فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال سوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه روزبهانی، نصرت ریاحی نیا صفحه 1
  زمینه و هدف
  هر اثر علمی در واقع حاصل ارتباطات علمی و مشارکت دانشمندان در یک حوزه علمی است و اعضای هیئت علمی به عنوان بارزترین عنصر تولیدات علمی مطرح هستند. بنابراین یک ارتباط علمی سازنده نیازمند دریافت اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد است. در این راستا پژوهش بر آن است که شاخص های اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه مطالعه و استناد را از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بررسی کند.
  روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خودگزینشی استفاده شد به این معنی که پرسشنامه به اعضای هیئت علمی داده شد برخی مشارکت کردند و برخی مشارکت نکردند و در نهایت 130 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار پژهش پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها پس از گردآوری با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار اس پی اس نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل انجام گرفته شاخص هایی که افراد در هنگام ارزیابی معتبر بودن اطلاعات یک مقاله در نظر می گیرند در اولویت های متفاوتی قرار دارد. در زمینه مطالعه، شاخص های ارتباط موضوعی مقاله به حوزه کاری فرد، دقت و درستی محتوای مقاله و منطقی بودن استدلال های نویسنده در مقاله به عنوان شاخص های اصلی در معتبر بودن یک مقاله برای انتخاب مقاله برای مطالعه قلمداد شدند. در زمینه استناد شاخص های دقت و درستی محتوای مقاله، ارتباط موضوعی مقاله به حوزه کاری فرد و معتبر بودن داده های به کار گرفته شده در مقاله به عنوان شاخص هایاصلی قلمداد شدند. در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات، برخورداری از فرآیند داوری، محتوای خود مقاله و برخورداری از نویسنده معتبر و مشهور شاخص های اصلی پژوهشگران در معتبردانستن مقالات دسترسی آزاد به شمار می رود. همچنین یافته ها نشان داد که اعضای هیئت علمی کیفیت اطلاعات مقاله را هم در زمینه مطالعه و هم در زمینه استناد شاخص مهمی در ارزیابی اعتبار اطلاعات و در اعتماد خود به مقالات دانسته اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که بیشترین توجه اعضای هیئت علمی در هنگام ارزیابی اعتبار اطلاعات یک مقاله هم در زمینه مطالعه و هم در زمینه استناد، ویژگی های معنایی اطلاعات است. در زمینه منابع دسترسی آزاد برخورداری از فرآیند داوری و محتوای خود مقاله شاخص مهمی است. بنابراین توصیه می شود که تمام ذینفعان و افراد دخیل در نظام ارتباط علمی، کنترل کیفیت را اولویت خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: اعتبار، ارتباطات علمی، اعتماد، دسترسی آزاد، اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
 • زینب صدیقی، علیرضا اسفندیاری مقدم، عاطفه زارعی صفحه 12
  هدف
  رابط کاربر در کتابخانه های دیجیتال از جمله مسائل اساسی در بهره گیری از این کتابخانه ها به شمار می رود و زمانی کاربران می توانند تعامل مناسبی با آن برقرار سازند که متناسب با نیاز آن ها فراهم گردد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل رابط کاربر کتابخانه های دیجیتال ارائه دهنده خدمات به نابینایان و ناشنوایان در سطح جهان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش انجام پژوهش از نوع کتابخانه ای و پیمایش توصیفی است. بدین ترتیب که ابتدا با بررسی متون و منابع علمی مرتبط سیاهه ای