فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue:4, 2017
 • تاریخ انتشار: 1395/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن لطفی، نفیسه نیک باغ، محمد مهدی لطفی * صفحات 232-233
 • محمود وکیلی، محمد شفیعی، امیر حسین بهاریه *، محسن میرزایی صفحات 234-239
  مقدمه
  سوء مصرف مواد یک معضل شایع و عمده مرتبط با سلامتی جامعه است که ابتلا و مرگ ومیر بالایی دارد. بنابراین با توجه به افزایش سوءمصرف مواد مخدر در سال های اخیر به ویژه در میان جوانان و نوجوانان و عوارض مربوط به آن از جمله کاهش طول عمر، حاملگی ناخواسته، خودکشی و خشونت در میان جوانان و ایجاد اختلال در زندگی فردی و خانوادگی افراد و با توجه به اینکه کشور ما یک کشور جوان محسوب می شود ما بر آن شدیم تا در این مطالعه وضعیت سوء مصرف مواد در دانش آموزان شهر یزد تعیین نماییم .
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که جامعه آماری مورد بررسی 1020 نفر از دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع دبیرستان ( دوره اول – دوره دوم ) در سال 1395 در مناطق شهر یزد می باشد. روش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو طبقه ای خواهد بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از ترجمه فارسی پرسشنامه استاندارد شده(GSHS) سازمان جهانی بهداشت انجام شده است. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و با استفاده آزمون های آماری از نظر معناداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 18.1 % دانش اموزان حداقل یکبار مصرف مواد داشته اند. همچنین مشخص شد که 9.5% از دانش آموزان سابقه مصرف حشیش، 12.5 % سابقه مصرف آمفتامین ها، 10.8 % سابقه مصرف قرص های روانگردان، 12.2 % سابقه مصرف هروئین، 12.9 % سابقه مصرف تریاک و در نهایت 9.6 % سابقه مصرف کراک را داشته اند. بین تحصیلات والدین و سوء مصرف مواد در دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای سوء مصرف و تنوع مواد مورد استفاده دانش آموزان طراحی برنامه های آموزشی در مدارس و نظارت بیشتر اولیاء و مربیان توصیه می شود. آشنایی والدین و معلمین با علائم سوء مصرف و حمایت بیشتر خانواده ها از نوجوانان در پیشگیری از سوء مصرف موثر است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، دانش آموزان، پرسشنامه GSHS
 • علی فتاحی بافقی، مهدی افتخاری، سمیه احمدی، مجتبی مقاتلی * صفحات 240-248
  مقدمه
  لیشمانیوز جلدی در ایران به عنوان یک مساله مهم بهداشتی می باشد. این بیماری به شکل برجستگی کوچک (پاپول) است. به تدریج بزرگشده به شکل زخم درمیآید. با توجه به اینکه مطالعات اپیدمیولوژیک در کنترل بیماری و اقدامات پیشگیرانه موثر است .این مطالعه به بررسی الگوی همه گیری شناسی سالک دراستان فارس طی5 سال(1389-1393) پرداخته است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی و بصورت مقطعی بود، که روی اطلاعات بیماران مبتلابه لیشمانیوز جلدی طی 5 سال گذشته در مراکز بهداشتی- درمانی استان فارس انجام گرفته است. بدین صورت که با هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی فارس اطلاعات دموگرافیک و همه گیری شناسی ثبت شده بیماران درمراکز بهداشتی- درمانی استان فارس استخراج و با کمک نرم افزارSPSS18، آزمون مجذور کای و آمار توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از کل 20601 بیمار مورد مطالعه 10607 نفر مذکر (51درصد) و 9994نفر مونث (49درصد) بودند. اکثر بیماران در گروه سنی 20 تا29 سال و کمترین تعداد بیماری در گروه سنی بالای 5 تا 9 سال بود. بیشترین ضایعات بیماری در دست و پا بود . بین گروه های سنی و نوع لیشمانیوز (P<0.05) و همچنین جنس و نوع لیشمانیوز(P<0.05) رابطه ی آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه انجام شده فراوانی بیماری در استان فارس طی سال های 1389 تا 1393 روند صعودی داشته که این افزایش بیماری به دلیل عدم وضعیت آموزشی- بهداشتی مناسب و عدم رعایت بهداشت فردی بدلیل ناآگاهی و کم اطلاعی بوده است.
  کلیدواژگان: فراوانی، سالک، همه گیری شناسی، استان فارس
 • مسعود محمدی *، مسعود میرزایی صفحات 249-259
  سابقه و هدف
  شیوع چاقی در دهه های اخیر در ایران افزایش یافته است. این مطالعه بر آن است تا تعیین کند چه میزان از شیوع فشار خون در ایران منسوب به چاقی جمعیت ایرانی می باشد .
