فهرست مطالب

 • پیاپی 34-35 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تیام کیانی، معصومه کیانی، اصغر دالوندی صفحه 1
  مقدمه
  نوجوانی حساس ترین دوران حیات آدمی است که با بروز حالات روحی و روانی جدید شروع می شود و نوجوان را با مشکلات جدی روانی و اجتماعی روبه رو می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی و مشخصات جمعیت شناختی دانش آموزان دخترانه فرزانگان شهرستان بروجرد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی143 نفر از دانش آموز مقطع راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرستان بروجرد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پژوهشگر ساخته، پرسشنامه 21 سوالی افسردگی بک و پرسشنامه 58 سوالی عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی مشارکت کنندگان 88/13 با انحراف معیار 736/0 سال بود. از دانش آموزان دختر شرکت کننده 3/20% دارای افسردگی متوسط تا شدید و 94/62% دارای عزت نفس پایین بودند. نتایج نشان داد که بین افسردگی و عزت نفس واحدهای مورد بررسی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/0>p). به طوری که دانش آموزان دختر با عزت نفس بالا کمتر علایم افسردگی را نشان می دادند.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از دانش آموزان عزت نفس پایین داشتند. لذا پیشنهاد می شود هر گونه علائم افسردگی در دانش آموزان، جهت پیگیری دقیق و جدی به مشاورین و مسئولین پرورشی گزارش شود. حفظ و افزایش عزت نفس دانش آموزان و برخورد به موقع با افسردگی آنها، می تواند موجب بالارفتن کیفیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان در محیط مدرسه و خانواده باشد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، افسردگی، دانش آموزان، نوجوان، دختر
 • بیان صابری پور، اکرم همتی پور، سیدعلی موسوی، سارا ضیاغم، یعقوب مدملی صفحه 14
  مقدمه
  اختلالات روانی مشکلات شایع و جدی هستند که در تمام دنیا مشاهده می شوند، پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی نقش مهمی در سلامت روانی دانشجویان خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتردرسال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 215 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردید. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد (DASS-21) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آمارتوصیفی، تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 104 نفر(4/48%) دانشجویان مذکر با میانگین سنی (24/2±10/21 ) شرکت کردند، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که (2/50%) دانشجویان درجاتی از افسردگی، (4/48%) استرس و (3/49%) اضطراب را داشتند. در بررسی ارتباط متغیرها، بین محل سکونت و تاهل با سطح استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط آماری معناداری یافت شد (05/0>p). همچنین مشاهده شد که جنس و رشته تحصیلی با اضطراب و فعالیت ورزشی با افسردگی ارتباط آماری معنادری دارد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت تحصیل در دانشگاه با توجه به وجود استرس های گوناگون با افسردگی و اضطراب همراه هست. جامعه ای که به سلامت خود و نسل های آینده خود می اندیشد باید با بررسی و رفع عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده استرس و به تبع آن افسردگی و اضطراب در راه نیل به آرمان های خود گام بردارد .
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، دانشجویان
 • مرتضی سقرجوقی فراهانی، بابک خدادادی، سحر دالوند صفحه 27
  مقدمه
  افسردگی بیماری شایعی است که بار زیادی بر جوامع مختلف تحمیل می کند در بیمارستان ها، پرستاران در معرض میزان بالای استرس قرار داشته و این موضوع می تواند سبب بروز افسردگی در آنان گردد. لذا هدف اصلی این تحقیق،تعیین شدت افسردگی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان های شهر خرم آباد در سال 1395 بوده است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1395 به منظور تعیین فراوانی افسردگی و عوامل موثر بر آن 241 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر خرم آباد مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه بک بود. داده های بدست آمده باروش های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی و آزمون کای دو و ضریب همبستگی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این پژوهش 70/52 درصد پرستاران فاقد افسردگی ، 61/33 درصد افسردگی خفیف ، 50/9 درصد افسردگی متوسط و 10/4 درصد افسردگی شدید داشتند. در این پژوهش، میان سطح افسردگی پرستاران بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، گروه سنی، تعداد اعضای خانواده، میزان تحصیلات افراد ومیزان تحصیلات پدر و مادر تفاوت معناداری وجود نداشت .