متشکل از 13 معیار (ویژگی های ظاهری صفحه نمایش، سازماندهی صفحه نمایش، امکانات جستجو، پیوندها، گزینه ها و نمادهای تصویری، شخصی سازی متن، امکانات کمک و راهنمایی کاربران، هشدار دهنده ها، امکان تعامل و بازخورد، زبان رابط کاربر، کنترل کاربر، انواع قالب (فرمت )های منابع موجود در کتابخانه، امکانات مطالعه منابع بازیابی شده از کتابخانه) شامل 109 مولفه استخراج شد. سپس به روش دلفی نهایی گردید و برای ارزیابی کتابخانه های مذکور مورد استفاده قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 12 کتابخانه دیجیتال ارائه دهنده خدمات به نابینایان و ناشنوایان بود که از طریق جستجو و مکاتبه با فدراسیون بین المللی کتابخانه های دیجیتال تهیه گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع، از بین معیارهای مورد مطالعه، معیار «زبان رابط کاربر» با رعایت در 92/97 درصد از کتابخانه ها، رتبه اول و معیار «کنترل کاربر» تنها با استفاده در 67/9 درصد کتابخانه ها کمترین میزان رعایت را به خود اختصاص داده اند. همچنین کتابخانه «Digital library for the blind» با رعایت 53/63 درصد بیشترین و کتابخانه « »U.S. National Library Service for Blindبا رعایت 62/37 درصد از مولفه ها کمترین میزان رعایت را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، رابط کاربر، معیارهای ارزیابی، تعامل انسان و رایانه، نابینایان، ناشنوایان
 • صنم ابراهیم زاده، سعید رضایی شریف آبادی صفحه 29
  زمینه و هدف
  نظریه اجتماعی – شناختی که توسط یورلند و البرچتسن معرفی شده است، رسم متداول در دیدگاه شناختی سنتی را وارونه کرده است. نظریه اجتماعی – شناختی کاربران اطلاعات را در تعلقاتشان به فرهنگ های مختلف، ساختارهای اجتماعی مختلف و حوزه های گوناگون دانش مد نظر قرار می دهد. از اینرو هدف مقاله، توضیح چگونگی کاربرد نظریه اجتماعی - شناختی در بازیابی اطلاعات می باشد.
  روش
  با مطالعه مبانی نظری و شناسایی مفاهیم، نظریه اجتماعی – شناختی، کاربرد آن در بازیابی اطلاعات تبیین شد. این پژوهش از بعد روش شناسی تحقیق، توصیفی تحلیلی، از منظر هدف، نظری و از منظر پارادایم، کیفی است.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که نظریه اجتماعی – شناختی در بازیابی می تواند باعث سازماندهی شناختی و اجتماعی دانش و رده بندی موضوعی خاص شود. در هستی شناسی ها در تبدیل اصطلاحنامه به هستی شناسی موثر است. در فرایند اطلاع یابی باعث در نظر گرفتن عوامل واسطه ی در رفتار اطلاع یابی می شود. همچنین در ربط نیز در دخیل داشتن عامل های غیر زبانی در درک معنی از قابلیت‎های مناسبی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتیجه این مطالعه نشان داد که دیگر نمی توان فقط از طریق دیدگاه شناختی سنتی به بررسی مسائل مربوط به بازیابی اطلاعات، ربط و رفتار اطلاع یابی پرداخت و لازم است تا تمامی عوامل دخیل در نظریه اجتماعی – شناختی در مطالعات مربوط به این حوزه ها مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اجتماعی، شناختی، بازیابی اطلاعات، هستی شناسی، رفتار اطلاع یابی، ربط
 • مریم اسدی، حمید مهدیقلی صفحه 43
  زمینه و هدف
  این مقاله درصدد است مفهوم فضای مشترک اطلاعاتی را با تبیین شرایط حاضر، تعریف مفهوم، ویژگی ها و الگوهای فضای مشترک اطلاعاتی، بیان چند نمونه عملی، پیشنهادهایی برای تبدیل فضای کتابخانه به فضای مشترک اطلاعاتی، چالش های ایجاد و پیاده سازی فضای مشترک اطلاعاتی را مورد واکاوی قرار دهد.
  روش پژوهش: مقاله حاضر یک مقاله مروری و مفهومی است، بنابراین روش کتابخانه ای انتخاب شد.
