فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1395)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی عبدالله زاده، مجید اونق، امیر سعدالدین، رئوف مصطفی زاده صفحات 5-13
  زمین‏لغزش از حوادث غیرمترقبه‏ای است که در مناطق مختلف کشور خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورده است. حوزه های شمالی کشور از جمله مناطق مستعد وقوع زمین‏لغزش است و دخالت‏های انسانی نیز موجب تشدید این خطر و خسارت‏های آن شده است. در این پژوهش تعیین مناطق مستعد زمین‏لغزش با مدل دومتغیره‏ی وزنی AHP و مدل غیروزنی LRNF در آبخیز زیارت گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. با بازدیدهای میدانی و اطلاعات محلی، نقشه‏ی پراکندگی زمین‏لغزش تهیه گردید. با مرور منابع و بررسی شرایط آبخیز زیارت، چهار عامل فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، بارش و زمین‏شناسی به‏منزله‏ی عوامل موثر بر زمین‏لغزش انتخاب و نقشه های خطر لغزش با پنج کلاس تهیه شدند. بر اساس نتایج، در مدل دو متغیره حدود 4/4 درصد مساحت منطقه در پهنه‏ی خطر خیلی‏زیاد و 5/14 درصد در پهنه‏ی خیلی‏کم، و در مدل غیروزنی LNRF حدود 6/14 درصد از مساحت منطقه در پهنه‏ی خطر خیلی‏زیاد و 8/8 درصد در پهنه‏ی خیلی‏کم قرار می‏گیرند. مقایسه‏ی پهنه های خطر در هر دو روش پهنه‏بندی خطر زمین‏لغزش، با استفاده از شاخص نسبت تراکمی (DR)، نشان داد که با افزایش درجه‏‏‏ی خطر، قابلیت تفکیک میان پهنه های خطر افزایش می‏یابد که نشان‏دهنده‏ی قابلیت شاخص مذکور در مقایسه‏ی نتایج است. ارزیابی صحت مدل بر اساس شاخص‏ جمع مطلوبیت (QS) و شاخص دقت (P) به ترتیب در مدل آماری دو متغیره‏ی وزنی AHP به میزان 81/0 و 96/0 در مدل غیروزنی LNRF حدود 27/0 و 89/0 است، که بر این اساس مدل آماری دو متغیره‏ی وزنی AHP به‏منزله‏ی مدل برتر معرفی گردید.
  کلیدواژگان: شاخص جمع مطلوبیت، شاخص نسبت تراکمی، شاخص دقت، مدل دو متغیره ی وزنی AHP، مدل غیروزنی LNRF
 • آزاد یزدانی، میلاد کوثری، ثارالله رجبی، محمد رشید سلیمی صفحات 15-23
  منطقه‏ی ویژه‏ی اقتصادی عسلویه شامل مجموعه‏ای از تاسیسات و کارخانه های مختلف با هدف بهره‏برداری از منابع عظیم گازی و نفتی است. هدف از این پژوهش ارائه‏ی روشی احتمالی برای به‏ دست آوردن شتاب نگاشت‏های شبیه‏سازی شده در این ناحیه است. به کمک تحلیل خطر احتمالی که سهم بزرگاهای مختلف در تمامی فواصل را با یکدیگر ترکیب می‏کند، سطوح خطر نظیر دوره بازگشت‏های 475 و 2475 ساله بر روی بستر سنگی در این ناحیه تعیین می‏شود. بیشینه‏ی شتاب زمین برای دوره‏ی بازگشت‏های یاد شده به ترتیب برابر با g27/0 و g34/0 محاسبه شد. برای به دست آوردن بزرگا و فاصله‏ی محتمل، تفکیک خطر لرزه‏ای صورت پذیرفت. مشارکت نسبی چشمه های مختلف به‏وسیله‏ی تابعی از نرخ رویداد و پتانسیل لرزه‏ای آن‏ها محاسبه و مشخصات زلزله های طرح در منطقه تعیین می‏گردد. با استفاده از روش گسل محدود تصادفی در سناریوهای تخمین زده شده، زمین‏لرزه طرح تولید گردید. این روش علاوه بر مدل کردن چشمه‏ی زمین‏لرزه، اثرهای کاهشی و افزایشی مسیر و ساختگاه، مشخصات هندسی و دینامیکی گسل را نیز به خوبی به تصویر می‏کشد. نتایج تفکیک خطر لرزه ای، زمین لرزه در فواصل زیر 5 کیلومتر و با بزرگای 85/5 و 75/6 را به ترتیب به ازای احتمال فراگذشت 10 و 2 درصد در 50 سال محتمل می داند. این نتایج اهمیت استفاده از روش های تصادفی به منظور تولید زمین لرزه های مصنوعی را در منطقه ی عسلویه، که فاقد چنین رویدادهایی است، تاکید می کند.