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد شیوع افسردگی در پرستاران بیمارستان های شهر خرم آباد بالاتر از جمعیت عمومی می باشد. نظر به این که پرستاران نقش مهمی در ارتقا سطح سلامت افراد در جامعه دارند، برنامه ریزی لازم برای پیشگیری افسردگی باید انجام شود.
  کلیدواژگان: شیوع، افسردگی، پرستاران، پرسشنامه افسردگی بک
 • مهفام درویشی، ندا آزادبخت، رضا حسین آبادی صفحه 39
  مقدمه
  خطاهای دارویی یکی از شایع ترین خطاهای پزشکی است که ممکن است بروز آن توسط دانشجویان پرستاری بیش از سایر گروه ها باشد. هدف این مطالعه بررسی دلایل بروز خطاهای دارویی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1394 بر روی 137 دانشجوی سال سوم و بالاتر مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خرم آباد و با استفاده از نمونه گیری آسان و در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته علل ایجادکننده خطاهای دارویی بود، که بصورت خودگزارشی توسط دانشجویان تکمیل گردید. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی شامل درصد و میانگین تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  دانشجویان علت خطاهای دارویی را در9/65% موارد بد خط بودن دستورات دارویی در کاردکس دارویی، 8/63% محاسبات دارویی غلط و 63% اشتباه وارد کردن دارو در کاردکس دارویی عنوان کردند. همچنین تنها 5/35درصد دانشجویان تجویز دارو بدون نظر پزشک را از عوامل منجر به خطای دارویی می دانستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی ازعامل بی دقتی به عنوان عامل بروز خطاهای دارویی توسط دانشجویان بود. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود دانشجویان دقت بیشتری بر پرونده خوانی و نوشتن کاردکس داشته باشند.
  کلیدواژگان: دیدگاه، خطای دارویی، دانشجوی پرستاری، خرم آباد
 • مهوش کلهر، کبری رشیدی، رضوان نصرالهی صفحه 48
  مقدمه
  بیگانگی از کار نوعی احساس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کار اشاره دارد و شامل ابعادی چون بی قدرتی، بی-معنایی، بی هنجاری و انزوا می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان بروجرد در سال 1393انجام گردید.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر بر اساس نوع داده ها یک تحقیق کمی است و از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن، مطالعه ای میدانی است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می باشد. تعداد 169 نفر شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با داشتن معیار های ورود؛ مدرک دیپلم و بالاتر، شاغل در بیمارستان های چمران و امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد در سال1393 وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بیگانگی از کار استفاده شد که، پایایی آن با آلفای کرانباخ برابر84/0 مورد تایید قرار گرفت، سپس به صورت خودایفایی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین میزان بیگانگی از کار و متغیرهای مورد مطالعه شامل وضعیت تاهل) 289/0 r=027/0 p=)، جنسیت ( 000/0p=، 325 /0r=) تحصیلات (000/0p=، 456/0r= ) پست سازمانی (000/0p=، 252/0 r=) دو پست سازمانی (مدیر و غیر مدیر) (005/0p=، 469/0r= ) بود.
  نتیجه گیری
  بین بیگانگی از کار با متغیرهای مشخصات فردی و شغلی پرستاران همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد. لذا توجه به این مسئله از جانب مدیران سازمان ضروری است.