  یافته ها
  کتابخانه های دانشگاهی در طی دهه های گذشته تغییرات قابل توجهی کرده اند. این تغییرات، مدیران را در امر برنامه ریزی و پیش بینی امور کتابخانه ها با مشکل و چالش مواجه ساخته است. به نظر می رسد ظهور مفهوم فضای مشترک اطلاعاتی، مفهومی برای سازگاری با شرایط متغیر امروز کتابخانه های دانشگاهی است. اصطلاح فضای مشترک اطلاعاتی مفهوم نسبتا جدیدی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی است. فضای مشترک اطلاعاتی به عنوان درگاهی توصیف می شوند که از طریق آن دانشجویان و اعضای هیئت علمی به حجم وسیعی از منابع اطلاعاتی در جهان در یک مکان دسترسی می یابند، در محل کتابخانه منابع کمتری نگهداری می شود، دسترسی به خدمات فناوری و مرجع باهم ترکیب می شوند، بجای مالکیت اطلاعات تاکید بر دسترسی، مدیریت اطلاعات و هوشمندسازی خدمات است، مدیریت ارتباط با اعضا و استفاده کنندگان (خدمت محور) و یادگیری مشارکتی نقش محوری دارد.
  نتیجه گیری
  هیچ کس نمی داند کتابخانه دانشگاهی آینده شبیه چه خواهد شد؟ ناگفته پیداست کتابخانه های آینده یک منبع اطلاعاتی متکامل با کارکنان آگاه و ماهر خواهد بود که دسترسی سریع و آزاد را به منابع اطلاعاتی الکترونیکی و دیجیتالی، انجام تحقیقات علمی در محیطی راحت و حمایتی را فراهم کرده و یادگیری مشارکتی را تشویق می کنند. فضای مشترک اطلاعاتی اولین گام در این مسیر است.
  کلیدواژگان: فضای مشترک اطلاعاتی، کتابخانه دانشگاهی، آینده کتابخانه
 • حامد حیدری، محمود البرزی، مرتضی موسی خانی صفحه 56
  زمینه و هدف
  یکی از روش های درک نگرش کاربران استفاده از مدل پذیرش فناوری است که این پژوهش با استفاده از آن مدل مطالعه عوامل موثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک شبکه آموزش مجازی را مورد هدف قرار داده است، تا مشخص شود که چه عواملی منجر به ترغیب دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی می شود.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از دسته پژوهش های مدلسازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزیی است. پس از مطالعه مقالات مرتبط و استخراج مولفه های احتمالی، پرسشنامه ای براساس مدل مفهومی طراحی شد و در بین دانشجویان توزیع گردید و در نهایت پرسشنامه های جمع آوری شده مبنای تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده و قابلیت های تکمیلی ادراک شده به طور غیر مستقیم و نگرش نسبت به شبکه های اجتماعی آنلاین و لذت ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل دانشجویان به استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر می گذارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای دانشگاهیان در صنعت آموزش کشور فراهم می کند تا با درک این عوامل، بتوانند از کاربردهای شبکه های اجتماعی در راستای افزایش اثربخشی یادگیری در بین دانشجویان استفاده نمایند. در این پژوهش متغیرهایی که در زمینه توسعه فضای آموزشی می تواند تاثیر گذار باشد شناسایی گردید و با بررسی پژوهش ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل موثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک شبکه آموزش مجازی، ترکیبی از این عوامل گردآوری شده و درنهایت مدلی کاربردی و جامع ارائه شده است. همچنین بررسی عوامل موثر بر ترغیب کاربران به استفاده از شبکه های اجتماعی در زمینه آموزشی، پژوهشی نو در این زمینه است.