  روش اجرا: در این مطالعه برای بدست آوردن شیوع فشار خون از اطلاعات مربوط به داده های نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر بدست آمده استفاده شده و داده های حاصل از مطالعه قند و لیپید تهران که در آن شانس ابتلا به فشار خون در صورت چاق بودن را برای مرد و زن تعیین کرده نیز گردآوری شده و پس از استاندارد سازی داده ها، خطر منتسب به جمعیت برای استانهای مختلف ایران بر اساس فرمول ذکر شده محاسبه شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه بر اساس اطلاعات شیوع فشار خون ، بیشترین میزان شیوع تطبیق یافته سنی در جنس مذکر 3/38 درصد و در جنس مونث 7/42 درصد در استان خراسان شمالی بدست آمد و بر اساس همین نتایج بیشترین میزان کسر منتسب به فشار خون در اثر چاقی در بین استان های کشور و به ترتیب در جنس مونث در استان های خراسان شمالی 6/25 درصد ، گیلان4/24 درصد ، سمنان و در جنس مذکر در استان های خراسان شمالی 6/24 درصد ، سمنان 5/21 درصد، هرمزگان 5/22 درصد و استان فارس 4/21 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  شیوع فشار خون در استانهای توسعه یافته بالا می باشد و بر اساس این مطالعه سهم بالایی از شیوع فشار خون در ارتباط با چاقی است و توصیه می گردد تا برنامه های پیشگیری و ارتقا سلامت بر روی چاقی در این استانهان ها تمرکز داده شود.
  کلیدواژگان: فشار خون، شیوع، کسر منتسب به جمعیت، نسبت شانس
 • علی جعفری ندوشن، فریبرز درتاج، رضا جعفری ندوشن * صفحه 260
  مقدمه و
  زمینه
  بیش فعالی یکی از اختلالات رایج در بین کودکان مدرسه رو در سطح جهان است که در مقایسه با کودکان عادی ناسازگاری بیشتری را با والدین خود دارند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ی بهداشت روانی در مادران کودکان نارسایی توجه / بیش فعال و مادران کودکان عادی در مقطع ابتدایی شهرستان یزد است
  مواد و روش ها
  نمونه پژوهش شامل 160 نفر والدین کودکان بود که 80 نفر آنها والدین کودکان نارسایی توجه / بیش فعال و 80 نفر دیگر از والدین کودکان عادی مدرسه رو بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای بکار گرفته شده شامل تست کانرز 27 سوالی برای تشخیص کودکان بیش فعال و تست سلامت روانی عمومی برای سنجش بهداشت روانی والدین بود. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی(تی مستقل و تجزیه تحلیل واریانس و کای اسکوار) انجام گرفت
  یافته ها
  مقایسه وضعیت بهداشت روانی و زیر مقیاس های آن نشان داد که مادران کودکان نارسایی توجه / بیش فعال در تمامی ابعاد بهداشت روانی از مادران کودکان عادی پایین ترند و این اختلال در پایه های اول و دوم نسبت به سایر پایه ها بیشتر است.
  نتایج
  با توجه به نتیجه تحقیق که بیانگر پایین بودن سطح بهداشت روانی والدین کودکان بیش فعال نسبت به کودکان عادی است. به مسوولان سازمان آموزش و پرورش و بهداشت پیشنهاد می گردد با آموزش والدین کودکان نارسایی توجه / بیش فعال، نسبت به ارتقاء سطح بهداشت روانی آنها اقدام فرمایند تا از این طریق کیفیت زندگی خانواده ها افزایش یابد.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، مادران کودکان بیش فعال، مادران کودکان عادی
 • محمود وکیلی، مژگان مدرسی، رضیه ذهبی، آرزو آقاکوچک * صفحه 270
  مقدمه
  دیابت شایع ترین بیماری متابولیک واز مهمترین اختلالات دوران بارداری است که به دلیل عدم تحمل گلوکز برای نخستین بار در طی بارداری تشخیص داده می شود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی می باشد که با استفاده از داده های ثبت شده در طرح غربالگری دیابت بارداری کلیه زنان باردار شهرستان میبد طی سال 1391- 1392 انجام شده است .در 1209خانم باردار بدون سابقه دیابت، دراولین ویزیت مامایی آزمایش FBS انجام می شد و براساس دارا بودن فاکتور خطر یا عدم آن، تحت آزمایش تحمل گلوکز خوراکی(OGTT) سه ساعته با 75 گرم گلوگز قرار می گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه18) و آزمون آماری T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانP کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مبتلا به دیابت بارداری 85/5±8/27 و زنان سالم از نظر دیابت بارداری 35/5±1/26 سال بود، که بین میانگین سنی و شاخص توده بدن،تعداد بارداری و سابقه خانوادگی دیابت با دیابت بارداری رابطه معنی داریافت شد(000/0=P). بین سابقه فشار خون بالا، سابقه دیابت بارداری، سابقه مرده زایی،سابقه سقط خود به خودی،سابقه تولد نوزاد با وزن 4 کیلوگرم یا بیشتر و سابقه تولد نوزاد ناهنجار با دیابت باردای رابطه معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد،که دیابت بارداری از شیوع بالایی در شهرستان میبد برخوردار است، هم چنین با توجه به شیوع بالای این بیماری در گروه کم خطر،غربالگری همگانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: شیوع، دیابت حاملگی، میبد
 • گلرسته خلاصه زاده *، فاطمه سریانی، منصوره نصریان، محمدحسن لطفی صفحه 289