  کلیدواژگان: بیگانگی از کار، مشخصات فردی، پرستاران
 • مریم رضایی، آیت کایدی صفحه 61
  مقدمه
  التیام زخم فرآیند پاتوفیزیولوژی پیچیده ای است که خود شامل چندین واکنش سلولی و بیوشیمیایی نظیر التهاب، ساخت عروق و رسوب کلاژن می باشد. در این تحقیق اثرات ضد التهابی و ترمیمی عصاره هیدروالکلی بارهنگ سرنیزه ای، گل قاصد و جفت بلوط در مقایسه با اکسید روی بعد از ایجاد زخم در موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی پس از القای بیهوشی در 40 موش صحرایی نر، زخمی مدور به وسعت 5/2 سانتیمتر مربع در پشت هر کدام از آنها ایجاد شد و روند التیامی در پنج گروه شامل:کنترل کاذب،کنترل مثبت، درمان با عصاره گل قاصد، بارهنگ و بلوط مورد مطالعه قرار گرفت. تجویز داروها و اندازه گیری زخم ها با آنالیز تصاویر دیجیتالی، یک روز در میان به مدت 21 روز صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه صورت پذیرفت.
  یافته ها
  درصد بهبود زخم در گروه های عصاره بارهنگ و اکسید روی در روزهای پنجم، نهم و سیزدهم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد) 05/0 (P <. مدت زمان لازم برای بهبود کامل زخم در گروه های کنترل، اکسید روی، عصاره بارهنگ، گل قاصد و جفت بلوط به ترتیب 006/0 ±19، 006/0 ±13، 006/0 ±12، 006/0 ±16 و 006/0 ±15 روز بود. درصد بهبودی زخم در سطح معناداری001/0، نشان دهنده اختلاف بین هر زوج از گروه ها بود و بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به گروه درمان با عصاره بارهنگ، اکسید روی، عصاره بلوط، عصاره گل قاصد و کنترل بود.
  نتیجه گیری
  بیشترین روند تسریع بهبود زخم متعلق به عصاره هیدروالکلی گیاه بارهنگ بود. عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ در مقایسه با اکسید روی اثرات ضدالتهابی بیشتری داشته و مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: زخم پوستی، عصاره هیدروالکلی، گل قاصد، بارهنگ، بلوط، موش صحرایی
|
 • Tiam Kiany, Masoomeh Kiany, Asghar Dalvandi Page 1
  Background And Aim
  Adolescence is the most critical period of human life in which the incidence of new mental states starts and creates serious mental and social problems.The aim of the present study was to investigate the relationship between self-esteem and depression in students of Farzanegan girls ‘school in Borojerd.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study in which 143 of Borojerd Farzanegan girls’ school in 2015 were the samples. The data was collected through a demographic, 21-item Beck Depression questionnaire & 58-question Cooper Smith self Esteem Questionnaire. finally the data was entered into SPSS version 21.
  Results
  The mean age of participants was 13.88 with SD 0.736 years. The results showed that %20.3 of students had moderate to severe depression. Also %62.94 had a low self-esteem. Chi-square tests showed significant differences between depression and self-esteem in the assessed units (P
  Conclusion
  According to the findings more than half of female students had low self-steem. Therefore, it is recommended that with observation of any symptom of depression, it be reported to school officials and behavioral consultants. Maintaining and enhancing self-esteem and on time confrontation of their depression, can rise the quality of education and behavior of students in the school environment and family.
  Keywords: Self, esteem, Depression, Students, Teenager, Girl
 • Sagharjoghi Farahani M., Khodadadi B., Dalvand S Page 27
  Background and Objectives
  Depression is a common illness and imposes a huge burden on different societies. In hospitals, nurses are exposed to high stress levels and this can cause depression. So the aim of this study was the investigation of the prevalence of depression and its related factors in nurses in hospitals of Khoram Abad in 2016.
  Material and
  Method
  In this analytic-descriptive study carried out in 2016 to determine the prevalence of depression and the effective factors, 241 nurses of Khoram Abad hospital were studied by Beck’s questionnaire. After completing the questionnaires, the data were analyzed using evaluation of X2 and Kramer test.
  Results
  In this study, 50.70 percent of hospital nurses were not depressed, and the others have suffered from light depression (33.61 percent), medium depression (9.50 percent), and severe depression (4.10 percent). In this study, there was no significant change between the level of depression of nurses with chance of marriage, age, family members, standard education members and the standard parent's education.
  Conclusion
  Our findings indicated that the prevalence of depression in nurses was significantly higher than the general population. Considering that nurses play an important role in improving the health of people in society, to avoid of depression the right planning is required.