  کلیدواژگان: قابلیت های تکمیلی ادراک شده، نگرش نسبت به شبکه های اجتماعی آنلاین، لذت ادراک شده، تمایل دانشجویان به استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین
 • رضا بصیریان جهرمی، زاهد بیگدلی، غلامرضا حیدری، علیرضا حاجی یخچالی صفحه 71
  زمینه/
  هدف
  بازی وارسازی را کاربست محرک های مرتبط با انجام بازی در بسترهای به ظاهر نامرتبط با بازی دانسته اند. در واقع، این تعریف جامع ترین تعریفی است که تاکنون از بازی وارسازی ارائه شده است. این مفهوم برای نخستین بار در سال 2002 میلادی ارائه شد، اما بیش از هشت سال – یعنی تا نیمه دوم سال 2010 میلادی- طول کشید تا مفهوم یادشده توجه جهانیان را به خود جلب نماید. بازی وارسازی در حیطه های گوناگون و به تناسب نیازهای متنوع موجود در این حیطه ها کاربرد یافته است. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی مفهوم بازی وارسازی و مولفه های آن، به نقش و جایگاه این مفهوم جدید در حیطه فرآیندها و فعالیت های کتابخانه ای بپردازد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش مروری و بر اساس مطالعه جامع و نظام مند متون مرتبط با بازی وارسازی انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که مولفه های بازی وارسازی به واسطه ماهیت منطبق با انگیزه انسانی شان و در صورت طراحی مناسب بتوانند بستری را فراهم نمایند که به واسطه آن امکان پذیرش تغییرات در سطح کتابخانه ها از سوی مدیران- و سپس کارکنان و کاربران- راحت تر اتفاق افتد. این امر می تواند به حل «بحران مشارکت» کتابخانه ها یاری رساند.
  نتیجه گیری
  مدیران کتابخانه ها می توانند با درک شرایط موجود و بر اساس اصول بازی وارسازی تمهیداتی بیاندیشند تا بر اساس آن، کتابخانه ها و وبسایت آنها جذابیت های بیشتری را برای جذب مخاطب ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: بازی وارسازی، کتابخانه ها، بازی های جدی، مشارکت کاربران، وبسایت کتابخانه ها
 • هادی هراتی، فهیمه باب الحوائجی صفحه 80
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان قابلیت درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط کاربری جستجوی منابع در نرم افزار کتابخانه ای سیماد است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، شامل 24346 نفر است که 164 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 17استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میزان فهم کاربران از واژگان محیط رابط کاربری نرم افزار سیماد، در روش عینی (با توجه به 23 واژه موردبررسی)، در حد مطلوب نیست ولی در روش ذهنی (با توجه به گویه های دارای مقیاس لیکرت) می توان میزان فهم کاربران را در حد مطلوب پذیرفت. همچنین نظام دستوری زبان و طول عبارت های به کاررفته در واژگان محیط رابط کاربری، سبب قابلیت فهم بهتر جامعه پژوهش از آن واژگان نمی شود. درنهایت بین میزان فهم کاربران مقاطع و حوزه های مختلف تحصیلی از واژگان محیط رابط کاربری نرم افزار موردمطالعه، در روش عینی و ذهنی تفاوت معنی داری حاصل نشد.
  نتیجه گیری
  در طراحی محیط رابط کاربری مناسب برای نظام های بازیابی اطلاعات، باید نیازها و سطح فهم کاربران از واژگان را در نظر گرفت؛ از طرفی دیگر باید با آموزش کاربران، توانایی آن ها را در استفاده از نرم افزارهای کتابخانه ای افزایش داد.
  کلیدواژگان: محیط رابط کاربر، واژگان محیط رابط، فهرست های رایانه ای، نرم افزار سیماد
|
 • Masumeh Ruzbahani, Nosrat Riahinia Page 1
  Background And Aim
  In effect, every scientific endeavor consisted of scientific communication and scientists’ involvement in particular field of study; and scientific board members as the most outstanding elements play a key role in scientific productions. Therefore, a constructive scientific communication requires obtaining credible and valid information. In so doing, this study tries to investigate the valid indicies in scientific communication (reading and citing) from Kharazmi University faculty members’ points of view.
  Methods
  The study is a descriptive survery. The population included faculty members of Kharazmi University. Self-selected sampling was used. In other words, the questionnaires were given to all faculty members, some participated and some did not. Totally 130 questionnaires were collected. The research instrument was a researcher-made questionnaire with a confirmed relibility and validity. Data were analyzed using SPSS v.20.
  Results
  According to the results, the main credibility criteria used by researchers for reading an item were: topical relevance and validity of content and soundness of author's logic and arguments in paper. The main credibility criteria for citing an item include validity of content, topical relevance, and validity of data used in the paper. The main credibility criteria for using open access sources were peer reviewed quality of the content, and the reputation of authors. Quality of content is an important criterion both for reading and citing an item.