  کلیدواژگان: تحلیل خطر احتمالی، تفکیک خطر لرزه ای، روش گسل محدود، عسلویه
 • زهره عبدی دانشپور، علیرضا فلاحی، داریوش مرادی صفحات 25-37
  کارآمدی مدیریت بحران ارتباط مستقیم با هماهنگی و همکاری در روابط بین‏ سازمانی دارد. در کشور ایران با وجود رخ‏ دادن بحران‏های مختلف و احتمال رخ‏دادهای آتی، از تحلیل روابط بین ‏سازمانی در ایجاد هماهنگی و همکاری در مدیریت بحران، برنامه‏ریزی و مدیریت شهری بهره‏گیری نشده‏ است. برای تحلیل روابط بین‏ سازمانی در مدیریت بحران، نشت نفت خام در رودخانه‏ی زاینده‏رود در سال 1387 ه. ش. به‏منزله‏ی نمونه‏ی‏ موردی پژوهش انتخاب شده است که در آن واکنش اضطراری نیازمند سرعت عمل و هماهنگی گسترده بین سازمان‏های درگیر در مدیریت بحران بود. اهداف مقاله ردیابی سازمان‏هایی است که در یک وضعیت بحرانی چون «بحران نشت نفت خام در رودخانه‏ی زاینده‏رود» دخالت داشتند و همچنین بررسی روابط بین سازمانی آن‏ها و کارآمد نمودن روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد نظر است. به این منظور، در چارچوب یک پژوهش توصیفی تحلیلی و تحلیلی تجویزی و با بهره ‏جستن از روش‏های بازبینی متون، تحلیل مستند متون نوشتاری، تحلیل محتوای متون حاصل از انجام مصاحبه‏ و نیز اولویت‏بندی نقش سازمان‏ها، عوامل سببی و زمینه‏ای روابط بین سازمانی، چارچوب‏‏های نظری زیرکار و نوع روابط بین سازمانی در مدیریت بحران واکاوی شدند.
  بازیگران این رویداد، نخست سازمان اصلی (مدیریت بحران استانداری اصفهان)، دوم سازمان‏هایی که نقش موثر داشتند و سوم سازمان‏هایی که نقش نسبتا موثر داشتند، هستند. نوع روابط بین سازمانی در مدیریت این بحران از نوع اتحادیه‏ی تجاری است. چارچوب‏های نظری برای تحلیل روابط بین‏ سازمانی به ترتیب رهیافت یادگیری سازمانی و رهیافت نهادی هستند که بر پایه‏ی آن‏ها امکان افزایش هماهنگی بین سازمانی و نیز افزایش توان مدیریت روابط بین سازمانی در مقابله با بحران فراهم می‏شود.
  کلیدواژگان: روابط بین سازمانی، بحران، مدیریت بحران، نشت نفت خام، اصفهان
 • تاثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران / مطالعه ی موردی: ستاده ای مدیریت بحران شهرداری تهران
  سعید عسکری ماسوله، مهدی افشار، مینا محمدی صفحات 39-47
  قرن بیست و یکم، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن در امان نیست. بحران‏ها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحران‏هایی که سازمان را تهدید می‏کند، ناممکن است. از سوی دیگر انطباق با شرایط موجود نیاز به نیروی انسانی متخصص برای بهره‏گیری هر چه بیشتر از فرصت‏های ایجاد شده دارد. مدیریت منابع انسانی و مدیریت بحران از موضوعات مهم سازمانی هستند که در طول دهه های اخیر در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه‏ی مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. در این مقاله پیوند این دو موضوع در ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع کاربردی توسعه‏ای است، زیرا یافته