فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پژوهشی
 • سامان کمری، محبوبه فولادچنگ صفحات 5-23
  هدف
  بررسی اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان امید به زندگی و رضایت از زندگی افراد نوجوان
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر از آنها انتخاب شد و سپس بر اساس تخصیص تصادفی افراد به دو گروه آزمایش و کنترل، (هر گروه 30 نفر) گمارده شدند. آزمودنی-ها به پرسشنامه های امید اسنایدر و مقیاس رضایت از زندگی پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کووراریانس تک متغیره نشان داد که آموزش معنویت درمانی بر افزایش امید به زندگی افراد گروه آزمایش تاثیر معناداری داشت (P
  کلیدواژگان: معنویت درمانی، مثبت نگری، امید به زندگی، رضایت از زندگی
 • فرح هاشمی، امیر امین یزدی، حسین کارشکی صفحات 24-43
  هدف
  بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های عادی و طلاق که به روش علی – مقایسه ای و همبستگی انجام شد.
  روش
  در این پژوهش 293 دانش آموزدختر پایه پنجم و ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل بودند به شیوه خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه تئوری ذهن، همدلی و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ بود. به منظور تحلیل داده ها روش رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چند متغییری و فرمول z فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تئوری ذهن قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان عادی است، اما نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین کودکان طلاق، مشکلات رفتاری- هیجانی بیشتری نسبت به کودکان خانواده های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق از لحاظ آماری معنادار نبود.
  کلیدواژگان: تئوری ذهن، همدلی، مشکلات رفتاری، هیجانی، طلاق، دانش آموزان
 • هاجر فلاح زاده، رامین هاشمی گشنیگانی صفحات 44-59
  هدف
  مقایسه روابط ابژه و کیفیت رابطه با پدر در بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق
  روش
  برای اجرای این پژوهش 122 نفر افراد متقاضی طلاق و 117 نفر افراد غیر متقاضی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه روابط موضوعی بل و مقیاس پدری پاسخ دادند. سپس اطلاعات با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغییره و با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه در ابعاد روابط ابژه (بیگانگی، دلبستگی ناایمن، خودمیان بینی و بی کفایتی اجتماعی) تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو گروه در مولفه های حضور منفی پدر، نقش تامین کنندگی پدر و نقش پاسخ دهی عاطفی مثبت و نقش اخلاقی پدر تفاوت معنی دار وجود دارد. به نظر می رسد نقص در روابط ابژه و تصویر منفی از پدر و رابطه با او می تواند موجبات نارضایتی زوج ها را فراهم آورده و به دنبال آن احتمال گسستگی روابط زناشویی را در پی دارد.
  کلیدواژگان: روابط موضوعی، ادراک از رابطه با پدر، افراد متفاضی طلاق
 • علی اکبر سلیمانیان، رضا ریحانی، مرتضی نظیفی صفحات 60-76
  هدف
  بررسی پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس سبک های هویتی و مهارت تنظیم هیجانی در زنان متاهل شهر قوچان.
  روش
  در پژوهش حاضر، 331 معلم زن که با روش نمونه گیری خوشهای تک مرحلهای انتخاب شده بودند، به پرسشنامه سبک های هویت (ISI-6G)، پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی (ERSQ) و شاخص بی ثباتی ازدواج (MII) پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایح تحلیل داده ها نشان داد که سبک هویتی اطلاعاتی (40/0- =(r، سبک هویتی هنجاری (30/0- =(r و مهارت تنظیم هیجانی (35/0- =(r با بی ثباتی ازدواج رابطه معنادار منفی و سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی (33/0 =(r با بی ثباتی ازدواج رابطه معنادار مثبت دارند. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای هویت اطلاعاتی، سردرگم/ اجتنابی، هنجاری و مهارت تنظیم هیجانی، می توانند واریانس بی ثباتی ازدواج را به صورت معناداری پیش بینی کنند. به گونه ای که سبک های هویتی سهم بیشتری در پیش بینی متغیر ملاک دارند. لذا می توان نتیجه گرفت هرچه زنان متاهل معلم، درک منسجمی از خود داشته باشند و توانایی آن ها در تنظیم هیجاناتشان بالا باشد، زندگی مشترک آن ها از ثبات بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: بی ثباتی ازدواج، مهارت تنظیم هیجانی، سبک های هویتی
 • سهراب امیری، ابو القاسم یعقوبی صفحات 77-97
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس سه گانه تاریک کوتاه (SD3) بر روی دانشجویان بود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 94-93 بود. که 376 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مذکور ابتدا مقیاس صفات تاریک شخصیتی با تکنیک ترجمه مضاعف ترجمه شده و در نهایت به منظور بررسی شاخص های روان سنجی آن، این مقیاس همراه با پرسشنامه چند محوری میلون (MCMI)، مقیاس تکانشگری بارت (BIS) و پرسش نامه فرم کوتاه خودشیفته (16-NPI) اجرا گردید. داده های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفته و شاخص های پایایی، روایی و تحلیل عاملی تاییدی محاسبه گردید.