  Keywords: Prevalence, Depression, Nurses, Beck's Depression Inventory
 • Mahfam Darvishi, Neda Azadbakht, Reza Hosseinabadi Page 39
  Background And Aim
  Medication error is one of the prevalent medical errors that most occurs among nursing students than any other group. The aim of this study was to determine the causes of medication error incidence from the viewpoint of nursing students.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study that was conducted in 2015. The number of 137 undergraduate students in the third year of nursing course and higher of Khorramabad School of Nursing were selected using convenience sampling method. The data collection tool used in the study were demographic question and causes of medication errors. Descriptive statistics include percentage and mean used in the analysis of the data.
  Results
  The results of the present study showed that based on subjects’ opinion the causes of medication error were respectively bad hand writing of medication orders in Kardex (65.9%), incorrect drug calculations (%63.8) and wrong writing drug in Kardex (%63). Additionally %35.5 of the students believed that medication without physician’s order was of the factors that lead to medication error.
  Conclusions
  The results suggested carelessness to be the most prevalent cause of medication errors by students. Therefore it is suggested that nursing students pay more attention to reading patient records and also reading and writing patient kardex.
  Keywords: Viewpoints, Medication errors, Nursing student, Khorramabad
 • Kalhor M., Rashidi K., Nasrollahi R Page 48
  Introduction
  Alienation from work is a cognitive sense which leads to the separation from work and workplace. This results in such dimensions as powerlessness, meaninglessness, anomie and isolation. This study aimed to investigate the relationship between alienation from work and personal characteristics of nurses at university hospitals in Boroujerd in 1393
  Materials And Methods
  The present study based on the type of data is a qualitative one. And in terms of dealing with analysis and survey it is a field study. The participants 169 Persons were recruited by simple random sampling. The eligible participants were nurses working with a high school diploma or a higher degree in the city of Boroujerd Chamran and Imam Khomeini hospitals in 1393. A questionnaire was used to collect data on the alienation from work. In this study, Cronbach’s alpha’s reliability was 0.84 Data collection was completed through self-administered questionnaires. In order to analyze the results, SPSS software version 18 was used.
  Results
  The results showed that, the direct correlation between the alienation of the working medium and the studied variables, marital status (r=0.289, p=0.027) Sex (r=0.325, p=0.000) Education (r= 0.456, p=0.000) positions (r= 0.252, p=0.000) two positions (admin and non-admin) (r=0.469, p=0.005).
  Conclusion
  The results showed that the alienation of the individual from work there is a certain variables. Therefore, the issue of the managers is essential.
  Keywords: Alienation from Work, Demographic, Nurses
 • Rezaei M., Kaeidi A Page 61
  Background
  Wound healing is a complex patho-physiological process which includes cellular and biochemical reactions such as inflammation, vessel formation and collagen deposition. In the present study, the anti-inflammatory and treatment effects of hydro-alcohol extracts of Plantago lanceolata, Taraxacum officinale And Quercus robur were compared with the effect of zinc oxide after wounding rats.
  Materials And Methods
  Forty male rats underwent anesthesia, then a circular wound with a range of 280 mm2 was created on the back of the rats. The treatment process included five groups as false control, positive control and treatment with extracts of Plantago lanceolata, Taraxacum officinale And Quercus robur. The drugs administration and measurement of the wounds were done by digital image analysis in 21 alternating days. The analysis of the data was carried out using one-way ANOVA.
  Results
  The percentage of wound healing increased significantly in groups with extracts of Plantago lanceolata and zinc oxide compared to the control groups in fifth, ninth and thirteenth days. The percentage of wound healing significantly P
  Conclusion
  The fastest healing of wounds was dedicated to the hydro-alcohol extract of Plantago lanceolata Hydro-alcohol extract of Plantago lanceolata which had more anti-inflammatory effects compared to zinc oxid by reducing the inflation, and decreasing the duration of complete wound healing.
  Keywords: Skin Wound, Hydro, Alcohol Extract, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Quercus robur, Zinc Oxide, Rat