  Conclusion
  With respect to findings, it can be said that faculty memebers evaluate the credibility of information in both study and in citing mostly on the basis of meaning of information. For open access materials, peer-reviewing and content were important. Thus, it is recommended that the all stakeholders and the persons involved in the scientific comunication system, set the quality control in proiority.
  Keywords: CredibilityScholarly Communication, Trust, Open Access Journals, Kharazmi University's Faculty
 • Zeinab Sedighi, Alireza Isfandyari, Moghaddam, Atefeh Zarei Page 12
  Purpose
  Digital library user interfaces has a determining role in desirable performance of this kind of libraries. Digital Library service providers to the blind and deaf users will have their best performance when the users (deaf and blind users) could have a proper interaction with them. This study aims to evaluate and analyze the criteria related to user interface in digital libraries service provider to the blind and deaf users in the world.
  Methodology
  This is an applied and evaluative study. This study has been used library research method for extracting criteria and descriptive survey method for everything from evaluating library. A checklist consist of 13 criteria (Screen capabilities, Ability of organizing the screen, Search facilities, Links, Visual symbols and images, Options for customizing the texts, Help services and Tips, Error message alert, Interaction and feedback facilities, user interface Language, User controls, Library resources in various format, Study facilities of retrieved resources from the library) and 109 component is prepared. Then have been finalized by using the Delphi method and completed for each Library. 12 digital library service providers to blind and deaf user in the world perform the population.
  Finding: Results of the study showed that the criteria of '' user interface language '' (with 97.92 %) and the criteria of '' user control'' (with 9.67 %) reached the highest and lowest scores respectively. Among the 12 digital libraries investigated worldwide, "Digital library for the blind" with respect 63.53 reached the maximum and "U.S. National Library Service for Blind" with respect 37.62 grasped the minimum levels.
  Keywords: Digital library, User Interface, evaluation criteria, Human, Computer Interaction, deaf, blind
 • Sanam Ebrahimzadeh, Saeed Rezaei Sharifabadi Page 29
  Background And Aim
  The socio-cognitive theory introduced in information science by Horland and Alberchtsen. The socio-cognitive view turns the traditional cognitive program upside down. The socio-cognitive theory emphasizes on different cultural and social structures of users. Hence, the aim of the article is to explain the role of socio - cognitive theory in information retrieval (IR).
  Method
  The role of the socio - cognitive theory in information retrieval was determined by reviewing of relevant literature and identifying its concepts. The current research methodology is descriptive, analytical and theoretical. The research paradigm is qualitative.
  Results
  The results revealed that the socio - cognitive theory can affect the information retrieval (IR), information behavior and relevancy. The socio - cognitive helps classification of a particular topic in information retrieval. It can change a thesaurus to ontology. Also, it can contribute to non-linguistic factors in understanding the meaning in ontologies and it can take account into the mediating factors in information-seeking behavior.
  Conclusion. The result of this study showed that we can not only examine issues related to information retrieval, relevancy and information behavior through the traditional cognitive views. We have to sure that all the cultures and social factors are examined in our studies about IR.
  Keywords: Socio, Cognitive, Theory, Information Retrieval, Ontologies, Relevancy
 • Maryam Asadi, Hamid Mahdigholi Page 43
  Background And Aim
  This paper seeks to explore the concepts of the information commons (IC). The paper provides a look at the models and characteristics of the IC. A number of projects of the IC are presented. We will discuss the situation of an existing traditional library. It makes recommendations for converting an existing library space into an IC. A number of Challenges of implementation of the IC are explored
  Methods
  This is a conceptual paper, so a library study approach was chosen.
  Results
  Academic libraries have undergone considerable massive changes over the past decade. These changes have faced the directors of libraries with difficulties and challenges in planning of the library activities. It seems that the emergence of the IC is adaptation to the changing role of the academic libraries. The IC is a relatively new concept in the Information and Knowledge Science. The IC is described as a portal through which students and faculty will access the vast amount of information resources in the world and less a place where information is kept, as focus shifts from ownership of information to access to and management of information and smart services. There are centralized access to services and technologies, contact with the users and collaborative learning play an important role.
