فهرست مطالب

بوم شناسی علف های هرز - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رحمان خاکزاد *، رضا ولی الله پور، محمدتقی آل ابراهیم، نورمحمد نظری صفحات 1-11
  این آزمایش به منظور بررسی کارایی علفکش های مختلف بر کنترل علف های هرز و عملکرد راتون برنج به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در روستای پاشا کلا شهرستان ساری در سال 1390 انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: 1- آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون (3 لیتر در هکتار)، 2- بوتاکلر (3 لیتر در هکتار) + سینوسولفورون (100 گرم در هکتار)، 3- بن سولفورون- متیل (75 گرم در هکتار) + بوتاکلر (3 لیتر در هکتار)، 4- بوتاکلر (3 لیتر در هکتار)، 5- سینوسولفورون (100 گرم در هکتار)، 6- بن سولفورون- متیل (75 گرم در هکتار) به همراه تیمار وجین دو مرحله ای و عدم کنترل علف های هرز. نتایج نشان داد که علفکش های گروه سولفونیل اوره ها مانند بن سولفورون متیل و سینوسولفورون هم تراکم و وزن خشک گونه های علف های هرز و هم تراکم و وزن خشک مجموع آنها را در طول فصل رشد کاهش دادند که این امر منجر به افزایش عملکرد برنج راتون در انتهای فصل رشد شد. هم چنین نتایج نشان داد که علفکش بوتاکلر تاثیری بر تراکم و وزن خشک گونه های علف های هرز، تراکم و وزن خشک مجموع علف های هرز نداشت که در نهایت موجب کاهش عملکرد و کاهش وزن هزار دانه برنج راتون شد.
  کلیدواژگان: آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون، بن سولفورون- متیل، بوتاکلر، سینوسولفورون
 • نیلوفر معاون، رضا قربانی، رویا رضاییان دلویی* صفحات 13-23
  تلخه(.Acroptilon repensl) گیاهی چند ساله و مهاجم مهاجم با قابلیت رقابتی بسیار بالا است و یکی از مهم ترین علف های هرز مشکل ساز در دنیا می باشد. این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیک تلخه با استفاده از قارچ های Schlecht .Fusariumoxysporum وAlternariaalternata (Fr.)keisslوتعیین غلظت مناسب در شرایط رطوبتی مطلوب جهت بررسی توسعه بیماری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 صورت گرفت. در آزمایش اول به منظور تعیین بهترین غلظت سوسپانسیون حاوی اسپور تیمارها، غلظت های مختلف مایه تلقیح هر دو قارچ (107، 106،105 و104 اسپور در یک میلی لیتر آب مقطر) در نظر گرفته شد. در آزمایش دوم تاثیر طول دوره شبنم (3، 6، 12، 24 و 48 ساعت) بر بیماری زایی قارچ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت سوسپانسیون حاوی اسپور و نیز طول دوره شبنم باعث بیماری زایی بیشتر شد. به علاوه غلظت های 106 و 107 و مدت زمان 48 ساعت نقطه شبنم موثرترین تیمارها بودند. سوسپانسیون اسپور قارچ هایF. oxysporumوA. alternataبا غلظت 107 در دوره شبنم 48 ساعت، وزن خشک علف هرز تلخه را نسبت به شاهدبه ترتیب72 و 68 درصد کاهش دادند. هم چنین در تیمارهای مذکور سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری نسبت به شاهد 73 درصد و 68 درصد افزایش داشت.
