251
  در عصر حاضر، تربیت فرزندان از اساسی ترین دغدغه های والدین است. دین آسمانی اسلام تعالیمی مناسب و امام علی(ع) تعالیمی خاص درباره تربیت فرزندان دارند. ازاین رو، هدف این پژوهش درآمدی بر اصول فرزندپروری با تاکید بر سیره علوی بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و اسنادی بود. داده ها به روش کتابخانه ای و از طریق فرم های فیش برداری گردآوری و درنهایت به شیوه توصیفی تحلیلی و اسنادی ارزیابی شد. نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که عزت، آزادی، محبت، تکریم، اخلاق مداری، توجه به تفاوت های فردی، تدریجی بودن تربیت، همه جانبه بودن تربیت و بازی از اصول اساسی امام علی(ع) در تربیت فرزند است.
  کلیدواژگان: سیره علوی، اصول فرزندپروری، فرزندپروری
 • مهناز شفیعیون* صفحه 273
  رابطه زن و مرد از آغاز خلقت انسان پدیدار شده است و بشر در هر دوره‏ای بخش عمده‏ای از شناخت و هویت جنسی خود را در روند تعامل با جنس مخالف به دست آورده است. بنابراین، می‏توان گفت، توجه به جنسیت و تفاوت‏های زن و مرد از موضوعات همیشگی موجود در جوامع بوده است. این پژوهش با کمک از مرجع فرابشری اسلام در صدد دستیابی به پیامد‏های صحیح تفاوت‏های جنسیتی در تعلیم وتربیت بود؛ چراکه این مرجع از هرگونه کج‏اندیشی درباره تفاوت‏هایی جنسیتی مبرا و بهترین ترسیمگر اهداف درجهت سعادت حقیقی انسان‏هاست. به این منظور، در حد توان با کاوش در آیات قرآن و روایات معصومان در تبیین موضوع کوشش شد.آموزه‏های اسلامی تفاوت‏هایی میان زن و مرد مطرح می‏کند. این تفاوت ها نه تنها ازنظر حقیقی به برابری انسانی و ارزشی آن‏ها لطمه وارد نمی‏کند، بلکه لازمه سلامت حیات فردی و خانوادگی و اجتماعی است. در تفسیر تفاوت‏گذاری‏های جنسیتی در اسلام، باید بر ملاحظه ویژگی‏های طبیعی مرد و زن، وظایف و کارکردها و مصالح خاصی توجه و مرز آن را با نابرابری و تبعیض و ستم جنسیتی مشخص کرد. این تفاوت‏ها در مسیر، منجر به شکل‏گیری وظیفه ها و نقش‏های غیرمشابهی می شود که پیامدهای درخورتوجهی در تعلیم وتربیت دارد.
  کلیدواژگان: تفاوت های جنسیتی، پیامدهای تربیتی، تربیت مبتنی بر جنسیت
 • بابک شمشیری*، سیده نجمه تقوی نسب صفحه 311
  در تاریخ تربیتی اسلام با گرایش ها و رویکردهای متفاوتی روبه رو می شویم. گرچه سخن همهٔ آن ها برپایهٔ قرآن و سنت است، هریک از زاویه ای با واژهٔ تربیت و حیطه های مربوط به آن روبه رو شده اند. پژوهش و بررسی دربارهٔ این اصول تربیتی اهمیت دارد؛ چراکه با نقد و بررسی آن ها می توان عمیق تر و کاربردی تر با موضوعات تربیتی روبه رو شد. همچنین، آشنایی با معایب و کاستی های موجود، می تواند چهرهٔ واقعی این گرایش ها را آشکارتر سازد. از جملهٔ این رویکردها، گرایش نقل گرایی است که در حال حاضر، به شکل افراطی در گروه هایی، همچون سلفیان و وهابیان و ده ها فرقهٔ دیگر دیده می شود. این گروه ها با تاکید بر سنت و کتاب، شیوه های غلط تربیتی خود را میان قشرهای گوناگون، از جمله جوانان ترویج می دهند. حال، باتوجه به اهمیت تربیت اخلاقی، این پرسش مطرح می شود که در رویکرد نقل گرایی معیارهای تربیت اخلاقی چگونه دنبال شده اند و آیا تربیت اخلاقی نقل گرایانه به این معیارها توجه کرده است یا خیر؟ این مقاله با روش تحلیلی استتاجی در پی پاسخ به این پرسش هاست. در ادامه دلالت های تربیتی رویکرد نقل گرایی و تاثیرات منفی این نوع تربیت اخلاقی نقد و بررسی می شود.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی نقل گرایی، سلفیان، وهابیان، نقد، ظاهرگرایی
|
 • Mahboubeh Musaiepour* Page 9
  Important issues such as the proper relationships between the spouses in marriage and in various aspects, including behavioral dimension, are of necessary cultural needs of each society for the protection of the family to which both science and religion have paid attention. Also, certain foundations and characteristics in both areas have been suggested for this topic. This research aims to study the ethical principles suggested by the Quran for regulating the behaviors of Muslim spouses.