های آن می‏تواند مبنای کاربردی در شهرداری ها داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مولفه های منابع انسانی تا چه حد بر کیفیت ارکان نظام مدیریت بحران موثرند. در همین راستا، با توجه به مولفه های منابع انسانی در این زمینه، سوالاتی در قالب پرسشنامه با طیف لیکرت پنج نقطه‏ای طراحی شده و به سنجش این عوامل پرداخته شده است. جامعه‏ی آماری این پژوهش ستادهای مدیریت بحران در مناطق 22گانه شهرداری تهران است. برای آزمون فرضیه ها، از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‏دهد در ستادهایی که نظام مدیریت منابع انسانی استقرار یافته است، کیفیت عملیات مدیریت بحران وضعیت بهتری دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی، شهرداری تهران
 • حسین نظم فر، علی عشقی چهاربرج صفحات 49-61
  زلزله می‏تواند شهرها و مناطق یک کشور را از تحرک بیندازد، با مختل کردن شبکه‏ی ارتباطی شهر نظم ترافیکی را بر هم بزند و جریان عرضه‏ی کالا را کند و ارائه‏ی خدمات اورژانسی (اضطراری) و ایمنی به زلزله‏زدگان را با موانع جدی مواجه نماید. این وضعیت خطرناک به دلیل کم‏عرض بودن معابر، تمرکز زیاد جمعیت در بافت‏های قدیمی، بلندمرتبه‏سازی های غیراصولی، ساخت‏وسازهای انجام‏شده بر روی مسیر قنات‏ها و قرارگیری در منطقه‏ای با لرزه‏خیزی بالا، که نتیجه‏ی گسترش کالبدی و افزایش تراکم شهرهای بزرگ است، منجر به از بین رفتن کارایی شبکه‏ی ارتباطی، حجم بالای تلفات انسانی و خسارت‏های مالی می‏شود. هدف این پژوهش پیش‏بینی آسیب‏پذیری شبکه‏ی ارتباطی شهر در برابر شدت‏های مختلف زلزله است. برای رسیدن به این هدف 10 شاخص موثر در آسیب‏پذیری شبکه‏ی معابر شهری در برابر زلزله در قالب مدل‏های برنامه‏ریزی و تلفیقی چونANP وزن‏دهی و فازی‏سازی شدند. لایه های انتخابی در محیط GIS ترکیب و نهایتا نقشه‏ی آسیب‏پذیری کلی منطقه پیش از زلزله تهیه گردید. در مرحله‏ی بعد مدل پیش‏بینی در قالب طراحی سناریوهای زلزله در شدت‏های مختلف 6، 7 و 8 مرکالی اصلاح‏شده بر روی نقشه‏ی کلی آسیب‏پذیری منطقه پیش از زلزله اعمال شد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که میزان آسیب وارده به شبکه‏ی معابر منطقه‏ی 3 شهرداری تهران در سناریوی 6 مرکالی حاکی از آن است که 52% درصد معابر منطقه در دو دامنه‏ی آسیب‏پذیری خیلی کم و کم قرار گرفته‏اند. بیشترین درصد این معابر با 64% درصد در ناحیه‏ی 4 و 6 منطقه، در قسمت‏های جنوبی محله‏ی سیدخندان و شمال محله‏ی کاووسیه قرار دارند، در سناریوی 7 مرکالی 53% درصد معابر در دامنه‏ی آسیب‏پذیر زیاد قرار دارند. بیشترین درصد این معابر در ناحیه‏ی 1، در قسمت غربی ده ونک و در ناحیه 2، در قسمت مرکزی محله‏ی حسن‏آباد و زرگنده است. در سناریوی 8 مرکالی نمودار میزان آسیب‏پذیری شبکه‏ی معابر در دو دامنه‏ی آسیب‏پذیری زیاد و تخریب کامل حالت صعودی پیدا کرده و 80% درصد معابر منطقه در این دو دامنه قرار گرفته‏اند. بیشترین درصد این معابر به ترتیب در نواحی 6، 1، 2، 5،3 و 4 قرار دارند.