  کلیدواژگان: سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، سوسپانسیون اسپور، گیاه مهاجم
 • مرضیه مظهری*، محمودرضا تدین، علی تدین صفحات 23-29
  به منظور بررسی اثر سرما، دما و نور متناوب بر شکست خواب و جوانه زنی بذور گونه های آجیلپس (Aegilops cylindrica Host)، بید گیاه (.LAgropyron repens)، دم موشی(.LBromus danthoniae)، پیچک (.LConvolvulus arvensis)، ارزن وحشی(.LSetaria viridis)، گل گندم (.LCenturea cyanus) و پنجه مرغی (.LCynodon dactylon) پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در در دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارها شامل سه دمای 5- ، 0 و 5 درجه سانتی گراد در بازه های زمانی 1، 2 و3 هفته و تیمار تناوب دما (15-5 و20-10 درجه سانتی گراد) در شرایط نور کامل، تاریکی و تناوب نور (16/8) بود. نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی بر شکست خواب بذور گونه های آجیلپس، بید گیاه، دم موشی، پیچک صحرایی و ارزن وحشی موثر بوده است و دما و نور متناوب بر بذور گونه های گل گندم، پنجه مرغی و پیچک صحرایی اثر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: دمای متناوب، شکست خواب، نور متناوب
 • محمدرضا باقری، محمدحسن راشد محصل*، محمود رضا گلزاریان صفحات 31-39
  این مطالعه به منظور تعیین کارایی سه شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز از روی تصاویر حاصل از اسکن بذرها انجام شد .برای این منظور پانزده خصوصیت مربوط به شکل و اندازه بذرها توسط نرم افزار پردازش تصویر از این تصاویر استخراج و سپس بر مبنای این داده ها سه شبکه عصبی شامل: شبکه چند لایه پرسپترون، شبکه پیش خور تعمیم یافته و شبکه RBF/GRNN/PNN تشکیل شد. پس از مرحله آموزش، شبکه ها مورد آزمون قرار گرفتند. در مقایسه نتایج حاصل از آزمون هر سه شبکه مشخص شد که شبکه عصبی پیش خور تعمیم یافته دارای بالاترین میانگین درصد شناسایی صحیح (90%) و قادر به تشخیص بذر هشت گونه با دقت 100 درصد می باشد، کمترین میزان دقت شناسایی توسط آن 52درصد بود. شبکه RBF/GRNN/PNN با کمترین مقدار میانگین شناسایی صحیح (61درصد) فقط توانایی تشخیص چهار گونه را با دقت 100درصد داشت و کمترین میزان شناسایی صحیح توسط آن صفر بود. شبکه چند لایه پرسپترون با میانگین شناسایی 71درصد، کارایی حدواسطی در بین سه شبکه داشت. نتایج نشان دادند که شبکه پیش خور تعمیم یافته در بین سه شبکه مذکور از کارایی بالاتری در شناسایی بذرهای مورد مطالعه برخوردار است.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، ماشین بینایی، مورفولوژی بذر، هوش مصنوعی، طبقه بندی بذر
 • مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا* صفحات 41-48
  جهت ارزیابی تاثیر علف کش های مختلف بر علف هرز شمعدانی برگ بریده (L. Geranium dissectum)، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه کلزا در روستای شیرسوار شهرستان بابل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل: 1 و 2- علف کش بوتیزان استار 6/41% SC (کوئین مراک 5/12% + متازاکلر 5/37%) به میزان 5/2 و 3 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از رویش کلزا، 3- علف کش بوتیزان استار 6/41% SC (کوئین مراک 5/12% + متازاکلر 5/37%) به میزان 3 لیتر در هکتار در مرحله برگ های لپه ای کلزا، 4 و 5- علف کش کلوپیرالید SC300 به میزان 1 لیتر در هکتار همراه با سیتوگیت (1لیتر در هکتار) و بدون سیتوگیت در مرحله 4 برگی کلزا، 6 و7- علف کش کلزورتریو (دیمتاکلر 75/18% + نپروپامید 75/18% + کلومازون 3%) به میزان 3 و 5/3 لیتر بعد از کاشت و قبل از رویش کلزا، 8- علف کش تریدوکس 50% EC‍ (دیمتاکلر) به میزان 3 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از رویش کلزا، 9 و 10- شاهد بدون کنترل علف های هرز و شاهد عاری از علف های هرز بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود داشت. علف کش کلزورتریو 5/3 و 3 لیتر در هکتار پس از شاهد بدون علف هرز به ترتیب با میانگین 33/1 و 66/1 بوته در متر مربع کمترین میزان تراکم و با میانگین 33/3160 و 520 گرم در متر مربع بیشترین وزن خشک کلزا را دارا بودند و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشتند. از نظر عملکرد دانه کلزا نیز تیمارهای ذکر شده با شاهد بدون علف هرز اختلاف معنی داری نداشته ولی اختلاف معنی داری با سایر تیمارهای آزمایش داشتند. در مجموع با توجه به نتایج این آزمایش می توان کاربرد علف کش کلزوز تریو (دیمتاکلر 75/18% + نپروپامید 75/18% + کلومازون 3%) را به میزان 3 لیتر در هکتار جهت مدیریت و کنترل علف هرز شمعدانی برگ بریده در مزارع کلزای اراضی شالیزاری توصیه نمود.