  In this paper, using the deductive-analytic method, the good companionship or as the Quran says, socializing with Ma’ruf, was selected as the pivotal ethical principle suggested by the Quran for treating the spouses. This principle can contain all the spouses’s treatment towards each other. Also in this paper it has been concluded that all the spouses’ behaviors can be a subset of the three concepts of reverence, negligence and opposition each of which is considered an ethical principle by itself.
  Keywords: Base, Ethics, Behavior, Spouses, Quran
 • Freshte Safari* Page 43
  Within the lifestyle of the Shiite eighth Imam, Ali bin Musa al-Reza, very delicate and thoughtful referring has been made to the components of human morality which indicate how profoundly he would ponder as an Imam and how precious they can be in the Islamic society. Such teachings can be very rich sources used in nurturing the next Muslim generation.
  Also, in the poetry of Abi al-'Atahiyah, the poet of the Abbasid time, the same moral contents can be traced, the issues which reflect the political,
  economical, and cultural situation of the society of that time and can also be reminiscent of the verses of the Quran and the Imam's pure thoughts. The purpose of this comparative study which was done through descriptive-analytical method, is to investigate the ethical approaches taken towards a perfect man in the light of Imam Reza's precious sayings and Abi al-'Atahiyah's wise poetry.
  Keywords: comparison, Ethical Values, Imam Reza's lifestyle, Poetry, Abi al-'Atahiyah
 • Hashem Qorbani*, Fatemeh Javadi, Naqi Eiyvazi Page 71
  The possibility of variability is one of the fundamental issues discussed in the ethics. The fact that human moral values can be varied may have important consequences and will affect issues like individual and social moralization and salvation-centered life and other educationl subjects. Thus, the experts of ethics have paid attention to it beside other ethical and educational topics. In this study the subject of variability of ethics from the perspective of Ragheb Isfahani will be discussed.
  Ragheb believes that man's moral-orientation is based on both his nature and education. The ethical behaviours stemming from education can become man's secondary nature. The morality which is based on the nature can either occur through God's grace or other natural causes. The term divine grace indicates a specific tendency of Ragheb in avoiding exclusivism. He argues that if a man's moral system is the result of divine grace and natural factors, the man's moral values will never vary.
  But in the latter mood, since man's qualities are rooted in his habits and are gained through education, they can be varied or modified. In this regard, Ragheb is in agreement with the view accepted by Aristotle, Galen, Stoics and Ibn Miskawayh. He points to other factors as well. Ragheb's suggested process of this subject and the criticisms of his arguments have been included in this article.