  یافته ها
  تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که این مقیاس از نظر پایایی دارای ضرایب آلفای 65/0 تا 82/0 در سه زیرمقیاس است، همچنین روایی همزمان آن با زیرمقیاس سایکوپات، خودشیفته از پرسشنامه چند محوری میلون (MCMI)، زیرمقیاس های تکانشگری توجهی، حرکتی و بی برنامه گی مقیاس تکانشگری بارت (BIS) و پرسش نامه فرم کوتاه خودشیفته (16-NPI) به ترتیب 21/0، 31/0، 52/0، 33/0 ،18/0 و 37/0 بدست آمد. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی از ساختار سه عاملی مقیاس حمایت کرد. مقیاس سه گانه تاریک کوتاه (SD3) دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی در جامعه دانشجویی ایرانی است.
  کلیدواژگان: صفات سه گانه تاریک، تکانشگری، چند محوری میلون
 • نرگس لطفی، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 98-112
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی با شکست عاطفی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. از جامعه آماری پژوهش 4899 دانشجو در سطح خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد، 350 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری و تحلیل شد. ابزارهای مورداستفاده پرسشنامه های «پنج عاملی شخصیت، سبک های دل بستگی بزرگ سالان و نشانگان شکست عاطفی راس» بود. نتایج نشان داد؛ بین نمره ویژگی روان رنجورخویی و شکست عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(001/0p=). اما بین ویژگی های برونگرایی/درون گرایی(05/0p
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک دل بستگی، شکست عاطفی
 • آمنه حاجی کرم صفحات 113-127
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تعارض خانواده- کار با سلامت روان و تعارض زناشویی زنان شاغل استان تهران بود.
  روش
  به منظوربررسی هدف پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. 135 نفر از زنان متاهل شاغل در بخش ستادی مخابرات استان تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و پرسشنامه های تعارض کار- خانواده نت مایر و پرسشنامه سلامت روانGHQ-28 و پرسشنامه تعارض زناشوییMCQ ثنایی و براتی را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی بین تعارض خانواده- کار با سلامت روان معکوس و معنادار بود(05/0>P). به عبارت دیگر با افزایش تعارض خانواده- کار میزان سلامت روان زنان شاغل کاهش می یابد، ولی بین تعارض خانواده – کار با تعارضات زناشویی زنان شاغل رابطه معنادار به دست نیامد (05/0
  کلیدواژگان: تعارض خانواده- کار، تعارض زناشویی، سلامت روان
|
 • Saman Kamari, Mahboubeh Fooladchang Pages 5-23
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of spirituality therapy training based on positivity on life expectancy and life satisfaction in adolescents.
  Methodology
  The Methods of present study was a semi-experimental research and a pretest- posttest design with control group. The statistical population were included all high school students in the first grade (year) in Shiraz city that 60 of them were selected through convenience sampling and then based on random assignment of subjects divided into experimental and control groups (each group include 30 subject). The subjects responded to Snyder Hope questionnaire and life satisfaction. Data was analyzed by using univariate analysis of covariance (ANCOVA) method.
  Findings: The univariate analysis of covariance showed that spirituality therapy training had significant effect on increasing life expectancy in experimental group (P
  Keywords: spirituality therapy, positivity, life expectancy, life satisfaction
 • Farah Hashemi, Amir Amin Yazdi, Hossein Kareshki Pages 24-43
  Purpose
  The present study was to investigating the role of theory of mind and empathy in predicting behavioral-emotional problems in students from typical and divorce families that done the cause-comparison and correlation method.
  Methodology
  The subjects were 293 of the girl students of fifth and sixth grades Which were selected by multi-stage cluttering sampling method. The tools are three questionnaires: theory of mind, empathy, and Child Behavior Checklist. For analyzing the data, multiple regression method, multi variable variance analysis test and Fisher’s Z-test formula has been used.
  Findings: The results show that the theory of mind is capable to predict behavioral-emotional problems in students from typical families, but not those of the students from divorce families. No meaningful relationship has been observed between the empathy capability and behavioral-emotional problems from none of the two groups of students. Results also show students from divorce families demonstrate more behavioral-emotional problems. Comparing the correlation between the theory of mind and empathy with behavioral-emotional problems in students shows that the correlations gained from the two groups show no meaningful statistical difference.
  Keywords: theory of mind, empathy, behavioral, emotional problems, divorce, students
 • Hajar Falahzade, Ramin Hashemi Gashnigani Pages 44-59
  Purpose
  The comparison of object relational dimensions and perceived fatherhood relation in Divorce Demanding and Non-demanding Individuals.