  کلیدواژگان: علفکش، علف هرز، کلزا، مازندران
 • محبوبه بصیری*، محسن موسوی، آسیه سیاه مرگویی صفحات 49-62
  به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام های هوایی علف هرز مهاجم بروموس بر جوانه زنی چهار رقم گندم متداول در منطقه سیستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل در سال 1393 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های هوایی (مجموع خوشه، ساقه و برگ) علف هرز بروموس در 4 سطح 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی عصاره به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) و چهار رقم گندم (هامون، بولانی، سیستان و کلک افغانی) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های هوایی بروموس، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، طول گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و شاخص بنیه گیاهچه در ارقام مختلف گندم به طور معنی داری کاهش یافت. برازش مدل لجستیک سه پارامتره، رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانه زنی را به خوبی توجیه نمود. با افزایش غلظت عصاره بروموس، روند جوانه زنی در کلیه ارقام کاهش پیدا کرد، اما رقم هامون نسبت به ارقام دیگر، غلظت های مختلف عصاره علف هرز بروموس را بهتر تحمل کرد. به طوری که این رقم، در غلظت 12/148 برابر عصاره با کاهش 50 درصدی جوانه زنی مواجه شد در حالی که در رقم بولانی، غلظت 93/61 درصد حجمی عصاره بروموس، باعث کاهش جوانه زنی گردید. به طور کلی می توان گفت، رقم بولانی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی از حساسیت بیشتری به غلظت های مختلف عصاره بروموس برخوردار است.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، عصاره آبی
|
 • Rahman Khakzad *, Reza Valiolah Poor, Mohammad Taghi Al Ebrahim, Nour Mohammad Nazari Pages 1-11
  In 2001, an experiment was conducted to evaluate the performance of different herbicides on weed control and yield of ratoon rice in a randomized complete block design with four replications in the Pasha Cola village in Sari, Iran. The treatments were Anilofos Ethoxysulfuron (3 lit ha-1), Butachlor (3 lit ha-1) Setoff [Cinosulfuron (100 grams ha-1)], Londox [Bensulfuron methyl (75 g ha-1)] Butachlor (3 lit ha-1), Butachlor (3 lit ha-1), Cinosulfuron (100 g ha-1), Bensulfuron methyl (75 g ha-1) along with a two-step weeding and weedy treatment (control). Generally, the results showed that the Sulfonylurea herbicides such as Cinosulfuron and Bensulfuron methyl reduced both the density and dry weight of weed and the density and dry weight of weed in total during the growing season. It led to increase in ratoon rice yield at the end of the growing season. In addition, the results showed that the Butachlor did not affect on the density and dry weight of weeds so that it caused a reduction in weight of 1000 grain and yield of ratoon rice.
  Keywords: Anilofos+ Ethoxysulfuron, Bensulfuron methyl, Butachlor, Cinosulfuron
 • Niloufar Moaven, Reza Ghorbani, Roya Rezaiean* Pages 13-23
  Russian knapweed (Acroptilon repens) is an invasive weed with high competition ability and one of the most important problematic weeds in the world. In order to evaluate Fusarium oxysporum and Alternaria alternata isolated from Russian knapweed for biological control of this weed and determine the best concentration of spore suspension and the effect of dew periods, two experiments were carried out during 2011-2012, using completely randomized designs with 4 replications. To determine the best concentration of spore suspension, Different concentrations of spore suspension (104, 105, 106, 107 spores ml-1) were considered in the first experiment. In the second experiment, the effect of dew periods (3, 6, 12, 18, 24, 48 hours) was studied. The results indicated that pathogenicity of both fungi was increased through increasing spore density and length of dew period. Plus, the concentration of 107 spores of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata with 48 hours dew reduced Russian knapweed dry weight by 72% and 68%, respectively. Also, area under the disease progress curve rose up to 73% and 68% respectively.
  Keywords: Area under the curve, disease progress curve Invasive plant, Spore suspension
 • Marziyeh Mazhari *, Mahmoud Reza Tadayon, Ali Tadayon Pages 23-29
  In order to evaluate the effect of chillingstratification, rotational temperature and rotational light periods on breaking dormancy and seed germination of Aegilops cylindrica, Agropyron repens,Bromus dantnoniae,Convolvulus arvensis, Setaria viridis, Centaurea cyanus and Cynodon dactylonan experiment was carried out in factorial arrangment and RCBD design at Shahrekord University. Treatments includedchillingstratification of -5, 0 and 5 °C for one, two and three weeks of rotational temperature (5-15 and 10-20 °C), in full light, dark and rotational light periods (8/16 h). The results showed chilling stratification was efffective breaking the seed dormancy of Aegilops cylindrical, Agropyron repens,Bromus dantoniae,Convolvula arvensis, Setaria viridis and rotational temperature and light broke the seed dormancy on Centurea cyanus, Cynodon dactylon and Convolvula arvensis
  Keywords: Breaking Dormancy, Photoperiod, Rotational temperature
 • Mohhamad Reza Bagheri, Mohammad Hasan Rashed Mohasel *, Mahmoud Reza Golzariyan Pages 31-39
  This study was conducted to investigate the efficiency of three artificial neural network algorithms employed to identify seeds of 20 weed species from their scanned images. A total of 15 features related to seed shape and size were extracted from the images using an image-editing program these image-extracted data were fed as inputs into three neural networks of Multilayer perceptron (MLP), RBF/GRNN/PNN Network and Generalized Feed Forward (GFF) neural network employed for seed identification purposes. RBF/GRNN/PNN network is a combined network of Radial Basic Function (RBF), General Regression Neural Network (GRNN) and Probabilistic Neural Network (PNN). After the training stage, each network was tested. The results of testing stage indicated that Generalized Feed Forward network had the highest identification accuracy (90%). This network was able to identify 8 out of twenty species by 100% accuracy. The least seed identification accuracy, using this network, was 52%. The accuracy of RBF/GRNN/PNN network was found to be 61% and this network could accurately identify only 4 species with 100% accuracy. The least precision percentage using this network was zero. The Multilayer perceptron network with 71% identification accuracy had an intermediate efficiency among the three networks. The overall results showed that GFF had the highest efficiency in identifying the studied weed seeds among the three networks.