  کلیدواژگان: زلزله، آسیب پذیری، شبکه ی معابر، مدل سازی، تحلیل شبکه
 • مهدی مدیری، رضا عرب صاحبی، هانیه طباطبایی صفحات 63-70
  امروزه، جی پی اس متداول‏ترین سیستم تعیین موقعیت در جهان محسوب می‏شود، ولی ضعف‏های مختلف این سیستم از قبیل اختلالات اتمسفری طبیعی و مصنوعی، امکان هدف قرار دادن ماهواره های جی پی اس در فضا و . . . می‏تواند زیرساخت موقعیت‏یابی جهانی را خدشه‏دار کند. بنابراین سیستم تعیین موقعیت زمین پایه لورن، به منزله ی سیستم مکمل (در شرایط عادی) یا پشتیبان (در شرایط بحران) مطرح شد. عوامل مختلفی در افزایش دقت این سیستم تاثیرگذار هستند که یکی از مهم ترین این عوامل، تفاضل پوش به سیکل است. این عامل مبین اختلاف زمانی بین فاز حامل سیگنال تولید شده ی لورن نسبت به مبدا زمانی سیگنال استاندارد است و به نوعی مشخص می‏کند در چه مکان هایی، دامنه ی سیگنال برابر صفر خواهد شد. تعیین این عامل دو مزیت خواهد داشت: 1. مدت زمان دستیابی به موقعیت گیرنده را کاهش می‏دهد. 2. مقایسه ی صفر استاندارد با نقطه ی عبور صفر سیگنال دریافتی، به گیرنده در تایید صحت سیگنال دریافتی کمک می‏کند. آنچه که در شرایط بحران دارای اهمیت ویژه‏ای است، دستیابی به موقعیت با دقت بالا در کوتاه ترین زمان ممکن است که تعیین تفاضل پوش به سیکل هم در کاهش زمان و هم افزایش دقت تعیین موقعیت موثر است. اگر این پارامتر درست تعیین نشود، موجب ایجاد خطای سیکل شده و باعث می‏شود گیرنده، سیکل را اشتباه انتخاب کند. این خطا ممکن است در طول ردیابی سیگنال ادامه یابد و باعث خطای طول یابی در حد چند هزار کیلومتر گردد.
  کلیدواژگان: لورن، تفاضل پوش به سیکل، صفر استاندارد، صحت، خطای سیکل
 • سیدعلی علوی، محمد ابراهیمی، بهمن نجف پور محمود آباد، عبدالله خالدی صفحات 71-82
  حوادث طبیعی بدون آنکه بشر قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر آن باشد، اتفاق می‏افتد و زندگی اجتماعی آن‏ها را به مخاطره می‏اندازد. ویژگی هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع بلایای طبیعی در قابلیت‏های گریز و پناهگیری ساکنان، خدمات‏رسانی و کمک‏رسانی نیروهای امدادی و پاک‏سازی و بازسازی و حتی اسکان موقت تاثیر مستقیمی داشته است. بافت‏های فرسوده علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی به دلایلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت‏ و ساز بنا و شبکه های ارتباطی ناکارآمد، بیش از سایر بافت‏های شهری در معرض خطر زلزله قرار گرفته‏اند. مدیریت بحران در شهر و به‏خصوص بافت‏های آسیب‏پذیر شهر نیازمند شناخت میزان و توزیع آسیب‏پذیری منطقه است. در تحقیق حاضر ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏های فرسوده‏ی شهر میناب در برابر مخاطرات محیطی (زلزله) به روش توصیفی تحلیلی مورد توجه قرار گرفته و از شاخص‏های تاثیرگذار کالبدی، محیطی و جمعیتی برای تعیین پهنه های فضایی آسیب‏پذیر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می‏دهند که 18 درصد از اراضی بافت‏های فرسوده‏ی شهر میناب آسیب‏پذیری متوسط و 12 درصد آسیب‏پذیری زیاد داشته‏اند و 24 درصد نیز در معرض آسیب‏پذیری خیلی زیاد بوده‏اند که عمدتا حول هسته‏ی قدیمی شهر قرار گرفته‏اند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری شهری، حوادث طبیعی، بافت فرسوده، زلزله، میناب
 • مراتب فکر و فعل در معماری دفاعی دارالسلطنه تبریز / مطالعه موردی: چرایی و چگونگی ایجاد سامانه ی دفاع غیرعامل شهر پس از زمین لرزه ی 1193 . ق.