  Methodology
  For this purpose, 122 divorce demanding individuals and 117 non-demanding divorce individuals completed Bell Object Relations Inventory (BORI) and Fatherhood Scale (FS). Then the data were analyzed by Two Way ANOVA, using SPSS-20.
  Findings: Results showed that there is significant difference between object relational dimensions (Alienation, Attachment, Ego Centricity, and Social Incompetence) and Father Negative Engagement, Father Good Provider Role, Father Positive Emotional Responsiveness, and Moral Father Role in two groups. It seems that having object relational deficiency and having negative object from father and relation with him can lead to marital dissatisfaction and then rupture marital relation.
  Keywords: Object Relations, Perceived Fatherhood Relation, Divorce Demanding Individuals
 • Aliakbar Soliemanian, Reza Reyhani, Morteza Nazifee Pages 60-76
  Purpose
  Current study aimed to predict Marital instability based on Identity styles and Emotion regulation skills among married women in Qouchan.
  Methodology
  331 female Teachers were selected using single-stage cluster random sampling and were asked to answer the Identity Style Questionnaires (ISI-6G), Emotion Regulation Skill Questionnaires (ERSQ) and Marital Instability Index (MII). Data were analyzed using, Pearson product moment correlation, and Stepwise regression methods.
  Findings: results showed that there is significant negative correlation between informative identity style (r= -0.40), normative identity style (r= -0.30), and emotion regulation skill (r= -0.35) with marital instability. Also the positive relationship between diffused-avoidant identity Style (r= 0.33) and marital instability was statistically significant. Results also showed that information identity, diffused-avoidant identity, normative identity, and emotion regulation skills significantly predict marital instability. According to the findings, Identity styles played the greatest role in predicting the criterion variable. Therefore, we can conclude that, if married female teachers have a comprehensive self-understanding with high abilities on their emotion regulation, their marriage would be more stable.
  Keywords: Marital Instability, Emotion Regulation Skill, Identity Styles
 • Sohrab Amiri, Abolghasem Yaghoobi Pages 77-97
  Purpose
  The aim of present study was to examining the psychometric properties of the Iranian version of Short Dark Triad (SD3) in students.
  Methodology
  The study sample consisted of Bu-Ali Sina University students in 2015-2016. 376 students were selected based on multi-stage cluster sampling. To study psychometric characteristics of the scale, Dark Triad scale was translated with double-translation technique and finally, to evaluate the psychometric properties of the scale, it was administered along with Millon clinical Multiaxial inventory (MCMI), Barratt Impulsiveness Scale (BIS) and Narcissistic Personality Inventory (NPI-16). Collected data was analyzed and reliability, validity indicators and confirmatory factor analysis were calculated.
  Findings: Analysis of the collected data showed that the scale has the reliability of 0.65 to 0.82 alpha coefficients in three subscales, In addition, the concurrent validity of the scale with subscales of psychopathy, narcissism Machiavellianism Millon clinical Multiaxial inventory (MCMI), Attentional impulsiveness, Motor impulsiveness and Non-planning of Barratt Impulsiveness Scale (BIS) and Narcissistic Personality Inventory (NPI-16) was equal to 0.21, 0.31, 0.52, 0.33, 0.18 and 0.37 respectively. Moreover, the results of confirmatory factor analysis supported the factor structure of the questionnaire. Short Dark Triad (SD3) has favored psychometric properties in Iranian students.
  Keywords: Dark Triad, Impulsiveness, Millon Clinical Multiaxial
 • Narges Lotfi, Aboutaleb Saadati Shamir Pages 98-112
  The present research aims to study the relationship between personality characteristics and attachment styles with students’ love trauma. A descriptive survey method of correlation type was used in this research. The population included 4899 students of Ferdowsi University of Mashhad living on campus where 350 questionnaires were gathered and analyzed in a simple random way. The tools used in this study were: Five-factor model of personality, adults’ attachment styles, and Rosse Love Trauma Inventory. The results indicated a positive significant relationship between the scores of neuroticism and love trauma (p = 0.00), however, a negative significant relationship was seen between extroversion/introversion (p
  Keywords: personality characteristics, attachment style, love trauma
 • Amene Haji Karam Pages 113-127
  Purpose
  The aim of this research was to investigate the relationship between family–work conflict with mental health and marital conflicts of working women in Tehran.
  Methodology
  For this purpose a descriptive research methods of correlation type was selected. 135 married women working in the telecommunications staff in Tehran were selected by random cluster sampling method Meier Work-Family Conflict and Health Questionnaire, GHQ-28 scores and MCQ Sanaei marital conflict and draft questionnaire completed.
  Findings: Results showed that relationship and difference between family- work conflicts with mental health is negative and significant (p0/05). In order to increase of staff`s mental health and decrease of marital conflicts, organizations should decrease conflicts between work and life environment of staff and must decrease stressors of work environment.
  Keywords: family- Work conflict, Marital conflict, Mental health