  Keywords: Artificial intelligence, Image processing, Seed classification, Seed morphology, Vision machine
 • Morteza Nouralizadeh Otaghsara* Pages 41-48
  To investigate the efficacy of different herbicides on cut leaf geranium (Geranium dissectum), yield and yield components of rapeseed, an experiment was carried out in a randomized complete blocks design with 10 treatments and 4 replications in Babol (Shirsavar village) in 2012,. The treatments were Metazachlor Quinmerac (Butisan Star 6.41% OSCE), pre emergence (2500 ml/ha and 3000 ml/ha), Metazachlor Quinmerac (Butisan Star 6.41% OSCE) in early growth rate (3000 ml/ha), Lontrel (Chlopyralid SC300) in early growth rate with adjuvant (1000 ml/ha) and without adjuvant (1000 ml/ha), Colzor-trio (Dimetachlor18.75% Nepropamid 18.75 % Clomazone 3%) pre emergence (3000 ml/ha and 3500 ml/ha), Tridox (Dimetachlor) pre emergence (3000 ml/ha), control (without weed control) and check control (with weed control). The results showed significant differences among the treatments (P≤0.01). After weed control, Colzor-trio (3000 ml/ha and 3500 ml/ha) had the lowest weed density and dry weight of geranium as well as the highest rapeseed dry weight. Furthermore, it had significant difference with other treatments. With regard to oilseed yield, Colzor-trio (3000 ml/ha and 3500 ml/ha) did not have significant differences with check control while it had significant differences with other treatments. Based on the results of this experiment, Colzor-trio (Dimetachlor18.75% Nepropamid 18.75 % Clomazone 3%) pre emergence (3000 ml/ha) is recommendable for control of G. dissectum in lowland oilseed rape fields.
  Keywords: Herbicide, Mazandaran, Oilseed rape, Weed
 • Mahboobeh Basiri *, Mohsen Mousavi, Asiyeh Siyah Mergoey Pages 49-62
  A study was carried out to investigate the allelopahtic effects of shoot aqueous extract of Bromus (Bromus japonicus L.) on germination characteristics and seedling growth of four common cultivars of Sistan wheat (Treaticum aestivum L.). The layout was conducted as factorial in a completely randomized design with four replications in Biotechnology Research Center (Bio-center), University of Zabol in 2014. The treatments were in four levels (25, 50, 75 and 100%) of shoot aqueous extracts of Bromus plus distilled water as control. The results showed when concentration of shoot aqueous extracts increased, germination percentage, germination rate, root length, stem length, root fresh weight, stem fresh weight, root/stem fresh weight ratio, root/stem length ratio, seedling length, root dry weight, stem dry weight, and seedling vigor index decreased significantly. The functional three-parameter logistic model provided a successful estimation of the relationship between aqueous extract level and germination response of cultivars of wheat. The fitted model showed that by increasing concentrations of shoot aqueous extract of bromus, maximum germination percentage of wheat cultivars was decreased. Hamun wheat cultivar was more tolerant to different concentrations of shoot aqueos extract of bromus than other cultivars. It showed 50% reduction in maximum germination percentage when extract concentration was about 148.2 %. However, in Bulani wheat cultivar 50% reduction was about in 61.93% extract concentration. As conclusion, Bulani wheat cultivar was more susceptible to different concentrations of extract of bromus than other cultivars.
  Keywords: Allelopathy, Aqueous extract, Germination Percentage, Germination rate