  Keywords: Variability, Ethics Ragheb Isfahani, Ragheb Isfahani
 • M. Golparvar*, M.H. Jamshidian Page 99
  The purpose of this research was to determine the relationship between socio- moral responsibility and belief in a just world and belief in an unjust world. Research method was correlation, statistical population was the students of Islamic Azad university of Najafabad and Esfahan (Khorasgan) branches, and sample group consisted of 374 students (male and female) which were randomly selected with the use of two stage sampling. Sampling was done in a way that in the first, two classes were selected from each department, and then with respect to male and female students at both universities, the final sample was randomly selected. Research questionnaires were socio–moral responsibility scale (Collin, 2006), belief in a just world for self and others questionnaire (Sutton & Douglas, 2005), belief in an unjust world questionnaire (Dalbert et al, 2001) and general belief in a just world questionnaire (Dalbert, 2001). Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there are significant relationships between some dimension of socio-moral responsibility and some aspects of belief in a just world and belief in an unjust world. The results of regression analysis showed that only belief in a just world for others has significant predictive power for the prediction of responsibility toward promise and total socio-moral responsibility.
  Keywords: socio-moral responsibility, belief in a just world, belief in an unjust world, university students
 • Mojtaba Hajkhazime* Page 131
  The root of many of the behaviors and activities of the principals and teachers in the schools should be probed based on ethical and moral values. Meanwhile, attention to professional ethics and its implications are the basic researching issues in the organizational areas. The present work tries to evaluate the professional ethics and its components among the teachers working in state male primary schools in Tehran. The method of the research is descriptive and the type is correlation. The population includes all teachers in state male primary schools in Tehran which includes a population of 7848. 366 people were selected through Kukran sample making formula; sampling was done through cluster and class methods. To collect the data, a researcher-made questionnaire for professional ethics and to determine the validity of the questionnaire the content and construct validity were used. The reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient, professional ethics, "0.94". The results showed that: 1. All the components of professional ethics were above average in all aspects, except for justice component that was equal to the average hypothesis of this research. 2. Male and female teachers of the same professional ethics as well as professional ethics of teachers based on field of study, degree, age and work experience differences are not significant but there are significant differences by region.
  Keywords: professional ethics, male elementary schools teachers, assessment
 • Sirous Asadiyan*, Muhsen Raniee, Abulfazl Qasemzadeh Page 165
  The main objective of this study was to investigate the relationship between ethics and organizational trust with regard to the teacher's psychological empowerment. The study population consisted of all secondary school teachers of public schools in the academic year 1392 to 1393 in five regions of Tabriz education bureau, the number of whom was 2,100. The sample, based on the Morgan table included 322 people, who were selected by random sampling cluster ratio. Descriptive , correlational method was used in this study.
  To collect the data the questionnaires of professional ethics, organizational trust of Seyed Jajvadayn (1388) and psychological empowerment questionnaire of Spreitzer
  (1995) were used. Reliability coefficient of the questionnaire using Cronbach's alpha was as follow: for professional ethics (α =0.93 ) and institutional trust (α=0.88) and psychological empowerment (α= 0.87), respectively. To analyze the data the Pearson correlation and the SPSS22 software was used.
  The results show that there is a significant positive correlation between professional ethics and its components and psychological empowerment. Also there is a meaningful relationship between organizational trust and psychological empowerment of the teachers. Also, regression test results indicate confirmed linear relationship to predict the psychological empowerment organization based on professional ethics and trust. The results of this study show that there are significant differences between male and female teachers in variables such as accountability, truthfulness, justice, loyalty, hegemony and competition, respect for others, compassion for others and self-organization, there are significant differences. While there is no significant difference between them in respecting the values and norms in terms of social and psychological empowerment.
  Keywords: ethics, corporate trust, psychological empowerment
 • Akbar Salehi*, Nabiyollah Qasemtabar Page 191
  The present study aims at identifying the relationship between religiosity and living quality and educational performance of the sophomore students of high schools. This research is a correlation. The population in this study includes all secondary school students in the city of Babol. Among the total168 students, 87 are girls and 81 are boys. The population was selected by a multi-stage cluster sampling method. The instruments used in this study are health-related quality of life questionnaire (SF-36) and the questionnaire of religiosity by Glock and Stark (1965). To measure the educational performance of the students, their final average was considered too. The test results of Pearson correlation show that there is a significant relationship between religiosity and educational function of students and their quality of life. It can also provide useful tips for policy makers in the field of education.