  ازحدود 40 سال پیش، راهبردهای ارایه ی خدمات سلامت روان در جهان دچار تحول چشمگیری شده است. چنانکه آنرا انقلاب دیگر در سلامت روان میدانند و آن جنبش سلامت روان جامعه نگر بوده است. درکشورما نیز مراکز با هدف ایجاد تحول در سلامت روان (CMHC) سلامت روان جامعه نگر شهری طراحی شدند. اولین مرکزسلامت روان جامعه نگر در منطقه ی 16 تهران درسال 1389 راه اندازی شد. در یزد نیز در سال 1393 این مرکز شروع به کار کرد. این مقاله، مراحل راه اندازی اولین مرکز سلامت روان جامعه نگر شرح داده میشود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، جامعه نگر، مرکز سلامت، راه اندازی
|
 • Mohammad Hassan Lotfi, Nafiseh Nikbagh, Mohammad Mahdi Lotfi * Pages 232-233
 • Mahmood Vakili, Mohammad Shafiee, Amir Hossein Baharie *, Mohsen Mirzaei Pages 234-239
  Introduction
  Substance abuse is a common problem and a major public health dilemma with a high incidence of morbidity and mortality. Therefore, due to the increase of drug abuse in recent years, especially among young people and its complications, including loss of life, unwanted pregnancy, suicide commitment, as well as violence and given that our country has a young population, so the present study, aimed to investigate the substance abuse among the students in Yazd, a central city in Iran.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 1020 students studying in high school (the first period - the second period) were investigated in the 2015-2016 academic year in the city of Yazd. Multi-stage sampling method using cluster and stratified sampling was used. Information were collected through a standardized questionnaire based on World Health Organization method known as Global school-based student health survey (GSHS) which was translated to Persian. After completion of the questionnaire by students, the collected data were analyzed by SPSS software version 16 and through statistical tests of significance.
  Results
  The results showed 18.1% of students had at least one history of drug use. 9.5% of students had a history of cannabis use, 12.5% had a history of amphetamines use, 10.8% had a history of taking psychotropic pills, 12.2% had a history of heroin use, 12.9% had a history of opium use, and finally, 9.6% had a history of crack use. There was no significant association between parents education and drug abuse in students.
  Conclusion
  According to high prevalence and diversity of substance abuse among students, recommend educational program in school and parents supervision. Promotion of parents and teachers knowledge about symptoms of abuse is needed. Family support of adolescents is effective for prevention.
  Keywords: Substance abuse, Students, GSHS questionnaire
 • Ali Fattahi Bafghi, Mahdi Eftekhari, Somayeh Ahmadi, Mojtaba Moghateli * Pages 240-248
  Introduction
  Cutaneous Leishmaniasis is considered as an important health problem in Iran. This disease begins as small papules and then they gradually grow and turn into wounds. Since the epidemiological study of this problem is effective in preventing and controlling it, the current research was conducted on epidemiological pattern of Cutaneous Leishmaniasis in the province of Fars, Iran (2010-2014)
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on the registered information (20601 patients) and documents of the patients having problem in Fars province remedial and health care centers over the last 5 years. First, the registered demographic and epidemiological data of patients were extracted and then analyzed through by using SPSS software.
  Results
  A total of 20601 patients including 10607 males (51%) and 9994 females (49%) participated this study. Patients were in the age range of 20-29 years old and minority of them was 5-9 years old. Most lesions were on the hand and leg of the patients. It was also found that there was a significant relationship between age groups and types of Leishmaniasis (P
  Conclusion
  According to this is investigation, there was an ascending trend in disease frequency which was based on the descending process. This indicates promotion of educational- hygiene status as well as observance of personal hygiene principals.
  Keywords: Frequency, Cutaneous Leishmaniasis, Epidemiology, Fars Province
 • Masoud Mohammadi *, Masoud Mirzaei Pages 249-259
  Introduction
  Prevalence of obesity has been increased in Iran over the recent decades. Little is known about fraction of hypertension attributable to obesity in Iran. This study aimed to determine the population attributable fraction (PAF) of hypertension due to obesity across different provinces of Iran.