  محمدباقر کبیرصابر صفحات 83-92
  هدف نوشتار حاضر تبیین جایگاه معماری دفاعی، در فرایند بازسازی تبریز پس از زمین‏لرزه‏ای است که در اواخر دوره‏ی زندیه و به سال 1193 هجری قمری رخ داد. اهمیت موضوع پژوهش، به اهمیت ساختاری دیوار دفاعی شهر برای اعتبار بخشیدن به حیات جمعی، پس از وقوع بحران برمی‏گردد، زیرا پس از زمین‏لرزه، مدیریت بومی متکی به توانمندی های محلی، بار دیگر سامانه‏ی دفاعی کارآمدی را برای حفاظت از آسیب‏دیدگانی که قصد ادامه‏ی حیات در این شهر بحران‏زده را داشتند، پدید آورد. مقتضیات زمان و مکان در آن ایام به نحوی بود که مدیریت امنیت، به رکن مهم مدیریت بحران تبدیل شده بود و در این راستا باید در گرداگرد شهر، بارویی برای ایمن‏سازی آن در برابر تعدیات احتمالی ساخته می‏شد. اگر چه در آن ایام، محدودیت‏های ناشی از بحران عرصه را برای هر نوع تصمیم‏گیری تنگ کرده بود، اما اندیشه‏ی مدیریت بومی توانست با شناسایی، نظم‏دهی و جهت‏بخشی به قابلیت‏های مادی و معنایی موجود، اقدامات ثمربخشی برای نیل به وضعیت دفاعی مطلوب انجام دهد. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که بعد از زمین‏لرزه، متولیان شهر چه در سال‏های پایانی دوره‏ی زندیه و چه در سال‏های آغازین دوره‏ی قاجاریه نیتی واحد در استوار ساختن و استوار ماندن این بارو داشته‏اند. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر تحلیل چرایی و چگونگی تحقق ساختاری باروی مذکور در وضعیت بحرانی پس از زمین‏لرزه است؛ وضعیتی که در آن، هنجارهای شناخته شده‏ی زندگی شهری از بین رفته و معاش و معیشت دچار مضیقه بود. این پژوهش به روش تفسیری تاریخی صورت گرفته است و بر آن است به این پرسش‏ها پاسخ دهد: الف. باروی تبریز چه نقش کارکردی در ترتیبات زیست جمعی این شهر داشت؟ ب. فرایند طراحی باروی جدید، متاثر از چه عواملی و مبتنی بر چه اصولی بود؟
  کلیدواژگان: زمین لرزه، معماری دفاعی، بارو، رویکرد بومی، توانمندی های محلی
 • علی نادی، علی ادریسی صفحات 93-101
  پس از وقوع یک حادثه‏ی بزرگ مانند زلزله، عملیات بسیاری برای کاهش تلفات و خسارات صورت می‏گیرد. تلفات در زمان‏های اولیه‏ی بحران با گذر زمان به شدت افزایش می‏یابد. در نتیجه یکی از چالش‏های مهم پس از بحران و حوادث طبیعی، محدودیت زمانی است. از این رو مدل‏های بهینه‏سازی هوشمند به منظور مدیریت بحران می‏تواند کارآمد باشد. در این مقاله یک مدل برنامه‏ریزی و مسیریابی وسایل نقلیه ارائه شده است که در آن محدودیت زمانی وسایل نقلیه با استفاده از تابع حیات‏بخش بهبود یافته و به صورت ویژه‏ای مدل‏سازی شده است. این مدل با استفاده از روش بهینه‏سازی هوشمند شبیه‏سازی تبرید حل شده و نتایج آن بر روی یک شبکه‏ی حمل و نقل کوچک و یک شبکه‏ی حمل و نقل با ابعاد بزرگ که به صورت تصادفی تولید شده آزمایش شده است. نتایج حاصل به طور متوسط منجر به 11.5 درصد افزایش درصد نجات‏یافتگان با استفاده از مدل پیشنهادی شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی، مدیریت بحران، محدودیت زمانی، بهینه سازی، پاسخ به بحران
 • علی احمدآبادی، کیمیا قاسمی صفحات 103-111
  تهران، به‏منزله‏ی یکی از بزرگ‏ترین شهرهای کشور، به علت وجود گسل‏های فعال در اطراف آن و تمرکز شدید جمعیتی و ساختمانی در معرض آسیب‏پذیری بالایی از زلزله‏ی احتمالی است. با توجه به اینکه بخش اعظم پهنه های مسکونی منطقه‏ی 9 شهرداری تهران را پلاک‏های ریزدانه، نفوذناپذیر و با کاربرد مصالح بی‏دوام و ناپایدار تشکیل می‏دهد و نیز نزدیکی به گسل ری، این منطقه به‏منزله‏ی منطقه‏ی مورد مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به روش‏های مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی و بهره‏گیری از مدل E-VIKOR و نرم‏افزارهای مبتنی بر رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت می‏پذیرد. معیارهای مصالح ساختمانی، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، سازگاری کاربری ها و وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک برای انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد مساکن منطقه‏ی 9 شهرداری تهران در برابر زلزله آسیب‏پذیر است. به گونه‏ای که نقشه‏ی پهنه‏بندی آسیب‏پذیری لرزه‏ای، میزان مساحت سطوح آسیب‏پذیری کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را به ترتیب 64/120، 157، 68/61 و 88/117 نشان داد. طبقه‏ی متوسط با در بر گرفتن 42 درصد از مساحت منطقه‏ی بیشترین و طبقه‏ی آسیب‏پذیری زیاد با 16 درصد از مساحت منطقه‏ی 9‏ کمترین وسعت را دارند. بنابراین لزوم توجه مدیریت شهری به مناطق با آسیب‏پذیری زیاد و خیلی زیاد با رویکرد مدیریت بحران احساس می‏گردد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، منطقه ی 9 شهرداری تهران، مدل E، VIKOR
|
 • Ali Abdollahzadeh, Majid Ownegh, Amir Sadoddin, Rauf Mostafazadeh Pages 5-13