  Conclusion. No one knows what will the academic library of the future look like? Needless to say, it will be a constantly evolving information resource with knowledgeable and skilled staff that provides fast, flexible access to digital and print information resources, fosters scholarly research in a comfortable and supportive environment, and promotes cooperative learning. The IC is a first step in that direction.
  Keywords: Information commons, Academic library, future of the library
 • Hamed Heydari, Mahmuod Alborzi, Morteza Mosakhani Page 56
  Background And Aim
  The utilization of technology acceptance model is one of the ways for perceiving the user's attitudes, and this research utilizes it to investigate the factors affecting the student's encouragement to use the social network sites in order to determine which factors encourage the students to use the social network sites as a virtual learning network.
  Methods
  This research is applied in terms of objective and is among the structural equation modeling-partial least square studies. A questionnaire is designed based on conceptual model after investigating the relevant articles and extracting the possible components, and it is then distributed among students, and finally the analysis is done on collected questionnaires.
  Results
  The data analysis results indicate the indirect impact of perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived complementarity, and the direct impact of attitude towards using the online social network sites and perceived enjoyment on the student's intention to use the social network sites.
  Conclusion
  The results of this research provide the useful insight for university authorities in local education industry to utilize the social network sites in order to enhance the student's learning effectiveness by perceiving these factors. This study identifies the variables which can affect the development of educational space and investigates the conducted studies on determinates of student's encouragement to use of social networks as e-learning networks, and finally provides an applied comprehensive model by combination of these collected factors. Furthermore, a new research can be conducted on factors affecting the user's encouragement to use social networks for education.
  Keywords: perceived complementarity, attitude towards using the social network sites, perceived enjoyment, student's intention to use the social network sites
 • Reza Basirianjahromi, Zahed Bigdeli, Gholamreza Haidari, Alireza Hajiyakhchali Page 71
  Background And Aim
  Gamification refers to the use of game elements in non-game contexts to motivate engagement. This definition is the most comprehensive one presented so far. The term was proposed first in 2002 but it has been prolonged 8 years to attract individuals’’ attention. Gamification has been applied in various contexts according to its capabilities. The current study aims to investigate the concept of gamification and its dimensions in library environment.
  Methods
  This study used review method as well as comprehensive and systematic study to assess the concept of gamification in accordance with library environment.
  Results
  The results showed that gamification dimensions could improve the library functions and users’ loyalty. This could help libraries to solve the “engagement crisis”.
  Conclusion
  Playful engagement is an important approach to help librarians to attract maximum audience in the new information landscape. To achieve this, gamification and its elements can play an important role.
  Keywords: Gamification, Libraries, Serious games, User's engagement, Library website
 • Hadi Harati, Fahimeh Babalhavaeji Page 80
  Background And Aim
  The main objective of the research is to determine the understanding level of the students of Ferdowsi University of Mashhad in the terms used in user interface of SIMAD library software.
  Methods
  The study is an applied research with survey descriptive method. Research population was Ferdowsi University of Mashhad, including 24346 students of whom 164 were selected as sample. Data was collected through questionnaire and SPSS software was used as an instrument for the analysis of the data obtained.
  Results
  The results indicated that the user's level of understanding of terms used in the user interface is not desirable in objective method (23 words investigated). However, regarding subjective method (the items of the Likert scale) the level of understanding is acceptable. Furthermore, the grammar and the length of the phrases used in the user interface do not result in better understanding of the Terms. Finally, there is not a significant difference between student's understanding level of Terms and student's educational level and field of study in both objective and subjective methods.
  Conclusion
  To design an appropriate user interface for information retrieval systems, the needs and level of comprehension related to the users must be taken into consideration. However, in other to increase the users’ ability in making use of library software, educating the users appears to be of cardinal importance.
  Keywords: User interface, interface Terms, computerized catalogs, SIMAD software