  Materials and Method
  Data on prevalence of hypertension, were extracted from Iranian Ministry of Health Non-Communicable Disease Risk Factor InfoBase. Measure of association between hypertension and obesity was extracted from Tehran Lipid and Glucose Study, for men and women separately. The extracted relative risks were used to calculate PAF of hypertension associated with obesity after age standardization of the reported prevalence of obesity across different provinces of Iran.
  Results
  In this study, PAF of hypertension associated with obesity was observed in females; 25.6 (95% CI:18.9-30.1) more than males 24.6 (95% CI: 18.1-29.2), in males across different provinces, North-Khorasan had the highest PAF of hypertension due to obesity 24.6 (95% CI: 18.1-29.2), following by Gilan 22.3 (95% CI: 16.5-26.3) Semnan, 21.5 (95% CI: 15.8-25.5) In females, North-Khorasan province had the highest PAF 25.6 (95% CI: 18.9-30.1) followed by Semnan 22.3 (95% CI:16.5-26.3 ), Hormozgan and Qom 20.9 (95% CI:15.5-24.6) and Fars 19.6 (95% CI: 14.5-23.1).
  Conclusion
  Prevalence of hypertension is relatively high in Iran. A sizable share of hypertension in Iranian provinces is associated with obesity. It is recommended that health promotion programs focus on obesity in these provinces.
  Keywords: Hypertension, Obesity, Prevalence, Attributed fraction, Odds Ratio
 • Ali Jafari Nodoushan, Fariborz Dortaj, Reza Jafari Nodoushan * Page 260
  Introduction
  ADHD is one of the most common disorders among school children throughout the world. Parents of these children are faced with more conflicts than normal children's parents. The Purpose of his study was to evaluate and compare the mental health status of mothers having children with attention deficit / hyperactivity disorder versus mental health of mothers having normal primary school children, Yazd, Iran.
  Materials And Methods
  The sample consisted of 160 mothers of primary-school children who were selected through random cluster sampling; 80 of them had children with attention deficit / hyperactivity disorder and the remaining half had normal children. Also, for the diagnosis of children with attention deficit / hyperactivity disorder, the Conners test as well as test of General Mental Health (GHQ) were used to measure mother's mental health. The data were then analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics (T-test and analysis of variance)
  Results
  Comparison of mental health and its subscales indicated that mothers of children with ADHD disorder were lower in all aspects of mental health than mothers of normal children.
  Conclution: According to the research results, mothers of children with attention deficit/hyperactive disorder have lower levels of mental health than mothers of normal children. So, it is recommended that education and health officials provide training courses for these parents to promote their mental health status and consequently their quality of family life.
  Keywords: Mental Health, Mothers, ADHD children
 • Mahmood Vakili, Mozhgani Modaress, Razieh Zhabi, Arezoo Aghakoochak * Page 270
  Introduction
  Diabetes is the most common metabolic disorder and falls into the most important illness in pregnancy period. This aimed to determine the prevalence of gestational diabetes and its risk factors in Meibod sity
  Methodology
  This cross-sectional study was carried out using registered data of diabetes screening program for all pregnant women living in Meibod County during the years 2013-2014. For 1209 pregnant women without any past record of diabetes, FBS test was done in first gynecology visit. According to existence or lack of risk factors, they went through glucose 3-hour tolerance test (OGTT) with 75 grams of glucose. The data were analyzed using SPSS18 by Chi-squared, t-test and logistic regression test.
  Results
  Mean age of women diagnosed with gestational diabetes was 27.8±5.85 and for normal healthy women was 26.1±5.35. There was significant relation between age, body mass index, parity, family record of the diabetes and history of gestational diabetes (P=0.000). There was no significant relationship between gestational diabetes and history of hypertension, gestational diabetes, stillbirth, spontaneous abortion, child's birth record 4 kg or more and fetal abnormalities in previous pregnancies. There was significant correlation between gestational diabetes and number of risk factor (P
  Conclusion
  According to the results, the prevalence of gestational diabetes was high in Meibod County and more studies are needed in this area.
  Keywords: Prevalence, Gestational diabetes, Risk factors, Meybod, Yazd
 • Golrasteh Kholasehzadeh *, Fatemeh Soryani, Mansureh Nasirain, Mohammad Hassan Lotfi Page 289
  About 40 years ago, the mental health services providing strategies have been dramatically changed worldwide. As well as, it is considered as a new revolution in mental health and named as community-based mental health movement. Moreover, mental health centers in Iran have been established in order to make a change in urban community-based mental health (CMHC). The first CMHC was founded in Tehran 16th district in 2010. In Yazd, it was established in 2010. In this article, the steps for establishment of the first CMHC were described.
  Keywords: Mental health, community oriented, wellness center