  Landslide has caused great financial losses and casualties. Northern basins of Iran are prone to landslide occurrence and human interference also increased the risk of its large losses. In this study landslide-prone areas were evaluated using Bivariate Weighted AHP model and Non-wighted LRNF model in Ziarat Watershed, Gloestan Province. The landslide distribution was prepared through field survey. According to literature review and watershed conditions four factors of distance from fault, distance from drainage, rainfall and geology, were selected as factors affecting landslide and hazard maps for five classes were prepared. The results showed that the bivariate statistical model assigned 4.4% of the area prone to severe landslide hazard, and 14.5% was located in very low hazard class. While, the non-weighted LNRF model explicate 14.6% of the area in high hazard, and 8.8% of the area assigned as very low hazard class. In order to compare the hazard classes the Density Ratio (DR) was calculated in both landslide hazard maps. According to the results, the hazard classes were increased in high hazard levels. Thus, the employed models can determine the hazard classes in an acceptable manner. The validity of the bivariate weighted AHP model results were 0.81 and 0.96 based on the quality sum (Qs) and the precision index (P) indices, respectively. Also the value of Qs and P were 0.27 and 0.89 for non-weighted LRNF model. Based on the results, the weighted AHP model model is introduced as superior.
  Keywords: Quality sum index, Density ratio index, Precision index, Weighted Bivariate AHP model, Non-weighted LNRF model
 • Azad Yazdani, Milad Kowsari, Sarolla Rajabi, Rashid Salimi Pages 15-23
  Asalouyeh special economic zone, a collection of different plants, was established for the utilization of different oil and gas resources. The main objective of this paper is to present a probabilistic procedure to construct time-series, in Asalouyeh over hard rock site. Probabilistic seismic hazard procedure is compatible with the source-path and site reflecting the influence of different magnitude events at different distances that may occur during a specified time period. The peak ground acceleration is estimated to be 0.27g to 0.34g, for a return period of 475 and 2475 years, respectively. The disaggregation of the seismic hazard is carried out to identify hazard-dominating events. The relative contributions of the various sources to the total seismic hazard are determined as a function of their occurrence rates and their ground-motion potential. Finally, the stochastic finite-fault technique based on region specific seismic parameters is used to generate time series of earthquake scenario. This technique which models source, path and site as a simple function is based on the simulation of several small earthquakes as subevents that comprise a large fault-rupture event. The disaggregation results show the probable events would be at distances up to 5 km, with magnitudes 5.85 and 6.75, for ground motion corresponds to 10% and 2% probability of exceedance in 50 years, respectively. This indicates the use of stochastic models would be particularly important in generating synthetic ground motions for large events at close distances in Asalouyeh zone where such a recorded ground motions are rare.
  Keywords: Probabilistic seismic hazard, Disaggregation, Finite, fault method, Asalouyeh
 • Zohreh A. Daneshpour, Zohreh A. Daneshpour, Daryoush Moradi Pages 25-37
  Different aspects of efficiency in disaster management have direct relation to the coordination and cooperation in inter-organisational relations. In Iran, regardless of occurrence of different natural and man-made disasters, and their probability of occurrence, the analysis and due consideration of inter-organisational relations has not been applied in either disaster management or urban planning and management procedures. The leakage of raw petroleum into Zayandehroud River in 2008 in Esfahan is discussed in this paper as a case study in which disaster management and emergency response required the widespread inter-organisational coordination amongst administrative organisations and their rapid reaction in disaster management. This paper has tried to trace the actors which were involved in such an emergency condition and their inter-organisational relations in order to prescribe more efficient inter-organizational relations. In order to achieve this goal, a descriptive-analytical and analytical-prescriptive research process has been adopted by using document review methods and content analysis of interviews to find the active organisations in this process, to find the causal and contextual factors and reach some conclusions regarding the varied forms of inter-organisational relations. The findings of this paper indicated first the actors involved in the process of disaster management (comprising key actor, non-key actors which were directly engaged, and the actors which were indirectly engaged), second the forms of inter-organisational relations in the process of managing the disaster known as “trade associations”, and third the underlying theoretical framework was found to be “the organisational learning approach” in addition to the “Institutional approach”. It is on the basis of these findings that enhanced inter-organizational coordination and capability in response to such disasters can be conceived and prescribed.