  Keywords: Religion, Religiosity, Quality of Life, Educational Performance
 • Batul Zaree*, Nima Jafari Navimipour Page 219
  Today, social networks have grown up all around the world and have had an increasing influence on the lives of their users. The growth and popularity of online social networks, has created a whole new world of collaboration and communication. More than a billion people around the world have been connected to each other to communicate and collaborate and expand their knowledge .
  Today, social networks have become an integral part of the lives of people and organizations in a way that peaople's real-life is influenced by them. In this article, given the advantages of social networks, their impacts on the improvement of the Islamic Iranian lifestyle have been studied.
  In cultural studies, lifestyle is a collection of baehaviours and acting patterns in every individual. Based on the findings of the study, considering the great tendency of the youth to using social networks, it is possible to take advantage of such networks to promote Islamic lifestyle. It is also possible to develop an Isamic Iranian lifestyle by designing websites or blogs or creaing cultural networks.
  Keywords: Internet, Iranian, Islamic lifestyle, Social Networking, Information, Communication Technology
 • Mahmoud Omidi*, Seyfullah Fazlulahi Qomshei Page 251
  At present, the basic concern of parents is their children's education, Islam would offer proper teachings and Imam Ali taught people useful material for educating children. The purpose of this study is to demonstrate the principles of parenting as they were described by the Prophet. The study is a descriptive, analytical research. The data was collected through library method and by notetaking the important material was collected and then analyzed. The results show that the dignity, freedom, love, respect, ethics, attention to individual differences slowness of education, and playfulness are all the basic principles of Imam Ali's method in educating his children.
  Keywords: Imam Ali's way of life, Principles, Parenting
 • Mahnaz Shafiyoun* Page 273
  The relationship between men and women existed from the beginning of creation and the human being has gained much of his knowledge about his gender identity in relationship with his opposite sex. Thus, it can be said that the concept of gender and the differences between men and women has always been the subject of attention within all societies. The present study using the exalted teachings of Islam is seeking to derive the proper messages out of the sex differences considered by Islam in education, since these teachings are devoid of any deviation and can be regarded as the best means for taking human being to the salvation.
  For this purpose, the Quranic verses and Imam's sayings in this regard were collected and analyzed. There are some differences considered by Islam with regard to the sex differences. These differences not only are considered as discrimination between men and women ,but also can lead to the establishment of a healthy atmosphere for both individual and social life of people. In interpreting the sex differentiating imposed by Islam, the natural distinctions existing between men and women and their different duties and other expediencies should be noted so that the borderline between discrimination and natural differences is clarified. Such differences can lead to the formation of different duties and functions which can have outstanding consequences in the education process.
  Keywords: Gender differences, educational outcomes, gender based education
 • Babak Shamshiri*, Sayedeh Najmeh Taqavi Nasab Page 311
  We encounter different approaches and tendencies in the history of Islamic education. Although they all refer to the Quran and Traditions as their sources, each one has considered the term education and its relevant concepts from different angles. The study of such educational principles is important because by reviewing these opinions one can consider the educational subjects more profoundly and more practically.
  Also by getting familiar with the present defects and deficiencies, one can reveal the reality of these tendencies. One of these tendencies is the narrative approach which can be found in its excessive from among the Salafis and Wahabis and other extremist Muslim groups. These groups, stressing on the Holy Book and the Sunnah, try to preach their wrong educational methods among different people including the youth.
  Now, considering the importance of ethical education, this question may be asked: what are the criteria of ethical education in narrative approach? Has this approach paid attention to such criteria or not?
  This study, using an analytic approach seeks to answer these questions. The outcomes of the narrative approach in educating and its negative results will be discussed here.
  Keywords: Moral Education, Narration, Salafis, Formalism, Critique, Wahhabists