  Keywords: inter-organisational relation, disaster, disaster management, leakage of raw petroleum, Esfahan
 • Saeed Askari Masouleh, Mahdi Afshar, Mina Mohammadi Pages 39-47
  Twenty-first century, the century of dramatic changes in confrontation with technological, social, political and economic that any organization is immune from the changes and events. Crises are part of the business environment and remove the crises that threaten the organization is impossible. On the other hand, adapt to the current situation, require expert man power for take more advantage of the opportunities were created. Human resource management and crisis management have been important organizational issues that center of attention researchers in recent decades. One of the main requirements in the field of crisis management is the high level of readiness and capable manpower. In this article, link these two issues in the crisis management headquarters in Tehran municipality, has been studied. In terms of classification, the objective of this study is practical-development, because its findings could be practical foundation in municipalities. The main research question is components of human resources to what extent the quality of the pillars of effective crisis management system. Accordingly, due to the components of human resources in this field, some questions from experts in the form of a questionnaire has been designed within the five-point Likert and measuring these factors. The population of the research staff crisis management in 22 districts of Tehran Municipality. To test the hypothesis, the structural equation modeling method is used. Research findings show that at headquarters the human resources management system is established, the crisis management operations quality shows the better situation.
  Keywords: Crisis Management, Human Resource Management, Tehran Municipality
 • Hosein Nazmfar, Ali Eshghi Chahar Borj Pages 49-61
  Earthquake can regions and cities a country disabled mobility out of, by disrupting communication network in discipline to and disrupted traffic And the supply of of goods and services to earthquake victims with emergency and safety is a serious obstacles. This situation dangerous because of narrow streets, High concentration of population in old tissues, Tall building incorrect posion decision, constructions Carried out on the path aqueduct and placement of in an area with high seismicity, is That a result of urban sprawl of and increasing congestion in large cities. Resulting in the loss of network performance, the high volume of casualties and financial losses. The purpose of this study was to predict the vulnerability of the communication network is earthquake different intensity. To achieve this, the effective index of 10 metropolitan road network vulnerability to earthquakes in planning models and consolidated since were weighted and fuzzy modeling. Selective layers of in the GIS environment and ultimately the composition of the pre-earthquake vulnerability map was prepared. The model predicts the next step in the design of earthquake scenarios at different intensity 6, 7 and 8 Mrkaly modified was applied overview map of the region before the earthquake vulnerability.The results showed that the damage to the road network in Tehran 3rd District 6 Mercalli scenario suggests 52% of roads in the area are very low and low vulnerability most of the passages with 64% in zone 4 and zone 6, Seyed Khandan neighborhood in southern and northern neighborhoods are Kavvsyh, Scenario 7 Mercalli 53% of roads are in the most vulnerable Most of the streets in the District 1 area on the western side of Vancouver and the District 2 area is in the central part of the neighborhood Hasanabad and Pharmacology. Scenario 8 Mercalli graph vulnerability network in the domain of high vulnerability and complete destruction ascending own again And 80% of regional roads in both domain. Most of these passages, respectively, in regions 6, 1, 2, 5,3 and 4 respectively.
  Keywords: earthquake, vulnerability, passages networks, modeling, network analysis
 • Mahdi Modiri, Reza Arab, Sahebi, Hanie Tabatabaei Pages 63-70
  Today, GPS is as the most popular positioning system in the world but the weaknesses of this system such as natural and artificial atmospheric disturbances, target possibility of GPS satellites in space and etc, can disrupt infrastructure of global positioning. So Loran ground-based positioning system was introduced as augmentation system (under normal condition) or backup (in crisis). Various factors may affect on the accuracy improvement of the system, one of the most important parameters is envelope-to-cycle difference (ECD). This parameter indicates the time difference between carrier phases of loran related to time origin of standard signal and determines at what locations, the signal will be zero. This parameter will have two advantages: (1) reduces time to reach the receiver position, (2) by comparison with the standard zero point and zero crossing signal, will help to receiver for verifying the received signal. In crisis situation, what is particularly important, is achieving high-precision position in the shortest time possible so ECD determination is effective in reducing the time and increasing the accuracy of positioning. If this parameter is not specified correctly, causing the cycle error and cause the receiver to select the wrong cycle. This error may continue during the tracking signal and cause the error of distance-metry is a few thousand kilometers.
  Keywords: Loran, Envelope-to-Cycle Difference, standard zero point, accuracy, cycle error
 • Ali Alavi, Mohammad Ebrahimi, Bahman Najafpour Mahmoub Abad, Abdullah Khaledi Pages 71-82
  While Natural disasters occurred, human is unable to impact directly upon it and their lifr are endangered. During the natural hazard, Responding of any urban textures against natural disasters has a direct effect on capabilities of residents fleeing and Finding of Shelters, rescue services and forces assistance, purging and reconstructing and temporary accommodation. In addition to historical and cultural value, worn urban textures are exposed to earthquakes for reasons such as lack of technical standards, building construction, urban networks inefficient more than other urban textures. Crisis management in city especially worn urban textures need to know the extent and distribution of vulnerability. In the present study, we have assessed the vulnerability of Minab worn textures against environmental hazards (earthquakes), with the descriptive-analytical method. We have also used effective indicators of physical, demographic and environment to identify vulnerable zones. Research findings show that 54 percent of the land in Minab worn textures are exposed to medium, high and very high vulnerability and located mainly around the center of the old city.
  Keywords: urban vulnerability, natural disasters, worn urban textures, earthquakes, Minab
 • Mohammad Bagher Kabirsaber Pages 83-92
  The aim of the present research is to prepare a conceptual framework for traditional defensive architecture of Tabriz in historical stages of restorations in destructive earthquake of 1779. The importance of the research is that after the earthquake the anatomic totality of the city was destructed and the city lost most of its population and the life system was plagued in individual and collective scale. The native managing system was able to create a capable defense mechanism in order to protect the harmed ones who wanted to continue life. The time and place condition was in a condition that safety management had turned to an important element in crisis management system. Although, the limitations raised by the crisis, had made the decision making difficult, however native management was able to take effective actions for the aim of defense through recognizing, ordering and directing the financial and moral abilities in the environment. The importance of research subject is to understand how the new bulwark of the city was built in a condition that all known norms of the city had vanished. The present research is qualitative and is done in historical-interpretive method that attempts to respond following questions: A. What was the reason for necessity of planning and building the new bulwark? B. What were the principles of planning new bulwark?
  Keywords: earthquake, bulwark, defensive architecture, native approach, local capabilities
 • Ali Nadi, Ali Edrissi Pages 93-101
  Many Response operations are supposed to be occurred right after major disasters. Fatalities increase in the first periods of disasters. So time is a very critical factor in response operations. In these cases artificial optimization methods can be used to manage response teams. These methods make these teams do their activities in a right time. In this paper an improved vehicle routing problem is proposed based on special time window constraint. This constraint is called semi soft time window that uses survival function. Unless hard or soft time window, Semi soft time window models real time varying fatalities. The proposed model is solved with simulated annealing. The operation of this model is evaluated in two small and big randomly generated networks. The results are compared with both soft and hard time window. This led to this conclusion that the new approach can improve the percent of survived people more about 11.5 percent.
  Keywords: Vehicle Routing, Emergency management, Semi, Soft Time window, Optimization, Emergency Response
 • Ali Ahmadabadi, Akram Ghasemi Pages 103-111
  The city of Tehran as one of the largest and most important cities, due to the geographic location of this city on several active faults and historical records of these faults activities can be said to face a massive earthquake in near future, so the 9th district of Tehran municipality, is selected as the study area. In this research Extended VIKOR model is used to assess and analyze vulnerabilities in the study area, considering different earthquake intensities. Standards for building materials, old buildings, number of floors, building quality, population density, consistent user and position the building blocks were used for the study. The results showed that housing Tehran Municipality's District 9 is vulnerable to earthquakes. So that seismic vulnerability zoning map shows, the vulnerability of the area low, medium, high and very high in the order of 120.64, 157, 61.68 and 117.88, respectively. The middle vulnerable class, with 42 percent of the area, and most vulnerable class with 16 percent of the region 9 to have the highest and lowest extent. So it is necessary be considered urban management in areas with high and very high vulnerability to crisis management approach.
  Keywords: vulnerable, earthquake, 9th district of Tehran municipality, E, VIKOR model